ஸ்ரீ ஜெகதாச்சார்ய ஸ்ரீராமாநுஜ அநு யாத்திரை – -ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் / திருப் புல்லாணி ஸ்ரீ ஸூந்தரராஜ ஸ்வாமிகள் -தொகுத்து அருளிச் செய்தது –நான்காம் பாகம் —தீர்த்த யாத்திரை மஹிமை —

தீர்த்த யாத்திரை எதற்க்காக செல்ல வேண்டும் —

1-ச ஹரி ஜ்ஞாயதே சாது சங்க மாத் பாபவர்ஜிதாத்
யேஷாம் க்ருபாத புருஷா பவந்த்ய ஸூக வர்ஜிதா —

2-தே சாதவ வ சாந்தராகா காம லோப விவர்ஜிதா
ப்ருவந்தி யன்மஹா ராஜ தத் சம்சார நிவர்த்தகம்

3-தீர்த்தே ஷூ லப் யதே சாது ராம சந்த்ர பாராயண
யத் தர்சநாத் நிரூணாம் பாபராசி ராஸூ சஷணி

4-தஸ்மாத் தீர்த்தே ஷூ கந்தவ்யம் நரை சம்சார பீரூபி
புண்யோத கேஷூ சததம் சாது ஸ்ரேணி விராஜிஷூ —

——————————–

தீர்த்த யாத்திரையை சாஸ்திரம் காட்டும் விதம் –

1-விராகம் ஜனயேத் பூர்வம் களத்ராதி குடும்ப கே
அஸத்ய பூதம் தத் ஜ்ஞாத்வா ஹ்ரீம் து மனசா ஸ்மரேத் –

2-க்ரோச மாத்ரம் ததோ க த்வா ராம ராமேதி ச ப்ருவன்
தத்ர தீர்த்தா தி ஷூ ஸ்நாத்வா ஷவ்ரம் குர்யாத் விதா நவித்

3-மனுஷ்யாணாம் ச பாபாநி தீர்த்தா நி ப்ரதி கச்சதாம்
கேசம் ஆஸ்ரித்ய திஷ்டந்தி தஸ்மாத் தத் வபநம் சரேத்

4-ததோ தண்டம் து நிர்கந்திம் கமண்டலும் அதாஜிநம்
பிப்ருயாத் லோப நிர்முக்த தீர்த்த வேஷத ரோ நர –

5-விதி நா கச்ச நாம் ந்ருணாம் பலா வாப்திர் விசேஷத
தஸ்மாத் சர்வ ப்ரயத் நேந தீர்த்த யாத்ரா விதம் சரேத்–

6—யஸ்ய ஹஸ்தவ் ச பாத வ் ச மனஸ் சைவ ஸூ சம்யதம்
வித்யா தபஸ் ச கீர்த்திஸ் ச தீர்த்த பலமஸ் நுதே –

7—ஹரே க்ருஷ்ண ஹரே க்ருஷ்ண பக்தவத்சல கோபதே
சரண்ய பகவான் விஷ்ணோ மாம் பாஹி பஹு சம்ஸ் ருதே –

8—இதை ப்ருவன் ரஸநயா மனசா ச ஹ்ரீம் ஸ்மரன்
பாத சாரீ கதிம் குர்யாத் தீர்த்தம் ப்ரதி மஹோதய —

—————————————————–

மானஸ தீர்த்தத்தின் மஹிமை —

1—சத்யம் தீர்த்தம் ஷமா தீர்த்தம் இந்த்ரிய நிக்ரஹ
சர்வ பூததயா தீர்த்தம் தீர்த்தம் ஆர்ஜவம் ஏவ ச –

2—தானம் தீர்த்தம் தபஸ் தீர்த்தம் சந்தோஷஸ் தீர்த்தம் உச்யதே
ப்ரஹ்மசாரியம் பாரம் தீர்த்தம் தீர்த்தம் ச ப்ரியவாதி தா —

3—ஜ்ஞானம் தீர்த்தம் த்ருதிஸ் தீர்த்தம் தபஸ் தீர்த்தம் உதாஹ்ருதம்
தீர்த்தா நாமபி தத் தீர்த்தம் விஸூத்திர் மனசஸ் பரா —

4—ந ஜலாப் லுததே ஹாஸ்ய ஸ்நானம் இத்யபி தீ யதே
ச ஸ்நாநோ தமஸ் ஸ்நான ஸூசி ஸூத்த மநோ மல–

5—யோ லுப்த பிஸூந க்ரூரோ தாம்பி கோ விஷயாத்மக
சர்வ தீர்த்தே ஷ்வபி ஸ்நான பாபு மலிந ஏவ ச –

6—ந சரீர மலத்யாகாத் நரோ பவதி நிர்மல
மனசே து மலே த்யக்தே பவத்யந்த ஸூ நிர்மல

7—ஜாயந்தே ச ம்ரி யந்தே ச ஜலேஷ்வேவ ஜெ லவ்க ச
ந ச கச்சந்தி தி ஸ்வர்க்கம் அவி ஸூத்த மநோ மல-

8— விஷயேஷூ அதி சம்ரோகோ மாநசோ மல உச்யதே
தேஷ் வேவ ஹி விராகோ அஸ்ய நைர்மல்யம் சமுதாஹ்ருதம் –

9—சித்தம் அந்தர்கதம்துஷ்டம் தீர்த்த ஸ்நாநாத் ந ஸூத்த யதி
சதசோ அபி ஜலைர் தவ்தம் ஸூரா பாண்டமிவ அஸூசி —

10– தானம் இஜ்யா தப சவ்சம் தீர்த்தம் சேவா ஸ்ருதம் ததா
சர்வாண்யே தான்ய தீர்த்தா நியதி பாவோ ந நிர்மல –

11—நிக்ருஹீ தேந்த்ரியக் ராமோ யத்ரைவ ச வசேந்நர
தத்ர தஸ்ய குருஷேத்ரம் நைமிஷம் புஷ்கராணி ச –

12—த்யான பூதே ஜ்ஞான ஜலே ராகத்வேஷ மலாபஹே
ய ஸ்நாதி மானஸே தீர்த்தே ச யாதி பரமாம் கதிம் —

—————————————

தீர்த்த யாத்ர பலன் யாருக்கு கிடைக்கும்-யாருக்கு கிடைக்காது –

1–யஸ்ய ஹஸ்தவ் ச பாதவ் ச மனஸ் சைவ ஸூ சம்யதம்
வித்யா தபஸ் ச கீர்த்திஸ் ச ச தீர்த்த பலம் அஸ்னுதே-

2—ப்ரதிக்ர ஹாத் அபாவ்ருத்த சந்துஷ்டோ யேன கேநசித்
அகங்கார விமுக்தஸ் ச தீர்த்த பலம் அஸ்னுதே –

3—அதம்பகோ நிராரம்போ லக்வாஹாரோ ஜிதேந்த்ரிய
விமுக்த சர்வ சங்கை ய ச தீர்த்த பலம் அஸ்னுதே —

4—அக்ரோத நோ அமல மதி சத்யவாதி த்ருட விரத
ஆத்மோ பமஸ்ச பூ தேஷூ ச தீர்த்த பலம் அஸ்னுதே —

5–தீர்த்தா நநுசரன் தீரஸ் ஸ்ரத்ததா ந ஸமாஹித
க்ருதபாபோ விஸூத்த் யேத கிம் புந ஸூத்த கர்மக்ருத்

6–அஸ்ரத்த தான பாபாத்மா நாஸ்தி கோஸ்ச்சி ந்ந சம்சய
ஹேது நிஷ்டச்ச பஞ்சைதே ந தீர்த்த பல பாகிந

7—ந்ருணாம் பாபக்ருதாம் தீர்த்தே பாபஸ்ய சமனம் பவேத்
யதோ க்தா பலதம் தீர்த்தம் பவேத் ஸூத் தாத்மநாம் ந்ருணாம் –

8—-காமம் க்ரோதம் ச லோபம் ச யோ ஜித்வா தீர்த்தம் ஆவிசேத்
ந தேந கிஞ்சித் அப்ராப்தம் தீர்த்தாபிக மநாத் பவேத் –

9—தீர்த்தா நீ யாதோ க்தேந விதி நா சஞ்சரந்தி யே
சர்வத் வந்த் வசஹா தீரா தே நரா ஸ்வர்க்க காமிந —

10— கங்கா திஷு தீர்த்தே வசந்தி மத்ஸ்யா தே வாலயே பஷிகணாஸ் ச சந்தி
பாவோஜ் ஜி தாஸ்தே ந பலம் லபந்தே தீர்த்தாச்ச தே வாயதநாச்ச முக்யாத்
பாவம் ததோ ஹ்ருத்கமலே நிதாய தீர்த்தா நி சேவேத ஸமாஹிதாத்மா —

ஸூபம் –

———————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: