ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகம சாஸ்திரத்தில் உள்ள – ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்த்ரம் –அத்தியாயம் –8–

நமஸ்தே சிந்து ஸம்பூதே நமஸ்தே பத்ம சம்பவே
நாம சரோருஹா வாஸே நாராயண குடும்பி நீ –8-1-
அவதாராஸ்து யே ப்ரோக்தாஸ் த்வதீயா கோச பஞ்சக
தாந்மே விஸ்தரத பத்மே ப்ருச்சதே வக்தும் அர்ஹஸி -8-2-
கிமர்த்தா கிம் பிரகாராஸ்தே கியந்த கிம் ஸ்வரூபகா
தத்வம் கதய மே தேவி சர்வஞ்ஞா ஹி அஸி ஸாஸ்வதீ -8-3-

மாயை முதல் ஜீவன் வரை உள்ள பஞ்ச கோசங்களில் நீர் உள்ள விதத்தை சொல்வீர்

அதரங்கம் அ நிர்தேஸ்யபிர் அகம்ப்யம் அநுபமம்
அ பிரகாரம் அ சம்பேத்யம் அ விகல்பம் அ நா குலம்–8-4-
ஏகம் நாராயணம் ப்ரஹ்ம ஸூந்யம் சுத்தம் நிராமயம்
யதிதம் த்ருச்யதே கிஞ்சிச் ஸூயதே வாநு மீயதே–8-5-
பிராமண த்ரய ஸம்போத்யம் பாவ அபாவ ஸ்வ லக்ஷணம்
சராசரம் அணு ஸ்தூலம் சேதன அசேதனம் ஜகத் –8-6-
ததிதம் சகலம் ப்ரஹ்ம நாராயணம் அநுத்தரம்
அவித்யா அவிதுராந்த ஸ்வச்சஸ் வச் சந்த சித்தனம் -8-7-
பவத் பாவாத் மகம் திவ்ய மத்வந பாரமுத்தமம்
சக்தி மச் சக்தி பாவேந தத் த்விதா வ்யவதிஷ்டதே-8-8-
சக்தி மத்தத் பரம் ப்ரஹ்ம நாராயணம் அஹம் பவத்
சக்தி நாராயணீ சாஹமஹந்தா பாவ ரூ பிணீ–8-9-
ச பிரதேசோ ந தஸ் யஸ்தி யேந பூதம் மயா விநா
ச பிரதேசோ ந மே கச்சித் விநா தத்யேந பூயதே -8-10-
ஏகதா ச த்விதா சைவ தைஸ் தைஸ் தத் வாப்தி பாராகை
வ்யபதிச் யாவஹே சாஸ்த்ரை ஸ்தாவாவாம் சர்வ காரணம் -8-11-

பவத் -சத்தாக ஸ்வரூபம் -அவன் -/பாவம் -நான் என்ற எண்ணம் நான் -அவன் சக்தி நாராயணீ நான் -எங்கும் மிதுனமே-
சர்வ காரணம் நாங்கள் -ப்ரஹ்மம் என்று ஏகமாகவும் ஸ்ரீ யபதி-என்று இருவராகவும் வேத சாஸ்த்ர ஆர்ணவம் கோஷிக்கும்

பாவோத்தரா க்வசித் ஸ்ருஷ்டி க்வசித் சா பவதுத்தரா
பவத் பாவோத்தரா க்வாபி வித்வாம்ஸ் தத்ர ந முஹ்யதி -8-12-

அனைத்தும் நிலை நிற்கும் ப்ரஹ்மத்திலே லயிக்கும் -ப்ரஹ்மத்தின் நின்றும் வெளியிடப்படும்

ஏக ஏவ அவதீர்னோ ஹி தேவா நாம் கார்ய வத்தயா
நாராயணோ யதா சாஹம் தத்ர தத் பாவ பாவிநீ –8-13
ஏக ஏவ ச அவதீர்ணாஹம் யதா தேவஹிதேப் சயா
அஹந்தா யாம் மயி வ்யக்த ச தேவ அஹம் பதார்த்த வாந் –8-14-
அவதீர்ணை யதா துல்யம் தேவ கார்ய சிகீர்ஷயா
அந்யோந்யோ ஸ்திதாவாவாம் பவத் பாவாத் மகவ் த்வயோ -8-15-

சில சமயம் நாராயணன் மட்டும் அவதாரம் –அவன் செயல்களைப் புரியும் நிலையாக அப்பொழுது நான் உள்ளேன்
சில சமயம் நான் மட்டும் அவதாரம் -அப்பொழுது-நான் -என்ற தன் நிலையை என்னுள் வைக்கிறான் -இப்படி இருவரும் அந்யோன்யம்-

இத்தம் வியவஸ்திதே தத்தேவ ஹி அவதார கதிம் ச்ருணு
அநிருத்தோ விபுர் தேவோ தேவ தேவ சநாதந -8-16-
மஹா வித்யா ஸமுத்பூதஸ் ததாஹமபி வாசவ
மத்த ஏவ மஹா லஷ்ம்யா அபூர்வம் கமலாக்யயா-8-17-

அநிருத்தன் மஹா வித்யாவிடம் இருந்து வெளிப்பட -மஹா லஷ்மி யான என்னிடம் இருந்து கமலா வெளிப்படுகிறாள்

தாவிமவ் தம்பதீ திவ்யவ் பிதரவ் ஜெகதாம் மதவ்
பத்ம நாப அவதாரே து தாவேதவ் த்வாவ யோநிஜவ் -8-18-

அநிருத்தன் கமலா -திவ்ய தம்பதிகள் -உலக தாய் தந்தை –
பத்ம நாப திரு அவதாரத்தின் பொழுது இவர்கள் திரு அவதாரம் -யோநி மூலம் பிறக்க வில்லை

நாராயண அவதாரோ ய சக்தீசோ நாம நாமத
பிரகாரா பஹவஸ் தஸ்ய ஸர்வத்ராஹ மநு வ்ரதா -8-19-
ஏகதா த்விச சதுர்த்தா ச ஷோடா ச ஏவ ததாஷ்ட தா
புநர் த்வாத சத ச ஏவ தத்ர நாமாநி மே ச்ருணு -8-20-
ஸ்ரீ நாம த்வி புஜஸ் யாஹம் அங்கஸ்தா வர வர்ணி நீ
தஸ்யை வோபயதோ ரூபே ஸ்ரீச்ச புஷ்டிச்ச வாசவ -8-21-

இரண்டு திருக் கரங்கள் உடன் அவன் திரு மடியில் -ஸ்ரீ என்னும் திரு நாமம் கொண்டு வீற்று இருக்கிறேன்
இரண்டு பக்கங்களிலும் வீற்று இருந்த பொழுது ஸ்ரீ -என்றும் புஷ்டி என்றும் அழைக்கப் படுகிறேன் –

சதுர்த்திசம் து தஸ்ய ஏவ ஸ்ரீ கீர்த்திச் ச ஜெயா ததா
மாயேதி க்ருத்வா ரூபாணி புஜ்யே அஹம் தேந விஷ்ணு நா -8-22-

ஸ்ரீ -கீர்த்தி -ஜெயா -மாயா -நான்கு ரூபங்களுடன் அவனது நான்கு பக்கங்களிலும் இருந்து அவனை பூஜிக்கிறேன்

தஸ்ய ஏவ கோண ஷட் கரஸ்த ஷோடாஹம் ச்ருணு நாம ச
சுத்திர் நிரஞ்ஜனா நித்யா ஞான சக்திச்ச வாசவ -8-23-
தத் அபராஜிதா ச ஏவ ஷஷ்டீ து ப்ரக்ருதி பரா
தஸ்ய ஏவ சாஷ்டதா திஷூ சாஹம் ரூபைர் வ்யவஸ்திதா -8-24-
லஷ்மீ ஸரஸ்வதீ சர்வ காமதா ப்ரீதி வர்த்த நீ -8-25-

ஆறு கோணங்களில் அவனை சுற்றி இருக்கும் பொழுது சுத்தி -நிரஞ்ஜனா -நித்யா -ஞான சக்தி -அபராஜிதா -பிரகிருதி -என்றும்
எட்டு கோணங்களில் -லஷ்மீ-ஸரஸ்வதீ -சர்வ காமதா-ப்ரீதி வர்த்த நீ-யசஸ் கரீ -சாந்தி தா-துஷ்டிதா-புஷ்டி –எட்டு ரூபங்களில் வீற்றுள்ளேன்

கோண த்வி ஷட்கே தஸ்ய ஏவ ஸ்திதா த்வாதஸதாஸ்ம் யஹம்
ஸ்ரீச்ச காமேஸ்வரீ காந்தி க்ரியா சக்தி விபூதய–8-25-
இச்சா ப்ரீதீ ரதிச் சைவ மாயா தீர் மஹி மேதி ச
ஏவம் சதுர் புஜஸ்யாபி ஷோடாஹம் க்ரமச ஸ்திதா -8-27-

நாராயணனை இரண்டு வித ஆறு கோணங்களில் சூழ்ந்து -12-ரூபங்களை எடுத்து
ஸ்ரீ -காமேஸ்வரீ -காந்தி -க்ரியா -சக்தி -விபூதி -ப்ரீதி -ரதி -மாயா -தீ -மஹிமா -என்று
நான்கு கரங்களுடன் சூழ்ந்துள்ளேன் –

தஸ்யைவ ஷட்புஜஸ் யாஹம் அஷ்ட பாஹோச் ச வாசவ
த்வி ஷட் பாஹோஸ் ததா சாஹம் த்வி சப்தக புஜஸ்ய ச -8-28-
ததா ஷோடச ஹஸ்தஸ்ய புஜத்வி நவ கஸ்ய ச
விபஜ்ய பஹு தாத்மா நமியத் பேதா வ்யவஸ்திதா -8-29-

அவனுடைய ரூபங்களுக்கு ஏற்றால் போலே -பல வெளிப்பாடுகள் –
பல ரூபங்கள் -6-8-14-16-மற்றும் 18-திருக் கரங்களுடன் உள்ளேன் –

அவதாரோ ஹி யோ விஷ்ணோ ஸிந்து ஸாயீதி சம்ஜிதா
ஸ்தி தாஹம் பரிதஸ் தஸ்ய சதுர்த்தா ரூபமே யுஷீ–8-30-
லஷ்மீர் நித்ரா ததா ப்ரீதீர் வித்யா சேதி விபேதி நீ
அவதாரோ ஹி யோ விஷ்ணு ஸ்ரீ பதிர்நாம நாமத–8-31-
ஸ்ரீ ரித்யே வாக்யயா தத்ர தஸ்யாஹம் வாமத ஸ்திதா
அவதாரோ ஹி யோ விஷ்ணோர் நாமத பாரிஜாத ஜித் -8-32-
ததம்சஸ்தகரா தஸ்ய வாமோத் சங்கே ஹரே ஸ்திதா
அவதாரோ ஹி யோ விஷ்ணோர் நாம் நா மீ நதர சுப -8-33-
அநு பிரமாமி தம் தத்ர சாஹம் நவ் ரூப தாரிணீ
த்ரி விக்ர மோதயோ விஷ்ணோர் அவதார பர ஸ்ம்ருத -8-34-
ஆஹ்ருதா ஜநநீ கங்கா தத் பாதாத் ப்ரபவாம் யஹம்
அநந்த சயநோ நாம யா அவதாரோ ஹரே ரஹம்–8-35-
ஸ்திதா சதுர் திசம் தஸ்ய சாது ராத்ம்யம் உபேயுஷீ
லஷ்மீ ச் சிந்தா ததா நித்ரா புஷ்டிச் சேத்யாக்யயா யுதா -8-36

ஸிந்து ஸாயீ அவதாரத்தில் மஹா விஷ்ணு விளங்கும் பொழுது -லஷ்மீ -நித்ரா -ப்ரீதி -வித்யா -என்கிற நான்கு ரூபங்களுடன் விளக்குகிறேன்
அவன் ஸ்ரீ யபதி-அவதாரம் எடுக்கும் பொழுது -ஸ்ரீ என்று பெயர் கொண்டு இடப்புறம் உள்ளேன் –
அவன் பாரிஜாதஜித் அவதாரம் கொள்ளும் பொழுது அவனது இடது தொடையில் வீற்று இருந்து என் திருக் கரத்தை அவன் தோளிலே வைத்துள்ளேன்
அவன் மீனதரனாக ரூபம் கொள்ளும் பொழுது நான் கப்பல் போன்ற வடிவில் பின் தொடர்கிறேன்
அவனது திரிவிக்ரம அவதாரத்தில் அவன் திருவடிகளில் மகிழ்ந்து பாயும் கங்கையாக உள்ளேன்
அவன் அநந்த சயனன் நிலையில் நான் -லஷ்மீ சிந்தா -நித்ரா -புஷ்டி -போன்ற பல வடிவங்களில் அவனைச் சுற்றி உள்ளேன் –

இத்யேஷூ ஸஹ சித்த அஹம் அவதீர்ண அண்ட மத்யத
அவதாரா ப்ருதக் பூதா யதா ப்ரஹ்மாண்ட மத்யத –8-37
அநு வ்ரதா தத் ஏவ அஹம் அவதீர்ணா ப்ருதக் ப்ருதக்
அவதாரோ ஹி யோ நாம வராஹோ வேத விஸ்ருத –8-38-
ததாஹமபி பூர் நாம ப்ருதக் பூதா பஜாம் யஹம்
அவதாரோ ஹி யோ நாம அதர்மோ விஷ்ணு புராதன -8-39-
ததாஹம் பார்கவீ நாம க்யாதிஜ ஸ்ரீ ப்ரகீர்த்திதா
அவதாரோ ஹி யோ நாம தத்தாத்ரேய அத்ரி நந்தன -8-40-
ததா ஹி தஸ்ய போகாய சரஸ அஹம் சமுத்திதா
அவதாரோ ஹி யோ நாம வாமணா வைஷ்ணவ சுப -8-41-
பத்மா தஹம் சமுத் பந்நா ததா பத்மேதி விஸ்ருதா
அவதாரோ யதா விஷ்ணோர் பார்க்கவோ ராம சஞ்ஜித -8-42-
ததாஹம் தரணீ நாம சக்திரா சமயோ நிஜா
அவதாரோ ஹி யோ நாம ராமோ தாசரதி சுப -8-43-
ஜாதா ஜநக யஜ்ஜே அஹம் ஷேத்ராத் தலமுகஷதாத்
நாம்ஹா ஸீதேதி விக்யாதா தசாநந விநாசி நீ -8-44-

இப்படியாக ஒவ் ஒரு அவதாரத்திலும் நான் அவனுடன் இந்த அண்டத்தில் வெளிப்படுகிறேன் –
ஆண் தனியாக அவதாரம் செய்தாலும் அந்த அவதார செயல்களுக்கு துணையாக வெளிப்படுகிறேன் –
அவன் வராஹ வடிவம் எடுக்கும் பொழுது நான் தனியாக -பூ -என்று அழைக்கப்பட்டு வெளிப்படுகிறேன்
அநாதி விஷ்ணு அவதாரம் பொழுது ஸ்ரீ என்ற பிரசித்தி பெற்ற நான் பார்கவி திரு நாமத்துடன் அவதரிக்கிறேன்
அவன் அத்ரியின் புத்ரன் தத்தாத்ரேயனாக அவதரிக்கும் பொழுது அங்குள்ள தடாகம் ஒன்றில் இருந்து அவன் அனுபவிக்கும் படி வெளிப்படுகிறேன்
அவன் வாமன அவதாரம் -நான் பத்மா / அவன் பரசுராமன் -அவன் சக்தியாக தாரணீ -உலக ரூபம் /
சக்கரவர்த்தி திருமகன் -ஸ்ரீ சீதா தேவி

அவதாரோ ஹி யோ விஷ்ணோச் சதுர்த்தா சம்ப விஷ்யதி
மதுராயாம் அஹம் வ்யக்திம் சதுர்த்தைஷ் யாமி வை ததா -8-45-
ரேவதீ ருக்மிணீ ச ஏவ ரதிர் நாம்நா ததா ஹி உஷா
அவதாராந்தரம் யத்து மோஹனம் புத்த சம்ஜகம்-8-46-
தாராஹம் தத்ர நாம்நா சைவ தாரா ச ஏவ ப்ரகீர்த்திதா
த்ருவா தாயோ அவதாரோ யே கேவலா வைஷ்ணவா ஸ்ம்ருதா -8-47-
தத் தச் சரீர பூதாஹம் தேஷாம் போக்யா வ்யவஸ்திதா
யத்து மே மோஹனம் ரூபம் ஸ்ரூயதே அம்ருத தாரகம் -8-48
பவத் பாவவ் ததா தத்ர ரூபே துல்யோ பலஷிதவ்
தேவை புருஷ ரூபேண ஸ்த்ரீ ரூபேண ததே தரை -8-49-
ஸஹ சித்தம் ப்ருதக் சித்தம் இது ஏதத் ஜென்ம மே அத்புதம்
கீர்த்தி தம் தவ தேவேச கேவலம் ஜென்ம மே ச்ருணு -8-50-

அவன் மதுராவில் அவதாரம் – நான்கு ரூபங்களில் -பலராமன் -கிருஷ்ணன் -ப்ரத்யும்னன் -அநிருத்தன் –
நான்–ரேவதி -ருக்மிணீ -ரதி -உஷா -வெளிப்படுகிறேன்
அவன் புத்தர் -நான் தாரா /அவன் துருவன் போன்ற சில உருவங்கள் -நான் அவர்களின் சரீரமாக இருந்து அவர்களால் அனுபவிக்கப்படுகிறேன்
அமிர்தம் ஏந்திய தன்வந்திரி -மோஹினி -இருப்பாகவும் இருப்பின் நிலையாகவும்-பாவத் -பாவ – நாங்கள் இருவரும்
மேலே எனது தனியான அவதாரங்களை கூறுவேன் –

————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: