ஸ்ரீ வசன பூஷணம் – சூர்ணிகை –366-380 -நிர்ஹேதுக கிருபை வைபவ பிரகரணம் — ஸ்ரீ ஆய் ஸ்வாமிகள் / ஸ்ரீ மணவாள மா முனிகள் அருளிச் செய்த வியாக்யானம் —ஸ்ரீ உ . வே . வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் விளக்க காலக்ஷேப குறிப்புக்கள்

1–புருஷகார வைபவம் -24-
2–சாத நஸ்யா கௌரவம் -23–79-
3–தத் அதிகாரி க்ருத்யம் -8o–307–
4–சத் குரூப சேவகம் —308-365-
5–நிர்ஹேதுகம் அவன் கிருபை வைபவம் -366-406
6–குரோர் உபாய தாஞ்ச -ஆச்சார்ய அபிமானமே உத்தாரகம் -407-463

ஆறு பிரகரணமாக பார்த்தால் இது ஐந்தாவது பிரகரணம்
உபதேசாதிகளை நாலாவதிலும் —உபதிஷ்ட மான அர்த்த விஷய மஹா விசுவாச ஹேது கிருபா வைபவம் – -நிர்ஹேதுகத்வம் -கிருபை- ஐந்தாவதில் /
உபாதிஷ்டமான அர்த்த சரமாவதியையும் -ஆச்சார்ய அபிமானமே உத்தாரகம் -கிரமத்தில் அருளிச் செய்வார் /

ஒன்பது பிரகரணமாக பார்த்தால்–
1–புருஷகாரஞ்ச ச வைபவம் (ச -உபாய வைபவமும் இதில் உண்டே )-24-
2-அவனே உபாயம் -உபாய வைபவம் –23-114
3-உபாயாந்தர தோஷம் -115–141
4-சித்த உபாய நிஷ்டா வைபவம் -142–242-
5-பிரபன்ன தினசரியா – –243 -307-
6-சதாச்சார்ய அனுவர்த்தன பிரகரணம் -308—320-
7-ஸச் சிஷ்ய லக்ஷண பிரகரணம் -321–365-
8-நிர்ஹேதுகம் அவன் கிருபை வைபவம் -366-406
9–குரோர் உபாய தாஞ்ச -ஆச்சார்ய அபிமானமே உத்தாரகம் -407-463
இப்படி பிரித்து அனுபவம் –

ஒன்பது பிரகரணமாக பார்த்தால் இது எட்டாவது பிரகரணம்

த்வய அபிபிரேரிதமான – த்வய யுக்த அர்த்த ஞானமும் -தத் உபதேச ஆச்சார்யர் அனுவர்த்தனைத்தையும் அருளிச் செய்து –
அதுக்கு மூல பூதமான பகவத் கிருபை -ஹேதுதா சங்கதி –
நிவர்த்ய ஞானம்–கர்மா அவித்யாதி தோஷங்கள் நினைத்தால் – பய ஹேது /-நிவர்த்தக பகவத் குண அனுசந்தானம் ஞானம்–பயம் கெடுக்கும் ஹேது
பழுதே பல பகலும் போயின என்று அஞ்சி அழுதேன் -/ படிக்கட்டுக்கள் அத்வேஷம் தொடங்கி பிராப்தி வரை -நிர்ஹேதுக கிருபையே காரணம்

——————————————

சூரணை -366
ஸ்வ தோஷ அனுசந்தானம் பய ஹேது –
பகவத் குண அனுசந்தானம் அபய ஹேது –

இனி ஸ்வ தோஷ அனுசந்தானம் பய ஹேது -பகவத் குண அனுசந்தானம்-அபய ஹேது -என்று துடங்கி –
நிவர்த்ய ஞானம் பய ஹேது -நிவர்த்தக ஞானம் அபய ஹேது-406 -என்னும் அளவாக இவ் அதிகாரிக்கு –
அநாதி கால ஆர்ஜித -கர்ம விநாச காரணமாய் -அத்வேஷம் முதலாக -ப்ராப்தி பர்யந்தமாக நடுவாக  உள்ள பேறுகளுக்கு எல்லாம் பிரதான ஹேதுவான –
பகவந் நிர்ஹேதுக க்ருபா வைபவம் சொல்லப் படுகிறது –
சம்சாரிகள் தோஷமும் ஸ்வ தோஷம் என்று நினைக்கை முதலாக -ப்ரசக்த அனு ப்ரசக்தமாய் வந்த
அர்த்த விசேஷங்களை பிரதிபாதித்துத் தலைக் கட்டின -அநந்தரம்-கீழ்
ஸ்வ தோஷத்துக்கும்-இத்யாதி வாக்யத்தாலே -இவனுக்கு அநவரத கர்தவ்யமாய் சொன்ன
ஸ்வ தோஷ -பகவத் பாகவத குண அனுசந்தானங்களில் -வைத்துக் கொண்டு -பாகவத குண அனுசந்தானம்
பிரதிபாத்ய அம்சத்துக்கு உபயுக்தம் அல்லாமையால்-அத்தை விட்டு –
அதுக்கு உபயுக்தமான ஸ்வ தோஷ -பகவத் குண அனுசந்தானங்களை அங்கீகரித்து கொண்டு அவை இரண்டுக்கும்
பிரயோஜனம் இன்னது என்கிறார் மேல் –

ஸ்வ தோஷம் ஆவது –
அநாத்ம குணாதிகளும்-அதுக்கு மூலமாய் -அநாதி காலமே பிடித்து காட்பேறிக் கிடக்கிற
அவித்யாதிகளும் –
ஏதத் அனுசந்தானம் இது இதுவாக இன்னம் சம்ஸ்ரனம் வரில் செய்வது என் என்னும்
பயத்துக்கு ஹேது –
பகவத் குணம் ஆவது -இத் தோஷத்தை பார்த்து இகழாமல் அங்கீகரித்து -இவற்றைப் பொறுத்து –
இவ்வாத்மாவை திருவடிகளில் சேர்த்துக் கொள்ளுகைக்கு  உடலான அவனுடைய தயா ஷாந்தியாதிகள் –
ஏதத் அனுசந்தானம் அநாதிகாலம் சம்சார ஹேதுவாய் போந்த ஸ்வ தோஷ பலத்தை பார்த்து –
இன்னமும் அப்படியாகில் செய்வது என் என்கிற பயத்தினுடைய நிவ்ருத்திக்கு ஹேது என்கை-
துரந்தஸ்யா அநாதே அபரகரநீயச்ய மகாதோ நிஹீந ஆசாரோ அஹம் நிரூபசு அசுபச்யாஸ் பதமபி– தயா சிந்தோ -பந்தோ- நிரவதிகவ வாத்சலிய ஜலதே
தவஸ் மாரம் ஸ்மாரம் குண காமம் இதீ இச்சாமி கதாபி – ஸ்தோத்ர ரத்னம்- என்னக் கடவது -இறே-

ப்ரஸக்தம்–ஸூ தோஷத்வ அனுசந்தானம் – -அனு ப்ரஸக்தம் –பர தோஷங்களை பகவத் பாகவதர்களுக்கு அறிவியாமை /
பகவத குண உபயுக்தம் சங்கதி /பய க்ருத பய நாசன -வேதாந்த ப்ரயுக்தம் இந்த சூரணை/
ஏவம் விஷ சிஷ்ய குண விசிஷ்டனுக்கு -பகவத் பிரசாதம் -நிர்ஹேதுகம் வெளியிட்டும் -மறைத்தும் அருளிச் செய்கிறார்-
அத்வேஷம் -முதல் ஆபி முக்கியம் -சாது சமாகம் ஆச்சார்ய பிராப்தி நடுவாக -பகவத் பிராப்தி -ஆச்சார்ய கைங்கர்யம் –
அனைத்துக்கும் பகவத் -பிரசாத நிர்ஹேதுகத்வமே
யாவத் பிராப்தி அனுவர்த்திக்கும் பய அபய காரணங்கள் -இன்னது என்கிறார் –
ஸர்வத்ர குண கிரஹணம் பார்க்க வேண்டிய நிர் தோஷனான இவ்வதிகாரி -அநாதி காலம் பிடித்து ஸூ வ தோஷம் நினைக்க நினைக்க —
அடையாமை அபிராப்தி -அதுக்கு ஹேது ஸூ தோஷம் -/- காட்பேறிக் கிடக்கிற அவித்யாதிகளும் –வைரம் பாய்ந்து இருக்குமே —
போக மாட்டாமோ என்ற பயத்துக்கு ஹேது இந்த அனுசந்தானம் –எங்கனே இவற்றை தாண்டுவோம் என்ற எண்ணம்
அந்த தோஷமே பச்சையாக அங்கீ கரிக்கும் பகவத் குண அனுசந்தானம் – இனி இப் பிராப்யம் கை புகுந்ததே என்று பயம் நீங்கப் பெறுவோம்
துரந்தஸ்யா அநாதே அபரகரநீயச்ய மகாதோ நிஹீந ஆசாரோ அஹம் நிரூபசு அசுபச்யாஸ் பதமபி– தயா சிந்தோ -பந்தோ- நிரவதிகவ வாத்சலிய ஜலதே
தவஸ் மாரம் ஸ்மாரம் குண காமம் இதீ இச்சாமி கதாபி – ஸ்தோத்ர ரத்னம் -பயம் பிறந்த காரணங்களையும் பயம் நீங்கப் பெற்றதுக்கும் காரணம் காட்டி அருளினார்-

——————————————

சூரணை-367-

பய அபயங்கள் இரண்டும் மாறாடில்
அஜ்ஞதையே சித்திக்கும் –

இப்படி இவ்விடத்திலே -பய அபய ஹேதுக்களான-சகல தோஷ -சகல குணங்களையும் -சேரச் சொல்லி இருக்கச் செய்தே –
இழவுக்கு அடி கர்மம் -பேற்றுக்கு அடி கிருபை -என்றும் -கர்ம பலமும் போலே க்ருபா பலமும் அனுபவித்தே அற  வேணும் -என்றும்
கர்மத்தையும் கிருபையுமே இழவு பேறுகளுக்கு ஹேதுவாய் சொல்லிக் கொண்டு போய் -பய ஹேது கர்மம் -அபய ஹேது காருண்யம்-என்று நிகமித்தது –
இவை எல்லாத்திலும் இவனுக்கு -சம்சார மோஷங்களுக்கு பிரதான ஹேதுக்களவை ஆகையாலே -இவை இரண்டையும் பின் செல்லும் –
மற்றுள்ளவையும் இவை புக்கிடத்தே தானே வந்து விடும் இறே –
இங்கன் அன்றிக்கே –
அவன் படியை நினைத்து பயமும் –
தன் படியை நினைத்து அபயமுமாம் அளவில் அறிவிலித் தனமே பலிக்கும் -என்கிறார் –

அதாவது –
கீழ் சொன்னபடி அன்றிகே –
அநாதி காலம் தனக்கு பரதந்த்ரமான ஆத்ம வஸ்துவை -கர்ம வ்யாஜத்தாலே சம்சரித்துப் போனவன் அன்றோ –
நிரந்குச ஸ்வதந்த்ரன் ஆனவன் இன்னமும் சம்சரிப்பிக்கில் செய்வது என் -என்று அவன் படியை நினைத்து பயப்படுகையும் –
முன் போல் அன்றிக்கே –
நமக்கு இப்போது ஆத்ம குணங்கள் உண்டாகையாலே -பேற்றில் கண் அழிவு இல்லை என்று –
தன் படியை நினைத்து பயம்  கெடுகையாம் அளவில் – தான் தமக்கு நாசகன் என்று பயப்படுகையும் –
ஈஸ்வரன் ரஷகன் என்று பயம் கெடுகையும் ஆகிற –
ஜ்ஞாத்ருத்வ வேஷம் இல்லாமையாலே -அஜ்ஞத்தையே சித்தித்து விடும் -என்கை –

நம் குண லேசத்தை நினைத்தாலும் பகவானுடைய தோஷம் -நிராங்குச ஸ் வா தந்தர்யம் -நினைத்தாலும் அறிவிலி பட்டம் தான் வரும் –
நிராங்குச ஸ் வ தந்த்ரன் இன்னும் சம்சரிக்கையில் செய்வது என் என்று அவனை நினைத்து பீதனாய் -தோஷத்தை நினைத்து சொல்லவும் கூசி –
ஞானியான நாம் பண்ணின தோஷம் கணக்கு பண்ண மாட்டான் என்ற சட்ட நுணுக்கு அறிந்து ஓட்டை தேடி வாதம் பண்ணுவாரை போலே –
என்னுடைய பந்தும் கழலும் தந்து -அஞ்ஞானம் ஞானம் முதிர்ந்து வருமே -ஞானி தோஷம் கணக்கு பண்ண மாட்டானே –
மாறாடி-பய அபயங்களில்-ஹேது விபர்யயம் ஏற்படில்-அநாதி காலம் பிடித்து ஸூ பர ஸ்வரூபங்களை விப்ரபத்தி பண்ணிப் போந்த அந்யதா ஞானம் -தலையிலே வந்து விழுமே –
வேறே படிக்கட்டில் இருந்து உருண்டதாகுமே -அதே போலே உழன்று -பாரதந்த்ரத்தை ஸ் வதந்த்ரம் என்ற நினைவு முன்பு
பழையதே மடங்கி சித்தித்தாய் விடுமே -ஏதத் விபர்யயத்தில் தோஷ நிவர்த்தக ஆஸ்ரய சக்தி அசக்தி -அஞ்ஞதை வெளிப்பட்டதாய் விடுமே –
கர்மம் மட்டும் நம்மிடம் -கிருபை மட்டும் அவன் இடம் -எடுத்தது
சம்சார மோக்ஷங்களைப் பற்ற பிரதானம் என்பதால் -இவை புக்க இடம் மற்றவை தானே வருமே
-கர்மம் பின் தொடர்ந்து அவித்யா ஜென்மம் -வாசனை ருசி இவைகள் வருமே /
கிருபையை தொடர்ந்து வாத்சல்யாதி குணங்களும் வருமே
ஞாத்ருத்வம்-மூல மந்த்ரத்திலே மகார யுக்த ஞானத்துக்கு -ஜட பொருளை விட வேறு பட்டவன் -பிரதம அக்ஷர யுக்த அகாரம் அவ ரக்ஷணே தாது – –
ரக்ஷகத்வம் அவனே -மத்யம பதத்தில் அஸ்மத் சப்தம் என்னுடையது மம என்றால் ம்ருத்யும் -மம இல்லை என்றால் அம்ருதம் மோக்ஷம் –/
ததாவித ஞானத்துக்கு ஆஸ்ரயமாக இருக்க வேண்டும் -/ மாறாடினால் கொத்தை உண்டாகும் /

———————————————

சூரணை -368-

ஆனால்
நலிவான் இன்னம் எண்ணுகின்றாய் –
ஆற்றம் கரை வாழ் மரம் போல் அஞ்சுகின்றேன் –
என்கிற பாசுரங்களுக்கு
அடி என் -என்னில் –

அஜ்ஞதையே சித்திக்கும் -என்ற இத்தை தள்ளுகைக்காக -ஆழ்வார்கள் பாசுரங்கள் கொண்டு –
பயத்ய ஸ்தானம் பண்ணினவர்கள் சங்கையை அனுவதிக்கிறார் –

அதாவது –
இப்படி ஆகில் -தத்வ வித அக்ரேசர் ஆன ஆழ்வார்கள் –
உள் நிலாவிய இவை ஐவரால் குமை தீற்றி என்னை உன் பாத பங்கயம்
நண்ணிலா வகையே நலிவான் இன்னம் எண்ணுகின்றாய் -என்றும் –
காட்டிப் படுப்பாயோ -என்கிற படியே
விஷயங்களை காணில் முடியும்படியான என்னை -உள்ளே நிரந்தர வாசம் பண்ணுகையாலே
ஆந்த்ர சத்ருக்களாய் இருக்கிற இந்திரியங்கள் ஐந்தினாலும் நலிவு உண்ணும் படி பண்ணி –
ப்ராப்தமுமாய் போக்யுமுமான உன் திரு வடிகளைக் கிட்டாதபடி யாகவே
சரணாகதனான பின்பும் சம்சாரத்திலே வைத்து நலிய வெண்ணா நின்றாய் என்றும் –
மக்கள் தோற்றக் குழி தோற்றி விப்பாய் கொல் என்று இன்னம்
ஆற்றம் கரை வாழ் மரம் போல் அஞ்சுகின்றேன் -என்று
மனுஷ்யர்களுடைய -கர்ப்ப ஸ்தானத்திலே என்னுடைய கர்ம அநு குணமாக
இன்னம் சம்சரிப்பிக்கிறாயோ என்று -இப்போது இப்போது போயிற்று என்னும்படி –
பய ஸ்தானமான ஆற்றம் கரையிலே வர்த்திக்கிற மரம் போல் -உன் ஸ்வாதந்த்ர்யத்தை
நினைத்து அஞ்சா நின்றேன் என்றும் அருளிச் செய்த
பாசுரங்களுக்கு நிதானம் என் என்னில் -என்கை-

அநந்யகதியான என்னை ஸ்வாமியான நீ -பிராப்தமும் போக்யமுமான திருவடிகளை-பாத பங்கயம் பிராப்தம் போக்யம் -பாவானத்வமும் போக்யத்வமும் —
கிட்டா வகையாக உயிர் கொலையாக -ஸ்வ தந்த்ரனான நீ-தோற்றக் குழி-கர்ப்பம் -கர்ப்பாதி களில் தள்ளி சம்சரிக்க திரு உள்ளம் பற்றினாயோ –
சம்சாரத்தை அடி அறுத்த பின்பும் வேர் பறியுண்டு விழத் தளும்புகின்ற பெரும் காற்று -அநாதி க்ருத தோஷ தரங்கம்-ஸ்திதி இல்லாமல் -பீத பீதகனாகா நின்றேன்
பொய்யில் பாடல்களில் உண்டே -கருக் குலைந்து கூப்பிடுகின்றார்கள் -என்ற ப்ரச்னம் பண்ண

———————————–

சூரணை -369-

பந்த
அனுசந்தானம் –

அதுக்கு உத்தரம் அருளிச் செய்கிறார் –

அதாவது
பேறு இழவுகள் இரண்டும் அவனாலே என்னலாம்  படி -நிருபாதிக ரஷகன் ஆனவனோடு
தங்களுக்கு உண்டான சம்பந்தத்தினுடைய அனுசந்தானம் -என்கை –

நிருபாதிக ரஷணன் உடன் தங்களுக்கு உள்ள நிருபாதிக சம்பந்தம் அடியாக -ஒழிக்க ஒழியாத சம்பந்தம் அடியாக தானே –
பந்தம் மோக்ஷம் நீயே காரணம் என்று இருப்பார்கள் -அவன் அன்றி அணுவும் அசையாது -தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் –
ஞானம் -இருக்க வேண்டிய நிலை இல்லாமல் -மேலே வந்து – நாமோ மோக்ஷம் நாம் தாம் காரணம்- பந்தம் அவன் காரணம் -என்கிறோமே /

—————————————

சூரணை -370-

பிரஜை தெருவிலே இடறி –
தாய் முதுகிலே குத்துமா போலே –
நிருபாதிக பந்துவாய் –
சக்தனாய் -இருக்கிறவன் –
விலக்காது ஒழிந்தால் –
அப்படிச் சொல்லாம் -இறே –

பந்த அனுசந்தானத்தாலே இப்படி தன்னால்  வரும் அவற்றை -அவன் குறையாக சொல்லலாமோ என்ன –
ஆம் என்னும் இடத்தை -ச த்ருஷ்டாந்தமாக –
அருளிச் செய்கிறார் –

அதாவது –
க்ரீடார்தமாக -தெருவிலே ஓடித் திரிகிற பிரஜை -அங்கே இடறி கால் நொந்தவாறே –
அழுது கொண்டு அகத்திலே வந்து -தனக்கு இவ்வேதனை வந்தது -தாயாலே யாக நினைத்து
அவள் முதுகிலே குத்துமா போலே -ஒரு உபாதி  பரயுக்தம் அல்லாமையாலே –
ஒழிக்க ஒழியாத பந்தத்தை உடையவனுமாய் -இச் சேதனனுடைய கர்மத்தோடு
பிரகிருதி ப்ராக்ருதங்களோடு வாசி அற நலிவை தவிர்க்கைக்கு சக்தனுமாய் இருக்கிறவன்
நலிவு பட விட்டு விலக்காது ஒழிந்தால் -அவன் இவற்றை இட்டு நலிவிக்கிறான் என்னலாம் -இறே

லௌகிக த்ருஷ்டாந்தம் -விளையாடும் பிள்ளை -தெருவிலே அலைந்து திருந்தி இடறி கால் நொந்து ஸூ வ க்ருஹத்திலே அழுது கொண்டு வந்து –
அந்நிய பரையாய் குனிந்து கார்யம் செய்கிற -முதுகில் குத்த முதுகும் கீழே இருக்க வேண்டுமே -தாய் முதுகில் அவர் இடறு விட்டாளாக நினைத்து குத்துமா போலே
முக்தனான அறியாத பத்த சேதனன் -சம்சாரித்து துக்கித்து வந்த நோவாலே எவ்வுயிர்க்கும் தாய் போலே இருக்கும் அவனே துக்கிப்பிக்கிறான் என்று ஏறிடுமா போலே
கர்ம உபாதை இல்லாமல் ஒழிக்க ஒழியாத சம்பந்தம் -அறிந்து போக்க வல்ல சர்வ சக்தன் -உதாசீனித்து ஒழிந்தால் -நீயே சம்சரிப்பாய் என்று அவர்களுக்கு சொல்லலாம் இறே
இதே போலே உறவு மனசில் பட்டால் -ஞான விபாகம் வந்தால் நாமும் கேட்கலாம் -என்றவாறு –

———————————————–

சூரணை -371-

பிரஜையை கிணற்றின் கரையின்
நின்றும் வாங்காது ஒழிந்தால் –
தாயே தள்ளினாள் என்னக் கடவது  -இறே –

விலக்காத மாத்ரம் கொண்டு -அவன் செய்தான் என்னலாமோ -என்ன –
அருளிச் செய்கிறார் –

அதாவது –
கிணற்றின் கரையிலே பிரஜை இருக்கிற படியைக் கண்ட மாதாவானவள் –
அப்பொழுது ஓடிச் சென்று -கிணற்றின் கரையின் நின்றும்  வாங்காது ஒழிந்தால் –
கிணற்றிலே பிரஜை விழுந்த அளவில் -தாய் அப்போதே சென்று எடுத்தாள் ஆகில் –
இப்ப்ரஜை விழுமோ -கிணற்றின் கரையில்  இருப்பை -இவள் அனுமதி பண்ணி இருக்கையால் அன்றோ விழுந்தது –
ஆனபின்பு -இவள் அன்றோ -தள்ளினாள் என்று லோகம் சொல்லக் கடவது இறே -என்கை –

அந்நிய பரதையாக சா பாயமான திறந்த கிணற்று -வான் கிணறு -வாங்காமல் ஒழிந்தால் -லோகத்தில் பழி-ஸ்தனந்தய பிரஜை வந்து குத்தாதே –
சம்சார படு குழியில் எடுக்க வல்ல சர்வ சக்தன் -செய்யாவிட்டால் அவன் மேலே -ஏறிடலாமே
கிணற்றின் கரையில் இருக்க விட்டதே குற்றம் -சம்சாரத்தில் வைத்த குற்றமும் அவனதே –
ஸ்வா தந்த்ர நிவ்ருத்தி -ஈஸ்வர பிரவ்ருத்தி விரோதி ஸூ பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி ஏவ பிரபத்தி -அனுமதி செய்த பின்பு
இந்த அனுமதி மோக்ஷ ஹேது இல்லையே
இவனுடைய அனுமதி பேற்றுக்கு ஹேது இல்லையே / அவனுடைய அனுமதியும் இழவுக்கு ஹேது இல்லை -முத்தாய்ப்பு வைத்து நிகமனம் அடுத்து –
தப்பாக கால் இடறினதே காரணம் -அனுமதி காரணம் இல்லை
ரஷ்யத்வ அனுமதி அசேதன வியாவருத்தி -அசித்தை விட வேறுபட்டவன் அன்றோ –

—————————————————

சூரணை -372-

இவனுடைய அனுமதி பேற்றுக்கு
ஹேது அல்லாதாப் போலே –
அவனுடைய அனுமதியும்
இழவுக்கு ஹேது அன்று –

ஆனால் –
அப்ரதிஷித்தம் அநுமதம்-என்கிற ந்யாயத்தாலே -விலக்காமையாவது-அனுமதியாய் யற்ற பின்பு –
அனுமதியோ பின்னை இழவுக்கு ஹேது என்ன –
அருளிச் செய்கிறார் –

அதாவது –
ரஷ்ய பூதனான இவனுடைய ரஷ்யத்வ அனுமதி -அசித் வ்யாவ்ருத்தி வேஷம் ஆகையாலே -பகவல் லாபத்துக்கு ஹேது அல்லாதவோ பாதி –
ரஷகனான அவனுடைய  சம்சார அனுமதியும் -ஸ்வ ஆஜ்ஞ்ஞா ரூப சாஸ்திர மரியாதை
ஜீவிக்கைக்காக க்ரமேண அங்கீகரிப்போம் என்று இவன் -ருசி பார்த்து இருக்கிற
இருப்பாகையாலே -தத் அலாபத்துக்கு ஹேது அன்று -என்கை –

———————————————–

சூரணை -373-

இரண்டும் இருவருக்கும் ஸ்வரூபம் –

இவ் அனுமதி த்வயம் பின்னை ஆவது என் -என்ன
அருளிச் செய்கிறார் –

இருவருக்கும் ஸ்வரூபம்-என்றது –
பர தந்த்ரனாயும்- ஸ்வதந்த்ரனாயும் இருக்கிற இருவருக்கும் ஸ்வ அசாதாரண ஆகாரம் என்றபடி -அதாவது –
பரதந்த்ரனான இவனுக்கு ஸ்வ ரஷ்யத்வ அனுமதி -ஸ்வரூப அதிரேகி அல்லாமையாலே -ஸ்வரூபம் -ஸூ அசாதாரண தர்ம பரம் -ஸ்வரூப அந்தர்கதம்
ஸ்வ தந்த்ரனான அவனுக்கு ஸ்வ ரஷ்ய வஸ்து ரஷணத்தில் ஸ்வ ஆஜ்ஞ்ஞா ரூப சாஸ்திர அநு குண நிர்வாகண அர்த்தமான
சம்சார அனுமதி -ஸ்வாதந்த்ர்ய  வேஷம் ஆகையாலே -ஸ்வரூபம் -என்கை –

ரஷ்யத்வ அனுமதியும் -சம்சார அனுமதியும் ஆகிற இரண்டும் பரதந்த்ர ஸ் வ தந்த்ர -ரஷ்ய ரக்ஷகர் இருவருக்கும் ஸ் வ ஸ் வ அனுரூப ஸ்வரூபம் –
அவன் அனுமதிக்க -பின் தொடர அனுமதி தத் ஆதீன வஸ்து ஸ்வரூபம் -கர்மத்தால் வந்தோம் என்ற எண்ணம் வேண்டுமே /
ஸூ வ இச்சா -சாரி -விருப்பப்படி நடப்பவர் –சம்சாரி ருசியைப் பின் சென்று செய்யும் அனுமதி -ருசிக்கு அனுகுணமாக -வத்சலத்வ ஸ்வரூபம் என்று அருளிச் செய்வர்-
மோக்ஷம் கேட்க்காமல் சுவர்க்கம் கைவல்யம் ஐஸ்வர்யம் கேட்டு பெறுவதும் குற்றமே என்றாலும் போக்யமாக கொள்ளுவதே வாத்சல்ய கார்யம் –
ஸ்வாதந்த்ர உத்ரேகத்தால் அனுமதித்து சம்சாரித்தாலும் -தன் நிவர்த்தக ஸ்வாமியின் கிருபா உதிர்க்க கார்யம் -பர துக்க அஸஹிஷ்ணுத்வமே கிருபை –
கிருபையை கிளப்பத் தானே நம் துக்கம் –தொட்டிலையும் ஆட்டி கிள்ளியும் விடுவாரோ -விழ அவன் காரணம் இல்லை -நம் கர்மா -தானே
அவன் அனுமதி சம்சாரிக்க காரணம் இல்லை / காரணம் ஹேது உபாயம் சாதனம் பர்யாய சப்தங்கள் /பிள்ளை பேகணி யாமல் மண் திண்ண விட்டு
மாற்று மருந்து கொடுக்கும் தாய் போலே –
சேஷி -இச்சா -அனுவிதாயி -பின் செல்லும் வடிவை -எண்ணமே பாரதந்தர்யம் -இதுவே ஸ்வரூபம் –
இத்தை அனுமதிக்க தூண்டும் அவன் ரஷிக்க வரும் பொழுது –எனவே ஸ்வரூப அந்தர்கதம் –

————————————-

சூரணை -374-

இழவுக்கு அடி கர்மம் –
பேற்றுக்கு அடி கிருபை –

ஆனால் இழவு பேறு களுக்கு அடி எவை என்ன –
அருளிச் செய்கிறார் –

அதாவது –
பகவத் விஷயத்தை அநாதி காலம் இழக்கைக்கு  ஹேது –
முன் செய்த முழு வினை -என்னும் படி
அநாதிகால சஞ்சிதமான இவனுடைய கர்மம் –
இப்படி இழந்து கிடந்தவன் அவ்விஷயத்தைப் பெருகைக்கு ஹேது –
விதி வாய்க்கின்று காப்பார் யார் -என்னும் படி
இரு கரையும் அழியப் பெருகும் -பகவத் கிருபை -என்கை –

உபய அனுமதியும் ஸ்வரூபம் என்றால் -இழவு பேற்றுக்கள்-அடி -அநாதி காலமே -அநாதி அவித்யை சஞ்சிதமான கர்மா புண்ய பாப ரூபம் -சத் அசத் ரூபம் –
இழந்து திரியும் இவனுடைய பேற்றுக்கு அடி– அயன சம்பந்த நிபந்தமான ஸுஹார்த்தம் அடியானை -கிருபை –
ஒழிக்க ஒழியாத சம்பந்தம் உண்டே -ஸூ ஹிருதயம் -உண்டே -கிருபை க்கு அடிப்படை ஸுஹார்த்தம் -இதுக்கு அயன சம்பந்தம் –
கிருபா பரதந்த்ரன் -ஸ் வா தந்தர்யத்தால் ஏறிட்டுக் கொண்டானே -கிருபை என்று வேதாந்த தாத்பர்யம் மறைத்து அருளிச் செய்கிறார் –
திருமந்த்ரார்த்தம் -தானே -சேஷி பக்கல் தோஷம் ஏறிடாமல் சேஷனுக்கு கர்தவ்யம் –
யாதாவாக சொல்லி -இவை ஸூவ கர்மம் அடியாக அனுசந்திப்பது ஸூவ சேஷத்வ உசிதம் தானே

————————————–

சூரணை -375-

மற்றைப்படி சொல்லில்
இழவுக்கு உறுப்பாம் –

இங்கன் அன்றிகே -மாறிச் சொல்லும் அளவில் வரும் அனர்ததத்தை
அருளி செய்கிறார் மேல்-

அதாவது –
இப்படி அன்றிக்கே -பய அபயங்கள் இரண்டும் மாறாடில்-என்கிற இடத்தில் -போலே –
இழவுக்கு அடி ஈஸ்வர ஸ்வாதந்த்ர்யம் –
பேற்றுக்கு அடி சேதன சத் குணம் -என்கிற
இழவு பேறு களுக்கு ஹேதுவை மாற்றிச் சொல்லில் –
ஈஸ்வரன் கை வாங்குகையாலே-அவன் திருவடிகளைப் பெறாமல்
இழந்து போகைக்கு உடலாம் -என்கை –
அதவா –
மற்றைப்படி -இத்யாதிக்கு –
இழவுக்கு அடி சேதன கர்மம் –
பேற்றுக்கு அடி ஈஸ்வர கிருபை -என்று
இழவு இவனாலும் -பேறு அவனாலுமாகச் சொன்னபடி அன்றிக்கே –
இழவு பேறுகள் இரண்டுக்கும் அடி -ஈஸ்வர ஸ்வாதந்த்ர்யமே என்று
அநாதி காலம் இழந்ததுக்கும் அடி அவனாகச் சொல்லில் -அவன் கை
வாங்குகையாலே -ஒருகாலும் அவனைப் பெறாமே-இழந்து போகைக்கு
உடலாய் விடும் -என்னவுமாம் –

மாறாடிச் சொல்லில் -என்னாமல் மற்றைப் படி -இரண்டையும் அவன் இடம் —இழவு பேறு கள் இரண்டுக்கும் காரணம் ஸ்வா தந்த்ரன் தானே –
எல்லாம் அவன் தலையில் வைத்து -பகவத் அதீனம் அனைத்தும் -பர தந்த்ரன் எதுக்கும் காரணம் ஆக மாட்டானே –
பேற்றுக்கு கிருஷி பண்ணும் நம்மை இழவுக்கும் அடி என்னில் -பகவான் திரு உள்ளம் -இழந்தே போகட்டும் -அவன் சொன்னதை
உண்மையாக செய்வோம் என்று அவன் சீற – அவனை இழக்கவும் வழி வகுக்குமே-
இழந்து போகைக்கு உடலாம் —அந்த அந்த நிலைக்கு ஏற்ப -கால தாமதம் ஆகும் -நிரபேஷ ரக்ஷகன் – உபேஷா ஹேதுவாக –
கடுக பெற்று விடாமல் இப்பொழுது இழந்து போக உடலாகும்

—————————————

சூரணை -376-

எடுக்க நினைக்கிறவனை
தள்ளினாய் என்கை –
எடாமைக்கு உறுப்பு-இறே –

இப்படி சொல்லும் அளவில் ஈஸ்வரன் கை வாங்கும் என்னும் அத்தை –
லௌகிக நியாயத்தை உபஜீவித்து கொண்டு தர்சிப்பிக்கிறார் –

அதாவது –
ஆழ்ந்த கிணற்றில் தன் கர்ம அநு குணமாக அவனவதாநத்தாலே விழுந்தவனை –
அருகு நின்றான் ஒரு க்ருபனானவன் எடுப்பதாக யத்தனிக்கும் அளவில் –
தான் விழுகிற போது-அவன் ஆசன்னனானவன்  என்கிற மாத்ரத்தை கொண்டு –
அவன் தன்னை தள்ளினனாக நினைத்து -இக் கிணற்றில் என்னைத்
தள்ளினாயும்  நீ அன்றோ -என்றால்-நான் செய்யாத கார்யத்தை இவன் சொல்வதே
என்று -சீற்றம் எழுந்து இருந்து -எடாமல் கை வாங்குகைக்கு உறுப்பு ஆம் போலே –
ஸ்வ கர்மத்தாலே சம்சாரம் ஆகிற  படு குழியில் விழுந்து கிடக்கிற தன்னை –
எடுக்க நினைக்கிற க்ருபவானனான ஈஸ்வரனை –
இத்தனை காலமும் என்னை சம்சாரத்தில் தள்ளி விட்டு வைத்ததாயும் நீ யே-என்றால்-
சீறிக் கை வாங்கிப் பட்டது படுகின்றான் என்று விடுகைக்கு உறுப்பாம் இறே -என்கை –

நிதர்சனம் -ஸ்வதந்த்ர ஸ்வாமி வினோத அர்த்தமாக -ஸூ ப்ருத்யனை குழியிலே தள்ளி -ஸூ ஸ்நேஹத்தாலே ஓக்க குதித்து வாரி எடா நிற்க –
தள்ளிய நீரே எடுக்க வந்தாயோ என்ன – தள்ளி விட்டு அழிக்க வல்ல ஸ் வா தந்தர்யம் இருக்க பர தந்த்ரனான நீ செய்து கண்டு இராமல் கேட்கலாமோ —
சீறி எடுக்காமல் போகுமே -புரட்சிகரமாக ஆய் ஸ்வாமி அருளிச் செய்கிறார் -இவ்வாறு –
உபயமும் அவனாலே என்பது யதார்த்தம் ஆகிலும் -சரீரத்துடன் அவித்யை -பொது காரணம் சாமான்ய காரணம் அவன் தானே
வேதாந்த பிரிகிரியையில் சொல்லலாமே -விசேஷ காரணம் கர்மம் -லோகவத்து லீலா கைவல்யம் –
ஓன்று என்னாலே பரம சேஷத்வம் அறிந்தவன்-ஸூவ க்ருதம் என்று சொல்லி -பேறு பர க்ருதம் என்று நினைப்பான்
உப ஜீவனம் -உதவ வர லௌகிக த்ருஷ்டாந்தம்-காட்டுகிறார் இதில் /
அநவதானம் சஷூசுக்கு கூப தர்சனம் -கிணறு தெரியாமல் கண் பராக்கு பார்த்து -கவனக் குறைவால் -என்றபடி

————————————————-

சூரணை -377-

சீற்றம் உள என்ற
அனந்தரத்திலே-
இவ் அர்த்தத்தை –
தாமே அருளி செய்தார் -இறே

அப்படி சொல்லுகை ஈஸ்வரனுக்கு சீற்றத்துக்கு உடல் என்னும் இது
லௌகிக ந்யாயம் கொண்டு சொல்ல வேணுமோ –
தத்வ தர்சிகளான-திருமங்கை ஆழ்வார் -பூர்வோக்திக்க அனந்தரத்திலே –
தாமே அருளிச் செய்தார் இறே -என்கிறார் –

அதாவது –
இன்னம் மக்கள் தோற்றக் குழி தோற்றுவிப்பாய் கொல் -என்று –
ஈஸ்வரன் தன் ஸ்வாதந்த்ர்யத்தாலே சம்சரிப்பிக்கிறான் ஆக சொன்ன இது –
கர்ம அநு குணமாக சம்சரிக்கிற ஆத்மாவை -சம்சாரத்தில் நின்று எடுக்கைக்கு
கிருஷி பண்ணிப் போரும் அவன் திரு உள்ளம் சீறுகைக்கு உடல் என்று நினைத்து –
கீழ் விண்ணப்பம் செய்த வார்த்தையாலே திரு உள்ளத்துக்கு சீற்றம் உண்டு என்ன
முதல் வார்த்தைக்கு அநந்தரம் -இழவுக்கு அடி அவனாக சொல்லுகை -நிக்ரஹ ஜனகம் -என்னும்
இவ் அர்த்தத்தை -முன்பு அப்படி அருளிச் செய்த தாமே – அருளிச் செய்தார்  -என்கை

சீற்றம் உள–பெரிய திருமொழி -11–8–2- என்ற -அனந்தரத்திலே–மாற்றம் உள- சொன்னதுக்கு பின்பு -இவ் அர்த்தத்தை -தாமே அருளி செய்தார் -இறே-
எடுக்க வந்தவனை தள்ளினாப் போலே -கோபம் வரும் -என்று அறிந்தும் -சொல்லுவேன் -ஆகிலும் சொல்லுவேன் -என்றாரே –
கர்ப்பக் குழியுள் – தோற்றக் குழியில் நீ தள்ளினாய் -என்று சொல்லத் தான் போகிறேன் -என்றாரே -/ உண்மையில் எடுக்க நினைத்தாய் –
எதனால் நான் சொல்லுகிறேன் என்னில் -எனக்கு உம்மை விட்டால் ஆள் இல்லையே என்பதால் சொல்லுவேன் —
அடியேன் அநந்ய கதித்வம் காட்டத் தான் இப்படி சொல்லுகிறேன் –ஈன்ற தாய் அகற்றிடினும் அவளை நினைந்தே -இருக்கும் குழவி போலே –பந்தம் அறிந்து சொல்லுவேன் —
கீழே லோக த்ருஷ்டாந்தம் -பர தந்த்ரனான என்னை ஸ்வ தந்த்ரனான நீ தள்ளினாய் என்று உண்மைப்படி சொல்லி -உடனே சீற்றம் உள –
மக்கள் தோற்ற குழியிலே தோற்றுவிக்கிறாய் -உடனே ஆகிலும் செப்புவேன் -நம்மாழ்வார் நம்முடன் நிறுத்தி ஆகிலும் சொல்லுவேன் -சொன்னால் விரோதமானாலும் –
கர்ப்ப ஜென்மாதிகளிலே உளள வைத்தீர் என்று சொல்லியே கூசாமல் -சொல்லி -பொய்யான இத்தைக் கூட கூசாமல் சொல்லி –
காரணம் பந்தம் தானே -பயந்து உள்ளேன் -பல த்ருஷ்டாந்தங்கள் கொண்டு பயத்தை காட்டிய பிரகரணம் –
பூர்வ யுக்தி -சீற்றம் உள -உத்தர யுக்தி – ஆகிலும் செப்புவேன் / மாற்றம் உள- பூர்வ யுக்தி -உத்தர யுக்தி- தோற்ற குழியில் தோற்றுவிப்பாய் என்றுமாம் –

—————————————–

சூரணை -378-

சீற்றம் உண்டு என்று -அறிந்தால்
சொல்லும்படி என் -என்னில் –
அருளும் –
அர்த்தியும் –
அநந்ய கதித்வமும்
சொல்லப் பண்ணும் –

சீற்றம் உளன் -என்ற பின்பும்
ஆகிலும் செப்புவன் -என்று முன்பு சொன்னது -தன்னையே சொல்லுகைக்கு
ஹேதுவை -ப்ரச்ன உத்தர ரூபேண-பிரகாசிப்பிகிறார் –

அதாவது –
கீழ் சொன்ன இத்தால் ஈஸ்வரன் திரு உள்ளத்துக்குச் சீற்றம் உண்டு என்று அறிந்தால் –
பின்னையும் இவ் வார்த்தையை கூசாமல் திரு முன்பே சொல்லும்படி எங்கனே -என்னில் –
அவன் சீற்றத்தை தன் சந்நிதியில் ஜீவிக்க ஒட்டாத -பர துக்க அசஹிஷ்ணுத்வ ரூபையான கிருபையும் –
உன் சீற்றம் கண்டு அஞ்சி வாய் மூட ஒட்டாதபடி கரை இழந்து செல்லுகிற சம்சார ஆர்த்தியும் –
சீறி எடுத்து எறியிலும் வேறு புகல் இல்லாமையாகிற -அநந்ய கதித்வமும் –
சொல்லும்படி பண்ணும் -என்கை –
இத் திரு மொழி யிலே-11-8-
அடைய அருளாயே -நினைக்கும் தன் அருளே -6
துணியேன் இனி நின் அருள் அல்லது எனக்கு -7
தொண்டரானவர்க்கு இன்னருள் செய்வாய் -9-என்று பல இடங்களிலும் அவன் அருளையும் –
ஆற்றம் கரை வாழ் மரம் போல் அஞ்சுகின்றேன் -1
காற்றத்திடை பட்ட கலவர் மனம் போலே ஆற்ற துளங்கா நிற்பன் -2-கலவர் -மரக்கலத்தில் இருப்பவர் –
பாம்போடு ஒரு கூரையிலே பயின்றால் போல் தாங்காது உள்ளம் தள்ளும் -3
இருபாடு எரி கொள்ளியின் உள் எறும்பு போல் உருகா நிற்கும் என் உள்ளம் -4-
வெள்ளத்திடைப் பட்ட நரி இனம் போலே உள்ளம் துளங்கா நிற்பன் -5-என்றும்- பல த்ருஷ்டாந்தகளாலும் தம்முடைய
ஆர்த்தி-
அநந்ய கதித்வங்களையும் அருளி செய்தார்-இறே-

ஸ்வ தந்த்ர ஸ்வாமி -சீற்றம் உள -அஞ்சாமல் சொல்லும் படி என் என்னில்- திருவடியை அடையும் படி அருள–சீற்றத்தை அடக்கி ஆளும்படியான இன் அருள் -அனுக்ரஹம் –
கோபத்தை அடக்கி ஆளும் -ஜித க்ரோத -குணம் உண்டே -அஞ்சுகிறேன் பலகாலும் சொல்ல -சீற்றம் மாறி அருளுவாயே –
அடக்கி ஆளும் இன் அருளை -நம்பி பேசலாமே / இதுக்கும் மேலே கரை யற்ற சம்சார ஆர்த்தியும் உண்டே -/ இதுக்கும் மேலே
வேம்பின் புழு வேம்பு அன்றி உண்ணாதே -அநந்ய கதித்வமும் உண்டே -உன் சேவடி தவிர வேறு ஒன்றும் நயவேன் -மேல் விழும்படியான கத்யந்த்ர ஸூந்யதவமும் உண்டே –
சீற்றம் உள என்று அறிந்தும் வாய் விட்டு பேசப் பண்ணுமே -இப்படி பல சூரணைகளுக்கும் இந்த திரு மொழி பிரமாணம்-
அவன் சீற்றத்தை தன் சந்நிதியில் ஜீவிக்க ஒட்டாத -பிராட்டி -தேவ்யா காருண்ய ரூபயா ரக்ஷகத்வ சர்வ சித்தாந்தம் –காருண்யம் வர்த்தயதி -சத்தை பெற செய்கிறாள் இவள் –

——————————————-

சூரணை -379-

சீறினாலும் காலைக் கட்டிக் கொள்ளலாம் படி இருப்பான்
ஒருவனைப் பெற்றால் எல்லாம் சொல்லலாம் இ றே

இப்படி அநந்ய கதித்வாதிகள் உண்டானாலும் அவனுக்குச் சீற்றம் பிறக்கும் படி சிலவற்றைச் சொல்லலாமோ என்ன –
அருளிச் செய்கிறார் –

அதாவது சீறின காலத்திலும் சீற்றத்துக்கு விஷயமானவர்களுக்குச் சென்று திருவடிகளைப் பூண்டு கொள்ளலாம் படி
பரம க்ருபாவானாய் இருப்பான் ஒருவனைப் பெற்றால் நினைத்தபடி எல்லாம் சொல்லலாம் இ றே என்கை –

பஹுவிதமாக சொல்லி இல்லாத தப்புக்களையும் சொல்லலாம் -பெத்த பாவிக்கு விடப் போமோ
தொண்டரானவர்க்கு இன்னருள் செய்யும் பரம கிருபாவணனாய் இருப்பவனைப் பெறப் பெற்றால் அஞ்சாமல் உள்ளது எல்லாம் –
மனசில் தோன்றுவது எல்லாம் -பந்தம் உறவு கொடுத்த பலத்தால் சொல்லலாமே –
தயையால் எடுக்க வந்தவனை பார்த்து அன்றோ இப்படி அருளிச் செய்கிறார் —
கதறுகின்றேன்-பக்தி யோக நிஷ்டனுக்கும் பிரபன்னனுக்கும் வாசி அறியாமல் கத்துகின்றேனே -அதே போலே இங்கும் திரு மங்கை ஆழ்வார் –
வேறே கதி இல்லாமல் -அருளிச் செய்கிறார் -உடனே காரியவாகிப் புடை பெயர்ந்து மிளிர்ந்து நீண்ட அப்பெரியவாய கண்கள் –
கொண்டு கடாக்ஷித்து திருவடிக் கீழ் சேர்த்து கொள்வான்

————————————–

சூரணை -380-

க்ருபயா பர்யபாலயத் –
அரி சினத்தால் –

சீறின தசையிலும் காலைக் கட்டிக் கொள்ளலாய் இருக்கும்  படிக்கு பிரமாணம்  காட்டுகிறார் –

அதாவது –
சதம் நிபதி தம் பூமவ் சரண்யச் சரணாகதம்
வதார்ஹமபி ககுஸ்த்ச  க்ருபயா பர்யபாலயத் –ஸூ ந்தர காண்டம் -38—என்று அபராதத்தை தீரக் கழியச் செய்து –
ப்ரஹ்மாஸ்ரத்துக்கு இலக்காய்-புறம் புகல் அற்றவாறே வந்து -திருவடிகளிலே விழுந்த காகத்தை – கிருபையாலே ரஷித்தார் ஆகையாலும் –
அரி சினத்தால் ஈன்ற தாய் அகற்றிடினும் மற்றவள் தன்னருள் நினைந்தே அழும் குழவி அதுவே போன்று இருந்தேனே -என்று –
பெருகைக்கு வருந்தி -வரம் கிடந்தது -பெற்ற தாயானவள் -இது செய்த தீங்கைக் கண்டு –
எறிந்து பொகட வேணும் சீற்றத்தை உடையவளாய் கொண்டு -கிட்ட வர ஒட்டாமல் தள்ளி விட்டாலும் -வேறு போக்கடி அற்று
சீறி எடுத்து எறிகிற அவளுடைய முகத்து இரக்கத்தையே நினைத்து -அழுது காலைத் தழுவிக் கொள்ளும் குழவி போலே –
என் அபராதத்தைக் கண்டு அருகு வராதபடி தேவரீர் தள்ளி விடப் பார்க்கிலும் –
திருவடிகள் அல்லது வேறு போக்கடி அற்று இருந்தேன் என்று -ஸ்ரீ குலசேகர பெருமாள் அருளிச் செய்கையாலும் –
சீறினாலும் காலை கட்டிக் கொள்ளலாம் படி இருப்பான் ஒருவன் -என்னும் இடம் சித்தம் -என்கை –
இப்படி ஆழ்வார் அருளி செய்த இவ் வர்த்தத்தை-
நிராஸ கஸ்யாபி நதாவதுத் சஹே மகேசஹாதும்  தவ பாத பங்கஜம்-
ருஷா நிரச்தோசபி சிசுச்த நந்த்தயோ நஜாதுமாதுச் சரணவ் ஜிஹாசதி -என்று ஆளவந்தாரும் அருளி செய்தார் -இறே

ஆக
இவ்வளவும்
பய அபயங்கள் இரண்டும் மாறாடில் அஜ்ஞ்ஞதையே சித்திக்கும் –
என்கிறதின் மேல் வந்த சங்கா பரிகாரங்கள் பண்ணப் பட்டது –

த்ருதீய  பிரகரணம் சம்பூர்ணம் –

கோபப்பட தகுதியாய் இருந்தும் -தடுத்து திருவடிக் கீழ் கொள்ளும் கிருபை —
அறுத்து அறுத்து அழிக்க வேண்டிய அபராதம் செய்தானாகிலும் – படைத்த பேரை யுடைய பெருமாள் -காகுஸ்த வம்சம் –சர்வ லோக சரண்யா ராகவாயா -போலே –
இஷுவாகு குலத்தில் பிறந்தால் உயிரை விட்டாவது ரஷிக்க வேண்டுமே -இந்திரன் காளை மாட்டின் ககுத்தத்தில் உட்க்கார்ந்து தேவர்களை ரஷித்தவன் காகுஸ்தன் –
அபராததுக்கு ஒரு கண் அழிவு செய்து கிருபையால் ரஷித்து அருளினான் –
சீற்றம் உள -ஆகிலும் காலிலே விழுவேன் -அருள் அவன் இடம் நித்யம் – அநந்ய கதித்வம் -ஆர்த்தி இல்லையாகிலும் -மூன்றில் இரண்டு இருந்தாலும் பேறு காகாசுரனுக்கு —
வருந்திப் பெற்று போற்றி வளர்க்கும் ஈன்ற தாள் -வளர்த்தும் இன்றும் இரண்டும் உள்ளவள் -தீம்பு கண்டு கிளர்ந்த சினத்தால் காலாலே உதைத்து
தள்ள தள்ள வேறே போக்கடி அற்று சீறி உதைக்கும் -தாய் முகத்து இரக்கத்தையே பார்த்து வாத்சல்யயான நீர் -மலங்க தள்ளினாலும் -வேறே போக்கடி இல்லையே
அனுகூல பிரதிகூல விபாகம் அற–நம்பிப் போகும் படி -சீற்றம் இருந்தாலும் -மேல் விழும்படி கிருபை இருப்பதால் சொல்ல ஒண்ணாதது ஏதும் இல்லையே –
சக்தி விசேஷங்களை -ஞான பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி மூன்றையும் -மோக்ஷ வியாபாராதிகளில் கவலை இல்லாமல் ஈடுபட -ஹிதைஷியாய் -அருளி
இதுக்கும் மேலே -கண்ணுக்கு இலக்காகும் படி நில்லாமல் –எவ்வுள் -கேட்டால் -எங்கே போவோம் -தனி இடம் கேட்டே இருக்கும் இவர்கள்
கண் காண நிற்கில் ஆணை இட்டு விலக்கு வார்கள் – -காண வேண்டாம் என்று -கண் காண நின்று ரஷிக்க ஆசை கொண்டால் இவர்கள் இவன்
உள் நின்றார் மேல் ஆணை இட்டு விலக்குவார்கள் -நின் ஆணை திரு ஆணை –புறங்கையால் அடித்து -அஹம் மே-என்று விலக்குவார்களே/
த்வம் மே –சம்பந்தம் விட்டு போகாது இருக்க -சொன்னாலும் /கட்கிலி உன்னைக் காணுமாறு அருளாய் புறக்கணிக்கும் கண்ணுக்கு தோற்றாத படி –
அணைக்கும் தாயையும் தன்னையும் அறியாத ஸ்தந்தயே பிரஜை -தாய் த்ருஷ்டாந்தம் -/ முதுகிலே மெள்ள அனைத்துக் கொண்டு -பரிவை யும் உணர்த்தி /
புருஷோத்தமனை தாய் ஸ்தானம் வைத்து -பாரதந்தர்ய வாசனையும் அறியாதவன் -/ அகடி தகடநா சாமர்த்தியம் அன்றோ

————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ உ வே வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யர் திரு அடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திரு அடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: