ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் /ஸ்ரீ அடைய வளைந்தான் / ஸ்ரீ ஜீயர் அரும் பத உரை —1-10-7-

கீழ் -‘துஞ்சும் போதும் விடாது தொடர் கண்டாய்’ -இவர் அஞ்சியது போன்றே முடிந்தது;
அயோக்யன்-‘தாழ்ந்தவன்’ என்று அகலுகிறார்-

——————–

ஸ்ரீ அடைய வளைந்தான் / ஸ்ரீ ஜீயர் அரும் பத உரை –

இவர் அஞ்சினால் போலே ப்ராப்தமாயிற்று -பலித்தது –

——————

எந்தையே என்றும் எம் பெருமான் என்றும்
சிந்தையுள் வைப்பன் சொல்லுவன் பாவியேன்
எந்தை எம்பெருமான் என்று வானவர்
சிந்தையுள் வைத்துச் சொல்லும் செல்வனையே–1-10-7-

எந்தையே என்றும் –
என்னிடத்தில் அன்புடையவனே என்றும்.

எம்பெருமான் என்றும் –
எனக்கு வகுத்த ஸ்வாமியே என்றும்.

சிந்தையுள் வைப்பன் –
எத்தனை விஷயங்களை நினைத்துப் போந்த நெஞ்சிலே வைத்தேன்.

சொல்லுவன்-
நான் அறிந்ததாக நெஞ்சிலே வைத்துத் தூஷித்த அளவேயோ?
பிறர் அறியும்படி வைத்தேன்.

பாவியேன் – 
விலக்ஷண போக்கியமான இப் பொருளை அழிக்கைக்கு நான் ஒரு பாவி உண்டாவதே!
சத்துவ குணத்தையுடைய ஒருவன் தமோ குணத்தால் மேலிடப் பட்டவனாய் ஒரு வீட்டில் நெருப்பை வைத்து,
சத்துவம் தலை எடுத்தவாறே வருந்துமாறு போன்று ‘பாவியேன்’ என்கிறார்.
‘ஆயின், பகவானை நினைக்கையும் சொல்லுகையும் பாவத்தின் பயனோ?’ என்னில், 
புரோடாசத்தை நாய் தீண்டினாற்போன்று நித்திய ஸூரிகள் அநுபவிக்கும் பொருளை
அழிக்கை பாவத்தின் பலம் அன்றோ?

எந்தை எம்பெருமான் என்று வானவர் சிந்தையுள் வைத்துச் சொல்லும் செல்வனை-
நினையாவிடில் அரைக்கணம் தரிக்கமாட்டாத நித்திய ஸூரிகள் நினைத்து அநுபவித்து
அவ் வநுபவம் வழிந்து ‘எங்களுக்குப் பரிவன் ஆனவனே! ஸ்வாமியானவனே!’ என்று
தங்கள் நெஞ்சிலே வைத்துச் சொல்லும்படியான செல்வத்தை யுடையவனை நானும் சொன்னேன்;
ஆதலால், இப்பொருளை ஒருவர் நம்பாதபடி அழித்தேன்,’ என்கிறார்.

——————

ஸ்ரீ அடைய வளைந்தான் / ஸ்ரீ ஜீயர் அரும் பத உரை –

பக்தியை பாவம் என்கிறார் அநிஷ்டவஹம் ஆகையால்
எந்தை எம்பெருமான் என்று வானவர் சிந்தையுள் வைத்து -என்றதைப் பற்ற-விலக்ஷண போக்யமான-இத்யாதி
எந்தை என்று ஏத்துகை சத்தைக்காக -ஏத்தா விடில் அரை க்ஷணமும் தரியாதார் அன்றோ –
இப்பாட்டு அநுஸந்தியா நிற்க முதலிகள் -இப்படி இவர் அகல்வது -சமாதானம் ஆகிறதுக்குக் கருத்து என் என்று கேட்க
இத்தால் இவனுக்கு அவன் இடத்தில் சிறிது ஸ்நேஹம் உண்டானதாகக் கொண்டு
தன் தோஷங்கள் ஒன்றும் பாராமல் மேல் விழவும் ஒண்ணாது –
தன் தோஷத்தை அனுசந்தித்து அயோக்யதா அனுசந்தானம் பண்ணி அகன்று போகவும் ஒண்ணாது –
அவனுடைய வாத்சல்ய ஸுசீல்யாதிகளையும் அனுசந்தித்திக் கொண்டு
தம்முடைய நீசதையையும் அனுசந்தித்திக் கொண்டு கிட்ட வேணும் என்று கருத்து -என்று அருளிச் செய்தார் –

——————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ராமானுஜ ஜீயர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ ஆத்தான் ஜீயர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: