ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் -2-10-9-

திருமலையைத் தொழுவோம்’ என்று அத்யவசித்து -அறுதியிட்டு நினைக்கை அமையும்-
விஜய ஹேது – வெற்றிக்குக் காரணம்,’ என்கிறார்.

வழக்கு என நினைமின் வல் வினை மூழ்காது
அழக்கொடி அட்டான் அமர் பெருங் கோயில்
மழக் களிற்று இனம் சேர் மாலிருஞ் சோலை
தொழக் கருதுவதே துணிவது சூதே–2-10-9-

வழக்கு என நினைமின் –
நான் சொல்லுகிற இதுவே முறை என்று புத்தி பண்ணுங்கோள்.

வல்வினை மூழ்காது –
உங்களால் போக்கிக் கொள்ள ஒண்ணாத மஹா பாவங்களைப் பரிஹரிக்க – போக்க வேண்டி இருந்தீர்களாகில்.

அழக்கொடி அட்டான் அமர் பெருங்கோயில் –
அழன் என்று பிணமாய், அத்தால் பேய் / கொடி -பெண் -பேய்ப்பெண் -என்றபடி.
பூதனையை முடித்தவன் ‘இங்ஙனம் ஒத்த விரோதிகள் வந்த போதாக நம்மை நெடுங்கை நீட்டாக்கி வைக்க ஒண்ணாது’ என்று
நித்ய வாசம் பண்ணுகையாலே-ஸ்லாக்யமான- கொண்டாடத் தக்க கோயில்.

மழக்களிறு இனம் சேர் மால் இருஞ்சோலை தொழக் கருதுவதே துணிவது சூதே –
இள ஆனைக் கன்றுகள் இனம் இனமாகச் சேரா நின்றுள்ள திருமலையைத் தொழவேண்டும் என்னும்
மநோ ரதத்திலே- எண்ணத்திலே துணிவதே இவ்வாத்மாவுக்கு விஜய ஹேது வெற்றிக்குக் காரணம்.
லக்ஷனோபேதேமாய் – எல்லா இலக்கணங்களும் நிறைந்து இருப்பதொரு யானை நின்ற இடத்தே
ஆயிரம் யானைகள் வந்து சேருமாதலின், ‘மழக்களிற்று இனம் சேர்’ என்கிறார்.
‘ஆயின், அங்குக் களிறு நிற்கிறதோ?’ எனின்,
அங்கு நிற்கிறதும் சோலை மழகளிறே அன்றோ?’ ‘தென்னானை’ என்பர் திருமங்கை மன்னன்.
இதனால், அங்குண்டான -திர்யக்குகளும் விலங்குகளும் ஓர் இனமாய் ஆயிற்று இருப்பது என்பதனைத் தெரிவித்தபடி.

——————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: