ஸ்ரீ தெள்ளியதா நம்பிள்ளை செப்பு நெறி தன்னை வள்ளல் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை நன்குரைத்த ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் -1-2-6-

பற்றுமிடத்தில் வரும்-அந்தராய பரிஹாரம் – இடையூற்றை நீக்குதலை அருளிச்செய்தார் கீழே ;
‘ஆயின், நீர் பரிகாரம் சொல்லுகைக்கு-அவாப்த ஸமஸ்த காமனாய்- எல்லா விருப்பமும் முற்றுப் பெற்றவனாய்,
சேஷியாயிருக்கிற அவன்தான் நமக்குக் கைப்புகுந்தானோ?’ என்ன,
அவன் பக்கல் திருத்த வேண்டுவது ஒன்று இல்லை; அவன்-சங்க ஸ்வ பாவன்- பற்றுக்கு இருப்பிடமானவன்- என்கிறார்.

பற்றிலன் ஈசனும், முற்றவும் நின்றனன்
பற்றிலை யாய்அவன், முற்றில் அடங்கே-1-2-6-

பற்றிலன் –
பற்று -உண்டு சங்கம் -அத்தை வாஸஸ் ஸ்தானமாக யுடையவன் – அன்பை உறைவிடம் ஆக உடையவன்.
பற்றிலன் என்பது – பற்றிலான் என்பதன் விகாரம்;
இன்னான் இங்கு உண்டோ என்ன இங்கு இல்லை ‘அகத்திலான்’ என்பது போன்று;
அகத்திலான் – அகத்திலே இருப்பவன்.
அன்புள்ளவனாயினும் இறைவன் அன்றோ அவன்?’ எனின்,

ஈசனும் –
ஈஸ்வரத் -இறைமைத் -தன்மை கழற்ற ஒண்ணாமையாலே கிடக்குமித்தனை.
இஸ் சங்கம் குணம் ஆகைக்காகவே கிடக்கிறது
கழற்றொண்ணாமையால் கிடந்தாலும் அச்சத்திற்குக் காரணமாமே?’ எனின், ஆகாது;
அவ்விறைமைத்தன்மை இவ்வன்பு குணமாகைக்காகக் கிடக்கிறது; அஞ்சுதற்கு உடல் அன்று;
பெரியவன் உடைய எளிமையே குணம் என்று சொல்லப்படும்.
‘ஆயின், இதனை நாம் காணும் இடம் உண்டோ?’ எனின்,
பிரசாதவ் பரமவ் நாதவ் ‘பூவில் கண் வைத்துத் தொடுக்கில் அதில் ஆசை பிறக்கும் என்று
கண்ணை மாற வைத்துத் தொடுத்து, பூவிற்றுப் பிழைக்குமத்தனை வறியவரான ‘மாலாகாரர்’
தண்ணளியே இவர்கட்கு விஞ்சியிருப்பது. மேன்மை கழற்ற ஒண்ணாமையாலே கிடந்தது இத்தனை;
‘இரண்டும் அவ்வாஸ்ர்ய கதமாய் – அவ்விறைவனிடத்தில் தங்கியிருக்க, தண்ணளியே உள்ளது என்று அறிந்தபடி என்?’ என்னில்,
சேஷிகளாய் இருப்பார்க்கு அடியார்களை அழைத்துக் காரியம் கொள்ளலாய் இருக்க,
நெடுந்தெருவே போகிறவர்கள், மம கேஹம் உபாகதவ் (‘நான் இருந்த முடுக்குத் தெருத் தேடி வந்த போதே )
தண்ணளியே விஞ்சியிருக்கும் என்னும் இடம் தெரிந்தது இல்லையோ?’
தந்யோ அஹம் ( ‘ஒக்கச் சஞ்சரிக்கிற வழியிலே நிதி எடுப்பாரைப்போலே, )-
அர்ச்சியிஷ்யாமி (என்னுடைய -ஸ்வரூப அனுரூபமான விருத்தியலே அன்வயித்து– அடிமைக்குத் தக்கதான தொழிலிலே சேர்ந்து-
அழித்துக் கெடுத்து ஜீவிக்கப் பாரா நின்றேன் – அவன் விருப்பின்படி என்னை உபயோகித்துக்கொள்ள எதிர்பாராநின்றேன்,’ )
என்றும் கூறினார் என்று விஷ்ணு புராணம் கூறுமாற்றால் அறிதல் தகும்
இத்யாஹ-சூட்டு நன்மாலைகள் தூயன வேந்தி நிற்பார் சொல்லக் கடவ பாசுரத்தை இவன் சொல்லுவதே -என்று ருஷி கொண்டாடுகிறார்
மால்ய உப ஜீவன -பூவில் கண் வைத்துத் தொடுக்கில் சாபலம் பிறக்கும் என்று கண்ணை மாறவைத்துத் தொடுத்து
பூ விற்று ஜீவிக்கும் அத்தனை புல்லியனான சொல்லும் வார்த்தை ஈது-என்கிறான் –

முற்றவும் நின்றனன் – சமோஹம் சர்வ பூதேஷூ (‘எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் நான் ஒத்தவன்; எனக்கு எவனும் பகைவன் இலன்;
அன்பனும் இலன்; எவர்கள் என்னைப் பத்தியால் அடைகின்றார்களோ, அவர்கள் போலவே
நானும் அவர்களிடத்தில் அன்புடன் வசிக்கின்றேன்,’ )என்கிறபடியே-
ஆஸ்ரயணித்வே – அடையும் திறத்தில்-சமனாய் – ஒத்தவனாய் இருந்தான். –
இத்தலை இருந்தபடி இருக்கத் தான் எல்லார்க்கும் ஒத்திருக்கை.

பற்றிலையாய் –
நீயும் பற்றிலையாய் -நீயும் பற்றினையுடையையாய்-சங்கத்தை யுடையையாய்

அவன் முற்றில் அடங்கு –
அஹம் சர்வம் கரிஷ்யாமி (‘நான் எல்லா அடிமைகளும் செய்வேன்,’) என்கிறபடியே,
அவனுடைய-எல்லா கைங்கர்யத்திலும் அன்வயி – எல்லாத் தொண்டுகளிலும் சேர்வாய்.

அதவா – இப்பாசுரத்திற்குப் பட்டர் அருளிச்செய்யும்படி:
பற்றிலன் ஈசனும் –
வாஸூதேவோ அஸீ பூர்ண ( ‘எங்கும் நிறைந்து எல்லா விருப்பமும் முற்றுப் பெற்றவனாக
இருத்தலின் வாசுதேவன் ஆகிறாய்,’) என்கிறபடியே,
ஸமஸ்த கல்யாண குணாத்மகனாய் -ஞானம் ஆனந்தம் -அமல -குற்றம் இன்மை இவற்றையே-ஸ்வரூபனாய் – வடிவாக உடையவனாய்,-
திரை மாறின கடல் போலே-ஈஸிதவ்யரானா -ஏவப்படுகின்றவர்களான நித்தியசூரிகளை உடையவனாய்த்-
பரமபதத்தில் எழுந்தருளி இருக்கின்றவனும் அவர்கள் பக்கல் பற்றுடையவன் அல்லன். ‘
ஆயின் அவர்கள் பக்கல் பற்றுடையவன் அன்றிக்கே இருந்தால் குறைபட்டு இரானோ?’ என்னில,

முற்றவும் நின்றனன் –
அவர்கள் எல்லாராலும் வரும் ஏற்றமும் இன்று வந்து ஆஸ்ரயிக்கிற – அடைகிற இவனாலே ஆம்படி நின்றான்;
த்வயி கிஞ்சித் சமாபந்நே கிம் கார்யம் சீதையா மம – ‘இன்று வந்து அடைந்த சுக்கிரீவனுக்கு ஒரு வாட்டம் வரில்,
பசுவானது அன்று ஈன்ற கன்றின் வாத்சல்யத்தாலே முன் ஈன்ற கன்றையும் கொம்பிலே கொள்ளுமாறு போன்று,
நித்தியாஸ்ரிதையான பிராட்டியாலும் காரியம் இல்லை,’ என்றான் ஸ்ரீ ராமபிரான்-

பற்றிலையாய் –
விட ஒண்ணாதாரை நீ ஒரு தலையாக விட்டான் அவன்; அவன் ஒரு தலையானால் விடலாமவற்றை விடத்தட்டு என் உனக்கு?

அவன் முற்றில் அடங்கு –
அவனையே எல்லாமாகப் பற்றப் பார்:
ஆயின், அவன் எல்லாமாக இருப்பனோ? எனின்,
வாஸூ தேவஸ் சர்வம் (‘எல்லாப் பொருளும் வாசுதேவனே’ )என்றும்,
மாதா பிதா பிராதா நிவாஸஸ் சரணம் ஸூஹ்ருத் கதிர் நாராயண ( தாயும் தகப்பனும் உடன் பிறந்தோனும் வீடும்
காப்பாற்றுமவனும் நட்டோனும் கதியும் நாராயணனே ஆவன்,’ )என்றும்,
ஏகைக பல லாபாயா சர்வ லாபாய கேசவ (‘சுற்றத்தார்களில் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு பயன்பொருட்டு,’ என்றும்
வருவனவற்றால் அவன் எல்லாமாக இருப்பான் )என்பது ஓர்தல் தகும்.

——————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: