ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் -2-10-6-

திருமலைக்குச் செல்லும்-மார்க்க – வழியினைச் சிந்தை செய்யும் இதுவே
இவ்வாத்துமாவுக்கு நல்லது’ என்கிறார்

கிறி என நினைமின் கீழ்மை செய்யாதே
உறி அமர் வெண்ணெய் உண்டவன் கோயில்
மறி யொடு பிணை சேர் மாலிருஞ் சோலை
நெறி பட அதுவே நினைவது நலமே–2-10-6-

கிறி என நினைமின் –
‘இது நல் விரகு நல்லுபாயம்’ என்று புத்தி பண்ணுங்கோள்.

கீழ்மை செய்யாது –
நான் சொல்லுகிறது ஒழியத் தண்ணிய வானவற்றைச் செய்ய நில்லாமல்.
தண்ணியவாவன,-ப்ரயோஜனாந்தர ப்ராவண்யம் – வேறு பிரயோஜனங்களில் ஆசையும், சிற்றின்ப ஆசையும்,

உறி அமர் வெண்ணெய் உண்டவன் கோயில் –
உறிகளிலே சேமித்துக் கள்ளக்கயிறு உருவி வைத்த வெண்ணெயைத் ‘தெய்வங் கொண்டதோ? என்னலாம்படி
களவுகண்டு அமுது செய்தவன் வந்து வாழ்கிற தேசம்.
இத்தால், ‘அனுகூலருடைய ஸ்பர்சமுள்ள பொருளால் அல்லது தரிக்கமாட்டாதவன்’ என்பதனைத் தெரிவித்தபடி.

மறியொடு பிணைசேர் மாலிருஞ்சோலை –
குட்டியும் தாயும் பிரியாமல் வர்த்திக்கிற வாழ்கிற தேசம்.
இதனால், ‘ரக்ஷ்ய ரக்ஷகங்கள் தம்மில் பிரியாமல் வர்த்திக்கிற வாழ்கின்ற தேசம்’ என்பதனைத் தெரிவித்தபடி.

நெறிபட அதுவே நினைவது நலமே –
நெறிபடுகைக்கு நினைக்குமதுவே -மார்க்க சிந்தை பண்ணுமதே இவ்வாத்மாவுக்கு நன்மையாவது.
இனி, ‘நெஞ்சிலே அடி படும் படியாகத் திருமலையைச் சொல்லுமதுவே நன்மையாவது’ என்று கூறலுமாம்.
‘அத்தை நினைக்குமதுவே விலக்ஷணம்;
அஃது ஒழிந்தவை எல்லாம் பொல்லாதவை’ என்பார், ‘அதுவே நினைவது நலமே’ என்கிறார்.

—————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: