ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ஆகம சாஸ்திரத்தில் உள்ள – ஸ்ரீ லஷ்மீ தந்த்ரம் –அத்தியாயம் -6-

பூர்ணஸ்தம் இத ஷாட் குண்ய சித் ஆனந்த மஹா ததே
அஹம்தா அஹம் ஹரே ராத்யா நிஸ் தரங்கார்ணவ ஆக்ருதே –6-1-

ஞானாதி கல்யாண குண பரிபூர்ணன் அஹம் எண்ணமே நான்-
ஞான ஆனந்த குணக் கடல் – அலைகள் இல்லாத சமுத்திரம் -போன்றவன் அவன் –

ச அஹம் ஏவம் விதா சுத்தா க்வசித் உத்ஸூ நதாம் கதா
சிஸ்ருஷா லக்ஷணா தேவீ ஸ்வ தந்த்ரா சச்சிதாத் மிகா -6-2-
ஷட்கோசதாம் சமா பத்யே சத்தாஹம் வைஷ்ணவீ பரா
சக்திர் மாயா ப்ரஸூதிச்ச ப்ரக்ருதி த்ரி குணாத்மிகா -6-3-
ப்ரஹ்மாண்டம் ஜீவ தேஹச் சேத்யேதே ஷட்கோச சஞ்ஜிதா
சிஸ்ருஷயா யா பரா விஷ்ணோ ராகம் தாயா சமுதகதா -6–4-

தூய்மையானவள் -சாந்தமானவள் -ஞான ஆனந்த மயமானவள் –
சக்தி மாயா ப்ரஸூதி-முக்குண மய ப்ரக்ருதி -ப்ரஹ்மாண்டம் -ஜீவ சரீரங்கள் -ஆகிய ஆறு கோசங்களாக வடிவு எடுக்கிறேன்
ஸ்ரீ ஹரி யுடைய -அஹம் -எண்ணத்தில் இருந்து ஸ்ருஷ்டிக்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் ஏற்படுகிறது

சக்தி ச ப்ரதமம் கோச சுத்த மார்க்க ப்ரவர்த்திநீ
கோச குலாயபர்யாய சரீரா பர நாமவான் -6-5-

முதல் கோசம் -சக்தி -தூய்மையான ஸ்ருஷ்டியின் அடிப்படை –
கோச -குலாயம் – கூடு பொருளில் -சரீரம் என்பதின் வேறு பெயர் ஆகும்

சுத்தே அஸ்மின் ப்ரதமே கோசே பிரதம உந்மேஷ லக்ஷணே
அஹம்மா நீ பரோ ஹி ஆஸீத் ஏவ ஸங்கர்ஷணா பிரபு –6-6-

ஸ்ருஷ்டியின் செயல்பாட்டை குறிக்கும் தூய்மையான முதல் கோசம் -சங்கர்ஷணன் அம்சம் வெளிப்பாடு

திலகாலகவத் தத்ர விகாரோ மஸ்ருண ஸ்தித
தஸ்ய அஹந்தா து யா தேவீ ச அஹம் ஸங்கர்ஷணீ பரா –6-7-

உடம்பில் மச்சங்கள் செயல் அற்று இருப்பது போலே சங்கர்ஷணன் திரு மேனியில் அனைத்து ஸ்ருஷ்டிகளும் முதலில் செயல் அற்று உள்ளன –
சங்கர்ஷணன் அஹம் -நான் -என்ற எண்ணமாக நான் உள்ளேன் –
இந்த நிலையில் ஸங்கர்ஷணீ எனப்படுகிறேன்

ஸ்ரீ ரித்யேவ சாமக்யாதா விஞ்ஞான பலசாலி நீ
யஸ்தஸ்யா மே சமுந் மேஷ பிரதியும்ந சது கீர்த்தயதே –6-8-

ஸ்ரீ -நிலையில் உள்ள போது-விஞ்ஞானமும் பலமும் நிறைந்தளவாக உள்ளேன்
அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ நிலையில் இருந்து ப்ரத்யும்னன் வெளிப்படுகிறான்

சங்கர்ஷணஸ்ய தேவஸ்ய சக்தி கோஸாபி மாநிந
புத்தித்வே வர்த்ததே தேவ பிரதியும்ந புருஷோத்தம -6-9-

சக்தி கோசத்தின் அபிமான தேவதையாக சங்கர்ஷணன் உள்ளான் -அவனது புக்தியாக ப்ரத்யும்னன் உள்ளான் –
இந்தப் பிரத்யும்நனே புருஷோத்தமன் என்றும் கூறப்படுகிறான் –

போக்த்ரு போக்ய சமஷ்டிஸ்து நிலீநா தத்ர திஷ்டதி
மநோ பூதஸ்ய தேவஸ்ய தஸ்ய அஹந்தா து யா ஸ்ம்ருதா –6-10-

அந்த ப்ரத்யும்னன் இடம் போக்த்ருவும் போக்யமும் செயல் அற்ற நிலையில் ஒடுங்கி உள்ளன
மனதின் அபிமான தேவதையாக உள்ள ப்ரத்யும்னனின்-அஹந்தா -நான் என்ற எண்ணமாகவே நான் உள்ளேன்

சாஹம் ஸரஸ்வதீ நாம வீர்ய ஐஸ்வர்ய விவர்த்தி நீ
யோ மே தஸ்ய சமுன்மேஷ ச அநிருத்த ப்ரகீர்த்தித-6-11-

வீரியமும் ஐஸ்வர்யமும் நிரம்பிய எனது நிலையானது ஸரஸ்வதீ எனப் பெயர் பெறும் –
இந்த சரஸ்வதி நிலையில் இருந்து அநிருத்தன் வெளிப்படுகிறான் –

தஸ்ய சங்கர்ஷணஸ்ய அஹம் அஹங்காரவிதவ் ஸ்திதா
ஸங்கர்ஷணா தயோ தேவாஸ் த்ரய ஏதே புராதநா –6-12-
ஜீவோ புத்திர் அஹங்கார இதி நாம்நா ப்ரகீர்த்திதா
நை வைதே பிராக்ருதா தேவா கிந்து சுத்த சிதாத்மகா -6-13-

இந்த அநிருத்தினன் நிலை சங்கர்ஷணன் அஹங்காரமாகவே உள்ளது
சங்கர்ஷணன் தலைமையில் உள்ள இந்த மூன்று நிலைகளும் -ஜீவன்-சங்கர்ஷணன்/புத்தி -ப்ரத்யும்னன்-/அஹங்காரம்-அநிருத்தினன்
எனப்படுகின்றன -இந்த மூன்றும் முக்குண வசப்பட்ட இந்த உலகுக்கு அப்பால் பட்ட மிகவும் தூய்மையானதாகும் –

ஆதி வியூஹஸ்ய தேவஸ்ய வாஸூ தேவஸ்ய தீவ்யத
தத் தத் கார்ய கரத்வேந தத்தந்நாம்நா நிரூபிதா –6-14-

ஆதி தேவனாகிய வாஸூ தேவனின் லீலை காரணமாகவே மற்ற மூன்று வ்யூஹங்களும்
அவர் அவர்களின் செயல்களுக்கு உரியபடி பெயர்களைப் பெறுகின்றனர்

சர்வே தே ஷட் குணா ப்ரோக்தா சர்வே தே புருஷோத்தமா
பூர்ணஸ்திமித ஷாட் குண்ய சதாநந்த மஹோததே -6-15-

ஒவ் ஒருவரும் இரண்டு குணங்கள் -அனைவரும் புருஷோத்தமர்கள் –
ஒருவருக்கு மட்டும் ஆறு குணங்களும் பரி பூர்ணமாக எப்போதும் வெளிப்பட்டபடி உள்ளது

ஷண்ணாம் யுகபத் உந்மேஷா குணாநாம் கார்ய வத்தயா
ய அபூத்ச வாஸூதேவஸ்து வ்யூஹ பிரதம கல்பித -6-16-

இந்த ஒருவன் ஆனந்த மயமான கடலாகிய ஆறு குணங்களில் இருந்து வெளிப்பட்டு வாஸூ தேவன் எனப்படுகிறான் –

தஸ்ய சாந்திர் அஹந்தா து சாஹம் சக்தி ப்ரகீர்த்திதா
சக்தி கோஸஸ்திதா தேவா ஸூ யந்தே யத்ர சிந்திதா–6-17-

வாஸூ தேவனின் அஹந்தா வாகவே -பத்தினியாக -நான் -சாந்தி -என்பவளாக உள்ளேன்
இந்நிலையில் சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறேன் –
இந்த நிலையில் சங்கர்ஷணன் ப்ரத்யும்னன் அநிருத்தன் மூவருக்கும் ஆதாரமாக உள்ளேன்

அநிருத்தஸ்ய ய அஹந்தா ரதி இதி ஏவ சஞ்ஜிதா
ச ஏவ தேவீ மஹா லஷ்மீர் மயா கோச ச உச்யதே -6-18-

அநிருத்தனின் -நான் -என்ற எண்ணமாக -ரதி என்பவளாக -நான் உள்ளேன்
இந்த நிலையில் மஹா லஷ்மீ -என்று -மாயா கோசம் -என்ற பெயர் –

மஹா லஷ்ம்யா ய உந்மேஷா மாயாயா குண சஞ்சஜிதா
மஹா காளீ மஹா வித்யா த்வயம் சம்பரிகீர்த்யதே -6-19-

மஹா லஷ்மியின் இயக்க நிலைகளுக்கு மஹா காளீ என்றும் -மஹா வித்யா என்றும் பெயர்கள் உள்ளன –
இவை அவளின் மாயையின் குணங்களாக உள்ளன –

மஹா லஷ்மீ மஹா மாயா மஹா வித்யா மயோ மஹான்
ப்ரஸூதிர் நாம கோசோ மே த்ருதீய பரிபட்யதே -6-20-

ப்ரஸூதி -என்னும் கோசமானது மிக உயர்ந்த நிலையாகும்
மஹா லஷ்மீ மஹா மாயா மாயா வித்யா ஆகிய நிலைகளைத் தன்னுள் அடக்கியதாகும்

த்ரீண் யத்ர மிதுநா ந்யாசந் யாநி பூர்வோதிதாநி தே
பிரதானம் சலிலீ க்ருத்ய யச்சேத பூருஷோத்தம -6-21-
சா ப்ரோக்தா ப்ரக்ருதிர் யோநிர் குண ஸாம்ய ஸ்வரூபிணீ
விரிஞ்ச அஜ நயத்யத்வை பூர்வ பண்டம் ஸ்வம் ஆத்ம நி -6-22-

ப்ரஸூதி கோசத்தில் முன்பு -5-அத்தியாயத்தில் -8-/15-ஸ்லோகங்களில் கூறிய மூன்று ஜோடிகள் உள்ளன –
அந்த பிரதானம் -நீராக மாற்றப்பட்டு அதில் புருஷோத்தமன் சயனித்து உள்ளான் –
இதுவே பிரகிருதி எனப்படும் -இதில் முக்குணங்களும் சம நிலையில் உள்ளன –
அவன் இடம் இருந்து உருவானதும் -அவனையே அடங்கியதும் -அவனில் அடங்கி இருப்பதும் ஆகிய பேர் அண்டம் ப்ரக்ருதி எனப்படும்
இது தொடக்கத்தில் விரிஞ்சி எனப்படும் நான்முகனால் கொண்டாடப் படுகிறது –

தத் ஏக ப்ரக்ருதிம் ப்ராஹூஸ் தத்த்வ சாஸ்த்ர விசாரதா
மஹா தாத்யை ப்ருதிவ் யந்தை ரண்டம் யத் நிர்மிதம் ஸஹ –6-23-
தத் ப்ரஹ்மாண்டம் இதி ப்ரோக்தம் யத்ர ப்ரஹ்மா விராட பூத்
அங்க ப்ரத்யங்க யுக்தம் யத் சரீரம் ஜீவிநா மிஹ–6-24-
ஏஷா கோச விதா ஷஷ்டி க்ரம சாஸ்த நுதாம் கதா
அவரோஹா ஷடேதே மே பூர்ணாயா பரிகீர்த்திதா –6-25-

ஸ்ருஷ்டியின் போது பேர் அண்டம் -மஹத் தொடங்கி ப்ருத்வி முடிய பலவாக உள்ளடக்கிய பிரம்மாண்டம் ஆகிறது
அந்த அண்டத்தின் அதிகாரியாக நான்முகன் தோன்றினான்
ஆறாவதான அந்த கோசம் உடல் உறுப்புக்களுடன் கூடியதாகவும் ஸ்தூல சரீரங்களுடன் கூடியதாகவும் உள்ள உயிர் இனங்களை
உள்ளடக்கியதாகும் இந்த ஆறு கோசங்களாகவும் பூர்ணமாகவும் உள்ளே நானே இருக்கிறேன் –

ஆத்யே கோசே ஸ்வயம் தேவ த்ரிதைவா ஹந்தயா ஸ்தித
பஞ்சஸ் வந்யேஷூ கோசேஷூ ஜீவா நாநாவிதா ஸ்திதா -6-26-

முதல் கோசமான சக்தி கோசத்தில் வாஸூ தேவன் மற்ற -சங்கர்ஷண -ப்ரத்யும்ன -அநிருத்தன
ஆகிய மூன்று வ்யூஹங்களின்-அஹந்தையாக உள்ளான்
மற்ற ஐந்து கோசங்களில் ஜீவர்கள் பலவாக உள்ளன –

சுப அசுப விபாகோத்தாம் பஜந்தே விவிதாம் தஸாம்
திவ்யாஸ் திஸ்ர த்ரயரஸ்தாசாம் மிதுநா நிச யாநி து -6-27-

அந்த ஜீவன்கள் தங்கள் புண்ய பாப -ரூபா கர்மங்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அனுபவிக்கின்றனர்
இந்த கோசங்களில் இருந்து மூன்று திவ்ய சரீரங்களும் மூன்று ஆண்-பெண் ஜோடிகளும் வெளி வருகின்றனர் –

அண்ட மத்யே அவதாராச்ச தாஸாம் தேஷாம் ச யே ஸ்ம்ருதா
ஸ்வா தந்தர்ய நிர்மிதாஸ்த் வேத ந ஏவ கர்ம வசாநுகா -6-28-

அண்டத்தின் நடுவில் நிகழும் அவர்கள் அவதாரங்களும் அவர்களது படைப்புகளும் எனது ஸ்வதந்த்ரத்துக்கு உட்பட்டதால் நிகழ்கின்றன
இந்த உத்பத்தி அவர்கள் புண்ய பாப கர்மங்களால் யுண்டானது அல்ல

அப்ராக்ருதாச்ச தே தேஹா உபயேஷாம் ப்ரகீர்த்திதா
அந்யே பஞ்ச ஸூ கோசேஷூ தேவாத்யா ஸ்தாவ ராந்தி மா -6-29-
நாநா ஸ்தாந ஜூஷோ ஜீவா கர்மபி சம்சரந்தி யே
அதிகாரா ஷயம் நீத்வா சுபபாக வஸாதிமே -6-30-
சம்ப்ராப்ய ஜ்ஞான பூயஸ்த்வம் யோக்க்ஷபி கல்மஷா
ஆரோ ஹந்தி சனை கோசநா ரூடா ந பதந்தி தே -6-31-

இப்படி வெளிவரும் தேவதைகள் சரீரம் அப்ராக்ருதம்
ஐந்து கோசங்களில் உள்ள ஜீவன்கள் -நான் முக்கண் தொடங்கி -புல் பூண்டு வரை -தங்கள் கர்மத்துக்கு ஏற்ப சரீரம் பெறுகின்றனர்
பிறவிகள் மாறி மாறி தொடர்ந்து வரும் இவர்களுக்கு
தர்ம வாழ்வு மூலம் சிலர் கர்ம பலன்களை கை விடக் கூடும்
இவர்கள் யோகமே பாபங்களை போக்கும் -அதன் பின்பே அபரிமிதமான அவர்களுக்கு ஞானம் வருகிறது
அதன் பின்பு அவர்கள் இந்த கோசங்களில் மேலே மேலோர் ஏறிச் செல்கின்றனர்
அவர்கள் கீழே விழுதல் இல்லை

ஸத்ய லோகாத் ப்ரப்ருத்யேதே யாம் பூமிம் அதி ரோஹிதா
புநஸ்தே ந நிவர்த்தந்தே திஷ்டந்தி ஊர்த்வம் வ்ரஜந்தி வா -6-32-

இப்படியாகச் செல்லும் அவர்கள் ஸத்ய லோகத்தை அடைகின்றனர் -அங்கு இருந்து மீண்டும் பூமிக்கு திரும்புவதில்லை
அங்கேயே தங்கி விடுகின்றனர் -அல்லது மேலே செல்லுகின்றனர் –

ஷீரோத சம்பவே தேவி பத்ம நாப குடும்பிநி -6-33-

தாமரையில் உதித்தவளே -திருப் பாற் கடலில் தோன்றியவளே-பத்ம நாபனின் திரு பத்னியே
உன்னை வணங்குகின்றேன் -ஜீவன் என்பது யார் என்பதை விளக்கி அருள்வாய் -என்று இந்திரன் கேட்டான்

பூர்ணா ஹந்தா ஹரே ராத்யா ச அஹம் ஸர்வேச்வரீ பரா
தஸ்யா சம்ருதாச்ச தஸ்த்ரோ மே தசா த்ரிதசா புங்கவ -6-34

மஹா லஷ்மி சொல்லத் தொடங்கி -ஸ்ரீ ஹரியுடைய நான் என்ற எண்ணமாகவே சர்வேஸ்வரியான நான் உள்ளேன்
அவனது நான் என்கிற எண்ணமே நான்கு நிலையாக உள்ளது –

ப்ரமாதேதி விதா த்வேகா தத் அந்தகரணம் பரா
பஹி கரணாம் அந்யா ச சதுர்த்தீ பாவ பூமிகா –6-35-

அந்த நான்கு நிலைகளில் முதல் நிலை -பிரமாதா -அறிபவள்-ஜீவன் -ஆகும்
இரண்டாவது நிலை -மனம் புத்தி அஹங்காரம் -சேர்ந்த அந்த கரணம் ஆகும்
மூன்றாவது நிலை கர்ம ஞான இந்திரியங்கள் ஆகும்
நான்காம் நிலை -ப்ரமேய ப்ரபஞ்சகங்கள் இணைந்த பாவ பூமிகா ஆகும்

ப்ரமாதா சேதந ப்ரோக்தா மத் சங்கோச ச உச்யதே
அஹம் ஹி தேச காலாத்யை அபரிச்சேதமீ யுஷீ -6-36-
ஸ்வா தந்தர்யா தேவ சங்கோசம் பஜாமய ஜஹதீ ஸ்வதாம்
பிரதமஸ் தத்ர சங்கோச பிரமாதேதி பிரகீர்த்யதே-6-37-

இதில் பிரமாதா என்பது சேதனர்களைக் குறிக்கும் -நான் எனது இயல்பாகவே த்ரி வித அபரிச்சேத்யவளாக இருந்த போதிலும்
என்னுடைய ஸூ தந்திரம் காரணமாகவே இது போன்ற நிலைகளில் என்னைக் கட்டுப் படுத்திக் கொள்கிறேன்
இப்படிச் செய்தாலும் என்னுடைய ஸ்வரூபத்தை நான் கை விடுவது இல்லை –
இப்படிப்பட்ட உன் முதல் நிலை பிரமாதா எனப்படும் –

சித் ஆத்மநி யதா விஸ்வம் மயி லீநம் அவஸ்திதம்
பிரமாதரி தத் ஏவ ஏதத் தர்பனோதர சைலவத் –6-38-

இந்த உலகம் முழுவதும் என்னுள் அடங்கியது -இதே போன்றே பிரமாதா என்ற நிலைக்குள்ளும் இந்த உலகம் அடங்கும்
ஒரு கண்ணாடிக்குள் மலை அடங்குவது போன்று பிரமாதாவுக்குள் இந்த உலகம் உள்ளது –

ஏக ரூப்யம் த்வி ரூபத்வம் த்ரி ரூபத்வம் சதுர்பிதாம்
சப்த பஞ்சக ரூபத்வம் பிரமாதா யத் ப்ரபத்யதே -6-39-

ஜாக்ரத் -ஸ்வப்நம் -ஸூ ஷூப்தி -தூரியம்–முதலான -35- நிலைகள் ஜீவனுக்கு உள்ளது

பிரகாசே நாத்மநோ ஹி ஏகோ க்ராஹ்ய க்ராஹ கதா வசாத்
த்வை ரூப்யம் தத் த்ரீ ரூபத்வம் ஞானாகார க்ரியாத்மநா–6-40-
சப்த பஞ்சக ரூபத்வம் தத் தத் தத்வஸ் திதை ஸ்திதம்
காநி தத்வாநி பத்மாஷி கதி கீதருக்விதா நி ச -6-41-
ஏதத் ப்ருஷ்டா மயா ப்ரூஹி நமஸ்தே சிந்து சம்பவே
ஸ்தூல ஸூஷ்ம விபேதேந பூதாநி தச குணி ச -6-42-
ஞான கர்ம விபேதேந த்ரீண்யத கரணாநி ச
ப்ரக்ருதிச்ச ப்ரஸூதிச் ச மாயா சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் -6-43-
காலாச்ச நியதி சக்தி புருஷ பரமம் நப
பகவான் இதி தத்வாநி சாத்வதா சமகீயதே–6-44-

தன்னை மட்டும் வெளிப் படுத்தும் போது ஜீவன் ஒருவனாக உள்ளான்
தன்னையும் மற்றவற்றையும் அறியும் போது இரண்டாகிறான் –
ஞானம் -ஞானத்தால் அறியப்படும் வஸ்துக்கள் -ஞானம் மூலம் உண்டாகும் விவேகம் -ஆகியவற்றால் மூன்றாகிறான் –
இப்படியாக பிரபஞ்சத்தின் தத்துவங்களைப் பார்க்கும் போது ஜீவனுக்கு -37-நிலைகள் உள்ளன –
என்றதும் -இந்திரன் -மஹா லஷ்மியிடம் -தாமரை கண்ணாளே-திருப் பாற் கடலிலே உதித்தவளே
உன்னால் கூறப்பட்ட -37-தத்வங்கள் எவை -அவற்றின் தன்மைகள் எவை
உன்னை வணங்கி பிரார்த்திக்கும் எனக்கு இவற்றை விளக்கி அருள்வாய் -என்றான்
ஸ்தூலமாயும் ஸூஷ்மாமாயும் உள்ளவை 10-/கர்ம ஞான இந்திரியங்கள் -10-/மனம் புத்தி சித்தம் மூன்று /
ஸாத்வதர்கள் கூறும் பிரகிருதி ப்ரஸூதி மாயா இவை மூன்று /சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் இவை மூன்று /
காலம்- நியதி -சக்தி -புருஷன் – பரம் -நபம் -மற்றும் பகவான் -என மற்றவை என்று கூறினாள்

மயா ஸ்ருதாநி தத்வாநி த்வத் வக்ர ஸரஸீரு ஹாத்
வ்யாஸஷ் வைதாநி மே தேவி நமஸ்தே ஸரஸீ ருஹி -6-45

இந்திரன் மீண்டும் இவற்றை விளக்குவாயாக என்று விண்ணப்பித்தான் –

———————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: