ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகம சாஸ்திரத்தில் உள்ள – ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்த்ரம் –அத்தியாயம் –11-

நிர்த்தோஷோ நிரதிஷ்டேயோ நிரவத்ய சநாதந
விஷ்ணுர் நாராயண ஸ்ரீ மான் பரமாத்மா சநாதந –11-1-
ஷாட் குண்ய விக்ரஹோ நித்யம் பரம் ப்ரஹ்மாஷாரம் பரம்
தஸ்ய மாம் பரமாம் சக்திம் நித்யம் தத் தர்ம தர்மிநீம் -11-2-
ஸர்வ பாவாநுகாம் வித்தி நிர்தோஷம் அநபாயிநீம்
ஸர்வ கார்ய கரீ சாஹம் விஷ்ணோர் அவ்யய ரூபிண-11-3-
சுத்தம் அசுத்தம் அந்யைர் பாவைர் விதத்யாத்மந மாத்மந
பர வ்யூஹாதி சம்பேதம் வ்யூஹ யந்தீ ஹரே சதா -11-4-
சுத்த ஷாட் குண்யா மாதாய கல்ப யந்தீ ததா ததா
தேந நாநா விதம் ரூபம் வ்யூஹாத் யுசித மஞ்ஜசா -11-5-
உந்மேஷயாமி தேவஸ்ய பிரகாரம் பவத் உத்தரம்
வியாபாரஸ் தஸ்ய தேவஸ்ய சாஹம் அஸ்மி ந சம்சய -11-6-
மயா க்ருதம் ஹி யத் கர்ம தேந தத் க்ருதம் உச்யதே
அஹம் ஹி தஸ்ய தேவஸ்ய ஸ்ம்ருதா வ்யாபிரிய மாணதா –11-7-
இதி சக்ர பரம் ரூபம் வ்யூஹ ரூபம் ச தர்சிதம்
த்ருதீயம் விபவாக்யம் து ரூபமத்ய நிசாமய –11-8-
துர்யாதி ஜாக்ரத் அந்தம் யத் ப்ரோக்தம் பத சதுஷ்டயம்
வா ஸூ தேவாதி நா வ்யாப்தம் அநிருத் தாந்தி மேந து –11-9-
தத்ர தத்ர பதே சைவ சாது ராத்ம்யம் ததா ததா
அவ்யக்தக வ்யக்த ரூபை ஸ்வை ருதிதம் தே யதோதிதம்–11-10-
வ்யூஹாத் வ்யூஹ சமுத் பத்தவ் பதாத்யாவத் பதாந்தரம்
அந்தரம் சகலம் தேசம் சம்பூரயதி தேஜஸா –11-11-
பூஜிதஸ் தேஜஸாம் சரீர வ்யக்தோ மூர்த்தி வர்ஜித
விசாக யூப இத்யுக்தஸ் தத்த ஜ்ஞானாதி ப்ரும் ஹித –11-12-
தஸ்மிம்ஸ் தஸ்மிந் பதே தஸ்மாத் மூர்த்தி சாகா சதுஷ்டயம்
வாஸூ தேவாதிகம் சக்ர ப்ராதுர் பவதி வை க்ரமாத் -11-13-
ஏவம் ஸ்வப்ந பதாஜ் ஜாக்ரத் பத வ்யூஹ விபாவநே
ஸ்வப்நாத் பதாஜ் ஜாக்ர தந்தே தைஜச பூஜ்யதே மஹாந் -11-14-
விசாக யூபோ பகவான் ச தேவஸ் தேஜஸாம் நிதி
துர்யாத்யே ஸ்வபந பர்யந்தே சாது ராத்ம்ய த்ரிகே ஹி யத் -11-15-
தத் தத் ஐஸ்வர்ய சம்பந்நே ஷாட் குண்யம் ஸூவ்ய வஸ்திதம்
ததா தாயாகிலம் திவ்யம் சுத்த சம்வித் புர சரம் -11-16-
விபஜந் நாத்ம நாத்மாநம் வா ஸூ தேவாதி ரூபத
புநர் விபவ வேளயாம் விநா மூர்த்தி சதுஷ்டயம் -11-17-
விசாக யூப ஏவைஷ விபவாந் பாவ யத்புத
தே தேவோ விபவாத்மாந பத்ம நாப ஆதயோ மத -11-18-

விசாக யூபம் -வ்யூஹம் முன்பு பார்த்தோம் -மேலே விபவம் -பத்ம நாபாதி உள்ளிட்ட பல உண்டே

பத்ம நாபோ த்ருவ அநந்த சக்தீசோ மது ஸூதந
வித்யாதி தேவ கபிலோ விஸ்வ ரூபோ விஹங்கம -11-19-
க்ரோடாத்மா வடவாவக்ரோ தர்மோ வாகீஸ்வரஸ் ததா
ஏகார்ண வாந்த ஸாயீ ச ததைவ கமடாக்ருதி –11-20-
வராஹோ நரசிம்ஹம்ச அபி அம்ருதா ஹரணஸ் ததா
ஸ்ரீ பதிர் திவ்ய தேஹோ அத காந்தாத் மாம்ருத தாரக –11-21-
ராஹு ஜித் காலநேமிக்ந பாரிஜாத ஹரஸ் ததா
லோக நாதஸ்து சாந்தாத்ம தத்தாத்ரேயோ மஹா ப்ரபு –11-22-
ந்யக்ரோதஸாயீ பகவான் ஏக ஸ்ருங்கததுஸ் ததா
தேவோ வாமநே தேஹஸ்து ஸர்வ வ்யாபி த்ரி விக்ரம -11-23-
நரோ நாராயணஸ் சைவ ஹரி கிருஷ்ணஸ் ததைவ ச
ஜ்வலத் பரசு ப்ருத் ரோமோ ராமச் சாந்யோ தநுர் தர -11-24
வேதவித் பகவான் கல்கீ பாதாள சயன ப்ரபு
த்ரிம் சஸ்சாஷ்டா விமோ தேவோ பத்ம நாபாதயோ மதா -11-25-

பத்ம நாபன் –த்ருவன் -அநந்தன் -சக்தீசன் -மது ஸூதநன்-வித்யாதி தேவன் -கபிலர் -விஸ்வ ரூபன் -விஹங்காமன்-க்ரோடாத்தமன் –
வடவக்த்ரன் -இவரே ஹயக்ரீவன் -தர்மன் -வாகீஸ்வரன் -ஏகார்ண வாந்த ஸாயீ -கூர்மம் -வராஹன்-நரசிம்ஹன் -அம்ருத ஹரணன்-
திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் ஸ்ரீ யபதி -அமிர்தம் கொணர்ந்த காந்தாத்மன் -ராஹுஜித் –கால நேமிக்நன் -பாரிஜாத ஹரீ–
லோக நாதன் -சாந்தாத்மா-தத்தாத்தரயர்-ந்யக்ரோத ஸாயீ -ஏக ஸ்ருங்க தநு -ஒரு கொம்பு கொண்ட மீன் -வாமனன் –
த்ரி விக்ரமன் -நர நாராயணன் -ஹரி -கிருஷ்ணன் -பரசுராமன் -ராமன் -கல்கி -பாதாள சயநன் -ஆகிய -39-விபவ ரூபங்கள் –

விபோர் விசாக யூபஸ்ய தத் தத் கார்ய வசதிமே
ஸ்பூர்த்தியோ விபவா க்யாதா கார்யம் சைஷாம்ய சங்கரம் –11-26-
சுத்த அசுத்தாத் வநோர் மத்யே பத்ம நாபோ வ்யவஸ்தித
த்ருவாதய அபரே தேவா விவ்ருதா விச்வா மந்திரே –11-27-
ரூபாண்யஸ் த்ராணி சை தேஷாம் சக்தயச் சாபரா விதா
சர்வம் தத் சாத்த்வதே சித்தம் சஞ்ஜா மாத்ரம் ப்ரதர்ஸிதம்-11-28-

விசாக யூப பகவானே ஒவ் ஒரு கார்ய நிமித்தமாக இந்த விபவங்கள்-சாத்துவத சம்ஹிதையில்
இவற்றின் ரூபங்கள் ஆயுதங்கள் சக்தி இவை சொல்லப்பட்டுள்ளன –

சாகாஸ்து வாஸூ தேவாத்யா விபோர் தேவஸ்ய கீர்த்திதா
விசாக யூபோ பகவான் விததாபி கருதி தத் –11-29-
சதஸ் ரூப்யா அத சாகாப்ய கேசவாத்யம் த்ரயம் த்ரயம்
தாமோதராந்தம்ருத் பூதம் தத் வ்யூஹாந்தரம் உச்யதே –11-30-
தாப்ய ஏவ ஹி சாகாப்ய ச்ரியாதீ நாம் த்ரயம் த்ரயம்
பூர்வத்ய அநு ரூபேண சக்தீ நாம் ச சமுத்கதம்–11-31-

கேசவாதி -ஸ்ரீ யாதி -12 -வ்யூஹாந்தரங்கள்

பராதி விபவாந்தாநாம் ஸர்வேஷாம் தேவாதாத்ம நாம்
சுத்த ஷாட் குண்ய ரூபாணி வபூம்ஷி த்ரிதேஸ்வர-11-32-
யாவந்த்ய சஸ்த்ராணி தேவாநாம் சக்ர சங்காதி காநி வை
பூஷணாநி விசித்ராணி வாஸாம்சி விவிதானி ச –11-33-
த்வஜாச்ச விவிதாகார காந்தயச்ச சிதாதிகா
வாஹனாநி விசித்ராணி சத்யாத்யாநி ஸூ ரேஸ்வர –11-34-
சகதயோ போக தாச்சைவ விவிதாகார ஸம்ஸ்திதா
அந்த கரணிகோ வர்க்கஸ் ததீயா வ்ருத்தயா அகிலா –11-35-
யச்ச யச்ச உபகரணம் சாமான்யம் புருஷோத்தரை
ஷாட் குண்ய நிர்மிதம் வித்தி தத் சர்வம் பல ஸூதந–11-36-
சுத்த சம்வின் மயீ சாஹம் ஷாட் குண்ய பரிபூரிதா
ததா ததா பவாம்யேஷா மிஷ்டம் யத்தி யதா யதா –11-37-
ந விநா தேவ தேவேந ஸ்திதிர்மம ஹி வித்யதே
மயா விநா ந தேவஸ்ய ஸ்திதிர் விஷ்ணோர் ஹி வித்யதே –11-38-
தாவாவா மேகதாம் ப்ராப்தவ் த்விதா பூதவ் ச ஸம்ஸ்திதவ்
விதாம் பஜாவஹே தாம் தாம் யத் யத் யத்ர ஹி அபேக்ஷிதம் –11-39-

அப்ருதக் சித்தம் -இந்திராதி தேவர்கள் –

சிந்து கன்யே நமஸ் துப்யம் நமஸ்தே ஸரஸீ ருஹே
பர வியூகாதி பேதேந கிம் பிரயோஜனம் ஈஸிது– 11-40-

அனுக்ரஹாய ஜீவா நாம் பக்தானாம் அநு கம்பயா
பர வியூஹாதி பேதேந தேவ தேவ ப்ரவ்ருத்தய –11-41-

தேவ தேவ ப்ரியே தேவி நமஸ்தே கமலோத்பவே
அநுக்ரஹாய பக்தானாம் ஏகை வாஸ்து விதா ஹரே –11-42-

ஜீவா நாம் விவிதா சக்ர ஸம்ஸிதா புண்ய சஞ்சயா
சம் சின்வந்தி ந தே ஜீவாஸ் துல்ய காலம் கதஞ்சன –11-43-
கச்சித்தி ஸூக்ருதோன் மேஷாத் கதாசித் புருஷோ ந்ருஷூ
ஸ்ரீ மதா கமலேக்ஷண ஜாயமாநோ நிரீஷ்யதே–11-44-
அந்யதா புருஷ அந்யச்சேத் யேவம் பிந்நா சுபாசயா
பேத அதிகாரிணாம் புண்ய தாரதம்யேந ஜாயதே –11-45-
விவேக கஸ்ய சின்மந்தோ பகவத் தத்வ வேதநே
மத்ய மஸ்து பரஸ்யாத திவ்ய அந்யஸ்ய து ஜாயதே –11-46-
ஈஸா அனுக்ரஹ வைஷம்யா தேவம் பேதே வியவஸ்திதே
தத் தத் கார்ய அநு ரோதேந பர வியூஹாதி பாவநா –11-47-
க்ரியதே தேவ தேவேந சக்தி மா மதி திஷ்டதா
சம்சித்த யோக தத்வாநாம் அதிகார பராத்மநி –11-48-
வ்யா மிஸ்ர யோக யுக்தாநாம் மத்யா நாம் வியூஹ பாவேந
வைபவீயாதி ரூபேஷூ விவேக விதுராத்ம நாம் –11-49-
அஹந்தா மமதார்த்தா நாம் பக்தாநாம் பரமேஸ்வர
அதிகாரஸ்ய வைஷம்யம் பக்தா நாம் அநு த்ருஸ்ய ச –11-50-
பஜதே விவிதம் பாவம் பர வியூஹாதி சப்திதம்
இதி தே லேசத சக்ர தர்சிதா உபயாத்மகா –11-51-
பவத் பாவோத்தரா வியூஹா மம நாராயணஸ்ய ச
சுத்தே சுத்தே த ரஸ்மிம்ச்ச கோசவர்க்க மத் உத்பவே–11-52-
ஸ்திதிதவ் தர்சிதா தே அத்ய ப்ருதக் ஸஹ ச கேவலா
ஏவம் பிரகாரம் மாம் ஞாத்வா ப்ரத்யக்ஷாம் சர்வ சம்மதாம் –11-53-
உபாயைர் விவிதைர் சஸ்வத் உபாஸ்ய விவிதத்மிகாம்
கிலேச கர்மாசயாதீதோ மத் பாவம் பிரதிபத்யதே –11-54-

—————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: