ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகம சாஸ்திரத்தில் உள்ள – ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்த்ரம் –அத்தியாயம் –10-

ஷீரோத மத நாயாச பல ரூபே மதுத்விஷ
நமஸ் சந்த்ர ஸஹோ தர்யை நமஸ்தே அம்ருத யோநயே–10-1-
பவோத்தரா பிரகாராஸ்தே ஸ்ருதாஸ் த்வத் வக்த்ர பங்கஜாத்
இதா நீம் ஸ்ரோதும் இச்சாமி பிரகாரான் பவத் உத்தரான்–10-2-
வைஷ்ணவா அவதாராஸ்தே கிம் ரூபா கதி வாம்புஜே
ஏதத் ப்ருஷ்டா மயா ப்ரூஹி நமஸ்தே பங்கஜாசநே -10-3-

இந்திரன் ஸ்தோத்ரம் பண்ணி -தாயே உனது இருப்பு நிலை -பவத் -பற்றி மஹா விஷ்ணுவின்
அவதாரங்கள் ஸ்வரூபங்கள் குறித்து அருளிச் செய்ய வேண்டும் -என்று பிரார்த்தித்தான் –

ஸ்ரீ ஹந்த தே சக்ர வஷ்யாமி பிரகாரான் பவத் உத்தரான்
வைஷ்ணவா அவதாராஸ்தே யாவந்தோ யத்விதாச்ச தே -10-4-
ஷாட் குண்யம் அமலம் ப்ரஹ்ம நிர் தோஷம் அஜரம் த்ருவம்
ஸர்வ சக்தி நிரா தங்கம் நிரா லம்பந பாவநம் -10-5-
ததுந் மிஷதி வை பூர்வம் சக்தி மச் சக்தி பாவத
நாராயண பரோ தேவ சம்ஸ்தித சக்தி மத்தயா -10-6-
ஸ்திரா சக்திர் அஹம் தஸ்ய ஸர்வ கார்ய கரீ விபோ
தாவா வாம் ஜகத அர்த்தாய பஹுதா விக்ரியாவஹே -10-7-
யதாஹமாஸ்திதா பேதைஸ் ததா தே கதிதம் புரா
விகாராநா விகாரஸ்ய விஷ்ணோ ச்ருணு மயோதிதான் -10-8-

உலக நன்மைக்காக அவதாரம் செய்கிறோம் -அவன் செயல்பாடுகள் இயற்ற உதவும் அனைத்து சக்தியாகவே நான் உள்ளேன்
மஹா விஷ்ணுவின் திவ்ய அவதாரங்களை உனக்கு கூறுகிறேன்

அப்ராக்ருதாந நவ் பம்யாந் அசிந்த்ய மஹிம உஜ்ஜவலாந்
ஸ்வாம் சக்திம் மா மதிஷ்டாய ப்ரக்ருதிம் பரமாத் புதாம் -10-9-
த்ரை ருண்யேண ஜெகந்நாத சமுதேதி ஜகத்திதே
ஆத்யேந பர ரூபேண வ்யூஹ ரூபேண சாப்யத–10-10-
ததா விபவ ரூபேண நாநா பாவம் உபேயுஷா
வ்யாபகோ பகவான் தேவோ பக்தாநுக்ரஹ காம்யயா -10-11-
அநவ் பம்யம நிர்த்தேச்யம் வபு ச பஜதே பரம்
விஸ்வாப்யாய நகம் காந்த்யா பூர்ணேந்த்வ யுத துல்யயா –10-12-

பர வ்யூஹ விபவம் -பல ரூபங்களில் நாங்கள் அவதாரம் –

வரத அபய ஹஸ்தம் ச த்வி புஜம் பத்ம லோசநம்
ரேகா மயேந சக்ரேண சங்கேந ச கரத்வயே -10-13
அங்கிதம் நிர் விகாராங்க்ரிஸ் திதம் பரம் சோபநம்
அந்யூநா நதிரிக்தவ் ஸ்வைர் குண ஷட் பிர லங்க்ருதம் -10-14-
சமம் சம விபக் தாங்கம் ஸர்வ அவயவ ஸூந்தரம்
பூர்ணம் ஆபரணை சுப்ரை ஸூ தா கல்லோல சங்குலை –10-15-
ரஸ்மி பூதைர மூர்த்தை ஸ்வைர் அச்யுதாத் யைரவிச்யுதம்
ஏகா மூர்த்திரியம் திவ்யா பராக்யா வைஷ்ணவீ பரா –10-16-
யோக சித்தா பஜந்தேயே நாம் ஹ்ருதி துர்ய பாதாஸ்ரிதாம்
அத வ்யூஹ ஸ்வரூபம் தே த்வி தீயம் வர்ணயாம் அஹம் -10-17-

யோகிகள் த்யானத்தில் பர ஸ்வரூபம் -மேலே வ்யூஹ ஸ்வரூபம் பற்றி சொல்கிறேன்

வ்யூஹ ஆத்மா நம் சதுர்த்தா ஸ்வம் தேவ பிரகார பேதத
வாஸூ தேவாதி பேதேந ஸு ஷூப்தாத்வநி திஷ்டதி -10-18-
ஸம்ஸ்தானம் ஆதி மூர்த்தேர்வை ஸர்வேஷாம் து சமம் ஸ்ம்ருதம்
ஷட் குணம் ப்ரதமம் ரூபம் த்வந்த்வை ஜ்ஞானாநி சம்பவை -10-19-
இதராணி ஸ்வரூபாணி கதிதாநி மயா புரா
வஹ்நயர் கேந்து சஹஸ்ராபம் ஆநந்தாஸ் பந்த லக்ஷணம் -10-20-
பீஜம் ஸர்வ கிரியாணாம் ஹத் விகல்ப்பாநாம் ததாஸ்பதம்
ஸுஷூப்தம் சாதுராத்ம்யம் தத் ப்ரதமம் வித்தி வாசவ -10-21-
அத ஸ்வாப்நே பதே அபி ஏவம் விபஜ்யாத்மாந மாத்மநா
தேவ பிரகாதி பேதேந வாஸூ தேவாதி ரூபத–10-22-
சமாசவ்யா ச பேதேந குணா நாம் புருஷோத்தம
சித ரக்த ஸூவர்ணா ப்ரஸத்ருஸை பரமாத்ப்புதை–10-23-
ஆதி மூர்த்தி சமை ரூபைச் சதுர்த்தா வ்யவதிஷ்டதே
கைவல்ய போக பலதம் பவ பீஜஷ யங்கரம் –10-24-
சாதுராத்ம்யம் த்வி தீயம் தத் ஸூதா ஸந்தோஹ ஸூந்தரம்
அத ஜாக்ரத் பதே தேவ ஸூ தரக்தாதி பேதத–10-25
சதுர் புஜை ருதா ராங்கை சங்க சக்ராதி சிஹ்நிதை
நாநாத் வஜ விசித் ராங்கை வாஸூ தேவாதி சஞ்ஜிதை -10-26
வ்யூஹை ஸ்வம் ப்ரவிபஜ் யாஸ்தே விபுர் நாம ஸ்வ லீலயா
தத் ராத்யம் பகவத் ரூபம் ஹிமகுந்தேந்து காந்தி மத் -10-27-
சதுர் புஜம் ஸும்ய வக்த்ரம் புண்டரீக நிபேஷணம்
பீத கௌசேய வசனம் ஸூபர்ண த்வஜ பூஜிதம் -10-28-
முக்ய தக்ஷிண ஹஸ்தேந பீதாநாம் அபய ப்ரதம்
ததா விதேந வாமேந ததாநம் சங்கம் உத்தமம் -10-29-
அபரேண ததாநம் ச தஷிணேந ஸூ தர்சனம்
வாமேந ச கதம் குர்வீம் நிஷண்ணாம் வ ஸூதாதலே -10-30-
சஞ்சிந்தயேத் புரோ பாகே வாஸூ தேவம் இதி ஈத்ருசம்
சிந்தூர சிகாராகாரம் ஸும்ய வக்த்ரம் சதுர் புஜம் -10-31-
அதஸீ புஷ்ப ஸங்காச வசனம் தால லாஞ்சிதம்
முக்யேந பாணி யுக்மேந துல்யமாத் யஸ்ய வை விபோ -10-32-
சீரம் தச் சக்ர ஹஸ்தே அஸ்ய முஸலம் து கதா கரே
தஷிணே சிந்தயேத் பாகே சங்கர்ஷணம் இதி ஈத்ருசம் -10-33-
ப்ராவ்ருண் நிசா ச முதித்கத்யோத நிசயப்ரபம்
ரக்த கௌசேய வசனம் மகர த்வஜ சோபிதம் -10-34-
ஸும்ய வக்த்ரம் சதுர் பாஹும் த்ருதீயம் பரமேஸ்வரம்
முக்ய ஹஸ்த த்வயம் சாஸ்ய பிராக்வத் துல்யம் மஹாமதே -10-35-
வாம அபரஸ்மிந் சார்ங்கம் ச தஷிணே பண பஞ்சகம்
அபரே சிந்தயேத் பாகே பிரதியும்ந மிதி கீர்த்திதம் -10-36-
அஞ்ஜ நாத்ரி பிரதீ காசம் ஸூ பீதாம்பர வேஷ்டிதம்
சதுர் புஜம் விசாலாக்ஷம் ம்ருக லாஞ்சன பூஷிதம் –10-37-
ஆதிவத் பாணி யுகலமாத்ய மஸ்ய விசிந்தயேத்
தஷிணாதி க்ரமேணாத த்வாப்யாம் வை கட்க கேடகௌ -10-38-
ததா நம் அநிருத்தம் து ஸும்யபாகே விசிந்தயேத்
வனமாலா தரா சர்வே ஸ்ரீ வத்ச க்ருத லக்ஷணா –10-39-
சோபிதா கௌஸ்து பேநைவ ரத்ந ராஜேந வக்ஷஸி
ஜாக்ரத்பதே ஸ்திதம் தேவம் சாது ராத்ம்யம் அநுத்தமம் -10-40-
ஸ்திதி உத்பத்தி பிரளய க்ருத் சர்வோப கரணாந் விதம்
திவ்யம் தச் சிந்தயேத் யஸ்ய விஸ்வம் திஷ்டதி சாஸநே -10-41-
த்ரி விதம் சாது ராத்ம்யம் து ஸூ ஷூப்த்யாதி பத த்ரிகே
ஸூவ் யக்தம் தத் பதே துர்யே குண லஷ்யம் பரம் ஸ்திதம் -10-42-
ஜ்ஞான க்ரியாதிபிர் விஷ்ணோர் லோகாந் அநு சிஸ்ருஷத
வ்யூஹ சஞ்ஜாமிதம் ரூபம் த்விதீயம் கதிதம் மயா -10-43-
த்ருதீயம் விப வாக்யம் து விஸ்வ மந்திரமத்யகம்
நாநாகார க்ரியா கர்த்ரு ரூபம் விஷ்ணோர் நிசாமய -10-44-

வாஸூ தேவ த்யானம் –
விழிப்பு நிலை –பனி மல்லிகை சந்திரன் போன்ற வெண்மை நிறம் -நான்கு திருக் கரங்கள் –
மஞ்சள் நிற பீதாம்பர வஸ்திரம் -கருட கொடி -அஞ்சேல் அபய ஹஸ்தம் -சங்கு சக்ர கதா தரன்-கிழக்கு திசை
சங்கர்ஷண தியானம்
சிவந்த நிறம் -நான்கு திருக் கரங்கள் -அதஸீ -ஆளிச் செடி -நீல நிற வஸ்திரம் -தால -பனை மரம் அடையாளம்
சங்கு சக்கரம் பதிலாக கலப்பை உலக்கை -தெற்கு திசை
பிரதியும்ந த்யானம்
சிவந்த பட்டாடை -மகரக் கொடி -வில் -ஐந்து அம்புகள் -மேற்கு தசை
அநிருத்தன் த்யானம்
அஞ்சன குன்றம் போல் -மஞ்சள் வஸ்திரம் -மான் கொடி /வாள் கேடயம் தரித்து -வடக்கு தசை
மேலே விபவ நிலை -அர்ச்சா ரூபம் சேஷ்டிதங்கள் கூறுவேன் –

—————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: