ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகம சாஸ்திரத்தில் உள்ள – ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்த்ரம் –அத்தியாயம் –7–

வ்யாஸ ஷே அஹம் தத் சக்ர க்ரம சஸ் தத்வ பத்ததிம்
சுத்த அசுத்த விமிஸ்ரேயம் தத்வ பத்ததி உச்யதே -7-1-

மஹா லஷ்மி இந்திரன் இடம் -சக்ரா உனக்கு அடுத்து தத்துவங்களின் உத்பத்தி -நிலைகள் குறித்து கூறுகிறேன்
உத்பத்தி தூய்மையானதும் அசுத்தமானதும் கலந்ததே ஆகும் -என்று கூறத் தொடங்கினாள் –

நிரம்போதாம்ப ஆபாசோ நிஷ் பந்தோ ததி ஸந்நிப
ஸ்வச்ச ஸ்வச்சந்த சைதன்ய சதா நந்த மஹோ ததி -7-2-

பகவான் பெரிய கடல் போலே -அமைதி -தூய்மை அபரிச்சேதய ஞான ஆனந்த மயமாக இருப்பவன்

ஆகார தேச காலாதி பரிச்சேத விவர்ஜித
பகவான் இதி விஜ்ஜேய பரமாத்மா ச நாதந -7-3-

தேச கால ரூப அபரிச்சேத்யன் -பலமாயவன் -ஆகாசம் போன்ற தூய்மை -நித்யம் சாஸ்வதம்

தஸ்ய அஹந்தா பரா தாத்த்ருக் பகவத்தா ச நாத நீ
நாராயணீ பரா ஸூஷ்ம நிர் விகல்பா நிரஞ்ஜனா -7-4-

அவனுடைய -நான் -எண்ணமாகவே நாராயணீ இருக்கிறாள் -அவள் சாஸ்வதம் -ஸூஷ்மமாயும்
விகாரங்கள் இல்லாமலும் -தோஷங்கள் அற்றவளாயும் இருக்கிறாள் –

ஞான சக்தி பல ஐஸ்வர்ய வீர்ய தேஜோ மஹோ ததி
ஷண்ணாம் யுகபத் உந்மேஷோ குணா நாம் பிரதமோ ஹரி -7-5-

கடல் போன்ற அபரிமித ஞானம் சக்தி பலம் ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் தேஜஸ் ஆகியவை ஒரே நேரத்தில்
உந்மேஷ முதல் நிலையில் ஜாக்ரத் நிலை இயக்க நிலையில் புகுகின்றன –

பவத் பாவாத் மகத்வேந த்விதா ச வ்யாபதிஸ்யதே
பவம்ஸ்து வாஸூ தேவ அத்ர பாவ அஸ்மின் வாஸூ தேவதா -7-6-

இப்படியாக உள்ள நிலைகள் -பவத்-பாவ -என்று -இருப்பும் -இருக்கும் நிலையும் -இரண்டாய்
பவத் -இருப்பு -வா ஸூ தேவன் எனவும் -பாவ நிலை -இருக்கும் நிலை -வா ஸூ தேவதா எனவும் கூறப்படும்

சாந்திர் நாம் நா சமாக்யாதா சாஹம் தேவீ ச நாத நீ
ஸங்கர்ஷணா தயோ வ்யூஹா சா ஹந்தா ப்ராங்நிரூபி தாம் -7-7-

வாஸூ தேவதா என்பதே நித்தியமாக உள்ள என்னுடன் தொடர்புடையதாக -சாந்தி -என்று அழைக்கப்படுவதாக உள்ளது
சங்கர்ஷணன் போன்ற மற்ற வ்யூஹங்களின் தத்வம் குறித்து முன்பே கூறி விட்டேன்

த்ரயச்ச சாதுராத்ம்யம் தச் சத்வர அமீ ஸூ ரேஸ்வர
ஏதாவத் பகவத் வாஸ்யம் நிஸ் தத்வம் தத்வம் உத்தமம் -7-8-

மற்ற மூன்று வ்யூஹங்கள் -சங்கர்ஷணன் -ப்ரத்யும்னன் -அநிருத்தன்-சேர்ந்து வாஸூ தேவன் ஆகிய
நான்கு வ்யூஹங்களும் பகவான் என்ற பெயரால் கூறப் படுகின்றன
மற்ற தத்வங்களுடன் கலக்காத தூய்மையான தத்வம் இதுவே யாகும் –

நமஸ்து பரமம் வ்யோம பரமாகாச சப்திதம்
யத்ர தேவோ மயா சார்தம் விபஜ் யாத்மாந மாத்மநா -7-9-
க்ரீடதே ரமயா விஷ்ணு பரமாத்மா ச நாதந
ஷாட் குண்யஸ்ய சமுந்மேஷ ச தேச பரமாம் பரம் –7-10-

பரம வ்யோமம் -பரம ஆகாசம் -பரம பதம் இரண்டாவது தத்வம் ஆகும்
அங்கு தான் பர ப்ரஹ்மம் சாஸ்வதம் -மஹா விஷ்ணு -ரமா என்ற என்னுடன் விளையாடி மகிழ்ந்து இருக்கிறான்

புருஷா போக்த்ரு கூடஸ்த சர்வஞ்ஞா சர்வதோமுக
அம்சத ப்ரசரந்த்யஸ் மாத் சர்வே ஜீவா ச நாதநா -7-11-

ஹிரண்ய கர்ப்பனான புருஷன் -அனுபவிப்பவர்கள் கூட்டம் -சர்வஞ்ஞன் -சர்வ வ்யாபி –
அநாதியான ஜீவர்களும் அவன் அம்சமே -இது மூன்றாவது தத்துவமாகும்

பிரளயே த்வபி யந்த்யேநம் கர்மாத்மநோ நரம் பரம்
இயம் மாத்ருதசா சா மே யா தே பூர்வம் மயோதிதா -7-12-

கர்ம வஸ்ய ஜீவர்கள் பிரளயத்தின் போது நாராயணன் இடம் சென்று லயம் அடைகிறார்கள்
இந்த நிலை பற்றி முன்பே உனக்கு 6-அத்தியாயத்தில் கூறினேன் —

மஹா லஷ்மீ சமாக்யாதா சக்தி தத்வம் மநீ ஷிபி
நியதிஸ்து மஹா வித்யா கால காளீ ப்ரகீர்த்திதா–7-13

சக்தி ரூபமாக உள்ள என்னை மஹா லஷ்மீ என்பர் –
நியதி -விதி -என்பது மஹா வித்யா -என்றும் -காலம் -என்பது காளீ என்றும் சொல்வர்

சத்த்வம் ரஜஸ் தமச்சேதி குண த்ரயம் உதாஹ்ருதம்
ஸூ க ரூபம் ஸ்ம்ருதம் சத்த்வம் ஸ்வச்சம் ஜ் ஞானகரம் லகு -7-14-

சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் முக்குணம் பற்றி முன்பே சொன்னோம்
இவற்றில் சத்வம் இன்பமே வடிவெடுத்து தெளிவாக ஞான மயமாக லகுவாக உள்ளது

துக்க ரூபம் ரஜோ ஜ்ஜேயம் ஸலம் ரக்தம் ப்ரவர்த்தகம்
மோஹ ரூபம் தமோ ஜ்ஜேயம் குரு கிருஷ்ணம் நியாமகம் -7-15

ரஜோ குணம் துயரமே வடிவானது -சஞ்சலம் பொறாமை வளர்க்கும் -சிவந்த நிறம்
தமோ குணம் மயக்க நிலையில் ஆழ்த்தும் -சோம்பலை வளர்க்கும் -கறுத்த நிறமாகும்

மாயா சைவ ப்ரஸூதிச் ச ப்ரக்ருதிச் சேதி வாசவ
புரஸ்தாத் வ்யாக்ருதம் துப்யம் ததே தத் ப்ரக்ருதி த்ரிகம் -7-16-

வாசவனே – உனக்கு உலகைப் படைக்கும் மாயா -ப்ரஸூதி -ப்ரக்ருதி -குறித்து முன்பே கூறினோம்

பூதாநி தச சங்க்யாநி ததா காநி த்ரயோதச
த்ரயோ விம்சதி ரப்யதே ஸூஸ்பஷ்டம் வ்யாக்ருதா புரா -7-17-

பூதாநி-ஸ்தூல ஐந்தும் -ஸூஷ்ம ஐந்தும் ஆக இவை பத்தும் -காநி இந்திரியங்கள்-மனம் புத்தி அஹங்காரம் மூன்றும் –
கர்ம ஞான இந்திரியங்கள் பத்தும் ஆக -13-/இந்த -23-தத்துவங்களை பற்றி முன்பே கூறினோம்

ததயம் மம சங்கோச பிரமாதா சுத்த சின்மய
ஸ்வாந்த ஸ்புரித தத் வேதை ஸ்திதோ தர்பண வத் சதா -7-18-

இப்படியாக அறிந்து கொள்ள வல்ல ஜீவன் -எனது சுருக்கமான ஞானத்தை
பூர்ணமாக யுடையவனாயும் கண்ணாடி போன்றும் உள்ளான் –

சாது ரூப்யம் து யத் தஸ்ய ததி ஹை கமநா ஸ்ருணு
ஆத்யம் சூன்ய மயோ மாதா மூர்ச்சாதவ் பரிகீர்த்தித–7-19-

ஜீவனுடைய நான்கு நிலைகளை மேல் சொல்லுகிறேன் கவனமாக கேள்
தூரிய நிலையில் -மூர்ச்சை அடைந்த நிலையைப் போன்று எதனுடன் தொடர்பு அற்ற சூன்ய நிலையில் உள்ளான் –

தத பிராண மயோ மாதா ஸூ ஷூப்தவ் பரிகீர்த்தித
பிராணா ஏவ பிரதா யந்தே ஸூ ஷூப்தவ் புருஷஸ்ய து -7-20-

ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் ஜீவன் பிராண வடிவிலே உள்ளான்
பிராணனை மட்டும் -சுவாசித்து இருப்பான் –

மூர்ச்சா விஷோப காதாதவ் ப்ரானோ அபி வி நிவர்த்ததே
கேவலம் ஸ்வாத் மசத் தைவ தத சூன்யஸ்த்தா பூமாந் -7-21-

மூர்ச்சை அடைந்த நிலை போன்றவைகளில் பிராணன் சீராக இருப்பதில்லை
ஆத்மா மட்டும் உடலில் சூன்ய நிலையில் உள்ளான் –

த்ருதீய அஷ்ட புரீ மாத்ர ஸ்வப்நே மாதா ப்ரகீர்த்திதே
பிராணா பூதாநி கர்மாணி கரணாநி த்ரயோ குணா -7-22-
ப்ராக் வாசநா அவித்யா ச லிங்கம் புரி அஷ்டகம் ஸ்ம்ருதம்
ஸ்வப்நே அந்த கரணே நைவ ஸ்வைரம் ஹி பரிவர்த்ததே –7-23-

ஸ்வப்ன தசையில் -எட்டு பட்டணங்களை யுடையவன் ஆகிறான் -இவை பிராணன் – பஞ்ச பூதங்கள் /
கர்மங்கள் -இந்திரியங்கள் /வாசனை -அவித்யை / ஸூஷ்ம சரீரம் -இவை எல்லாம் சேர்ந்து அஷ்ட புரி எனப்படும்
புலன்கள் உதவியுடன் புருஷன் மிகவும் விருப்பத்துடன் செயல்படுகிறான் –

சேஷ்ட மாந ஸ்வ தேஹேந தேஹீ ஜாக்ரத் ருசாம் கத
ஸாதூ ரூப்யமிதம் பும்ஸ த்ரை ரூப்யம் அபி மே ச்ருணு -7-24-

ஜீவன் -தேஹீ -விழிப்பு நிலையில் -செயல்பாடுகள் அனைத்தும் கடினப்பட்டு செய்யும் படியாக உள்ளது
ஆக விழிப்பு -உறக்கம் -கனவு -மூர்ச்சை ஆகிய நான்கு நிலைகள் –

ஜ்ஞான க்ரியா ஸ்வரூபாணாம் சங்கோச த்ரிவிதஸ்து ய
தஸ்ய தத்தி த்ரி ரூபத்வம் தஸ்ய வ்யாக்யாமிமாம் ச்ருணு -7-25

மூன்று வித சங்கோசம் -ஞான சங்கோசம் -செயல்பாட்டு சங்கோசம் – ஸ்வரூபம் இன்னது என்று உணராமல் –
இப்படிப்பட்ட மூன்று சங்கோசங்களின் இயல்பை கேள் –

மாயயா ஞான சங்கோச ஆநைஸ்வர்யாத்ரிக யாவ்யய
அசக்தே ரணுதா ரூபே த்ரிதைவ வ்யபதிஸ்யதே -7-26-

மாயை காரணமாக ஞான சங்கோசம் -ஐஸ்வர்ய குறைவால் கர்ம சங்கோசம் -செய்வதில் சாமர்த்திய சங்கோசம் –
சக்தி அற்றவனாக உள்ளதால் ஜீவன் அணு அளவாகவே உள்ளான் –

அணு கிஞ்சித் கரச் சைவ கிஞ்சிஜி ஞச்சாய மித்யுத
த்வை ரூப்யமைக ரூப்யம் ச பூர்வமேவ நிரூபிதம்–7-27

இவ்வாறு -அணு ஸ்வரூபம் -ஞான கர்ம சங்கோசம் உள்ளவன் -ஆகிய மூன்று நிலைகள்
கீழே ஜீவனின் ஒன்றான இரண்டாக நிலைகளைப் பார்த்தோம்
பரமாத்மா விபு சர்வஞ்ஞன் சர்வசக்தன் சரவக்ருத் -என்பதை உணர வேண்டும் –

ஏவம் மாத்ரு தசா மே அத்ய ச விசேஷா ப்ரகீர்த்திதா
அந்த கரணி கிஞ்சி சைவ தஸாம் சக்ராத்ய மே ச்ருணு -7-28-

இனி அந்த கரண நிலையை கேள் -தானே ஜீவனாக உள்ளமை ஸ்ரீ லஷ்மீ சொல்வது பஹுஸ்யாம் -போலே –

ஸ்வச் சந்தா சம்விதே வாஹம் ஸ்வதச்சேத நதாம் கதா
ஹித்வா சேதநதாம் தாம் சாப்ய வரூடா ததா க்ரமாத் -7-29-

நானே உண்மையான ஞானமாக உள்ளேன் -சங்கல்பம் அடியாகவே சேதனர்களாக உள்ளேன் –
இப்படி சேதனர் தொடங்கி அசேதனங்கள் வரை சுருக்கம் கொண்டவளாக இச்சை காரணமாக பலவாக நிற்கிறேன் –

சைத்ய சங்கோசநீ சித்த மந்த காரண மீரிதம்
மநோ புத்தி அஹங்கார இதி ஏதத் த்ரி தயம் ச தத் -7-30-

சங்கோசத்துக்கு காரணம் அந்த கரணங்களே -இவை மனம் புத்தி அஹங்காரம் என்பவை ஆகும் –

விகல்ப அத்யவ சா யச்ச அபி அபிமா நச்ச வ்ருத்தய
மநோ விகல்பயத் யர்த்தம் அஹங்கார அபி மந்யதே -7-31-

மனசின் செயல்பாடு விகல்பம்-புத்தியின் செயல்பாடு அத்யவசாயம்-அஹங்காரத்தின் செயல்பாடு அபிமானம்

அத்யவஸ் யதி புத்திச்ச சேதநா திஷ்டிதா சதா
புத்தி அத்யாத்மம் இத்யுக்தா நிர்ணய அப்யதிபூதிகம் -7-32-

அத்யவசாயம் -முடிவு செய்வது புத்தியால் என்று தோன்றினாலும் சேதனன் உறுதியால் மட்டுமே எடுக்கப்படுகிறது
ஆக புத்தி என்பது ஆத்மாவைச் சார்ந்தது என்றும் அத்யவசாயம் இயற்க்கைச் சார்ந்தது என்றும் அறிவாய் –

புத்தி தர்ப்பண சம்லீந ஷேத்ரஞ்ஞச்ச அதி தைவதம்
அஹம் க்ருதிஸ்த அத்யாத்மம் அபிமான அதி பூதகம்–7-33-

புத்தி என்னும் கண்ணாடி மாளிகையின் அதிபதி ஆத்மா –
அஹங்காரம் -அபிமானம் -என்னுடையது என்ற எண்ணம் அதன் இயல்பாக உள்ளது –

அதி தைவதமதோ ருத்ரோ மந அத்யாத்மம் ப்ரகீர்த்திதம்
விகல்ப அப்யதி பூதஸ்து சந்த்ரமா அதி தைவதம் –7-34-

அஹங்காரத்தின் அதிபதி தேவதை -ருத்ரன் -மனசுக்கு இயல்வு விகல்பம் -சந்திரனை அதிபதியாக கொண்டது –

பிராண சம்ரம்ப சங்கல்பா குண ஏஷாம் க்ரியா விதவ்
பிராண ப்ரயத்ன இத்யுக்த சம்ரம்போ கர்வ உச்யதே -7-35-
பல ஸ்வாம்ய ஸ்வரூபச்ச கர்வ சம்ரம்ப உச்யதே
ஓவ்தா ஸீந் யஸ்யுதி ப்ரோக்த சங்கல்போ மாநசோ புதை -7-36-

செயல்கள் நடை பெறும் போது -புத்தி -அஹங்காரம் -மனம் -ஆகியவற்றின் தன்மைகளாக –
பிராணன் -சம்ரம்பம் -சங்கல்பம் ஆகியவை உள்ளன -பிராணன் என்பதையே பிரயத்னம்-என்றும்
-சம்ரம்பம்-என்றது கர்வம் என்றும் கூறப்படும் -செயல்களின் பலன் தன்னுடையதே-என்ற எண்ணம்
புத்தி -முடிவு செய்வதும் செயல் புரிவதும் / அஹங்காரம் -எனது நான் -போன்ற சிந்தனை -கர்வம் அடியாக /
மனம் -எது சரி எது தவறு ஆராய்ந்து முடிவு எடுப்பது என்றவாறு –
உதாசீனம் நீங்கி அறியும் தன்மை மனசுடையது -சங்கல்பம் ஆகும்

வ்யாக்யா தேயம் த்விதீயா மே ஹி அந்த கரணிகீ தசா
பிரஸ்ய வந்தீ ததோ ரூபா தாந்த கரணி காதஹம் 7- 37-

இவ்வாறு இரண்டாவது நிலையான அந்த கரணி பற்றி சொன்னேன்
மேல் அடுத்த நிலையை சொல்லுகிறேன்

சத்யா நதாம் க்ரமச ப்ராப்தா பஹிஷ் கரண சஞ்ஜிதா
கரணாநி து பாஹ்யாநி வ்யாக்யாதாநி மயா புரா -7-38

இந்த நிலையில் நான் ஸ்தூல வடிவம் எடுக்கிறேன் -இந்நிலையில் புலன்கள் என்ற பெயர் கொள்கிறேன் –
இவற்றை முன்பே பார்த்தோம் –

ஞானேந்த்ரிய ப்ரவ்ருத்தவ் து மந ஆதி ப்ரவர்த்ததே
ச ஷூ ஆலோக்யத் யர்த்தம் விகல்பயதி தந்மந -7-39-

புலன்கள் மூலமே மனசின் செயல்பாடு -இவற்றின் ஆதியாக மனமே –
கண்கள் ஒரு பொருளைக் காணும் போது அந்த பொருளைக் குறித்த ஆய்வை மனம் செய்து முடிவு எடுக்கிறது

ஆலோகந விகல்பஸ்தம் அஹங்கார அபி மந்யதே
அத்ய வஸ்ய ததோ புத்தி ஷேத்ரஞ்ஞாய பிரயச்சத்தி –7-40-

இப்படி புலன்கள் மூலம் உணரப்பட்ட பொருளைப் பற்ற முடிவுக்கு வரும் மனசானது அதனை
அஹங்காரம் மூலமாக ஆத்மாவுக்கு உணர்த்துகிறது -பின்பு பகுத்து அறியும் புத்தியானது அதைப் பற்றி ஆத்மாவுக்கு உணர்த்தும் –

கர்மேந்த்ரிய ப்ரவ்ருத்தவ் து விபர்யஸ்த க்ரம ஸ்ம்ருத
சங்கல்பாதே பராஸீநா வசநாதி க்ரியா யத -7-41-

கர்ம இந்திரியங்கள் விஷயம் தலை கீழாக -ஆகுமே –
சங்கல்பம் -உறுதியான முடிவு எடுத்த பின்னரே பேச்சு முதலானவை வெளிப்படும்

அத்யாத்ம அதி விசேஷ அத்ர சர்வ பூர்வ முதீரித
த்ருதீ யேயம் விதாக்யாதா பஹிஷ் கரண வர்த்தி நீ -7-42-

அத்யாத்மம் போன்ற பலவற்றை முன்பே சொன்னோம்
இப்படியாக மூன்றாவது நிலைப்பாடு கர்மேந்த்ரியங்கள் மூலம் உணர்த்தப்பட்டது

சதுர்த்திம் த்வமிமாம் கோடிம் மேய ரூபாம் து மே ச்ருணு
மேயம் து த்விதம் தாவத் பஹிரந்தர் வ்யவஸ்தயா–7-43-

அடுத்து நான்காவது நிலை -இந்திரியங்கள் மூலம் அறியப்படும் பொருள்கள் பற்றி கூறுவோம்
இத்தகைய பொருள்கள் உள் பொருள்கள் வெளிப் பொருள்கள் -என்று இரண்டு வகை –

பாஹ்யம் து நீல பூதாதி ஸூக துக்காதி அந்தரம்
ஆபிச் சதஸ் ருபிச் வாஹம் விதாபி ஸ்த்யாநதாம் கதா -7-44-

நீலம் மஞ்சள் போன்றவை வெளிப் பொருள்கள் -ஸூக துக்க

ஸ்வ சித்தோத்த விகல்பார்த்தை ப்ரத்யஷாப் யஸ்மி விஸ்ம்ருதா
சதா சார்ய உபதேசேந சத்த கர்மநுருந்ததா -7-45
நிரூப்யே நிபுணைர் யத்ர மேயே அபி அஸ்மி ததா ஸ்புடம்
விலாப்ய சாகலம் பாவம் சேத்ய ரூபம் இமாம் ததா -7-46

உபாசனம் மூலம் சிரமப்பட்டு என்னை சிலர் அடைகிறார்கள் -ஆயினும் என் ஸ்வரூபம் பூர்ணமாக அவர்கள் அறிவது இல்லை
ஆச்சார்யர் உபதேசம் மூலம் மட்டுமே ஸ்வரூபத்தை அறிந்து எங்கும் வியாபித்து உள்ளதை அறியலாம்

ஸ்வச் சந்தா பூர்ண சித் ரூபா பிரகாச அஹம் ததா ஸ்வயம்
ஸ்வச்சா ஸ்வச் சதரா சாஹம் தத கரண சம்ஜ்ஜி தா –7-47-

அதன் பின்னர் என்னை முழுமையாக -பிரகாசமாயும் -தூய்மையாகவும் -ஸ்வ இதர வி லக்ஷணமாய்
இருப்பதை காட்டி அருளுகிறேன் -இப்படியான என்னை காரணப் பொருள் என்று அறிகின்றனர் –

ஆரோஹம் அவரோஹம் ச பாவயந் மாமகாவுபவ்
மச்சித்தோ மத்கத ப்ரானோ மத் பாவா யோபபத்யதே-7-48-

இதுக்கும் மேலே என்னை பூர்ணமாக வெளிப்படுத்த உபாசகர்கள் சித்தத்தில் உளேன்
இப்படி என் முழு நிலைகளை உணரும் உபாசகன் தன சித்தம் முழுவதையும் என்னில் வைத்து
தன்னையும் தன உடைமையையும் என்னிடம் அர்ப்பணித்து எனது நிலையையே அடைகிறான்

—————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: