Archive for June, 2017

ஆண்டாளும்-திருப்பாவை ஜீயர் – கோயில் அண்ணனும் –

June 13, 2017

திருப்பாவை -த்வய பூர்வார்த்தம் -திருப்பாவை ஜீயர் / நாச்சியார் திருமொழி -த்வய உத்தரார்த்தம் -கைங்கர்ய பரம் -கோயில் அண்ணன்-

1-விண்ணீல மேலாப்பு விரித்தால் போல் மேகங்கள் –ஸ்வாமி திருவவதாரம் ஆனபின்பே பராத்பரன் நிழலில் நிம்மதியாக கண் வளர்ந்து அருளுவான்
2-மா முத்த நிதி சொரியும் மா முகில்காள்நவ நிதி சொரிந்த ராமானுஜ முனி -முத்து போன்ற ஆசார்யர்களை ஸ்தாபித்தவர்-
சித்த சாத்விகர்கள் முத்தாக சொல்லப் படுவார்கள்
2-அளியத்த மேகங்காள்தாய்க்கும் மானுக்கும் தம்பிக்கும் இவருக்கும் இவர் அடி பணிந்தார்க்குமே இவை உள்ளது
3-மின்னாகத்து எழுகின்ற மேகங்காள் -மின் போன்ற யஜ்ஞ சூத்ரம் விளங்கும் =-இலங்கிய மின்னூல் முன்னூல் வாழியே –
காஷாயம் காட்சி தருவதையும் மின் எழுகின்ற -என்னலாம்
4-வான் கொண்டு கிளர்ந்து எழுந்த  மா முகில்காள்-வான் –அத்தானம் கொடுப்பது தன் தகவு என்னும் சரண் கொடுத்தே
கூரத் ஆழ்வான் சம்பந்தத்தால் பரமபதம் கரச்தம் என்றவரே –
5-சலம் கொண்டு கிளர்ந்து எழுந்த  மா முகில்காள்-யாதவ பிரகாசர் -கபடம் தீர்த்து ஜலம் -தீர்த்த கைங்கர்யம் சாலக் கிணறு
6-சங்கமா கடல் கடைந்தான் தண் முகில்காள் –மறைப்பால் -மாறன் அடி பணிந்து உய்ந்தவன் பராங்குச பாத பக்தம்
7-மதயானை போல் எழுத  மா முகில்காள்–முனி வேழம்
8-கார் காலத்து எழுகின்ற கார் முகில்காள் –ஆழ்வார்கள் அனைவரும் –

A-முனி ஸ்துதி விஷயததா -இந்திர ஸ்துதி விஷயததா –
இருக்கொடு நீர் சங்கில் கொண்டிட்டு எழில் மறையோர் வந்து நின்றார்
வழு ஒன்றும் இல்லா செய்கை வானவர் கோன் வலிப்பட்டு முனிந்து விடுக்கப் பட்ட மழை வந்து ஏழு நாள் பெய்து -கோவிந்த பட்டாபிஷேகம்
லோக சாரங்க முனிவர் -முநீந்த்ரர் வந்து ஸ்துதி செய்த சாம்யம்
B-காளீந் தீர சீசாய -யமுனை கரையிலே வாசம் செய்வதில் ஆசை கொண்டவன் -விரஜா தீரம் சரயு தீரம் -காவேரி தீரத்தில் ஆழ்வார் குடில் உண்டே
C-ரங்க வாச உத்சாகத்வாத் -ரங்கம் கூத்தாடும் இடம் -கூத்தாட வல்ல எம் கோவே -அண்டர் கோன் அரங்கன் –மற்று ஒன்றினைக் காணாவே
D-அமல விமல வாக்தா நத-அத்யந்த நிர்மலன் -அமோக வாக்குகளை அருளினவர் அமலன் விமலன் நிமலன் நிர்மலன் -அருளினவர்
E-வாஹ்ய பாவாத் -வஹிக்கப் படுபவர்கள்- பறவை ஏறும் பரம் புருடன் –உரியில் உள்ள வெண்ணெய் கொள்ள பிள்ளைகளால் வஹிப்பப் பட்டவன் –
F-முனி ஏறித் தனி புகுந்து -பாட்டினால் கண்டு வாழும் பாணர்
G-கீதோ தஞ்சத் ப்ரதத்வாத் -கீதா சாஸ்திரம் -நம் பாடுவான் போலே இசையால் பாடி அருளி
H-வடதள சயன ப்ராஜ்ய கவ்யோப போக ப்ராவண்யாத் -பாலகன் என்று பரிபவம் செய்யேல் -வெண்ணெய் உண்ண அபி நிவேசம் கொண்டவன்
ஆல மா -கொண்டல் வண்ணன் -பாசுரங்கள் அருளி -இப்படி எட்டு சாம்யங்கள்-கார் முகில்களுக்கும் –ஆழ்வார்களும் உண்டே —
கார் காலத்து எழுகின்ற கார் முகில்காள் –ஆழ்வார்கள் அனைவரும் அருளிச் செய்தவை கொண்டே நம் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் ஸூத்ரங்களை ஒருங்க விட்டு அருளுகிறார் –

——————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ தைத்ரிய உபநிஷத் —

June 12, 2017

ஸ்ரீ ரெங்க ராமானுஜ முநி வியாக்யானம் -விசிஷ்டாத்வைத பரமாக -எல்லா உபநிஷத்துக்களுக்கும் -அனுக்ரஹித்துள்ளார்
ஸ்ரீ கீதா பாஷ்யம் ஸ்ரீ பாஷ்யம் இரண்டும் ஸ்ரீ ராமானுஜர் அருளிச் செய்துள்ளார்
ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்ரீ பகவத் குண தர்ப்பணம் அருளிச் செய்துள்ளார்
வைசம்பாயனர் ஆச்சார்யர் -யாஜ்ஜ்வல்க்யர் -சிஷ்யர் –/ வசிஷ்டர் கூப்பிட போக முடியாமல் பிராயச்சித்ததுக்கு வேதம் உருப்போட சொல்ல
அகங்காரத்துடன் சிஷ்யர் பேச -கோபித்து -கற்றுக் கொடுத்ததை கக்கி போகச் சொல்ல -அது தான் கிருஷ்ண யஜுர் வேதம்
வேதத்தை வீணாக்கக் கூடாது -என்று பக்ஷிகள் -ரூபத்தில் சிஷ்யர்கள் -த்த்ரி -பெயர் காரணம்
வாஜசநேயம் சுக்ல யஜுர் வேதம் —
நான்கு பாகம் -சிஷா வல்லி- /ஆனந்த வல்லி-ப்ரஹ்ம வல்லி என்றும் சொல்வர்-ப்ரஹ்மம் ஆனந்த ஸ்வரூபம் /-
பிருகு வல்லி காரணத்வம் சொல்லி -த்யானம் -சத்யம் ஞானம் அநந்தம் ஆனந்தம் ப்ரஹ்மம்-
ஆரம்பம் பிருகு -சுக்ரன் பிள்ளை -வருணன் பிள்ளை -பிருகு /
நாராயண வல்லி-
சாமஹிஹி உபநிஷத் -சிஷா வல்லி -/ தேவதா தர்ப்பயாமி ஆவணி அவிட்டம் சொல்லுவோம் இந்த பெயர்களை /
வாருணி உபநிஷத் -ஆனந்த வல்லி -பிருகு வல்லி
யாஜ்ஜி உபநிஷத் -நாராயண வல்லி –
சிஷா வல்லி -கற்கும் வழிமுறை சொல்லும் –வித்யை தங்கும் வழி-எழுத்து சப்தம் சேர்க்கை சிஷா –
வர்ண மாலை -33-எழுத்துக்கள் -வேதத்தில் -சுரம் அறிந்து சொல்லவும்
அனுஷ்டான முறைகளும் -ஆத்மகுணம் வளர்க்கவும் –
சிஷ்ய கத ஞானம் தானே வித்யை -ஆச்சார்யர் இடம் மட்டும் இருந்தால் வித்யை ஆகாதே –

—————————–

ஷந்நோ மித்ர ஷம்வருண ஷந்நோ பவத்வர்யமா ஷந்ந இந்த்ரோ பரிஹஸ்பதி ஷந்நோ விஷ்ணுருருக்ரம–
நமோ ப்ரஹ்மணே நமஸ்தே வாயோ த்வேமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாஸி த்வாமேவ ப்ரத்யக்ஷம்
ப்ரஹ்ம வதிஷ்யாமி றதம் வதிஷ்யாமி ஸத்யம் வதிஷ்யாமி
தந்மாமவது தத்வக்தாரமவது அவது மாம் அவது வக்தாரம் (ஸத்யம் வதிஷ்யாமி இதி பஞ்ச ச)-৷৷1.1.1৷৷

ஷந்நோ மித்ர ஷம்வருண -சம்-ஸூ கம் கொடுக்கட்டும் -மித்ரன் -பகல் இரவு மாறவும் பிராண வாயு கொடுப்பவன் ப்ரஹ்ம ஆனந்தம் கொடுக்கட்டும்
ஷந்நோ பவத்வர்யமா -அர்யமா தேவதை -குறைவான தேவர்களை வைத்து ப்ரஹ்ம ஞானம் பெற முயல வேணும் –
காற்று அடைக்க jack உபயோகித்து செல்லும் இடத்துக்கு போக வேண்டுமே -ஞானம் பெற அரியமா தேவன்
ஷந்ந இந்த்ரோ பரிஹஸ்பதி -பலம் பெற இந்திரன்
ஷந்நோ விஷ்ணுருருக்ரம–வாக்கு பெற ப்ருஹஸ்பதி
நமோ ப்ரஹ்மணே நமஸ்தே வாயோ -வாயு பகவான் அக்ஷரங்கள் கூட்டி வேதம் –
த்வேமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாஸி -நீ தானே ப்ரத்யக்ஷம் வாயு ஸ்பர்சிக்கலாமே –
த்வாமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்ம வதிஷ்யாமி றதம் வதிஷ்யாமி ஸத்யம் வதிஷ்யாமி –நீயே ரிதம்–நீயே சத்யம் –
இரண்டும் உண்மை -எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அது ரிதம் -உலகம் பயன்படுத்தப்படும் உண்மை சத்யம் -கொஞ்சம் வாசி –
வியவகார உண்மை என்றபடி -பொய்மையும் வாய்மை இடத்து ஆகும் -பசு மாட்டை அடிக்க -வந்தவன் இடம் இல்லை -சொல்வது ரஷிக்க-
தந்மாமவது தத்வக்தாரமவது -என்னை ரஷி ஏன் ஆச்சார்யரை ரஷி
அவது மாம் அவது வக்தாரம் (ஸத்யம் வதிஷ்யாமி இதி பஞ்ச ச)-

——————————–

ஷீக்ஷாம் வ்யாக்யாஸ்யாம வர்ண ஸ்வர மாத்ரா பலம் ஸாம ஸம்தாந இத்யுக்த ஷீக்ஷாத்யாய ৷৷1.2.1৷৷(ஷீக்ஷாம் பஞ்ச)

எழுத்துக்கள் மாத்திரைகள் சுரம் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமே -பிரமாதம் கவனக் குறைவு கூடாதே –
ஆறு அங்கங்கள் -வேதத்துக்கு -வர்ணம் -ஸ்வரம் -மாத்ரா -பலம் -சாம -சந்தானம் –
சிஷா -வியாகரணம் -சந்தஸ் -ந்ருத்தம்-உள்ளுறை பொருள்-உக்த்தத்துக்குள் என்றவாறு -ஜோதிஷம் –கல்பம் -பிரயோகம் சொல்லும் –
வர்ணம் அகராதிகள்–63 -64-வகைகள் என்பர் / ஸ்வர -உதாத்தம் -அநுதாத்தம் -உயர்த்தி மெதுவாக நடுவாக
மாத்ரா -தீர்க்கம் இரண்டு மாத்திரை -நீட்டி குறுக்கி கால அளவு
பலம் பிரயத்தன விசேஷம் அழுத்தி சொல்வது
சாமம் -சமமாக- ஒழுங்காக சொல்வது —
சந்தானம் சம்ஹிதா சேர வேண்டிய முறை
வேத ஸ்வரூபன் தானே -பழுது இல்லாமல் சொல்ல வேண்டும்

————————

ஸஹ நௌ யஷ ஸஹ நௌ ப்ரஹ்மவர்சஸம் அதாத ஸ் ஹிதாயா உபநிஷதம் வ்யாக்யாஸ்யாம பஞ்சஸ்வதிகரணேஷு
அதிலோக மதிஜ்யௌதிஷமதி வித்யமதி ப்ரஜமத்யாத்மம் தாமஹாஸ் ஹிதா இத்யாசக்ஷதே–৷৷1.3.1৷৷

ஸஹ நௌ யஷ -சேர்ந்து யசஸ் கிட்டட்டும்
ஸஹ நௌ ப்ரஹ்மவர்சஸம் -ப்ரஹ்ம தேஜஸ் ஞானம் வரட்டும்
அதாத ஸ் ஹிதாயா உபநிஷதம் வ்யாக்யாஸ்யாம பஞ்சஸ்வதிகரணேஷு-ஆகையால் அதற்க்கு பின்பு
உலகம் -ஜோதி ஞானம் பிரஜை -சரீரம் பற்றி மேலே ஐந்து அதிகரணங்கள் –
பூர்வ ரூபம் உத்தர ரூபம் சாந்தி சந்தானம் நான்கையும் ஐந்திலும் வைக்க வேண்டும் -ஆக -20-விஷயம்

அதாதிலோகம் பரிதிவீ பூர்வரூபம் த்யௌருத்தரரூபம் ஆகாஷ ஸந்தி வாயு ஸந்தாநம் இத்யதிலோகம் –৷৷13.2৷৷

லோகத்தில் -பூர்வம் பிருத்வி -மேலே அந்தரிக்ஷம் உத்தர ரூபம் -சந்திக்கும் இடம் -ஆகாசத்தில் /
சந்தானம் வாயு தானே சந்திக்கப் பண்ணும் -லோக லக்ஷணம் இது

அதாதிஜ்யௌதிஷம் அக்நி பூர்வரூபம் ஆதித்ய உத்தரரூபம் ஆப ஸந்தி வைத்யுத ஸந்தாநம் இத்யதிஜ்யௌதிஷம்–৷৷1.3.3৷৷

ஜோதி -அக்னி பூர்வ ரூபம் –ஆதித்யன் உத்தர ரூபம் -தொடர்பு சந்தி தண்ணீர் –
பாடபாக்கினி-சமுத்திரத்தில் குதிரை முகத்தில் –வயிற்றில் ஜாடராகினி –
மின்னல் தானே சேர்த்து வைக்கும் –

அதாதிவித்யம் ஆசார்ய பூர்வரூபம் அந்தேவாஸ்யுத்தரரூபம் வித்யா ஸந்தி ப்ரவசந் ஸந்தாநம் இத்யதிவித்யம்–৷৷1.3.4৷৷

படிப்பு -வித்யை ஞானம் -ஆச்சார்யர் பூர்வம் -தொடங்க வேண்டும் -சிஷ்யன் உத்தர -விடாமல் சொன்னதை கேட்டு இருக்க வேண்டும் –
தொடர்பு வித்யை -சிஷ்ய கத ஞானம் -சேர்த்து வைப்பது உபதேசம் தானே பிரவசனம் தானே
நம்மாழ்வார் மதுரகவி போலே

அதாதிப்ரஜம் மாதா பூர்வரூபம் பிதோத்தரரூபம் ப்ரஜா ஸந்தி ப்ரஜநந் ஸந்தாநம் இத்யதிப்ரஜம்–৷৷1.3.5৷৷

பிரஜைகள் -மாதா பூர்வ ரூபம் -பிதா உத்தர ரூபம் -குழந்தைகள் – கர்ப்ப உத்பாதம் சேர்த்து -தலை முறை –

அதாத்யாத்மம் அதரா ஹநு பூர்வரூபம் உத்தரா ஹநுருத்தரரூபம் வாக் ஸந்தி ஜிஹ்வா ஸந்தாநம் இத்யத்யாத்மம் இதீமா மஹாஸ ஹிதா–৷৷1.3.6৷৷

வாய்க்கு கீழே அதரா ஹனு -மேல் தாடை உத்தர ரூபம் -வாக்கு தானே சேரும் இடம் -நாக்கு சேர்த்து வைக்கும் -வாக்கும் நாக்கும் –

ய ஏவமேதா மஹாஸ் ஹிதா வ்யாக்யாதா வேத ஸம் தீயதே ப்ரஜயா பஷுபி ப்ரஹ்மவர்சஸேநாந்நாத்யேந ஸுவர்க்யேண லோகேந
(ஸம் திராசார்ய பூர்வரூபமித்யதிப்ரஜம் லோகேந-)৷৷1.3.7৷৷

இந்த சேர்க்கை வேதம் -அறிந்தவன் -மக்கள் செல்வம் -பசு செல்வம் -ப்ரஹ்ம ஞானம் -ஸ்வர்க்கம் பெறுகிறான்

——————————————–

யஷ்சந்த ஸாமரிஷபோ விஷ்வரூப சந்தோப்யோத்ய மரிதாத்ஸம்பபூவ ஸ மேந்த்ரோ மேதயா ஸ்பரிணோது அமரிதஸ்ய தேவதாரணோ பூயாஸம்
ஷரீரம் மே விசர்ஷணம் ஜிஹ்வா மே மதுமத்தமா கர்ணாப்யாம் பூரி விஷ்ருவம் ப்ரஹ்மண கோஷோஸி மேதயா பிஹித ஷ்ருதம் மே கோபாய -৷৷1.4.1৷৷

பிரணவ உபாசனம் பற்றி சொல்லும் மந்த்ரங்கள் –
யஷ்சந்த ஸாமரிஷபோ விஷ்வரூப –சந்தஸ் ஸூ க்களுக்கு தலைமை -ரிஷபம் -விஸ்வத்தை உருவமாக
சந்தோப்யோத்ய மரிதாத்ஸம்பபூவ –அமிர்தம் பகவான் இடம் அவதாரம்
ஸ மேந்த்ரோ மேதயா ஸ்பரிணோது -எனக்கு மேதையை ஞானத்தை கொடுக்கட்டும் –ஏகாக்ர சித்த ஞானம் வேண்டும்
வேத அத்யயனம் -ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபம் அறிந்து உபாசனம்
அமரிதஸ்ய தேவதாரணோ பூயாஸம்–தரிக்க வேண்டும் -வந்த ஞானம் -யோக க்ஷேமம் வஹாம் யஹம் போலே –
ப்ரஹ்மத்திலே நிலை நின்ற ஞானம் வேண்டும் -மற்று ஒன்றினைக் காணாவே –இதுவே பூமா —
பிரார்த்திக்கிறோம் பிரணவத்தின் இடமே இந்த நிஷ்டையை
ஷரீரம் மே விசர்ஷணம் -ஆரோக்யம் பலம் வேண்டுமே –சரீரம் தர்ம சாதனம் தானே –
ஜிஹ்வா மே மதுமத்தமா -நாக்கு இனிமையாக பேச வேண்டும் -மதுரகவி போலே -இந்த கவி பாடும் பரம கவிகள் போலே -நாலு கவி பெருமாள் போலே –
நாவினால் நவிற்று இன்பம் எய்த வேண்டுமே -பாவின் இன் இசை மேவி திரிய வேண்டுமே -நாவில் தேன் ஒழுகட்டும்
கர்ணாப்யாம் பூரி விஷ்ருவம் -காதுகள் ப்ரஹ்மம் பெருமையையே கேட்கட்டும் -கேளாச் செவிகள் செவி அல்லவே –
ப்ரஹ்மண கோஷோஸி மேதயா பிஹித -ப்ரஹ்மத்துக்கு கோசம் -சுருக்கு பை போலே அன்றோ பிரணவம் -வைரவம் அவன் –
கோபால ராம ரத்னம் -திரு மந்த்ரம் சுருக்கு பை -ஆச்சார்யர் இத்துடன் அருளுகிறார் -யாருக்கும் தெரியாத ரஹஸ்யம் –
பெருமை கௌரவம் -ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் உண்டே திரு மந்திரத்தில் -ப்ரஹ்மமே அடக்கம் அன்றோ -இதற்குள் –
ஷ்ருதம் மே கோபாய -உபதேசம் பெற்ற அர்த்தங்கள் தங்கும் படி அருள வேண்டும் –

ஆவஹந்தீ விதந்வாநா குர்வாணா சீரமாத்மந வாஸா் ஸி மம காவஷ்ச அந்நபாநே ச ஸர்வதா ததோ மே ஷ்ரியமாவஹ
லோமஷாம் பஷுபி ஸஹ ஸ்வாஹா ஆமாயந்து ப்ரஹ்மசாரிண ஸ்வாஹா விமாயந்து ப்ரஹ்மசாரிண ஸ்வாஹா ப்ரமாயந்து ப்ரஹ்மசாரிண ஸ்வாஹா
தமாயந்து ப்ரஹ்மசாரிண ஸ்வாஹா ஷமாயந்து ப்ரஹ்மசாரிண ஸ்வாஹா யஷோ ஜநேஸாநி ஸ்வாஹா ஷ்ரேயாந் வஸ்யஸோஸாநி ஸ்வாஹா
தம் த்வா பக ப்ரவிஷாநி ஸ்வாஹா ஸ மா பக ப்ரவிஷ ஸ்வாஹா தஸ்மிந் ஸஹஸ்ரஷாகே நிபகாஹம் த்வயி மரிஜே ஸ்வாஹா
யதாப ப்ரவதா யாந்தி. யதா மாஸ அஹர்ஜரம் ஏவம் மாம் ப்ரஹ்மசாரிண தாதராயந்து ஸர்வத ஸ்வாஹா ப்ரதிவேஷோஸி
ப்ர மா பாஹி ப்ர மா பத்யஸ்வ விதந்வாநா ஷமாயந்து ப்ரஹ்மசாரிண ஸ்வாஹா. (தாதராயந்து ஸர்வத ஸ்வாஹைகே ச)-৷৷1.4.2৷৷

இனி ஸ்ரீ மஹா லஷ்மீ தேவியிடம் பிரார்த்தனை இதில் –
ஆவஹந்தீ விதந்வாநா -செல்வத்துக்கு அபிமானி தேவியே -ஞானம் -அனுஷ்டானம் -செல்வம் வேண்டுமே –
யாகம் தபஸ் கர்மம் செய்ய வேண்டிய செல்வம் அருள வேண்டும் -பணம் வகுத்து ஆனந்தம் பெருக்க வேண்டும் –
பணம் மட்டும் பெருக்கி ஆனந்தம் குறைய கூடாதே -குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும் -கைங்கர்யம் செய்யும் ப்ரபன்னர் குலம் –
குர்வாணா சீரமாத்மந -வஸ்திரம் பிரார்த்தனை –
வாஸா் ஸி மம காவஷ்ச -பசு செல்வம்
அந்நபாநே ச ஸர்வதா -அன்னம் பானம் பிரார்த்தனை -மோக்ஷம் பெரும் வரை இருக்கும் காலத்துக்கு இவை வேண்டுமே –
ததோ மே ஷ்ரியமாவஹ-செல்வம் அருளுவாய்
லோமஷாம் பஷுபி ஸஹ ஸ்வாஹா -ஆமாயந்து ப்ரஹ்மசாரிண ஸ்வாஹா– விமாயந்து ப்ரஹ்மசாரிண ஸ்வாஹா
ப்ரமாயந்து ப்ரஹ்மசாரிண ஸ்வாஹா-தமாயந்து ப்ரஹ்மசாரிண ஸ்வாஹா -ஷமாயந்து ப்ரஹ்மசாரிண ஸ்வாஹா –
எல்லா திக்குகளில் இருந்தும் -சிஷ்யர்கள் என்னை அடைய வேண்டும் -வித்யா உபாசனம் சிஷும் கத ஞானத்துக்கு தானே பெயர் -போதயந்த பரஸ்பரம் –
யஷோ ஜநேஸாநி ஸ்வாஹா –யஜஸ் -கீர்த்தி -வரட்டும் -உபாசனம் -வித்யை -பரப்புவதால் வரும் புகழ் –
தர்ம ரீதியால் வாழ்வதால் வரும் புகழ் -நின் கீர்த்தி கனி –கீர்த்திமை பாடிப் போய் —
ஷ்ரேயாந் வஸ்யஸோஸாநி ஸ்வாஹா-செழிப்பாக உள்ளவர்களுள் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும்
தம் த்வா பக ப்ரவிஷாநி ஸ்வாஹா -பக தேவனே நீ என்னை அடைய வேண்டும்
ஸ மா பக ப்ரவிஷ ஸ்வாஹா -நாம் விட்டுப் பிரியாமல் இருக்க வேண்டும்
தஸ்மிந் ஸஹஸ்ரஷாகே நிபகாஹம் த்வயி மரிஜே ஸ்வாஹா–ஆயிரம் சாகைகள் கொண்ட பிரணவமே
ஓங்கார பிரபவ வேதா -ஆலமர் வித்தை யாரும் குறளானான்-
யதாப ப்ரவதா யாந்தி. யதா மாஸ அஹர்ஜரம் ஏவம் மாம் ப்ரஹ்மசாரிண -அறிந்தவை எல்லாம் சிஷ்யருக்கு கொடுக்க வேண்டும் –
மேல் தண்ணீர் கீழே கொட்டுமா போலே – பிரயத்தனம் இல்லாமல் ஆவலோடு சிஷ்யர்கள் வர வேண்டும்
முதுமை தானே வருவது போலே -இன்னும் ஒரு த்ருஷ்டாந்தம்
தாதராயந்து ஸர்வத ஸ்வாஹா ப்ரதிவேஷோஸி ப்ர மா பாஹி ப்ர மா பத்யஸ்வ –
விதந்வாநா ஷமாயந்து ப்ரஹ்மசாரிண ஸ்வாஹா. (தாதராயந்து ஸர்வத ஸ்வாஹைகே ச)-
அருகில் உள்ள ஓங்காராமே என்னை சரணாகதன் ஆக்கி அருளுவாய்

———————————————-

பூர்புவ ஸுவரிதி வா ஏதாஸ்திஸ்ரோ வ்யாஹரிதய தாஸாமுஹ ஸ்மைதாம் சதுர்தீம் மஹாசமஸ்ய ப்ரவேதயதே
மஹ இதி தத்ப்ரஹ்ம ஸஹ ஆத்மா அங்காந்யந்யா தேவதா பூரிதி வா அயம் லோக புவ இத்யந்தரிக்ஷம் ஸுவரித்யஸௌ லோக மஹ இத்யாதித்ய
ஆதித்யேந வாவ ஸர்வே லோகா மஹீயந்தே பூரிதி வா அக்நி புவ இதி வாயு ஸுவரித்யாதித்ய மஹ இதி சந்த்ரமா சந்த்ரமஸா வாவ ஸர்வாணி ஜ்யோதீ்
ஷி மஹீயந்தே பூரிதி வா றச புவ இதி ஸாமாநி ஸுவரிதி யஜூ் ஷி மஹ இதி ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மணா வாவ ஸர்வே வேதா மஹீயந்தே பூரிதி வை ப்ராண
புவ இத்யபாந ஸுவரிதி வ்யாந மஹ இத்யந்நம் அந்நேந வாவா ஸர்வே ப்ராணா மஹீயந்தே தா வா ஏதாஷ்சதஸ்ரஷ்சதுர்தா
சதஸ்ரஷ்சதஸ்ரோ வ்யாஹரிதய தா யோ வேத ஸ வேத ப்ரஹ்ம ஸர்வேஸ்மை தேவா பலிமாவாஹந்தி–৷৷1.5.1 – 1.5.3৷৷
(அஸௌ லோகோ யஜூ் ஷி வேத த்வே ச)৷৷

வியாக்ருதி உபாசனம் இதில் -பூ புவ சுவ மகா நான்கும் -தயிர் தாழி கடைந்து வெண்ணெய் போலே -ரிக் சாம யஜுர் வேதம் அகாரம் உகாரம் மகாரம்
முன்பு பூ புவ சுவ மூன்றும் -இவற்றுள் இருந்து மூன்று அக்ஷரங்கள் –
பூர்புவ ஸுவரிதி வா ஏதாஸ்திஸ்ரோ வ்யாஹரிதய தாஸாமுஹ ஸ்மைதாம் சதுர்தீம் -நாலாவது கலந்து பிரதானம்
மஹாசமஸ்ய ப்ரவேதயதே–மகாசமாய ரிஷி
மஹ இதி தத்ப்ரஹ்ம ஸஹ ஆத்மா -அந்தராத்மா இதுவே
அங்காந்யந்யா தேவதா -மற்றவை எல்லாம் அங்கங்கள்
ஒன்றும் தேவும் இத்யாதி -பரன் திறம் அன்றி பல்லுலகீர் தெய்வம் மற்று இல்லை
பூரிதி வா அயம் லோக –கண்ணால் பார்க்கும் லோகமே பூ
புவ இத்யந்தரிக்ஷம் –நடு லோகம் -ஆகாச வெளி
ஸுவரித்யஸௌ லோக –மேல் உலகம்
மஹ இத்யாதித்ய-நாலாவது ஆதித்யன் என்று நினைத்து த்யானம் முதல் நிலை -மஹா ப்ரஹ்மம் அறிய இப்படி படிப் படியாக வேதம் கூட்டிச் செல்லும்
இப்படி உபாசனம் பண்ண பண்ண –
ஆதித்யேந வாவ ஸர்வே லோகா மஹீயந்தே -சர்வ லோகங்களும் சிறப்பு ஆதித்யனால் போலே ப்ரஹ்மத்தால்
ஸ்தூலா நியாயம் -தெரிந்த ஒன்றின் மூலம் -அருந்ததி காட்டுவது போலே
பூரிதி வா அக்நி -அடுத்த உபாசனம் -இரண்டாவது நிலை
புவ இதி வாயு
ஸுவரித்யாதித்ய –கீழே சொன்ன சூர்யன் ஒரு நிலை கீழே இங்கு -கொதிக்கும் அன்றோ -இரவில் கண்ணுக்கு இல்லையே -ப்ரஹ்மம் ஒப்புமைக்கு சந்திரன்
மஹ இதி சந்த்ரமா
சந்த்ரமஸா வாவ ஸர்வாணி ஜ்யோதீ் ஷி மஹீயந்தே -எல்லா ஜ்யோதிஸ் ஸூ க்களும் குளிர்ச்சி சந்திரன் மூலம் தானே
பூரிதி வா றச -ருக்கு வேதம்
புவ இதி ஸாமாநி –சாம வேதம்
ஸுவரிதி யஜூ் ஷி -யஜுஸ் வேதம்
மஹ இதி ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மணா வாவ ஸர்வே வேதா மஹீயந்தே –ப்ரஹ்மத்தாலே தானே வேதம் சிறப்படையும் –
மூன்றாவது உபாசனம் இது -அடுத்து அறிந்த ஒன்றை மீண்டும் காட்டும்
பூரிதி வை ப்ராண-பிராணனை நினைத்து
புவ இத்யபாந –அபான வாயு
ஸுவரிதி வ்யாந -வ்யான வாயுவை
மஹ இத்யந்நம் அந்நேந வாவா ஸர்வே ப்ராணா மஹீயந்தே–அன்னம் தான் ப்ரஹ்மம் -புரிய வைக்க –
தா வா ஏதாஷ்சதஸ்ரஷ்சதுர்தா
சதஸ்ரஷ்சதஸ்ரோ வ்யாஹரிதய தா யோ வேத
ஸ வேத ப்ரஹ்ம ஸர்வேஸ்மை தேவா பலிமாவாஹந்தி–
(அஸௌ லோகோ யஜூ் ஷி வேத த்வே ச)৷৷
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்த்தியாக சொல்லி -ஒப்புமை காட்ட முடியாத ப்ரஹ்மத்தின் உண்மை நிலை வேதாந்தம் அறிவிக்கும் –
ராமன் குணம் -ஒவ் ஒன்றுக்கும் ஒரு உதாரணம் இருக்கலாம் -அனைத்தும் ஒரே காலத்தில் பெருமாள் ஒருவர் இடம் தானே -அதே போலே இங்கும்
ஆதித்யன் -சந்திரன் -வேதம் -அன்னம் இவற்றுள் உள்ள நன்மைகள் எல்லாம் ப்ரஹ்மத்தின் இடம் உண்டே –
புத்தியை இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழுத்து நிறுத்த வேண்டும் –
தஸ்ரஷ்சதுர்தா-இப்படி நான்கு நான்கு -16-அறிந்து உபாசித்தால் ப்ரஹ்மம் அறிவான் -தேவதைகள் உபகாரம் செய்வார்கள் –
அங்கங்கள் தானே ப்ரஹ்மத்துக்கு இவர்கள் நல்ல காற்று வீசும் -பிராணிகள் பயம் வேண்டாம் –
மூப்பு வராது தேக சக்தி கொடுப்பார்கள் -இவை தன்னடையே சித்திக்கும்

———————————————————-

ஸ ய ஏஷோந்தர்ஹரிதய ஆகாஷ தஸ்மிந்நயம் புருஷோ மநோமய அமரிதோ ஹிரண்மய அந்தரேண தாலுகே
ய ஏஷ ஸ்தந இவாவலம்பதே ஸேந்த்ரயோநி ய த்ராஸௌ கேஷாந்தோ விவர்ததே வ்யபோஹ்ய ஷீர்ஷகபாலே பூரித்யக்நௌ ப்ரதிதிஷ்டதி
புவ இதி வாயௌ ஸுவரித்யாதித்யே மஹ இதி ப்ரஹ்மணி ஆப்நோதி ஸ்வாராஜ்யம் ஆப்நோதி மநஸஸ்பதிம் வாக்பதிஷ்சக்ஷுஷ்பதி
ஷ்ரோத்ரபதிர்விஜ்ஞாநபதி ஏதத்ததோ பவதி ஆகாஷ ஷரீரம் ப்ரஹ்ம ஸத்யாத்ம ப்ராணாராமம் மந ஆநந்தம்
ஷாந்தி ஸமரித்தமமரிதம் இதி ப்ராசீந யோக்யோபாஸ்ஸ்வ–৷৷1.6.1 – 1.6.2৷৷
(வாயாவமரிதமேகம் ச)

ஸ ய ஏஷோந்தர்ஹரிதய ஆகாஷ -த்யானம் பண்ண ஆரம்பித்த பின்பு -ஹ்ருதய கமலம் -தஹாராகாசம் –
தஸ்மிந்நயம் புருஷோ மநோமய –மனத்தால் பிடிக்க முடியும்
அமரிதோ -அமிர்தம்
ஹிரண்மய -நிறைந்த சோதி வெள்ளம் பொன் மயம்
அந்தரேண தாலுகே–அனுக்ரஹித்து -பாப புண்யங்கள் தொலைத்து -தாலேலோ -பாடும் இடம் -நடுவில் ஜிஹ்வா நாக்கு
ய ஏஷ ஸ்தந இவாவலம்பதே -மாட்டு மடி போலே தொங்கும்
ஸேந்த்ரயோநி -அர்ச்சிராதி மார்க்கம் செல்லும் இடம் -இது தான் -கீழ் நாக்கு இதுக்கு மட்டுமே பயன் -பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்ட –
கீழே வந்து ஹிருதய கமலம் -101-நாடியைச் சொல்லுகிறது என்றுமாம் -ஸூ ஷூம்நா நாடி –
ய த்ராஸௌ கேஷாந்தோ விவர்ததே –பிரம்மன் ஈசன் தலைவன் பர ப்ரஹ்மம் அமர்ந்து -வெளிச்சம் காட்டும் வழித்துணை பெருமாள் –
வ்யபோஹ்ய ஷீர்ஷகபாலே -கபாலம் உடைத்து
பூரித்யக்நௌ ப்ரதிதிஷ்டதி-நான்கு தேவதைகள் உதவும் -பூ அக்னி லோகம்
புவ இதி வாயௌ ஸுவரித்யாதித்யே மஹ இதி ப்ரஹ்மணி –ப்ரஹ்ம லோகம் வரை –கூட்டிப் போகும் —
12-லோகங்கள் தாண்டுவோம்- அர்ச்சிராதி கதி சிந்தனம் நித்யம் வேண்டுமே /
ஆப்நோதி ஸ்வாராஜ்யம் –ஸ்வராட்-சம்சாரம் விடுதலை -கர்மா கட்டுக்கள் இல்லை
ஆப்நோதி மநஸஸ்பதிம் -தன் மனசுக்கு தான் பத்தி ஆவான் இப்பொழுது தான் ஆகிறான் –
வாக்பதிஷ்சக்ஷுஷ்பதி ஷ்ரோத்ரபதிர்விஜ்ஞாநபதி ஏதத்ததோ பவதி –வாக்குக்கும் பதி/
கண்ணுக்கும் -காதுக்கும் புத்திக்கும் பதி இப்பொழுது தான் ஆகிறான் -ஞானத்தால் இந்திரியங்கள் வசம்
ஆகாஷ ஷரீரம் ப்ரஹ்ம ஸத்யாத்ம ப்ராணாராமம் மந ஆநந்தம்
ஷாந்தி ஸமரித்தமமரிதம் இதி ப்ராசீந யோக்யோபாஸ்ஸ்வ–
(வாயாவமரிதமேகம் ச)
ப்ரஹ்மம் -தெய்வீக ஒளி –ஸத்ய-நித்யர் -ஆத்மா -முக்தர் -பிராணா ஆராமம்-இருவருக்கும் பிராணன் போலே -ப்ரஹ்மம் –
பகவான் ஆகிற தோட்டத்தில் இவர்கள் அனுபவிப்பார்கள்
ஸத்யாத்ம ப்ராணாராமம்-முக்தாத்மாவை இப்படி சொல்கிறது
இத்தைப் போலே நினைத்து உபாசகியானம் பண்ணுவாய் என்று உபதேசம் –

——————————————————–

பரிதிவ்யந்திரக்ஷம் த்யௌர்திஷோவாந்தரதிஷா அக்நிர்வாயு ராதித்யஷ்சந்த்ரமா நக்ஷத்ராணி ஆப ஓஷதயோ வநஸ்பதய ஆகாஷ ஆத்மா
இத்யதிபூதம் அதாத்யாத்மம் ப்ராணோ வ்யாநோபாந உதாந ஸமாந சக்ஷு ஷ்ரோத்ரம் மநோவாக் த்வக் சர்ம மா் ஸ் ஸ்நாவாஸ்திமஜ்ஜா
ஏதததி விதாய றஷிரவோசத் பாங்த்கம் வா இத் ஸர்வம் பாங்த்கேநைவ பாங்த்க் ஸ்பரிணோதீதி. (ஸர்வமேகம் ச)৷৷1.7.1৷৷

பாந்த உபாசனம் –30-ஐந்து ஐந்தாக -சரீர ஆத்ம

பரிதிவ்யந்திரக்ஷம் த்யௌர்திஷோவாந்தரதிஷா –கீழ் லோகம்- ஆகாசம் ஸ்வர்க்கம்- நான்கு திசை- நடுவில் உள்ள நான்கு திசைகள்
அக்நிர் வாயு ராதித்யஷ்சந்த்ரமா நக்ஷத்ராணி –அடுத்த ஐந்து
ஆப ஓஷதயோ வநஸ்பதய ஆகாஷ ஆத்மா–தண்ணீர் மூலிகை –இப்படி ஐந்தும்
இத்யதிபூதம் -இயற்க்கை -மூன்றாக பிரித்து -15-விஷயங்கள் -மேலே வேறே -15-
அதாத்யாத்மம் ப்ராணோ வ்யாநோபாந உதாந ஸமாந
சக்ஷு ஷ்ரோத்ரம் மநோவாக் த்வக் -இந்திரியங்கள்
சர்ம மா் ஸ் ஸ்நாவாஸ்திமஜ்ஜா-தோல் –எலும்பு மஜ்ஜை
ஏதததி விதாய றஷிரவோசத் பாங்த்கம் வா இத் ஸர்வம் பாங்த்கேநைவ பாங்த்க் ஸ்பரிணோதீதி. (ஸர்வமேகம் ச)৷৷
உபாசித்து -ப்ரஹ்மம் அங்கங்கள் இவை என்று உணர்ந்து –
இவற்றை நினைத்து பாது காத்து சுற்று சூழல் பாதிக்காமல் இருக்க வேண்டுமே

——————————————

ஓமிதி ப்ரஹ்ம ஓமிதீத் ஸர்வம் ஓமித்யேத தநுகரிதிர்ஹ ஸ்ம வா அப்யோஷ்ரா வயேத்யாஷ்ராவயந்தி ஓமிதி ஸாமாநி காயந்தி
ஓ் ஷோமிதி ஷஸ்த்ராணி ஷ் ஸந்தி ஓமித்யத்வர்யு ப்ரதிகரம் ப்ரதிகரிணாதி ஓமிதி ப்ரஹ்ம ப்ரஸௌதி ஓமித்யக்நி ஹோத்ர மநுஜாநாதி
ஓமிதி ப்ராஹ்மண ப்ரவக்ஷ்யந்நாஹ ப்ரஹ்மோபாப்நவாநீதி ப்ரஹ்மைவோ பாப்நோதி–৷৷1.8.1৷৷

பிரணவத்தை கொண்டாடும் மந்த்ரம் -பிரணவமே ப்ரஹ்மம் -சாதனதயா -அடையாளம் என்பதாலும்
ஓமிதி ப்ரஹ்ம
ஓமிதீத் ஸர்வம் –
ஓமித்யேத தநுகரிதிர்ஹ ஸ்ம -அனுமதிக்கவும் ஓம்
வா அப்யோஷ்ரா வயேத்யாஷ்ராவயந்தி -ஆவாஹனம் -ருக்கை ஒத்துக் கொண்டு -அனுமதி –
ஓமிதி ஸாமாநி காயந்தி–சாமவேதம் உத்கீதா பிரணவம்
ஓ் ஷோமிதி -ஆனந்தப் பட்டால் போலே -மோதம் ஆமோதம்
ஷஸ்த்ராணி ஷ் ஸந்தி ஓமித்யத்வர்யு ப்ரதிகரம் ப்ரதிகரிணாதி ஓமிதி ப்ரஹ்ம ப்ரஸௌதி ஓமித்யக்நி ஹோத்ர மநுஜாநாதி
ஓமிதி ப்ராஹ்மண ப்ரவக்ஷ்யந்நாஹ ப்ரஹ்மோபாப்நவாநீதி ப்ரஹ்மைவோ பாப்நோதி
ருக்கு -எஜமான் -ப்ரம்மா ஸ்தானம் -ப்ருஹஸ்பதி தப்பு இல்லாமல் சொல்வதைப் பார்க்க –
படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் இத்தை சொல்லி ஆரம்பம் –

————————————————————-

றதம் ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே ச ஸத்யம் ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே ச தபஷ்ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே ச தமஷ்ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே ச
ஷமஷ்ச ஸ்வாத்யாய-ப்ரவசநே ச அக்நயஷ்ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே ச அக்நிஹோத்ரம் ச ஸ்வாத்யாய-ப்ரவசநே ச அதிதயஷ்ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே ச
மாநுஷம் ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே ச ப்ரஜா ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே ச ப்ரஜநஷ்ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே ச ப்ரஜாதிஷ்ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே ச
ஸத்யமிதி ஸத்யவசா ராதீதர தப இதி தபோநித்ய பௌருஷிஷ்டி ஸ்வாத்யாய ப்ரவசநே ஏவேதி நாகோ மௌத்கல்ய தத்தி தபஸ்தத்தி தப–৷৷1.9.1৷৷

றதம் ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே ச –கற்றல் கற்ப்பித்தல்-உண்மை
ஸத்யம் ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே –சம தர்சனம் இங்கு -ருதம் சத்யம் கீழே வேறே பார்த்தோம் –
ச தபஷ்ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே -காய சோஷணம் பட்டினி -ஏகாதசி விரதம் –
ச தமஷ்ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே ச-இந்திரியங்கள் அடக்கி -இருந்தால் தான் கற்கவும் கற்ப்பிக்கவும் முடியும் -சமம் தமம்
ஷமஷ்ச ஸ்வாத்யாய-ப்ரவசநே –உள் வெளி இந்திரியங்கள்
ச அக்நயஷ்ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே –அக்னி
ச அக்நிஹோத்ரம் ச ஸ்வாத்யாய-ப்ரவசநே ச -நித்ய கர்மாக்கள் விடாமல்
அதிதயஷ்ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே ச–விருந்து ஓம்பி
மாநுஷம் ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே –பித்ருக்கள்
ச ப்ரஜா ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே –குழந்தைகள்
ச ப்ரஜநஷ்ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே -உத்பத்தி
ச ப்ரஜாதிஷ்ச ஸ்வாத்யாயப்ரவசநே ச–பேரன் பேத்திகள் -ப்ரஹ்மசர்ய விரதம் தொடங்கி-தாத்தா வானாலும் படிக்கவும் சொல்லிக் கொடுக்கவும் வேண்டுமே
ஸத்யமிதி ஸத்யவசா ராதீதர தப இதி -தாதீதரர் சொல்லும் வார்த்தை –சத்யம் முக்கியம்
தபோநித்ய பௌருஷிஷ்டி ஸ்வாத்யாய ப்ரவசநே -பௌருஷிசொல்லும் வார்த்தை –தபஸ் உயர்ந்தது
ஏவேதி நாகோ மௌத்கல்ய தத்தி தபஸ்தத்தி தப–நாகோ மௌத்கல்ய-கற்பித்தலும் கர்ப்பித்தலும் தான் பிரதானம்

——————————————————

அஹம் வரிக்ஷஸ்ய ரேரிவா கீர்தி பரிஷ்டம் கிரேரிவ ஊர்த்வ பவித்ரோ வாஜிநீவ ஸ்வமரிதமஸ்மி த்ரவிண் ஸவர்சஸம்
ஸுமேதா அமரிதோக்ஷித இதி த்ரிஷங்கோர்வேதாநுவசநம்–৷৷1.10.1৷৷

அஹம் வரிக்ஷஸ்ய ரேரிவா –நான் மரத்தை வெட்டுபவன் -சம்சாரம் அஹங்காரம் போன்றவற்றை –
இத்தை அறிந்து -அஹங்காரம் மமகாராம் ஒழித்து –
கீர்தி பரிஷ்டம் கிரேரிவ -புகழ் மேரு சிகரம் போலே பெருகும்
ஊர்த்வ பவித்ரோ வாஜிநீவ ஸ்வமரிதமஸ்மி –பரமாத்வா ப்ரீதிக்கு பாத்திரம் ஆவேன் -மிக உயர்ந்த தூய்மை அடைந்து
த்ரவிண் ஸவர்சஸம் ஸுமேதா அமரிதோக்ஷித -தங்கம் போலே தேஜஸ் -ப்ரஹ்மத்துக்கு பரம போக்யம்-
இதி த்ரிஷங்கோர்வேதாநுவசந-
த்ரிசங்குவின் வேத வசனம்

—————————————————

வேதம் அநூச்யா ஆச்சார்யோந் தேவாஸினம் அநு சாஸ்தி
சத்யம் வத தர்மம் சர ஸ்வாத்யாயாந் மா ப்ரமத
ஆச்சார்யாய பிரியம் தனம் ஆஹ்ருத்யா பிரஜா தந்தும் மா வ்யவச்சேத் ஸீ
சத்யான்ன ப்ரமதி தவ்யம்-தர்மான்ன ப்ரமதி தவ்யம்-குசலான்ன ப்ரமதி தவ்யம்
பூத்யை ந ப்ரமதி தவ்யம்-ஸ்வாத்யாய ப்ரவச நாப்யாம் ந ப்ரமதி தவ்யம்
தேவ பித்ரு கார்யாப்யாம் ந ப்ரமதி தவ்யம்-மாத்ரு தேவோ பவ-பித்ரு தேவோ பவ -ஆச்சார்ய தேவோ பவ-அதிதி தேவோ பவ –
யாந்ய நவத்யாநி கர்மாணி-தாநி சேவிதவ்யாநி -நோ இதராணி-யாந்யஸ்மாக ஸூ சரிதாநி -தாநி த்வயோ பாஸ்யாநி
நோ இதராணி யே கே சாஸ்மச்ச் ரேயா சோ ப்ராஹ்மணா -தேஷாம் த்வயா சநே ந ப்ரஸ்வசி தவ்யம் ஸ்ரத்தயா தேயம்
அஸ்ரத்தயா தேயம் -ஸ்ரியா தேயம் -ஹ்ரியா தேயம் -பிரியா தேயம் -சம்விதா தேயம் –
அத யதி தே கர்ம விசிகித்சா வா வ்ருத்த விசிகித்சா வா ஸ்யாத்
யே தத்ர ப்ராஹ்மணாஸ் சம்மர்சிந -யுக்தா ஆயுக்தா -அலூஷா தர்ம காமஸ்ஸ் யு
யதா தே தத்ர வர்தேரந் ததா தத்ர வர்தேதா -அதாப்யாக்யாதே ஷூ
யே தத்ர ப்ராஹ்மணாஸ் சம்மர்சிந -யுக்தா ஆ யுக்தா அலூஷா தர்ம காமஸ்ஸ் யு
யதா தே தத்ர வர்தேரந் ததா தத்ர வர்தேதா –
ஏஷ ஆதேஷ ஏஷ உபதேச ஏஷ வேத உபநிஷத் ஏதத் அநு சாசனம் -ஏவம் உபாசி தவ்யம் -ஏவம் உசைதது பாஸ்யம்
ஷந்நோ மித்ர ஷம்வருண ஷந்நோ பவத்வர்யமா ஷந்ந இந்த்ரோ பரிஹஸ்பதி ஷந்நோ விஷ்ணுருருக்ரம–
நமோ ப்ரஹ்மணே நமஸ்தே வாயோ த்வேமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாஸி த்வாமேவ ப்ரத்யக்ஷம்
ப்ரஹ்ம வதிஷ்யாமி றதம் வதிஷ்யாமி ஸத்யம் வதிஷ்யாமி
தந்மாமவது தத்வக்தாரமவது அவது மாம் அவது வக்தாரம்
ஓம் ஷாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி –

உபதேசம் ஆரம்பம் –
வேதம் அநூச்யா ஆச்சார்யோந் தேவாஸினம் அநு சாஸ்தி –வேதம் உச்சாரணம் அநுச்சாரணம் ஸ்ருதி ஸ்ரவண ஜனக ஜன்ய ஞானம்
அந்தேவாசி -கூடவே இருக்கும் சிஷ்யன் -கடைசி வரை உபதேசம் படி வாழ்பவன் -குரு ரேவ பரம் தெய்வம் தனம் பாராயணம்-மதுர கவி ஆழ்வார் நிஷ்டை
கால் வாசி -ஆச்சார்யர் மூலம் -சக சிஷ்யர்கள் இடம் இருந்து கால் வாசி -வாழ்க்கை மூலம் கற்று கால் வாசி -காலப்போக்கில் கடைசி கால் –
கடாக்ஷ மூலமே கற்க முடியும் கால ஷேபம்-பகவத் விஷயம் ஸ்ரீ பாஷ்யம் ரகசிய த்ரயம் -ஆ முதல்வன் -இவன் என்று –
சத்யம் வத -சத்யமே பேசு -முதல் உபதேசம் –மெய்யானை மெய்ய மலையானை -/ சத்தியம் -சத் தி யம் மூன்றும் ஜீவாத்மா அசேதனம் இரண்டையும் நியமனம்
தர்மம் சர -தர்ம மார்க்கம் -ஆதாரம் -வேத போதிதம் –இதம் குரு -கரோமி -செய்யாதே விலகவும் வேண்டும் -கிருத்ய கரணம் அக்ருத்ய அகரணம்
ஸ்வாத்யாயாந் மா ப்ரமத–கவனக்குறைவால் விட்டு விடாதே -வேத அத்யயனம்
ஆச்சார்யாய பிரியம் தனம் ஆஹ்ருத்யா -ஆச்சார்யருக்கு பிரியமானவற்றை கொடுக்க வேண்டும் –
மட நாராய் -என் காதல் என் துணைவருக்கு உரைத்தியாகில் -பழன மீன் கவர்ந்து உண்ணத் தருவேன் –
பிரஜா தந்தும் மா வ்யவச்சேத் ஸீ -நூல் -அறுக்காமல் -சந்ததி இருக்க தக்ஷிணை
சத்யான்ன ப்ரமதி தவ்யம்-தர்மான்ன ப்ரமதி தவ்யம்-குசலான்ன ப்ரமதி தவ்யம்–சத்தியத்தில் தர்மத்தில் இருந்து நழுவாமல் -உண்மை பிரியம் -பேச வேண்டுமே
தர்மத்தில் நிலை நிற்க வேண்டும் -காணாமல் கோணாமல் கண்டு சந்தியாவந்தனம் –
குசலம் மங்கள கார்யங்கள் விடாமல் கோலம் இடுதல் திரு விளக்கு -அக்னி கார்யம் விடாமல் -நித்ய திரு ஆராதனம் விடாமல்
பூத்யை ந ப்ரமதி தவ்யம்-சம்பாதிக்கும் கார்யம் விடாமல் யாகம் தர்மங் களைப் பண்ண பணம் வேண்டுமே –
ஸ்வாத்யாய ப்ரவச நாப்யாம் ந ப்ரமதி தவ்யம் –கற்று கொண்ட வேதத்தை கற்பித்து -இரண்டும் விடாமல்
தேவ பித்ரு கார்யாப்யாம் ந ப்ரமதி தவ்யம்-தேவ கார்யங்கள் பித்ரு கார்யங்கள் நழுவாமல் –
தூ மலர் தூவி -தொழுது வாயினால் பாடி -மனத்தினால் சிந்திக்க வேண்டுமே –
மாத்ரு தேவோ பவ-பித்ரு தேவோ பவ -ஆச்சார்ய தேவோ பவ-அதிதி தேவோ பவ –
தெய்வத்துக்கு சமம் -மாதா பிதா குரு -பாகவதர்களை -முதல் நிலை -மேலே
எவ்வுயிர்க்கும் தாய்-சேலேய் கண்ணியரும் — -அவரே இனி ஆவார் -மாதா நாராயணா —
ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியார் மாதா -/ ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் -சம்சார நிவர்த்தகமான திரு மந்த்ரம் உபதேசித்த ஆச்சார்யரை /ததீயரை ஆராதனம் –
யாந்ய நவத்யாநி கர்மாணி-தாநி சேவிதவ்யாநி -நோ இதராணி–நாங்கள் செய்தவற்றுள் -குற்றம் இல்லாத கர்மங்களைப் பின் பற்றுவாய் –
உன்னால் முடிந்த ஒன்றையே செய்ய வேண்டும் -பாம்புக்கு ஓவ்ஷத சேவை செய்தவர் எல்லாம் செய்யக் கூடாதே –
யாந்யஸ்மாக ஸூ சரிதாநி -எங்களால் நல்லதாகச் செய்த வற்றை பின் பற்று
தாநி த்வயோ பாஸ்யாநி – நோ இதராணி -வேறே ஒன்றை செய்யாதே
யே கே சாஸ்மச்ச் ரேயா சோ ப்ராஹ்மணா -சமமான ஆசனத்தில் இருக்கக் கூடாதே –
குசேலரை மேல் அமர்த்தி கண்ணனே கீழே அமர்ந்து அருளினான்
தேஷாம் த்வயா சநே ந ப்ரஸ்வசி தவ்யம் ஸ்ரத்தயா தேயம்
அஸ்ரத்தயா தேயம் -சிரத்தை யுடன் கொடு -நம்மது இல்லை என்ற எண்ணத்துடன் கொடு
அஸ்ரத்தயா அதேயம்- சிரத்தை இல்லாமல் கொடுக்காதே -என்றுமாம் –
ஸ்ரியா தேயம் -ஹ்ரியா தேயம் -பிரியா தேயம் -சம்விதா தேயம் -முகத்தில் சிரிப்பை வைத்து கொடு -வெட்கப்பட்டு கொடு –
பயத்துடன் கொடு -உறுதியுடன் கொடு -தானம் வாங்குபவரை இருக்கச் சொல்லி கௌரவ புத்தியால் வணங்கிக் கொடுக்க வேண்டுமே
சாத்விக தானமாக இருக்க வேண்டுமே -பிரதியுபகாரம் எதிர்பார்க்காமல் –
அத யதி தே கர்ம விசிகித்சா வா வ்ருத்த விசிகித்சா வா ஸ்யாத் -அனுஷ்டானங்கள் -வழக்கங்கள் -மேலையார் செய்வனகள் —
யே தத்ர ப்ராஹ்மணாஸ் சம்மர்சிந -யுக்தா ஆயுக்தா -அலூஷா தர்ம காமஸ்ஸ் யு யதா தே தத்ர வர்தேரந் ததா தத்ர வர்தேதா –
ஆராய்ந்து தீர்க்க முடிவு எடுப்பவர் -லௌகிக வேத விஷயம் அறிந்தவர் -அரூஷா-கோபம் இல்லாதவர் என்றபடி
அதாப்யாக்யாதே ஷூ -யே தத்ர ப்ராஹ்மணாஸ் சம்மர்சிந -யுக்தா ஆ யுக்தா அலூஷா தர்ம காமஸ்ஸ் யு
யதா தே தத்ர வர்தேரந் ததா தத்ர வர்தேதா –
வேறே சங்கை வந்தாலும் முன்னோர் -யஸ்ய தாசரதி சிரேஷ்டர் நடக்கும் படி வாக்கியம் பின் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும்
வேதம் பிரமாணம் -அறிந்து அனுஷ்ட்டிக்கும் அனுஷ்டானமும் பிரமாணம்
ஏஷ ஆதேஷ ஏஷ உபதேச -ஆணை உபதேசம் இதுவே
ஏஷ வேத உபநிஷத் ஏதத் அநு சாசனம் -ஏவம் உபாசி தவ்யம் -ஏவம் உசைதது பாஸ்யம்-இவற்றையே பின் பற்று

ஷந்நோ மித்ர ஷம்வருண ஷந்நோ பவத்வர்யமா ஷந்ந இந்த்ரோ பரிஹஸ்பதி ஷந்நோ விஷ்ணுருருக்ரம–
விஷ்ணு நம்மை ரக்ஷிக்கட்டும்
நமோ ப்ரஹ்மணே நமஸ்தே வாயோ த்வேமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாஸி த்வாமேவ ப்ரத்யக்ஷம்
ப்ரஹ்ம வதிஷ்யாமி றதம் வதிஷ்யாமி ஸத்யம் வதிஷ்யாமி
தந்மாமவது தத்வக்தாரமவது அவது மாம் அவது வக்தாரம்

நம்மையும் நம் ஆச்சார்யரையும் ரக்ஷிக்கட்டும் –
ஓம் ஷாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி

———————————————

ஆனந்த வல்லி -அனுகூல ரூப ஞானம் -வேண்டியது பிடித்தது -ஆனந்தம் –
நமக்கே நாம் எப்பொழுதும் அனுகூலமாக இல்லையே –
லீலையாலும் போகத்தாலும் ப்ரஹ்மம் ஆனந்தம் -உயர்வற உயர் நலம் யுடையவன் –
மீமாம்ஸா பூஜ்ய விஷய விசாரம் என்றபடி-

ஸஹ நா வவது-ஸஹ நவ் புநக்து -ஸஹ வீர்யம் கரவா வஹை -தேஜஸ் விநா வதீத மஸ்து -மா வித் விஷா வஹை
ஓம் ஷாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி

ஸஹ நா வவது-ஸஹ நவ் புநக்து -ஸஹ வீர்யம் கரவா வஹை -சேர்ந்து சக்தியை சம்பாதிப்போம்
தேஜஸ் விநா வதீத மஸ்து -மா வித் விஷா வஹை –விரோதம் வராமல் -பரஸ்பர நீச பாவை –
ஓம் ஷாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி

ப்ரஹ்மவிதாப்நோதி பரம் ததேஷாப்யுக்தா ஸத்யம் ஜ்ஞாநமந்தம் ப்ரஹ்ம யோ வேத நிஹிதம் குஹாயாம் பரமே வ்யோமந்
ஸோஷ்நுதே ஸர்வாந் காமாந் ஸஹ ப்ரஹ்மணா விபஷ்சிதேதி தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாதாத்மந ஆகாஷ ஸம்பூத ஆகாஷாத்வாயு வாயோரக்நி
அக்நேராப அத்ப்ய பரிதிவீ பரிதிவ்யா ஓஷதய ஓஷதீப்யோந்நம் அந்நாத்புருஷ ஸ வா ஏஷ புருஷோந்நரஸமய தஸ்யேதமேவ ஷிர
அயம் தக்ஷிண பக்ஷ அயமுத்தர பக்ஷ அயமாத்மா இதம் புச்சம் ப்ரதிஷ்டா ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி–৷৷2.1.1৷৷

ப்ரஹ்மம் ஸ்வரூபம் சொல்லும் மேலே -ஆசை உடன்
ப்ரஹ்மவிதாப்நோதி பரம் –நான்கு சொல் -ப்ரஹ்மம் -வேதனம் அறியும் முறை -உபாசனம் -அடைவது எது -அடைந்து அனுபவிக்கும் அனுபவம் எது –
ததேஷாப்யுக்தா -யார் அறிந்தவனோ -ப்ரஹ்மத்தை அறிந்தவன் -உபாசிப்பவன் -ப்ரஹ்மத்தை அடைகிறான்
ஸத்யம் ஜ்ஞாநமந்தம் ப்ரஹ்ம -சத்யம் நித்யம் எப்பொழுதும் உண்டே ப்ரஹ்மம் -இதனால் ஸ்வ இதர ஸமஸ்த விலக்ஷணன் என்று -மற்றவற்றைக் கழித்து
knock out போலே -இவைகள் இல்லை -அறிந்த ஒன்றை வைத்து -அபூர்வ வாதி ஸத்ய வாதி வேதம் –
வேறே ஒன்றால் அறிய முடியாததை தானே வேதம் சொல்லும் –
குளி சாப்பிடு சொல்லாமல்-இவை தன்னடையே செய்வான் – குளித்து விட்டு தான் சாப்பிடு என்று சொல்லும் —
ப்ரஹ்மம் -நித்யம் என்றது -ஸ்வரூப ஸ்வபாவ மாறாமல் அசேதன சேதன வ்யாவ்ருத்தி -/
குணத்தாலும் ஸ்வரூபத்தாலும் நித்யம் -பத்த ஜீவன் போலே இல்லை –
ஞானம் -ஞான ஸ்வரூபம் ஞான குணகன் -முக்தாத்மா போலே இல்லை -/
அநந்தம் -அந்தம் இல்லாமல் -குணங்கள் -எல்லை இல்லாமல் -தேச கால வஸ்து மூன்றாலும் -த்ரிவித அபரிச்சேதன்
சர்வ வியாபகம் விபு தேசத்தால் அளவு இல்லை -முக்காலம் -காலத்தால் இல்லை -வஸ்து -அனைவராகவும் –
நந்தா விளக்கே அளத்தற்கு அரியாய் -மணி மாடக் கோயில் -11-கருட சேவை உத்சவம் -நந்தா -நித்யம் -அணையாத –
விளக்கே -ஞானம் / அளத்தற்கு அரியாய் -அநந்தம் /-நித்ய சூரிகளுக்கும் விலக்ஷணன் இத்தால்
ஸ்வரூபம் சொல்லி மேலே வேதனம் சொல்லும் –
யோ வேத நிஹிதம் குஹாயாம் பரமே வ்யோமந்-ஸ்ரீ வைகுந்தம் பகல் ஓலக்கம் இருப்பவன் -அவன் இவன் -நெஞ்சினால் இருப்பவன் அவன் –
ஸோஷ்நுதே ஸர்வாந் காமாந் ஸஹ ப்ரஹ்மணா விபஷ்சிதேதி -அவன் முக்தி அடைகிறான் -விரும்பிய அனுபவம் ப்ரஹ்மத்துடன் அடைகிறான் –
ப்ரஹ்மத்தின் கல்யாண குணங்களை அனுபவிக்கிறான் -பாலோடு சேர்த்து அக்கார வடிசில் போலே குணங்களை ப்ரஹ்மத்துடன் அனுபவம் -சார்ந்தே இருக்கும்
தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாதாத்மந ஆகாஷ ஸம்பூத –ப்ரஹ்மம் சங்கல்பித்து ஆகாசம் முதலில் –
ஆகாஷாத்வாயு வாயோரக்நி–வாயு -அக்னி
அக்நேராப அத்ப்ய பரிதிவீ பரிதிவ்யா ஓஷதய –தண்ணீர்-மூலிகை
ஓஷதீப்யோந்நம் -அன்னம்
அந்நாத்புருஷ -புருஷன் –
ஸ வா ஏஷ புருஷோந்நரஸமய தஸ்யேதமேவ ஷிர
அயம் தக்ஷிண பக்ஷ அயமுத்தர பக்ஷ அயமாத்மா இதம் புச்சம் ப்ரதிஷ்டா ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி
தலை பிரதானம் –கால்கள் வால் போலே -இப்படி கற்றவர்கள் கூறுகிறார்கள் -பஞ்ச கோசம் மேலே சொல்லும்
சிந்தித்து மேலே மேலே உணர இப்படி படிப்படியாக பஞ்ச கோஷங்கள் -இந்திரன் – விலோசனன் -கதை
உபாசனத்துக்கு அறிந்த ஒன்றை வைத்தே இங்கும் -அன்னமே –முதலில் –தியானிக்க -அறிந்து முடிவு இல்லை அறிந்து –
பிராணன் மயன் -அடுத்து –நினைவு -மநோ மயன்-மயம் -ப்ராசுராயாட்-மயம்
இது தானே சேதன விலக்ஷணம் –ஞானம் -விஞ்ஞானமே ஆத்மா -/ அநு கூல ஞானம் ஆனந்த மய ஆத்மா –இப்படி புரிய வைக்கிறார்
யோகம் -இயற்க்கை நிலையை அறிய வைப்பதே-கர்மாதீனமாக -செயற்கை நிலையை விலக்கி-பார்க்க அறிவதே –
சந்திரன் -மேகம் விலக்கியதும் நாம் பார்ப்பது எளிமை -ஆத்மாவை மறைத்து உள்ளதை ஆத்மாவே அறிய வேண்டுமே -ஞானக்கை வேண்டுமே –

அந்நாத்வை ப்ரஜா ப்ரஜாயந்தே யா காஷ்ச பரிதிவீ் ஷ்ரிதா அதோ அந்நேநைவ ஜீவந்தி அதைநதபி யந்த்யந்தத அந்ந ஹி பூதாநாம் ஜ்யேஷ்டம்
தஸ்மாத்ஸர்வௌஷதமுச்யதே ஸர்வவைதேந்நமாப்நுவந்தி யேந்நம் ப்ரஹ்மோபாஸதே அந்ந ஹி பூதாநாம் ஜ்யேஷ்டம் தஸ்மாத்ஸர்வௌஷதமுச்யதே
அந்நாத்பூதாநி ஜாயந்தே ஜாதாந்யந்நேந வர்தந்தே அத்யதேத்தி ச பூதாநி தஸ்மாதந்நம் ததுச்யத இதி தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாதந்நரஸமயாத்
அந்யோந்தர ஆத்மா ப்ராணமய தேநைஷ பூர்ண ஸ வா ஏஷ புருஷவித ஏவ தஸ்ய புருஷவிததாம் அந்வயம் புருஷவித தஸ்ய ப்ராண ஏவ ஷிர
வ்யாநோ தக்ஷிண பக்ஷ அபாந உத்தர பக்ஷ ஆகாஷ ஆத்மா பரிதிவீ புச்சம் ப்ரதிஷ்டா ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி–৷৷2.2.1৷৷

அந்நாத்வை ப்ரஜா ப்ரஜாயந்தே-அன்னத்தால் பிரஜைகள்
யா காஷ்ச பரிதிவீ் ஷ்ரிதா
அதோ அந்நேநைவ ஜீவந்தி
அதைநதபி யந்த்யந்தத
அந்ந ஹி பூதாநாம் ஜ்யேஷ்டம்-மிக உயர்ந்தது
தஸ்மாத்ஸர்வௌஷதமுச்யதே –மூலிகை
ஸர்வவைதேந்நமாப்நுவந்தி யேந்நம் ப்ரஹ்மோபாஸதே -அன்னம் உபாஸிக்க அன்னம் பெறுகிறான் -பலனையும் சொல்லும்
அந்ந ஹி பூதாநாம் ஜ்யேஷ்டம் தஸ்மாத்ஸர்வௌஷதமுச்யதே
அந்நாத்பூதாநி ஜாயந்தே
ஜாதாந்யந்நேந வர்தந்தே
அத்யதேத்தி ச பூதாநி தஸ்மாதந்நம் ததுச்யத இதி –அளவுக்கு உட்பட்டு சாப்பிட வேண்டும்-
மேலே உண்டால் அது நம்மை உண்டு விடும் – அன்னம் தாது அர்த்தம்
தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாதந்நரஸமயாத்–அன்ன ரசமயன் -சரீரம் அது புரிந்து கொண்ட அனந்தரம் –
அந்யோந்தர ஆத்மா ப்ராணமய -வேறு பட்டது -பிராண மாயன்
தேநைஷ பூர்ண ஸ வா ஏஷ புருஷவித ஏவ தஸ்ய –புருஷவிததாம் அந்வயம் புருஷவித தஸ்ய ப்ராண ஏவ ஷிர
தலை இந்த உடலுக்கு -இங்கும் உருவகம் -பிராண வாயு தலை
வ்யாநோ தக்ஷிண பக்ஷ அபாந உத்தர பக்ஷ -வ்யான பிராணனும் ஆவண பிராணனும் தக்ஷிண உத்தர பக்ஷங்கள்
ஆகாஷ ஆத்மா -நாடு இடம்
பரிதிவீ புச்சம் ப்ரதிஷ்டா ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி-பூ மண்டலம் பிரதிஷ்டை

ப்ராணம் தேவா அநு ப்ராணந்தி மநுஷ்யா பஷவஷ்ச யே ப்ராணோ ஹி பூதாநாமாயு தஸ்மாத்ஸர்வாயுஷமுச்யதே ஸர்வமேவ த ஆயுர்யந்தி
யே ப்ராணம் ப்ரஹ்மோபாஸதே ப்ராணோ ஹி பூதாநாமாயு தஸ்மாத்ஸர்வாயுஷமுச்யத இதி தஸ்யைஷ ஏவ ஷரீர ஆத்மா ய பூர்வஸ்ய
தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாத்ப்ராணமயாத் அந்யோந்தர ஆத்மா மநோமய தேநைஷ பூர்ண ஸ வா ஏஷ புருஷவித ஏவ தஸ்ய புருஷவிததாம்
அந்வயம் புருஷவித தஸ்ய யஜுரேவ ஷிர றக் தக்ஷிண பக்ஷ ஸாமோத்தர பக்ஷ ஆதேஷ ஆத்மா அதர்வாங்கிரஸ புச்சம் ப்ரதிஷ்டா ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி–৷৷2.3.1৷৷

ப்ராணம் தேவா அநு ப்ராணந்தி -ஜீவநதி அனைவரும்
மநுஷ்யா பஷவஷ்ச யே
ப்ராணோ ஹி பூதாநாமாயு -ஆயுசு ஸூ பிராணன் இருக்கும் வரை
தஸ்மாத்ஸர்வாயுஷமுச்யதே
ஸர்வமேவ த ஆயுர்யந்தி-ஆயுள் இத்துடன் முடியும்
யே ப்ராணம் ப்ரஹ்மோபாஸதே ப்ராணோ ஹி பூதாநாமாயு தஸ்மாத்ஸர்வாயுஷமுச்யத இதி தஸ்யைஷ ஏவ ஷரீர ஆத்மா ய பூர்வஸ்ய
தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாத்ப்ராணமயாத்
அந்யோந்தர ஆத்மா மநோமய -அடுத்த கோசத்துக்கு -தாவும்
வேறு பட்டு -கீழ் இரண்டையும் உள்ளடக்கி –
தேநைஷ பூர்ண ஸ வா ஏஷ புருஷவித ஏவ
தஸ்ய புருஷவிததாம்
அந்வயம் புருஷவித தஸ்ய யஜுரேவ ஷிர -வேத மயம் யஜுர் வேதம் தலை
றக் தக்ஷிண பக்ஷ ஸாமோத்தர பக்ஷ -ருக்வேதமும் சாம வேதமும் தக்ஷிண உத்தர பக்ஷங்கள்
ஆதேஷ ஆத்மா –ஆதேஷம் ஆணை மத்யம
அதர்வாங்கிரஸ புச்சம் ப்ரதிஷ்டா ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி-

யதோ வாசோ நிவர்தந்தே அப்ராப்ய மநஸா ஸஹ ஆநந்தம் ப்ரஹ்மணோ வித்வாந் ந பிபேதி கதாசநேதி தஸ்யைஷ ஏவ ஷரீர ஆத்மா
ய பூர்வஸ்ய தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாந்மநோமயாத் அந்யோந்தர ஆத்மா விஜ்ஞாநமய தேநைஷ பூர்ண ஸ வா ஏஷ புருஷவித ஏவ தஸ்ய புருஷ விததாம்
அந்வயம் புருஷவித தஸ்ய ஷ்ரத்தைவ ஷிர றதம் தக்ஷிண பக்ஷ ஸத்யமுத்தர பக்ஷ யோக ஆத்மா மஹ புச்சம் ப்ரதிஷ்டா ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி–৷৷2.4.1৷৷

யதோ வாசோ நிவர்தந்தே அப்ராப்ய மநஸா ஸஹ ஆநந்தம் ப்ரஹ்மணோ வித்வாந்
ந பிபேதி கதாசநேதி
தஸ்யைஷ ஏவ ஷரீர ஆத்மா
ய பூர்வஸ்ய -முன்னாள் சொன்ன ம நோ மாயன்
தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாந்மநோமயாத் அந்யோந்தர ஆத்மா விஜ்ஞாநமய -விஞ்ஞான மாயன் ஜீவன் என்றபடி ஆத்மாவை இங்கு
தேநைஷ பூர்ண ஸ வா ஏஷ புருஷவித ஏவ தஸ்ய புருஷ விததாம்
அந்வயம் புருஷவித தஸ்ய ஷ்ரத்தைவ ஷிர –ஸ்ரத்தை -நம்பிக்கை தான் தலை -வேதம் சாஸ்திரம் –
த்வேஷம் இல்லாமல் -தெரிந்து கொள்ள திறந்த மனஸ் வேண்டுமே
றதம் தக்ஷிண பக்ஷ ஸத்யமுத்தர பக்ஷ -ரிதம் -நேர்மையான -சத்யம் -உண்மை தக்ஷிண உத்தர பக்ஷங்கள்
யோக ஆத்மா மஹ புச்சம் ப்ரதிஷ்டா –ப்ரஹ்மம் இடம் ஆத்மாவை சமர்ப்பித்து -விரோதிகளை தொலைத்து யோகத்துக்கு வருவதே ஆதாரம்
ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி

விஜ்ஞாநம் யஜ்ஞம் தநுதே கர்மாணி தநுதேபி ச விஜ்ஞாநம் தேவா ஸர்வே ப்ரஹ்ம ஜ்யேஷ்டமுபாஸதே விஜ்ஞாநம் ப்ரஹ்ம சேத்வேத
தஸ்மாச்சேந்ந ப்ரமாத்யதி ஷரீரே பாப்மநோ ஹித்வா ஸர்வாந்காமாந்ஸமஷ்நுத இதி தஸ்யைஷ ஏவ ஷரீர ஆத்மா ய பூர்வஸ்ய தஸ்மாத்வா
ஏதஸ்மாத்விஜ்ஞாநமயாத் அந்யோந்தர ஆத்மாநந்தமய தேநைஷ பூர்ண ஸ வா ஏஷ புருஷவித ஏவ தஸ்ய புருஷவிததாம் அந்வயம் புருஷவித தஸ்ய
ப்ரியமேவ ஷிர மோதோ தக்ஷிண பக்ஷ ப்ரமோத உத்தர பக்ஷ ஆநந்த ஆத்மா ப்ரஹ்ம புச்சம் ப்ரதிஷ்டா ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி–৷৷2.5.1৷৷

விஜ்ஞாநம் யஜ்ஞம் தநுதே -அதுவே கர்மம் பண்ணும் -ஞாதா -ஞானம் உடையவன் –
ஞானத்தால் முழுக்க இருப்பதால் அதே பெயரால் சொல்லலாம்
ஞான ஸ்வரூபன் -ஞான குணகன் -ஞானமாகவும் ஞானம் யுடையவனாகவும் உண்டே
கர்மாணி தநுதேபி
ச விஜ்ஞாநம் தேவா ஸர்வே
ப்ரஹ்ம ஜ்யேஷ்டமுபாஸதே
விஜ்ஞாநம் ப்ரஹ்ம சேத்வேத
தஸ்மாச்சேந்ந ப்ரமாத்யதி –
ஷரீரே பாப்மநோ ஹித்வா ஸர்வாந்காமாந்ஸமஷ்நுத இதி -சரீர கத தோஷங்கள் தொலைத்து
தஸ்யைஷ ஏவ ஷரீர ஆத்மா ய பூர்வஸ்ய -நான்கு படிகள் ஏறி -மேலே ஆனந்தமயன் ஈஸ்வரன் –
முதல் மூன்றும் சரீரம் -விஞ்ஞானம் ஆத்மாவை -தத்வத்ரயங்கள்
தஸ்மாத்வா
ஏதஸ்மாத்விஜ்ஞாநமயாத் அந்யோந்தர ஆத்மாநந்தமய தேநைஷ பூர்ண ஸ வா ஏஷ புருஷவித ஏவ
தஸ்ய புருஷவிததாம் அந்வயம் புருஷவித தஸ்ய
ப்ரியமேவ ஷிர -பிரியம் தலை -இஷ்ட வஸ்து தர்சன பிரியம்
தத் தர்சன ஜன்யம் – ஸூகம்
மோதோ தக்ஷிண பக்ஷ ப்ரமோத உத்தர பக்ஷ –மோதம்
தத் லாப ஜன்யம் ஸூகம் –
தத் அனுபவ ஜன்யம் ப்ரமோதம் தக்ஷிண உத்தர பக்ஷம் –
ஆநந்த ஆத்மா -அதுக்கு மேலே ஆனந்தம் -ஸூ கம் அதிசயித்து நிலைத்தால்-
ப்ரஹ்ம புச்சம் ப்ரதிஷ்டா ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி–ப்ரஹ்மம் தான் கால் புச்சம் -ஆதாரம் –
ப்ரதிஷ்டாபனம் ப்ரஹ்மத்தின் இடம் இருந்தால் தானே மேலே வளர்ந்து நிலைக்கும் –

அஸந்நேவ ஸ பவதி அஸத்ப்ரஹ்மேதி வேத சேத் அஸ்தி ப்ரஹ்மேதி சேத்வேத ஸந்தமேநம் ததோ விதுரிதி தஸ்யைஷ ஏவ ஷரீர ஆத்மா
ய பூர்வஸ்ய அதாதோநுப்ரஷ்நா உதாவித்வாநமும் லோகம் ப்ரேத்ய கஷ்ச ந கச்சதீ ஆஹோ வித்வாநமும் லோகம் ப்ரேத்ய கஷ்சித்ஸமஷ்நுதா
உ ஸோகாமயத பஹு ஸ்யாம் ப்ரஜாயேயேதி ஸ தபோதப்யத ஸ தபஸ்தப்தவா இத் ஸர்வமஸரிஜத யதிதம் கிம் ச தத்ஸரிஷ்ட்ரா ததேவாநுப்ராவிஷத்
ததநுப்ரவிஷ்ய ஸச்ச த்யச்சாபவத் நிருக்தம் சாநிருக்தம் ச நிலயநம் சாநிலயநம் ச விஜ்ஞாநம் சாவிஜ்ஞாநம் ச ஸத்யம் சாநரிதம் ச ஸத்யமபவத்
யதிதம் கிம் ச யதிதம் கிம் ச தத்ஸத்யமித்யாசக்ஷதே ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி–৷৷2.6.1৷৷

அஸந்நேவ ஸ பவதி அஸத்ப்ரஹ்மேதி வேத சேத்
அஸ்தி ப்ரஹ்மேதி சேத வேத ஸந்தமேநம் ததோ விதுரிதி
தஸ்யைஷ ஏவ ஷரீர ஆத்மா
ய பூர்வஸ்ய அதாதோநுப்ரஷ்நா
உதாவித்வாநமும் லோகம் ப்ரேத்ய கஷ்ச ந கச்சதீ -சரீரம் விட்டு எங்கே போகிறார் -எப்படி -சென்று என்ன -எது முக்தி
ஆஹோ வித்வாநமும் லோகம் ப்ரேத்ய கஷ்சித்ஸமஷ்நுதா
உ ஸோகாமயத -தவம் சங்கல்பம் ப்ரஹ்மம்
பஹு ஸ்யாம் ப்ரஜாயேயேதி -தானே உபாதானம் –
ஸ தபோதப்யத -மீண்டும் சங்கல்பம்
ஸ தபஸ்தப்தவா இத் ஸர்வமஸரிஜத
யதிதம் கிம் ச தத்ஸரிஷ்ட்ரா ததேவாநுப்ராவிஷத்-படைத்து மட்டும் நிற்காமல் உள்ளேயும் புகுந்து -புகுந்து தானே சத்தை –
பிரவேசம் -அநு பிரவேசம் -ஆத்மா புகுவது பிரதானம் இல்லையே -ஊசிக்குள் மருந்து போலே -நாம் ஊசி போலே ஊசியும் போவோம்
ததநுப்ரவிஷ்ய ஸச்ச த்யச்சாபவத் நிருக்தம் சாநிருக்தம்-நிருக்தம் அசேதனம்
ச நிலயநம் சாநிலயநம் -நிலயனம் சேதனங்கள்
ச விஜ்ஞாநம் சாவிஜ்ஞாநம் -அவிஞ்ஞானம் -அசேதனங்கள்
ச ஸத்யம் சாநரிதம் ச ஸத்யமபவத்-இரண்டாக பரிணாமம்
யதிதம் கிம் ச யதிதம் கிம் ச தத்ஸத்யமித்யாசக்ஷதே ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி-
கண்ணால் பார்ப்பது எல்லாம் சத்யம் -லோகம் உண்டாவதை அறிகிறோம்

அஸத்வா இதமக்ர ஆஸீத் ததோ வை ஸதஜாயத ததாத்மாந் ஸ்வயமகுருத தஸ்மாத்தத்ஸுகரிதம் முச்யத இதி யத்வைதத்ஸுகரிதம்
ரஸோ வை ஸ ரஸ் ஹ்யேவாயம் லப்த்வாநந்தீ பவதீ கோ ஹ்யேவாந்யாத்க ப்ராண்யாத் ததேஷ ஆகாஷ ஆநந்தோ ந ஸ்யாத்
ஏஷ ஹ்யேவாநந்தயாதி யதா ஹ்யேவைஷ ஏதஸ்மிந்ந தரிஷ்யே நாத்ம்யே நிருக்தே நிலயநேபயம் ப்ரதிஷ்டாம் விந்ததே அத ஸோபயம் கதோ பவதி
யதா ஹ்யேவைஷ ஏதஸ்மிந்நுதரமந்தரம் குருதே அத தஸ்ய பயம் பவதி தத்த்வேவ பயம் விதுஷோமந்வாநஸ்ய ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி –৷৷2.7.1৷৷

அஸத்வா இதமக்ர ஆஸீத்
ததோ வை ஸதஜாயத -நாம ரூப வாசி இல்லாமல் -அசத் -பிரகிருதி
ததாத்மாந் ஸ்வயமகுருத
தஸ்மாத்தத்ஸுகரிதம் முச்யத இதி -ஸூயமேவ ஸூஸ் வ கார்யம் -விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் -முன்பும் பின்பும் –
தானே தன்னை படைத்து கொண்டு -அவலீலையா அக்லிஷ்ட்டம்
யத்வைதத்ஸுகரிதம்-ஸூ கமான கார்யம்
ரஸோ வை ஸ –சர்வ ரசமும் ப்ரஹ்மம்-அச்சுவை கட்டி என்கோ-பால் என்கோ –அக்காரக் கனி -சக்கரை விதைத்து –
தேனை கொட்டி-செடியாகி – கரும்பு பழுத்து சக்கரை பழம்-
ரஸ் ஹ்யேவாயம் லப்த்வாநந்தீ பவதீ
கோ ஹ்யேவாந்யாத்க ப்ராண்யாத் -அறிந்தவனுக்கு ரசத்தை தானே கொடுக்கும் -ஆனந்தீ பவதி
ததேஷ ஆகாஷ ஆநந்தோ ந ஸ்யாத்
ஏஷ ஹ்யேவாநந்தயாதி -ப்ரஹ்ம உபாசனம் -விட்டால் பயம் வருமே -கிட்டே இருக்க இருக்க பயம் இருக்காதே –
யதா ஹ்யேவைஷ ஏதஸ்மிந்ந தரிஷ்யே நாத்ம்யே நிருக்தே நிலயநேபயம் ப்ரதிஷ்டாம் விந்ததே –
அதரிஷ்யே– அநாத்ம்யே -அநிருக்தே -அநிலயநேபயம் – அசித் விலக்ஷணம் பக்த முக்த நித்ய விலக்ஷணன்
அத ஸோபயம் கதோ பவதி
யதா ஹ்யேவைஷ ஏதஸ்மிந்நுதரமந்தரம் குருதே அத தஸ்ய பயம் பவதி -இடையூறு வந்தால் பயம் வரும் –
கட்டில் வாசலில் இருந்து பயம் இல்லாமல் -மாடி ஏறி பயம் மிக்கு –
தத்த்வேவ பயம் விதுஷோமந்வாநஸ்ய ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி -ப்ரஹ்ம தியானத்தால் பயம் இல்லாமல் ப்ரஹ்ம ஆனந்தம் பெறுவோம்

பீஷாஸ்மாத்வாத பவதே பீஷோதேதி ஸூர்ய பீஷாஸ்மாதக்நிஷ்சேந்த்ரஷ்ச மரித்யுர்தாவதி பஞ்சம இதி ஸைஷாநந்தஸ்ய மீமா் ஸா பவதி
யுவா ஸ்யாத்ஸாது யுவாத்யாயக ஆஷிஷ்டோ த்ரடிஷ்டோ பலிஷ்ட தஸ்யேயம் பரிதிவீ ஸர்வா வித்தஸ்ய பூர்ணா ஸ்யாத் ஸ ஏகோ மாநுஷ ஆநந்த
தே யே ஷதம் மாநுஷா ஆநந்தா ஸ ஏகோ மநுஷ்ய கந்தர்வாணா மாநந்த ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகா மஹதஸ்ய தே யே ஷதம் மநுஷ்ய கந்தர்வாணா மாநந்தா
ஸ ஏகோ தேவ கந்தவார்ணா மாநந்த ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகா மஹதஸ்ய தே யே ஷதம் தேவ கந்தவார்ணா மாநந்தா ஸ ஏக பிதரிணாம்
சிரலோக லோகாநாமா நந்த ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே யே ஷதம் பிதரிணாம் சிரலோக லோகாநாமா நந்தா ஸ ஏக ஆஜாநஜாநாம்
தேவாநாமா நந்த ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே யே ஷதமாஜாநஜாநாம் தேவாநாமா நந்தா ஸ ஏக கர்ம தேவாநாம் தேவாநா மாநந்த
யே கர்மணா தேவாநபியந்தி ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே யே ஷதம் கர்ம தேவாநாம் தேவாநா மாநந்தா ஸ ஏகோ தேவாநா மாநந்தா
ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே யே ஷதம் தேவாநா மாநந்தா ஸ ஏக இந்த்ரஸ்யாநந்த ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய
தே யே ஷதமிந்த்ரஸ்யாநந்தா ஸ ஏகோ பரிஹஸ்பதே ராநந்த ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே யே ஷதம் பரிஹஸ்பதேராநந்தா
ஸ ஏக ப்ரஜாபதேராநந்த ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே யே ஷதம் ப்ரஜாபதேராநந்தா ஸ ஏகோ ப்ரஹ்மண ஆநந்த ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய
சாகாமஹ தஸ்ய ஸ யஷ்சாயம் புருஷே யஷ்சாஸா வாதித்யே ஸ ஏக ஸ ய ஏவம் வித் அஸ்மால்லோகாத்ப்ரேய ஏதமந்நமயமாத்மா நமுபஸம் க்ராமதி
ஏதம் ப்ராணமயமாத்மா நமுபஸம் க்ராமதி ஏதம் மநோமயமாத்மா நமுபஸம் க்ராமதி ஏதம் விஜ்ஞாநமயமாத்மா நமுபஸம் க்ராமதி
ஏதமாநந்தமய மாத்மாநமுபஸம் க்ராமதி ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி–৷৷.2.8.1৷৷

பீஷாஸ்மாத்வாத பவதே –காற்று பயந்தே வீசும்
பீஷோதேதி ஸூர்ய -உதய அஸ்தமனம் -பயந்தே
பீஷாஸ்மாதக்நிஷ்சேந்த்ரஷ்ச மரித்யுர்தாவதி -அக்னி இந்திரன் -மிருத்யு -பயந்தே செயல்பாடு -நாம நாமி பலன் -அறிவோம் –
பஞ்சம இதி ஸைஷாநந்தஸ்ய மீமா் ஸா பவதி–ஆனந்த மீமாம்சை இது -ப்ரஹ்ம -விசாரம் தானே இது
தெரிந்த ஆனந்தம் கொண்டு ப்ரஹ்ம ஆனந்தம் காட்டும் மேலே
யுவா ஸ்யாத்ஸாது யுவாத்யாயக –இளமை -இளமையில் கல் -கற்க கற்க ஆனந்தம் -அறியும் அனுபவ ஆனந்தம் இரண்டும்
ஆஷிஷ்டோ த்ரடிஷ்டோ பலிஷ்ட –ஆசன சீலத்தவம் -ஜரிக்கும் வல்லமை -/சரீர மனம் பலம் மிக்கு /ஆசீர் வசனம் ஏற்று கொள்ளும் தகுதி –
தஸ்யேயம் பரிதிவீ ஸர்வா வித்தஸ்ய பூர்ணா ஸ்யாத்
ஸ ஏகோ மாநுஷ ஆநந்த–ஒரு மனுஷன் ஆனந்தம் –
இந்த பிருத்வீ மண்டலம் முழுவதும் ஒரு முழம் தங்கம் பரப்பி தானம் கொடுத்து -ஒரு மனுஷ்யன் ஒரு மடங்கு
தே யே ஷதம் மாநுஷா ஆநந்தா –நூறு மடங்கு
ஸ ஏகோ மநுஷ்ய கந்தர்வாணா மாநந்த -மனுஷ்ய கந்தர்வர்களுக்கு இது தான் ஒரு மடங்கு -அணிமா இத்யாதி வல்லமை கொண்டவர்கள்
ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகா மஹதஸ்ய தே யே ஷதம் மநுஷ்ய கந்தர்வாணா மாநந்தா-முக்த ஜீவன் விடாமல்
ஸ ஏகோ தேவ கந்தவார்ணா மாநந்த ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகா மஹதஸ்ய தே யே ஷதம் தேவ கந்தவார்ணா மாநந்தா
ஸ ஏக பிதரிணாம் சிரலோக லோகாநாமா நந்த –பித்ரு லோகம்
ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே யே ஷதம் பிதரிணாம் சிரலோக லோகாநாமா நந்தா ஸ ஏக ஆஜாநஜாநாம்
தேவாநாமா நந்த –
ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே யே ஷதமாஜாநஜாநாம் தேவாநாமா நந்தா
ஸ ஏக கர்ம தேவாநாம் தேவாநா மாநந்த-கர்மா தேவர்கள் ஸ்ருதி விஹிதமான கர்மம் செய்தவர்கள்
யே கர்மணா தேவாநபியந்தி ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே யே ஷதம் கர்ம தேவாநாம் தேவாநா மாநந்தா ஸ ஏகோ தேவாநா மாநந்தா–தேவர்கள் ஆனந்தம்
ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே யே ஷதம் தேவாநா மாநந்தா ஸ ஏக இந்த்ரஸ்யாநந்த -இந்திரன் ஆனந்தம்
ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய
தே யே ஷதமிந்த்ரஸ்யாநந்தா ஸ ஏகோ பரிஹஸ்பதே ராநந்த
ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே யே ஷதம் பரிஹஸ்பதேராநந்தா
ஸ ஏக ப்ரஜாபதேராநந்த ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே யே ஷதம் ப்ரஜாபதேராநந்தா -பிரஜாபதி நான் முகன் வரை சென்று
ஸ ஏகோ ப்ரஹ்மண ஆநந்த ஷ்ரோத்ரி யஸ்ய
சாகாமஹ தஸ்ய ஸ யஷ்சாயம் புருஷே யஷ்சாஸா வாதித்யே ஸ ஏக
-கிட்டவும் முடியாதே -ப்ரஹ்ம ஆனந்தம் -பரண் மேலே ஏறி நிலவைப் பிடிக்க முடியுமோ –
ஒரு குணம் ஆனந்தம் விசாரிக்க போய் முடியாமல் மீள வேண்டி அன்றோ உள்ளது
ஸ ய ஏவம் வித் அஸ்மால்லோகாத்ப்ரேய-கிளம்பி
ஏதமந்நமயமாத்மா நமுபஸம் க்ராமதி-அன்னமயனை சரீரமாக கொண்ட ப்ரஹ்மத்தை அடைகிறான்
ஏதம் ப்ராணமயமாத்மா நமுபஸம் க்ராமதி
ஏதம் மநோமயமாத்மா நமுபஸம் க்ராமதி
ஏதம் விஜ்ஞாநமயமாத்மா நமுபஸம் க்ராமதி
ஏதமாநந்தமய மாத்மாநமுபஸம் க்ராமதி
ததப்யேஷ ஷ்லோகோ பவதி
அடைந்து ஆனந்தத்தில் திளைக்கிறான்

யதோ வாசோ நிவர்தந்தே அப்ராப்ய மநஸா ஸஹ ஆநந்தம் ப்ரஹ்மணோ வித்வாந் ந பிபேதி குதஷ்சநேதி
ஏத் ஹ வாவ ந தபதி கிமஹ் ஸாது நாகரவம் கிமஹம் பாபமகரவமிதி ஸ ய ஏவம் வித்வாநேதே ஆத்மாந் ஸ்பரிணுதே
உபே ஹ்யேவைஷ ஏதே ஆத்மாந் ஸ்பரிணுதே ய ஏவம் வேத இத்யுபநிஷத்–৷৷2.9.1৷৷

யதோ வாசோ நிவர்தந்தே
அப்ராப்ய மநஸா ஸஹ
ஆநந்தம் ப்ரஹ்மணோ வித்வாந்
ந பிபேதி குதஷ்சநேதி
ஏத் ஹ வாவ ந தபதி கிமஹ் ஸாது நாகரவம் கிமஹம் பாபமகரவமிதி ஸ
ய ஏவம் வித்வாநேதே ஆத்மாந் ஸ்பரிணுதே
உபே ஹ்யேவைஷ ஏதே ஆத்மாந் ஸ்பரிணுதே
ய ஏவம் வேத இத்யுபநிஷத்
வாக்குக்கும் மனசுக்கும் எட்டாம் -கருத்தின் கண் பெரியான் கண்ணுள் நின்று ஆகலான்
பயமே இல்லாமல் -கலக்கம் இல்லாமல் -ப்ரஹ்ம ஞானம் வந்தவன் -விவேகி —

—————————————————

ப்ரஹ்மம் -சத் -ஆத்மா -சப்தங்கள் -ஏகோ ஹை நாராயண ஆஸீத் -ஜகத் காரணன் -தியானித்து உபாசித்து ப்ரஹ்ம ஆனந்தம் அடைவோம் –
பிருகு வல்லி -ஸ்ரீ வருண பகவான் பிள்ளை பிருகு –
கார்ய ப்ரஹ்மம் காரண ப்ரஹ்மம் -அன்னம் -பிராணம் -மனம் -ஜடம் சமஷ்டி / விஞ்ஞானம் -ஜீவா சமஷ்டி /ஆனந்தம் -சரீராத்மா பாவம் கீழே –
இதில் ப்ரஹ்மம் சொல்லி நாம் உருவானதை சொல்லும் –

ஸஹ நா வவது-ஸஹ நவ் புநக்து -ஸஹ வீர்யம் கரவா வஹை -தேஜஸ் விநா வதீத மஸ்து -மா வித் விஷா வஹை
ஓம் ஷாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி

சேர்ந்து அறிவோம் -ப்ரஹ்மம் ரக்ஷிக்கட்டும் -அனுபவிக்கட்டும் -சேர்ந்து கல்வி கற்போம் -வீர்யம் -கல்வி – –
தேஜஸ்வீ ஆவோம் -த்வேஷம் இல்லாமல் இருப்போம் –

ப்ரிகுர்வை வாருணி வருணம் பிதரமுபஸஸார அதீஹி பகவோ ப்ரஹ்மேதி தஸ்மா ஏதத்ப்ரோவாச அந்நம் ப்ராணம் சக்ஷு ஷ்ரோத்ரம்
மநோ வாசமிதி த் ஹோவாச யதோ வா இமாநி பூதாநி ஜாயந்தே யேந ஜாதாநி ஜீவந்தி யத்ப்ரயந்த்யபிஸம் விஷந்தி
தத்விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ தத்ப்ரஹ்மேதி ஸ தபோதப்யத ஸ தபஸ்தப்த்வா–৷৷3.1.1৷৷
৷৷இதி ப்ரதமோநுவாக ৷৷

ப்ரி குர்வை வாருணி -வருணம் பிதரமுபஸஸார -கை கூப்பிப் போனான் -ப்ரஹ்மம் அறியும் ஆசை உடன் தந்தை இடம் –
அதீஹி பகவோ ப்ரஹ்மேதி தஸ்மா ஏதத்ப்ரோவாச -சொல்ல ஆரம்பித்தார் –
அந்நம் ப்ராணம் சக்ஷு ஷ்ரோத்ரம்
மநோ வாசமிதி –இவையே ப்ரஹ்மம் –
த் ஹோவாச -இவை இல்லையே -ஆனந்தம் வரை ப்ரஹ்மம் அறிந்தோமே பிள்ளை சொல்ல -மேலே சொல்லுவார் பிள்ளைக்கு உள்ள ஸ்ரத்தை அறிந்ததும் –
யதோ வா இமாநி பூதாநி ஜாயந்தே -ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் -த்ரிவித காரணம் -மேலே நாலாவது மோக்ஷம் -ஜென்மாதிகரணம் –
யேந ஜாதாநி ஜீவந்தி -யாரால் காப்பாற்ற படுகிறதோ
யத்ப்ரயந்த்யபிஸம் விஷந்தி-எத்தனை அடைகின்றனவோ -லயம் அடையுமோ -இறுதியாக மோக்ஷம் -ஆக சதுர்வித காரணங்கள் –
தன்னுள் கரத்தல் தானே சம்ஹாரம் -ஸூஷ்ம ரூபத்தில் -ஏகமேவ -சதேவ -அத்விதீயம் –
விசேஷண லக்ஷணம் -உப லக்ஷணம் -இரண்டு வித அடையாளங்கள் -புண்டரீகாக்ஷன் -ஸ்ரீ யபதி-போல்வன இவை இரண்டும் –
ப்ரஹ்மம் இருக்கிறார் உணர்ந்த பின்பு தெளிவாக ஸ்வரூபம் அறிய இவை -அடையாளங்கள் –
அதிகாரி -கர்மா விசாரம் செய்த பின்பே அதாதோ -அதனாலே -ப்ரஹ்ம விசாரம் –
கர்மங்கள் போக்கி அழுக்கு போக்கி நிர்மல மனசால் அறிந்த பின்பே தெளிவாக அறிந்து கொள்ள -ஆச்சார்யர் மூலம் –
தத்விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ தத்ப்ரஹ்மேதி
ஸ தபோதப்யத ஸ தபஸ்தப்த்வா–தபஸ் பண்ணி -சங்கல்பம் மூலம் ப்ரஹ்மம் அனைத்தையும் பண்ணுவதை அறிந்து கொள்கிறான் –
৷৷இதி ப்ரதமோநுவாக

அந்நம் ப்ரஹ்மே திவ்யஜாநாத் அந்நாத்த்யேவ கல்விமாநி பூதாநி ஜாயந்தே அந்நேந ஜாதாநி ஜீவந்தி அந்நம் ப்ரயந்த்யபிஸம் விஷந்தீதி
தத்விஜ்ஞாய புநரேவ வருணம் பிதரமுபஸஸார அதீஹி பகவோ ப்ரஹ்மேதி த் ஹோவாச தபஸா ப்ரஹ்ம விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ
தபோ ப்ரஹ்மேதி ஸ தபோதப்யத ஸ தபஸ்தப்த்வா–৷৷3.2.1৷৷

அந்நம் ப்ரஹ்மே திவ்யஜாநாத் –அன்னம் ப்ரஹ்மம் இப்படியாக த்யானம் பண்ணுவாய்
அந்நாத்த்யேவ கல்விமாநி பூதாநி ஜாயந்தே –அன்னத்தில் இருந்து தான் ஜீவ ராசிகள் பிறக்கிறது
அந்நேந ஜாதாநி ஜீவந்தி -அன்னத்தால் தான் காக்கப்படுகிறது -கீழே சொன்ன விதி முறைகள் படியே –
அந்நம் ப்ரயந்த்யபிஸம் விஷந்தீதி-அன்னத்தில் லயம் -முன்னிலை அடைவதே லயம் -பிருத்வி நீரில் கரைந்து -பிரளயம் பொழுது அப்பு –
அது அக்னியில் -அது வாயுவில் -அது ஆகாசத்தில் –இறுதியில் ப்ரஹ்மம் இடம் -சர்க்கம் பிரதி சர்க்கம் –
தத்விஜ்ஞாய புநரேவ வருணம் பிதரமுபஸஸார –மீண்டும் வந்து கேட்டான்
அதீஹி பகவோ ப்ரஹ்மேதி
த் ஹோவாச தபஸா ப்ரஹ்ம விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ
தபோ ப்ரஹ்மேதி ஸ தபோதப்யத ஸ தபஸ்தப்த்வா–மேலே தபஸ் பண்ணி அறிந்து கொள்வாய் –
அப்புறம் அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் என்று அனுப்பினார் –

ப்ராணோ ப்ரஹ்மே திவ்யஜாநாத் ப்ராணாத்த்யேவ கல்விமாநி பூதாநி ஜாயந்தே ப்ராணேந ஜாதாநி ஜீவந்தி
ப்ராணம் ப்ரயந்த்யபிஸம் விஷந்தீதி தத்விஜ்ஞாய புநரேவ வருணம் பிதரமுபஸஸார அதீஹி பகவோ ப்ரஹ்மேதி
த் ஹோவாச தபஸா ப்ரஹ்ம விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ தபோ ப்ரஹ்மேதி ஸ தபோதப்யத ஸ தபஸ்தப்த்வா –৷৷3.3.1৷৷

ப்ராணோ ப்ரஹ்மே திவ்யஜாநாத் -அடுத்த பிராணமயமே ப்ரஹ்மம் -கீழே சொன்ன அதே ரீதியிலே
ப்ராணாத்த்யேவ கல்விமாநி பூதாநி ஜாயந்தே
ப்ராணேந ஜாதாநி ஜீவந்தி
ப்ராணம் ப்ரயந்த்யபிஸம் விஷந்தீதி -லயமும் அதிலே -கர்மங்கள் பூத ஸூஷ்மங்கள் அழியாமல் -ஆத்மாவுடனே ப்ரஹ்மத்துடன் ஒட்டி இருக்குமே –
பிராகிருத பிரளயத்தில் பூத ஸூஷ்மங்களும் போகும் -கர்மங்கள் போகாதே –
முது எலும்பை மத்தாக வைத்து கடைய கடைய ஸூஷ் மங்கள் -மனசில் -அது பிராணனின் சேர்ந்து ஆத்மாவுடன் –
தத்விஜ்ஞாய
புநரேவ வருணம் பிதரமுபஸஸார அதீஹி பகவோ ப்ரஹ்மேதி
த் ஹோவாச தபஸா ப்ரஹ்ம விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ தபோ ப்ரஹ்மேதி ஸ தபோதப்யத ஸ தபஸ்தப்த்வா –
மீண்டும் தபஸ் பண்ணி அறிந்து கொள்வாய் –
அப்புறம் அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் என்று அனுப்பினார் –

மநோ ப்ரஹ்மே திவ்யஜாநாத் மநஸா ஹ்யேவ கல்விமாநி பூதாநி ஜாயந்தே மநஸா ஜாதாநி ஜீவந்தி மந ப்ரயந்த்யபிஸம் விஷந்தீதி
தத்விஜ்ஞாய புநரேவ வருணம் பிதரமுபஸஸார அதீஹி பகவோ ப்ரஹ்மேதி த் ஹோவாச தபஸா ப்ரஹ்ம விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ
தபோ ப்ரஹ்மேதி ஸ தபோதப்யத ஸ தபஸ்தப்தவா –৷৷3.4.1৷৷

மநோ ப்ரஹ்மே திவ்யஜாநாத் -சங்கல்பம் சிந்தனை -ப்ரஹ்மம்
மநஸா ஹ்யேவ கல்விமாநி பூதாநி ஜாயந்தே
மநஸா ஜாதாநி ஜீவந்தி
மந ப்ரயந்த்யபிஸம் விஷந்தீதி
தத்விஜ்ஞாய
புநரேவ வருணம் பிதரமுபஸஸார அதீஹி பகவோ ப்ரஹ்மேதி
த் ஹோவாச தபஸா ப்ரஹ்ம விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ
தபோ ப்ரஹ்மேதி ஸ தபோதப்யத ஸ தபஸ்தப்தவா-

விஜ்ஞாநம் ப்ரஹ்மே திவ்யஜாநாத் விஜ்ஞாநாத்த்யேவ கல்விமாநி பூதாநி ஜாயந்தே விஜ்ஞாநேந ஜாதாநி ஜீவந்தி
விஜ்ஞாநம் ப்ரயந்த்யபிஸம் விஷந்தீதி தத்விஜ்ஞாய புநரேவ வருணம் பிதரமுபஸஸார அதீஹி பகவோ ப்ரஹ்மேதி
த் ஹோவாச தபஸா ப்ரஹ்ம விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ தபோ ப்ரஹ்மேதி ஸ தபோதப்யத ஸ தபஸ்தப்த்வா–৷৷3.5.1৷৷

விஜ்ஞாநம் ப்ரஹ்மே திவ்யஜாநாத் –தர்மி-ஸ்வரூபம் – தர்ம பூத ஞானம் -இரண்டும் உண்டே -ஆத்மாவுக்கு –
தனக்கும் தோற்றும் -ஞான ஸ்வரூபம் -விளக்குக்கு தான் என்று தோற்றாதே -நான் நான் உணர்த்தி -நான் ஆகிற ஞானம்
இது இன்னது அறிவது தர்ம பூத ஞானம் -வெளியில் உள்ளவற்றை காட்டுவது -ஆத்மாவுக்கு ஞானம் -இத்தைக் கொண்டே ப்ரஹ்மம் அறிய வேண்டும் –
தானே பிரகாசித்தல் -தனக்கு பிரகாசித்தல் -இரண்டும் –
ஜீவாத்மா -விஞ்ஞானம் சப்தத்தால் சொல்லும் -சிறப்பு அம்சத்தை கொண்டே -ஞானம் தானே ஞாதா விட ஸ்ரேஷ்டம்
காரேய் கருணை –தத் குண சாரத்வாத் தத் விபதேதாத்-
ஸ்ரீ க்ருஷ்ண த்ருஷ்ணா -நம்மாழ்வார் போலே
விஜ்ஞாநாத்த்யேவ கல்விமாநி பூதாநி ஜாயந்தே
விஜ்ஞாநேந ஜாதாநி ஜீவந்தி
விஜ்ஞாநம் ப்ரயந்த்யபிஸம் விஷந்தீதி –சரீரம் என்று அறிந்து கொள்
தத்விஜ்ஞாய
புநரேவ வருணம் பிதரமுபஸஸார அதீஹி பகவோ ப்ரஹ்மேதி-இன்னும் பிள்ளை ஒத்துக் கொள்ள வில்லை
கீழே அன்னம் பிராணம் மனம் மாறும் -அதனால் –
இங்கு ஆத்மா உசத்தி என்றாலும் குணம் மாறுமே -ஸ்வரூப விகாரம் இல்லை ஸ்வபாவ விகாரங்கள் உண்டே –
த் ஹோவாச தபஸா ப்ரஹ்ம விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ தபோ ப்ரஹ்மேதி ஸ தபோதப்யத ஸ தபஸ்தப்த்வா-

ஆநந்தோ ப்ரஹ்மே திவ்யஜாநாத் ஆநந்தாத்த்யேவ கல்விமாநி பூதாநி ஜாயந்தே ஆநந்தேந ஜாதாநி ஜீவந்தி
ஆநந்தம் ப்ரயந்த்யபிஸம் விஷந்தீதி ஸைஷா பார்கவீ வாருணீ வித்யா பரமே வ்யோமந் ப்ரதிஷ்டிதா ஸ ய ஏவம் வேத ப்ரதிதிஷ்டதி
அந்நவாநந்நாதோ பவதி மஹாந் பவதி ப்ரஜயா பஷுபிர்ப்ரஹ்ம வர்சஸேந மஹாந் கீர்த்யா–৷৷3.6.1৷৷

ஆநந்தோ ப்ரஹ்மே திவ்யஜாநாத் –ஆனந்தமே ப்ரஹ்மம் –
ஆநந்தாத்த்யேவ கல்விமாநி பூதாநி ஜாயந்தே
ஆநந்தேந ஜாதாநி ஜீவந்தி
ஆநந்தம் ப்ரயந்த்யபிஸம் விஷந்தீதி
ஸைஷா பார்கவீ வாருணீ வித்யா பரமே வ்யோமந் ப்ரதிஷ்டிதா –இது தான் வாருணீ வித்யா -ப்ரஹ்மத்தின் இடம் பிரதிஷ்டை
ஸ ய ஏவம் வேத ப்ரதிதிஷ்டதி
அந்நவாநந்நாதோ பவதி மஹாந் பவதி ப்ரஜயா பஷுபிர்ப்ரஹ்ம வர்சஸேந மஹாந் கீர்த்யா-
நல்ல நிலை -அடைவான் இத்தை அறிந்தவன் -அன்னம் கிடைக்கும் -உண்டு ஆனந்தம் அடைவான் –
சாமர்த்தியம் உள்ளவன் – பிரஜைகளால் பசுக்களால் ப்ரஹ்ம தேஜஸால் -கீர்த்தி புகழ் அடைகிறான் –

அந்நம் ந நிந்த்யாத் தத்வ்ரதம் ப்ராணோ வா அந்நம் ஷரீரமந்நாதம் ப்ராணே ஷரீரம் ப்ரதிஷ்டிதம்
ஷரீரே ப்ராண ப்ரதிஷ்டித ததேததந்நமந்நே ப்ரதிஷ்டிதம் ஸ ய ஏததந்நமநநே ப்ரதிஷ்டிதம் வேத ப்ரதிதிஷ்டதி
அந்நவாநந்நாதோ பவதி மஹாந் பவதி ப்ரஜயா பஷுபிர்ப்ரஹ்ம வர்சஸேந மஹாந் கீர்த்யா–৷৷3.7.1৷৷

மேல் இந்த வித்யைக்கு அங்கங்களை காட்டி அருளுகிறது -நான்கு அங்கங்கள்
அந்நம் ந நிந்த்யாத் –அன்னத்தை-பிராணன் தான் அன்னம்
ஷரீரமந்நாதம் ப்ராணே ஷரீரம் ப்ரதிஷ்டிதம்-உண்பது சரீரம் -பிராணன் சரீரத்தில் பிரதிஷ்டை
ஷரீரே ப்ராண ப்ரதிஷ்டித
ததேததந்நமந்நே ப்ரதிஷ்டிதம்
ஸ ய ஏததந்நமநநே ப்ரதிஷ்டிதம் வேத ப்ரதிதிஷ்டதி-இப்படி ஒன்றில் ஓன்று பிரதிஷ்டம் என்று அறிய வேண்டுமே -அவனுக்கு நிலைப்பாடு கிட்டும்
அந்நவாநந்நாதோ பவதி மஹாந் பவதி ப்ரஜயா
பஷுபிர்ப்ரஹ்ம வர்சஸேந மஹாந் கீர்த்யா–அன்னம் உடையவன் ஆகிறான் -அனுபவிப்பான் -கீர்த்தி அடைவான்

அந்நம் ந பரிசக்ஷீத தத்வ்ரதம் ஆபோவா அந்நம் ஜ்யோதிரந்நாதம் அப்ஸு ஜ்யோதி ப்ரதிஷ்டிதம் ஜ்யோதிஷ்யாப ப்ரதிஷ்டிதா
ததேததந்நமந்நே ப்ரதிஷ்டிதம் ஸ ய ஏததந்நமந்நே ப்ரதிஷ்டிதம் வேத ப்ரதிதிஷ்டதி அந்நவாநந்நாதோ பவதி
மஹாந் பவதி ப்ரஜயா பஷுபிர்ப்ரஹ்ம வர்சஸேந மஹாந் கீர்த்யா–৷৷3.8.1৷৷

அந்நம் ந பரிசக்ஷீத தத்வ்ரதம் -விகாரம் நாசம் அடைய வைக்காதே
ஆபோவா அந்நம் ஜ்யோதிரந்நாதம் அப்ஸு ஜ்யோதி ப்ரதிஷ்டிதம் ஜ்யோதிஷ்யாப ப்ரதிஷ்டிதா–பிரதிஷ்டிதம் ஒன்றில் ஓன்று இங்கும்
ததேததந்நமந்நே ப்ரதிஷ்டிதம் ஸ ய ஏததந்நமந்நே ப்ரதிஷ்டிதம் வேத ப்ரதிதிஷ்டதி
அந்நவாநந்நாதோ பவதி
மஹாந் பவதி ப்ரஜயா பஷுபிர்ப்ரஹ்ம வர்சஸேந மஹாந் கீர்த்யா-

அன்னம் பஹு குர்வீத தத் விரதம் ப்ருதிவீ வா அன்னம் ஆகாச அந்நாத-ப்ருதிவ்யாம் ஆகாச ப்ரதிஷ்டித-
ஆகாசோ ப்ருத்வீ ப்ரதிஷ்டிதா-ததே தத் அன்ன மன்னே ப்ரதிஷ்டிதம் -ச ஏதத் அன்ன மன்னே ப்ரதிஷ்டிதம் வேத ப்ரதிஷ்டித
அன்னவான் அந்நாதோ பவதி -மஹான் பவதி -ப்ரஜயா பஹுபிர் ப்ரஹ்ம வர்ச நே-மஹான் கீர்த்தயா ৷৷3.9.1৷৷

அன்னம் பஹு குர்வீத -நிறைய விளைக்க வேண்டும் -பசுமை புரட்சி
தத் விரதம் ப்ருதிவீ வா அன்னம் ஆகாச அந்நாத-
ப்ருதிவ்யாம் ஆகாச ப்ரதிஷ்டித–பிருத்வியும் ஆகாசமும் சார்ந்து
ஆகாசோ ப்ருத்வீ ப்ரதிஷ்டிதா-ததே தத் அன்ன மன்னே ப்ரதிஷ்டிதம் –
ச ஏதத் அன்ன மன்னே ப்ரதிஷ்டிதம் வேத ப்ரதிஷ்டித
அன்னவான் அந்நாதோ பவதி -மஹான் பவதி -ப்ரஜயா பஹுபிர் ப்ரஹ்ம வர்ச நே-மஹான் கீர்த்தயா

ந கஞ்சன வசதவ் பிரத்யா சஷீத தத் வ்ரதம் தஸ் மாத்யா -கயா ச விதாய பஹ்வன்னம் ப்ராப்நுயாத் அராத் யஸ்மா
அன்ன மித்யா சக்ஷதே ஏதத் வைமுகதோ அன்ன ராத்தம்
முகதோ ஸ்மா அன்ன ராத்யதே ஏதத் வை மத்யதோ அன்ன ராத்தம் மத்யதோ ஸ்மா அன்ன ராத்யதே
ஏதத்வா அன்ன தோ அன்ன ராத்தம் அந்ததோ ஸ்மா அன்ன ராத்யதே ய ஏவம் வேத ஷேம இதி வாசி
யோக ஷேம இதி பிராணா பாநயோ கர்மேதி ஹஸ்தயோ
கதிரிதி பாதயோ விமுக்திரிதி பாயவ் இதி
மாநுஷீ ஸ்சமாஜ்ஞா அததைவி த்ருப் திரிதி வ்ருஷ்டவ்
பலமிதி வித்யுதி யஸ இதி பஸூஷூ ஜ்யோதிரிதி நஷத்ரேஷூ பிரஜாதி ரம்ருதமா நந்த இத் யுபஸ்தே
ஸர்வமித்யாகாசே தத் ப்ரதிஷ்டேத்யுபா ஸீத ப்ரதிஷ்டாவான் பவதி
தன்மஹ இத்யுபாஸீத மாநவான் பவதி தந் நம இத்யுபாஸீத
நம் யந்தேஸ் மை காமா தத் ப்ரஹ மேத் யுபா ஸீத ப்ரஹ்ம வாந் பவதி
தத் ப்ரஹ்மண பரிமர இத்யுபாஸீத பர்யேணம் ம்ரி யந்தே த்விஷன் தஸ்ச பத்நா
பரியே ப்ரியே ப்ராத் ருவ்யா ச யஸ் சாயம் புருஷே யஸ் சா சா வாதித்யே
ச ஏக ச ய ஏவம் வித் அஸ்மால் லோகாத் ப்ரேத்ய
ஏத மன்னமய மாத்மந முப ஸங்க்ரம்ய ஏதம்
பிராண மயமாத்மந முப ஸங்க்ரம்ய ஏதம்
மநோ மயமாத்மந முப ஸங்க்ரம்ய ஏதம்
விஞ்ஞான மயமாத்மந முப ஸங்க்ரம்ய ஏதம்
ஆனந்த மயமாத்மந முப ஸங்க்ரம்ய
இமாந் லோகாந் காமாந் நிகாம ரூப்ய அநு ஸஞ்சரன்
ஏதத் சாம காயாந் நாஸ்தே ஹாவு ஹாவு ஹாவு
அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம்
அஹம் அந்நாதோ அஹம் அந்நாதோ அஹம் அந்நாதோ
அஹஸ் லோக க்ருதஹஸ் லோக க்ருதஹஸ் லோக க்ருத்
அஹமஸ்மி பிரதமஜா ருதாஸ்ய பூர்வம் தேவேப்யோ
அம்ருத் ஸஸ்ய நா பா இ யோமா ததாதி ச இதேவ
மா வா அஹம் அன்னம் அன்ன மதந்தமாத்மி
அஹம் விஸ்வம் புவந மப்யபவாம் ஸூவர்ந ஜ்யோதீ
ய ஏவம் வேத
இத் யுபநிஷத் ৷৷3.10.1৷৷

ந கஞ்சன வசதவ் பிரத்யா சஷீத –வீட்டை தேடி வந்த ஒருவனை -வெறும் வயிற்றுடன் அனுப்பாதே -அதீதி ஸத்காரம் –
ரஷ்ய பாரிப்பு -திரி விக்ரமன் -ஸ்ரீ மஹா வராஹம் –
தத் வ்ரதம் தஸ் மாத்யா -கயா ச விதாய பஹ்வன்னம் ப்ராப்நுயாத் -நிறைய அன்னம் சேகரித்து வை –
அராத் யஸ்மா
அன்ன மித்யா சக்ஷதே
ஏதத் வைமுகதோ அன்ன ராத்தம்
முகதோ ஸ்மா அன்ன ராத்யதே -த்ரிவித அன்னங்கள்-முன்னும் நடுவிலும் இறுதியிலும்
ஏதத் வை மத்யதோ அன்ன ராத்தம் மத்யதோ ஸ்மா அன்ன ராத்யதே -நடுவிலும் அன்னம் –தயாராக வைக்க வேண்டுமே –
ஏதத்வா அன்ன தோ அன்ன ராத்தம் -நன்றாக சாதிக்க வேண்டும் -தாராள மனஸ் வேண்டுமே –
அந்ததோ ஸ்மா அன்ன ராத்யதே
ய ஏவம் வேத ஷேம இதி வாசி -அறிந்து செய்தால் கீர்த்தி யஜஸ் அடைவோம் –
யோக ஷேம இதி -வாக்கை காக்கும் கருவி
பிராணா பாநயோ கர்மேதி ஹஸ்தயோ
கதிரிதி பாதயோ விமுக்திரிதி பாயவ்
இதி மாநுஷீ ஸ்சமாஜ்ஞா –மனுஷ விஷயம் மேலே தேவ விஷயம்
அததைவி த்ருப் திரிதி வ்ருஷ்டவ் பலமிதி வித்யுதி
யஸ இதி பஸூஷூ ஜ்யோதிரிதி நஷத்ரேஷூ பிரஜாதி ரம்ருதமா நந்த இத் யுபஸ்தே
ஸர்வமித்யாகாசே தத் ப்ரதிஷ்டேத்யுபா ஸீத
ப்ரதிஷ்டாவான் பவதி
தன்மஹ இத்யுபாஸீத
மாநவான் பவதி –மஹானாக ஆகிறாய்
தந் நம இத்யுபாஸீத நம் யந்தேஸ் மை காமா தத் ப்ரஹ மேத் யுபா ஸீத ப்ரஹ்ம வாந் பவதி –
தத் ப்ரஹ்மண பரிமர இத்யுபாஸீத
பர்யேணம் ம்ரி யந்தே த்விஷன் தஸ்ச பத்நா -விரோதிகள் விளக்குவார்
பரியே ப்ரியே ப்ராத் ருவ்யா ச யஸ் சாயம் புருஷே யஸ் சா சா வாதித்யே –ஆதித்ய மண்டலா வார்த்தையே ஹ்ருதய கமலத்தில்
ச ஏக ச ய ஏவம் வித் அஸ்மால் லோகாத் ப்ரேத்ய–லோகத்தில் இருந்து புறப்பட்டு
ஏத மன்னமய மாத்மந முப ஸங்க்ரம்ய –ப்ரஹ்மத்தை -அடைகிறான் -அன்னமய சரீரம் தானே ப்ரஹ்மத்துக்கு
ஏதம் பிராண மயமாத்மந முப ஸங்க்ரம்ய
ஏதம் மநோ மயமாத்மந முப ஸங்க்ரம்ய
ஏதம் விஞ்ஞான மயமாத்மந முப ஸங்க்ரம்ய -ஜீவனை சரீரமாக -அப்ருதக் ஸ்திதி
ஏதம் ஆனந்த மயமாத்மந முப ஸங்க்ரம்ய -இங்கு ப்ரஹ்மமே ஆனந்தமயம் -ஆனந்தமே ஸ்வரூபம் குணம் -ஸ்ரீ வைகுண்டம் அடைந்து –
கீழே ஆன் தர்மங்கள் -சின்ன சின்ன தர்ம காரியங்களே இவ்வளவு பெரிய ப்ரஹ்ம பிராப்தி -அடைவிக்கும் –
ஸஹ தர்ம சரிதவ-இருவரும் -சேர்ந்தே -/ ப்ரஹ்ம ஞானம் முன்பு ஆசை வளர்க்க வேண்டுமே –
பகவத் பாகவத கைங்கர்யம் செய்து அவன் ப்ரீதி வளர்த்து ப்ரஹ்ம பிராப்தி பெறுவோம் -திரு உள்ள ப்ரீதியே நமக்கு சக்தியை வளர்க்கும் –
இமாந் லோகாந் காமாந் நி காம ரூப்ய அநு ஸஞ்சரன்-எங்கும் சென்று -சூழ்ந்து இருந்து பல்லாண்டு பாடலாமே
ஏதத் சாம காயாந் நாஸ்தே ஹாவு ஹாவு ஹாவு–ஆனந்தம் போக்குவீட்டு -அனுபவ ப்ரீதி உந்த –
அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் அஹம் அன்னம் -ஜீவனே அன்னம் -உண்டிட்டாய் இனி உண்டு ஒழியாய் –
அஹம் அந்நாதோ அஹம் அந்நாதோ அஹம் அந்நாதோ –ப்ரஹ்மம் சொல்வது -உன்னை அனுபவிப்பேன் –
படியாய் கிடந்தது உன் பவள வாய் காண்பது
அஹஸ் லோக க்ருதஹஸ் லோக க்ருதஹஸ் லோக க்ருத் -ஜகமே ரஷிக்கப் பட்டது
அஹமஸ்மி பிரதமஜா ருதாஸ்ய பூர்வம் தேவேப்யோ
அம்ருத் ஸஸ்ய நா பா இ –நாபி -சக்கரம் அச்சு போலே ப்ரஹ்மம்
யோமா ததாதி ச இதேவ
மா வா அஹம் அன்னம் அன்ன மதந்தமாத்மி–எங்கும் வியாபித்து -அன்னமாயும் ஜீவனாயும் -சரீரமாக கொண்ட ப்ரஹ்மம்
அஹம் விஸ்வம் புவந மப்யபவாம் ஸூவர்ந ஜ்யோதீ
ய ஏவம் வேத –ஜகம் தாண்டி -பரஞ்சோதி -நிறைந்த சோதி வெள்ளம் -இப்படி அறிந்து கொள்வதே -இந்த உபநிஷத் –
இத் யுபநிஷத்

————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ ஸ்வேதாஷ்வத்ர உபநிஷத் —

June 12, 2017

ஹரி ப்ரஹ்மவாதிநோ வதந்தி-கிம் காரணம் ப்ரஹ்ம குத ஸ்ம ஜாதா –ஜீவாம கேந க்வ ஸம் ப்ரதிஷ்ட-
அதிஷ்டிதா கேந ஸுகேதரேஷு வர்தாமஹே ப்ரஹ்மவிதோ வ்யவஸ்தாம்-৷৷1.1.1৷৷

கால ஸ்வபாவோ நியதிர்யதரிச்சா பூதாநி யோநி புருஷ இதி சிந்த்யா-
ஸம் யோக ஏஷாம் ந த்வாத்மபாவா தாத்மாப்யநீஷ ஸுகதுக்கஹேதோ–৷৷1.1.2৷৷

தே த்யாநயோகாநுகதா அபஷ்யந்தேவாத்மஷக்திம் ஸ்வகுணைர்நிகூடாம்.
ய காரணாநி நிகிலாநி தாநி காலாத்ம யுக்தாந்யதி திஷ்டத்யேக ৷৷1.1.3৷৷

தமேகநேமிம் த்ரிவரிதம் ஷோடஷாந்தம் ஷதார்தாரம் விம் ஷதிப்ரத்யராபி-
அஷ்டகை ஷட்பிர்விஷ்வரூபைகபாஷம் த்ரிமார்கபேதம் த்விநிமித்தைக மோஹம்৷৷1.1.4৷৷

பஞ்சஸ்ரோதோம்பும் பஞ்சயோந்யுக்ரவக்ராம் பஞ்சப்ராணோர்மிம் பஞ்சபுத்தயாதிமூலாம்.
பஞ்சாவர்தாம் பஞ்சதுக்கௌகவேகாம் பஞ்சஷத்பேதாம் பஞ்சபர்வாமதீம ৷৷1.1.5৷৷

ஸர்வாஜீவே ஸர்வஸம் ஸ்தே பரிஹந்தே அஸ்மிந்ஹம் ஸோ ப்ராம்யதே ப்ரஹ்மசக்ரே.
பரிதகாத்மாநம் ப்ரேரிதாரம் ச மத்வா ஜுஷ்டஸ்த தஸ்தேநாமரி தத்வமேதி ৷৷1.1.6৷৷

உத்கீதமேதத்பரமம் து ப்ரஹ்ம தஸ்மிம் ஸ்த்ரயம் ஸுப்ரதிஷ்டாக்ஷரம் ச.
அத்ராந்தரம் ப்ரஹ்மவிதோ விதித்வா லீநா ப்ரஹ்மணி தத்பரா யோநிமுக்தா–৷৷1.1.7৷৷

ஸம் யுக்தமேதத்க்ஷ ரமக்ஷரம் ச வ்யக்தாவ்யக்தம் பரதே விஷ்வமீஷ-
அநீஷஷ்சாத்மா பத்யதே போக்தரி பாவாஜ்ஜ்ஞாத்வா தேவம் முச்யதே ஸர்வபாஷை ৷৷1.1.8৷৷

ஜ்ஞாஜ்ஞௌ த்வாவஜா வீஷாநீஷாவஜா ஹ்யேகா போக்தரி போக்யார்த யுக்தா-
அநந்தஷ்சாத்மா விஷ்வரூபோ ஹ்யகர்தா த்ரயம் யதா விந்ததே ப்ரஹ்மமேதத் –৷৷1.1.9৷৷

க்ஷரம் ப்ரதாநம மரிதாக்ஷரம் ஹர க்ஷராத்மாநா வீஷதே தேவ ஏக–
தஸ்யாபித்யா நாத்யோஜ நாத்தத்த்வ பாவாத்பூயஷ்சாந்தே விஷ்வமாயா நிவரித்தி–৷৷1.1.10৷৷

ஜ்ஞாத்வா தேவம் ஸர்வபாஷாபஹாநி க்ஷீணை க்லேஷைர்ஜந்ம மரித்யு ப்ரஹாணி-
தஸ்யாபித்யா நாத்தரிதீயம் தேஹபேதே விஷ்வைஷ்வர்யம் கேவல ஆப்தகாம–৷৷1.1.11৷৷

ஏதஜ்ஜ்ஞேயம் நித்யமேவாத்மஸம் ஸ்தம் நாத பரம் வேதிதவ்யம் ஹி கிஞ்சித்-
போக்தா போக்யம் ப்ரேரிதாரம் ச மத்வா ஸர்வம் ப்ரோக்தம் த்ரிவிதம் ப்ரஹ்ம மேதத் ৷৷1.1.12৷৷

வஹ்நேர்யர்தா யோநிகதஸ்ய மூர்திர்ந தரிஷ்யதே நைவ ச லிங்கநாஷ–
ஸ பூய ஏவேந்தந யோநிகரிஹ்யஸ்த த்வோபயம் வை ப்ரணவேந தேஹே –৷৷1.1.13৷৷

திலேஷு தைலம் ததீநீவ ஸர்பிராப ஸ்ரோத ஸ்வரணீஷு சாக்நி–
ஏவமாத்மாத்மநி கரிஹ்யதேஸௌ ஸத்யேநைநம் தபஸா யோநுபஷ்யதி ৷৷1.14৷৷

ஸர்வவ்யாபிநமாத்மாநம் க்ஷீரே ஸர்பிரிவார்பிதம்-
ஆத்ம வித்யாத போமூலம் தத்ப்ரஹ்மோ பநிஷத்பரம் தத்ப்ரஹ்மோ பநிஷத்பரமிதி –৷৷1.15৷৷

யுஞ்ஜாந ப்ரதமம் மநஸ்தத்த்வாய ஸவிதா திய–அக்நேர்ஜோதி ர்நிசாய்ய பரிதிவ்யா அத்யாபரத்–৷৷2.1.1৷৷

யுக்தேந மநஸா வயம் தேவஸ்ய ஸவிது ஸவே ஸுவர்கேயாய ஷக்த்யா ৷৷2.1.2৷৷

யுக்த்வாய மநஸா தேவாந்ஸுவர்யதோ தியாம் திவம்-பரிஹஜ்ஜ்யோதி கரிஷ்யத ஸவிதா ப்ரஸுவாதி தாந் ৷৷2.1.3৷৷

யுஞ்ஜதே மந உத யுஞ்ஜதே தியோ விப்ரா விப்ரஸ்ய பரிஹதோ விபஷ்சித-
வி ஹோத்ரா ததே வயுநாவிதேக இந்மஹீ தேவஸ்ய ஸவிது பரிஷ்டுதி ৷৷2.1.4৷৷

யுஜே வாம் ப்ரஹ்ம பூர்வ்யம் நமோபிர்விஷ்லோக ஏது பத்யேவ ஸூரோ–
ஷ்ரரிண்வந்து விஷ்வே அமரிதஸ்ய புத்ரா ஆ யே தாமாநி திவ்யாநி தஸ்து ৷৷2.1.5৷৷

அக்நிர்யத்ராபி மத்யதே வாயுர்யத்ரா திருத்யதே-ஸோமோ யத்ராதி ரிச்யதே தத்ர ஸம் ஜாயதே மந–৷৷2.1.6৷৷

ஸவித்ரா ப்ரஸவேந ஜுஷேத ப்ரஹ்ம பூர்வ்யம்– தத்ர யோநிம் கரிண்வஸே ந ஹி தே பூர்வமக்ஷிபத் -৷৷2.1.7৷৷

த்ரிருந்நதம் ஸ்தாப்ய ஸமம் ஷரீரம் ஹரிதீந்த்ரியாணி மநஸா ஸம் நிருத்ய-
ப்ரஹ்மோடுபேந ப்ரதரேத வித்வாந்ஸ்ரோதாம் ஸி ஸர்வாணி பயாவஹாநி –৷৷2.1.8৷৷

ப்ராணாந்ப்ர பீட்யேஹ ஸம் யுக்தசேஷ்ட க்ஷீணே ப்ராணே நாஸிக யோச்ச்வஸீத–
துஷ்டாஷ்வ யுக்தமிவ வாஹமேநம் வித்வாந்மநோ தாரயேதாப்ரமத்த–৷৷2.1.9৷৷

ஸமே ஷுசௌ ஷர்கராவஹ்நி வாலுகா விவர்ஜிதே ஷப்த ஜலாஷ்ரயாதிபி–
மநோநுகூலே ந து சக்ஷுபீடநே குஹா நிவாதாஷ்ரயணே ப்ரயோஜயேத்–৷৷2.1.10৷৷

நீஹார தூமார்காநலா நிலாநாம் கத்யோத வித்யுத்ஸ்படி கஷஷீநாம்.
ஏதாநி ரூபாணி புரஸ்ஸராணி ப்ரஹ்மண்யபி வ்யக்திகராணி யோகே –৷৷2.1.11৷৷

பரிதிவ்யப்தேஜோ நிலகே ஸமுத்திதே–பஞ்சாத்மகே யோககுணே ப்ரவரித்தே.
ந தஸ்ய ரோகோ ந ஜரா ந மரித்யு-ப்ராப்தஸ்ய யோகாக்நிமயம் ஷரீரம் –৷৷2.1.12৷৷

லகுத்வ மாரோக்ய மலோலுபத்வம் வர்ணப்ரஸாதம் ஸ்வரஸௌஷ்டவம் ச-
கந்த ஷுபோ மூத்ரபுரீஷமல்பம் யோக ப்ரவரித்திம் ப்ரதமாம் வதந்தி –৷৷2.1.13৷৷

யதைவ பிம்பம் மரிதயோபலிப்தம் தேஜோமயம் ப்ராஜதே தத்ஸுதாந்தம்–
தத்வாத்மதத்வம் ப்ரஸமீக்ஷ்ய தேஹீ ஏக கரிதார்தோ பவதே வீதஷோக–৷৷2.1.14৷৷

யதாத்மதத்த்வேந து ப்ரஹ்மதத்த்வம் தீபோபமேநேஹ யுக்த ப்ரபஷ்யேத்-
அஜம் த்ருவம் ஸர்வ தத்த்வைர்விஷுத்தம் ஜ்ஞாத்வா தேவம் முச்யதே ஸர்வ பாஷை–৷৷2.1.15৷৷

ஏஷோ ஹ தேவ ப்ரதிஷோநு ஸர்வா–பூர்வோ ஹ ஜாத ஸ உ கர்பே அந்த–
ஸ ஏவ ஜாத ஸ ஜநிஷ்யமாண ப்ரத்யங்ஜநாம் ஸ்திஷ்டதி ஸர்வதோமுக–৷৷2.1.16৷৷

யோ தேவோக்நௌ யோப்ஸு யோ விஷ்வம் புவநமாவிவேஷ.
யோ ஓஷதீஷு யோ வநஸ்பதிஷு தஸ்மை தேவாய நமோ நம -৷৷2.1.17৷৷

———————————-

ய ஏகோ ஜாலவாநீஷத ஈஷநீபி ஸர்வாம் ல்லோகாநீஷத ஈஷநீபி–
ய ஏவைக உத்பவே ஸம்பவே ச ய ஏதத்விதுரமரிதாஸ்தே பவந்தி –৷৷3.1.1৷৷

ஏகோ ஹி ருத்ரோ ந த்விதீயாய தஸ்துர்ய-இமா ல்லோகாநீஷத ஈஷநீபி–
ப்ரத்யங்ஜநாம் ஸ்திஷ்டதி ஸம் சுகோசாந்தகாலே-ஸம் ஸரிஜ்ய விஷ்வா புவநாநி கோபா–৷৷3.1.2৷৷

விஷ்வதஷ்சக்ஷுருத விஷ்வதோ முகோ விஷ்வதோ பாஹுருத விஷ்வ தஸ்பாத்–
ஸம் பாஹுப்யாம் தமதி ஸம் பதத்ரைர்த்யாவாபூமீ ஜநயந் தேவ ஏக–৷৷3.1.3৷৷

யோ தேவாநாம் ப்ரபவஷ்சோத்பவஷ்ச விஷ்வாதிபோ ருத்ரோ மஹர்ஷி–
ஹிரண்யகர்பம் ஜநயாமாஸ பூர்வம் ஸ நோ புத்த்யா ஷுபயா ஸம் யுநக்து–৷৷3.1.4৷৷

யா தே ருத்ர ஷிவா தநூர கோராபாப காஷிநீ–
தயா நஸ்தநுவா ஷந்தமயா கிரிஷந்தாபி சாகஷீஹி –৷৷3.1.5৷৷

யாமிஷும் கிரிஷந்த ஹஸ்தே பிபர்ஷ்யஸ்தவே.
ஷிவாம் கிரித்ர தாம் குரு மா ஹி் ஸீ புருஷம் ஜகத் —৷৷3.1.6৷৷

தத பரம் ப்ரஹ்மபரம் பரிஹந்தம் யதாநிகாயம் ஸர்வபூதேஷு கூடம்–
விஷ்வஸ்யைகம் பரிவேஷ்டி தாரமீஷம் தம் ஜ்ஞாத்வாமரிதா பவந்தி –৷৷3.1.7৷৷

வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹாந்த மாதித்யவர்ணம் தமஸ பரஸ்தாத்–
தமேவ விதித்வாதி மரித்யுமேதி நாந்ய பந்தா வித்யதேயநாய–৷৷3.1.8৷৷

யஸ்மாத்பரம் நாபரமஸ்தி கிஞ்சித்யஸ்மாந்நாணீயோ ந ஜ்யாயோஸ்தி கஷ்சித்-
வரிக்ஷ இவ ஸ்தப்தோ திவி திஷ்டத்யேகஸ்தேநேதம் பூர்ணம் புருஷேண ஸர்வம்–৷৷3.1.9৷৷

ததோ யதுத்தரதரம் ததரூபமநா மயம்-ய ஏதத்விதுரமரி தாஸ்தே பவந்த்ய தேதரே துக்கமேவாபி யந்தி–৷৷3.1.10৷৷

ஸர்வாந நஷிரோக்ரீவ ஸர்வ பூதகுஹாஷய–ஸர்வவ்யாபீ ஸ பகவாந்-தஸ்மாத் ஸர்வகத ஷிவ–৷৷3.1.11৷৷

மஹாந்ப்ர புர்வை புருஷ ஸத்வஸ்யைஷ ப்ரவர்தக–ஸு நிர்மலாமிமாம் ப்ராப்தி மீஷாநோ ஜ்யோதிரவ்ய–৷৷3.1.12৷৷

அங்குஷ்டமாத்ர புருஷோந்தராத்மா ஸதா ஜநாநாம் ஹரிதயே ஸம் நிவிஷ்ட–
ஹரிதா மநீஷா மநஸாபிக்லரிப்தோ ய ஏதத் விதுரமரிதாஸ்தே பவந்தி ৷৷3.1.13৷৷

ஸஹஸ்ரஷீர்ஷா புருஷ ஸஹஸ்ராக்ஷ ஸஹஸ்ரபாத்–
ஸ பூமிம் விஷ்வதோ வரித்வாத்ய திஷ்டத்த ஷாங்குலம் –৷৷3.1.14৷৷

புருஷ ஏவேத் ஸர்வம் யத்பூதம் யச்ச பவ்யம்-
உதாமரி தத்வஸ்யேஷாநோ யதந்நே நாதிரோஹதி–৷৷3.1.15৷৷

ஸர்வத பாணிபாதம் தத்ஸர்வ தோக்ஷிஷி ரோமுகம்-
ஸர்வத ஷ்ருதி மல்லோகே ஸர்வ மாவரித்ய திஷ்டதி–৷৷3.1.16৷৷

ஸர்வேந்த்ரிய குணாபாஸம் ஸர்வேந்த்ரிய விவர்ஜிதம்.
ஸர்வஸ்ய ப்ரபுமீஷாநம் ஸர்வஸ்ய ஷரணம் ஸுஹரித்–৷৷3.1.17৷৷

நவத்வாரே புரே தேஹீ ஹம் ஸோ லேலாயதே பஹி–
வஷீ ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஸ்தாவரஸ்ய சரஸ்ய ச৷৷3.1.18৷৷

அபாணிபாதோ ஜவநோ க்ரஹீதா பஷ்யத்யசக்ஷு ஸ ஷ்ரரிணோத்யகர்ண–

அணோரணீயாந்மஹதோ மஹீயாநாத்மா குஹாயாம் நிஹிதோஸ்ய ஜந்தோ–
தமக்ரதும் பஷ்யதி வீதஷோகோ தாது ப்ரஸாதாந்மஹிமாந மீஷம்–৷৷3.1.20৷৷

வேதாஹமேதம் அஜரம் புராணம் ஸர்வாத்மாநம் ஸர்வகதம் விபுத்வாத்–
ஜந்மநிரோதம் ப்ரவதந்தி யஸ்ய ப்ரஹ்மவாதிநோ ஹி ப்ரவதந்தி நித்யம்–৷৷3.1.21৷৷

—————————————

ய ஏகோவர்ணோ பஹுதா ஷக்தியோகாத்–வர்ணாநநேகாந் நிஹிதார்தோ ததாதி.
விசைதி சாந்தே விஷ்வமாதௌ ஸ தேவ–ஸ நோ புத்த்யா ஷுபயா ஸம் யுநக்து–৷৷4.1.1৷৷

ததேவாக்நிஸ்ததா தித்யஸ்தத்வாயுஸ்தது சந்த்ரமா–ததேவ ஷுக்ரம் தத்ப்ரஹ்ம ததாபஸ்தத் ப்ரஜாபதி–৷৷4.1.2৷৷

த்வம் ஸ்த்ரீ த்வம் புமாநஸி த்வம் குமார உத வா குமாரீ–
த்வம் ஜீர்ணோ தண்டேந வஞ்சஸி த்வம் ஜாதோ பவஸி விஷ்வதோமு–৷৷4.1.3৷৷

நீல பதங்கோ ஹரிதோ லோஹி தாக்ஷஸ்தடித்கர்ப றதவ ஸமுத்ரா–
அநாதிமத் த்வம் விபுத்வேந வர்தஸே யதோ ஜாதாநி புவநாநி விஷ்வா–৷৷4.1.4৷৷

அஜாமேகாம் லோஹி தஷுக்ல கரிஷ்ணாம் பஹ்வீ ப்ரஜா ஸரிஜமாநாம் ஸரூபா–
அஜோ ஹ்யேகோ ஜுஷமாணோ நுஷேதே ஜஹாத்யேநாம் புக்த போகாமஜோந்ய–৷৷4.1.5৷৷

த்வா ஸுபர்ணா ஸயுஜா ஸகாயா ஸமாநம் வரிக்ஷம் பரிஷஸ்வஜாதே-
தயோரந்ய பிப்பலம் ஸ்வாத்வத்த்ய நஷ்நந்நந்யோ அபிசாகஷீதி–৷৷4.1.6৷৷

ஸமாநே வரிக்ஷே புருஷோ நிமக்நோநீஷயா ஷோசதி முஹ்யமாந–
ஜுஷ்டம் யதா பஷ்யத்யந்ய மீஷமஸ்ய மஹிமாந மிதி வீதஷோக–৷৷4.1.7৷৷

றசோ அக்ஷரே பரமே வ்யோமந் யஸ்மிந்தேவா அதி விஷ்வே நிஷேது–
யஸ்தம் ந வேத கிமரிசா கரிஷ்யதி ய இத்தத்விதுஸ்த இமே ஸமாஸதே–৷৷4.1.8৷৷

சந்தாம் ஸி யஜ்ஞா க்ரதவோ வ்ரதாநி பூதம் பவ்யம் யச்ச வேதா வதந்தி–
அஸ்மாந் மாயீ ஸரிஜதே விஷ்வ மேதத்தஸ்மிம் ஷ்சாந்யோ மாயயா ஸம் நிருத்த–৷৷4.1.9৷৷

மாயாம் து ப்ரகரிதிம் வித்யாந்மாயிநம் து மஹேஷ்வரம்-
தஸ்யாவயவ பூதைஸ்து வ்யாப்தம் ஸர்வமிதம் ஜகத்–৷৷4.1.10৷৷

யோ யோநிம் யோநி மதிதிஷ்டத்யேகோ யஸ்மிந்நிதம் ஸம் ச விசைதி ஸர்வம்–
தமீஷாநம் வரதம் தேவமீட்யம் நிசாய்யேமாம் ஷாந்தி மத்யந்த மேதி–৷৷4.1.11৷৷

யோ தேவாநாம் ப்ரபவஷ்சோ த்பவஷ்ச விஷ்வாதிபோ ருத்ரோ மஹர்ஷி-
ஹிரண்யகர்பம் பஷ்யத ஜாயமாநம் ஸ நோ புத்த்யா ஷுபயா ஸம் யுநக்து–৷৷4.1.12৷৷

யோ தேவாநாமதிபோ யஸ்மிந்ல்லோகா அதிஷ்ரிதா–
ய ஈஷே அஸ்ய த்விபதஷ்சதுஷ்பத கஸ்மை தேவாய ஹவிஷா விதேம–৷৷4.1.13৷৷

ஸூக்ஷ்மாதி ஸூக்ஷ்மம் கலிலஸ்ய மத்யே விஷ்வஸ்ய ஸ்ரஷ்டார மநேகரூபம்–
விஷ்வஸ்யைகம் பரிவேஷ்டி தாரம் ஜ்ஞாத்வா ஷிவம் ஷாந்தி மத்யந்தமேதி–৷৷4.1.14৷৷

ஸ ஏவ காலே புவநஸ்ய கோப்தா–விஷ்வாதிப ஸர்வபூதேஷு கூட–
யஸ்மிந் யுக்தா ப்ரஹ்மர்ஷயோ தேவதாஷ்ச தமேவம் ஜ்ஞாத்வா மரித்யுபாஷாம் ஷ்சிநத்தி–৷৷4.1.15৷৷

கரிதாத் பரம் மண்டமிவாதி ஸூக்ஷ்மம் ஜ்ஞாத்வா ஷிவம் ஸர்வபூதேஷு கூடம்-
விஷ்வஸ்யைகம் பரிவேஷ்டிதாரம் ஜ்ஞாத்வா தேவம் முச்யதே ஸர்வபாஷை–৷৷4.1.16৷৷

ஏஷ தேவோ விஷ்வகர்மா மஹாத்மா ஸதா ஜநாநாம் ஹரிதயே ஸந்நிவிஷ்ட–
ஹரிதா மநீஷா மநஸாபிக்லரிப்தோ ய ஏதத் விதுரமரிதாஸ்தே பவந்தி–৷৷4.1.17৷৷

யதாதமஸ்தந்ந திவா ந ராத்ரி ந ஸந்நசாஸச்சிவ ஏவ கேவல–
ததக்ஷரம் தத் ஸவிதுர்வரேண்யம் ப்ரஜ்ஞா ச தஸ்மாத் ப்ரஸரிதா புராணீ –৷৷4.1.18৷৷

நைநமூர்த்வம் ந திர்யஞ்சம் ந மத்யே பரிஜக்ரபத்–
ந தஸ்ய ப்ரதிமா அஸ்தி யஸ்ய நாம மஹத் யஷ–৷৷4.1.19৷৷

ந ஸம் தரிஷே திஷ்டதி ரூபமஸ்ய ந சக்ஷுஷா பஷ்யதி கஷ்சநைநம்-
ஹரிதா ஹரிதிஸ்தம் மநஸா ய ஏநமேவம் விதுரமரி தாஸ்தே பவந்தி –৷৷4.1.20৷৷

அஜாத இத்யேவம் கஷ்சித்பீரு ப்ரபத்யதே–
ருத்ர யத்தே தக்ஷிணம் முகம் தேந மாம் பாஹி நித்யம்–৷৷4.1.21৷৷

மா நஸ்தோகே தநயே மா ந ஆயுஷி மா நோ கோஷு மா நோ அஷ்வேஷு ரீரிஷ–
வீராந்மா நோ ருத்ர பாமிதோவ தீர்ஹவிஷ்மந்த ஸதமித்த்வா ஹவாமஹே–৷৷4.1.22৷৷

————————————————

த்வே அக்ஷர ப்ரஹ்மபரே த்வநந்தே வித்யாவித்யே நிஹிதே யத்ர கூடே-
க்ஷரம் த்வவித்யா ஹ்யமரிதம் து வித்யா வித்யாவித்யே ஈஷதே யஸ்து ஸோந்ய–৷৷5.1.1৷৷

யோ யோநிம் யோநிமதி திஷ்டத்யேகோ விஷ்வாநி ரூபாணி யோநீஷ்ச ஸர்வா–
றஷிம் ப்ரஸூதம் கபிலம் யஸ்தமக்ரே ஜ்ஞாநைர்பிபர்தி ஜாயமாநம் ச பஷ்யேத்–৷৷5.1.2৷৷

ஏகைகம் ஜாலம் பஹுதா விகுர்வந்நஸ்மிந் க்ஷேத்ரே ஸம் ஹரத்யேஷ தேவ–
பூய ஸரிஷ்ட்வா பதயஸ்ததேஷ ஸர்வாதிபத்யம் குருதே மஹாத்மா–৷৷5.1.3৷৷

ஸர்வா திஷ ஊர்த்வமதஷ்ச திர்யக் ப்ரகாஷயந் ப்ராஜதே யத்வநட்வாந்–
ஏவம் ஸ தேவோ பகவாந் வரேண்யோ யோநி ஸ்வபாவாநதி திஷ்டத்யேக–৷৷5.1.4৷৷

யச்ச ஸ்வபாவம் பசதி விஷ்வயோநி பாச்யாம் ஷ்ச ஸர்வாந் பரிணாமயேத் ய–
ஸர்வமேதத் விஷ்வமதி திஷ்டத்யேகோ குணாம் ஷ்ச ஸர்வாந் விநியோஜயேத் ய–৷৷5.1.5৷৷

தத் வேதகுஹ்யோ பநிஷத்ஸு கூடம் தத் ப்ரஹ்மா வேததே ப்ரஹ்மயோநிம்–
யே பூர்வம் தேவா றஷயஷ்ச தத் விதுஸ்தே தந்மயா அமரிதா வை பபூவு–৷৷5.1.6৷৷

குணாந்வயோ ய பலகர்மகர்தா கரிதஸ்ய தஸ்யைவ ஸ சோபபோக்தா–
ஸ விஷ்வரூப ஸ்த்ரிகுண ஸ்த்ரிவர்த்மா ப்ராணாதிப ஸம் சரதி ஸ்வகர்மபி –৷৷5.1.7৷৷

அங்குஷ்ட மாத்ரோ ரவிதுல்யரூப ஸம் கல்பாஹம் கார ஸமந்விதோ ய–
புத்தேர்குணே நாத்மகுணேந சைவ ஆராக்ர மாத்ரோ ஹ்யபரோபி தரிஷ்ட–৷৷5.1.8৷৷

பாலாக்ரஷத பாகஸ்ய ஷததா கல்பிதஸ்ய ச-
பாகோ ஜீவ ஸ விஜ்ஞேய ஸ சாநந்த்யாய கல்பதே–৷৷5.1.9৷৷

நைவ ஸ்த்ரீ ந புமாநேஷ ந சைவாயம் நபும் ஸக–
யத்யச்சரீர மாதத்தே தேந தேந ஸ யுஜ்யதே –৷৷5.1.10৷৷

ஸங்கல்பந ஸ்பர்ஷந தரிஷ்டி மோஹைர்க்ரா ஸாம்புவரிஷ்ட்யா சாத்ம விவரித்தி ஜந்ம–
கர்மா நுகாந்ய நுக்ரமேண தேஹீ ஸ்தாநேஷு ரூபாண்யபி ஸம்ப்ரபத்யதே–৷৷5.1.11৷৷

ஸ்தூலாநி ஸூக்ஷ்மாணி பஹூநி சைவ ரூபாணி தேஹீ ஸ்வகுணைர்வ ரிணோதி–
க்ரியா குணைராத்ம குணைஷ்ச தேஷாம் ஸம் யோக ஹேதுர பரோபி தரிஷ்ட–৷৷5.1.12৷৷

அநாத்யநந்தம் கலிலஸ்ய மத்யே விஷ்வஸ்ய ஸ்ரஷ்டார மநேகரூபம்.
விஷ்வஸ்யைகம் பரிவேஷ்டிதாரம் ஜ்ஞாத்வா தேவம் முச்யதே ஸர்வ பாஷை–৷৷5.1.13৷৷

பாவக்ராஹ்ய மநீடாக்யம் பாவாபாவகரம் ஷிவம்–
கலாஸர்ககரம் தேவம் யே விதுஸ்தே ஜஹுஸ்தநும்–৷৷5.1.14৷৷

———————————————-

ஸ்வபாவமேகே கவயோ வதந்தி காலம் ததாந்யே பரிமுஹ்யமாநா–
தேவஸ்யைஷ மஹிமா து லோகே யேநேதம் ப்ராம்யதே ப்ரஹ்ம சக்ரம் –৷৷6.1.1৷৷

யேநாவரிதம் நித்யமிதம் ஹி ஸர்வம் ஜ்ஞ காலகாலோ குணீ ஸர்வவித்ய–
தேநேஷிதம் கர்ம விவர்ததே ஹ பரிதிவ்யப்தேஜோ நிலகாநி சிந்த்யம்–৷৷6.1.2৷৷

தத்கர்ம கரித்வா விநிவர்த்ய பூயஸ்தத்த்வஸ்ய தத்த்வேந ஸமேத்ய யோகம்.
ஏகேந த்வாப்யாம் த்ரிபிரஷ்ட பிர்வா காலேந சைவாத்ம குணைஷ்ச ஸூக்ஷ்மை–৷৷6.1.3৷৷

ஆரப்ய கர்மாணி குணாந்விதாநி பாவாம் ஷ்ச ஸர்வாந் விநியோஜயேத் ய–
தேஷாமபாவே கரிதகர்மநாஷ கர்மக்ஷயே யாதி ஸ தத்த்வ தோந்ய–৷৷6.1.4৷৷

ஆதி ஸ ஸம் யோக நிமித்த ஹேது பரஸ்த்ரிகாலாத கலோபி தரிஷ்ட–
தம் விஷ்வரூபம் பவபூதமீட்யம் தேவம் ஸ்வசித்தஸ்த முபாஸ்ய பூர்வம் –৷৷6.1.5৷৷

ஸ வரிக்ஷ காலா கரிதிபி பரோந்யோ யஸ்மாத் ப்ரபஞ்ச பரிவர்ததேயம்.
தர்மாவஹம் பாபநுதம் பகேஷம் ஜ்ஞாத்வாத்மஸ்தம மரிதம் விஷ்வ தாம–৷৷6.1.6৷৷

தமீஷ்வராணாம் பரமம் மஹேஷ்வரம் தம் தேவதாநாம் பரமம் ச தைவதம்.
பதிம் பதீநாம் பரமம் பரஸ்தாத் விதாம தேவம் புவநேஷ மீட்யம் –৷৷6.1.7৷৷

ந தஸ்ய கார்யம் கரணம் ச வித்யதே ந தத்ஸமஷ்சாப்ய திகஷ்ச தரிஷ்யதே-
பராஸ்ய ஷக்திர்வி விதைவ ஷ்ரூயதே ஸ்வாபாவிகீ ஜ்ஞாந பலக்ரியா ச–৷৷6.1.8৷৷

ந தஸ்ய கஷ்சித் பதிரஸ்தி லோகே ந சேஷிதா நைவ ச தஸ்ய லிங்கம்-
ஸ காரணம் கரணாதி பாதிபோ ந சாஸ்ய கஷ்சி ஜ்ஜநிதா ந சாதிப–৷৷6.1.9৷৷

யஸ்தூர்ணநாப இவ தந்துபி ப்ரதாநஜை ஸ்வபாவத–
தேவ ஏக ஸ்வமா வரிணோதி ஸ நோ ததாது ப்ரஹ்மாப்யயம்–৷৷6.1.10৷৷

ஏகோ வஷீ நிஷ்க்ரியாணாம் பஹூநாமேகம் பீஜம் பஹுதா ய கரோதி-
தமாத்மஸ்தம் யேநுபஷ்யந்தி தீராஸ்தேஷாம் ஸுகம் ஷாஷ்வதம் நேதரேஷாம்–৷৷6.1.12৷৷

நித்யோ நித்யாநாம் சேதநஷ்சேதநா நாமேகோ பஹூநாம் யோ விததாதி காமாந்–
தத்காரணம் சாங்க்ய யோகாதிகம்யம் ஜ்ஞாத்வா தேவம் முச்யதே ஸர்வபாஷை–৷৷6.1.13৷৷

ந தத்ர ஸூர்யோ பாதி ந சந்த்ரதாரக-நேமா வித்யுதோ பாந்தி குதோயமக்நி–
தமேவ பாந்தமநுபாதி ஸர்வம் தஸ்ய பாஸா ஸர்வமிதம் விபாதி –৷৷6.1.14৷৷

ஏகோ ஹம் ஸ புவநஸ்யாஸ்ய மத்யே ஸ ஏவாக்நி ஸலிலே ஸம் நிவிஷ்ட
தமேவ விதித்வா அதிமரித்யுமேதி நாந்ய பந்தா வித்யதேயநாய–৷৷6.1.15৷৷

ஸ விஷ்வகரித்விஷ்வ விதாத்ம யோநிர்ஜ்ஞ காலகாலோ குணீ ஸர்வவித்ய–
ப்ரதாந க்ஷேத்ரஜ்ஞபதிர்குணேஷ ஸம் ஸாரமோக்ஷ ஸ்திதி பந்தஹேது–৷৷6.1.16৷৷

ஸ தந்மயோ ஹ்யமரித ஈஷஸம் ஸ்தோ ஜ்ஞ ஸர்வகோ புவநஸ்யாஸ்ய கோப்தா–
ய ஈஷே அஸ்ய ஜகதோ நித்யமேவ நாந்யோ ஹேதுர்வித்யத ஈஷநாய –৷৷6.1.17৷৷

யோ ப்ரஹ்மாணம் விததாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம் ஷ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை–
த்ஹ தேவமாத்ம புத்திப்ரகாஷம் முமுக்ஷுர்வை ஷரணமஹம் ப்ரபத்யே–৷৷6.1.18৷৷

நிஷ்கலம் நிஷ்க்ரியம் ஷாந்தம் நிரவத்யம் நிரஞ்ஜநம்-
அமரிதஸ்ய பரம் ஸேதும் தக்தேந்த நமிவாநலம் –৷৷6.1.19৷৷

யதா சர்மவதாகாஷம் வேஷ்டயிஷ்யந்தி மாநவா–
ததா தேவமவிஜ்ஞாய துக்கஸ்யாந்தோ பவிஷ்யதி –৷৷6.1.20৷৷

தப ப்ரபாவாத் தேவப்ரஸாதாச்ச ப்ரஹ்ம ஹ ஷ்வேதாஷ்வதரோத வித்வாந்-
அத்யாஷ்ரமிப்ய பரமம் பவித்ரம் ப்ரோவாச ஸம்யகரிஷி ஸகஜுஷ்டம் –৷৷6.1.21৷৷

வேதாந்தே பரமம் குஹ்யம் புராகல்பே ப்ரசோதிதம்-
நாப்ரஷாந்தாய தாதவ்யம் நாபுத்ராயா ஷிஷ்யாய வா புந–৷৷6.1.22।।

யஸ்ய தேவே பராபக்தி யதா தேவே ததா குரௌ–
தஸ்யைதே கதிதா ஹ்யர்தா ப்ரகாஷந்தே மஹாத்மந-ப்ரகாஷந்தே மஹாத்மந இதி–৷৷6.1.23৷৷

———————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ கேன உபநிஷத் —

June 10, 2017

கேந உபநிஷத்-

ஜைமினிய உபநிஷத் என்றும் இதுக்கு -கேன உபநிஷத் -சாம வேதம் ப்ராஹ்மண பகுதி -ஜைமினி சாகையில் உள்ளது –
கேன – யாரால் எதனால் -என்றபடி –
12-அத்யாயம் கர்ம காண்டம் -4-அத்யாயம் தேவ காண்டம் ஜைமினி / ப்ரஹ்ம விசாரம் மேலே -4-அத்யாயம் –
ரஹஸ்ய த்ரயம் -20-/ யதிராஜா சப்ததி-20-ஸ்லோகங்கள் /
பைய்லர் ரிக்- வைசம்பாயனர் யஜுர் – ஜைமினி சாமம்- சுமந்து அதர்வண -நான்கு வேதங்கள் பிரசாரம்
ரோமாஹர்ஷர் -இதிகாசம் புராணம் பிரசாரம் /
ப்ரஹ்மம் தேட உன் கை பிடித்து -கல்யாண மந்த்ரார்த்தம் -முதலிலே சொல்லுமே –
நான்கு காண்டங்கள்
முதல் இரண்டும் ப்ரஹ்மம் வை லக்ஷண்யம் -மேல் இரண்டும் கதை சொல்லி விளக்கும்
வாயு அக்னி இந்திரன் தேட கண்டு பிடிக்க முடியாமல் -அத்தை விளக்கும்

ஆப்யாயந்து மமாங்காநி வாக்ப்ராணஷ்சக்ஷு ஷ்ரோத்ரமதோ பலமிந்த்ரியாணி ச ஸர்வாணி ஸர்வம்
ப்ரஹ்மௌபநிஷதம் மாஹம் ப்ரஹ்ம நிராகுர்யாம் மா மா ப்ரஹ்ம நிராகரோதநிராகரணமஸ்த்வநிராகரணம் மேஸ்து.
ததாத்மநி நிரதே ய உபநிஷத்ஸு தர்மாஸ்தே மயி ஸந்து தே மயி ஸந்து ৷৷

ஷாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி ৷৷

————————-

ப்ரதம கண்டம்

கேநேஷிதம் பததி ப்ரேஷிதம் மந கேந ப்ராண ப்ரதம ப்ரைதி யுக்த
கேநேஷிதாம் வாசமிமாம் வதந்தி சக்ஷு ஷ்ரோத்ரம் க உ தேவோ யுநக்தி ৷৷ 1.1.1 ৷৷

சிஷ்யன் ஆச்சார்யர் இடம் கேள்வியுடன் தொடங்கும் -ப்ரஹ்மம் அடைய -கண் காத்து நாக்கு மூக்கு இந்திரியங்கள் -யீஷீதம் –
கர்ம ஞான இந்திரியங்கள் -பத்தும் -சப்தாதி -வாக்காதி -மனஸ் தலைவன் -ராவணன் பத்து தலைகள் போலே
யாரால் தூண்டப்படுகின்றன -கேள்வி –மனாஸ் நம்மை கட்டுப் படுத்துகிறதா நாம் கட்டுப் படுத்துகிறோமா
மனஸ் -அசேதனம் / ஆத்மா -சேதனன்/ -பரமாத்மா பரம சேதனன்/
பரிமித சக்தி கரணங்களுக்கு –ப்ரஹ்மம் இவற்றைக் கொண்டு அறிய முடியாது -ஆனால் ப்ரஹ்மத்தை அறிய வேண்டும் –
இவற்றை வைத்தே அறிய வேண்டும் -எப்படி என்று மேலே சொல்வார் –

கேநேஷிதம் பததி ப்ரேஷிதம் மந-யாரால் தூண்டப்பட்டு
விரும்பிய விஷயங்களில் இவை ஈடுபடுகின்றன
கேந ப்ராண ப்ரதம ப்ரைதி யுக்த–பிரதம பிராணன் யாரால் தூண்டப்பட்டு -உடலை தரிக்க சஞ்சரிக்கிறது
கேநேஷிதாம் வாசமிமாம் வதந்தி -வாக் இந்திரியம் யாரால் தூண்டப்பட்டு பேசுகிறது
சக்ஷு ஷ்ரோத்ரம் க உ தேவோ யுநக்தி-கண் காது இவை எந்த தேவனால் தூண்டப்படுகின்றன –
சூர்யன் கண் -மனஸ் சந்திரன் -முக்கிய தேவதை என்பர் ஜோதிஷம் அறிந்த –

——————————————

ஷ்ரோத்ரஸ்ய ஷ்ரோத்ரம் மநஸோ மநோ யத்வாசோ ஹ வாச் ஸ உ ப்ராணஸ்ய ப்ராண
சக்ஷுஷஷ்சக்ஷுரதிமுச்ய தீரா ப்ரேத்யாஸ்மால்லோகாதமரிதா பவந்தி ৷৷ 1.1.2 ৷৷

ஷ்ரோத்ரஸ்ய ஷ்ரோத்ரம் -காதுக்கு கேட்க்கும் சக்தி கொடுத்தவன் யாரோ
மநஸோ மநோ -மனசுக்கு நினைக்கும் சக்தி கொடுத்தவன் யாரோ
யத்வாசோ ஹ வாச் ஸ உ -வாக்கு பேசும் சக்தியை கொடுத்தவன் யாரோ
ப்ராணஸ்ய ப்ராண-பிராணனுக்கு -தரிக்கும் சக்தி கொடுத்தவன் யாரோ
சக்ஷுஷஷ்சக்ஷுரதிமுச்ய தீரா -கண்ணுக்கு காணும் சக்தி கொடுத்தவன் யாரோ
ப்ரேத்யாஸ்மால்லோகாதமரிதா பவந்தி-ஹ்ருஷீ கேசன் -இந்திரியங்களுக்கு ஈசன் –சக்தி கொடுத்தவனே தூண்டுகிறார்
சோம்பல் இல்லாமல் உபநிஷத் சொல்லும் -இத்யாதி நாம் சொல்லுவோம் சோம்பி –
அந்தரோ யமயதி–நாராயண -சுருதி சொல்லுமே வேறே இடங்களில் –
பொது காரணம் -விசேஷ காரணம் -இரண்டும் உண்டே -அனைத்துக்கும் –
விதை-விசேஷம் – உழவன் மழை பூமி -சாமான்ய காரணங்கள் பல -அன்றோ
பல விதங்களில் தூண்டுவார் -ஒரே விசேஷ காரணம் எதிர்பார்த்து –அனைத்திலும் உட்க்கார்ந்து தூண்டுகிறார் –
ஆத்மாவுடைய ஸ்வா தந்தர்யம் -பக்கம் உள்ள காரணம் -அத்தை தடை பண்ண மாட்டாரே ப்ரஹ்மம் –
அடியேன் உம்மிடம் சமர்ப்பித்தேன் சொன்ன பின்பே அவன் முழு காரணம்- இதுவே சரணாகதி -பிரபத்தி
வேதம் சாஸ்திரம் ஆச்சார்ய உபதேசம் மூலம் நல்ல வழிகளை காட்டி -அறிவிக்கும் பலகை போலே இவை –
நேராக ப்ரஹ்மத்தை பார்க்க வை கேட்க்காமல் மறைத்து கேட்க்கிறான் சிஷ்யன்
உன் முயற்சியால் முடியாது -அவன் அருளால் தான் ப்ரஹ்மத்தை காண முடியும்
ஆசை நீ பட்டால் தூண்டுவான் -புராணம் உள்ளே இருந்து நியமிக்கிறார் -இப்படி இந்திரியங்கள் அனைத்திலும் –

————————————–

ந தத்ர சக்ஷுர்கச்சதி ந வாக்கச்சதி நோ மநோ ந வித்மோ ந விஜாநீமோ யதைததநுஷிஷ்யாத் ৷৷ 1.1.3 ৷৷

ந தத்ர சக்ஷுர்கச்சதி ந -கண் முழுவதுமாக செயல்படாது
வாக்கச்சதி நோ மநோ -வாக்கால் மனசால் முழுவதுமாக முடியாதே
ந வித்மோ -உள் இந்திரியங்களுக்கு அப்பால்
ந விஜாநீமோ –வெளி இந்திரியங்களுக்கு அப்பால்
யதைததநுஷிஷ்யாத்
ஊற்றம் உடையாய் -பெரியாய் -வேதம் சொல்லும் –உடனே முடிக்க முடியாதே என்று சொல்லுமே
தெரிந்து கொள்ள முடியாது என்று அறியலாம் -இப்படிப்பட்டது உவமானம் சொல்ல முடியாதே -இயத்தா ராஹித்யம் -அபரிமித சக்தன்
மனம் உணர்வு அவன் இலன் பொறி உனர்வு அவை இலன் -அப்பால் பட்டவன் என்றே அறிய முடியும் –
பரத்வாஜர் இந்திரன் வேதம் மூன்று மலை கைப்பிடி -வ்ருத்தாந்தம் –
தாமரை ஒவ்வா –சுட்டு உரைத்த நன் பொன் உன் திரு மேனி ஒளி ஒவ்வா
யானும் ஏத்தி –நீயும் ஏத்தியும் -முடிக்க முடியாதவன் அன்றோ –

————————————-

அந்யதேவ தத்விதிதாததோ அவிதிதாததி இதி ஷுஷ்ரும பூர்வேஷாம் யே நஸ்தத்வ்யாசசக்ஷிரே ৷৷ 1.1.4 ৷৷

அந்யதேவ தத்விதிதாததோ -இந்த்ரியங்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் -அசேதனங்கள் தானே இவை கொண்டு அறியலாம்
அவிதிதாததி -இந்த்ரியங்களால் அறிய முடியாதவை ஜீவனும் பரமாத்மாவும் -மனசாலும் அறிய முடியாதே -சேதனனை விட விலக்ஷணன்
உள்ளதும் இல்லதும் அல்லது அவன் உரு–எல்லை இல்லா அந்நலம் புல்கு பற்று அற்றே – ஸ்வரூபம் -ஸ்வ இதர விலக்ஷண-
இதி ஷுஷ்ரும பூர்வேஷாம் யே நஸ்தத்வ்யாசசக்ஷிரே–பூர்வர்கள் -அதி ஸூஷ்மம் -அறிந்து -உபதேசித்து அருளுகிறார்கள்

—————————————

யத்வாசாநப்யுதிதம் யேந வாகப்யுத்யதே ததேவ ப்ரஹ்ம த்வம் வித்தி நேதம் யதிதமுபாஸதே ৷৷ 1.1.5 ৷৷

யத்வாசாநப்யுதிதம் -யாரால் வாக்கு உதிக்கிறதோ -பிரகாசிக்கிறது
யேந வாகப்யுத்யதே -சொல்லி முடிக்காது
ததேவ ப்ரஹ்ம த்வம் வித்தி -அத்தையே ப்ரஹ்மம் என்று அறிந்து கொள்
நேதம் யதிதமுபாஸதே-நீ நினைப்பதை விட உயர்ந்தது -அவனை உபாஸிப்பாய்
எட்டா கனி -உயர்ந்தவன் எளியவன் என்று வந்தால் நம்மைபோலே என்று விலகுகிறார்கள் -அவஜாநந்தி மாம் மூடா

இதே போலே அடுத்த ஸ்லோகங்கள் வேறே வேறே இந்திரியங்களை பற்றி -இன்புறும் இவ்விளையாட்டுடையவன்

—————————————

யந்மநஸா ந மநுதே யேநாஹுர்மநோ மதம் ததேவ ப்ரஹ்ம த்வம் வித்தி நேதம் யதிதமுபாஸதே ৷৷ 1.1.6 ৷৷

மனம் நினைக்க -முடியாது மனம் இவனால் உத்பத்தி ஆனாலும் -அவன் தான் ப்ரஹ்மம்
மண் பானை பார்த்து குயவன் அறியும் படி இல்லையே ப்ரஹ்மம் -அவனை உபாஸிப்பாய்

————————————

யச்சக்ஷுஷா ந பஷ்யதி யேந சக்ஷூ் ஷி பஷ்யதி ததேவ ப்ரஹ்ம த்வம் வித்தி நேதம் யதிதமுபாஸதே ৷৷ 1.1.7 ৷৷

கண் -இவற்றின் சத்தா ஸ்திதி ப்ரஹ்மத்தால் -இவை கொண்டு அறிய முடியாதே

—————————

யச்ச்ரோத்ரேண ந ஷ்ரரிணோதி யேந ஷ்ரோத்ரமித் ஷ்ருதம் ததேவ ப்ரஹ்ம த்வம் வித்தி நேதம் யதிதமுபாஸதே ৷৷ 1.1.8 ৷৷

காது -இவற்றின் சத்தா ஸ்திதி ப்ரஹ்மத்தால் -இவை கொண்டு அறிய முடியாதே

—————————————-

யத்ப்ராணேந ந ப்ராணிதி யேந ப்ராண ப்ராணீயதே ததேவ ப்ரஹ்ம த்வம் வித்தி நேதம் யதிதமுபாஸதே ৷৷ 1.1.9 ৷৷

பிராணன் -இவற்றின் சத்தா ஸ்திதி ப்ரஹ்மத்தால் -இவை கொண்டு அறிய முடியாதே

———————————-

৷৷ இதி ப்ரதமம் கண்டம் ৷৷

—————————————————–

த்விதீய கண்டம்

யதி மந்யஸே ஸுவேதேதி தப்ரமேவாபி நூநம் த்வம் வேத்த ப்ரஹ்மணோ ரூபம் யதஸ்ய த்வம்
யதஸ்ய ச தேவேஷ்வத நு மீமாம் ஸ்யமேவ தே மந்யே விதிதம் ৷৷ 2.1.1 ৷৷

யதி மந்யஸே ஸுவேதேதி தா பிரமம் -அறியாமை மயக்கம் -அல்பம்-ராம கிருஷ்ணன் அறிவேன் ஸ்வரூபம் அறிவேன் என்றாலும்
தப்ரமேவாபி நூநம் த்வம் வேத்த ப்ரஹ்மணோ ரூபம்-ப்ரஹ்மாதி ருத்ரன் தேவாதிகள் -அல்பமே
யதஸ்ய த்வம் யதஸ்ய ச தேவேஷ்வத நு மீமாம் ஸ்யமேவ தே மந்யே விதிதம்-மீமாம்சை ஆராய தக்கது
ப்ரஹ்மம் பிருஹத் -அறிய முடியாது -இதில் வைபவம் வ்யூஹம் அறிந்தாலும் ஸ்வரூபம் அறிய முடியாதவன்
நான் நினைக்கும் ஒப்பீடு இல்லை -கண்ணன் கோகுலம் ராமன் அயோத்தியை சுருக்கி தான் அறிகிறோம் –

———————————

நாஹம் மந்யே ஸுவேதேதி நோ ந வேதேதி வேத ச -யோ நஸ்தத்வேத தத்வேத நோ ந வேதேதி வேத ச ৷৷ 2.1.2 ৷৷

நாஹம் மந்யே ஸுவேதேதி -நான் ப்ரஹ்மத்தை நன்கு அறிந்தேன் என்று நினைக்க வில்லை
நோ ந வேதேதி வேத ச -அடியோடு அறிய வில்லை என்பதும் இல்லை
யோ நஸ்தத்வேத தத்வேத நோ ந வேதேதி வேத ச-இத்தை அறிந்தவனே ப்ரஹ்மத்தை அறிந்தவன் ஆகிறான்

——————————–

யஸ்யாமதம் தஸ்ய மதம் மதம் யஸ்ய ந வேத ஸ அவிஜ்ஞாதம் விஜாநாதாம் விஜ்ஞாதமவிஜாநதாம் ৷৷ 2.1.3 ৷৷

யஸ்யாமதம் தஸ்ய மதம் -அறிந்தேன் என்பவன் -அறியாதவன் ஆகிறான்
மதம் யஸ்ய ந வேத -அறிந்தவன் என்று சொல்பவன் அறியாதவன்
ஸ அவிஜ்ஞாதம் விஜாநாதாம் விஜ்ஞாதமவிஜாநதாம்-இவ்வளவு அளவுக்கு உட்பட்டவன் அறிந்தவன் அஞ்ஞானி –
அப்பால் பட்டவன் என்று அறிந்தவனே அறிவாளி
தொண்டர் அடி பொடி ஆழ்வார் -வித்வான் இடம் -அறிய முடியாதவன் -பாமரர்கள் இடம் அறிவேன் -இப்படி அன்றோ
ஏமாற்றினேன் -சொல்லிக் கொள்வார் –
ப்ரஹ்மம் இல்லை -ப்ரஹ்மம் வித்து ஆப் நோதி அடைகிறான் -சாம்யா பத்தி அடைகிறான் என்றும் உண்டே
யாதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மனஸா ஸஹ

———————————–

ப்ரதிபோதவிதிதம் மதமமரிதத்வம் ஹி விந்ததே ஆத்மநா விந்ததே வீர்யம் வித்யயா விந்ததேமரிதம் ৷৷ 2.1.4 ৷৷

ப்ரதிபோதவிதிதம் மதமமரிதத்வம் ஹி விந்ததே ஆத்மநா விந்ததே வீர்யம் -ப்ரஹ்ம வித்யை அவன் இடம் பெற்று
வித்யயா விந்ததேமரிதம்-அவனை அடைகிறான்
அறிந்தவன் மோக்ஷம் அடைகிறான் -அமிருதம் -அவனை அறிந்து அவன் மூலம் திருவடி -ஆசை மட்டும் நாம் கொள்ள வேண்டும்
த்வமே உபாயம் ஏவ பிரார்த்தனா மதி சரணாகதி
நாக்கு புரண்டு சரணம் சொல்ல வைத்தவன் நீயே -மனசில் நினைத்து புத்தி ஒத்து கொண்டு வாயால் சொல்வது உன் அனுக்ரஹம் பிரசாதம் அடி –

—————————————

இஹ சேதவேதீதத ஸத்யமஸ்தி ந சேதிஹாவேதீந்மஹதீ விநஷ்டி பூதேஷு பூதேஷு
விசித்ய தீரா ப்ரேத்யாஸ்மால்லோகாதமரிதா பவந்தி ৷৷ 2.1.5 ৷৷

ஆனந்தம் ப்ரஹ்மம் -சத்யம் ஞானம் அநந்தம் ப்ரஹ்மம் -நந்தா விளக்கே அளத்தற்கு அரியாய்
ஜகாத் ஜென்மாதி -ப்ரஹம லக்ஷணம்
இஹ சேதவேதீதத -இங்கு அறிந்தானாகில்
ஸத்யமஸ்தி -அழியாத நித்ய விபூதி அடைகிறான்
ந சேதிஹாவேதீந்மஹதீ விநஷ்டி -அறியாமல் சம்சாரத்தில் உழன்று
பூதேஷு பூதேஷு விசித்ய -மிக விலக்ஷணன்
தீரா ப்ரேத்யாஸ்மால்லோகாதமரிதா பவந்தி -அறிந்தவர் நித்ய விபூதி அடைந்து ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம் பெறுகிறார்கள்

——————————-

৷৷ இதி த்விதீய கண்டம் ৷৷

——————————————————-

தரிதீய கண்டம்

ப்ரஹ்ம ஹ தேவேப்யோ விஜிக்யே தஸ்ய ஹ ப்ரஹ்மணோ விஜயே தேவா அமஹீயந்த –
த ஐக்ஷந்தாஸ்மாகமேவாயம் விஜயோஸ்மாகமேவாயம் மஹிமேதி ৷৷ 3.1.1 ৷৷

அக்னி வாயு இந்திரன் மூவருக்கும் ப்ரஹ்மம் தன்னை பற்றி சொல்ல -இவர்களுக்கு ஆசை இல்லாமல் –
புரிவதற்கு அப்பால் என்று அறிந்தவனே அறிவான்

தேவர்கள் -அசுரர்கள் சண்டை -தேவர்கள் வென்று கொண்டாட்டம் -ஜெயம் எங்களது -அசுரர்கள் போலே பேச –
ப்ரஹ்மம் அந்தர்யாமியாக இருந்து வென்றாலும் -மஹிமை எங்களது என்று சொல்வார்கள்
யச்ச ப்ரஹ்ம ரூபத்தில் -புல்லை போட்டு எரிக்க சொல்ல -அக்னியால் முடியாமல் -பின் வாங்கி போக -என்னால் அறிய முடிய வில்லை
வாயு -எத்தையும் சுழற்றி போடுவேன் -புல்லை போட்டு அத்தையும் நகற்ற முடிய வில்லை
இந்திரன் வஜ்ராயுதம் -கொண்டு வர யச்ச ப்ரஹ்மம் மறைந்து -இவன் -தேவேந்திரன் அவமானம் படுத்த கூடாதே
நானே தானே இவனை வைத்தேன் -தனியாக சொல்லி கொடுக்கலாம் -நேராக அவமானம் படுத்த கூடாதே
அஹங்காரம் போக்கி அருள வந்தான்

———————-

தத்தைஷாம் விஜஜ்ஞௌ தேப்யோ ஹ ப்ராதுர்பபூவ தந்ந வ்யஜாநத கிமிதம் யக்ஷமிதி ৷৷ 3.1.2৷৷

தேக்நிமப்ருவஞ்ஜாதவேத ஏதத்விஜாநீஹி கிமேதத்யக்ஷமிதி ததேதி ৷৷ 3.1.3 ৷৷

ததப்யத்ரவத்தமப்யவதத்கோஸீத்யக்நிர்வா அஹமஸ்மீத்யப்ரவீஜ்ஜாதவேதா வா அஹமஸ்மீதி ৷৷ 3.1.4৷৷

தஸ்ம் ஸ்த்வயி கிம் வீர்யமித்யபீத் ஸர்வம் தஹேயம் யதிதம் பரிதிவ்யாமிதி ৷৷ 3.1.5 ৷৷

தஸ்மை தரிணம் நிததாவேதத்தஹேதி ததுபப்ரேயாய ஸர்வஜவேந தந்ந ஷஷாக தக்தும் ஸ தத ஏவ
நிவவரிதே நைததஷகம் விஜ்ஞாதும் யதேதத்யக்ஷமிதி ৷৷ 3.1.6 ৷৷

ஜாத வேதன் என்று பெயர் -அத்தனையும் எரிக்க -என்ன வீர்யம்
—————————

அத வாயுமப்ருவந்வாயவேதத்விஜாநீஹி கிமேதத்யக்ஷமிதி ததேதி ৷৷ 3.1.7 ৷৷

ததப்யத்ரவத்தமப்யவதத்கோஸீதி வாயுர்வா அஹமஸ்மீத்யப்ரவீந்மாதரிஷ்வா வா அஹமஸ்மீதி ৷৷ 3.1.8৷৷

மா தரிஷ்வா-எல்லா வற்றையும் சுழற்ற வல்லவன்

தஸ்மி் ஸ்த்வாம கிம் வீர்யமித்யபீத் ஸர்வமாததீய யதிதம் பரிதிவ்யாமிதி ৷৷ 3.1.9 ৷৷

தஸ்மை தரிணம் நிததாவேததாதத்ஸ்வேதி ததுபப்ரேயாய ஸர்வஜவேந தந்ந ஷஷாகாதாதும் ஸ தத ஏவ
நிவவரிதே நைததஷகம் விஜ்ஞாதும் யதேதத்யக்ஷமிதி ৷৷ 3.1.10 ৷৷

——————————-

அதேந்த்ரமப்ருவந்மகவந்நேதத்விஜாநீஹி கிமேதத்யக்ஷமிதி ததேதி ததப்யத்ரவத்தஸ்மாத்திரோததே ৷৷ 3.1.11 ৷৷

திரோததே -தன்னை மறைத்துக் கொண்டு

ஸ தஸ்மிந்நேவாகாஷே ஸ்த்ரியமாஜகாம பஹுஷோபமாநாமுமா் ஹைமவதீம் தா் ஹோவாச கிமேதத்யக்ஷமிதி ৷৷ 3.1.12 ৷৷

ஹைமவதீம் -உமா தேவி போலே -யட்சன் எங்கே கேட்க

৷৷ இதி தரிதீய கண்டம் ৷৷

—————————————————

சதுர்த்த கண்டம்

ஸா ப்ரஹ்மேதி ஹோவாச ப்ரஹ்மணோ வா ஏதத்விஜயே மஹீயத்வமிதி ததோ ஹைவ விதாம் சகார ப்ரஹ்மேதி ৷৷ 4.1.1 ৷৷

உன்னுடன் பேசி கொண்டு இருந்தவன் ப்ரஹ்மம்
தர்ம புத்ரன் -சஹஸ்ர நாமம் -கேட்டதும் எங்கே தேட தேவ நந்தன் உன் உறவுப் பிள்ளை இங்கே
உன்னுடன் தொடை தட்டி இருந்தவன் தானே போலே
இந்த பெண் உருவிலும் அவனே புரியாமல்
நாக பழக்காரி ததி பாண்டன் அறிவார்கள்

தஸ்மாத்வா ஏதே தேவா அதிதராமிவாந்யாந்தேவாந்யதக்நிர்வாயுரிந்த்ரஸ்தே –
ஹ்யேநந்நேதிஷ்டம் பஸ்பர்ஷுஸ்தே ஹ்யேநத்ப்ரதமோ விதாம் சகார ப்ரஹ்மேதி ৷৷ 4.1.2 ৷৷

அருகில் வந்தாலே இவர்களுக்கு வைபவம் -தொடும் அளவு –

—————————-

தஸ்மாத்வா இந்த்ரோதிதராமிவாந்யாந்தேவாந்ஸ ஹ்யேநந்நேதிஷ்டம் பஸ்பர்ஷ ஸ ஹ்யேநத்ப்ரதமோ விதாம் சகார ப்ரஹ்மேதி ৷৷ 4.1.3 ৷৷

இந்திரனுக்கு வாயு அக்னி விட ஏற்றம் -ஆபத்து வர கூடாது கருணை பெற்றதால்

———————————

தஸ்யைஷ ஆதேஷோ யதேதத்வித்யுதோ வ்யத்யுததா இதீந்ந்யமீமிஷதா இத்யதிதைவதம் ৷৷ 4.1.4 ৷৷

மின்னல் -தோன்றி மறைந்தது போலே -உயர்ந்த சக்தி படைத்த த்ருஷ்டாந்தம்
கண் இமைத்தது போலே -இருந்தால் ஒளி மயம் -பகல் கண்டேன் நாரணனைக் கண்டேன் போலே

————————————–

அதாத்யாத்மம் யதேதத்கச்சதீவ ச மநோநேந சைததுபஸ்மரத்யபீக்ஷ்ண் ஸம் கல்ப ৷৷ 4.1.5 ৷৷

மனஸ் ஒன்றில் இருப்பது போலே வேறே த்ருஷ்டாந்தம் -அலை பாயும் வேகம் அதிகம் தானே மனசுக்கு
நின்றவா நில்லா நெஞ்சு அன்றோ –

—————————-

தத்த தத்வநம் நாம தத்வநமித்யுபாஸிதவ்யம் ஸ ய ஏததேவம் வேதாபி ஹைநம் ஸர்வாணி பூதாநி ஸம் வாஞ்சந்தி ৷৷ 4.1.6 ৷৷

வனம் என்று நினைத்து உபாஸிக்க -அனைவராலும் வணங்க படுவதால் -புஷ்கரம் -நீர் ரூபம்- நைமிசாரண்யம் வன ரூபம்

————————————-

உபநிஷதம் போ ப்ரூஹீத்யுக்தா த உபநிஷத்ப்ராஹ்மீம் வாவ த உபநிஷதமப்ரூமேதி ৷৷ 4.1.7 ৷৷

சாதனம் சொல்லும் -அவர் தாம் அனைத்தும் -அவர் அனுக்ரஹத்தால் தானே அவனை அடையலாம்

———————————–

தஸ்யை தபோ தம கர்மேதி ப்ரதிஷ்டா வேதா ஸர்வாங்காநி ஸத்யமாயதநம் ৷৷ 4.1.8 ৷৷

ஆசை வர -வித்யா மஹாத்ம்யம் -தபஸ் உபவாசம் -தர்மம் புலன் அடக்கி -அக்னி ஹோத்ராதி கர்மம் -ப்ரஹ்ம ஞானம் வளர
வேதங்கள் அங்கங்கள் -ஞானம் உத்பத்திக்கு

———————————

யோ வா ஏதாமேவம் வேதாபஹத்ய பாப்மாநமநந்தே ஸ்வர்கே லோகே ஜ்யேயே ப்ரதிதிஷ்டதி ப்ரதிதிஷ்டதி ৷৷ 4.1.9 ৷৷

இவ்வாறு ப்ரஹ்மத்தை அறிந்து கொண்டவர்கள் அநிஷ்டம் தொலைந்து இஷ்ட பிராப்தி பெறுகிறார்கள்
அர்ச்சிராதி கதி மூலம் திரும்பி வராமல்
புண்ய பாப கர்மங்கள் தொலைந்து அந்தம் அற்ற சிறந்த ஒப்பற்ற ஆனந்தம் அடைகிறார்கள்

———————–

৷৷ இதி சதுர்த்த கண்டம் ৷৷

ஆப்யாயந்து மமாங்காநி வாக்ப்ராணஷ்சக்ஷு ஷ்ரோத்ரமதோ பலமிந்த்ரியாணி ச ஸர்வாணி. ஸர்வம்
ப்ரஹ்மௌபநிஷதம் மாஹம் ப்ரஹ்ம நிராகுர்யாம் மா மா ப்ரஹ்ம நிராகரோதநிராகரணமஸ்த்வநிராகரணம் மேஸ்து.
ததாத்மநி நிரதே ய உபநிஷத்ஸு தர்மாஸ்தே மயி ஸந்து தே மயி ஸந்து ৷৷

ஷாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி ৷৷

———————————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ ப்ரஷ்ன உபநிஷத் —

June 10, 2017

ஸுகேஷா ச பாரத்வாஜ ஷைப்யஷ்ச ஸத்யகாம ஸௌர்யாயணீ ச கார்க்ய கௌஷல்யஷ்சாஷ்வலாயநோ பார்கவோ வைதர்பி கபந்தீ
காத்யாயநஸ்தே ஹைதே ப்ரஹ்மபரா ப்ரஹ்மநிஷ்டா பரம் ப்ரஹ்மாந்வேஷமாணா ஏஷ ஹ வை தத்ஸர்வம் வக்ஷ்யதீதி
தே ஹ ஸமித்பாணயோ பகவந்தம் பிப்பலாதமுபஸந்நா ৷৷1.1.1৷৷

ஆறு ரிஷிகள் (ஸ்ரீ பரத்வாஜ மகரிஷி திருக்குமாரர் ஸ்ரீ ஸூ கோசர் -ஸ்ரீ சிபியின் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ சத்யகாமர் –
ஸ்ரீ ஸுர்யாயணீய மகரிஷியின் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ கார்க்க்ய மகரிஷியும் -ஸ்ரீ அஸ்வலாயனர் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ கௌசல்யர் —
ஸ்ரீ விதர்ப்ப திருக்குமாரர் ஸ்ரீ பார்க்கவ மகரிஷியும் -ஸ்ரீ கத்ய மகரிஷி கோத்ரத்தவரான ஸ்ரீ காபந்து மகரிஷி -ஆகிய பிரசித்தமான அறுவர்) –
ஆறு கேள்விகள் -பிப்பலாதர் இடம் கேட்டு பதில் -அதர்வண வேத உபநிஷத் -சுலபமான கேள்விகள்
பதில் புரிந்து கொள்ள அதிகாரம் சம்பாதிக்க வேண்டும் –அதிகாரம் சம்பாதிக்க ஒரு வருஷம் காட்டுக்கு போக சொல்லி தபஸ்
அப்புறம் தான் அர்த்தம் அருளிச் செய்தார் -அறிந்து கொள்ள ஆசை முதலில் நமக்கு வேண்டும்
ப்ரச்னம் -கேள்வி ஒன்றை ஓன்று கஷ்டம் -ஆறாவது கேள்வி கேட்டவர் பெயர் முதலில்

ஸுகேஷா ச பாரத்வாஜ -பரத்வாஜர் திரு மகன் ஸூ கேஷர்-வால்மீகி சிஷ்யர் பரத்வாஜர்
ஷைப்யஷ்ச ஸத்யகாம -ஸத்யகாமர் இரண்டாவது
ஸௌர்யாயணீ ச கார்க்ய -கார்க்யா கோத்ரம்-கார்க்யர் மூன்றாவது
கௌஷல்யஷ்சாஷ்வலாயநோ
பார்கவோ வைதர்பி
கபந்தீ காத்யாயநஸ்தே ஹைதே
ப்ரஹ்மபரா ப்ரஹ்மநிஷ்டா
பரம் –ப்ரஹ்மாந்வேஷமாணா –ப்ரஹ்ம பார்த்தார்கள் நிஷ்டர்கள் –
ஏஷ ஹ வை தத்ஸர்வம் வக்ஷ்யதீதி தே ஹ ஸமித்பாணயோ பகவந்தம் பிப்பலாதமுபஸந்நா–ஸமித் பாணி நமஸ்காரத்துடன் சென்றார்கள்
ஆச்சார்யரை நோக்கி சென்றார்கள்

தாந்ஹ ஸ றஷிரூவாச பூம ஏவ தபஸா ப்ரஹ்மசர்யேண ஷ்ரத்தயா ஸம் வத்ஸரம் ஸம் வத்ஸ்யத யதாகாமம்
ப்ரஷ்நாந்பரிச்சத யதி விஜ்ஞாஸ்யாம ஸர்வம் ஹ வோ வக்ஷ்யாம இதி ৷৷1.1.2৷৷

ஸ்ரத்தை யுடன் -ப்ரஹ்ம சர்ய விரதம் ஒரு ஸம்வத்ஸரம்–தபஸ் இருந்து -அப்புறம் ஆசைப்பட்ட படி கேள்வி கேளுங்கோள் –
பதில் தெரிந்தால் சொல்லுவேன் -திருக் கோஷ்டியூர் நம்பி -18-மந்த்ரார்த்தம் -நம் பெருமாள் -18-திரு மஞ்சனம் -இன்றும் உண்டே

அத கபந்தீ காத்யாயந உபேத்ய பப்ரச்ச பகவந்குதோ ஹ வா இமா ப்ரஜா ப்ரஜாயந்த இதி ৷1.1.3৷৷

கபந்து முதல் கேள்வி -சுமார் வித்வான் -கண்ணால் பார்க்கும் ஜகம் எப்படி ஸ்ருஷ்ட்டி -சின்னத்தில் இருந்து பெரியதா –
விஞ்ஞானம் அணுக்கள் சேர்ந்து -மெய்ஞ்ஞானம் ப்ரஹ்மம் பெரியத்தில் இருந்து அனைத்தும்
ஞானம் இருப்பது ஜகத்துக்கு காரணம் ஆகுமா / ஞானம் இல்லாதது காரணம் ஆகுமா /
இருப்பதுதான் காரணம் ஆகும் -சத்காரிய வாதம் விஞ்ஞானமும் மெய்ஞ்ஞானமும் ஒத்து போகும் –
வஸ்து இல்லாமல் உத்பத்தி இல்லை -அவஸ்தா வாசி மண் குடமாக பரிணாமம் ஆகும் –
இந்த மூன்றையும் -பெரியது -ஞானம் -உள்ள ஒன்றாலே அனைத்தும் –

தஸ்மை ஸ ஹோவாச ப்ரஜாகாமோ வை ப்ரஜாபதி ஸ தபோதப்யத ஸ தபஸ்தப்த்வா ஸ மிதுநமுத்பாதயதே
ரயிம் ச ப்ராணம் சேத்யைதௌ மே பஹுதா ப்ரஜா கரிஷ்யத இதி ৷৷1.1.4৷৷

வேதார்த்த விஞ்ஞானத்தை ஆலோசித்து -நான் முகனாக வேணும் என்று பர ப்ரஹ்மமே நான்முகன் -என்று அறிந்து -உபாசித்து
ரயி ஸூர்யன் -ஆகிய இருவரையும் ஸ்ருஷ்டித்தார் என்று ஸ்ரீ பிப்பலாதர் ஸ்ரீ கபந்திக்கு சொன்னார்
ரயி பிராணன் -பிரகிருதி ஜீவன் என்றுமாம் -பிரஜாபதி பரமாத்மாவே -ஹிரண்ய கர்ப்பன்-நான்முகனை அன்று –
இதுவே காரண வாக்கியம் -காரணந்து த்யேயா

ஆதித்யோ ஹ வை ப்ராணோ ரயிரேவ சந்த்ரமா ரயிர்வா ஏதத்ஸர்வம் யந்மூர்தம் சாமூர்தம் ச தஸ்மாந்மூர்திரேவ ரயி ৷৷1.1.5৷৷

போக்தா ஜீவன் -போக்யம் பிரகிருதி -மூத்த அமூர்த்த ரூபமாய் இருக்கிற காணப்படும் சமஸ்தமும் போக்யம்
அத்தா என்றும் அன்னம் என்றும் சொல்லப்படும் ஆதித்யன் -சந்த்ரமா -என்கிற எல்லா மூர்த்தியும் ரயி —
பஞ்ச பூதங்களும் ரயி -பிராணன் ஆதித்யன் -என்றவாறு

அதாதித்ய உதயந்யத்ப்ராசீம் திஷம் ப்ரவிஷதி தேந ப்ராச்யாந் ப்ராணாந்ர ஷ்மிஷு ஸம் நிதத்தே யத்தக்ஷிணாம் யத்ப்ரதீசீம் யதுதீசீம்
யததோ யதூர்த்வம் யதந்தரா திஷோ யத்ஸர்வம் ப்ரகாஷயதி தேந ஸர்வாந்ப்ராணாந் ரஷ்மிஷு ஸம் நிதத்தே ৷৷1.1.6৷৷

உதய சமயத்தில் கிழக்குத் திக்கில் பிரவேசித்து -பிராணங்களை தர்மபூத ஞானம் ஆகிற கிரணங்களிலே சேர்த்து –
அனைத்து திக்குகளையும் பிரகாசிக்கச் செய்வதால் ஆதித்யன் எனப்படுகிறான் -பிராணம் சர்வ தாரகமாய் இருக்கும் –
இவன் பிராண சப்தத்தால் கொல்லப்படுகிறான்

அசேதனங்கள் -தானே செயல் படாதே -காட்டில் எறிந்த நிலா வாகக் கூடாதே -ஆத்மா உள்ளே புகுந்தால் தானே அனுபவம்
வடக்கே -கிழக்கே தெற்கு மேற்கு மேல் நோக்கி கீழ் நோக்கி அனுப்புகிறார் தூண்டுகிறார்
ப்ராஸீம் தோஷம் ப்ரவிஷதி- சோம்பல் இல்லாமல் சொல்லும் உப நிஷத் -சொல்லிய பின்பும் சொல்லாமல் விட்ட இடங்களிலும் உண்டு என்று சொல்லும்
ஜீவனை புகுத்தி சம்பந்தம் தானே ஜனனம் -/ பிரிவதே மரணம் / உள்ளே நுழைந்து தூண்டியபின்பே வேலை –
கர்ம பலன் அனுபவிக்க ஆத்மா உள்ளே அதிஷ்டானம் -/ ஜட பொருளுக்குள் காலத்தை கழிக்க பல ஆத்மாக்கள் –
வேறே கர்மாக்கள் சம்பாதிக்காமல் -இவை –நகம் வெட்ட போகும் -தலை மயிரிலும் ஆத்மா உண்டே -ஆத்மா குஞ்சங்கள் இவை -/

ஸ ஏஷ வைஷ்வாநரோ விஷ்வரூப ப்ராணோக்நிருதயதே ததேததரிசாப்யுக்தம் ৷৷1.1.7৷

ரிக் வேதம் சொல்லும் -பிராணன் -அதிஷ்டானம் பண்ணினால் தான் அக்னி கார்யம் இத்யாதி
அப்படிப்பட்ட இந்த ஜீவனானவன் -சமஸ்தங்ககளையும் நியமிக்கிற எல்லாவற்றையும் சரீரமாக உடைய மேலான கதியைக்
கொடுத்து அருளும் பரமாத்மாவுக்கு சரீரமாக விளங்குகிறான்
வைச்வான ரதிகாரணத்தில் இந்த வாக்கியம் கொண்டே ஸ்ரீ பாஷ்ய வியாக்யானம்

விஷ்வரூபம் ஹரிணம் ஜாதவேதஸம் பராயணம் ஜ்யோதிரேகம் தபந்தம
ஸஹஸ்ரரஷ்மி ஷததா வர்தமாந ப்ராண ப்ரஜாநாமுதயத்யேஷ ஸூர்ய ৷৷1.1.8৷৷

ருக்கு மந்த்ரம் இங்கே -விஸ்வத்தை உருவாக கொண்ட -சூர்ய கிரணங்கள் போலே ரஸ்மி -தேஜஸாம் ராசி மூர்த்தானாம் –
அடையத்தக்க -உலகுக்கு கண்ணாக -பிராணன் -ஜீவனை அனுவர்த்தனம் பண்ணுகிறான்
எல்லாவற்றையும் சரீரமாக உடையவனும் -வேதங்களை பிரகாசித்தவனும் பரம பிராப்தமுமான தேஜஸ் ஸ்வரூபி –
அத்விதீயன் -ஸ்ரீ ஹரி -சர்வஞ்ஞன் சர்வ சக்தன் -பிரணபூதமான சர்வ வஸ்துவாகவே பர ப்ரஹ்மம் -என்றவாறு

ஸம் வத்ஸரோ வை ப்ரஜாபதிஸ்தஸ்யாயநே தக்ஷிணம் சோத்தரம் ச. தத்யே ஹ வை ததிஷ்டாபூர்தே கரிதமித்யுபாஸதே தே சாந்த்ரமஸமேவ
லோகமபிஜயந்தே த ஏவ புநராவர்தந்தே தஸ்மாதேத றஷய ப்ரஜாகாமா தக்ஷிணம் ப்ரதிபத்யந்தே ஏஷ ஹ வை ரயிர்ய பிதரியாண ৷৷1.1.9৷৷

பிரஜாபதியை கால ரூபமாக உருவகம் -இங்கு –சுத்த சத்வம் மிஸ்ர சத்வம் கால தத்வம் மூன்றும் அசேதனங்கள் –
தானும் மாறி -அனைத்தையும் மாற்றும் காலம் –
தேவ யாணம் உத்தர தசை / புண்யம் செய்து ஸ்வர்க்கம் -அனுபவித்து -மீண்டும் வந்து /
தக்ஷிண யானும் பித்ரு யாணம் -நரகம் அனுபவித்து மீண்டும் வந்து

அதோத்தரேண தபஸா ப்ரஹ்மசர்யேண ஷ்ரத்தயா வித்ய யாத்மாந மந்விஷ்யாதித்ய மபிஜயந்தே ஏதத்வை ப்ராணாநாமாயத நமேத
தமரிதமபயமேதத் பராயணமேதஸ்மாந்ந புநராவர்தந்த இத்யேஷ நிரோதஸ் ததேஷ ஷ்லோக ৷৷1.1.10৷৷

தபஸாலும்-ப்ரஹ்மசர்ய வ்ரதத்தாலும் ஸ்ரத்தையாலும் வித்யா மஹாத்ம்யத்தாலும் -அம்ருதம் -பாராயணம் -மீளா வைகுந்தம் -அடைகிறார்கள்
அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தால் -மாம் உபேத்யதி கௌந்தேய புனர் ஜென்ம ந வித்யதே -என்றவாறு

பஞ்சபாதம் பிதரம் த்வாதஷாகரிதிம் திவ ஆஹு பரே அர்தே புரீஷிணம்
அதேமே அந்ய உ பரே விசக்ஷணம் ஸப்தசக்ரே ஷடர ஆஹுரர்பிதமிதி ৷৷1.1.11৷৷

12-மாதம் -நாள்-ஆகாசத்தில் ஓடும் -ஏழு குதிரைகள் சந்தஸ்கள் -அரம்-நேமி கும்பம் -தேர் வசந்த ருசி ஆரும் ஆறு அரங்களும்
சம்வத்சரத்துக்கு ஹேமந்த ருது சிசிர ருது இவற்றை ஒன்றாக்கி –
வத்சரம் -சம்வத்சரம் -பரிவஸ்தரம் -இடாவத்சரம்-அனுவத்சரம் -ஆகிய ஐந்து பாதங்கள் –
பன்னிரண்டு மாதங்கள் -எழு கிரகங்கள் ஆகிற சக்கரங்கள் -அனைத்துக்கும் ஆதாரம் -சம்வத்சர பிரஜாபதி

மாஸோ வை ப்ரஜாபதிஸ் தஸ்ய கரிஷ்ண பக்ஷ ஏவ ரயி ஷுக்ல ப்ராணஸ் தஸ்மாதேத றஷய ஷுக்ல இஷ்டிம் குர்வந்தீதர இத ரஸ்மிந் ৷৷1.1.12৷৷

தர்ம கார்யம் -பகல் பொழுது- சுக்ல பக்ஷம் -உத்தராயணம் -ஸ்ரேஷ்டம் —
ஹோமம் ஜ்வலிக்கும் அக்னியில் அஸ்தமனம் முன்னால் செய்தால் தான் பலம் –
ஆகையால் ஞானவான்கள் சுக்ல பக்ஷத்தில் நல்ல கர்மங்களை செய்கிறார்கள் -அறிவில்லாதவர் க்ருஷ்ண பக்ஷத்தில் செய்கிறார்கள்

அஹோராத்ரோ வை ப்ரஜாபதிஸ்தஸ்யாஹரேவ ப்ராணோ ராத்ரிரேவ ரயி ப்ராணம் வா ஏதே ப்ரஸ்கந்தந்தி யே
திவா ரத்யா ஸம் யுஜ்யந்தே ப்ரஹ்மசர்யமேவ தத்யத்ராத்ரௌ ரத்யா ஸம் யுஜ்யந்தே ৷৷1.1.13৷৷

பிராணன் -ஆத்மா சம்பந்தம் -பகல் /-இரவு -ரயி மூல பிரகிருதி -அசேதனம் அன்னம் உருவாக்கி /இப்படி ஸ்ருஷ்ட்டி க்ரமம்

அந்நம் வே ப்ரஜாபதிஸ்ததோ ஹ வை தத்ரேதஸ்தஸ்மாதிமா ப்ரஜா ப்ரஜாயந்த இதி ৷৷1.1.14৷৷

தத்யே ஹ வை தத்ப்ரஜாபதிவ்ரதம் சரந்தி தே மிதுநமுத்பாதயந்தே
தேஷாமேவைஷ ப்ரஹ்மலோகோ யேஷாம் தபோ ப்ரஹ்மசர்யம் யேஷு ஸத்யம் ப்ரதிஷ்டிதம் ৷৷1.1.15৷৷

தேஷாமஸௌ விரஜோ ப்ரஹ்மலோகோ ந யேஷு ஜிஹ்மமநரிதம் ந மாயா சேதி৷৷1.1.16৷৷

சரீரம் வேறே -கர்மாக்கள் பகவத் ஆராதனை ரூபம் என்ற நிலையுடன் -இந்திரியங்கள் வசம் -த்யானம் -முக்கரணங்கள் -ஆர்ஜவதுடன் –

৷৷இதி ப்ரதம ப்ரஷ்நம் ৷৷

———————————————–

கீழ் பிராணனை -அத்தா என்றும் -பிரஜாபதி -என்று சொல்லி அத்தைக் கண்டு அறியும் வழி சொல்ல இந்த ப்ரச்னம்
தேகம் இந்திரியங்கள் -மனாஸ் பிராணன் -இவற்றைவிட வேறான ப்ரத்யகாம ஆத்ம ஸ்வரூப சோதனம்
ஸ்தாவர ஜங்கமங்களை தரிக்கும் தேவர்கள் இந்திரியங்களை அதிஷ்டானம் பண்ணி இருப்பதை சொல்லிற்று –
பஞ்ச பூதங்களால் ஆன சரீரம்/ ஞான கர்ம இந்திரியங்கள் / தாரகத்வம் பிரகாசத்வம் ஸ்ரேஷ்டத்வம் -இவற்றால்
தன்னை உயர்ந்ததாக நினைத்து தங்கள்மேன்மையைச் சொல்லும் பிரஸ்னம்

அத ஹைநம் பார்கவோ வைதர்பி பப்ரச்ச பகவந்கத்யேவ தேவா ப்ரஜாம் விதாரயந்தே கதர ஏதத்ப்ரகாஷயந்தே க புநரேஷாம் வரிஷ்ட இதி৷৷2.1.1৷৷

பிராண வாயு ஸ்ரேஷ்டம் -இதில்
இந்திரியங்கள் -பிராணன் போட்டி -பார்க்கவர் கேள்வி -எத்தனை தேவதைகள் –

தஸ்மை ஸ ஹோவாசாகாஷோ ஹ வா ஏஷ தேவோ வாயுரக்நிராப பரிதிவீ வாங்மநஷ்சக்ஷு க்ஷோத்ரம் ச
தே ப்ரகாஷ்யாபிவதந்தி வயமேதத்பாணமவஷ்டப்ய விதாரயாம ৷৷2.1.2৷৷

ஆகாசம் – -வாயு அக்னி தண்ணீர் -சரீரத்துக்குள் எல்லாம் வைஸ்ராவண அக்னி-
வாக்- மனஸ் கண் காது -இந்திரியங்கள் -கர்ம ஞானம் -அதிஷ்டான தேவதை \
ஆதித்யன் கண்ணுக்கும் -ஸூஷ்ம இந்திரியங்கள் -மூக்கு நுனி / கண் கரு விழி / நாக்கு நுனி /இந்திரியங்கள் இருக்கும் இடங்கள்

தாந்வரிஷ்ட ப்ராண உவாச மா மோஹமாபத்யதா அஹமேவை தத்பஞ்சதாத்மாநம் ப்ரவிபஜ்யை தத்பாணமவஷ்டப்ய விதாரயாமீதி தேஷ்ரத்ததாநா பபூவு ৷৷2.1.3৷৷

பஞ்ச பிராணன் -ஸ்ரேஷ்டம் -யார் இல்லா விடில் உடம்பே இருக்காதோ -தாங்கும் -பிராண அபான -வியான –இருதயத்தில் இருக்கும் —
சமான–தாதுக்களை சமானமாக சேர்க்கும் -உதான-உத்கதிக்கு சேர்ந்து போகும்

ஸோபிமாநா தூர்த்வமுத்க்ரமத இவ தஸ்மிந்நுத்க்ராமத்யதேதரே ஸர்வ ஏவோத்க்ராமந்தே தஸ்ம் ஷ்ச ப்ரதிஷ்டமாநே ஸர்வ ஏவ ப்ராதிஷ்டந்தே
தத்யதா மக்ஷிகா மதுகரராஜாந முத்க்ராமந்தம் ஸர்வா ஏவோத்க்ராமந்தே ஏவமஸ்மிம் ஷ்ச ப்ரதிஷ்டமாநே
ஸர்வா ஏவ ப்ரதிஷ்டந்த ஏவம் வாங்மநஷ்சக்ஷு ஷ்ரோத்ரம் ச தே ப்ரீதா ப்ராணம் ஸ்துந்வந்தி ৷৷2.1.4৷৷

வெளியில் போய் காட்ட -மூச்சு மேல் விட்டு -போகாதே -சொல்லுமே -ராஜா தேனீ த்ருஷ்டாந்தம் /
குரங்கு தொப்பி கதை போலே /பெருமை அறிந்து ஸ்தோத்ரம்

ஏஷோக்நிஸ்தபத்யேஷ ஸூர்ய ஏஷ பர்ஜந்யோ மகவாநேஷ வாயு ஏஷ பரிதிவீ ரயிர்தேவ ஸத ஸச்சாமரிதம் ச யத் ৷৷2.1.5৷৷

நீ தான் அக்னி வாயு வருணன் -இல்லாத பெருமைகளை சேர்த்து -இருந்தால் தான் உடம்பு வெப்பம் -ஸூர்யன் நீ தான்
இடம் இருந்தால் தானே மூச்சு உள்ளே போகும் -ஆகாசமும் நீயே / உண்மையும் நீ பொய்யும் நீ -/
இந்த முக்கிய பிராணனானது அக்னியாய்க் கொண்டு கொளுத்தும் -சூரியனாய் கொண்டு பிரகாசிக்கும் –
மேகமாய்க் கொண்டு வர்ஷிக்கும் -இந்த்ரனாய் கொண்டு லோக பரிபாலனம் –
வாயுவாய் கொண்டு வீசி பூமியாய்க் கொண்டு தரித்து சந்திரனாய் கொண்டு மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கும்

அரா இவ ரதநாபௌ ப்ராணே ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டிதம் றசோ யஜூ் ஷி ஸாமாநி யஜ்ஞ க்ஷத்ரம் ப்ரஹ்ம ச ৷৷2.1.6৷৷

ரதம் நாபீ கும்பம் -அரங்கள் சேர்ந்து -வேதங்கள் -அரம் -அனைவரும் உன்னிடம் கோக்கப் பட்டு -மந்த்ரம் சொல்ல மூச்சு வேண்டுமே

ப்ரஜாபதிஷ்சரஸி கர்பே த்வமேவ ப்ரதி ஜாயஸே துப்யம் ப்ராண ப்ரஜாஸ்த்விமா பலிம் ஹரந்தி ய ப்ராணை ப்ரதிதிஷ்டஸி ৷৷2.1.7৷৷

வாழ்வாக இருக்க நீ இருக்க வேண்டும் -சத்தைக்கு பிராணன் வேண்டுமே

தேவாநாமஸி வஹ்நிதம பிதரிணாம் ப்ரதமா ஸ்வதா-றஷீணாம் சரிதம் ஸத்யமதர்வாங்கிரஸாமஸி-৷৷2.1.8৷৷

பித்ரு தேவைதைகளுக்கு ப்ரீதி நீயே -தர்ப்பணாதிகள் உண்டே உயிர் உடன் இருந்தால் தானே /பிரதம ஸ்வதா பிராணன் தான்

இந்த்ரஸ்த்வம் ப்ராண தேஜஸா ருத்ரோஸி பரிரக்ஷிதா த்வமந்தரிக்ஷே சரஸி ஸூர்யஸ்த்வம் ஜ்யோதிஷாம் பதி ৷৷2.1.9৷৷

இந்திரனும் நீயே -ஸூர்யன் நீயே-அக்னி -நீயே

யதா த்வமபி வர்ஷஸ்ய தேமா ப்ராண தே ப்ரஜா– ஆநந்தரூபாஸ்திஷ்டந்தி காமாயாந்நம் பவிஷ்யதீதி ৷৷2.1.10৷৷

மழை பெய்து ஸந்தோஷம் நீ இருந்தால் தானே –

வ்ராத்யஸ்த்வம் ப்ராணை கர்ஷிரத்தா விஷ்வஸ்ய ஸத்பதி வயமாத்யஸ்ய தாதார பிதா த்வம் மாதரிஷ்வ ந ৷৷2.1.11৷৷

மாதா பிதா நீயே -படைப்பதும் நீயே

யா தே தநூர்வாசி ப்ரதிஷ்டிதா யா ஷ்ரோத்ரே யா ச சக்ஷுஷி- யா ச மநஸி ஸஂததா ஷிவாம் தாம் குரூ மோத்க்ரமீ ৷৷2.1.12৷৷

அனைத்திலும் பிராண வாயு உண்டே / எழுந்து இருந்து போக கூடாது -ந உத்க்ரமி-

ப்ராணஸ்யேதம் வஷே ஸர்வம் த்ரிதிவே யத்ப்ரதிஷ்டிதம் மாதேவ புத்ராந் ரக்ஷஸ்வ ஷ்ரீஷ்ச ப்ரஜ்ஞாம் ச விதேஹி ந இதி ৷৷2.1.13৷৷

தாய் தந்தை ரஷிப்பது போலே நீரே ரஷிக்க வேண்டும் -இங்கும் அங்கும் பிராணனுக்கு வசம் அனைவரும் –

৷৷இதி த்விதீய ப்ரஷ்நம் ৷৷

———————————————————-

அத ஹைநம் கௌஸல்யஷ்சாஷ்வலாயந பப்ரச்சம் பகவந்குத ஏஷ ப்ராணோ ஜாயதே கதமாயாத்யஸ்மிஞ்சரீர ஆத்மாநம்
வா ப்ரவிபஜ்ய கதம் ப்ராதிஷ்டதே கேநோத்க்ரமதே கதம் பாஹ்யமபிதத்தே கதமத்யாத்மமிதி ৷৷3.1.1৷৷

கௌசல்யன் கேள்வி -ஐந்து கேள்விகள் -இதே பிராண வாயுவைப் பற்றி -எதில் இருந்து பிராண வாயு உத்பத்தி
சரீரத்துக்குள் எப்படி வந்தது -ஐந்தாக எப்படி பிரிகிறது -எங்கே உள்ளது -எதனால் ஐந்தாக பிரிந்தது
எதனால் வெளியில் போகிறது -இதற்கும் வெளியில் உள்ள காத்துக்கும் சம்பந்தம் எது -எப்படி தாங்குகிறது அனைத்தையும்

தஸ்மை ஸ ஹோவாசாதிப்ரஷ்நாந்பரிச்சஸி ப்ரஹ்மிஷ்டோஸீதி தஸ்மாத்தேஹம் ப்ரவீமி ৷৷3.1.2৷৷

படைப்பது பற்று தெளிவாக பதில் சொல்லலாம் -சம்ஹாரம் -பதில் சொல்ல புத்தி கூர்மை -உடன் கேட்டு கொள்ள சொல்லி பதில் மேலே

ஆத்மந ஏஷ ப்ராணோ ஜாயத யதைஷா புரூஷே சாயைதஸ்மிந்நேததாததம் மநோகரிதே நாயாத்யஸ்மிஞ்ஷரீரே ৷৷3.1.3৷৷

ப்ரஹ்மம் இடம் உருவாகி-மனுஷ்யன் நிழல் போலே –நேராக -மனமும் பிராணனும் சரீரத்துக்குள் -நேர் அடி தொடர்பு –

யதா ஸம்ராடேவாதி கரிதாந்விநியுங்க்தே ஏதாந்க்ராமாநேதாந்க்ராமாநதிதிஷ்டஸ்வேத்யேவமேவைஷ
ப்ராண இதராந்ப்ராணாந்பரிதக்பரிதகேவ ஸம் நிதத்தே ৷৷3.1.4৷৷

சக்கரவர்த்தி போலே பிராணன் –பிரித்து ராஜ்ஜியம் கொடுக்கும் –

பாயூபஸ்தேபாநம் சக்ஷு ஷ்ரோத்ரே முகநாஸிகாப்யாம் ப்ராண ஸ்வயம் ப்ரதிஷ்டதே மத்யே து ஸமாந
ஏஷ ஹ்யேதத்துதமந்நம் ஸமம் நயதி தஸ்மாதேதா ஸப்தார்சிஷோ பவந்தி ৷৷3.1.5৷৷

அபான -மல ஜல கழிக்கும் இடம் / முக நாசிகா கண் காது பிராணன் / நடுவில் சமான வாயு -அன்னம் சமமாக உடம்புக்குள் கொண்டு போகும்
கண்ணுக்கு வேண்டிய சக்தி கண்ணுக்கு -கொண்டு போகும்
ஐந்து பிராணன் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் -நன்று ஜெரிக்க- நல்ல ரத்த ஓட்டம் இவை சரியாக வைத்தால் தானே -யோக சக்தி

ஹரிதி ஹ்யேஷ ஆத்மா அத்ரைததேகஷதம் நாடீநாம் தாஸாம் ஷதம் ஷதமேகைகஸ்யாம்
த்வாஸப்ததிர்த்வாஸப்ததி ப்ரதிஷாகாநாடீ ஸஹஸ்ராணி பவந்த்யாஸு வ்யாநஷ்சரதி ৷৷3.1.6৷৷

-101-நாடிகள் உண்டே இருதயத்தில் ஒவ் ஒன்றும் -72-ஆக பிரிந்து –ஒவ் ஒன்றும் -1000-பிரிந்து வியான வாயு இருக்கும் இடம்

அதைகயோர்த்வம் உதாந புண்யேந புண்யம் லோகம் நயதி பாபேந பாபமுபாப்யாமேவ மநுஷ்யலோகம் ৷৷3.1.7৷৷

உத் -மேல் நோக்கி கூட்டும் போகும் உதான -பாபம் பண்ணியவனை நரகம் -இரண்டும் பண்ணினால் மனுஷ்ய லோகம் –
புண்ணியம் செய்தால் ஸ்வர்க்க சந்த்ர பித்ரு லோகம் கூட்டி போகும்

ஆதித்யோ ஹ வை பாஹ்ய ப்ராண உதத்யேஷ ஹ்யேநம் சாக்ஷுஷம் ப்ராணமநு கரிஹ்ணாந பரிதிவ்யாம் யா தேவதா
ஸைஷா புரூஷஸ்யாபாநமவஷ்டப்யாந்தரா யதாகாஷ ஸ ஸமாநோ வாயுர்வ்யாந ৷৷3.1.8৷৷

சூர்யன் கண்களில் -பிராண வாயு சம்பந்தம் /அபான பிருத்வி / வாயு -விதான வாயு சம்பந்தம் /
தேஜஸ் உதான வாயு சம்பந்தம் -ஆகாசமும் சமான வாயு

தேஜோ ஹ வாவ உதாநஸ்தஸ்மாதுபஷாந்ததேஜா புநர்பவமிந்த்ரியைர்மநஸி ஸம் பத்யமாநை ৷৷3.1.9৷৷

யச்சித்தஸ்தேநைஷ ப்ராணமாயாதி ப்ராணஸ்தேஜஸா யுக்த ஸஹாத்மநா யதாஸம் கல்பிதம் லோகம் நயதி ৷৷3.1.10৷৷

கிளம்பும் வழி இனி -எந்த நினைவுடன் விடுகிறானோ -பிராண வாயு -உதான வாயு உடன் சேர்ந்து –
கை கோத்து -ஸூஷ்ம மனஸ் -பூத ஸூஷ்மம்

ய ஏவம் வித்வாந்ப்ராணம் வேத ந ஹாஸ்ய ப்ரஜா ஹீயதேமரிதோ பவதி ததேஷ ஷ்லோக ৷৷3.1.11৷৷
இத்தை அறிந்தால் சந்தானம் பெறுவான்

உத்பத்திமாயதிம் ஸ்தாநம் விபுத்வம் சைவ பஞ்சதா அத்யாத்மம் சைவ ப்ராணஸ்ய விஜ்ஞாயாமரி தமஷ்நுதே விஜ்ஞாயாமரி தமஷ்நுத இதி ৷৷3.1.12৷৷

விஞ்ஞாய அமிருதத்தை அடைகிறான் -ஐந்தையும்
உத்பத்தியையும் — தொடங்கி புறப்படும் வரை -அனைத்தையும் அறிந்தவன் மோக்ஷம் அடைகிறான்

৷৷இதி த்ரிதீய ப்ரஷ்நம் ৷৷

——————————————————————-

அத ஹைநம் கௌஸல்யஷ்சாஷ்வலாயந பப்ரச்ச பகவந்குத ஏஷ ப்ராணோ ஜாயதே கதமாயாத்யஸ்மிஞ்சரீர ஆத்மாநம் வா
ப்ரவிபஜ்ய கதம் ப்ராதிஷ்டதே கேநோத்க்ரமதே கதம் பாஹ்யமபிதத்தே கதமத்யாத்மமிதி ৷৷4.1.1৷৷

தஸ்மை ஸ ஹோவாசாதிப்ரஷ்நாந்பரிச்சஸி ப்ரஹ்மிஷ்டோஸீதி தஸ்மாத்தேஹம் ப்ரவீமி ৷৷4.1.2৷৷

ஆத்மந ஏஷ ப்ராணோ ஜாயதே யதைஷா புரூஷே சாயை தஸ்மிந்நே ததாததம் மநோகரிதே நாயாத்யஸ்மிஞ்ஷரீரே৷৷4.1.3৷৷

யதா ஸம்ராடேவாதிகரிதாந்விநியுங்க்தே ஏதாந்க்ராமாநேதாந்க்ராமாநதிதிஷ்டஸ்வேத்யேவமேவைஷ ப்ராண இதராந்ப்ராணாந்பரிதக்பரிதகேவ ஸம் நிதத்தே ৷৷4.1.4৷৷

பாயூபஸ்தேபாநம் சக்ஷு ஷ்ரோத்ரே முகநாஸிகாப்யாம் ப்ராண ஸ்வயம் ப்ரதிஷ்டதே மத்யே து ஸமாந
ஏஷ ஹ்யேதத்துதமந்நம் ஸமம் நயதி தஸ்மாதேதா ஸப்தார்சிஷோ பவந்தி ৷৷4.1.5৷৷

ஹரிதி ஹ்யேஷ ஆத்மா. அத்ரைததேகஷதம் நாடீநாம் தாஸாம் ஷதம் ஷதமேகைகஸ்யாம் த்வாஸப்ததிர்த்வாஸப்ததி
ப்ரதிஷாகாநாடீ ஸஹஸ்ராணி பவந்த்யாஸு வ்யாநஷ்சரதி ৷৷4.1.6৷৷

அதைகயோர்த்வம் உதாந புண்யேந புண்யம் லோகம் நயதி பாபேந பாபமுபாப்யாமேவ மநுஷ்யலோகம் ৷৷4.1.7৷৷

ஆதித்யோ ஹ வை பாஹ்ய ப்ராண உதத்யேஷ ஹ்யேநம் சாக்ஷுஷம் ப்ராணமநு கரிஹ்ணாந பரிதிவ்யாம் யா தேவதா
ஸைஷா புரூஷஸ்யாபாநமவஷ்டப்யாந்தரா யதாகாஷ ஸ ஸமாநோ வாயுர்வ்யாந ৷৷4.1.8৷৷

தேஜோ ஹ வாவ உதாநஸ்தஸ்மாதுபஷாந்ததேஜா புநர்பவமிந்த்ரியைர்மநஸி ஸம் பத்யமாநை ৷৷4.1.9৷৷

யச்சித்தஸ்தேநைஷ ப்ராணமாயாதி ப்ராணஸ்தேஜஸா யுக்த ஸஹாத்மநா யதாஸம் கல்பிதம் லோகம் நயதி ৷৷4.1.10৷৷

ய ஏவம் வித்வாந்ப்ராணம் வேத ந ஹாஸ்ய ப்ரஜா ஹீயதேமரிதோ பவதி ததேஷ ஷ்லோக ৷৷4.1.11৷৷

உத்பத்திமாயதிம் ஸ்தாநம் விபுத்வம் சைவ பஞ்சதா அத்யாத்மம் சைவ ப்ராணஸ்ய விஜ்ஞாயாமரிதமஷ்நுதே விஜ்ஞாயாமரிதமஷ்நுத இதி ৷৷4.1.12৷৷

மூன்று மாத்திரைக்கு மேலே -நரகம்
ஒரு மாத்திரை சொல்லி மனுஷ்ய லோகம் -இரண்டு மாத்திரை ஸ்வர்க்கம்-சோம லோகம் -திரும்பி வருவான் /மூன்று மாத்திரை மோக்ஷம்
அர்ச்சிராதி கதி -ஆதித்ய கிரணங்களை பிடித்து
பாதோதராம் பாதம் உதரம் கடச்செவி பாம்பு -சட்டை உரிப்பது போலே சரீரம் விட்டு விநிர்முக்தன் ஆகிறான்
சாம மந்த்ரம் -புருஷோத்தமன் அடைந்து அனுபவம்

৷৷இதி சதுர்தம் ப்ரஷ்நம் ৷৷

——————————————————————–

அத ஹைநம் ஸௌர்யாயணீ கார்க்ய பப்ரச்ச பகவந்நேதஸ்மிந்புரூஷே காநி ஸ்வபந்தி காந்யஸ்மிந் ஜாக்ரதி கதர ஏஷ
தேவ ஸ்வப்நாந்பஷ்யதி கஸ்யைதத்ஸுகம் பவதி கஸ்மிந்நு ஸர்வே ஸம் ப்ரதிஷ்டிதா பவந்தீதி ৷৷5.1.1৷৷

ஸ்வப்னம் பற்றி -யார் தூங்குகிறார்- யார் ஸ்வப்னம் -யார் முழித்து இருக்கிறார் -அடுத்த கேள்வி -ஆத்மா எங்கு இருக்கும் –
யார் ஸ்வப்னம் காட்டுகிறார் எதனால் ஸ்வப்னம் சுகம் -கார்க்யர் கேள்வி

தஸ்மை ஸ ஹோவாச. யதா கார்க்ய மரீசயோர்கஸ்யாஸ்தம் கச்சத ஸர்வா ஏதஸ்மிஂஸ்தேஜோமண்டல ஏகீபவந்தி தா புந புநரூதயத
ப்ரசரந்த்யேவம் ஹ வை தத்ஸர்வம் பரே தேவே மநஸ்யேகீபவதி தேந தர்ஹ்யேஷ புரூஷோ ந ஷ்ரரிணோதி ந பஷ்யதி ந ஜிக்ரதி
ந ரஸயதே ந ஸ்பரிஷதே நாபிவததே நாதத்தே நாநந்தயதே ந விஸரிஜதே நேயாயதே ஸ்வபிதீத்யாசக்ஷதே ৷৷5.1.2৷৷

மனம் தவிர அனைத்தும் மூடி இருக்கும் தசை -எதனால் தூங்குகிறார் -பார்க்கும் கருவிகள் வேலை செய்யாமல் இருப்பதே தூக்கம் –
மனஸுடன் கண் சேர்ந்தால் தானே பார்வை சித்திக்கும் –
மனசும் தூங்கி ஸூ ஷூப்தி தசை / ஸூ ர்ய கிரணங்கள் ஒன்றுவதும் விரிவதும் போலே உதயம் அஸ்தமனம் போலே
சோம்பல் உபநிஷத் சொல்லும்

ப்ராணாக்நய ஏவைதஸ்மிந்புரே ஜாக்ரதி கார்ஹபத்யே ஹ வா ஏஷோபாநோ வ்யாநோந்வாஹார்யபசநோ
யத்கார்ஹபத்யாத்ப்ரணீயதே ப்ரணயநாதாஹவநீய ப்ராண ৷৷5.1.3৷৷

மூன்று வித அக்னி /கார்ஹபத்ய அக்னி -சமான வாயு மனஸ் யஜமாணம் உதான வாயு பலம் /
தர்ம பூத ஞானம் மட்டும் அங்கே -ஆத்மா தூங்கும் இடத்திலே மட்டும் தான் /

யதுச்ச்ரவாஸநிஷ்வாஸாவேதாவாஹுதீ ஸமம் நயதீதி ஸ ஸமாந மநோ ஹ வாவ
யஜமாந இஷ்டபலமேவோதாந ஸ ஏநம் யஜமாநமஹரஹர்ப்ரஹ்ம கமயதி ৷৷5.1.4৷৷

அந்நைஷ தேவ ஸ்வப்நே மஹிமாநமநுபவதி யத்தரிஷ்டம் தரிஷ்டமநுபஷ்யதி ஷ்ருதம் ஷ்ருதமேவார்தமநுஷரிணோதி தேஷதிகந்தரைஷ்ச
ப்ரத்யநுபூதம் புந புந ப்ரத்யநுபவதி தரிஷ்டம் சாதரிஷ்டம் ச ஷ்ருதம் சாஷ்ருதம் சாநுபூதம் சாநநுபூதம் ச ஸச்சாஸச்ச ஸர்வம் பஷ்யதி ஸர்வ பஷ்யதி ৷৷5.1.5৷৷

ஸ யதா தேஜஸாபிபூதோ பவதி அத்ரைஷ தேவ ஸ்வப்நாந்ந பஷ்யத்யத ததைதஸ்மிஞ்ஷரீர ஏதத்ஸுகம் பவதி ৷৷5.1.6৷৷

ஸ யதா ஸௌம்ய வயாம் ஸி வாஸோவரிக்ஷம் ஸம் ப்ரதிஷ்டந்தே ஏவv ஹ வை தத்ஸர்வம் பர ஆத்மநி ஸம் ப்ரதிஷ்டதே ৷৷5.1.7৷৷

பரிதிவீ ச பரிதிவீமாத்ரா சாபஷ்சாபோமாத்ரா ச தேஜஷ்ச தேஜோமாத்ரா ச வாயுஷ்ச வாயுமாத்ரா சாகாஷஷ்சாகாஷமாத்ரா ச சக்ஷுஷ்ச
த்ரஷ்டவ்யம் ச ஷ்ரோதம் ச ஷ்ரோதவ்யம் ச க்ராணம் ச க்ராதவ்யம் ச ரஸஷ்ச ரஸயிதவ்யம் ச த்வக் ச ஸ்பர்ஷயிதவ்யம் ச வாக் ச வக்தவ்யம் ச
ஹஸ்தௌ சாதாதவ்யம் சோபஸ்தஷ்சாநந்தயிதவ்யம் ச பாயுஷ்ச விஸர்ஜயிதவ்யம் ச பாதௌ ச கந்தவவ்யம் ச மநஷ்ச மந்தவ்யம் ச
புத்திஷ்ச போத்தவ்யம் சாஹம் காரஷ்சாஹம் கர்தவ்யம் ச சித்தம் ச சேதயிதவ்யம் ச தேஜஷ்ச வித்யோதயிதவ்யம் ச ப்ராணஷ்ச விதாரயிதவ்யம் ச ৷৷5.1.8৷৷

ஏஷ ஹி த்ரஷ்டா ஸ்ப்ரஷ்டா ஷ்ரோதா க்ராதா ரஸயிதா மந்தா போத்தா கர்தா விஜ்ஞாநாத்மா புரூஷ ஸ பரேக்ஷர ஆத்மநி ஸம் ப்ரதிஷ்டதே ৷৷5.1.9৷৷

பரமேவாக்ஷரம் ப்ரதிபத்யதே ஸ யோ ஹ வை ததச்சாயமஷரீரமலோஹிதம் ஷுப்ரமக்ஷரம் வேதயதே
யஸ்து ஸோம்ய ஸ ஸர்வஜ்ஞ ஸர்வோ பவதி ததேஷ ஷ்லோக ৷৷5.1.10৷৷

விஜ்ஞாநாத்மா ஸஹதேவைஷ்ச ஸர்வை ப்ராணா பூதாநி ஸம் ப்ரதிஷ்டந்தி யத்ர ததக்ஷரம் வேதயதே
யஸ்து ஸோம்ய ஸ ஸர்வஜ்ஞ ஸர்வமேவாவிவேஷேதி ৷৷5.1.11৷৷

எல்லா இந்திரியங்கள் -எல்லா பிராணங்கள் -மனஸுடன் லயித்து ஆத்மாவுடன் லயம் -ப்ரஹ்மானுபவம்

৷৷இதி பஞ்சம ப்ரஷ்நம் ৷৷

———————————————-

ஷஷ்ட ப்ரஷ்நம்

அத ஹைநம் ஸுகேஷா பாரத்வாஜ பப்ரச்ச பகவந்ஹிரண்யநாப கௌஸல்யோ ராஜபுத்ரோ மாமுபேத்யைதம் ப்ரஷ்நமபரிச்சத ஷோடஷகலம்
பாரத்வாஜ புரூஷம் வேத்த தமஹம் குமாரமப்ருவம் நாஹமிமம் வேத யத்யஹமிமமவேதிஷம் கதம் தே நாவக்ஷ்யமிதி ஸமூலோ வா ஏஷ
பரிஷுஷ்யதி யோநரிதமபிவததி தஸ்மாந்நார்ஹாம்யநரிதம் வக்தும் ஸ தூஷ்ணீம் ரதமாரூஹ்ய ப்ரவவ்ராஜம் தம் த்வா பரிச்சாமி க்வாஸௌ புரூஷ இதி ৷৷6.1.1৷৷

16-கலைகள் உடன் கூடிய புருஷன் யார் -கேட்டார் தெரியவில்லை –
பிராணன் -தொடங்கி -நாமம் வரை -16-கலைகள்

தஸ்மை ஸ ஹோவாச இஹைவாந்த ஷரீரே ஸோம்ய ஸ புரூஷோ யஸ்மிந்நேதா ஷோடஷகலா ப்ரபவந்தீதி ৷৷6.1.2৷৷

சரீரத்துக்குள் உள்ள புருஷன் -ஜீவனா பரனா -கலா போக்த்ருத்வம் -அனுபவம் ஜீவனுக்கு இருப்பது பரமாத்வா இடம்
யஜமானத்தவம் பரன் இடம் போக்த்ருத்வம் ஜீவன் இடம்

ஸ ஈக்ஷாம் சக்ரே கஸ்மிந்நஹமுத்க்ராந்த உத்க்ராந்தோ பவிஷ்யாமி கஸ்மிந்வா ப்ரதிஷ்டிதே ப்ரதிஷ்டாஸ்யாமீதி ৷৷6.1.3৷৷

யார் உடன் உள்ளே -யார் உடன் வெளியில் -கர்மா வாசனா ருசி ஸூஷ்மம் இத்யாதி

ஸ ப்ராணமஸரிஜத ப்ராணாச்ச்ரத்தாம் ஸ்வம் வாயுர்ஜோதிராப பரிதிவீந்த்ரியம் மந அந்நம்ந்நாத்வீர்யம் தபோ மந்த்ரா கர்ம லோகா லாகேஷு ச நாம ச ৷৷6.1.4৷৷

பிராணன் -ஸ்ரத்தை -கம் வாய் ஜோதி -அன்னம் வீர்யம் -மந்த்ர –நாமம் -16-கலைகளை காட்டி அருளுகிறார்

ஸ யதேமா நத்ய ஸ்யந்தமாநா ஸமுத்ராயணா ஸமுத்ரம் ப்ராப்யாஸ்தம் கச்சந்தி பித்யேதே தாஸாம் நாமரூபே ஸமுத்ர இத்யேவம்
ப்ரோச்யதே ஏவமேவாஸ்ய பரித்ரஷ்டுரிமா ஷோடஷகலா புரூஷாயணா புருஷம் ப்ராப்யாஸ்தம் கச்சந்தி பித்யேதே சாஸாம்
நாமரூபே புரூஷ இத்யேவம் ப்ரோச்யதே ஸ ஏஷோகலோமரிதோ பவதி ததேஷ ஷ்லோக ৷৷6.1.5৷৷

யமுனை கருப்பு -சமுத்திரம் சேர்ந்து நாம ரூபம் -இல்லாமல் -வேறு பாடு இல்லாமல் ப்ரஹ்மம் இடம் ஆத்மா அனுபவம் –

அரா இவ ரதநாபௌ கலா யஸ்மிந்ப்ரதிஷ்டிதா தம் வேத்யம் புரூஷம் வேத யதா மா வோ மரித்யு பரிவ்யதா இதி ৷৷6.1.6৷৷

அரங்கள் தேர் போலே இந்த 16-கலைகளும் ஆத்மாவிடம் ஒட்டிக் கொண்டு இருக்கும் –

தாந்ஹோவாசை தாவதே வாஹமே தத்பரம் ப்ரஹ்ம வேத நாத பரமஸ்தீதி ৷৷6.1.7৷৷

ப்ரஹ்மம் பற்றி சொல்ல வேண்டியதை சொன்னேன்
அறிந்து மேலே ஆராய்ந்து கொள்ள வேண்டும்

தே தமர்சயந்தஸ்த்வம் ஹி ந பிதா யோஸ்மாகமவித்யாயா பரம் பாரம் தாரயஸீதி நம பரமறஷிப்யோ நம பரமறஷிப்ய ৷৷6.1.8৷৷

பத்ரம் கர்ணேபி ஷ்ரரிணுயாம தேவா பத்ரம் பஷ்யேமாக்ஷ பிர்யஜத்ரா ஸ்திரைரங்கைஸ்துஷ்டுவா் ஸஸ்தநூபிர்வ்யஷேம தேவஹிதம் யதாயு
ஸ்வஸ்தி ந இந்த்ரோ வரித்தஷ்ரவா ஸ்வஸ்தி ந பூஷா விஷ்வவேதா ஸ்வஸ்தி நஸ்தார்க்ஷ்யோ அரிஷ்டநேமி ஸ்வஸ்தி நோ பரிஹஸ்பதிர்ததாது–৷৷

ஷாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி ৷৷

৷৷இதி ப்ரஷ்நோபநிஷத்ஸமாப்தா৷৷

——————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ காரிக உபநிஷத் —

June 10, 2017

பஹி ப்ரஜ்ஞோ விபுர்விஷ்வோ ஹ்யந்த ப்ரஜ்ஞஸ்து தைஜஸ கநப்ரஜ்ஞஸ்ததா ப்ராஜ்ஞ ஏக ஏவ த்ரிதா ஸ்தித ৷৷ 1.1.1 ৷৷

ஆத்மாவின் மூன்று நிலைகள் -சொப்பனம் -முழித்து -ஆழ்ந்த தூக்கம் -மீன் -இரண்டு கரைகளுக்கும் ஆற்றிலும் நீந்துவது போலே-ப்ருந்தாரண்யம் –4–3–18-
பறவை கூட்டுக்குள்ளும் வெளியில் இரண்டு இறக்கைகளை விரித்து பறப்பது பொலியும் –ப்ருந்தாரண்யம் -6-3–19-
ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் -ஆசைகள் இல்லாமலும் கணவர் இல்லாமலும் இருப்பதும் உண்டே -என்றவாறு –

————————————

தக்ஷிணாக்ஷிமுகே விஷ்வோ மநஸ்யந்தஸ்து தைஜஸ ஆகாஷே ச ஹரிதி ப்ராஜ்ஞஸ்த்ரிதா தேஹே வ்யவஸ்தித ৷৷ 1.1.2 ৷৷

விஷ்வோ ஹி ஸ்தூலபுங் நித்யம் தைஜஸ ப்ரவிவிக்தபுக் ஆநந்தபுக்ததா ப்ராஜ்ஞஸ்த்ரிதா போகம் நிபோதத ৷৷ 1.1.3 ৷৷

ஸ்தூலம் தர்பயதே விஷ்வம் ப்ரவிவிக்தம் து தைஜஸம் ஆநந்தஷ்ச ததா ப்ராஜ்ஞம் த்ரிதா தரிப்திம் நிபோதத ৷৷ 1.1.4 ৷৷

த்ரிஷு தாமஸு யத்போஜ்யம் போக்தா யஷ்ச ப்ரகீர்தித வேதைததுபயம் யஸ்து ஸ புஞ்ஜாநோ ந லிப்யதே ৷৷ 1.1.5 ৷৷

ப்ரபவ ஸர்வபாவாநாம் ஸதாமிதி விநிஷ்சய ஸர்வம் ஜநயதி ப்ராணஷ்சேதோம் ஷூந்புருஷ பரிதக ৷৷ 1.1.6 ৷৷

விபூதிம் ப்ரஸவம் த்வந்யே மந்யந்தே ஸரிஷ்டிசிந்தகா ஸ்வப்நமாயாஸரூபேதி ஸரிஷ்டிரந்யைர்விகல்பிதா ৷৷ 1.1.7 ৷৷

இச்சாமாத்ரம் ப்ரபோ ஸரிஷ்டிரிதி ஸரிஷ்டௌ விநிஷ்சிதா காலாத்ப்ரஸூதிம் பூதாநாம் மந்யந்தே காலசிந்தகா ৷৷ 1.1.8 ৷৷

போகார்தம் ஸரிஷ்டிரித்யந்யே க்ரீடார்தமிதி சாபரே தேவஸ்யைஷ ஸ்வபாவோயமாப்தகாமஸ்ய கா ஸ்பரிஹா ৷৷ 1.1.9 ৷৷

நிவரித்தே ஸர்வது காநாமீஷாந ப்ரபுரவ்யய அத்வைத ஸர்வபாவாநாம் தேவஸ்துர்யோ விபு ஸ்மரித ৷৷ 1.1.10 ৷৷

கார்யகாரணபத்தௌ தாவிஷ்யேதே விஷ்வதைஜஸௌ ப்ராஜ்ஞ காரணபத்தஸ்து த்வௌ தௌ துர்யே ந ஸித்யத ৷৷ 1.1.11 ৷৷

நாத்மாநம் ந பரம் சைவ ந ஸத்யம் நாபி சாநரிதம் ப்ராஜ்ஞ கிம் சந ஸம் வேத்தி துர்யம் தத்ஸர்வதரிக்ஸதா ৷৷ 1.1.12 ৷৷

த்வைதஸ்யாக்ரஹணம் துல்யமுபயோ ப்ராஜ்ஞதுர்யயோ பீஜநித்ராயுத ப்ராஜ்ஞ ஸா ச துர்யே ந வித்யதே ৷৷ 1.1.13 ৷৷

ஸ்வப்நநித்ராயுதாவாத்யௌ ப்ராஜ்ஞஸ்த்வஸ்வப்நநித்ரயா ந நித்ராம் நைவ ச ஸ்வப்நம் துர்யே பஷ்யந்தி நிஷ்சிதா ৷৷ 1.1.14 ৷৷

அந்யதா கரிஹ்ணத ஸ்வப்நோ நித்ரா தத்த்வமஜாநத விபர்யாஸே தயோ க்ஷீணே துரீயம் பதமஷ்நுதே ৷৷ 1.1.15 ৷৷

அநாதிமாயயா ஸுப்தோ யதா ஜீவ ப்ரபுத்யதே அஜமநித்ரமஸ்வப்நமத்வைதம் புத்யதே ததா ৷৷ 1.1.16 ৷৷

ப்ரபஞ்சோ யதி வித்யேத நிவர்தேத ந ஸம் ஷய மாயாமாத்ரமிதம் த்வைதமத்வைதம் பரமார்தத ৷৷ 1.1.17 ৷৷

விகல்போ விநிவர்தேத கல்பிதோ யதி கேநசித் உபதேஷாதயம் வாதோ ஜ்ஞாதே த்வைதம் ந வித்யதே ৷৷ 1.1.18 ৷৷

விஷ்வஸ்யாத்வவிவக்ஷாயாமாதிஸாமாந்யமுத்கடம் மாத்ராஸம் ப்ரதிபத்தௌ ஸ்யாதாப்திஸாமாந்யமேவ ச ৷৷ 1.1.19 ৷৷

தைஜஸஸ்யோத்வவிஜ்ஞாந உத்கர்ஷோ தரிஷ்யதே ஸ்புடம் மாத்ராஸம் ப்ரதிபத்தௌ ஸ்யாதுபயத்வம் ததாவிதம் ৷৷ 1.1.20 ৷৷

மகாரபாவே ப்ராஜ்ஞஸ்ய மாநஸாமாந்யமுத்கடம் மாத்ராஸம் ப்ரதிபத்தௌ து லயஸாமாந்யமேவ ச ৷৷ 1.1.21 ৷৷

த்ரிஷு தாமஸு யஸ்துல்யம் ஸாமாந்யம் வேத்தி நிஷ்சித ஸ பூஜ்ய ஸர்வபூதாநாம் வந்த்யஷ்சைவ மஹாமுநி ৷৷ 1.1.22 ৷৷

அகாரோ நயதே விஷ்வமுகாரஷ்சாபி தைஜஸம் மகாரஷ்ச புந ப்ராஜ்ஞம் நாமாத்ரே வித்யதே கதிஃ ৷৷ 1.1.23 ৷৷

ஓம் காரம் பாதஷோ வித்யாத்பாதா மாத்ரா ந ஸம் ஷய ஓம் காரம் பாதஷோ ஜ்ஞாத்வா ந கிம் சிதபி சிந்தயேத் ৷৷ 1.1.24

யுஞ்ஜீத ப்ரணவே சேத ப்ரணவோ ப்ரஹ்ம நிர்பயம் ப்ரணவே நித்யயுக்தஸ்ய ந பயம் வித்யதே க்வசித் ৷৷ 1.1.25 ৷৷

ப்ரணவோ ஹ்யபரம் ப்ரஹ்ம ப்ரணவஷ்ச பரம் ஸ்மரித அபூர்வோநந்தரோபாஹ்யோநபர ப்ரணவோவ்யய ৷৷ 1.1.26 ৷৷

ஸர்வஸ்ய ப்ரணவோ ஹ்யாதிர்மத்யமந்தஸ்ததைவ ச ஏவம் ஹி ப்ரணவம் ஜ்ஞாத்வா வ்யஷ்நுதே ததநந்தரம் ৷৷ 1.1.27 ৷৷

ப்ரணவம் ஹீஷ்வரம் வித்யாத்ஸர்வஸ்ய ஹரிதயே ஸ்திதம் ஸர்வவ்யாபிநமோம் காரம் மத்வா தீரோ ந ஷோசதி ৷৷ 1.1.28 ৷৷

அமாத்ரோநந்தமாத்ரஷ்ச த்வைதஸ்யோபஷம ஷிவ ஓம் காரோ விதிதோ யேந ஸ முநிர்நேதரோ ஜந ৷৷ 1.1.29 ৷৷

இதி ப்ரதமமாகமப்ரகரணம் ஸம் பூர்ணம் ৷৷

———————————————————-

வைதத்யம் ஸர்வபாவாநாம் ஸ்வப்ந ஆஹுர்மநீஷிண அந்த ஸ்தாநாத்து பாவாநாம் ஸம் வரிதத்வேந ஹேதுநா ৷৷ 2.1.1 ৷৷

அதீர்கத்வாச்ச காலஸ்ய கத்வா தேஹாந்ந பஷ்யதி ப்ரதிபுத்தஷ்ச வை ஸர்வஸ்தஸ்மிந்தேஷே ந வித்யதே ৷৷ 2.1.2 ৷৷

அபாவஷ்ச ரதாதீநாம் ஷ்ரூயதே ந்யாயபூர்வகம் வைதத்யம் தேந வை ப்ராப்தம் ஸ்வப்ந ஆஹு ப்ரகாஷிதம் ৷৷ 2.1.3 ৷৷

அந்த ஸ்தாநாத்து பேதாநாம் தஸ்மாஜ்ஜாகரிதே ஸ்மரிதம் யதா தத்ர ததா ஸ்வப்நே ஸம் வரிதத்வேந பித்யதே ৷৷ 2.1.4 ৷৷

ஸ்வப்நஜாகரிதே ஸ்தாநே ஹ்யேகமாஹுர்மநீஷிண பேதாநாம் ஹி ஸமத்வேந ப்ரஸித்தேநைவ ஹேதுநா ৷৷ 2.1.5 ৷৷

ஆதாவந்தே ச யந்நாஸ்தி வர்தமாநேபி தத்ததா விததை ஸதரிஷா ஸந்தோவிததா இவ லக்ஷிதா ৷৷ 2.1.6 ৷৷

ஸப்ரயோஜநதா தேஷாம் ஸ்வப்நே விப்ரதிபத்யதே தஸ்மதாத்யந்தவத்த்வேந மித்யைவ கலு தே ஸ்மரிதா ৷৷ 2.1.7 ৷৷

அபூர்வம் ஸ்தாநிதர்மோ ஹி யதா ஸ்வர்கநிவாஸிநாம் தாநயம் ப்ரேக்ஷதே கத்வா யதைவேஹ ஸுஷிக்ஷித ৷৷ 2.1.8 ৷৷

ஸ்வப்நவரித்தாவபி த்வந்தஷ்சேதஸா கல்பிதம் த்வஸத் பஹிஷ்சேதோ கரிஹீதம் ஸத்தரிஷ்டம் வைதத்யமேதயோ ৷৷ 2.1.9 ৷৷

ஜாக்ரத்வரித்தாவபி த்வந்தஷ்சேதஸா கல்பிதம் த்வஸத் பஹிஷ்சேதோகரிஹீதம் ஸத்யுக்தம் வைதத்யமேதயோ ৷৷ 2.1.10 ৷৷

உபயோரபி வைதத்யம் பேதாநாம் ஸ்தாநயோர்யதி க ஏதாந்புத்யதே பேதாந்கோ வை தேஷாம் விகல்பக ৷৷ 2.1.11 ৷৷

கல்பயத்யாத்மநாத்மாநமாத்மா தேவ ஸ்வமாயயா ஸ ஏவ புத்யதே பேதாநிதி வேதாந்தநிஷ்சய ৷৷ 2.1.12 ৷৷

விகரோத்யபராந்பாவாநந்தஷ்சித்தே வ்யவஸ்திதாந் நியதாம் ஷ்ச பஹிஷ்சித்த ஏவம் கல்பயதே ப்ரபு ৷৷ 2.1.13 ৷৷

சித்தகாலா ஹி யேந்தஸ்து த்வயகாலாஷ்ச யே பஹி கல்பிதா ஏவ தே ஸர்வே விஷேஷோ நாந்யஹேதுக ৷৷ 2.1.14 ৷৷

அவ்யக்தா ஏவ யேந்தஸ்து ஸ்புடா ஏவ ச யே பஹி கல்பிதா ஏவ தே ஸர்வே விஷேஷஸ்த்விந்த்ரியாந்தரே ৷৷ 2.1.15 ৷৷

ஜீவம் கல்பயதே பூர்வம் ததோ பாவாந்பரிதக்விதாந் பாஹ்யாநாத்யாத்மிகாம் ஷ்சைவ யதாவித்யஸ்ததாஸ்மரிதி ৷৷ 2.1.16 ৷৷

அநிஷ்சிதா யதா ரஜ்ஜுரந்தகாரே விகல்பிதா ஸர்பதாராதிபிர்பாவைஸ்தத்வதாத்மா விகல்பித ৷৷ 2.1.17 ৷৷

நிஷ்சிதாயாம் யதா ரஜ்ஜ்வாம் விகல்போ விநிவர்ததே ரஜ்ஜுரேவேதி சாத்வைதம் தத்வதாத்மவிநிஷ்சய ৷৷ 2.1.18 ৷৷

ப்ராணாதிபிரநந்தைஸ்து பாவைரேதைர்விகல்பித மாயைஷா தஸ்ய தேவஸ்ய யயாயம் மோஹித ஸ்வயம் ৷৷ 2.1.19 ৷৷

ப்ராண இதி ப்ராணவிதோ பூதாநீதி ச தத்வித குணா இதி குணவிதஸ்தத்த்வாநீதி ச தத்வித ৷৷ 2.1.20 ৷৷

பாதா இதி பாதவிதோ விஷயா இதி தத்வித லோகா இதி லோகவிதோ தேவா இதி ச தத்வித ৷৷ 2.1.21 ৷৷

வேதா இதி வேதவிதோ யஜ்ஞா இதி ச தத்வித போக்தேதி ச போக்தரிவிதோ போஜ்யமிதி ச தத்வித ৷৷ 2.1.22 ৷৷

ஸூக்ஷ்ம இதி ஸூக்ஷ்மவித ஸ்தூல இதி ச தத்வித மூர்த இதி மூர்தவிதோமூர்த இதி ச தத்வித ৷৷ 2.1.23 ৷৷

கால இதி காலவிதோ திஷ இதி ச தத்வித வாதா இதி வாதவிதோ புவநாநீதி தத்வித ৷৷ 2.1.24 ৷৷

மந இதி மநோவிதோ புத்திரிதி ச தத்வித சித்தமிதி சித்தவிதோ தர்மாதர்மௌ ச தத்வித ৷৷ 2.1.25 ৷৷

பஞ்சவிv ஷக இத்யேகே ஷட்விஂஷ இதி சாபரே ஏகத்ரிம் ஷக இத்யாஹுரநந்த இதி சாபரே ৷৷ 2.1.26 ৷৷

லோகா ல்லோகவித ப்ராஹுராஷ்ரமா இதி தத்வித ஸ்த்ரீபும் நபும் ஸகம் லைங்கா பராபரமதாபரே ৷৷ 2.1.27 ৷৷

ஸரிஷ்டிரிதி ஸரிஷ்டிவிதோ லய இதி ச தத்வித ஸ்திதிரிதி ஸ்திதிவித ஸர்வே சேஹ து ஸர்வதா ৷৷ 2.1.28 ৷৷

யம் பாவம் தர்ஷயேத்யஸ்ய தம் பாவம் ஸ து பஷ்யதி தம் சாவதி ஸ பூத்வாஸௌ தத்க்ரஹ ஸமுபைதி தம் ৷৷ 2.1.29 ৷৷

ஏதைரேஷோபரிதக்பாவை பரிதகேவேதி லக்ஷித ஏவம் யோ வேத தத்த்வேந கல்பயேத்ஸோவிஷங்கித ৷৷ 2.1.30 ৷৷

ஸ்வப்நமாயே யதா தரிஷ்டே கந்தர்வநகரம் யதா ததா விஷ்வமிதம் தரிஷ்டம் வேதாந்தேஷு விசக்ஷணை ৷৷ 2.1.31 ৷৷

ந நிரோதோ ந சோத்பத்திர்ந பத்தோ ந ச ஸாதக ந முமுக்ஷுர்ந வை முக்த இத்யேஷா பரமார்ததா ৷৷ 2.1.32 ৷৷

பாவைரஸத்பிரேவாயமத்வயேந ச கல்பித பாவா அப்யத்வயேநைவ தஸ்மாதத்வயதா ஷிவா ৷৷ 2.1.33 ৷৷

நாத்மபாவேந நாநேதம் ந ஸ்வேநாபி கதம் சந ந பரிதங் நாபரிதக்கிம் சிதிதி தத்த்வவிதோ விது ৷৷ 2.1.34 ৷৷

வீதராகபயக்ரோதைர்முநிபிர்வேதபாரகை நிர்விகல்போ ஹ்யயம் தரிஷ்ட ப்ரபஞ்சோபஷமோத்வய ৷৷ 2.1.35 ৷৷

தஸ்மாதேவம் விதித்வைநமத்வைதே யோஜயேத்ஸ்மரிதிம் அத்வைதம் ஸமநுப்ராப்ய ஜடவல்லோகமாசரேத் ৷৷ 2.1.36 ৷৷

தத்த்வமாத்யாத்மிகம் தரிஷ்ட்வா தத்த்வம் தரிஷ்ட்வா து பாஹ்யத தத்த்வீபூதஸ்ததாராமஸ்தத்த்வாதப்ரச்யுதோ பவேத் ৷৷ 2.1.38 ৷৷

இதி த்விதீயம் வைதத்யப்ரகரணம் ஸம் பூர்ணம் ৷৷

—————————————————-

உபாஸநாஷ்ரிதோ தர்மோ ஜாதே ப்ரஹ்மணி வர்ததே ப்ராகுத்பத்தேரஜம் ஸர்வம் தேநாஸௌ கரிபண ஸ்மரித ৷৷ 3.1.1 ৷৷

அதோ வக்ஷ்யாம்யகார்பண்யமஜாதி ஸமதாம் கதம் யதா ந ஜாயதே கிம் சிஜ்ஜாயமாநம் ஸமந்தத ৷৷ 3.1.2 ৷৷

ஆத்மா ஹ்யாகாஷவஜ்ஜீவைர்கடாகாஷைரிவோதித கடாதிவச்ச ஸம் காதைர்ஜாதாவேதந்நிதர்ஷநம் ৷৷ 3.1.3 ৷৷

கடாதிஷு ப்ரலீநேஷு கடாகாஷாதயோ யதா ஆகாஷே ஸம் ப்ரலீயந்தே தத்வஜ்ஜீவா இஹாத்மநி ৷৷ 3.1.4 ৷৷

யதைகஸ்மிந்கடாகாஷே ரஜோதூமாதிபிர்யுதே ந ஸர்வே ஸம் ப்ரயுஜ்யந்தே தத்வஜ்ஜீவா ஸுகாதிபி ৷৷ 3.1.5 ৷৷

ரூபகார்யஸமாக்யாஷ்ச பித்யந்தே தத்ர தத்ர வை ஆகாஷஸ்ய ந பேதோஸ்தி தத்வஜ்ஜீவேஷு நிர்ணய ৷৷ 3.1.6 ৷৷

நாகாஷஸ்ய கடாகாஷோ விகாராவயவௌ யதா நைவாத்மந ஸதா ஜீவோ விகாராவயவௌ ததா ৷৷ 3.1.7 ৷৷

யதா பவதி பாலாநாம் ககநம் மலிநம் மலை ததா பவத்யபுத்தாநாமாத்மாபி மலிநோ மலை ৷৷ 3.1.8 ৷৷

மரணே ஸம் பவே சைவ கத்யாகமநயோரபி ஸ்திதௌ ஸர்வஷரீரேஷு சாகாஷேநாவிலக்ஷண ৷৷ 3.1.9 ৷৷

ஸம் காதா ஸ்வப்நவத்ஸர்வ ஆத்மமாயாவிஸர்ஜிதா ஆதிக்யே ஸர்வஸாம்யே வா நோபபத்திர்ஹி வித்யதே ৷৷ 3.1.10 ৷৷

ரஸாதயோ ஹி யே கோஷா வ்யாக்யாதாஸ்தைத்திரீயகே தேஷாமாத்மா பரோ ஜீவ கம் யதா ஸம் ப்ரகாஷித ৷৷ 3.1.11 ৷৷

த்வயோர்த்வயோர்மதுஜ்ஞாநே பரம் ப்ரஹ்ம ப்ரகாஷிதம் பரிதிவ்யாமுதரே சைவ யதாகாஷ ப்ரகாஷித ৷৷ 3.1.12 ৷৷

ஜீவாத்மநோரநந்யத்வமபேதேந ப்ரஷஸ்யதே நாநாத்வம் நிந்த்யதே யச்ச ததேவம் ஹி ஸமுஞ்ஜஸம் ৷৷ 3.1.13 ৷৷

ஜீவாத்மநோ பரிதக்த்வம் யத்ப்ராகுத்பத்தே ப்ரகீர்திதம் பவிஷ்யத்வரித்த்யா கௌணம் தந்முக்யத்வம் ஹி ந யுஜ்யதே ৷৷ 3.1.14 ৷৷

மரில்லோஹவிஸ்புலிங்காத்யை ஸரிஷ்டிர்யா சோதிதாந்யதா உபாய ஸோவதாராய நாஸ்தி பேத கதம் சந ৷৷ 3.1.15 ৷৷

ஆஷ்ரமாஸ்த்ரிவிதா ஹீநமத்யமோத்கரிஷ்டதரிஷ்டய உபாஸநோபதிஷ்டேயம் ததர்தமநுகம்பயா ৷৷ 3.1.16 ৷৷

ஸ்வஸித்தாந்தவ்யவஸ்தாஸு த்வைதிநோ நிஷ்சிதா தரிடம் பரஸ்பரம் விருத்யந்தே தைரயம் ந விருத்யதே ৷৷ 3.1.17 ৷৷

அத்வைதம் பரமார்தோ ஹி த்வைதம் தத்பேத உச்யதே தேஷாமுபயதா த்வைதம் தேநாயம் ந விருத்யதே ৷৷ 3.1.18 ৷৷

மாயயா பித்யதே ஹ்யேதந்நாந்யதாஜம் கதம் சந தத்த்வதோ பித்யமாநே ஹி மர்த்யதாமமரிதம் வ்ரஜேத் ৷৷ 3.1.19 ৷৷

அஜாதஸ்யைவ பாவஸ்ய ஜாதிமிச்சந்தி வாதிந அஜாதோ ஹ்யமரிதோ பாவோ மர்த்யதாம் கதமேஷ்யதி ৷৷ 3.1.20 ৷৷

ந பவத்யமரிதம் மர்த்யம் ந மர்த்யமமரிதம் ததா ப்ரகரிதேரந்யதாபாவோ ந கதம் சித்பவிஷ்யதி ৷৷ 3.1.21 ৷৷

ஸ்வபாவேநாமரிதோ யஸ்ய பாவோ கச்சதி மர்த்யதாம் கரிதகேநாமரிதஸ்தஸ்ய கதம் ஸ்தாஸ்யதி நிஷ்சல ৷৷ 3.1.22 ৷৷

பூததோபூததோ வாபி ஸரிஜ்யமாநே ஸமா ஷ்ருதி நிஷ்சிதம் யுக்தியுக்தம் ச யத்தத்பவதி நேதரத் ৷৷ 3.1.23 ৷৷

நேஹ நாநேதி சாம்நாயாதிந்த்ரோ மாயாபிரித்யபி அஜாயமாநோ பஹுதா ஜாயதே மாயயா து ஸ ৷৷ 3.1.24 ৷৷

ஸம் பூதேரபவாதாச்ச ஸம் பவ ப்ரதிஷித்யதே கோ ந்வேநம் ஜநயேதிதி காரணம் ப்ரதிஷித்யதே ৷৷ 3.1.25 ৷৷

ஸ ஏஷ நேதி நேதீதி வ்யாக்யாதம் நிஹ்நுதே யத ஸர்வமக்ராஹ்யபாவேந ஹேதுநாஜம் ப்ரகாஷதே ৷৷ 3.1.26 ৷৷

ஸதோ ஹி மாயயா ஜந்ம யுஜ்யதே ந து தத்த்வத தத்த்வதோ ஜாயதே யஸ்ய ஜாதம் தஸ்ய ஹி ஜாயதே ৷৷ 3.1.27 ৷৷

அஸதோ மாயயா ஜந்ம தத்த்வதோ நைவ யுஜ்யதே வந்த்யாபுத்ரோ ந தத்த்வேந மாயயா வாபி ஜாயதே ৷৷ 3.1.28 ৷৷

யதா ஸ்வப்நே த்வயாபாஸம் ஸ்பந்ததே மாயயா மந ததா ஜாக்ரத்வயாபாஸம் ஸ்பந்ததே மாயயா மந ৷৷ 3.1.29 ৷৷

அத்வயம் ச த்வயாபாஸம் மந ஸ்வப்நே ந ஸம் ஷய அத்வயம் ச த்வயாபாஸம் ததா ஜாக்ரந்ந ஸம் ஷய ৷৷ 3.1.30 ৷৷

மநோதரிஷ்யமிதம் த்வைதம் யத்கிம் சித்ஸசராசரம் மநஸோ ஹ்யமநீபாவே த்வைதம் நைவோபலப்யதே ৷৷ 3.1.31 ৷৷

ஆத்மஸத்யாநுபோதேந ந ஸம் கல்பயதே யதா அமநஸ்தாம் ததா யாதி க்ராஹ்யாபாவே ததக்ரஹம் ৷৷ 3.1.32 ৷৷

அகல்பமஜம் ஜ்ஞாநம் ஜ்ஞேயாபிந்நம் ப்ரசக்ஷதே ப்ரஹ்ம ஜ்ஞேயமஜம் நித்யமஜேநாஜம் விபுத்யதே ৷৷ 3.1.33 ৷৷

நிகரிஹீதஸ்ய மநஸோ நிர்விகல்பஸ்ய தீமத ப்ரசார ஸ து விஜ்ஞேய ஸுஷுப்தேந்யோ ந தத்ஸம ৷৷ 3.1.34 ৷৷

லீயதே ஹி ஸுஷுப்தௌ தந்நிகரிஹீதம் ந லீயதே ததேவ நிர்பயம் ப்ரஹ்ம ஜ்ஞாநாலோகம் ஸமந்தத ৷৷ 3.1.35 ৷৷

அஜமநித்ரமஸ்வப்நமநாமகரூபகம் ஸகரித்விபாதம் ஸர்வஜ்ஞம் நோபசார கதம் சந ৷৷ 3.1.36 ৷৷

ஸர்வாபிலாபவிகத ஸர்வசிந்தாஸமுத்தித ஸுப்ரஷாந்த ஸகரிஜ்ஜ்யோதி ஸமாதிரசலோபய ৷৷ 3.1.37 ৷৷

க்ரஹோ ந தத்ர நோத்ஸர்கஷ்சிந்தா யத்ர ந வித்யதே ஆத்மஸம் ஸ்தம் ததா ஜ்ஞாநமஜாதி ஸமதாம் கதம் ৷৷ 3.1.38 ৷৷

அஸ்பர்ஷயோகோ வை நாம துர்தர்ஷ ஸர்வயோகிணாம் யோகிநோ பிப்யதி ஹ்யஸ்மாதபயே பயதர்ஷிந ৷৷ 3.1.39 ৷৷

மநஸோ நிக்ரஹாயத்தமபயம் ஸர்வயோகிணாம் துக்கக்ஷய ப்ரபோதஷ்சாப்யக்ஷயா ஷாந்திரேவ ச ৷৷ 3.1.40 ৷৷

உத்ஸேக உததேர்யத்வத்குஷாக்ரேணைகபிந்துநா மநஸோ நிக்ரஹஸ்தத்வத்பவேதபரிகேதத ৷৷ 3.1.41 ৷৷

உபாயேந நிகரிஹ்ணீயாத்விக்ஷிப்தம் காமபோகயோ ஸுப்ரஸந்நம் லயே சைவ யதா காமோ லயஸ்ததா ৷৷ 3.1.42 ৷৷

துக்கம் ஸர்வமநுஸ்மரித்ய காமபோகாந்நிவர்தயேத் அஜம் ஸர்வமநுஸ்மரித்ய ஜாதம் நைவ து பஷ்யதி ৷৷ 3.1.43 ৷৷

லயே ஸம் போதயேச்சித்தம் விக்ஷிப்தம் ஷமயேத்புந ஸகஷாயம் விஜாநீயாத்ஸமப்ராப்தம் ந சாலயேத் ৷৷ 3.1.44 ৷৷

நாஸ்வாதயேத்ஸுகம் தத்ர நிஸங்க ப்ரஜ்ஞயா பவேத் நிஷ்சலம் நிஷ்சரச்சித்தமேகீகுர்யாத்ப்ரயத்நத ৷৷ 3.1.45 ৷৷

யதா ந லீயதே சித்தம் ந ச விக்ஷிப்யதே புந அநிங்கநமநாபாஸம் நிஷ்பந்நம் ப்ரஹ்ம தத்ததா ৷৷ 3.1.46 ৷৷

ஸ்வஸ்தம் ஷாந்தம் ஸநிர்வாணமகத்யம் ஸுகமுத்தமம் அஜமஜேந ஜ்ஞேயேந ஸர்வஜ்ஞம் பரிசக்ஷதே ৷৷ 3.1.47 ৷৷

ந கஷ்சிஜ்ஜாயதே ஜீவ ஸம் பவோஸ்ய ந வித்யதே ஏதத்ததுத்தமம் ஸத்யம் யத்ர கிம் சிந்ந ஜாயதே ৷৷ 3.1.48 ৷৷

இதி தரிதீயமத்வைதப்ரகரணம் ஸம் பூர்ணம் ৷৷

—————————————————-

ஜ்ஞாநேநாகாஷகல்பேந தர்மாந்யோ ககநோபமாந் ஜ்ஞேயாபிந்நேந ஸம் புத்தஸ்தம் வந்தே த்விபதாம் வரம் ৷৷ 4.1.1

அஸ்பர்ஷயோகோ வை நாம ஸர்வஸத்த்வஸுகோ ஹித அவிவாதோவிருத்தஷ்ச தேஷிதஸ்தம் நமாம்யஹம் ৷৷ 4.1.2 ৷৷

பூதஸ்ய ஜாதிமிச்சந்தி வாதிந கேசிதேவ ஹி அபூதஸ்யாபரே தீரா விவதந்த பரஸ்பரம் ৷৷ 4.1.3 ৷৷

பூதம் ந ஜாயதே கிம் சிதபூதம் நைவ ஜாயதே விவதந்தோத்வயா ஹ்யேவமஜாதிம் க்யாபயந்தி தே ৷৷ 4.1.4 ৷৷

க்யாப்யமாநாமஜாதிம் தைரநுமோதாமஹே வயம் விவதாமோ ந தை ஸார்தமவிவாதம் நிபோததே ৷৷ 4.1.5 ৷৷

அஜாதஸ்யைவ தர்மஸ்ய ஜாதிமிச்சந்தி வாதிந அஜாதோ ஹ்யமரிதோ தர்மோ மர்த்யதாம் கதமேஷ்யதி ৷৷ 4.1.6 ৷৷

ந பவத்யமரிதம் மர்த்யம் ந மர்த்யமமரிதம் ததா ப்ரகரிதேரந்யதாபாவோ ந கதம் சித்பவிஷ்யதி ৷৷ 4.1.7 ৷৷

ஸ்வபாவேநாமரிதோ யஸ்ய தர்மோ கச்சதி மர்த்யதாத் கரிதகேநாமரிதஸ்தஸ்ய கதம் ஸ்தாஸ்யதி நிஷ்சல ৷৷ 4.1.8 ৷৷

ஸாம் ஸித்திகீ ஸ்வாபாவிகீ ஸஹஜா அகரிதா ச யா ப்ரகரிதி ஸேதி விஜ்ஞேயா ஸ்வபாவம் ந ஜஹாதி யா ৷৷ 4.1.9 ৷৷

ஜராமரணநிர்முக்தா ஸர்வே தர்மா ஸ்வபாவத ஜராமரணமிச்சந்தஷ்ச்யவந்தே தந்மநீஷயா ৷৷ 4.1.10 ৷৷

காரணம் யஸ்ய வை கார்யம் காரணம் தஸ்ய ஜாயதே ஜாயமாநம் கதமஜம் பிந்நம் நித்யம் கதம் ச தத் ৷৷ 4.1.11 ৷৷

காரணாத்யத்யநந்யத்வமத கார்யமஜம் தவ ஜாயமாநாத்தி வை கார்யாத்காரணம் தே கதம் த்ருவம் ৷৷ 4.1.12 ৷৷

அஜாத்வை ஜாயதே யஸ்ய தரிஷ்டாந்தஸ்தஸ்ய நாஸ்தி வை ஜாதாச்ச ஜாயமாநஸ்ய ந வ்யவஸ்தா ப்ரஸஜ்யதே ৷৷ 4.1.13 ৷৷

ஹேதோராதி பலம் யேஷாமாதிர்ஹேது பலஸ்ய ச ஹேதோ பலஸ்ய சாநாதி கதம் தைருபவர்ண்யதே ৷৷ 4.1.14 ৷৷

ஹேதோராதி பலம் யேஷாமாதிர்ஹேது பலஸ்ய ச ததா ஜந்ம பவேத்தேஷாம் புத்ராஜ்ஜந்ம பிதுர்யதா ৷৷ 4.1.15 ৷৷

ஸம் பவே ஹேதுபலயோரேஷிதவ்ய க்ரமஸ்த்வயா யுகபத்ஸம் பவே யஸ்மாதஸம் பந்தோ விஷாணவத் ৷৷ 4.1.16 ৷৷

பலாதுத்பத்யமாந ஸந்ந தே ஹேது ப்ரஸித்யதி அப்ரஸித்த கதம் ஹேது பலமுத்பாதயிஷ்யதி ৷৷ 4.1.17 ৷৷

யதி ஹேதோ பலாத்ஸித்தி பலஸித்திஷ்ச ஹேதுத கதரத்பூர்வநிஷ்பந்நம் யஸ்ய ஸித்திரபேக்ஷயா ৷৷ 4.1.18 ৷৷

அஷக்திரபரிஜ்ஞாநம் க்ரமகோபோத வா புந ஏவம் ஹி ஸர்வதா புத்தைரஜாதி பரிதீபிதா ৷৷ 4.1.19 ৷৷

பீஜாங்குராக்யோ தரிஷ்டாந்த ஸதா ஸாத்யஸமோ ஹி ஸ ந ஹி ஸாத்யஸமோ ஹேது ஸித்தௌ ஸாத்யஸ்ய யுஜ்யதே ৷৷ 4.1.20 ৷৷

பூர்வாபராபரிஜ்ஞாநமஜாதே பரிதீபகம் ஜாயமாநாத்தி வை தர்மாத்கதம் பூர்வம் ந கரிஹ்யதே ৷৷ 4.1.21 ৷৷

ஸ்வதோ வா பரதோ வாபி ந கிம் சித்வஸ்து ஜாயதே ஸதஸத்ஸதஸத்வாபி ந கிம் சித்வஸ்து ஜாயதே ৷৷ 4.1.22 ৷৷

ஹேதுர்ந ஜாயதேநாதே பலம் சாபி ஸ்வபாவத ஆதிர்ந வித்யதே யஸ்ய தஸ்ய ஹ்யாதிர்ந வித்யதே ৷৷ 4.1.23 ৷৷

ப்ரஜ்ஞப்தே ஸநிமித்தத்வமந்யதா த்வயநாஷத ஸம் க்லேஷஸ்யோபலப்தேஷ்ச பரதந்த்ராஸ்திதா மதா ৷৷ 4.1.24 ৷৷

ப்ரஜ்ஞப்தே ஸநிமித்தத்வமிஷ்யதே யுக்திதர்ஷநாத் நிமித்தஸ்யாநிமித்தத்வமிஷ்யதே பூததர்ஷநாத் ৷৷ 4.1.25 ৷৷

சித்தம் ந ஸம் ஸ்பரிஷத்யர்தம் நார்தாபாஸம் ததைவ ச அபூதோ ஹி யதஷ்சார்தோ நார்தாபாஸஸ்தத பரிதக் ৷৷ 4.1.26 ৷৷

நிமித்தம் ந ஸதா சித்தம் ஸம் ஸ்பரிஷத்யத்வஸு த்ரிஷு அநிமித்தோ விபர்யாஸ கதம் தஸ்ய பவிஷ்யதி ৷৷ 4.1.27 ৷৷

தஸ்மாந்ந ஜாயதே சித்தம் சித்ததரிஷ்யம் ந ஜாயதே தஸ்ய பஷ்யந்தி யே ஜாதிம் கே வை பஷ்யந்தி தே பதம் ৷৷ 4.1.28 ৷৷

அஜாதம் ஜாயதே யஸ்மாதஜாதி ப்ரகரிதிஸ்தத ப்ரகரிதேரந்யதாபாவோ ந கதம் சித்பவிஷ்யதி ৷৷ 4.1.29 ৷৷

அநாதேரந்தவத்த்வம் ச ஸம் ஸாரஸ்ய ந ஸேத்ஸ்யதி அநந்ததா சாதிமதோ மோக்ஷஸ்ய ந பவிஷ்யதி ৷৷ 4.1.30 ৷৷

ஆதாவந்தே ச யந்நாஸ்தி வர்தமாநேபி தத்ததா விததை ஸதரிஷா ஸந்தோவிததா இவ லக்ஷிதா ৷৷ 4.1.31 ৷৷

ஸப்ரயோஜநதா தேஷாம் ஸ்வப்நே விப்ரதிபத்யதே தஸ்மாதாத்யந்தவத்த்வேந மித்யைவ கலு தே ஸ்மரிதா ৷৷ 4.1.32 ৷৷

ஸர்வே தர்மா மரிஷா ஸ்வப்நே காயஸ்யாந்தர்நிதர்ஷநாத் ஸம் வரிதேஸ்மிந்ப்ரதேஷே வை பூதாநாம் தர்ஷநம் குத ৷৷ 4.1.33 ৷৷

ந யுக்தம் தர்ஷநம் கத்வா காலஸ்யாநியமாத்கதௌ ப்ரதிபுத்தஷ்ச வை ஸர்வஸ்தஸ்மிந்தேஷே ந வித்யதே ৷৷ 4.1.34 ৷৷

மித்ராத்யை ஸஹ ஸம் மந்த்ர்ய ஸம் புத்தோ ந ப்ரபத்யதே கரிஹீதம் சாபி யத்கிம் சித்ப்ரதிபுத்தோ ந பஷ்யதி ৷৷ 4.1.35 ৷৷

ஸ்வப்நே சாவஸ்துக காய பரிதகந்யஸ்ய தர்ஷநாத் யதா காயஸ்ததா ஸர்வம் சித்ததரிஷ்யமவஸ்துகம் ৷৷ 4.1.36 ৷৷

க்ரஹணாஜ்ஜாகரிதவத்தத்தேது ஸ்வப்ந இஷ்யதே தத்தேதுத்வாத்து தஸ்யைவ ஸஜ்ஜாகரிதமிஷ்யதே ৷৷ 4.1.37 ৷৷

உத்பாதஸ்யாப்ரஸித்தத்வாதஜம் ஸர்வமுதாஹரிதம் ந ச பூதாதபூதஸ்ய ஸம் பவோஸ்தி கதம் சந ৷৷ 4.1.38 ৷৷

அஸஜ்ஜாகரிதே தரிஷ்ட்வா ஸ்வப்நே பஷ்யதி தந்மய அஸத்ஸ்வப்நேபி தரிஷ்ட்வா ச ப்ரதிபுத்தோ ந பஷ்யதி ৷৷ 4.1.39 ৷৷

நாஸ்த்யஸத்தேதுகமஸத்ஸதஸத்தேதுகம் ததா ஸச்ச ஸத்தேதுகம் நாஸ்தி ஸத்தேதுகமஸத்குத ৷৷ 4.1.40৷৷

விபர்யாஸாத்யதா ஜாக்ரதசிந்த்யாந்பூதவத்ஸ்பரிஷேத் ததா ஸ்வப்நே விபர்யாஸாத்தர்மாம் ஸ்தத்ரைவ பஷ்யதி ৷৷ 4.1.41 ৷৷

உபலம்பாத்ஸமாசாராதஸ்திவஸ்துத்வவாதிநாம் ஜாதிஸ்து தேஷிதா புத்தைரஜாதேஸ்த்ரஸதாம் ஸதா ৷৷ 4.1.42 ৷৷

அஜாதேஸ்த்ரஸதாம் தேஷாமுபலம்பாத்வியந்தி யே ஜாதிதோஷா ந ஸேத்ஸ்யந்தி தோஷோப்யல்போ பவிஷ்யதி ৷৷ 4.1.43 ৷৷

உபலம்பாத்ஸமாசாராந்மாயாஹஸ்தீ யதோச்யதே உபலம்பாத்ஸமாசாராதஸ்தி வஸ்து ததோச்யதே ৷৷ 4.1.44 ৷৷

ஜாத்யாபாஸம் சலாபாஸம் வஸ்த்வாபாஸம் ததைவ ச அஜாசலமவஸ்துத்வம் விஜ்ஞாநம் ஷாந்தமத்வயம் ৷৷ 4.1.45 ৷৷

ஏவம் ந ஜாயதே சித்தமேவம் தர்மா அஜா ஸ்மரிதா ஏவமேவ விஜாநந்தோ ந பதந்தி விபர்யயே ৷৷ 4.1.46 ৷৷

றஜுவக்ராதிகாபாஸமலாதஸ்பந்திதம் யதா க்ரஹணக்ராஹகாபாஸம் விஜ்ஞாநஸ்பந்திதம் ததா ৷৷ 4.1.47 ৷৷

அஸ்பந்தமாநமலாதமநாபாஸமஜம் யதா அஸ்பந்தமாநம் விஜ்ஞாநமநாபாஸமஜம் ததா ৷৷ 4.1.48 ৷৷

அலாதே ஸ்பந்தமாநே வை நாபாஸா அந்யதோபுவ ந ததோந்யத்ர நிஸ்பந்தாந்நாலாதம் ப்ரவிஷந்தி தே ৷৷ 4.1.49 ৷৷

ந நிர்கதா அலாதாத்தே த்ரவ்யத்வாபாவயோகத விஜ்ஞாநேபி ததைவ ஸ்யுராபாஸஸ்யாவிஷேஷத ৷৷ 4.1.50 ৷৷

விஜ்ஞாநே ஸ்பந்தமாநே வை நாபாஸா அந்யதோபுவ ந ததோந்யத்ர நிஃ ஸ்பந்தாந்ந விஜ்ஞாநம் விஷந்தி தே ৷৷ 4.1.51 ৷৷

ந நிர்கதாஸ்தே விஜ்ஞாநாத்த்ரவ்யத்வாபாவயோகத கார்யகாரணதாபாவாத்யதோசிந்த்யா ஸதைவ தே ৷৷ 4.1.52 ৷৷

த்ரவ்யம் த்ரவ்யஸ்ய ஹேது ஸ்யாதந்யதந்யஸ்ய சைவ ஹி த்ரவ்யத்வமந்யபாவோ வா தர்மாணாம் நோபபத்யதே ৷৷ 4.1.53 ৷৷

ஏவம் ந சித்தஜா தர்மாஷ்சித்தம் வாபி ந தர்மஜம் ஏவம் ஹேதுபலாஜாதிம் ப்ரவிஷந்தி மநீஷிண ৷৷ 4.1.54 ৷৷

யாவத்தேதுபலாவேஷஸ்தாவத்தேதுபலோத்பவ க்ஷீணே ஹேதுபலாவேஷே நாஸ்தி ஹேதுபலோத்பவ৷৷ 4.1.55 ৷৷

யாவத்தேதுபலாவேஷ ஸம் ஸாரஸ்தாவதாயத க்ஷீணே ஹேதுபலாவேஷே ஸம் ஸாரம் ந ப்ரபத்யதே ৷৷ 4.1.56 ৷৷

ஸம் வரித்யா ஜாயதே ஸர்வம் ஷாஷ்வதம் நாஸ்தி தேந வை ஸத்பாவேந ஹ்யஜம் ஸர்வமுச்சேதஸ்தேந நாஸ்தி வை ৷৷ 4.1.57 ৷৷

தர்மா ய இதி ஜாயந்தே ஜாயந்தே தே ந தத்த்வத ஜந்ம மாயோபமம் தேஷாம் ஸா ச மாயா ந வித்யதே ৷৷ 4.1.58 ৷৷

யதா மாயாமயாத்பீஜாஜ்ஜாயதே தந்மயோங்குர நாஸௌ நித்யோ ந சோச்சேதீ தத்வத்தர்மேஷு யோஜநா ৷৷ 4.1.59 ৷৷

நாஜேஷு ஸர்வதர்மேஷு ஷாஷ்வதாஷாஷ்வதாபிதா யத்ர வர்ணா ந வர்தந்தே விவேகஸ்தத்ர நோச்யதே ৷৷ 4.1.60 ৷৷

யதா ஸ்வப்நே த்வயாபாஸம் சித்தம் சலதி மாயயா ததா ஜாக்ரத்வயாபாஸம் சித்தம் சலதி மாயயா ৷৷ 4.1.61 ৷৷

அத்வயம் ச த்வயாபாஸம் சித்தம் ஸ்வப்நே ந ஸம் ஷய அத்வயம் ச த்வயாபாஸம் ததா ஜாக்ரந்ந ஸம் ஷய ৷৷ 4.1.62 ৷৷

ஸ்வப்நதரிக்ப்ரசரந்ஸ்வப்நே திக்ஷு வை தஷஸு ஸ்திதாந் அண்டஜாந்ஸ்வேதஜாந்வாபி ஜீவாந்பஷ்யதி யாந்ஸதா ৷৷ 4.1.63 ৷৷

ஸ்வப்நதரிக்சித்ததரிஷ்யாஸ்தே ந வித்யந்தே தத பரிதக் ததா தத்தரிஷ்யமேவேதம் ஸ்வப்நதரிக்சித்தமிஷ்யதே ৷৷ 4.1.64 ৷৷

சரஞ்ஜாகரிதே ஜாக்ரத்திக்ஷு வை தஷஸு ஸ்திதாந் அண்டஜாந்ஸ்வேதஜாந்வாபி ஜீவாந்பஷ்யதி யாந்ஸதா ৷৷ 4.1.65 ৷৷

ஜாக்ரச்சித்தேக்ஷணீயாஸ்தே ந வித்யந்தே தத பரிதக் ததா தத்தரிஷ்யமேவேதேம் ஜாக்ரதஷ்சித்தமிஷ்யதே ৷৷ 4.1.66 ৷৷

யதா ஸ்வப்நமயோ ஜீவோ ஜாயதே ம்ரியதேபி ச ததா ஜீவா அமீ ஸர்வே பவந்தி ந பவந்தி ச ৷৷ 4.1.68 ৷৷

யதா மாயாமயோ ஜீவோ ஜாயதே ம்ரியதேபி ச ததா ஜீவா அமீ ஸர்வே பவந்தி ந பவந்தி ச ৷৷ 4.1.69 ৷৷

யதா நிர்மிதகோ ஜீவோ ஜாயதே ம்ரியதேபி ச ததா ஜீவா அமீ ஸர்வே பவந்தி ந பவந்தி ச ৷৷ 4.1.70 ৷৷

ந கஷ்சிஜ்ஜாயதே ஜீவ ஸம் பவோஸ்ய ந வித்யதே ஏதத்ததுத்தமம் ஸத்யம் யத்ர கிம் சிந்ந ஜாயதே ৷৷ 4.1.71 ৷৷

சித்தஸ்பந்திதமேவேதம் க்ராஹ்யக்ராஹகவத்வயம் சித்தம் நிர்விஷயம் நித்யமஸங்கம் தேந கீர்திதம் ৷৷ 4.1.72 ৷৷

யோஸ்தி கல்பிதஸம் வரித்யா பரமார்தேந நாஸ்த்யஸௌ பரதந்த்ராபிஸம் வரித்யா ஸ்யாந்நாஸ்தி பரமார்தத ৷৷ 4.1.73 ৷৷

அஜ கல்பிதஸம் வரித்யா பரமார்தேந நாப்யஜ பரதந்த்ராபிநிஷ்பத்த்யா ஸம் வரித்யா ஜாயதே து ஸ ৷৷ 4.1.74 ৷৷

அபூதாபிநிவேஷோஸ்தி த்வயம் தத்ர ந வித்யதே த்வயாபாவம் ஸ புத்த்வைவ நிர்நிமித்தோ ந ஜாயதே ৷৷ 4.1.75 ৷৷

யதா ந லபதே ஹேதூநுத்தமாதமமத்யமாந் ததா ந ஜாயதே சித்தம் ஹேத்வபாவே பலம் குத ৷৷ 4.1.76 ৷৷

அநிமித்தஸ்ய சித்தஸ்ய யாநுத்பத்தி ஸமாத்வயா அஜாதஸ்யைவ ஸர்வஸ்ய சித்ததரிஷ்யம் ஹி தத்யத ৷৷ 4.1.77 ৷৷

புத்த்வாநிமித்ததாம் ஸத்யாம் ஹேதும் பரிதகநாப்நுவந் வீதஷோகம் ததா காமமபயம் பதமஷ்நுதே ৷৷ 4.1.78 ৷৷

அபூதாபிநிவேஷாத்தி ஸதரிஷே தத்ப்ரவர்ததே வஸ்த்வபாவம் ஸ புத்த்வைவ நிஸங்கம் விநிவர்ததே ৷৷ 4.1.79 ৷৷

நிவரித்தஸ்யாப்ரவரித்தஸ்ய நிஷ்சலா ஹி ததா ஸ்திதி விஷய ஸ ஹி புத்தாநாம் தத்ஸாம்யமஜமத்வயம் ৷৷ 4.1.80 ৷৷

அஜமநித்ரமஸ்வப்நம் ப்ரபாதம் பவதி ஸ்வயம் ஸகரித்விபாதோ ஹ்யேவைஷ தர்மோ தாதுஸ்வபாவத ৷৷ 4.1.81 ৷৷

ஸுகமாவ்ரியதே நித்யம் துக்கம் விவ்ரியதே ஸதா யஸ்ய கஸ்ய ச தர்மஸ்ய க்ரஹேண பகவாநஸௌ ৷৷ 4.1.82 ৷৷

அஸ்தி நாஸ்த்யஸ்தி நாஸ்தீதி நாஸ்தி நாஸ்தீதி வா புந சலஸ்திரோபயாபாவைராவரிணோத்யேவ பாலிஷ ৷৷ 4.1.83 ৷৷

கோட்யஷ்சதஸ்ர ஏதாஸ்து க்ரஹைர்யாஸாம் ஸதாவரித பகவாநாபிரஸ்பரிஷ்டோ யேந தரிஷ்ட ஸ ஸர்வதரிக் ৷৷ 4.1.84 ৷৷

ப்ராப்ய ஸர்வஜ்ஞதாம் கரித்ஸ்நாம் ப்ராஹ்மண்யம் பதமத்வயம் அநாபந்நாதிமத்யாந்தம் கிமத பரமீஹதே ৷৷ 4.1.85 ৷৷

விப்ராணாம் விநயோ ஹ்யேஷ ஷம ப்ராகரித உச்யதே தம ப்ரகரிதிதாந்தத்வாதேவம் வித்வாஞ்ஷமம் வ்ரஜேத் ৷৷ 4.1.86 ৷৷

ஸவஸ்து ஸோபலம்பம் ச த்வயம் லௌகிகமிஷ்யதே அவஸ்து ஸோபலம்பம் ச ஷுத்தம் லௌகிகமிஷ்யதே ৷৷ 4.1.87 ৷৷

அவஸ்த்வநுபலம்பம் ச லோகோத்தரமிதி ஸ்மரிதம் ஜ்ஞாநம் ஜ்ஞேயம் ச விஜ்ஞேயம் ஸதா புத்தை ப்ரகீர்திதம் ৷৷ 4.1.88 ৷৷

ஜ்ஞாநே ச த்ரிவிதே ஜ்ஞேயே க்ரமேண விதிதே ஸ்வயம் ஸர்வஜ்ஞதா ஹி ஸர்வத்ர பவதீஹ மஹாதிய ৷৷ 4.1.89 ৷৷

ஹேயஜ்ஞேயாப்யபாக்யாநி விஜ்ஞேயாந்யக்ரயாணத தேஷாமந்யத்ர விஜ்ஞேயாதுபலம்பஸ்த்ரிஷு ஸ்மரித ৷৷ 4.1.90 ৷৷

ப்ரகரித்யாகாஷவஜ்ஜ்ஞேயா ஸர்வே தர்மோ அநாதய வித்யதே ந ஹி நாநாத்வம் தேஷாம் க்வசந கிம் சந ৷৷ 4.1.91 ৷৷

ஆதிபுத்தா ப்ரகரித்யைவ ஸர்வே தர்மா ஸுநிஷ்சிதா யஸ்யைவம் பவதி க்ஷாந்தி ஸோமரிதத்வாய கல்பதே ৷৷ 4.1.92 ৷৷

ஆதிஷாந்தா ஹ்யநுத்பந்நா ப்ரகரித்யைவ ஸுநிர்வரிதா ஸர்வே தர்மா ஸமாபிந்நா அஜம் ஸாம்யம் விஷாரதம் ৷৷ 4.1.93 ৷৷

வைஷாரத்யம் து வை நாஸ்தி பேதே விசரதாம் ஸதா பேதநிம்நா பரிதக்வாதாஸ்தஸ்மாத்தே கரிபணா ஸ்மரிதா ৷৷ 4.1.94 ৷৷

அஜே ஸாம்யே து யே கேசித்பவிஷ்யந்தி ஸுநிஷ்சிதா தே ஹி லோகே மஹாஜ்ஞாநாஸ்தச்ச லோகோ ந காஹதே ৷৷ 4.1.95 ৷৷

அஜேஷ்வஜமஸம் க்ராந்தம் தர்மேஷு ஜ்ஞாநமிஷ்யதே யதோ ந க்ரமதே ஜ்ஞாநமஸங்கம் தேந கீர்திதம் ৷৷ 4.1.96 ৷৷

அணுமாத்ரேபி வைதர்ம்யே ஜாயமாநேவிபஷ்சித அஸங்கதா ஸதா நாஸ்தி கிமுதாவரணச்யுதி ৷৷ 4.1.97 ৷৷

அலப்தாவரணா ஸர்வே தர்மா ப்ரகரிதிர்நிமலா ஆதௌ புத்தாஸ்ததா முக்தா புத்யந்த இதி நாயகா ৷৷ 4.1.98 ৷৷

க்ரமதே ந ஹி புத்தஸ்ய ஜ்ஞாநம் தர்மேஷு தாயிந ஸர்வே தர்மாஸ்ததா ஜ்ஞாநம் நைதத்புத்தேந பாஷிதம் ৷৷ 4.1.99 ৷৷

துர்தர்ஷமதிகம்பீரமஜம் ஸாம்யம் விஷாரதம் புத்த்வா பதமநாநாத்வம் நமஸ்குர்மோ யதாபலம் ৷৷ 4.1.100 ৷৷

—————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ மாண்டூக்ய உபநிஷத் —

June 9, 2017

வேதத்தினால் மட்டுமே -சொல்லப்படுகிறேன் -அஹம் வேத்ய ஏவ ச -வேதங்கள் ப்ரஹ்மத்தை -சொல்லாமல் நிற்காது -சொல்லி முடிக்க முடியாது /
ப்ரஸ்ன உபநிஷத் – முண்டக உபநிஷத் போலே -அதர்வண வேதத்தில் மாண்டூக்ய சாகையில் -இந்த உபநிஷத் /
மாண்டூக்ய ரிஷி புத்திரர் வெளியிட்டு அருளிய உபநிஷத் –

வராரோராக —மஹா தப –ஸஹிஷ்ணு -வரைக்கும் -24-
முதல் ஆறும் -ஜனார்த்தன வரை -இரண்டு இரண்டாக –கொண்டு ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீர்ய சக்தி தேஜஸ்
வைகுண்ட வாஸூ தேவன் -வ்யூஹ வாஸூ தேவன் -/ சங்கர்ஷண ப்ரத்யும்ன அநிருத்தினன் -/மூன்றும் என்றும் நான்கும் -வ்யூஹம் உண்டே
சதுராத்மா –சதுர் புஜ–இத்யாதி உண்டே /
ஞானம் பலம் –சங்கர்ஷனுக்கு -சம்ஹாரம் -வேத பிரசாரம் –ஆத்மா தத்வ அபிமானி -மகா தப
ஐஸ்வர்ய வீர்யம் -ப்ரத்யும்னனுக்கு -ஸ்ருஷ்ட்டி -தர்ம ப்ரவர்த்தனம் -மனாஸ் தத்வ அபிமானம்
சக்தி தேஜஸ் -அநிருத்னனுக்கு-பாலனம் -வேதம் படி அனுஷ்ட்டித்து –பலம் தருபவர் -அஹங்காரம் அபிமானம் -விஷ்வக்ஸேன ஜனார்த்தன /
வைச்வானவர் இத்யாதி நான்கும் வேறே உண்டு
அகார உகார மகார அர்த்த மாத்திரம் -20-விளக்கும் இந்த உபநிஷத்
மரம் -நான்கு கிளைகள் வைத்து அனைத்தையும் விளக்கும் –
ஜாக்ரத் தசை -கீழ் தசை -கிழக்கே வா ஸூ தேவன் -மனம் இந்திரியங்கள் விழித்து
வீசாக யூக ஸ்தம்பம் –நான்கையும் விளக்கும்
அதுக்கு மேலே- ஸ்வாப தசை – ஸ்வபனம் காணும் நிலை -மனஸ் அடங்க வில்லை வெளி இந்திரியங்கள் அடங்கி
ஸூஷூப்தி தசை அடுத்து -ஆழ்ந்த உறக்கம் -மனசும் தூங்கும் நிலை
மூர்ச்சா தசை மயங்கி -த்யான தசை -துரியா தசை
அநிருத்தினன் விழிக்கும் பொழுது நிர்வாகம் -அகாரத்தால் சொல்லப்படுபவர் –
-ஸ்வப்னம் பிரத்யும்ன நிர்வாகம் -/ உகார
ஸூ ஷூ ப் தி சங்கர்ஷணன் நிர்வாகம் / மகார
அப்புறம் வ்யூஹ வா ஸூ தேவன் நிர்வாகம் –மூன்றும் அரை மாத்திரை -கான ரூபம்
வெளி புலன்களையும் மனசையும் அடக்கி அலை பாயாமல் ஏகி பவிக்க அறிந்த ஒன்றை வைத்து இப்படி விளக்கும் -த்ருஷ்ட்டி விதி என்பர் இத்தை
உபய லிங்க பாதம் -மூன்றாவது அத்யாயம் -ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் விளக்கும் –
சம்சாரம் மரம் வேர் மேலே நான்முகன் நாம் கீழ் -அத்தை வெட்டுவது வைராக்யம் கோடாலி வைத்து புருஷோத்தம வித்யை அறிந்து -ஸ்ரீ கீதை சொல்லும்

———————————–

ஹரி ஓமித்யேததக்ஷரமித் ஸர்வம் தஸ்யோபவ்யாக்யாநம் பூதம் பவத்பவிஷ்யதிதி
ஸர்வமோங்கார ஏவ யச்சாந்யத்த்ரிகாலாதீதம் ததப்யோங்கார ஏவ ৷৷ 1.1.1 ৷৷

ஹரிஃ . ஓமித்யேததக்ஷரமித் ఁ ஸர்வஂ -சொற்கள் எல்லாம் பிரணவத்தில் இருந்து -பொருள்களும் சொற்களும் பிரிக்க முடியாத படி -ஸ்ரீ ஹரியும் அனைத்தும்
தஸ்யோபவ்யாக்யாநம் -பிரணவமே பர ப்ரஹ்மம் -ப்ரஹ்மத்தை அடையும் வழியும் ப்ரஹ்மமே -உப வியாக்யானம் -பிரணவம் ஸ்ரீ ஹரியின் அருகிலே -இதுவே உபாயம் –
பூதஂ பவத்பவிஷ்யதிதி ஸர்வமோங்கார ஏவ. -முக்காலத்தில் -உள்ள சர்வமும் பிரணவமே
யச்சாந்யத்த்ரிகாலாதீதஂ ததப்யோங்கார ஏவ –கால வஸ்யம் இல்லாத அனைத்துமே பிரணவமே
அஷ்டாக்ஷரமே பர ப்ரஹ்மம் என்றபடி -உபய விபூதியும் -பிரணவத்தில் அடங்கும் –

நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணாய நாமம் -பிரகர்ஷேன-பூர்யா நன்றாக ஸ்துதித்தல் -எத்தால் இறைவன் -இதனால் -பிரணவம் தாது அர்த்தம்
அகாரம் -தஸ்ய ப்ரக்ருதி லீனஸ்ய -பிரகிருதி ப்ரத்யயம் -மா தவ -ஆண் பால் ஒருமை -பிரத்யயம் சொல்லும் -அர்த்தம் கொடுக்கும் தாது பிரகிருதி –
பிரக்ருதியில் ப்ரஹ்மம் உள்ளான் -உலகம் அவன் இடம் லயம் அவன் அகாரத்தில் லயம் -அகத்தின் ஏற்றம் –
வேத ஆரம்பம் முடிவில் ஓங்காரம் -அர்த்தங்கள் நழுவாமல் இருக்க -திருப்பல்லாண்டு அருளிச் செயல் -உள்ளத்துக்கு எல்லாம் சுருக்கு -தான் மங்களம் ஆதலால்

——————————

ஸர்வ் ஹ்யேதத்ப்ரஹ்மாயமாத்மா ப்ரஹ்ம ஸோயமாத்மா சதுஷ்பாத் ৷৷ 1.1.2 ৷৷

ஸர்வ் ஹ்யேதத்ப்ரஹ்மாயமாத்மா ப்ரஹ்ம ஸோயமாத்மா சதுஷ்பாத் -சர்வமும் புராணமும் -பர ப்ரஹ்மமே -அயம் ஆத்மா ப்ரஹ்மம்
அயம் என்று மார்பில் கை வைத்து -சைகையால் காட்டி -நான்கு பாதங்கள் -விஸ்வம் –தேஜஸ் -பிரஞ்ஞா -துரியா –

அயம் ஆத்மா ப்ரஹ்மா -அனைத்தும் ப்ரஹ்மத்தை ஆத்மாவாக கொண்டவை -சரீராத்மா பாவம் -வியாபகத தோஷம் தட்டாதே –
அந்த ப்ரஹ்மம் நான்கு பிரிவுகள் -பாதங்கள் -அறிமுகம்
அகாரம் உகாரம் மகாரம் அர்த்த மாத்திரை -இப்படியும் நான்கு பிரணவம்
ப்ரத்யகாத்மா–பராக் -இரண்டும் உண்டே -தனக்கு தோற்றுவதும் பிறருக்கு தோற்றுவதும்
ப்ரஹ்மத்தை காரணம் -சரீரமாக -ப்ரஹ்மாத்மகம் -சூழப்பட்டு அனைத்தும்

————————————-

ஜாகரிதஸ்தாநோ பஹிஷ்ப்ரஜ்ஞ ஸப்தாங்க ஏகோநவிம் ஷதிமுக ஸ்தூலபுக்வைஷ்வாநர ப்ரதம பாத ৷৷ 1.1.3 ৷৷

ஜாகரிதஸ்தாநோ–வைஸ்வ நர -ஜாக்ரத ஸ்தானம்
பஹிஷ்ப்ரஜ்ஞஃ –தன்னில் வெளிய உள்ள விஷயங்களை பற்றிய ஞானம் அறிவு உள்ள தசை
ஸப்தாங்க -சப்த அங்கங்கள் -அக்னி ஹோத்ரம் -கல்பித்து
ஸ்ரீ வைகுண்டம் திரு தலை /ஸூ ரியன் திருக் கண்கள் /பிராணன் /ஆகாசம் நடுப்பாகம் / நீர் / பிருத்வி இரண்டு கால்கள்
அஹ்வானிய அக்னி -கல்பிக்கப் பட்ட அக்னி ஹோத்ரம்
ஏகோநவிஂஷதிமுகம் –19- முக வாய்கள் -பஞ்ச கர்மேந்த்ரியங்கள் ஸ்பர்சாதி பஞ்சமம் -பஞ்ச பிராணன் -மனஸ்-புத்தி -அஹங்காரம் -மஹான் -ஆகியவை
முகம் என்பது அனுபவ துவாரம் என்றவாறு
ஸ்தூலபுக்வைஷ்வாநர- ப்ரதமம் பாதம் – விஸ்வ நர இப்படி அனுபவிக்கிறான் -முதல் பாதம் என்றவாறு –

விழிக்கும் நிலை – அநிருத்தினன்-அஹங்காரத்துக்கு அபிமானி தேவதை –அகாரம் -பிரதம பாதம் -வைச்வானரர் –காப்பவர் –

——————————-

ஸ்வப்நஸ்தாநோந்த ப்ரஜ்ஞ ஸப்தாங்க ஏகோநவிம் ஷதிமுக ப்ரவிவிக்தபுக்தைஜஸோ த்விதீய பாத ৷৷ 1.1.4 ৷৷

இரண்டாவது ஸ்வப்ன தசை -அவித்யா கர்மா வாசனை ருசி –
ஸ்வப்ன தசையில் ஞானம் அந்தக பிரஞ்ஞ உள்ளுக்குள்ளே -பதிவாலே உணர்தல் –

பாஹ்ய விஷய அனுபவம் இல்லை -மனஸ் மட்டும் -ஸ்வப்ன தசை -ஆத்மா இங்கு தான் -ப்ரஹ்மம் தர்ம பூத ஞானம் மூலம் ஸ்வப்ன ஸ்ருஷ்ட்டி –
ப்ரவிவிக்தபுக்-விசேஷ அனுபவம் -என்றவாறு / கீழே ஸ்தூல புக் -/ஸ்வப்னத்தில் கூட சின்ன பாப புண்யம் தொலைக்கலாம் /
ப்ரத்யும்னன் –

—————————————-

யத்ர ஸுப்தோ ந கம் சந காமம் காமயதே ந கம் சந ஸ்வப்நம் பஷ்யதி தத்ஸுஷுப்தம் ஸுஷுப்தஸ்தாந ஏகீபூத
ப்ரஜ்ஞாநகந ஏவாநந்தமயோ ஹ்யாநந்தபுக்சேதோமுக ப்ராஜ்ஞஸ்தரிதீய பாத ৷৷ 1.1.5 ৷৷

யத்ர ஸுப்தோ ந கம் சந காமம் காமயதே ந கம் சந ஸ்வப்நம் பஷ்யதி தத்ஸுஷுப்தம் ஸுஷுப்தஸ்தாந ஏகீபூத-
மூன்றாவது நிலை -ஆழ்ந்த உறக்கம் -ஸூ ஷூப் தம் -யோக நித்திரை —
ப்ரஜ்ஞாநகந ஏவாநந்தமயோ ஹ்யாநந்தபுக்சேதோமுக ப்ராஜ்ஞஸ்தரிதீய பாதம்
ஆனந்த மயனாக இருக்கிறான் -பிரஞ்ஞா அவஸ்தை மூன்றாவது -என்றவாறு –

சங்கர்ஷணன்-ப்ரஜ்ஞாநகந ஏவாநந்தமயோ -ஞான மாத்திரம்/ஆனந்த புக் -ஆனந்தம் அனுபவித்து

————————————————-

ஏஷ ஸர்வேஷ்வர ஏஷ ஸர்வஜ்ஞ ஏஷோந்தர்யாம்யேஷ யோநி ஸர்வஸ்ய ப்ரபவாப்யயௌ ஹி பூதாநாம்৷৷ 1.1.6 –

நான்காவது நிலை -சர்வேஸ்வரன் -சர்வஞ்ஞன் -சர்வ அந்தர்யாமி -சர்வ நியாந்தா -சர்வ ஸ்ரஷ்டா-சர்வ சம்ஹாரகன் –
பிரமமும்-கயிறு பாம்பு -உண்மை -சில ஆகார சாம்யத்தாலே தானே பிரமிக்கிறோம்
துரிய தசையில் -ஆத்ம பரமாத்மா சாம்யாபத்தி போலே ஆனந்த மயமாக இருக்கும் –

ப்ரஹ்ம சாஷாத்காரம் இந்த நிலை –

——————————————————–

நாந்த ப்ரஜ்ஞம் ந பஹிஷ்ப்ரஜ்ஞம் நோபயத ப்ரஜ்ஞம் ந ப்ரஜ்ஞாநகநம் ந ப்ரஜ்ஞம் நாப்ரஜ்ஞம்-
அதரிஷ்டமவ்யவஹார்யமக்ராஹ்யமலக்ஷணமசிந்த்யமவ்யபதேஷ்யமேகாத்மப்ரத்யயஸாரம்
ப்ரபஞ்சோபஷமம் ஷாந்தம் ஷிவமத்வைதம் சதுர்தம் மந்யந்தே ஸ ஆத்மா ஸ விஜ்ஞேய ৷৷ 1.1.7 ৷৷

வெளி வாசனை உள் வாசனையும் இல்லை -மூர்ச்சா தசை -இவ்வளவு அடை மொழி நான்காவது
அத்ரிஷ்டம் -அவ் வ்யவாஹர்யம் நாம ரூபம் இல்லை -அக்ராஹ்யம் -லக்ஷணம் -அசைத்யம் –
அறிவினால் மட்டுமே உணர முடியும் -அனைவரும் இங்கே லயம் சாந்தம் -ஷாடூரமி இல்லாமல் -தன்னிகர் அற்ற

——————————————

ஸோயமாத்மாத்யக்ஷரமோம் காரோதிமாத்ரம் பாதா மாத்ரா மாத்ராஷ்ச பாதா அகார உகாரோ மகார இதி ৷৷ 1.1.8 ৷৷

மூன்று மாத்திரைகள் -ஓங்காரம் -அதிமாத்ரா -மாத்திரையில் வசிப்பவர் -உபதேசம் பெற்று அறிய வேண்டும் குலம் தரும் இத்யாதி
மாத்திரைகள் பாதங்கள்

————————————-

ஜாகரிதஸ்தாநோ வைஷ்வாநரோகார ப்ரதமா மாத்ராப்தேராதிமத்த்வாத்வாப்நோதி ஹ வை
ஸர்வாந்காமாநாதிஷ்ச பவதி ய ஏவம் வேத৷৷ 1.1.9 ৷৷

பிரதம மாத்திரை அகாரம் அநிருத்தினன் பாலனம் -ஆப் நோதி

—————————————

ஸ்வப்நஸ்தாநஸ்தைஜஸ உகாரோ த்விதீயா மாத்ரோத்கர்ஷாதுபயத்வாத்வோத்கர்ஷதி ஹ வை ஜ்ஞாநஸம் ததிம்
ஸமாநஷ்ச பவதி நாஸ்யாப்ரஹ்மவித்குலே பவதி ய ஏவம் வேத ৷৷ 1.1.10 ৷৷

உகாரம் -பிரத்யும்ன ஆழ்வான்-ஸ்ருஷ்ட்டி -உதகர்ஷம் உத்க்ருஷ்ட உயர்ந்த தசை -மனஸ் மட்டும் த்யானத்தில் இருப்பதால் –
இந்த நிலை ப்ரஹ்ம ஞானம் பெற்று குலத்தில் உள்ளார் அனைவரும் ப்ரஹ்ம ஞானம் பெறுவார்

——————————————

ஸுஷுப்தஸ்தாந ப்ராஜ்ஞோ மகாரஸ்தரிதீயா மாத்ரா மிதேரபீதேர்வா மிநோதி
ஹ வா இத் ஸர்வமபீதிஷ்ச பவதி ய ஏவம் வேத ৷৷ 1.1.11 ৷৷

ஆழ்ந்த நிலை -மகாரம் -துக்கம் அனைத்தும் நாசம்

—————————————

அமாத்ரஷ்சதுர்தோவ்யவஹார்யஃ ப்ரபஞ்சோபஷம ஷிவோத்வைத ஏவமோம் கார ஆத்மைவ ஸம் விஷத்யாத்மநாத்மாநம் ய ஏவம் வேத ৷৷ 1.1.12 ৷৷

அரை மாத்திரை -கான ரூபம் -மிகச் சிறந்தது -வாஸூ தேவ நிலை –மங்கள நிலை -தன்னிகர் அற்ற -ப்ரஹ்மத்தின் அனுக்ரஹத்தால் ப்ரஹ்மம் அடைகிறான்

৷৷ இதி மாண்டூக்யோபநிஷத்ஸஂபூர்ணா ৷৷

பத்ரம் கர்ணேபி ஷ்ரரிணுயாம தேவா பத்ரம் பஷ்யேமாக்ஷபிர்யஜத்ரா ஸ்திரைரங்கைஸ்துஷ்டுவா் ஸஸ்தநூபிர்வ்யஷேம
தேவஹிதம் யதாயு ஸ்வஸ்தி ந இந்த்ரோ வரித்தஷ்ரவா ஸ்வஸ்தி ந பூஷா விஷ்வவேதா-
ஸ்வஸ்தி நஸ்தார்க்ஷ்யோ அரிஷ்டநேமிஃ ஸ்வஸ்தி நோ பரிஹஸ்பதிர்ததாது ৷৷

ஷாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி ৷৷

—————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ கட உபநிஷத் —

June 9, 2017

ஸ்ரீ கிருஷ்ண யஜுர் வேத உபநிஷத் -கட உபநிஷத்-கட வல்லி -என்றும் இத்தை சொல்வர் –
நைச்சிகேதஸ் –உபாக்யானம் -மஹா பாரதத்திலும் உண்டு -கொஞ்சம் மாறி
கௌதமர் பிள்ளை இவன் -அருணன் -உத்தாலகர் பிள்ளை –
யாகம் கோ தானம் பண்ண -மெலிந்த பசுவாக இருக்க -பிள்ளை நல்ல மாடு கொடுக்க வேண்டாமா -மூன்று தரம் கேட்டு
என்னை யாருக்கு கொடுக்க -மிருத்யு தேவதைக்கு வெறுப்பில் சொல்ல -மூன்று நாள் பட்டினி விட்ட யமன் மூன்று வரம் -பிராயச்சித்தம்
அப்பா கோபிக்காமல் முதல் / அக்னி வித்யா சொல்லி தர இரண்டாவது -இவன் பெயரிலே அக்னி -உபாசனம் /
மரணம் அடைந்த பின்பு போகும் கதி -மறு பிறவி பற்றி சொல்ல கேட்டான் -மூன்றாம் வரம்
இது தவிர வேறே கேட்க சொல்ல -ஸ்திரமான இந்த ஒன்றே -உறுதி கண்டு நீண்ட உபன்யாசம் -ஸ்திரம் -ஸ்திரம் மருத்தவம் -நிதானமாக சொல்லி
மூன்று வல்லி-ஒவ் ஒரு அத்தியாயத்திலும் – இரண்டு அத்தியாயங்கள் -மொத்தம் -ஆறு வல்லிகள்-

————————

தஸ்ய ஹ நசிகேதா நாம புத்ர ஆஸ ৷৷ 1.1.1 ৷৷-

வஜ்ரஸ்ரவா -மகன்-உசன் என்ற -வஜ்ரஸ் ரவாசா –விஸ்வஜித் யாகம் பண்ணி அனைத்தையும் தியாகம் பண்ணி
-பலனை அனுபவிக்க ஆசை கொண்டான் -அவன் புத்ரன் நசிகேத –

த் ఁஹ குமார் ఁஸந்தஂ தக்ஷிணாஸு நீயமாநாஸு ஷ்ரத்தாவிவேஷ ஸோமந்யத ৷৷ 1.1.2 ৷৷
தம் குமாரம் சந்தம் -அவன் குமாரனாக இருந்தும்
ஷ்ரத்தா அவிவேச –ஸ்ருதிகளில் விசுவாசம் மிக்கு இருந்தான்
தக்ஷிணாஸு நீயமாநாஸு –பசுக்களை தானம் கொடுக்க அழைத்து கொண்டு செல்லும் பொழுது
அமன்யத-நினைத்தான் –

பீதோதகா ஜக்ததரிணா துக்ததோஹா நிரிந்த்ரியாஃ .
ஆநந்தா நாம தே லோகாஸ்தாந் ஸ கச்சதி தா ததத் ৷৷ 1.1.3 ৷৷

பிதம் உதகம் -தண்ணீரை குடித்து -நிறைய காலம் / ஜகதம் த்ருணம் -புல்லை உண்டு-நிறைய காலம் /
ஜகத் தரிணா துக்ததோஹா-உலகம் தரிக்க பாலை கறந்து
நிரிந்த்ரியா-இனி மேல் கன்றுகளை பெற முடியாத நிலையில் தானம் பண்ணி
ஆநந்தா நாம தே லோகாஸ்தாந் ஸ கச்சதி-ஆனந்தம் இல்லாத லோகங்களுக்கு போகிறான் –

ஸ ஹோவாச பிதரஂ தாத கஸ்மை மாஂ தாஸ்யஸீதி .
த்விதீயஂ தரிதீயஂ த் ఁஹோவாச மரித்யவே த்வா ததாமீதி ৷৷ 1.1.4 ৷৷

ஸ ஹோவாச பிதரஂ தாத கஸ்மை மாஂ தாஸ்யஸீதி .–தன்னை யாருக்கு தானமாக கொடுப்பாய் என்று
த்விதீயஂ தரிதீயஂ த்ஹோவாச-இரண்டாவது மூன்றாவது தடவையும் கேட்டான்
மரித்யவே த்வா ததாமீதி -யமனுக்கு கொடுப்பேன் என்றான் –

பஹூநாமேமி ப்ரதமோ பஹூநாமேமி மத்யமஃ .
கி் ఁஸ்வித்யமஸ்ய கர்தவ்யஂ யந்மயாத்ய கரிஷ்யதி ৷৷ 1.1.5 ৷৷

பஹூநாமேமி ப்ரதமோ பஹூநாமேமி மத்யம–சிஷ்யர்களுக்குள்ளும் மகன்களுக்கும் பிரமம் மத்யமாகவும் அன்றோ நான் இருக்கிறேன்
-குருவின் ஆஞ்ஜை படி அன்றோ நடந்து உள்ளேன் என்றபடி
கி் ஸ்வித்யமஸ்ய கர்தவ்யஂ யந்மயாத்ய கரிஷ்யதி-இப்படி என்னை எமனுக்கு தானம் கொடுத்து என்ன அடைய போகிறார் –
பிள்ளை நேர்மையாக சிந்திக்கிறான்

அநுபஷ்ய யதா பூர்வே ப்ரதிபஷ்ய ததாபரே .
ஸஸ்யமிவ மர்த்யஃ பச்யதே ஸஸ்யமிவாஜாயதே புநஃ ৷৷ 1.1.6 ৷৷

அநுபஷ்ய யதா பூர்வே ப்ரதிபஷ்ய ததாபரே .–முன்பு உள்ள அனைவர்களும் பார்த்தாய் ஆனால்
ஸஸ்யமிவ மர்த்யம் பச்யதே ஸஸ்யமிவாஜாயதே புந–தானியங்கள் போலவே நசிந்து மரித்து-மீண்டும் உருவாக்கி
-மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து-இப்படி இருக்க -நீர் சொன்ன படி என்னை எமன் இடமே அனுப்பு என்றவாறு –

வைஷ்வாநரஃ ப்ரவிஷத்யதிதிர்ப்ராஹ்மணோ கரிஹாந் .
தஸ்யைதா் ఁஷாந்திஂ குர்வந்தி ஹர வைவஸ்வதோதகம் ৷৷ 1.1.7 ৷৷

வைஷ்வாநர-அக்னி பகவான் போலே – ப்ரவிஷத்யதிதிர்ப்ராஹ்மணோ கரிஹாந் -நம் க்ரஹம் வந்த ப்ராஹ்மணன் -நம் விருந்தாளி அன்றோ இவன்
தஸ்யைதா் ஷாந்தி குர்வந்தி ஹர வைவஸ்வதோதகம் -இவனுக்கு ஸ்ரீ பாதம் விளக்கி நீர் கொடுக்க வேண்டும் –
அர்க்கியம் கொடுக்காமல் நம் க்ருஹம் நெருப்பு போலே என்று தர்ம பத்னி சொல்ல –

ஆஷாப்ரதீக்ஷே ஸங்கத் ఁஸூநரிதாஂ ச இஷ்டாபூர்தே புத்ரபஷூ் ఁஷ்ச ஸர்வாந் .
ஏதத்வரிங்க்தே புருஂஷஸ்யால்பமேதஸோ யஸ்யாநஷ்நந்வஸதி ப்ராஹ்மணோ கரிஹே ৷৷ 1.1.8 ৷

ஆஷாப்ரதீக்ஷே ஸங்கத் -ஆசையும் எதிர்பார்ப்பும் பலமும்
ஸூநரிதா ச இஷ்டாபூர்தே புத்ரபஷூ் ஷ்ச ஸர்வாந் .–நல்ல உபதேசமும் -புத்ர பசு போன்ற சகல இஷ்டங்களையும் தருவதாயும் உள்ள அனைத்தையும்
ஏதத்வரிங்க்தே புருஂஷஸ்யால்பமேதஸோ -அல்ப புத்தி உடையவர்கள் இழக்கிறார்கள்
யஸ்யாநஷ்நந்வஸதி ப்ராஹ்மணோ கரிஹே -தங்கள் க்ரஹத்தில் வந்த ப்ராஹ்மணருக்கு உணவு கொடுக்காமல் அன்றோ இவற்றை இழக்கிறார்கள் –
யமன் ரிஷி சாபத்தால் விதுரராக பிறந்த விருத்தாந்தம் உண்டே

திஸ்ரோ ராத்ரீர்யவாத்ஸீர்கரிஹே மேநஷ்நந் ப்ரஹ்மந்நதிதிர்நமஸ்யஃ .
நமஸ்தேஸ்து ப்ரஹ்மந் ஸ்வஸ்தி மேஸ்து தஸ்மாத்ப்ரதி த்ரீந்வராந்வரிணீஷ்வ ৷৷ 1.1.9 ৷৷

ஓ ப்ராஹ்மணரே என் க்ரஹத்தில் விருந்தாளியாக வந்தும் மூன்று நாட்கள் உண்ணாமல் இருக்கும் படி வைத்தேனே
உனக்கு நலம் உண்டாகட்டும் -உனக்கு வேண்டிய மூன்று வரங்களை கேள் இதற்கு பிராயச்சித்தமாக -என்றவாறு –

ஷாந்தஸங்கல்பஃ ஸுமநா யதா ஸ்யாத்வீதமந்யுர்கௌதமோ மாபி மரித்யோ .
த்வத்ப்ரஸரிஷ்டஂ மாபிவதேத்ப்ரதீத ஏதத் த்ரயாணாஂ ப்ரதமஂ வரஂ வரிணே ৷৷ 1.1.10 ৷৷

ஷாந்தஸங்கல்பம் ஸுமநா யதா -ஸ்யாத்வீதமந்யுர்கௌதமோ மாபி மரித்யோ .–முதலில் என்னுடைய தகப்பனார் கௌதமர் மனஸ்
என்னைப் பற்றிய கவலை அற்று சாந்தமாக என்னை
த்வத்ப்ரஸரிஷ்ட மாபிவதேத்ப்ரதீத ஏதத் த்ரயாணாஂ ப்ரதம வர வரிணே-யமன் இடம் வந்தவன் என்று உபேக்ஷிக்காமல்
முன்பு இருந்த பிரியமான மகனாக ஏற்றுக் கொண்டு அவர் திருப்தி அடையும் படி பண்ண வேண்டும் –

யதா புரஸ்தாத் பவிதா ப்ரதீத ஔத்தாலகிராருணிர்மத்ப்ரஸரிஷ்டஃ .
ஸுக் ఁராத்ரீஃ ஷயிதா வீதமந்யுஸ்த்வாஂ ததரிஷிவாந் மரித்யுமுகாத் ப்ரமுக்தம் ৷৷ 1.1.11 ৷৷

யதா புரஸ்தாத் பவிதா ப்ரதீத -ஔத்தாலகிராருணிர்மத்ப்ரஸரிஷ்டம் -முன்பு போலவே ப்ரீதராக -உன் மேல் பாசம் வைத்து -என் பிரசாதத்தால்
ஸுக் ராத்ரீம் ஷயிதா வீதமந்யுஸ்த்வாஂ ததரிஷிவாந் மரித்யுமுகாத் ப்ரமுக்தம் -நன்றாக இரவில் தூங்குவார் -ஷாந்தமான மனஸுடன்
சந்தோஷமாக இருப்பார் -கோபம் இல்லாமல் யமன் இடம் திரும்பி வந்தான் என்று உன் மேல் அதிக பிரியமாக இருப்பார் –

ஸ்வர்கே லோகே ந பயஂ கிஂசநாஸ்தி ந தத்ர த்வஂ ந ஜரயா பிபேதி .
உபே தீர்த்வாஷநாயாபிபாஸே ஷோகாதிகோ மோததே ஸ்வர்கலோகே ৷৷ 1.1.12 ৷৷

ஸ்வர்கே லோகே ந பய கிசநாஸ்தி ந தத்ர த்வ ந ஜரயா பிபேதி .–ஸ்வர்க்க லோகத்தில் நோய்கள் போன்ற
பயம் இல்லை -மூப்பு இல்லை -எம பயமும் இல்லை
உபே தீர்த்வாஷநாயாபிபாஸே ஷோகாதிகோ மோததே ஸ்வர்கலோகே -பசி தாகம் இல்லாததால்
-துக்கங்கள் இல்லாததால் -ஸ்வர்க்க இன்பம் அனுபவிக்கிறார்கள் –
இங்கு ஸ்வர்க்க லோகம் என்றது ஸ்ரீ வைகுண்டத்தையே -பயமே இல்லாமல் -உன் ஆதிக்யம் இல்லாமல் –
ஷீனே புண்ய தலை குப்புற தள்ளும் பயம் இந்திர லோகத்தில் இருக்குமே -கர்மங்கள் தொலைந்தால் தானே பயம் இல்லாமல் இருக்கும்
அபஹத பாப்மா விஜர –இத்யாதி அஷ்ட குணங்கள் நித்ய மண்டலத்தில் தானே –

ஸ த்வமக்நி் ఁஸ்வர்க்யமத்யேஷி மரித்யோ ப்ரப்ரூஹி த் ఁஷ்ரத்ததாநாய மஹ்யம் .
ஸ்வர்கலோகா அமரிதத்வஂ பஜந்த ஏதத் த்விதீயேந வரிணே வரேண ৷৷ 1.1.13 ৷৷

-ஸ்ரத்தை உடன் நான் ஸ்ருதிகளில் விசுவாசம் கொண்டவன் -அக்னி உபாசனத்தால் சுவர்க்கம் பெற்று இந்த
இன்பம் அடைந்து அமரத்துவம் பெற –அக்னி உபாசனம் -இரண்டாவது வரம் / பர ப்ரஹ்மம் ஞானம் சாஷாத்காரம் மூன்றாவது வரம்
கச்ச லோகம் -பெருமாள் ஜடாயுவுக்கு -சத்யத்தால் அணைத்து உலகும் வென்றவர் –
ஆஹிதாகினி-அக்னி மஹாத்ம்யத்தால்-செல்லும் இடம் -அங்கே போம் -‘இந்த அக்னி உபாசனம் இரண்டாவது வரத்தில் அறிய கேட்க்கிறான்

ப்ர தே ப்ரவீமி தது மே நிபோத ஸ்வர்க்யமக்நிஂ நசிகேதஃ ப்ரஜாநந் .
அநந்தலோகாப்திமதோ ப்ரதிஷ்டாஂ வித்தி த்வமேதஂ நிஹிதஂ குஹாயாம் ৷৷ 1.1.14 ৷৷

ப்ர தே ப்ரவீமி தது மே நிபோத ஸ்வர்க்யமக்நி நசிகேதஸ் ப்ரஜாநந் -அந்த அக்னி உபாசனம் பற்றி நான் சொல்வதை கவனமாக கேள்
அநந்தலோகாப்திமதோ ப்ரதிஷ்டா வித்தி த்வமேதஂ நிஹித குஹாயாம் -இதன் மூலம் பரமபதம் பெறலாம் -இதுவே பர ப்ரஹ்மம்
-ஞானிகள் ஹிருதய புண்டரீகாக்ஷத்தில் வாசம் செய்பவன் -நித்ய வாசம் செய்யும் இடம் –

லோகாதிமக்நிஂ தமுவாச தஸ்மை யா இஷ்டகா யாவதீர்வா யதா வா .
ஸ சாபி தத் ப்ரத்யவதத் யதோக்தமதாஸ்ய மரித்யுஃ புநரேவாஹ துஷ்டஃ ৷৷ 1.1.15 ৷৷

லோகாதிமக்நிஂ தமுவாச தஸ்மை யா இஷ்டகா யாவதீர்வா யதா வா .–அக்னி குண்டத்துக்கு வேண்டிய செங்கல்கள் எத்தனை எப்படி வைக்கவேண்டும் –
அக்னி எப்படி வைக்க வேண்டும்
ஸ சாபி தத் ப்ரத்யவதத் யதோக்தமதாஸ்ய மரித்யு புநரேவாஹ துஷ்ட–போன்றவற்றை உபதேசிக்க நசிகேதஸ் நன்றாக கேட்டு
ஓன்று விடாமல் மீண்டும் சொல்ல திருப்தி அடைந்த யமன் அதிகமாக ஒரு வரம் தருவதாக சொன்னான் –

தமப்ரவீத் ப்ரீயமாணோ மஹாத்மா வரஂ தவேஹாத்ய ததாமி பூயஃ .
தவைவ நாம்நா பவிதாயமக்நிஃ ஸரிங்காஂ சேமாமநேகரூபாஂ கரிஹாண ৷৷ 1.1.16 ৷৷

தமப்ரவீத் ப்ரீயமாணோ மஹாத்மா வர தவேஹாத்ய ததாமி பூய–சிஷ்யன் மேலே அதிக பிரியம் உடையவனாய் இனி மேல்
இந்த உபாசனம் நசிகேத வித்யை என்றே இனிமேல் வழங்கப் படட்டும்
தவைவ நாம்நா பவிதாயமக்நி ஸரிங்கா சேமாமநேகரூபா கரிஹாண–ஸ்ருங்கம் நெக்ல்ஸ் ஒன்றையும் அவனுக்கு அணிவித்தான்
/அன்றிக்கே-ஸ்ருங்கம்- கர்மா யோக விளக்கம் என்றுமாம் –

த்ரிணாசிகேதஸ்த்ரிபிரேத்ய ஸந்திஂ த்ரிகர்மகரித்தரதி ஜந்மமரித்யூ .
ப்ரஹ்மஜஜ்ஞஂ தேவமீட்யஂ விதித்வா நிசாய்யேமா் ఁஷாந்திமத்யந்தமேதி ৷৷ 1.1.17 ৷৷

த்ரிணாசிகேதஸ் -இந்த நசிகேத உபாசனம் பற்றி அறிந்து -உணர்ந்து உபாசிப்பவர்கள் –
த்ரிபிரேத்ய ஸந்திம் -தாய் தந்தை ஆச்சார்யர் மூவர் / வேதம் ஸ்ம்ருதி ஆச்சார்யர் என்றுமாம் /இவற்றால் வந்த ஞானங்களைக் கொண்டு
த்ரிகர்மகரித்தரதி ஜந்மமரித்யூ .-த்ரிவித தியாகங்கள் உடன் செய்து ஜென்ம சூழலில் இன்றும் நீங்கி -மேலும்
ப்ரஹ்மஜஜ்ஞம்- தேவமீட்ய விதித்வா நிசாய்யேமா் ஷாந்திமத்யந்தமேதி -ப்ரஹ்மத்தை அடைந்து அந்தமில் பேரின்பம் பெற்று
நித்யர்கள் உடன் ஒரு கோவையாக ப்ரீதி காரித கைங்கர்யம் செய்து உகக்கிறான் –
யாகம் அத்யயனம் த்யானம் மூன்று கர்மாக்களை செய்து அக்னி உபாசனம் -ஜென்மம் தாண்டுகிறார்கள்
கர்மபாகத்துக்கே மேல் ஞான பாகமும் இருக்க வேண்டும் -ப்ரஹ்மஜஜ்ஞம்—ப்ரஹ்மம் -பிறந்த ஜீவன் -ஞானியான ஜீவன் -அறிந்து கொள்ள வேண்டும்
ஸ்வாமி சேஷி சேஷ பாவம் அறிய வேண்டுமே

த்ரிணாசிகேதஸ்த்ரயமேதத் விதித்வா ய ஏவஂ வித்வா் ఁஷ்சிநுதே நாசிகேதம் .
ஸ மரித்யுபாஷாந் புரதஃ ப்ரணோத்ய ஷோகாதிகோ மோததே ஸ்வர்கலோகே ৷৷ 1.1.18 ৷৷

இந்த வித்யை நன்கு அறிந்து உபாசனம் செய்பவன் இங்கே இருக்கும் பொழுது பேரின்பம் பெற்று –
விஷயாந்தர பிராவண்யம் இல்லாமல் இருந்து அங்கு சென்று ப்ரஹ்ம பரி பூர்ண அனுபவம் பெறுகிறான் –
மரித்யுபாஷாந்-ராக த்வேஷம் விருப்பு வெறுப்பு -கர்மங்கள் தீண்டாது

ஏஷ தேக்நிர்நசிகேத ஸ்வர்க்யோ யமவரிணீதா த்விதீயேந வரேண .
ஏதமக்நிம் தவைவ ப்ரவக்ஷ்யந்தி ஜநாஸஸ்தரிதீயம் வரம் நசிகேதோ வரிணீஷ்வ ৷৷ 1.1.19 ৷৷

நிச்சிகேதனுக்கு-அக்னி உபாசனை வித்யை -அளித்து -அது உன் பேராலே உலகில் வழங்கப்படும் —
என்றும் சொல்லி மூன்றாவது வரம் கேள் -என்கிறது –

யேயம் ப்ரேதே விசிகித்ஸா மநுஷ்யேஸ்தீத்யேகே நாயமஸ்தீதிம் சைகே .
ஏதத் வித்யாமநுஷிஷ்டஸ்த்வயாஹம் வராணாமேஷ வரஸ்தரிதீய ৷৷ 1.1.20 ৷৷

யேயம் ப்ரேதே-மரணம் அடைந்தவர் பற்றி
விசிகித்ஸா -அறிய ஆசை
மநுஷ்யேஸ்தீத்யேகே நாயமஸ்தீதிம் சைகே .-சிலர் அஸ்தி நாஸ்தி என்கிறார்கள் –
மேலே பிறவி பற்றியா -இல்லை -ஆத்மாவுக்கு பிறவி உண்டு அறிந்தவன் -பசு மாடு தானம் பற்றி கவலை பட்டவன் தானே –
புண்ய பாப லோகங்கள் உண்டு என்று அறிந்தவன் –
முமுஷு -ஆசைப்பட்டு எங்கே போகிறார் –திரும்பி பிறக்காமல் போக என்ன வழி
சாஸ்திரம் மறைத்து சொல்லும் அர்த்தம் பற்றி கேட்க்கிறான்
ஏதத் வித்யாமநுஷிஷ்டஸ்த்வயாஹம் வராணாமேஷ வரஸ்தரிதீய ৷৷
சிறந்த வரம் -கேள்வி சங்கை போக்க -இது –கொடுமை ஆபத்து சந்தேகம் -ப்ரஹ்ம ஞானம் இல்லாமை தானே
பதில் சொல்லாமல் பரீஷை -இவனது உறுதியை சோதிக்க மேலே -நான்கு மந்திரங்களில் இந்த பரீஷை

தேவைரத்ராபி விசிகித்ஸிதம் புரா ந ஹி ஸுவிஜ்ஞேயமணுரேஷ தர்ம-
அந்யம் வரம் நசிகேதோ வரிணீஷ்வ மா மோபரோத்ஸீரதி மா ஸரிஜைநம் ৷৷ 1.1.21 ৷৷

தேவைரத்ராபி விசிகித்ஸிதம் -தேவதைகளுக்கும் இந்த சங்கை உண்டே
புரா ந ஹி ஸுவிஜ்ஞேயமணுரேஷ தர்ம–மண்டபத்தில் யானை எங்கே -குண்டூசி எங்கே போலே அதி ஸூஷ்மம் இது
ஆத்மா அணு ஸ்வரூபம் –
அந்யம் வரம் நசிகேதோ வரிணீஷ்வ மா மோபரோத்ஸீரதி மா ஸரிஜைநம்
கடன் கொடுத்தவன் -போலே தொந்தரவு -இத்தை கேட்க்காமல் வேறே கேள் -கண்ணுக்கு தெரியும் விஷயம் பற்றி –

தேவைரத்ராபி விசிகித்ஸிதம் கில த்வம் ச மரித்யோ யந்ந ஸுவிஜ்ஞேயமாத்த .
வக்தா சாஸ்ய த்வாதரிகந்யோ ந லப்யோ நாந்யோ வரஸ்துல்ய ஏதஸ்ய கஷ்சித் ৷৷ 1.1.22 ৷৷

நீர் சொன்னன காரணங்களால் தானே இத்தையே உம்மிடம் கேட்க்கிறேன்

ஷதாயுஷ புத்ரபௌத்ராந் வரிணீஷ்வ பஹூந் பஷூந் ஹஸ்திஹிரண்யமஷ்வாந் –
பூமேர்மஹதாயதநம் வரிணீஷ்வ ஸ்வயம் ச ஜீவ ஷரதோ யாவதிச்சஸி ৷৷ 1.1.23 ৷৷

பசு -தங்கம் -குதிரை யானை -என்ன வேண்டுமானாலும் கேள்

ஏதத்துல்யம் யதி மந்யஸே வரம் வரிணீஷ்வ வித்தம் சிரஜீவிகாம் ச –
மஹாபூமௌ நசிகேதஸ்த்வமேதி காமாநாம் த்வா காமபாஜம் கரோமி ৷৷ 1.1.24 ৷৷

சமமான எந்த பணமோ சுகமோ ஆசையோ கேள்

யே யே காமா துர்லபா மர்த்யலோகே ஸர்வாந் காமா் ஷ்சந்தத ப்ரார்தயஸ்வ –
இமா ராமா ஸரதா ஸதூர்யா ந ஹீதரிஷா லம்பநீயா மநுஷ்யை .
ஆபிர்மத்ப்ரத்தாபி பரிசாரயஸ்வ நசிகேதோ மரணம் மாநுப்ராக்ஷீ ৷৷ 1.1.25 ৷৷

துர்லபம் -இத்தை விட்டு வேறே கேள் –

ஷ்வோபாவா மர்த்யஸ்ய யதந்தகைதத் ஸர்வேந்த்ரியாணாம் ஜரயந்தி தேஜ-
அபி ஸர்வம் ஜீவிதமல்பமேவ தவைவ வாஹாஸ்தவ நரித்யகீதே ৷৷ 1.1.26 ৷৷

அப்சரஸ் குதிரை -அல்பம் அஸ்திரம் இவை -கொடுத்து ஏமாற்ற பார்க்காதீர்
அஸ்வத்த -நாளையே இல்லை -குதிரை ஓடுவது நாளைக்கு இல்லை என்று ஓடும் –

ந வித்தேந தர்பணீயோ மநுஷ்யோ லப்ஸ்யாமஹே வித்தமத்ராக்ஷ்ம சேத்த்வா –
ஜீவிஷ்யாமோ யாவதீஷிஷ்யஸி த்வம் வரஸ்து மே வரணீய ஸ ஏவ ৷৷ 1.1.27 ৷৷

இதனால் திருப்தி வராதே -நான் கேட்டதை கொடுத்தால் அனைத்தையும் பெற்றதாகும்
ஆத்மஞானம் வேணும்

அஜீர்யதாமமரிதாநாமுபேத்ய ஜீர்யந் மர்த்யஃ க்வத ஸ்த ப்ரஜாநந் –
அபித்யாயந் வர்ணரதிப்ரமோதாநதிதீர்கே ஜீவிதே கோ ரமேத ৷৷ 1.1.28 ৷৷

அமிருதம் -அஜீர்யம் -கேள்வி பட்டுள்ளேன் -துக்கம் சுகம் கலந்த பூமியில் இருக்கும் ஞானம் முதலில் அறிந்து -மாறி மாறி பிறக்கிறோம்

யஸ்மிந்நிதம் விசிகித்ஸந்தி மரித்யோ யத் ஸாம் பராயே மஹதி ப்ரூஹி நஸ்தத் –
யோயம் வரோ கூடமநுப்ரவிஷ்டோ நாந்யம் தஸ்மாந்நசிகேதா வரிணீதே ৷৷ 1.1.29 ৷৷

சம்சாரங்களில் அழுந்தும் வரங்களை நான் கேட்க மாட்டேன் -உயர்ந்த ஒன்றிலே ஆசைப் படுவேன்
ஸாம் பராயே-நன்றாக மரணத்துக்கு பின் அடையும் இடம் பரமபதம் –

৷৷ இதி ப்ரதமேத்யாயே ப்ரதமா வல்லீ ৷৷

———————————————–

அந்யச்ச்ரேயோந்யதுதைவ ப்ரேயஸ்தே உபே நாநார்தே புருஷ் ஸிநீத–
தயோ ஷ்ரேய ஆததாநஸ்ய ஸாதுர்பவதி ஹீயதேர்தாத்ய உ ப்ரேயோ வரிணீதே ৷৷ 1.2.1 ৷৷

பரீஷை பண்ணி -இவன் உறுதி அறிந்து பின் உபதேசம்-
-இரண்டு மார்க்கம் –
ஸ்ரேயஸ் -சாஸ்திரம் -சொல்லும் அளவில்லா பேரின்பம் -நமக்கு நினைக்கவும் அரியதாகுமே
பிரேயஸ் -ஆனந்தம் -தங்கள் நினைத்த அளவு –
ப்ரஹ்மானந்தம் அறிய உபநிஷத் -மனுஷ்ய ஆனந்தம் பித்ரு தேவர் கர்ம தேவர் இந்திரன் பிரஜாபதி சதுர்முக ப்ரம்மா -மேலே மேலே நூறு
உயர்வற உயர்நலம் -யாதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே –
நீ ஸ்ரேயஸ் கோஷ்டியில் இருப்பதால் எனக்கு மகிழ்ச்சி

ஷ்ரேயஷ்ச ப்ரேயஷ்ச மநுஷ்யமேதஸ்தௌ ஸம் பரீத்ய விவிநக்தி தீர- .
ஷ்ரேயோ ஹி தீரோபி ப்ரேயஸோ வரிணீதே ப்ரேயோ மந்தோ யோகக்ஷேமாத்வரிணீதே ৷৷ 1.2.2 ৷৷

மந்த புத்திமான் பிரேயஸ் தேடி கஷ்டமான வழி -அல்ப இன்பம் / ஸ்ரேயஸ் தேடினால் அனுபவம் பேர் ஆனந்தம் – சுலபமான வழியுமாகும்

ஸ த்வம் ப்ரியாந் ப்ரியரூபா் ஷ்ச காமாநபித்யாயந் நசிகேதோத்யஸ்ராக்ஷீ–
நைதா் ஸரிங்காம் வித்தமயீமவாப்தோ யஸ்யாம் மஜ்ஜந்தி பஹவோ மநுஷ்யா ৷৷ 1.2.3 ৷৷

சம்சார கடலில் உழலாமல் நீ மேலே வரப் பார்க்கிறாய் -இயற்க்கை -இக்கரை அக்கரை-

தூரமேதே விபரீதே விஷூசீ அவித்யா யா ச வித்யேதி ஜ்ஞாதா .
வித்யாபீப்ஸிநம் நசிகேதஸம் மந்யே ந த்வா காமா பஹவோலோலுபந்த ৷৷ 1.2.4 ৷৷

எத்தனை ஆசை காட்டினாலும் சபல புத்தி இல்லாமல்- இருந்தாய் -லோலுபன் இல்லாமல் –

அவித்யாயாமந்தரே வர்தமாநா ஸ்வயம் தீரா பண்டிதம் மந்யமாநா–.
தந்த்ரம்யமாணா பரியந்தி மூடா அந்தேநைவ நீயமாநா யதாந்தாஃ ৷৷ 1.2.5 ৷৷

உலக இன்பம் -கண் தெரியாதவன் கண் இழந்தவனுக்கு உதவுவது போலே -அவித்யைக்கு நடுவிலே வாழ்ந்து

ந ஸாம் பராய ப்ரதிபாதி பாலம் ப்ரமாத்யந்தம் வித்தமோஹேந மூடஂ —
அயம் லோகோ நாஸ்தி பர இதி மாநீ புந புநவர்ஷமாபத்யதே மே ৷৷ 1.2.6 ৷৷

திரும்ப திரும்ப என்னிடம் நரகம் -வருகிறவர்கள் இவ்வாறு லோலோபனாக -திரிகிறவர்கள்

ஷ்ரவணாயாபி பஹுபிர்யோ ந லப்ய ஷ்ரரிண்வந்தோபி பஹவோ யம் ந வித்யு–
ஆஷ்சர்யோ வக்தா குஷலோஸ்ய லப்தாஷ்சர்யோ ஜ்ஞாதா குஷலாநுஷிஷ்ட ৷৷ 1.2.7 ৷৷

ஆயிரத்தில் ஒருவன் நம்பிக்கை வைக்கிறான்- அதில் -ஆயிரத்தில் ஒருவன் ஆராய்கிறான் –
அதில் -ஆயிரத்தில் ஒருவன் முயல்கிறான் -அதில் -ஆயிரத்தில் ஒருவன் நெருங்கி அடைகிறான் –

ந நரேணாவரேண ப்ரோக்த ஏஷ ஸுவிஜ்ஞேயோ பஹுதா சிந்த்யமாந-
அநந்யப்ரோக்தே கதிரத்ர நாஸ்த்யணீயாந் ஹ்யதர்க்யமணு ப்ரமாணாத் ৷৷ 1.2.8 ৷৷

இதில் ஆசை உள்ளவர்கள் ஆத்ம பரமாத்மா உபதேசம் செய்தால் பலன் இல்லை-சொல்லுவதும் பிரேயஸ் அடைய தான் சொல்லுவான் –
சொல்ல நிறைய பேர் வருவார்கள் –
ஸ்ரேயசில் விருப்பம் உள்ளவன் பிரேயஸ் பிடிக்காது சொல்ல மாட்டான் -அத்யயனம் கால ஷேபம் உடுக்கை ஆசாரம் வேண்டுமே –
உள் அடையாளம் வெளி அடையாளம் இரண்டும் வேண்டுமே
ஆத்ம குணங்கள் சமதமாதி வேண்டுமே –

நைஷா தர்கேண மதிராபநேயா ப்ரோக்தாந்யேநைவ ஸுஜ்ஞாநாய ப்ரேஷ்ட –
யா த்வமாப ஸத்யதரிதிர்பதாஸி த்வாதரிங்நோ பூயாந்நசிகேத ப்ரஷ்டா ৷৷ 1.2.9 ৷৷

உன்னைப் போலே சிஷ்யனை ஆசையுடன் தேடிக் கொண்டு இருந்தேன் -எனது பாக்யம் –
சாஸ்திரம் தர்க்கம் படித்தாலும் இந்த உறுதி சின்ன வயசில் உனக்கு இருக்கிறதே –
ஞானம் பிரார்த்தித்தாய் -ஆத்மஞானம் பரமாத்மா ஞானம் இரண்டையும் உனக்குச் சொல்லுகிறேன்

ஜாநாம்யஹ் ஷேவதிரித்யநித்யம் ந ஹ்யத்ருவை ப்ராப்யதே ஹி த்ருவம் தத் –
ததோ மயா நசிகேதஷ்சிதோக்நிரநித்யைர்த்ரவ்யை ப்ராப்தவாநஸ்மி நித்யம் ৷৷ 1.2.10 ৷৷

அநித்யமான த்ரவ்யத்தால் அநித்ய பலமே கிட்டும்
நித்தியமான உபாசனத்தால் நித்தியமான ப்ரஹ்மம் அடைகிறோம்

காமஸ்யாப்திம் ஜகத ப்ரதிஷ்டாம் க்ரதோராநந்த்யமபயஸ்ய பாரம் –
ஸ்தோமம் மஹதுருகாயம் ப்ரதிஷ்டாம் தரிஷ்ட்வா தரித்யா தீரோ நசிகேதோத்யஸ்ராக்ஷீஃ ৷৷ 1.2.11 ৷৷

குதிரை இத்யாதி இந்திர சத்ய லோகங்கள் வேண்டாம் என்றாயே -இவையும் அநித்தியம் என்று உணர்ந்தாயே –
அநந்தம் ஸ்திரம் இரண்டும் -ப்ரஹ்மத்துக்கு /அல்பம் அஸ்தரம் இவற்றுக்கு /
ஸ்தோத்ர ரத்னம் -ப்ரஹ்மா பதவி வேண்டாம் தவ தாஸ்ய ரசம் அறிந்த குடில் மண் புழுவாக பிறந்தாலும் அதுவே வேண்டும்

தம் துர்தர்ஷம் கூடமநுப்ரவிஷ்டம் குஹாஹிதம் கஹ்வரேஷ்டம் புராணம் –
அத்யாத்மயோகாதிகமேந தேவம் மத்வா தீரோ ஹர்ஷஷோகௌ ஜஹாதி ৷৷ 1.2.12 ৷৷

ப்ரத்யக் –தனக்கு தானே -பராக் வெளி விஷயம் –ஆத்மாவை நோக்கி மனஸ் புத்தி செலுத்தி
ஹர்ஷம் சோகம் புண்யம் பாபம் இரண்டையும் தொலைத்து -பகவத் பிராப்திக்கு
முதல் நிலை பாபம் தவிர்த்து புண்யம் -மேலே இதுவும் மோக்ஷத்துக்கு பிரதிபந்தகம் உணர்ந்து
பல தியாகம் செய்ய வேண்டும் -சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அஸ்மி-
அதி ஸூஷ்மம் -கரந்த பாலுள் நெய்யே போலே -அறிய முடியாதே
குஹாஹிதம் கஹ்வரேஷ்டம்-ஹிருதய புண்டரீகம் – யோக சித்தியால் பிரிந்து அறிகிறான்

ஏதச்ச்ருத்வா ஸஂபரிகரிஹ்ய மர்த்ய ப்ரவரிஹ்ய தர்ம்யமணுமேதமாப்ய –
ஸ மோததே மோதநீய் ஹி லப்த்வா விவரித் ஸத்ம நசிகேதஸம் மந்யே ৷৷ 1.2.13 ৷৷

தேகம் ஆத்ம விவேகம் –கட்டை கல் பாஷாணம் முக்தி சொல்வார் உண்டே -ஒன்றுமே தெரியாத நிலை –
அணு மாத்திரம் ஆத்மா ப்ரஹ்மத்தை அடைந்து -அடைந்து ஆனந்திக்கிறான் -ஆனந்தமயன் தானே கர்மத்தால் சிக்கி இழந்து இருந்தான்
ஆனந்தம் ப்ரஹமே திவ்ய ஞானாத்
சுகம் துக்கம் அசேதனத்துக்கு இல்லையே -சரீரமாக இருந்தாலும் அறிய முடியாதே ஜடமும் அஜடமும் / முடியாதே ஜடமும் அஜடமும் /

அந்யத்ர தர்மாதந்யத்ராதர்மாதந்யத்ராஸ்மாத் கரிதாகரிதாத் –
அந்யத்ர பூதாச்ச பவ்யாச்ச யத் தத்பஷ்யஸி தத் வத ৷৷ 1.2.14 –

தர்மம் அதர்மம் -முக்காலத்தையும் வேறு பட்ட சநாதனமான மார்க்கம் -லோக தர்ம மார்க்கம் இல்லை
பகவத் அருளாலே முக்தி -அவர் ஆசைப்பட்டப் படி தான தர்மம் -நித்ய நைமித்திக கர்ம அனுஷ்டானங்கள்
உலக சாமான்ய தர்மம் இல்லை -என்றதும் அதர்மமா கேள்வி வருமே அதுவும் இல்லை

ஸர்வே வேதா யத் பதமாமநந்தி தபா் ஸி ஸர்வாணி ச யத் வதந்தி —
யதிச்சந்தோ ப்ரஹ்மசர்யம் சரந்தி தத் தே பத் ஸம் க்ரஹேண ப்ரவீம்யோமித்யேதத் ৷৷ 1.2.15 ৷৷

ஸர்வே வேதா யத் பதமாமநந்தி -முக்தி பதம் அணைத்து வேதமும் சொல்லும்
தபா் ஸி ஸர்வாணி ச யத் வதந்தி –தபசாதிகள் எங்கே கொண்டு சேர்க்குமோ
யதிச்சந்தோ -ஆசை யுடன்
ப்ரஹ்மசர்யம் சரந்தி -ப்ரஹ்மசர்ய விரதம் இருக்கிறார்களோ
தத் தே பதம் -அந்த பதத்தை இடத்தை -அடையும் பதம் -அடைவிக்கும் பதம் ৷
ஸம் க்ரஹேண ப்ரவீம்யோ சுருக்கமாக சொல்கிறேன் -ஓம் -பதம் கொண்டு -இந்த அக்ஷரா பதம் மூலம் அந்த மோக்ஷம் பெறலாம் –

ஏதத்த்யேவாக்ஷரம் ப்ரஹ்ம ஏதத்த்யேவாக்ஷரம் பரம்-
ஏதத்த்யேவாக்ஷரம் ஜ்ஞாத்வா யோ யதிச்சதி தஸ்ய தத் ৷৷ 1.2.16 ৷৷

பிரகர்ஷம் நிறைய ஸ்தூதயே ஸ்தோத்ரம் பண்ணப் படுகிறான் அதுவே பிரணவம்
மூன்று எழுத்து அதனை மூன்று எழுத்து அதனால் -இத்யாதி
இதுவே அக்ஷரம் இதுவே ப்ரஹ்மம் -இதுவே ஸ்ரேஷ்டம் -காட்டிக் கொடுக்கும் -உபாயம் -சிறந்த ஜெபிக்கும் திரு மந்த்ரம்
ஆச்சார்யர் உபதேசம் கடாக்ஷம் மூலமே பலன் பெறலாம் -விரும்பிய அனைத்தையும் கொடுக்கும்

ஏததாலம்பந் ஷ்ரேஷ்டமேததாலம்பநம் பரம் –
ஏததாலம்பநம் ஜ்ஞாத்வா ப்ரஹ்மலோகே மஹீயதே ৷৷ 1.2.17

பற்றுக் கொம்பு -ஆலம்பனம் -உபாசானம் த்யானம் தாண்டி ஸ்ரேஷ்டம்-

ந ஜாயதே ம்ரியதே வா விபஷ்சிந்நாயம் குதஷ்சிந்ந பபூவ கஷ்சித் —
அஜோ நித்ய ஷாஷ்வதோயம் புராணோ ந ஹந்யதே ஹந்யமாநே ஷரீரே ৷৷ 1.2.18 ৷৷

ஸ்ரீ கீதையில் இத்தையே அருளுகிறார்
ந ஜாயதே ம்ரியதே வா விபஷ்சிந்–ஆத்மா பிறக்கவும் இறப்பதும் இல்லை -யமனை பார்த்து மிருத்யு பயம் எதனால்
உடம்பு எடுத்துக் கொண்டால் ஜனனம் விட்டால் மரணம் /கதா சித் கீதை- இங்கு விபச்சித்
நாயம் குதஷ்சிந்ந பபூவ கஷ்சித் –யார் இடம் உத்பத்தி இல்லை யாரையும் உத்பத்தி பண்ணாதே -மண் குடம் போலே இல்லை
அஜோ நித்ய ஷாஷ்வதோயம் புராணோ -பிறப்பிலி நித்யம் -சாஸ்வதம் -ஏக ரூபம் –அநாதி
ந ஹந்யதே ஹந்யமாநே ஷரீரே -கொல்ல முடியாதே -நித்யம் அழியும் சரீரத்துக்குள் இருந்தாலும் –
சுக துக்கம் அனுபவிக்கிறான் ஸூஷ்மம் தானே -பண்டிதர் இத்தை பற்றி கவலை படாதவர்-நித்யம் புரிந்து கோள் -கீதை -2-12-ஆரம்பம்

ஹந்தா சேந்மந்யதே ஹந்து் ஹதஷ்சேந்மந்யதே ஹதம் –
உபௌ தௌ ந விஜாநீதோ நாய் ஹந்தி ந ஹந்யதே ৷৷ 1.2.19 ৷৷

இதுவும் கீதா ஸ்லோகம்
ஹந்தா சேந்மந்யதே ஹந்து்ம் -கொல்ல போக சங்கல்பம் கொண்டால் முட்டாள்
ஹதஷ்சேந்மந்யதே ஹதம் -கொல்ல படுவேன் என்று நினைத்தாலும் முட்டாள்
உபௌ தௌ ந விஜாநீதோ நாய் ஹந்தி ந ஹந்யதே -ஆத்மா அழியாதே -எனக்கு நாசம் இல்லை –
என் சரீரத்துக்கு தலை வலி வயிற்று வலி அழிவு இதுக்கு நினைவு வேண்டுமே

அணோரணீயாந் மஹதோ மஹீயாநாத்மாஸ்ய ஜந்தோர்நிஹிதோ குஹாயாம் –
தமக்ரது பஷ்யதி வீதஷோகோ தாதுப்ரஸாதாந்மஹிமாநமாத்மந ৷৷ 1.2.20 ৷৷

மேலே பிரத்யாகாத்மாவில் இருந்து பரமாத்மஞானம் உபதேசம் –நான் ஸ்வ தந்த்ரன் இல்லை —
இரண்டையும் நியமனம் பண்ணும் பரமாத்மா உண்டே -என்று உணர வேண்டும் –
அணோரணீயாந் -ஆத்மாவுக்குள்ளும் இருக்கிறான் -நெல் மணி விட -கடுகை விட சிறியது –
மஹதோ மஹீயான் –மிக பெரியவன் –
ஆத்மாஸ்ய ஜந்தோர்-நிஹிதோ குஹாயாம் –ஹிருதய புண்டரீகத்துக்குள் -அந்தர் பாகிஸ்தா தத் சர்வம்
தமக்ரது பஷ்யதி -காம்ய கர்மங்களில் விருப்பம் இல்லாதவனே இவனை அறிய முடியும் -தியாகம் பண்ணினவனே அமிர்தம் பெறுகிறான்
வைராக்யம் வேண்டுமே
வீதஷோகோ -ராகம் சோகம் இல்லாமல் -ப்ரஹ்ம ஞானம் ஒன்றே அடைவிக்கும்
தாதுப்ரஸாதாந்மஹிமாநமாத்மந -அவன் பிரசாதம் அடியாகவே இவை இந்த ப்ரஹ்ம ஞானம் -பெறலாம்
மனம் உணர்வு பொறி உணர்வு அப்பால் –
சத்வ குணம் உள்ள மனசாலே அவன் அனுக்ரஹம் அருள வரும் பொழுது விலக்காமல் இத்தை பெற முடியும்

ஆஸீநோ தூரம் வ்ரஜதி ஷயாநோ யாதி ஸர்வத-
கஸ்தம் மதாமதம் தேவம் மதந்யோ ஜ்ஞாதுமர்ஹதி ৷৷ 1.2.21 ৷৷

ஆஸீநோ தூரம் வ்ரஜதி -அமர்ந்தது ஸ்ரீ வைகுண்டம் -நடந்தது ராமனாக –
ஷயாநோ யாதி ஸர்வத-உறங்குவான் -யோகு செய்து -அனைத்தையும் நிர்வகிக்கிறான்
கஸ்தம் மதாமதம் தேவம் மதந்யோ ஜ்ஞாதுமர்ஹதி ৷৷
என்னை தவிர யார் அறிவார் -அவன் அனுக்ரஹத்தால் அன்றோ பெற்றேன் என்ற சாத்விக அஹங்காரம்

அஷரீர் ஷரீரேஷ்வநவஸ்தேஷ்வவஸ்திம் –
மஹாந்தம் விபுமாத்மாநம் மத்வா தீரோ ந ஷோசதி ৷৷ 1.2.22 ৷৷

அஷரீர் -சரீரம் அற்றவன்
ஷரீரேஷ்வநவஸ்தேஷ்வவஸ்திம் -அநித்தியமான சரீரத்துக்குள் நித்தியமான அவன் உள்ளான்
மஹாந்தம் –
விபும் -எங்கும் நிறைந்து / அணு–அளவில் சிறியது ஸ்தூலம் -கண்ணுக்கு புலப்படும் —
ஸூஷ்மம்–கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஆனால் விபு -நான்கையும் அறிய வேண்டும் –
நீக்கமற -கரந்து எங்கும் பரந்துளன்
துணி -நனைத்து -புளிந்து-நீர் ஸூ ஷ்மம் ஆனால் துண்டு முழுவதும் விபு அதே போலே –
ஆத்மாநம் மத்வா –உயர்ந்த தத்வம் கேட்டாலே பயம் சோகம் போகுமே
தீரோ ந ஷோசதி- அறிந்த தீரன் -ப்ரஹ்ம ஞானம் வந்தவன் துக்கம் இல்லாமல் இருப்பான்

நாயமாத்மா ப்ரவசநேந லப்யோ ந மேதயா ந பஹுநா ஷ்ருதேந —
யமேவைஷ வரிணுதே தேந லப்யஸ்தஸ்யைஷ ஆத்மா விவரிணுதே தநூ் ஸ்வாம் ৷৷ 1.2.23 ৷৷

நாயமாத்மா ப்ரவசநேந லப்யோ –வேத அத்யயனம் பண்ணியோ அடைய முடியாது
ந மேதயா -புத்திசாலியாக இருந்தாலோ அடைய முடியாது
ந பஹுநா ஷ்ருதேந –நிறைய கேட்டாலும் அடைய முடியாதே
யமேவைஷ வரிணுதே தேந லப்யஸ–தேர்ந்து எடுத்து யாரோ ஒருவருக்கு தன்னைக் காட்டுகிறான்
தஸ்யைஷ ஆத்மா விவரிணுதே தநூ் ஸ்வாம் -அவன் அருளுக்காக காத்து இருக்க வேண்டும்
சரணாகதி -ஆச்சார்யர் திருவடி ஒதுங்கி –பாகவத சமாஹம் வழிகள்/
தேவிமாராவார் — -ஆவியே அமுதே அலை கடல் கடைந்த -அப்பனே -காணுமாறு அருளாய்-
பிராப்யம்- பிராப்பகம்
காணுமாறு -புருஷார்த்தம் / அருளாய் -உபாயம்
கண்ணே உன்னைக் காண எண்ணே கொண்ட -ஏக சிந்தனையாய் -காணுவது புருஷார்த்தம் -அதுக்கு வழியும் நீயே கண்ணே
கோல மேனி காண -ப்ராப்யம் –வாராய் -உபாயம்

நாவிரதோ துஷ்சரிதாந்நாஷாந்தோ நாஸமாஹித–
நாஷாந்தமாநஸோ வாபி ப்ரஜ்ஞாநேநைநமாப்நுயாத் ৷৷ 1.2.24 ৷৷

நித்ய வர்ணாஸ்ரம அனுஷ்டானங்கள் விடாமல் இருக்க வேண்டும் -அனுக்ரஹத்துக்கு தகுந்த பாத்திரமாக இருக்க வேண்டும் –
நாவிரதோ துஷ்சரிதாந்—தீய நடத்தையில் இருந்து விலகாமல் இருந்தால் கிடைக்காது -அடைந்து அனுபவிக்க ஆசை ருசி இருக்க வேண்டுமே
நா ஷாந்தோ நாஸமாஹித-சாந்தி இல்லாமல் -இந்திரியங்கள் மனஸ் அடக்காமல் இருந்தால் கிடைக்காது
நாஷாந்தமாநஸோ வாபி ப்ரஜ்ஞாநேநைநமாப்நுயாத் -அருள் இருந்தால் பெறலாம் – சரணாகதியாலே பெறுகிறான்

யஸ்ய ப்ரஹ்ம ச க்ஷத்ரம் ச உபே பவத ஓதந–
மரித்யுர்யஸ்யோபஸேசநம் க இத்தா வேத யத்ர ஸ ৷৷ 1.2.25 ৷৷

யஸ்ய ப்ரஹ்ம ச க்ஷத்ரம் ச உபே பவத ஓதந–மிக பெரியவன் -ப்ராஹ்மண வர்க்கம் க்ஷத்ரியர் –
நான்கு வர்ணங்களும் -சோறு உண்ணுவது போலே ப்ரஹ்மம் திரு வயிற்றில் வைத்து
மரித்யுர்யஸ்யோபஸேசநம் க இத்தா வேத யத்ர ஸ -என்னை வைத்து மற்றவர்களை அழித்து என்னையும் அழித்து-
சாப்பிட பயன்பட்டு தானும் சாப்பிடப்படும் ஊறுகாய் போலே -நானும் -என்று யமன் சொல்லி அருளுகிறார்
நீ கேட்டு நான் சொல்லும் படி வைத்து உள்ளான் பரம காருணிக்கன் -யார் அறியப் போகிறான் -இவன் பெருமையை

৷৷ இதி ப்ரதமேத்யாயே த்விதீயா வல்லீ ৷৷

———————————————————–

றதம் பிபந்தௌ ஸுகரிதஸ்ய லோகே குஹாம் ப்ரவிஷ்டௌ பரமே பரார்தே .
சாயாதபௌ ப்ரஹ்மவிதோ வதந்தி பஞ்சாக்நயோ யே ச த்ரிணாசிகேதா ৷৷ 1.3.1 ৷৷

றதம் பிபந்தௌ- சத்யம் -இருவரும் கர்ம பலம் -சங்கல்ப பலம் அவனுக்கு கர்ம பலம் ஆத்மா /
குஹாம் ப்ரவிஷ்டௌ ஹிருதயகுஹைக்குள் இருவரும்
சாயாதபௌ- ஓன்று வெய்யில் ஓன்று நிழல்
ப்ரஹ்மவிதோ வதந்தி பஞ்சாக்நயோ யே ச த்ரிணாசிகேதா-ஒன்றை பஞ்சாக்கினி வித்யை மூலம் –
ஒன்றை த்ரிநாசிகேத அக்னி வித்யை மூலம் அடையலாம்
அருகிலே உள்ளான்-இருந்தாலும் அறிய முடியாதே – -இந்திரிய ஜெயம் பற்றி இந்த வல்லி உபதேசம்

ய ஸேதுரீஜாநாநாமக்ஷரம் ப்ரஹ்ம யத்பரம் .
அபயம் திதீர்ஷதாம் பாரம் நாசிகேத் ஷகேமஹி ৷৷ 1.3.2 ৷৷

நமக்கு அந்த பாக்யம் சக்தி ஏற்படட்டும் -சேர்த்து இருவருக்கும் பிரார்த்தனை

ஆத்மாந் ரதிநம் வித்தி ஷரீர் ரதமேவ து .
புத்திம் து ஸாரதிம் வித்தி மந ப்ரக்ரஹமேவ ச ৷৷ 1.3.3 ৷৷

தேரில் இருவர்-முதலாளி ஆத்மா – தேரோட்டி -புத்தி ஞானம் உறுதி தேரோட்டி -சரீரம் தேர் -இந்திரியங்கள் குதிரை -மனஸ் கடிவாளம் –
ஒழுங்காக ஓட்ட வேண்டுமே -மனஸ் இந்திரியங்கள் வேண்டும் இல்லாமல் ஆக்க முடியாது –
சரியான இடங்களில் செலுத்த வேண்டும் -பரமாத்மா இடம் சேர வேண்டும் -இவற்றை எல்லாம் விட்டு ஆத்மா அவனையே அனுபவிக்கும்
ஆத்மா புத்தி மனஸ் இந்திரியங்கள் -ஒன்றை அடுத்து நியமிக்கும்

இந்த்ரியாணி ஹயாநாஹுர் விஷயா் ஸ்தேஷு கோசராந் –
ஆத்மே ந்த்ரிய மநோயுக்தம் போக்தேத்யாஹுர்மநீஷிண ৷৷ 1.3.4 ৷৷

போக்த்ரு போக்தா சம்பந்தம் -இந்திரியங்கள் குதிரை -விஷயாந்தரங்கள் சப்தம் இத்யாதி
கண் ரூபம் -காது சப்தம் -தோள் ஸ்பர்சம் நாக்கு ரசம் மூக்கு கந்தம்

யஸ்த்வ விஜ்ஞாநவாந் பவத்யயுக்தேந மநஸா ஸதா .
தஸ்யேந்த்ரியாண்ய வஷ்யாநி துஷ்டாஷ்வா இவ ஸாரதே ৷৷ 1.3.5 ৷৷

யார் ஒருவன் விவேக ஞானம் பெற்று -விபரீத ஞானம் இல்லாமல் –
மனசால் இந்திரியங்களை அடக்கி இருக்கிறானோ அவனே அடைகிறான்

யஸ்து அவிஜ்ஞாநவாந் பவதி அயுக்தேந மநஸா ஸதா .
தஸ்யேந்த்ரியாணி அவஷ்யாநி ஸதஷ்வா இவ ஸாரதே ৷৷ 1.3.6 ৷৷

தேரோட்டி ஒழுங்காக இருந்தால் தான் சரியாக போகும் இடத்துக்கு போவான்

யஸ்த்வவிஜ்ஞாநவாந் பவத்யமநஸ்க ஸதாஷுசி-
ந ஸ தத் பதமாப்நோதி ஸம் ஸாரம் சாதி கச்சதி ৷৷ 1.3.7 ৷৷

சுத்த மனசால் -ஞானியாகவும் -இந்திரியங்களை அடக்கி -இருந்தால் தானே சம்சாரம் தாண்டுவான்

யஸ்து விஜ்ஞாநவாந் பவதி ஸ மநஸ்க ஸதா ஷுசி–
ஸ து தத் பதமாப்நோதி யஸ்மாத்பூயோ ந ஜாயதே ৷৷ 1.3.8 ৷৷

சுத்த மனசால் -ஞானியாகவும் -இந்திரியங்களை அடக்கி -இருந்தால் தானே சம்சாரம் தாண்டுவான் –
பதமாப்நோதி யஸ்மாத்பூயோ ந ஜாயதே பரமபதம் அடைகிறான் -திரும்பி வராமல் ப்ரஹ்மத்தை அனுபவிக்கிறான்

விஜ்ஞாந ஸாரதிர்யஸ்து மந ப்ரக்ரஹவாந் நர–
ஸோத்வந பாரமாப்நோதி தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் ৷৷ 1.3.9 ৷৷

இங்கு தான் தெளிவாக விஷ்ணு லோகம் -பரம பதம் புத்தி நிலை மட்டுமே ஸ்தான விசேஷம் இல்லை என்பர் அறியாதவர்

இந்த்ரியேப்ய பரா ஹ்யர்தா அர்தேப்யஷ்ச பரம் மந–
மநஸஸ்து பரா புத்திர்புத்தேராத்மா மஹாந் பர ৷৷ 1.3.10 ৷৷

ஒன்றுக்கு ஓன்று யார் வலிமை -புலன்களை விட சப்தம் இத்யாதி வலிமை -இவற்றை இழுக்கும் –நாக்கை விட ருசிக்கு -சக்தி அதிகம் –
விஷயங்களை விட மனஸ் சக்தி மிக்கது –மனசை விட புத்தி வலிமை கொண்டது –மனம் சிந்திக்க கருவி -புத்தி ஞானம் முடிவு எடுக்கும் –
புத்தியை விட ஆத்மா வல்லமை -புத்தியையும் அடக்கலாம்

மஹத பரமவ்யக்தமவ்யக்தாத் புருஷ பர–
புருஷாந்ந பரம் கிம் சித் ஸா காஷ்டா ஸா பரா கதி ৷৷ 1.3.11 ৷৷

பர ப்ரஹ்மம் வலிமை -பரம புருஷனுக்கு மேலே யாரும் இல்லை -ஓத்தார் மிக்கார் இலையாய மா மாயன் அன்றோ

ஏஷ ஸர்வேஷு பூதேஷு கூடோத்மா ந ப்ரகாஷதே .
தரிஷ்யதே த்வக்ர்யயா புத்த்யா ஸூக்ஷ்மயா ஸூக்ஷ்ம தர்ஷிபி ৷৷ 1.3.12 ৷৷

சுலபமாக அறிய முடியாது -சரீரம் தடை -மறைக்கும் -திரோதானம் -பகவத் ஸ்வரூபம் திரோதான கரி -ஏகாக்ர புத்தி வேண்டும்

யச்சேத்வாங்மநஸீ ப்ராஜ்ஞஸ்தத்யச்சேஜ்ஜ்ஞாந ஆத்மநி .
ஜ்ஞாநமாத்மநி மஹதி நியச்சேத்தத்யசேச்சாந்த ஆத்மநி ৷৷ 1.3.13 ৷৷

இந்திரியங்கள் மனசில் -அத்தை புத்தியில் -அத்தை மனசில் -அத்தை ஆத்மாவில் -அத்தை பரமாத்வா இடம் நியமிக்க வேண்டும்

உத்திஷ்டத ஜாக்ரத ப்ராப்ய வராந் நிபோதத .
க்ஷுரஸ்ய தாரா நிஷிதா துரத்யயா துர்கம் பதஸ்தத் கவயோ வதந்தி ৷৷ 1.3.14 ৷৷

அனைவரையும் எழுப்புகிறார் -கத்தி மேல் நடப்பது போலே -விஷய சுகம் தூங்க வேண்டாம் –
ப்ராப்ய வராந் நிபோதத ஆச்சார்யர் மூலம் -அபிமானம் கொண்டே அறியலாம்

அஷப்தமஸ்பர்ஷமரூபமவ்யயம் ததாரஸம் நித்யமகந்தவச்ச யத் –
அநாத்யநந்தம் மஹத பரம் த்ருவம் நிசாய்ய தந்மரித்யுமுகாத் ப்ரமுச்யதே ৷৷ 1.3.15 ৷৷

அஷப்தமஸ்பர்ஷமரூபமவ்யயம் ததாரஸம் -அசப்தம் அஸ்பர்சம் -அரூபம் -அவ்யயம் -தத் ரசம் – -சாந்தி
நித்யமகந்தவச்ச யத் – அநாத்யநந்தம் -ஆதி அந்தம் இல்லை
மஹத பரம் த்ருவம் – -மஹத் ப்ரஹ்மம்
நிசாய்ய தந்மரித்யுமுகாத் ப்ரமுச்யதே -ப்ரஹ்மம் ஞானம் பெற்றவன் சம்சாரம் தாண்டுகிறான்

நாசிகேதமுபாக்யாநம் முத்யுப்ரோக்த் ஸநாதநம் –
உக்த்வா ஷ்ருத்வா ச மேதாவீ ப்ரஹ்மலோகே மஹீயதே ৷৷ 1.3.16 ৷৷

பலன் சொல்லி நிகமிக்கிறார் -மீளா லோகம்

ய இமம் பரமம் குஹ்யம் ஷ்ராவயேத் ப்ரஹ்மஸஂஸதி –
ப்ரயத ஷ்ராத்தகாலே வா ததாநந்த்யாய கல்பதே –
ததாநந்த்யாய கல்பத இதி ৷৷ 1.3.17 ৷৷

ப்ரஹ்ம ஞானிகள் -ரஹஸ்யம் -ஸ்ரார்த்த காலம் பாராயணம் -ப்ரஹ்ம பிராப்தி -அதுவே ஆனந்தம் கொடுக்கும்

৷৷ இதி ப்ரதமேத்யாயே தரிதீயா வல்லீ ৷৷

———————————–

வைதிக த்ருஷ்ட்டி -ப்ரஹ்மம் -ஸாஸ்த்ர யோநித்வாத்-வேதைக சமைதி கம்யன் —
அபசாரத்துக்கு தக்க மறு பிறவி -மானஸ -வாசிக காகித அபசாரம் -வாசி போலே ஜங்கம ஸ்தாவர இத்யாதி –
ஒன்றை பார்த்தால் மூன்றையும் அறிய வேண்டும் -பொருள் ஆத்மா பரமாத்மா வரை பர்யவசிக்க வேண்டுமே –
யோகி நிஷ்டை -வளர வளர -சரீரம் பார்க்காமல் ஆத்மா ப்ரஹ்மம் மட்டும் – அதுக்கும் மேலே ப்ரஹ்மம் மட்டும் –
ஐந்து நிலைகள் -இதுக்கும் மேலே -எல்லா ப்ரஹ்மமும் ஒன்றே என்று அறிவது ஆறாவது நிலை -ஒன்றாகவே இருக்கும் ப்ரஹ்மமே -அனைத்துமாக
பண்டித சம தர்சன–அத்விதீயம் -ப்ரஹ்மம் -ஏகமேவ -சதேவ -பல விஷயங்களை பொருட்டாகவே நினைக்காமல் –
ப்ரஹ்ம தரிசனமே யோகம் -ஸாஸ்த்ர ஞானம் கொண்டே -இந்த த்ருஷ்ட்டி வரும் -அம்ருதத்வம் அடைகிறான் –
தேக ஆத்ம விவேகம் / ஆத்ம பரமாத்மா விவேகம் -ஆத்மா பரதந்த்ரன் -மூன்றையும் மேலே மூன்று வல்லிகளும் சொல்லும் –
உன் முயற்சி இல்லை -ஸ்வாமி சொத்தை ஸ்வீ கரிப்பான் -விலக்காமை ஒன்றுமே வேண்டும் -நாய மாத்மா–பார்த்தோம்

பராஞ்சி காநி வ்யதரிணத் ஸ்வயம்பூஸ்தஸ்மாத் பராங்பஷ்யதி நாந்தராத்மந் –
கஷ்சித்தீர ப்ரத்யகாத்மாநமைக்ஷதாவரித்தசக்ஷுரமரிதத்வமிச்சந் ৷৷ 2.1.1 ৷৷

வெளியில் பார்ப்பவர் -உள்ளே பார்ப்பவர் -இரண்டு வகை -இந்திரியங்கள் கானி-/விஷய சுகம்-பராஞ்சி காநி-/
மனசில் லயித்து –ஆத்மாவில் லயம் உள்ளே பார்ப்பது -த்யானம் அறிமுகம் இதில் -இன்புறும் இவ்விளையாட்டுடையான் -ஸ்வயம்பூ-
பாத பங்கயம் நண்ணிலா வகை எண்ணுகின்றாய் -ஐவரும் குமைக்க -அந்தராத்மாவை பார்க்காமல்
உள்ளே நோக்கி பிரத்யாகாத்மாவை பார்க்க வேண்டுமே -/ யோக காலம் -வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் –
ஆத்மா தனக்கு நான் என்று அறிவதால் பிரத்யக் -கண்ணாடி பராக் -தனக்கு தானே தெரியாதே
தீரன் ஆத்ம தேகம் அறிந்தவன் -உள்ளே நோக்கி செலுத்துவார் -அம்ருதம் இச்சிப்பவன் இப்படி உள்ளே பார்க்க வேண்டுமே –

பராச காமாநநுயந்தி பாலா-
ஸ்தே மரித்யோர்யந்தி விததஸ்ய பாஷம் .
அத தீரா அமரிதத்வம் விதித்வா
த்ருவமத்ருவேஷ்விஹ ந ப்ரார்தயந்தே ৷৷ 2.1.2 ৷৷

வாசி அறிந்து -அசேதனம் -தாண்டி -சேதனம் -கண்ணுக்கு நேராக தெரிவது அசேதனம் –
பாலர்கள்-ஸாஸ்த்ர ஞானம் இல்லாமல் -பொருளை மட்டும் பார்த்து -சம்சாரம் -மிருத்யு -உழன்று -நரகத்தை நகு நெஞ்சே –
பாசத்துக்கு வலைப்பட்டு கமலக் கண் பாசத்துக்கு தானே அகப்பட வேண்டும் -கண் வலை படாமல் அக வலை பட வேண்டும் –
மாதரார் கயல் கண் என்னும் வலையில் பட்டு அழுந்தாமல்–சாஸ்வதமாக இருக்க இந்த லோகம் விரும்ப மாட்டார்கள்

யேந ரூபம் ரஸம் கந்தம் ஷப்தாந் ஸ்பர்ஷா் ஷ்ச மைதுநாந் .
ஏதேநைவ விஜாநாதி கிமத்ர பரிஷிஷ்யதே ஏதத்வை தத் ৷৷ 2.1.3 ৷৷

ப்ரஹ்மம் அடையாளம் –அனுக்ரஹத்தால் சப்தாதி அறிகிறோம் -ரஸோஹம்-ப்ரஹ்மம் -தண்ணீர் தாக்கம் போக்க
அன்னம் பசி போக்க -சங்கீதம் இனிமை -நெருப்பு சுடும் தன்மை -எல்லா தன்மைகளும் ப்ரஹ்மமே -அறிய வேண்டும் –
நெருக்கமாக நம்மை பிடித்துக் கொண்டு ப்ரஹ்மம் இருப்பதை அறிய வேண்டுமே –
அனைத்தும் அவர் வசம் -காற்றாக வாயு பகவானை நியமித்து -அனைவரையும் திருவடி கீழ் சேர்க்க யோக நித்திரை அவன் கர்தவ்யம்
அனைத்தையும் சங்கல்ப மாத்திரம் -நமக்கு மோக்ஷ ஆசை விளைக்கவே தவம் -எதிர் சூழ் புக்கு -நான்கு யானைகள் –
ஈர வேஷ்ட்டி -த்வம் மே -நாம் அவனுக்கு மேலே சாமர்த்தியமாக ஏதேனும் விரகு பார்த்து விலகுகிறோம் –
பரமாத்மாவை சத்யா ப்ரதிஜ்ஜை பண்ண வைக்கும் சாமர்த்தியம் நமக்கு –

ஸ்வப்நாந்தம் ஜாகரிதாந்தம் சோபௌ யேநாநுபஷ்யதி –
மஹாந்தம் விபுமாத்மாநம் மத்வா தீரோ ந ஷோசதி ৷৷ 2.1.4 ৷৷

ஸ்வப்னம் பதார்த்தங்களும் பரமாத்மாவே ஸ்ருஷ்ட்டி -கர்மம் அடியாகவே -ஸ்வப்னத்தில் பயப்படுத்தி பாபம் போக்கும் பரம காருணிகன்-
விழித்து இருக்கும்தசையில் கேட்க வேண்டாமே -மஹான் விபு -அனைத்தும் இவனால் அறிய வேண்டுமே

ய இமம் மத்வதம் வேத ஆத்மாநம் ஜீவமந்திகாத் .
ஈஷாநம் பூதபவ்யஸ்ய ந ததோ விஜுகுப்ஸதே ஏதத்வை தத் ৷৷ 2.1.5 ৷৷

ப்ரஹ்மம் கொஞ்சம் அறிந்து -ஆசை கொண்டவன் -தப்பாக செயல்பட்டாலும் வெறுக்காதே –
ரொம்ப நல்லவன் ப்ரஹ்ம ஞானம் இல்லாமல் இருந்தால் கிட்டாதே

ய பூர்வம் தபஸோ ஜாதமத்ப்ய பூர்வமஜாயத .
குஹாம் ப்ரவிஷ்ய திஷ்டந்தம் யோ பூதேபிர்வ்யபஷ்யத ஏதத்வை தத் ৷৷ 2.1.6 ৷৷

அப்பு -தண்ணீர் -முதலில் -பெரிய நீர் படைத்து -நாபி கமலம் -சதுர்முக ப்ரம்மா -நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான்
எங்கும் வியாபித்து -உபாதானம் நிமித்த சஹகாரி த்ரிவித காரணமும் ப்ரஹ்மமே –
அபின்ன நிமித்த உபாதானம் ப்ரஹ்மம் -காரணமே அவன் என்று உணர்ந்து நெருக்கம் கொள்ள வேண்டுமே

யா ப்ராணேந ஸம் பவத்யதிதிர்தேவதாமயீ –
குஹாம் ப்ரவிஷ்ய திஷ்டந்தீம் யா பூதேபிர்வ்யஜாயத ஏதத்வை தத் ৷৷ 2.1.7 ৷৷

அதிதி -ஆத்மா -இங்கு -பிராணன் உடன் -இந்திரியங்கள் உடன் -சரீரம் -ஆத்மாக்குள்ளும் வியாபித்து
க்ஷேத்ரம் ஷேத்ரஞ்ஞன் -ஸ்ரீ கீதை –அனைத்தும் ப்ரஹ்ம சரீரம் –நான் சரீரமா -சதஸ் -சொல்லி -சமாளிக்க ப்ரஹ்மம் சரீரீ -தானே

அரண்யோர்நிஹிதோ ஜாதவேதா கர்ப இவ ஸுபரிதோ கர்பிணீபி–
திவே திவ ஈட்யோ ஜாகரிவத்பிர்ஹவிஷ்மத்பிர்மநுஷ்யேபிரக்நி ஏதத்வை தத் ৷৷ 2.1.8 ৷৷

அக்னிக்குள்ளும் ப்ரஹ்மமே

யதஷ்சோதேதி ஸூர்யோஸ்தம் யத்ர ச கச்சதி .
தம் தேவா ஸர்வே அர்பிதாஸ்தது நாத்யேதி கஷ்சந ஏதத்வை தத் ৷৷ 2.1.9 ৷৷

சூரியனுக்குள்ளும் ப்ரஹ்ம -ப்ரஹ்ம ஞானம் வேண்டுமே -பழுதே பல பகலும் போயின என்று அஞ்ச வேண்டுமே

யதேவேஹ ததமுத்ர யதமுத்ர ததந்விஹ –
மரித்யோ ஸ மரித்யுமாப்நோதி ய இஹ நாநேவ பஷ்யதி ৷৷ 2.1.10 ৷৷

இங்கு இருக்கிறது அது -அங்கு எதுவோ அது இது தான் -வைகுண்ட பெருமாளே இங்கும் அங்கும் வியாபித்து
ப்ரஹ்மாத்மகம் இல்லாத ஒன்றே இல்லையே
இரண்டாவது உண்டு என்று பார்த்தால் மிருத்யு அடைகிறாய்
ப்ரஹ்மத்தால் வியாபித்து பட்டு தான் அனைத்தும்
ஒரே ப்ரஹ்மம் தான் -இந்த இரண்டையும் அறிய வேண்டும்

மநஸைவேதமாப்தவ்யம் நேஹ நாநாஸ்தி கிம் சந –
மரித்யோ ஸ மரித்யும் கச்சதி ய இஹ நாநேவ பஷ்யதி ৷৷ 2.1.11 ৷৷

சுத்தமான மனசாலே அறிய முடியும் இந்த ப்ரஹ்மாத்மாக விஷயம் -ஸாஸ்த்ர வாசனையால் சம்ஸ்காரம் பண்ணப் பட்ட மனஸ்
பல கிடையாது -ஒன்றே -இஹ இங்கே -நானாத்வம் இல்லை -ஒரே ப்ரஹ்மமே அந்தராத்மா

அங்குஷ்டமாத்ர புருஷோ மத்ய ஆத்மநி திஷ்டதி –
ஈஷாநம் பூதபவ்யஸ்ய ந ததோ விஜுகுப்ஸதே ஏதத்வை தத் ৷৷ 2.1.12 ৷৷

ப்ரஹ்மம் இவ்வளவு அருகில் -கட்டை விரல் அளவில்-சுருக்கிக் கொண்டு கருணையால் -புத்திக்கு பிடிக்கும் படி
பெரியவர் -அனைத்தைக்கும் ஸ்வாமி -வெறுப்பு இல்லாமல் -விஜுகுப்ஸதே -அரவிந்த பாவையும் தானும் அகம் படி வந்து புகுந்து

அங்குஷ்டமாத்ர புருஷோ ஜ்யோதிரிவாதூமக .
ஈஷாநோ பூதபவ்யஸ்ய ஸ ஏவாத்ய ஸ உ ஷ்வ ஏதத்வை தத் ৷৷ 2.1.13 ৷৷

மூன்று காலங்களிலும் இவனே சர்வேஸ்வரன் –ஜ்யோதிரிவாதூமக . -புகை இல்லாத ஜோதி

யதோதகம் துர்கே வரிஷ்டம் பர்வதேஷு விதாவதி –
ஏவம் தர்மாந் பரிதக் பஷ்யம் ஸ்தாநேவாநுவிதாவதி ৷৷ 2.1.14 ৷৷

மலைக்கு மேலே மழை பெய்து – நீர் அருவிகள் கிளை -ஒன்றாக -இருந்தும் பெயர்கள் ரூபங்கள் மாறும் –
அவரவர் இறையவர் –விதி வழி அடைய நின்றனர்–புத்தி வாசி மதங்கள் –
ஆகாசாத் பதிதம் தோயம் –சர்வ தேவ நமஸ்காரம் கேசவனையே சேரும்

யதோதகம் ஷுத்தே ஷுத்தமாஸிக்தம் தாதரிகேவ பவதி –
ஏவம் முநேர்விஜாநத ஆத்மா பவதி கௌதம ৷৷ 2.1.15 ৷৷

தண்ணீர் தண்ணீர் கலந்தது போலே ப்ரஹ்ம ஞானம் அறிந்து சாம்யா பாதி மோக்ஷம் –
அஷ்ட குண சாம்யம் -குண அனுபவம் பண்ணி ஆனந்தம்

৷৷ இதி த்விதீயோத்யாயே ப்ரதமா வல்லீ ৷৷

—————————————————–

புரமேகாதஷத்வாரமஜஸ்யாவக்ரசேதஸ–
அநுஷ்டாய ந ஷோசதி விமுக்தஷ்ச விமுச்யதே ஏதத்வை தத் ৷৷ 2.2.1 ৷৷

அறிய அறிய விளக்கம் -அனுபவத்துக்கு அசை போட்டு -அனுஷ்டானம்
ஏகாதச துவாரம் -11-வாசல் கதவு -சரீரம் – உள்ளே இருப்பது ஆச்சர்யம்
முகத்தில் ஏழு -நாபி மலம் ஜலம் ப்ரஹ்ம யந்த்ரம் -ஆக 11-திறந்தே இருக்குமே
விமுக்தஷ்ச விமுச்யதே -ஞானத்துடன் வெளியில் போனால் முத்தனாகிறான்-அறிந்து கொள்ள வேண்டும்

ஹ் ஸ ஷுசிஷத் வஸுரந்தரிக்ஷஸத்தோதா வேதிஷததிதிர்துரோணஸத் –
நரிஷத் வரஸதரிதஸத்வ்யோமஸதப்ஜா கோஜா றதஜா அத்ரிஜா றதா பரிஹத் ৷৷ 2.2.2 ৷৷

அக்னி வாயு -அதிதி -தண்ணீர் பசு மாட்டில் மலையில் இருந்து பிறந்ததாக எதுவாக இருந்தாலும் ப்ரஹ்மமே –
ஐததாத்ம்யம் ஏக ஆத்மா -ப்ரஹ்மத்தால் வியாபகம் ஒன்றே அனைத்துக்கும் பொதுவான விசேஷணம் —

ஊர்த்வம் ப்ராணமுந்நயத்யபாநம் ப்ரத்யகஸ்யதி –
மத்யே வாமநமாஸீநம் விஷ்வே தேவா உபாஸதே ৷৷ 2.2.3 ৷৷

பிராண வாயு அபான வாயு கீழே -ஹிருதய கமலத்தில் இருந்து நியமனம் –
விஷ்வே தேவா உபாஸதே- அனைவரும் ஆராதிக்கிறார்கள் –

அஸ்ய விஸ்ரம் ஸமாநஸ்ய ஷரீரஸ்தஸ்ய தேஹிந–
தேஹாத் விமுச்யமாநஸ்ய கிமத்ர பரிஷிஷ்யதே ஏதத்வை தத் ৷৷ 2.2.4 ৷৷

ஜீவன் -வாழ்ந்து -விலகி -புகுந்து -மூன்றுக்குள்ளும் அதே ப்ரஹ்ம -இத்தை அறிந்தால் போதும்

ந ப்ராணேந நாபாநேந மர்த்யோ ஜீவதி கஷ்சந –
இதரேண து ஜீவந்தி யஸ்மிந்நேதாவுபாஷ்ரிதௌ ৷৷ 2.2.5 ৷৷

பிராண வாயு -அபான வாயு -ப்ரஹ்மத்துக்கு வசம் –

ஹந்த த இதம் ப்ரவக்ஷ்யாமி குஹ்யம் ப்ரஹ்ம ஸநாதநம் .
யதா ச மரணம் ப்ராப்ய ஆத்மா பவதி கௌதம ৷৷ 2.2.6 ৷৷

கௌதம -பிள்ளை இவன் -நசிகேஷத் -ரஹஸ்ய ப்ரஹ்ம ஞானம் சொல்கிறேன் –

யோநிமந்யே ப்ரபத்யந்தே ஷரீரத்வாய தேஹிந –
ஸ்தாணுமந்யேநுஸம் யந்தி யதா கர்ம யதா ஷ்ருதம் ৷৷ 2.2.7 ৷৷

ஒரு சிலர் கர்மம் தக்க வேறே பிறவி -அந்நியன் -உன்னை போலே இல்லாத புபுஷுக்கள் -அநாதரவு சப்தம்
அசரீரீயாகவும் சுற்றி இருக்கலாம் –

ய ஏஷ ஸுப்தேஷு ஜாகர்தி காமம் காமம் புருஷோ நிர்மிமாண–
ததேவ ஷுக்ரம் தத்ப்ரஹ்ம ததேவாமரிதமுச்யதே-
தஸ்ம ல்லோகா ஷ்ரிதா ஸர்வே தது நாத்யேதி கஷ்சந ஏதத்வை தத் ৷৷ 2.2.8 ৷৷

ஒருவனே முழித்து -அனைவரும் தூங்கும்பொழுது -மோக்ஷம் ஆசை தூண்ட -முனியே நான் முகனே முக்கண் அப்பா -மனன சீலன்
தேஜஸ் ப்ரஹ்மம் அம்ருதம் நித்யம் -ஐந்து விரல்கள் -பத்த முக்த நித்ய -அசேதனம் கட்டை விரல்
சேர்ந்தால் தான் நாலும் வேலை செய்யும் -ஒரே சரண்யன்

அக்நிர்யதைகோ புவநம் ப்ரவிஷ்டோ ரூபம் ரூபம் ப்ரதிரூபோ பபூவ –
ஏகஸ்ததா ஸர்வபூதாந்தராத்மா ரூபம் ரூபம் ப்ரதிரூபோ பஹிஷ்ச ৷৷ 2.2.9 ৷৷

சுக துக்கம் -ஒரே ப்ரஹ்மம் என்றால் ஓன்று போலே இல்லையே சங்கை –
நெருப்பு கொழுத்த -பதார்த்தம் உருவத்தில் எரியும் அதே போலே
கர்மத்துக்கு தகுந்த சுக துக்கம் -அசேதனங்களுக்கும் சேதனங்களுக்கும் வேறுபாடு -ஸ்வரூபம் ஸ்வ பாவம் மாறும்

வாயுர்யதைகோ புவநம் ப்ரவிஷ்டோ ரூபம் ரூபம் ப்ரதிரூபோ பபூவ –
ஏகஸ்ததா ஸர்வபூதாந்தராத்மா ரூபம் ரூபம் ப்ரதிரூபோ பஹிஷ்ச ৷৷ 2.2.10 ৷৷

வாயுவும் -பொதிகை மலை- தென்றல் -வேனல் காற்று வாசி உண்டே –

ஸூர்யோ யதா ஸர்வலோகஸ்ய சக்ஷுர்ந லிப்யதே சாக்ஷுஷைர்பாஹ்யதோஷை–
ஏகஸ்ததா ஸர்வபூதாந்தாராத்மா ந லிப்யதே லோகது கேந பாஹ்ய ৷৷ 2.2.11 ৷৷

கண்ணுக்குள்ளே ஸூ ர்யன்-தோஷம் தட்டாதே -வியாபகத தோஷம் அவனுக்கு இல்லை –

ஏகோ வஷீ ஸர்வபூதாந்தராத்மா ஏகம் ரூபம் பஹுதா ய கரோதி –
தமாத்மஸ்தம் யேநுபஷ்யந்தி தீராஸ்தேஷாம் ஸுகம் ஷாஷ்வதம் நேதரேஷாம் ৷৷ 2.2.12 ৷৷

ஒருவனே -அனைத்தையும் தன் வசம் -பக்தர்களுக்கு வசப்படுபவன் –
மூல பிரகிருதி கொண்டே அனைத்தும் ஸ்ருஷ்டிக்கிறான்

நித்யோநித்யாநாம் சேதஷ்சேதநாநாமேகோ பஹூநாம் யோ விததாதி காமாந் –
தமாத்மஸ்தம் யேநுபஷ்யந்தி தீராஸ்தேஷாம் ஷாந்தி ஷாஷ்வதீ நேதரேஷாம் ৷৷ 2.2.13 ৷৷

ப்ரஹ்மம் நித்யம் -ஜீவனும் நித்யம் -அவன் ஒருவன் நாம் பலர் -சர்வஞ்ஞன் அவன் நாம் கொஞ்சம் -சகல பல பிரதன்
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் -ப்ரஹ்மம் ஒருவனே -ஜீவர் பலர் –

ததேததிதி மந்யந்தேநிர்தேஷ்ய பரமம் ஸுகம் –
கதம் நு தத்விஜாநீயாம் கிமு பாதி விபாதி வா ৷৷ 2.2.14 ৷৷

பிள்ளை -கேள்வி -அது இது -யோகிகள் ப்ரஹ்மம் அறிகிறார்கள் -பரமம் சுகம் -அடையாளம் காட்ட முடியாதே

ந தத்ர ஸூர்யோ பாதி ந சந்த்ரதாரகம் நேமா வித்யுதோ பாந்தி குதோயமக்நி–
தமேவ பாந்தமநுபாதி ஸர்வம் தஸ்ய பாஸா ஸர்வமிதம் விபாதி ৷৷ 2.2.15 ৷৷

ப்ரஹ்மம் தேஜஸ் முன்னால் ஸூர்யனோ சந்தரனோ நக்ஷத்திரங்கள் ஒளி விடாதே -அக்னியை சொல்ல வேண்டுமே
அவன் தேஜஸால் இவை ஒளி விடுகின்றன -ஒளி மாயம் பரஞ்சோதி நல்ல யோகிகள் தான் அறிகிறான் –
அத்தை தானே நான் உனக்கு உபதேசித்தேன்
யாரும் ஓர் நிலைமை என அறிவரிய எம்பெருமான் அறிவு எளிய எம்பெருமான் போலே

৷৷ இதி த்விதீயேத்யாயே த்விதீயா வல்லீ ৷৷

————————————————–

ஊர்த்வமூலோவாக்ஷாக ஏஷோஷ்வத்த ஸநாதந–
ததேவ ஷுக்ரம் தத் ப்ரஹ்ம ததேவாமரிதமுச்யதே –
தஸ்ம ல்லோகா ஷ்ரிதா ஸர்வே தது நாத்யேதி கஷ்சந ஏதத்வை தத் ৷৷ 2.3.1 ৷৷

இதே ஸ்லோகம் -15-அத்யாயம் ஆரம்பம் -மரத்தை தலை கீழே -வேர் மேலே -ப்ரம்மா மேலே -காய் கனி நாம் கீழே
சம்சாரம் மரம் -நன்றாக இருந்து நினைப்பவன் பிறந்தே -ஆழ்ந்து இருப்பான்
கோடரி -அசங்க-சத்ரேண -வைராக்யம் -திடமான சித்தம் -பற்றின்மை ஒன்றாலே வெட்ட முடியும் –

யதிதம் கிம் ச ஜகத் ஸர்வம் ப்ராண ஏஜதி நி ஸரிதம்-
மஹத்பயம் வஜ்ரமுத்யதம் ய ஏதத்விதுரமரிதாஸ்தே பவந்தி ৷৷ 2.3.2 ৷৷

ப்ரஹ்மம் -எங்கும் வியாப்யம் -பயந்தே -கார்யங்கள் ஸூர்ய உதயம் இத்யாதி

பயாதஸ்யாக்நிஸ்தபதி பயாத்தபதி ஸூர்ய-
பயாதிந்த்ரஷ்ச வாயுஷ்ச மரித்யுர்தாவதி பஞ்சம ৷৷ 2.3.3 ৷৷

ப்ரஹ்மம் பார்த்து நடுங்கி யமன் வேலை -வாயு –

இஹ சேதஷகத்போத்தும் ப்ராக் ஷரீரஸ்ய விஸ்ரஸ-
தத ஸர்கேஷு லோகேஷு ஷரீரத்வாய கல்பதே ৷৷ 2.3.4 ৷৷

சரீரம் விழும் முன் ப்ரஹ்ம ஞானம் அடையைப் பார்
அடுத்த பிறவி எது என்ன தெரியாதே –
ஏடு நிலத்து இடுவதன் முன்னம் -இழந்தால் எங்கேயோ உழன்று இருக்க வேண்டுமே

யதாதர்ஷே ததாத்மநி யதா ஸ்வப்நே ததா பிதரிலோகே-

இந்த்ரியாணாம் பரிதக்பாவமுதயாஸ்தமயௌ ச யத் –
பரிதகுத்பத்யமாநாநாம் மத்வா தீரோ ந ஷோசதி ৷৷ 2.3.6 ৷৷

இந்திரியங்கள் தேகம் உத்பத்தி விநாசம் -அறிந்து உணர வேண்டும்

இந்த்ரியேப்ய பரம் மநோ மநஸ ஸத்த்வமுத்தமம் –
ஸத்த்வாதபி மஹாநாத்மா மஹதோவ்யக்தமுத்தமம் ৷৷ 2.3.7

இந்திரியங்களை விட விஷயங்கள் பலமானவை – முன்பு போலே இதுவும் –
ஆத்மா புத்தி சத்துவம் சப்தத்தால் இங்கு மனஸ் –இத்யாதி

அவ்யக்தாத் து பர புருஷோ வ்யாபகோலிங்க ஏவ ச –
யம் ஜ்ஞாத்வா முச்யதே ஜந்துரமரிதத்வம் ச கச்சதி ৷৷ 2.3.8 ৷৷

பிரகிருதி-சூழ்ந்து அகன்று அளந்து உயர்ந்த மிக பெரும் பாழ்-அத்தையும் தாண்டி ப்ரஹ்மம்

ந ஸம் தரிஷே திஷ்டதி ரூபமஸ்ய ந சக்ஷுஷா பஷ்யதி கஷ்சநைநம் –
ஹரிதா மநீஷா மநஸாபிக்லரிப்தோ ய ஏதத் விதுரமரிதாஸ்தே பவந்தி ৷৷ 2.3.9 ৷৷

கண்ணால் பார்க்க முடியாது காதால் கேட்க முடியாது -பக்தி ஒன்றாலே -ஹரிதா மநீஷா-சுத்தமான மனசால் -ஒன்றாலே முடியும்
யாவர்க்கும் உன்னை இன்னதோர் தன்மை என்று தெரிய அரியையாய் உள்ளாய் –

யதா பஞ்சாவதிஷ்டந்தே ஜ்ஞாநாநி மநஸா ஸஹ –
புத்திஷ்ச ந விசேஷ்டதே தாமாஹு பரமாம் கதிம் ৷৷ 2.3.10 ৷৷

ப்ரஹ்மம் ஒன்றையே மீண்டும் மீண்டும் நினைந்து -வெளி விஷயம் பற்று இல்லாமல் -பரமாம் கதி அடையலாம்

தாம் யோகமிதி மந்யந்தே ஸ்திராமிந்த்ரியதாரணாம் –
அப்ரமத்தஸ்ததா பவதி யோகோ ஹி ப்ரபவாப்யயௌ ৷৷ 2.3.11 ৷৷

இது தான் யோகம் -விழிப்பு உடன் இருக்க வேண்டும்-ஸ்திரமாக இந்திரியங்களை வசப்படுத்தி

நைவ வாசா ந மநஸா ப்ராப்தும் ஷக்யோ ந சக்ஷுஷா –
அஸ்தீதி ப்ருவதோந்யத்ர கதம் ததுபலப்யதே ৷৷ 2.3.12 ৷৷

சாஸ்திரம் ஒன்றே ப்ரஹ்மம் அறிய வழி
அஸ்தி அஸ்தி -சாஸ்திரம் படி எல்லாமாக இருக்கிறார் எப்படி என்று சொல்ல முடியாது –
எல்லாமாக இருப்பதால் சொல்ல முடியாதே

அஸ்தீத்யேவோபலப்தவ்யஸ்தத்த்வபாவேந சோபயோ-

யதா ஸர்வே ப்ரமுச்யந்தே காமா யேஸ்ய ஹரிதி ஷ்ரிதா-
அத மர்த்யோமரிதோ பவத்யத்ர ப்ரஹ்ம ஸமஷ்நுதே ৷৷ 2.3.14 ৷৷

மனசால் அஸ்தி நினைக்க நினைக்க பிடி படுவான் -நம்பிக்கை உடன் த்யானம் ஆரம்பம்
ஆசை மற்ற இடங்களில் விட்டு அவன் இடம் கொண்டு

யதா ஸர்வே ப்ரபித்யந்தே ஹரிதயஸ்யேஹ க்ரந்தய-
அத மர்த்யோமரிதோ பவத்யேதாவத்த்யநுஷாஸநம் ৷৷ 2.3.15 ৷৷

விருப்பு வெறுப்பு முடிச்சுக்கள் போகும் த்யானம் பண்ண -இது தான் நீ கேட்ட மூன்றாவது வரம் -உனக்கு உபதேசம்

ஷதம் சைகா ச ஹரிதயஸ்ய நாட்யஸ்தாஸாம் மூர்தாநமபிநி ஸரிதைகா –
தயோர்த்வமாயந்நமரிதத்வமேதி விஷ்வங்ங்ந்யா உத்க்ரமணே பவந்தி ৷৷ 2.3.16 ৷৷

-நூறுக்கு மேல் ஓன்று 101-நாடி -மூர்த்தன்யா நாடி -மூலம் வெளியில் சென்று அர்ச்சிராதி கதி –

அங்குஷ்டமாத்ர புருஷோந்தராத்மா ஸதா ஜநாநாம் ஹரிதயே ஸந்நிவிஷ்ட-
தம் ஸ்வாச்சரீராத் ப்ரவரிஹேந்முஞ்ஜாதிவேஷீகாம் தைர்யேண –
தம் வித்யாச்சுக்ரமமரிதம் தம் வித்யாச்சுக்ரமமரிதமிதி ৷৷ 2.3.17 ৷৷

கட்டை விரல் அளவு -அத்தனை பேர் இடம் உள்ளான் -பிரித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் -ஸூஷ்மம்
த்யானம் மூலம் அறிந்து -சரணாகதி மூலம் -இரட்டிப்பு சொல்லி நிகமிக்கிறார் – பரஞ்சோதி அம்ருதம் அவன்

மரித்யுப்ரோக்தாம் நசிகேதோர்த லப்த்வா வித்யாமேதாம் யோகவிதிம் ச கரித்ஸ்நம் –
ப்ரஹ்மப்ராப்தோ விரஜோபூத்விமரித்யுரந்யோப்யேவம் யோ விதத்யாத்மமேவ ৷৷ 2.3.18 ৷৷

மிருத்யுவால் உபதேசம் -பரமாத்மா வித்யையம் யோக விதியையும் அறிந்து -பர ப்ரஹ்ம ஞானம் பெற்று
அனுஷ்ட்டித்து -ப்ரஹ்மம் அடைந்தான் -கேட்டத்தை யார் கேட்டாலும் ப்ரஹ்ம பிராப்தி இது சத்யம் –

৷৷ இதி கடோபநிஷத்ஸமாப்தா ৷৷

——————————————————–

ஸஹ நாவவது ஸஹ நௌ புநக்து ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை தேஜஸ்விநாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவஹை ৷৷

ஷாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி ৷৷

—————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம சூத்ரம் -ஸ்ரீ சங்கர பாஷ்யம் –நான்காம் அத்யாயம் — நான்காம் பாகம் – சூத்திரங்கள் -1–16-

June 9, 2017

முன்னுரை –

‘ஏவமேவைஷ ஸஂப்ரஸாதோஸ்மாச்சரீராத்ஸமுத்தாய பரஂ ஜ்யோதிருபஸஂபத்ய ஸ்வேந ரூபேணாபிநிஷ்பத்யதே’ இதி ஷ்ரூயதே. தத்ர ஸஂஷயஃ — கிஂ தேவலோகாத்யுபபோகஸ்தாநேஷ்விவ ஆகந்துகேந கேநசித்விஷேஷேண அபிநிஷ்பத்யதே, ஆஹோஸ்வித் ஆத்மமாத்ரேணேதி. கிஂ தாவத்ப்ராப்தம்? ஸ்தாநாந்தரேஷ்விவ ஆகந்துகேந கேநசித்ரூபேண அபிநிஷ்பத்திஃ ஸ்யாத், மோக்ஷஸ்யாபி பலத்வப்ரஸித்தேஃ, அபிநிஷ்பத்யத இதி ச உத்பத்திபர்யாயத்வாத்; ஸ்வரூபமாத்ரேண சேதபிநிஷ்பத்திஃ, பூர்வாவஸ்தாஸு ஸ்வரூபாநபாயாத் விபாவ்யேத; தஸ்மாத் விஷேஷேண கேநசிதபிநிஷ்பத்யத இதி. ஏவஂ ப்ராப்தே, ப்ரூமஃ —
——————————————————-
ஸஂபத்யாவிர்பாவாதிகரணம்||4.4.1||-ஸம்பத்யாவிர்பாவஃ ஸ்வேந ஷப்தாத் || 4.4.1 ||

கேவலேநைவ ஆத்மநா ஆவிர்பவதி, ந தர்மாந்தரேணேதி; குதஃ? ‘ஸ்வேந ரூபேணாபிநிஷ்பத்யதே’ இதி ஸ்வஷப்தாத்; அந்யதா ஹி ஸ்வஷப்தேந விஷேஷணமநவக்லரிப்தஂ ஸ்யாத். நநு, ஆத்மீயாபிப்ராயஃ ஸ்வஷப்தோ பவிஷ்யதி — ந, தஸ்யாவசநீயத்வாத்; யேநைவ ஹி கேநசித்ரூபேணாபிநிஷ்பத்யதே, தஸ்யைவ ஆத்மீயத்வோபபத்தேஃ, ஸ்வேநேதி விஷேஷணமநர்தகஂ ஸ்யாத்; ஆத்மவசநதாயாஂ து அர்தவத் — கேவலேநைவ ஆத்மரூபேணாபிநிஷ்பத்யதே, ந ஆகந்துகேநாபரரூபேணாபீதி||

கஃ புநர்விஷேஷஃ பூர்வாவஸ்தாஸு, இஹ ச ஸ்வரூபாநபாயஸாம்யே ஸதீத்யத ஆஹ —
—————————————————-
முக்தஃ ப்ரதிஜ்ஞாநாத்||4.4.2||

யோத்ர அபிநிஷ்பத்யத இத்யுக்தஃ, ஸ ஸர்வபந்தவிநிர்முக்தஃ ஷுத்தேநைவ ஆத்மநா அவதிஷ்டதே; பூர்வத்ர து-அந்தோ பவத்யபி ரோதிதீவ விநாஷமேவாபீதோ பவதி-இதி ச அவஸ்தாத்ரயகலுஷிதேந ஆத்மநா — இத்யயஂ விஷேஷஃ. கதஂ புநரவகம்யதே-முக்தோயமிதாநீஂ பவதீதி? ப்ரதிஜ்ஞாநாதித்யாஹ. ததா ஹி — ‘ஏதஂ த்வேவ தே பூயோநுவ்யாக்யாஸ்யாமி’ இதி அவஸ்தாத்ரயதோஷவிஹீநம் ஆத்மாநம் வ்யாக்யேயத்வேந ப்ரதிஜ்ஞாய, ‘அஷரீரஂ வாவ ஸந்தஂ ந ப்ரியாப்ரியே ஸ்பரிஷதஃ’ இதி ச உபந்யஸ்ய, ‘ஸ்வேந ரூபேணாபிநிஷ்பத்யதே ஸ உத்தமஃ புருஷஃ’ இதி ச உபஸஂஹரதி; ததா ஆக்யாயிகோபக்ரமேபி ‘ய ஆத்மாபஹதபாப்மா’ இத்யாதி முக்தாத்மவிஷயமேவ ப்ரதிஜ்ஞாநம். பலத்வப்ரஸித்திரபி மோக்ஷஸ்ய பந்தநிவரித்திமாத்ராபேக்ஷா, ந அபூர்வோபஜநாபேக்ஷா. யதபி அபிநிஷ்பத்யத இத்யுத்பத்திபர்யாயத்வம், ததபி ந அபூர்வாவஸ்தாபேக்ஷம் — யதா ரோகநிவரித்தௌ அரோகோபிநிஷ்பத்யத இதி, தத்வத். தஸ்மாததோஷஃ||
——————————————————-
ஆத்மா ப்ரகரணாத்||4.4.3||

கதஂ புநர்முக்த இத்யுச்யதே, யாவதா ‘பரஂ ஜ்யோதிருபஸஂபத்ய’ இதி கார்யகோசரமேவ ஏநஂ ஷ்ராவயதி, ஜ்யோதிஃஷப்தஸ்ய பௌதிகே ஜ்யோதிஷி ரூடத்வாத்? ந ச அநதிவரித்தோ விகாரவிஷயாத் கஷ்சிந்முக்தோ பவிதுமர்ஹதி, விகாரஸ்ய ஆர்தத்வப்ரஸித்தேரிதி — நைஷ தோஷஃ, யதஃ ஆத்மைவாத்ர ஜ்யோதிஃஷப்தேந ஆவேத்யதே, ப்ரகரணாத்; ‘ய ஆத்மாபஹதபாப்மா விஜரோ விமரித்யுஃ’ இதி ப்ரகரிதே பரஸ்மிந்நாத்மநி ந அகஸ்மாத்பௌதிகஂ ஜ்யோதிஃ ஷக்யஂ க்ரஹீதும், ப்ரகரிதஹாநாப்ரகரிதப்ரக்ரியாப்ரஸங்காத்; ஜ்யோதிஃஷப்தஸ்து ஆத்மந்யபி தரிஷ்யதே — ‘தத்தேவா ஜ்யோதிஷாஂ ஜ்யோதிஃ’ இதி. ப்ரபஞ்சிதஂ ச ஏதத் ‘ஜ்யோதிர்தர்ஷநாத்’ இத்யத்ர||
—————————————————-
அவிபாகாதிகரணம்||4.4.4||–அவிபாகேந தரிஷ்டத்வாத்||4.4.4||

பரஂ ஜ்யோதிருபஸஂபத்ய ஸ்வேந ரூபேணாபிநிஷ்பத்யதே யஃ, ஸ கிஂ பரஸ்மாதாத்மநஃ பரிதகேவ பவதி, உத
அவிபாகேநைவாவதிஷ்டத இதி வீக்ஷாயாம், ‘ஸ தத்ர பர்யேதி’ இத்யதிகரணாதிகர்தவ்யநிர்தேஷாத் ‘ஜ்யோதிருபஸஂபத்ய’ இதி ச கர்தரிகர்மநிர்தேஷாத் பேதேநைவாவஸ்தாநமிதி யஸ்ய மதிஃ, தஂ வ்யுத்பாதயதி — அவிபக்த ஏவ பரேண ஆத்மநா முக்தோவதிஷ்டதே; குதஃ? தரிஷ்டத்வாத்; ததா ஹி — ‘தத்த்வமஸி’ ‘அஹஂ ப்ரஹ்மாஸ்மி’ ‘யத்ர நாந்யத்பஷ்யதி’ ‘ந து தத்த்விதீயமஸ்தி ததோந்யத்விபக்தஂ யத்பஷ்யேத்’ இத்யேவமாதீநி வாக்யாந்யவிபாகேநைவ பரமாத்மாநஂ தர்ஷயந்தி; யதாதர்ஷநமேவ ச பலஂ யுக்தம், தத்க்ரதுந்யாயாத்; ‘யதோதகஂ ஷுத்தே ஷுத்தமாஸிக்தஂ தாதரிகேவ பவதி. ஏவஂ முநேர்விஜாநத ஆத்மா பவதி கௌதம’ இதி ச ஏவமாதீநி முக்தஸ்வரூபநிரூபணபராணி வாக்யாந்யவிபாகமேவ தர்ஷயந்தி; நதீஸமுத்ராதிநிதர்ஷநாநி ச. பேதநிர்தேஷஸ்து அபேதேப்யுபசர்யதே ‘ஸ பகவஃ கஸ்மிந்ப்ரதிஷ்டித இதி ஸ்வே மஹிம்நி’ இதி, ‘ஆத்மரதிராத்மக்ரீடஃ’ இதி ச ஏவமாதிதர்ஷநாத்||
———————————————————————
ப்ராஹ்மாதிகரணம்||4.4.5||–ப்ராஹ்மேண ஜைமிநிருபந்யாஸாதிப்யஃ||4.4.5||-

ஸ்திதமேதத் ‘ஸ்வேந ரூபேண’ இத்யத்ர — ஆத்மமாத்ரரூபேணாபிநிஷ்பத்யதே, ந ஆகந்துகேநாபரரூபேணேதி. அதுநா து தத்விஷேஷபுபுத்ஸாயாமபிதீயதே — ஸ்வம் அஸ்ய ரூபஂ ப்ராஹ்மம் அபஹதபாப்மத்வாதிஸத்யஸஂகல்பத்வாவஸாநஂ ததா ஸர்வஜ்ஞத்வஂ ஸர்வேஷ்வரத்வஂ ச, தேந ஸ்வரூபேணாபிநிஷ்பத்யத இதி ஜைமிநிராசார்யோ மந்யதே; குதஃ? உபந்யாஸாதிப்யஸ்ததாத்வாவகமாத்; ததா ஹி ‘ய ஆத்மாபஹதபாப்மா’ இத்யாதிநா ‘ஸத்யகாமஃ ஸத்யஸஂகல்பஃ’ இத்யேவமந்தேந உபந்யாஸேந ஏவமாத்மகதாமாத்மநோ போதயதி; ததா ‘ஸ தத்ர பர்யேதி ஜக்ஷத்க்ரீடந்ரமமாணஃ’ இதி ஐஷ்வர்யரூபமாவேதயதி, ‘தஸ்ய ஸர்வேஷு லோகேஷு காமசாரோ பவதி’ இதி ச; ‘ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வேஷ்வரஃ’ இத்யாதிவ்யபதேஷாஷ்ச ஏவமுபபந்நா பவிஷ்யந்தீதி||
——————————————————————-
சிதிதந்மாத்ரேண ததாத்மகத்வாதித்யௌடுலோமிஃ||4.4.6||

யத்யபி அபஹதபாப்மத்வாதயோ பேதேநைவ தர்மா நிர்திஷ்யந்தே, ததாபி ஷப்தவிகல்பஜா ஏவ ஏதே; பாப்மாதிநிவரித்திமாத்ரஂ ஹி தத்ர கம்யதே; சைதந்யமேவ து அஸ்ய ஆத்மநஃ ஸ்வரூபமிதி தந்மாத்ரேண ஸ்வரூபேண அபிநிஷ்பத்திர்யுக்தா; ததா ச ஷ்ருதிஃ ‘ஏவஂ வா அரேயமாத்மாநந்தரோபாஹ்யஃ கரித்ஸ்நஃ ப்ரஜ்ஞாநகந ஏவ’ இத்யேவஂஜாதீயகா அநுகரிஹீதா பவிஷ்யதி; ஸத்யகாமத்வாதயஸ்து யத்யபி வஸ்துஸ்வரூபேணைவ தர்மா உச்யந்தே — ஸத்யாஃ காமா அஸ்யேதி, ததாபி உபாதிஸஂபந்தாதீநத்வாத்தேஷாஂ ந சைதந்யவத் ஸ்வரூபத்வஸஂபவஃ, அநேகாகாரத்வப்ரதிஷேதாத்; ப்ரதிஷித்தஂ ஹி ப்ரஹ்மணோநேகாகாரத்வம் ‘ந ஸ்தாநதோபி பரஸ்யோபயலிங்கம்’ இத்யத்ர. அத ஏவ ச ஜக்ஷணாதிஸஂகீர்தநமபி துஃகாபாவமாத்ராபிப்ராயஂ ஸ்துத்யர்தம் ‘ஆத்மரதிஃ’ இத்யாதிவத். ந ஹி முக்யாந்யேவ ரதிக்ரீடாமிதுநாநி ஆத்மநிமித்தாநி ஷக்யந்தே வர்ணயிதும், த்விதீயவிஷயத்வாத்தேஷாம். தஸ்மாந்நிரஸ்தாஷேஷப்ரபஞ்சேந ப்ரஸந்நேந அவ்யபதேஷ்யேந போதாத்மநா அபிநிஷ்பத்யத இத்யௌடுலோமிராசார்யோ மந்யதே||
—————————————————————–
ஏவமப்யுபந்யாஸாத்பூர்வபாவாதவிரோதஂ பாதராயணஃ||4.4.7||

ஏவமபி பாரமார்திகசைதந்யமாத்ரஸ்வரூபாப்யுபகமேபி வ்யவஹாராபேக்ஷயா பூர்வஸ்யாபி உபந்யாஸாதிப்யோவகதஸ்ய ப்ராஹ்மஸ்ய ்ைஐஷ்வர்யரூபஸ்ய அப்ரத்யாக்யாநாதவிரோதஂ பாதராயண ஆசார்யோ மந்யதே||
———————————————————
ஸஂகல்பாதிகரணம்||4.4.8||–ஸஂகல்பாதேவ து தச்ச்ருதேஃ||4.4.8||–

ஹார்தவித்யாயாஂ ஷ்ரூயதே — ‘ஸ யதி பிதரிலோககாமோ பவதி ஸஂகல்பாதேவாஸ்ய பிதரஃ ஸமுத்திஷ்டந்தி’ இத்யாதி. தத்ர ஸஂஷயஃ — கிஂ ஸஂகல்ப ஏவ கேவலஃ பித்ராதிஸமுத்தாநே ஹேதுஃ, உத நிமித்தாந்தரஸஹித இதி. தத்ர ஸத்யபி ‘ஸஂகல்பாதேவ’ இதி ஷ்ரவணே லோகவத் நிமித்தாந்தராபேக்ஷதா யுக்தா; யதா லோகே அஸ்மதாதீநாஂ ஸஂகல்பாத் கமநாதிப்யஷ்ச ஹேதுப்யஃ பித்ராதிஸஂபத்திர்பவதி ஏவஂ முக்தஸ்யாபி ஸ்யாத்; ஏவஂ தரிஷ்டவிபரீதஂ ந கல்பிதஂ பவிஷ்யதி; ‘ஸஂகல்பாதேவ’ இதி து ராஜ்ஞ இவ ஸஂகல்பிதார்தஸித்திகரீஂ ஸாதநாந்தரஸாமக்ரீஂ ஸுலபாமபேக்ஷ்ய யோக்ஷ்யதே; ந ச ஸஂகல்பமாத்ரஸமுத்தாநாஃ பித்ராதயஃ மநோரதவிஜரிம்பிதவத் சஞ்சலத்வாத் புஷ்கலஂ போகஂ ஸமர்பயிதுஂ பர்யாப்தாஃ ஸ்யுரிதி.
ஏவஂ ப்ராப்தே, ப்ரூமஃ — ஸஂகல்பாதேவ து கேவலாத் பித்ராதிஸமுத்தாநமிதி; குதஃ? தச்ச்ருதேஃ; ‘ஸஂகல்பாதேவாஸ்ய பிதரஃ ஸமுத்திஷ்டந்தி’ இத்யாதிகா ஹி ஷ்ருதிர்நிமித்தாந்தராபேக்ஷாயாஂ பீட்யேத; நிமித்தாந்தரமபி து யதி ஸஂகல்பாநுவிதாய்யேவ ஸ்யாத், பவது; ந து ப்ரயத்நாந்தரஸஂபாத்யஂ நிமித்தாந்தரமிஷ்யதே, ப்ராக்ஸஂபத்தேஃ வந்த்யஸஂகல்பத்வப்ரஸங்காத்; ந ச ஷ்ருத்யவகம்யேர்தே லோகவதிதி ஸாமாந்யதோ தரிஷ்டஂ க்ரமதே; ஸஂகல்பபலாதேவ ச ஏஷாஂ யாவத்ப்ரயோஜநஂ ஸ்தைர்யோபபத்திஃ, ப்ராகரிதஸஂகல்பவிலக்ஷணத்வாந்முக்தஸஂகல்பஸ்ய||
——————————————————
அத ஏவ சாநந்யாதிபதிஃ||4.4.9||

அத ஏவ ச அவந்த்யஸஂகல்பத்வாத் அநந்யாதிபதிர்வித்வாந்பவதி — நாஸ்யாந்யோதிபதிர்பவதீத்யர்தஃ. ந ஹி ப்ராகரிதோபி ஸஂகல்பயந் அந்யஸ்வாமிகத்வமாத்மநஃ ஸத்யாஂ கதௌ ஸஂகல்பயதி. ஷ்ருதிஷ்சைதத்தர்ஷயதி — ‘அத ய இஹாத்மாநமநுவித்ய வ்ரஜந்த்யேதாஂஷ்ச ஸத்யாந்காமாஂஸ்தேஷாஂ ஸர்வேஷு லோகேஷு காமசாரோ பவதி’ இதி||
————————————————————-
அபாவாதிகரணம்||4.4.10||–அபாவஂ பாதரிராஹ ஹ்யேவம்||4.4.10||

‘ஸஂகல்பாதேவாஸ்ய பிதரஃ ஸமுத்திஷ்டந்தி’ இத்யதஃ ஷ்ருதேஃ மநஸ்தாவத்ஸஂகல்பஸாதநஂ ஸித்தம். ஷரீரேந்த்ரியாணி புநஃ ப்ராப்தைஷ்வர்யஸ்ய விதுஷஃ ஸந்தி, ந வா ஸந்தி — இதி ஸமீக்ஷ்யதே. தத்ர பாதரிஸ்தாவதாசார்யஃ ஷரீரஸ்யேந்த்ரியாணாஂ ச அபாவஂ மஹீயமாநஸ்ய விதுஷோ மந்யதே; கஸ்மாத்? ஏவஂ ஹி ஆஹ ஆம்நாயஃ — ‘மநஸைதாந்காமாந்பஷ்யந்ரமதே’ ‘ய ஏதே ப்ரஹ்மலோகே’ இதி; யதி மநஸா ஷரீரேந்த்ரியைஷ்ச விஹரேத, மநஸேதி விஷேஷணஂ ந ஸ்யாத்; தஸ்மாதபாவஃ ஷரீரேந்த்ரியாணாஂ மோக்ஷே||
———————————————————————
பாவஂ ஜைமிநிர்விகல்பாமநநாத்||4.4.11||

ஜைமிநிஸ்த்வாசார்யஃ மநோவத் ஷரீரஸ்யாபி ஸேந்த்ரியஸ்ய பாவஂ முக்தஂ ப்ரதி மந்யதே; யதஃ ‘ஸ ஏகதா பவதி த்ரிதா
பவதி’ இத்யாதிநா அநேகதாபாவவிகல்பமாமநந்தி. ந ஹி அநேகவிததா விநா ஷரீரபேதேந ஆஞ்ஜஸீ ஸ்யாத். யத்யபி நிர்குணாயாஂ பூமவித்யாயாம் அயமநேகதாபாவவிகல்பஃ பட்யதே, ததாபி வித்யமாநமேவேதஂ ஸகுணாவஸ்தாயாம் ஐஷ்வர்யஂ பூமவித்யாஸ்துதயே ஸஂகீர்த்யத இத்யதஃ ஸகுணவித்யாபலபாவேந உபதிஷ்டத இதி||

உச்யதே —
——————————————————————————
த்வாதஷாஹவதுபயவிதஂ பாதராயணோதஃ||4.4.12||

பாதராயணஃ புநராசார்யஃ அத ஏவ உபயலிங்கஷ்ருதிதர்ஷநாத் உபயவிதத்வஂ ஸாது மந்யதே — யதா ஸஷரீரதாஂ ஸஂகல்பயதி ததா ஸஷரீரோ பவதி, யதா து அஷரீரதாஂ ததா அஷரீர இதி; ஸத்யஸஂகல்பத்வாத், ஸஂகல்பவைசித்ர்யாச்ச. த்வாதஷாஹவத் — யதா த்வாதஷாஹஃ ஸத்ரம் அஹீநஷ்ச பவதி, உபயலிங்கஷ்ருதிதர்ஷநாத்-ஏவமிதமபீதி||
———————————————————-
தந்வபாவே ஸந்த்யவதுபபத்தேஃ||4.4.13||

யதா தநோஃ ஸேந்த்ரியஸ்ய ஷரீரஸ்ய அபாவஃ, ததா, யதா ஸஂத்யே ஸ்தாநே ஷரீரேந்த்ரியவிஷயேஷ்வவித்யமாநேஷ்வபி உபலப்திமாத்ரா ஏவ பித்ராதிகாமா பவந்தி, ஏவஂ மோக்ஷேபி ஸ்யுஃ; ஏவஂ ஹி ஏததுபபத்யதே||
————————————————————-
பாவே ஜாக்ரத்வத்||4.4.14||

பாவே புநஃ தநோஃ, யதா ஜாகரிதே வித்யமாநா ஏவ பித்ராதிகாமா பவந்தி, ஏவஂ முக்தஸ்யாப்யுபபத்யதே||
———————————————————————
ப்ரதீபாதிகரணம்||4.4.15||–ப்ரதீபவதாவேஷஸ்ததா ஹி தர்ஷயதி||4.4.15||

‘பாவஂ ஜைமிநிர்விகல்பாமநநாத்’ இத்யத்ர ஸஷரீரத்வஂ முக்தஸ்யோக்தம்; தத்ர த்ரிதாபாவாதிஷு அநேகஷரீரஸர்கே கிஂ நிராத்மகாநி ஷரீராணி தாருயந்த்ரவத்ஸரிஜ்யந்தே, கிஂ வா ஸாத்மகாந்யஸ்மதாதிஷரீரவத் — இதி பவதி வீக்ஷா. தத்ர ச ஆத்மமநஸோஃ பேதாநுபபத்தேஃ ஏகேந ஷரீரேண யோகாத் இதராணி ஷரீராணி நிராத்மகாநி — இத்யேவஂ ப்ராப்தே, ப்ரதிபத்யதே — ப்ரதீபவதாவேஷ இதி; யதா ப்ரதீப ஏகஃ அநேகப்ரதீபபாவமாபத்யதே, விகாரஷக்தியோகாத், ஏவமேகோபி ஸந் வித்வாந் ஐஷ்வர்யயோகாதநேகபாவமாபத்ய ஸர்வாணி ஷரீராண்யாவிஷதி; குதஃ? ததா ஹி தர்ஷயதி ஷாஸ்த்ரமேகஸ்யாநேகபாவம் — – ‘ஸ ஏகதா பவதி த்ரிதா பவதி பஞ்சதா ஸப்ததா நவதா’ இத்யாதி; நைதத்தாருயந்த்ரோபமாப்யுபகமேவகல்பதே, நாபி ஜீவாந்தராவேஷே; ந ச நிராத்மகாநாஂ ஷரீராணாஂ ப்ரவரித்திஃ ஸஂபவதி. யத்து ஆத்மமநஸோர்பேதாநுபபத்தேஃ அநேகஷரீரயோகாஸஂபவ இதி — நைஷ தோஷஃ; ஏகமநோநுவர்தீநி ஸமநஸ்காந்யேவாபராணி ஷரீராணி ஸத்யஸஂகல்பத்வாத் ஸ்ரக்ஷ்யதி; ஸரிஷ்டேஷு ச தேஷு உபாதிபேதாத் ஆத்மநோபி பேதேநாதிஷ்டாதரித்வஂ யோக்ஷ்யதே; ஏஷைவ ச யோகஷாஸ்த்ரேஷு யோகிநாமநேகஷரீரயோகப்ரக்ரியா||

கதஂ புநஃ முக்தஸ்ய அநேகஷரீராவேஷாதிலக்ஷணமைஷ்வர்யமப்யுபகம்யதே, யாவதா ‘தத்கேந கஂ விஜாநீயாத் ‘ ‘ந து தத்த்விதீயமஸ்தி ததோந்யத்விபக்தஂ யத்விஜாநீயாத்’ ‘ஸலில ஏகோ த்ரஷ்டாத்வைதோ பவதி’ இதி ச ஏவஂஜாதீயகா ஷ்ருதிஃ விஷேஷவிஜ்ஞாநஂ வாரயதி — இத்யத உத்தரஂ படதி —
———————————————————
ஸ்வாப்யயஸம்பத்த்யோரந்யதராபேக்ஷமாவிஷ்கரிதஂ ஹி||4.4.16||

ஸ்வாப்யயஃ ஸுஷுப்தம், ‘ஸ்வமபீதோ பவதி தஸ்மாதேநஂ ஸ்வபிதீத்யாசக்ஷதே’ இதி ஷ்ருதேஃ; ஸஂபத்திஃ கைவல்யம், ‘ப்ரஹ்மைவ ஸந்ப்ரஹ்மாப்யேதி’ இதி ஷ்ருதேஃ; தயோரந்யதராமவஸ்தாமபேக்ஷ்ய ஏதத் விஷேஷஸஂஜ்ஞாபாவவசநம் — க்வசித் ஸுஷுப்தாவஸ்தாமபேக்ஷ்யோச்யதே, க்வசித்கைவல்யாவஸ்தாம். கதமவகம்யதே? யதஸ்தத்ரைவ ஏதததிகாரவஷாத் ஆவிஷ்கரிதம் — ‘ஏதேப்யோ பூதேப்யஃ ஸமுத்தாய தாந்யேவாநு விநஷ்யதி ந ப்ரேத்ய ஸஂஜ்ஞாஸ்தீதி’ ‘யத்ர த்வஸ்ய ஸர்வமாத்மைவாபூத்’ ‘யத்ர ஸுப்தோ ந கஂசந காமஂ காமயதே ந கஂசந ஸ்வப்நஂ பஷ்யதி’ இத்யாதிஷ்ருதிப்யஃ. ஸகுணவித்யாவிபாகஸ்தாநஂ து ஏதத் ஸ்வர்காதிவத் அவஸ்தாந்தரம், யத்ரைததைஷ்வர்யமுபவர்ண்யதே. தஸ்மாததோஷஃ||
——————————————————-
ஜகத்வ்யாபாராதிகரணம்||4.4.17||–ஜகத்வ்யாபாரவர்ஜஂ ப்ரகரணாதஸஂநிஹிதத்வாச்ச||4.4.17||

யே ஸகுணப்ரஹ்மோபாஸநாத் ஸஹைவ மநஸா ஈஷ்வரஸாயுஜ்யஂ வ்ரஜந்தி, கிஂ தேஷாஂ நிரவக்ரஹமைஷ்வர்யஂ பவதி, ஆஹோஸ்வித்ஸாவக்ரஹமிதி ஸஂஷயஃ. கிஂ தாவத்ப்ராப்தம்? நிரங்குஷமேவ ஏஷாமைஷ்வர்யஂ பவிதுமர்ஹதி, ‘ஆப்நோதி ஸ்வாராஜ்யம்’ ‘ஸர்வேஸ்மை தேவா பலிமாவஹந்தி’ ‘தேஷாஂ ஸர்வேஷு லோகேஷு காமசாரோ பவதி’ இத்யாதிஷ்ருதிப்ய இதி. ஏவஂ ப்ராப்தே, படதி — ஜகத்வ்யாபாரவர்ஜமிதி; ஜகதுத்பத்த்யாதிவ்யாபாரஂ வர்ஜயித்வா அந்யத் அணிமாத்யாத்மகமைஷ்வர்யஂ முக்தாநாஂ பவிதுமர்ஹதி, ஜகத்வ்யாபாரஸ்து நித்யஸித்தஸ்யைவ ஈஷ்வரஸ்ய; குதஃ? தஸ்ய தத்ர ப்ரகரிதத்வாத்; அஸஂநிஹிதத்வாச்சேதரேஷாம்; பர ஏவ ஹி ஈஷ்வரோ ஜகத்வ்யபாரேதிகரிதஃ, தமேவ ப்ரகரித்ய உத்பத்த்யாத்யுபதேஷாத், நித்யஷப்தநிபந்தநத்வாச்ச; ததந்வேஷணவிஜிஜ்ஞாஸநபூர்வகஂ து இதரேஷாமணிமாத்யைஷ்வர்யஂ ஷ்ரூயதே; தேநாஸஂநிஹிதாஸ்தே ஜகத்வ்யாபாரே. ஸமநஸ்கத்வாதேவ ச ஏதேஷாமநைகமத்யே, கஸ்யசித்ஸ்தித்யபிப்ராயஃ கஸ்யசித்ஸஂஹாராபிப்ராய இத்யேவஂ விரோதோபி கதாசித்ஸ்யாத்; அத கஸ்யசித் ஸஂகல்பமநு அந்யஸ்ய ஸஂகல்ப இத்யவிரோதஃ ஸமர்த்யேத, ததஃ பரமேஷ்வராகூததந்த்ரத்வமேவேதரேஷாமிதி வ்யவதிஷ்டதே||
———————————————————
ப்ரத்யக்ஷோபதேஷாதிதி சேந்நாதிகாரிகமண்டலஸ்தோக்தேஃ||4.4.18||

அத யதுக்தம் — ‘ஆப்நோதி ஸ்வாராஜ்யம்’ இத்யாதிப்ரத்யக்ஷோபதேஷாத் நிரவக்ரஹமைஷ்வர்யஂ விதுஷாஂ ந்யாய்யமிதி,
தத்பரிஹர்தவ்யம்; அத்ரோச்யதே — நாயஂ தோஷஃ, ஆதிகாரிகமண்டலஸ்தோக்தேஃ. ஆதிகாரிகோ யஃ ஸவிதரிமண்டலாதிஷு விஷேஷாயதநேஷ்வவஸ்திதஃ பர ஈஷ்வரஃ, ததாயத்தைவ இயஂ ஸ்வாராஜ்யப்ராப்திருச்யதே; யத்காரணம் அநந்தரம் ‘ஆப்நோதி மநஸஸ்பதிம்’ இத்யாஹ; யோ ஹி ஸர்வமநஸாஂ பதிஃ பூர்வஸித்த ஈஷ்வரஃ தஂ ப்ராப்நோதீத்யேததுக்தஂ பவதி; ததநுஸாரேணைவ ச அநந்தரம் ‘வாக்பதிஷ்சக்ஷுஷ்பதிஃ. ஷ்ரோத்ரபதிர்விஜ்ஞாநபதிஃ’ ச பவதி இத்யாஹ. ஏவமந்யத்ராபி யதாஸஂபவஂ நித்யஸித்தேஷ்வராயத்தமேவ இதரேஷாமைஷ்வர்யஂ யோஜயிதவ்யம்||
———————————————————-
விகாராவர்தி ச ததா ஹி ஸ்திதிமாஹ||4.4.19||

விகாராவர்த்யபி ச நித்யமுக்தஂ பாரமேஷ்வரஂ ரூபம், ந கேவலஂ விகாரமாத்ரகோசரஂ ஸவிதரிமண்டலாத்யதிஷ்டாநம்; ததா ஹி அஸ்ய த்விரூபாஂ ஸ்திதிமாஹ ஆம்நாயஃ — ‘தாவாநஸ்ய மஹிமா ததோ ஜ்யாயா்்ச புருஷஃ. பாதோஸ்ய ஸர்வா பூதாநி த்ரிபாதஸ்யாமரிதஂ திவி’ இத்யேவமாதிஃ. ந ச தத் நிர்விகாரரூபம் இதராலம்பநாஃ ப்ராப்நுவந்தீதி ஷக்யஂ வக்தும் அதத்க்ரதுத்வாத்தேஷாம். அதஷ்ச யதைவ த்விரூபே பரமேஷ்வரே நிர்குணஂ ரூபமநவாப்ய ஸகுண ஏவாவதிஷ்டந்தே, ஏவஂ ஸகுணேபி நிரவக்ரஹமைஷ்வர்யமநவாப்ய ஸாவக்ரஹ ஏவாவதிஷ்டந்த இதி த்ரஷ்டவ்யம்||
————————————————————-
ர்ஷயதஷ்சைவஂ ப்ரத்யக்ஷாநுமாநே||4.4.20||

தர்ஷயதஷ்ச விகாராவர்தித்வஂ பரஸ்ய ஜ்யோதிஷஃ ஷ்ருதிஸ்மரிதீ — ‘ந தத்ர ஸூர்யோ பாதி ந சந்த்ரதாரகஂ நேமா வித்யுதோ பாந்தி குதோயமக்நிஃ’ இதி, ‘ந தத்பாஸயதே ஸூர்யோ ந ஷஷாங்கோ ந பாவகஃ’ இதி ச. ததேவஂ விகாராவர்தித்வஂ பரஸ்ய ஜ்யோதிஷஃ ப்ரஸித்தமித்யபிப்ராயஃ||
——————————————————————-
போகமாத்ரஸாம்யலிங்காச்ச||4.4.21||

இதஷ்ச ந நிரங்குஷஂ விகாராலம்பநாநாமைஷ்வர்யம், யஸ்மாத் போகமாத்ரமேவ ஏஷாம் அநாதிஸித்தேநேஷ்வரேண ஸமாநமிதி ஷ்ரூயதே — ‘தமாஹாபோ வை கலு மீயந்தே லோகோஸௌ’ இதி ‘ஸ யதைதாஂ தேவதாஂ ஸர்வாணி பூதாந்யவந்த்யேவஂ ஹைவஂவிதஂ ஸர்வாணி பூதாந்யவந்தி’ ‘தேநோ ஏதஸ்யை தேவதாயை ஸாயுஜ்யஂ ஸலோகதாஂ ஜயதி’ இத்யாதிபேதவ்யபதேஷலிங்கேப்யஃ||

நநு ஏவஂ ஸதி ஸாதிஷயத்வாதந்தவத்த்வம் ஐஷ்வர்யஸ்ய ஸ்யாத்; ததஷ்ச ஏஷாமாவரித்திஃ ப்ரஸஜ்யேத — இத்யதஃ உத்தரஂ பகவாந்பாதராயண ஆசார்யஃ படதி —
—————————————————————-
அநாவரித்திஃ ஷப்தாதநாவரித்திஃ ஷப்தாத்||4.4.22||

||4.4.22||

நாடீரஷ்மிஸமந்விதேந அர்சிராதிபர்வணா தேவயாநேந பதா யே ப்ரஹ்மலோகஂ ஷாஸ்த்ரோக்தவிஷேஷணஂ கச்சந்தி — யஸ்மிந்நரஷ்ச ஹ வை ண்யஷ்சார்ணவௌ ப்ரஹ்மலோகே தரிதீயஸ்யாமிதோ திவி, யஸ்மிந்நைரஂ மதீயஂ ஸரஃ, யஸ்மிந்நஷ்வத்தஃ ஸோமஸவநஃ, யஸ்மிந்நபராஜிதா பூர்ப்ரஹ்மணஃ, யஸ்மிஂஷ்ச ப்ரபுவிமிதஂ ஹிரண்மயஂ வேஷ்ம, யஷ்சாநேகதா மந்த்ரார்தவாதாதிப்ரதேஷேஷு ப்ரபஞ்ச்யதே — -தே தஂ ப்ராப்ய ந சந்த்ரலோகாதிவ புக்தபோகா ஆவர்தந்தே; குதஃ? ‘தயோர்த்வமாயந்நமரிதத்வமேதி’ ‘தேஷாஂ ந புநராவரித்திஃ’ ‘ஏதேந ப்ரதிபத்யமாநா இமஂ மாநவமாவர்தஂ நாவர்தந்தே’ ‘ப்ரஹ்மலோகமபிஸஂபத்யந்தே’ ‘ந ச புநராவர்ததே’ இத்யாதிஷப்தேப்யஃ. அந்தவத்த்வேபி து ஐஷ்வர்யஸ்ய யதா அநாவரித்திஃ ததா வர்ணிதம் — ‘கார்யாத்யயே ததத்யக்ஷேண ஸஹாதஃ பரம்’ இத்யத்ர; ஸம்யக்தர்ஷநவித்வஸ்ததமஸாஂ து நித்யஸித்தநிர்வாணபராயணாநாஂ ஸித்தைவ அநாவரித்திஃ; ததாஷ்ரயணேநைவ ஹி ஸகுணஷரணாநாமப்யநாவரித்திஸித்திரிதி. அநாவரித்திஃ ஷப்தாதநாவரித்திஃ ஷப்தாத் — இதி ஸூத்ராப்யாஸஃ ஷாஸ்த்ரபரிஸமாப்திஂ த்யோதயதி||

இதி ஷ்ரீமத்பரமஹஂஸபரிவ்ராஜகாசார்யாஸ்ய ஷ்ரீகோவிந்தபகவத்பூஜ்யபாதஷிஷ்யஸ்ய ஷ்ரீமச்சஂகரபகவதஃ கரிதௌ
ஷாரீரகமீமாஂஸாஸூத்ரபாஷ்யே சதுர்தாத்யாயஸ்ய சதுர்தஃ பாதஃ||
||இதி ஷ்ரீமச்சாரீரகமீமாஂஸாஸூத்ரபாஷ்யஂ ஸஂபூர்ணம்||
————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீவர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம சூத்ரம் -ஸ்ரீ சங்கர பாஷ்யம் –நான்காம் அத்யாயம் — மூன்றாம் பாகம் – சூத்திரங்கள் -1–16-

June 9, 2017

முன்னுரை –

ஆ ஸரித்யுபக்ரமாத் ஸமாநோத்க்ராந்திரித்யுக்தம்; ஸரிதிஸ்து ஷ்ருத்யந்தரேஷ்வநேகதா ஷ்ரூயதே — நாடீரஷ்மிஸஂபந்தேநைகா ‘அதைதைரேவ ரஷ்மிபிரூர்த்வ ஆக்ரமதே’ இதி; அர்சிராதிகைகா ‘தேர்சிஷமபிஸஂபவந்த்யர்சிஷோஹஃ’ இதி; ‘ஸ ஏதஂ தேவயாநஂ பந்தாநமாஸாத்யாக்நிலோகமாகச்சதி’ இத்யந்யா; ‘யதா வை புருஷோஸ்மால்லோகாத்ப்ரைதி ஸ வாயுமாகச்சதி’ இத்யபரா; ‘ஸூர்யத்வாரேண தே விரஜாஃ ப்ரயாந்தி’ இதி ச அபரா. தத்ர ஸஂஷயஃ — கிஂ பரஸ்பரஂ பிந்நா ஏதாஃ ஸரிதயஃ, கிஂ வா ஏகைவ அநேகவிஷேஷணேதி. தத்ர ப்ராப்தஂ தாவத் — பிந்நா ஏதாஃ ஸரிதய இதி, பிந்நப்ரகரணத்வாத், பிந்நோபாஸநஷேஷத்வாச்ச; அபி ச ‘அதைதைரேவ ரஷ்மிபிஃ’ இத்யவதாரணம் அர்சிராத்யபேக்ஷாயாம் உபருத்யேத, த்வராவசநஂ ச பீட்யேத — ‘ஸ யாவத்க்ஷிப்யேந்மநஸ்தாவதாதித்யஂ கச்சதி’ இதி; தஸ்மாதந்யோந்யபிந்நா ஏவைதே பந்தாந இதி. ஏவஂ ப்ராப்தே, அபிதத்மஹே —
—————————————————————–
அர்சிராத்யதிகரணம்||4.3.1||–அர்சிராதிநா தத்ப்ரதிதேஃ || 4.3.1 ||

அர்சிராதிநேதி; ஸர்வோ ப்ரஹ்ம ப்ரேப்ஸுஃ அர்சிராதிநைவாத்வநா ரஂஹதீதி ப்ரதிஜாநீமஹே; குதஃ? தத்ப்ரதிதேஃ; ப்ரதிதோ ஹ்யேஷ மார்கஃ ஸர்வேஷாஂ விதுஷாம்; ததா ஹி பஞ்சாக்நிவித்யாப்ரகரணே — ‘யேசாமீ அரண்யே ஷ்ரத்தாஂ ஸத்யமுபாஸதே’ இதி வித்யாந்தரஷீலிநாமபி அர்சிராதிகா ஸரிதிஃ ஷ்ராவ்யதே. ஸ்யாதேதத் — யாஸு வித்யாஸு ந காசித்கதிருச்யதே, தாஸு இயமர்சிராதிகா உபதிஷ்டதாம்; யாஸு து அந்யா ஷ்ராவ்யதே, தாஸு கிமித்யர்சிராத்யாஷ்ரயணமிதி, அத்ரோச்யதே — பவேதேததேவம், யத்யத்யந்தபிந்நா ஏவ ஏதாஃ ஸரிதயஃ ஸ்யுஃ; ஏகைவ த்வேஷா ஸரிதிஃ அநேகவிஷேஷணா ப்ரஹ்மலோகப்ரபதநீ க்வசித் கேநசித் விஷேஷணேநோபலக்ஷிதேதி வதாமஃ, ஸர்வத்ரைகதேஷப்ரத்யபிஜ்ஞாநாத் இதரேதரவிஷேஷணவிஷேஷ்யபாவோபபத்தேஃ; ப்ரகரணபேதேபி ஹி வித்யைகத்வே பவதி இதரேதரவிஷேஷணோபஸஂஹாரவத் கதிவிஷேஷணாநாமப்யுபஸஂஹாரஃ; வித்யாபேதேபி து கத்யேகதேஷப்ரத்யபிஜ்ஞாநாத் கந்தவ்யாபேதாச்ச கத்யபேத ஏவ; ததா ஹி — ‘தே தேஷு ப்ரஹ்மலோகேஷு பராஃ பராவதோ வஸந்தி ‘ ‘தஸ்மிந்வஸந்தி ஷாஷ்வதீஃ ஸமாஃ’ ‘ஸா யா ப்ரஹ்மணோ ஜிதிர்யா வ்யுஷ்டிஸ்தாஂ ஜிதிஂ ஜயதி தாஂ வ்யுஷ்டிஂ வ்யஷ்நுதே’ ‘தத்ய ஏவைதஂ ப்ரஹ்மலோகஂ ப்ரஹ்மசர்யேணாநுவிந்ததி ‘ இதி ச தத்ர தத்ர ததேவ ஏகஂ பலஂ ப்ரஹ்மலோகப்ராப்திலக்ஷணஂ ப்ரதர்ஷ்யதே. யத்து ‘ஏதைரேவ’ இத்யவதாரணம் அர்சிராத்யாஷ்ரயணே ந ஸ்யாதிதி, நைஷ தோஷஃ, ரஷ்மிப்ராப்திபரத்வாதஸ்ய; ந ஹி ஏக ஏவ ஷப்தோ ரஷ்மீஂஷ்ச ப்ராபயிதுமர்ஹதி, அர்சிராதீஂஷ்ச வ்யாவர்தயிதும்; தஸ்மாத் ரஷ்மிஸஂபந்த ஏவாயமவதார்யத இதி த்ரஷ்டவ்யம். த்வராவசநஂ து அர்சிராத்யபேக்ஷாயாமபி கந்தவ்யாந்தராபேக்ஷயா க்ஷைப்ர்யார்தத்வாத் நோபருத்யதே — யதா நிமேஷமாத்ரேணாத்ராகம்யத இதி. அபி ச ‘அதைதயோஃ பதோர்ந கதரேணசந’ இதி மார்கத்வயப்ரஷ்டாநாஂ கஷ்டஂ தரிதீயஂ ஸ்தாநமாசக்ஷாணா பிதரியாணவ்யதிரிக்தமேகமேவ தேவயாநமர்சிராதிபர்வாணஂ பந்தாநஂ ப்ரதயதி; பூயாஂஸ்யர்சிராதிஸரிதௌ மார்கபர்வாணி, அல்பீயாஂஸி த்வந்யத்ர; பூயஸாஂ ச ஆநுகுண்யேந அல்பீயஸாஂ நயநஂ ந்யாய்யமித்யதோபி அர்சிராதிநா தத்ப்ரதிதேரித்யுக்தம்||
—————————————–
வாய்வதிகரணம்||4.3.2||-வாயுமப்தாதவிஷேஷவிஷேஷாப்யாம்||4.3.2||–

கேந புநஃ ஸஂநிவேஷவிஷேஷேண கதிவிஷேஷணாநாம் இதரேதரவிஷேஷணவிஷேஷ்யபாவஃ — இதி ததேதத் ஸுஹரித்பூத்வா ஆசார்யோ க்ரதயதி. ‘ஸ ஏதஂ தேவயாநஂ பந்தாநமாஸாத்யாக்நிலோகமாகச்சதி ஸ வாயுலோகஂ ஸ வருணலோகஂ ஸ இந்த்ரலோகஂ ஸ ப்ரஜாபதிலோகஂ ஸ ப்ரஹ்மலோகம்’ இதி கௌஷீதகிநாஂ தேவயாநஃ பந்தாஃ பட்யதே; தத்ர அர்சிரக்நிலோகஷப்தௌ தாவத் ஏகார்தௌ ஜ்வலநவசநத்வாதிதி நாத்ர ஸஂநிவேஷக்ரமஃ கஷ்சிதந்வேஷ்யஃ; வாயுஸ்து அர்சிராதௌ வர்த்மநி கதமஸ்மிந்ஸ்தாநே நிவேஷயிதவ்ய இதி, உச்யதே — ‘தேர்சிஷமேவாபிஸஂபவந்த்யர்சிஷோஹரஹ்ந ஆபூர்யமாணபக்ஷமாபூர்யமாணபக்ஷாத்யாந்ஷடுதங்ஙேதி மாஸாஂஸ்தாந்மாஸேப்யஃ ஸஂவத்ஸரஂ ஸஂவத்ஸராதாதித்யம்’ இத்யத்ர ஸஂவத்ஸராத்பராஞ்சம் ஆதித்யாதர்வாஞ்சஂ வாயுமபிஸஂபவந்தி; கஸ்மாத்? அவிஷேஷவிஷேஷாப்யாம். ததா ஹி ‘ஸ வாயுலோகம்’ இத்யத்ர அவிஷேஷோபதிஷ்டஸ்ய வாயோஃ ஷ்ருத்யந்தரேண விஷேஷோபதேஷோ தரிஷ்யதே — ‘யதா வை புருஷோஸ்மால்லோகாத்ப்ரைதி ஸ வாயுமாகச்சதி தஸ்மை ஸ தத்ர விஜிஹீதே யதா
ரதசக்ரஸ்ய கஂ தேந ஸ ஊர்த்வமாக்ரமதே ஸ ஆதித்யமாகச்சதி’ இதி; ஏதஸ்மாத் ஆதித்யாத் வாயோஃ பூர்வத்வதர்ஷநாத் விஷேஷாத் அப்தாதித்யயோரந்தராலே வாயுர்நிவேஷயிதவ்யஃ. கஸ்மாத்புநரக்நேஃ பரத்வதர்ஷநாத்விஷேஷாதர்சிஷோநந்தரஂ வாயுர்ந நிவேஷ்யதே? நைஷோஸ்தி விஷேஷ இதி வதாமஃ; நநூதாஹரிதா ஷ்ருதிஃ — ‘ஸ ஏதஂ தேவயாநஂ பந்தாநமாஸாத்யாக்நிலோகமாகச்சதி ஸ வாயுலோகஂ ஸ வருணலோகம்’ இதி; உச்யதே — கேவலோத்ர பாடஃ பௌர்வாபர்யேணாவஸ்திதஃ, நாத்ர க்ரமவசநஃ கஷ்சிச்சப்தோஸ்தி; பதார்தோபதர்ஷநமாத்ரஂ ஹ்யத்ர க்ரியதே — ஏதஂ ஏதஂ ச ஆகச்சதீதி; இதரத்ர புநஃ, வாயுப்ரத்தேந ரதசக்ரமாத்ரேண ச்சித்ரேண ஊர்த்வமாக்ரம்ய ஆதித்யமாகச்சதீதி — அவகம்யதே க்ரமஃ; தஸ்மாத் ஸூக்தம் அவிஷேஷவிஷேஷாப்யாமிதி. வாஜஸநேயிநஸ்து ‘மாஸேப்யோ தேவலோகஂ தேவலோகாதாதித்யம்’ இதி ஸமாமநந்தி; தத்ர ஆதித்யாநந்தர்யாய தேவலோகாத்வாயுமபிஸஂபவேயுஃ; ‘வாயுமப்தாத்’ இதி து ச்சந்தோகஷ்ருத்யபேக்ஷயோக்தம். சாந்தோக்யவாஜஸநேயகயோஸ்து ஏகத்ர தேவலோகோ ந வித்யதே, பரத்ர ஸஂவத்ஸரஃ; தத்ர ஷ்ருதித்வயப்ரத்யயாத் உபாவபி உபயத்ர க்ரதயிதவ்யௌ; தத்ராபி மாஸஸஂபந்தாத்ஸஂவத்ஸரஃ பூர்வஃ பஷ்சிமோ தேவலோக இதி விவேக்தவ்யம்||
————————————-
தடிததிகரணம்||4.3.3||-தடிதோதி வருணஃ ஸம்பந்தாத்||4.3.3||–

ஆதித்யாச்சந்த்ரமஸஂ சந்த்ரமஸோ வித்யுதம்’ இத்யஸ்யா வித்யுத உபரிஷ்டாத் ‘ஸ வருணலோகம்’ இத்யயஂ வருணஃ ஸஂபத்யேத; அஸ்தி ஹி ஸஂபந்தோ வித்யுத்வருணயோஃ; யதா ஹி விஷாலா வித்யுதஸ்தீவ்ரஸ்தநிதநிர்கோஷா ஜீமூதோதரேஷு ப்ரநரித்யந்தி, அத ஆபஃ ப்ரபதந்தி; ‘வித்யோததே ஸ்தநயதி வர்ஷிஷ்யதி வா’ இதி ச ப்ராஹ்மணம்; அபாஂ ச அதிபதிர்வருண இதி ஷ்ருதிஸ்மரிதிப்ரஸித்திஃ; வருணாததி இந்த்ரப்ரஜாபதீ ஸ்தாநாந்தராபாவாத் பாடஸாமர்த்யாச்ச; ஆகந்துகத்வாதபி வருணாதீநாமந்தே ஏவ நிவேஷஃ, வைஷேஷிகஸ்தாநாபாவாத்; வித்யுச்ச அந்த்யா அர்சிராதௌ வர்த்மநி||
——————————————————–
ஆதிவாஹிகாதிகரணம்||4.3.4||–ஆதிவாஹிகாஸ்தல்லிங்காத்||4.3.4||–

தேஷ்வேவ அர்சிராதிஷு ஸஂஷயஃ — கிமேதாநி மார்கசிஹ்நாநி, உத போகபூமயஃ, அதவா நேதாரோ கந்தரி஀ணாமிதி. தத்ர மார்கலக்ஷணபூதா அர்சிராதய இதி தாவத்ப்ராப்தம், தத்ஸ்வரூபத்வாதுபதேஷஸ்ய; யதா ஹி லோகே கஷ்சித்க்ராமஂ நகரஂ வா ப்ரதிஷ்டாஸமாநோநுஷிஷ்யதே — கச்ச இதஸ்த்வமமுஂ கிரிஂ ததோ ந்யக்ரோதஂ ததோ நதீஂ ததோ க்ராமஂ ததோ நகரஂ வா ப்ராப்ஸ்யஸீதி — ஏவமிஹாபி ‘அர்சிஷோஹரஹ்ந ஆபூர்யமாணபக்ஷம்’ இத்யாத்யாஹ. அதவா போகபூமய இதி ப்ராப்தம்; ததாஹி லோகஷப்தேந அக்ந்யாதீநநுபத்நாதி — ‘அக்நிலோகமாகச்சதி’ இத்யாதி; லோகஷப்தஷ்ச ப்ராணிநாஂ போகாயதநேஷு பாஷ்யதே — ‘மநுஷ்யலோகஃ பிதரிலோகோ தேவலோகஃ ‘ இதி ச; ததா ச ப்ராஹ்மணம் — ‘அஹோராத்ரேஷு தே லோகேஷு ஸஜ்ஜந்தே’ இத்யாதி. தஸ்மாந்நாதிவாஹிகா அர்சிராதயஃ. அசேதநத்வாதப்யேஷாமாதிவாஹிகத்வாநுபபத்திஃ; சேதநா ஹி லோகே ராஜநியுக்தாஃ புருஷா துர்கேஷு மார்கேஷ்வதிவாஹ்யாந் அதிவாஹயந்தீதி. ஏவஂ ப்ராப்தே, ப்ரூமஃ — ஆதிவாஹிகா ஏவைதே பவிதுமர்ஹந்தி; குதஃ? தல்லிங்காத்; ததா ஹி — ‘சந்த்ரமஸோ வித்யுதஂ தத்புருஷோமாநவஃ ஸ ஏதாந்ப்ரஹ்ம கமயதி’ இதி ஸித்தவத்கமயிதரித்வஂ தர்ஷயதி; தத்வசநஂ தத்விஷயமேவோபக்ஷீணமிதி சேத், ந, ப்ராப்தமாநவத்வநிவரித்திபரத்வாத்விஷேஷணஸ்ய; யத்யர்சிராதிஷு புருஷா கமயிதாரஃ ப்ராப்தாஃ தே ச மாநவாஃ, ததோ யுக்தஂ தந்நிவரித்த்யர்தஂ புருஷவிஷேஷணம் — அமாநவ இதி||

நநு தல்லிங்கமாத்ரமகமகம், ந்யாயாபாவாத்; நைஷ தோஷஃ —
————————————————————-
உபயவ்யாமோஹாத்தத்ஸித்தேஃ||4.3.5||

யே தாவதர்சிராதிமார்ககாஃ தே தேஹவியோகாத் ஸஂபிண்டிதகரணக்ராமா இதி அஸ்வதந்த்ராஃ, அர்சிராதீநாமப்யசேதநத்வாதஸ்வாதந்த்ர்யம் — இத்யதஃ அர்சிராத்யபிமாநிநஷ்சேதநா தேவதாவிஷேஷா அதியாத்ராயாஂ நியுக்தா இதி கம்யதே; லோகேபி ஹி மத்தமூர்சிதாதயஃ ஸஂபிண்டிதகரணாஃ பரப்ரயுக்தவர்த்மாநோ பவந்தி. அநவஸ்திதத்வாதப்யர்சிராதீநாஂ ந மார்கலக்ஷணத்வோபபத்திஃ; ந ஹி ராத்ரௌ ப்ரேதஸ்ய அஹஃஸ்வரூபாபிஸஂபவ உபபத்யதே; ந ச ப்ரதிபாலநமஸ்தீத்யுக்தஂ புரஸ்தாத்; த்ருவத்வாத்து தேவதாத்மநாஂ நாயஂ தோஷோ பவதி. அர்சிராதிஷப்ததா ச ஏஷாம் அர்சிராத்யபிமாநாதுபபத்யதே; ‘அர்சிஷோஹஃ’ இத்யாதிநிர்தேஷஸ்து ஆதிவாஹிகத்வேபி ந விருத்யதே — அர்சிஷா ஹேதுநா அஹரபிஸஂபவதி, அஹ்நா ஹேதுநா
ஆபூர்யமாணபக்ஷமிதி; ததா ச லோகே ப்ரஸித்தேஷ்வப்யாதிவாஹிகேஷு ஏவஂஜாதீயக உபதேஷோ தரிஷ்யதே — கச்ச த்வம் இதோ பலவர்மாணஂ ததோ ஜயஸிஂஹஂ ததஃ கரிஷ்ணகுப்தமிதி. அபி ச உபக்ரமே ‘தேர்சிரபிஸஂபவந்தி’ இதி ஸஂபந்தமாத்ரமுக்தம், ந ஸஂபந்தவிஷேஷஃ கஷ்சித்; உபஸஂஹாரே து ‘ஸ ஏதாந்ப்ரஹ்ம கமயதி’ இதி ஸஂபந்தவிஷேஷஃ அதிவாஹ்யாதிவாஹகத்வலக்ஷண உக்தஃ; தேந ஸ ஏவோபக்ரமேபீதி நிர்தார்யதே. ஸஂபிண்டிதகரணத்வாதேவ ச கந்தரி஀ணாஂ ந தத்ர போகஸஂபவஃ; லோகஷப்தஸ்து அநுபபுஞ்ஜாநேஷ்வபி கந்தரிஷு கமயிதுஂ ஷக்யதே, அந்யேஷாஂ தல்லோகவாஸிநாஂ போகபூமித்வாத். அதஃ அக்நிஸ்வாமிகஂ லோகஂ ப்ராப்தஃ அக்நிநா அதிவாஹ்யதே, வாயுஸ்வாமிகஂ ப்ராப்தோ வாயுநா — இதி யோஜயிதவ்யம்||

கதஂ புநராதிவாஹிகத்வபக்ஷே வருணாதிஷு தத்ஸஂபவஃ? வித்யுதோ ஹ்யதி வருணாதய உபக்ஷிப்தாஃ, வித்யுதஸ்த்வநந்தரம் ஆ ப்ரஹ்மப்ராப்தேஃ அமாநவஸ்யைவ புருஷஸ்ய கமயிதரித்வஂ ஷ்ருதம் — இத்யத உத்தரஂ படதி —
—————————————————————
வைத்யுதேநைவ ததஸ்தச்ச்ருதேஃ||4.3.6||

ததோ வித்யுதபிஸஂபவநாதூர்த்வஂ வித்யுதநந்தரவர்திநைவாமாநவேந புருஷேண வருணலோகாதிஷ்வதிவாஹ்யமாநா ப்ரஹ்மலோகஂ கச்சந்தீத்யவகந்தவ்யம், ‘தாந்வைத்யுதாத்புருஷோமாநவஃ ஸ ‘ஏத்ய ப்ரஹ்மலோகஂ கமயதி’ இதி தஸ்யைவ கமயிதரித்வஷ்ருதேஃ. வருணாதயஸ்து தஸ்யைவ அப்ரதிபந்தகரணேந ஸாஹாய்யாநுஷ்டாநேந வா கேநசித் அநுக்ராஹகா இத்யவகந்தவ்யம். தஸ்மாத்ஸாதூக்தம் — ஆதிவாஹிகா தேவதாத்மாநோர்சிராதய இதி||
———————————————————–
கார்யாதிகரணம்||4.3.7||–கார்யஂ பாதரிரஸ்ய கத்யுபபத்தேஃ||4.3.7||–

‘ஸ ஏநாந்ப்ரஹ்ம கமயதி’ இத்யத்ர விசிகித்ஸ்யதே — கிஂ கார்யமபரஂ ப்ரஹ்ம கமயதி, ஆஹோஸ்வித்பரமேவாவிகரிதஂ முக்யஂ ப்ரஹ்மேதி. குதஃ ஸஂஷயஃ? ப்ரஹ்மஷப்தப்ரயோகாத், கதிஷ்ருதேஷ்ச. தத்ர கார்யமேவ ஸகுணமபரஂ ப்ரஹ்ம ஏநாந்கமயத்யமாநவஃ புருஷ இதி பாதரிராசார்யோ மந்யதே; குதஃ? அஸ்ய கத்யுபபத்தேஃ — அஸ்ய ஹி கார்யப்ரஹ்மணோ கந்தவ்யத்வமுபபத்யதே, ப்ரதேஷவத்த்வாத்; ந து பரஸ்மிந்ப்ரஹ்மணி கந்தரித்வஂ கந்தவ்யத்வஂ கதிர்வா அவகல்பதே, ஸர்வகதத்வாத்ப்ரத்யகாத்மத்வாச்ச கந்தரி஀ணாம்||
——————————————————-
விஷேஷிதத்வாச்ச||4.3.8||

‘ப்ரஹ்மலோகாந்கமயதி தே தேஷு ப்ரஹ்மலோகேஷு பராஃ பராவதோ வஸந்தி’ இதி ச ஷ்ருத்யந்தரே விஷேஷிதத்வாத் கார்யப்ரஹ்மவிஷயைவ கதிரிதி கம்யதே; ந ஹி பஹுவசநேந விஷேஷணஂ பரஸ்மிந்ப்ரஹ்மண்யவகல்பதே; கார்யே து அவஸ்தாபேதோபபத்தேஃ ஸஂபவதி பஹுவசநம். லோகஷ்ருதிரபி விகாரகோசராயாமேவ ஸஂநிவேஷவிஷிஷ்டாயாஂ போகபூமாவாஞ்ஜஸீ; கௌணீ த்வந்யத்ர ‘ப்ரஹ்மைவ லோக ஏஷ ஸம்ராட்’ இத்யாதிஷு. அதிகரணாதிகர்தவ்யநிர்தேஷோபி பரஸ்மிந்ப்ரஹ்மணி அநாஞ்ஜஸஃ ஸ்யாத். தஸ்மாத் கார்யவிஷயமேவேதஂ நயநம்||

நநு கார்யவிஷயேபி ப்ரஹ்மஷப்தோ நோபபத்யதே, ஸமந்வயே ஹி ஸமஸ்தஸ்ய ஜகதோ ஜந்மாதிகாரணஂ ப்ரஹ்மேதி ஸ்தாபிதம் — இத்யத்ரோச்யதே —
———————————————————–
ஸாமீப்யாது தத்வ்யபதேஷஃ||4.3.9||

து-ஷப்த ஆஷங்காவ்யாவரித்த்யர்தஃ; பரப்ரஹ்மஸாமீப்யாத் அபரஸ்ய ப்ரஹ்மணஃ, தஸ்மிந்நபி ப்ரஹ்மஷப்தப்ரயோகோ ந விருத்யதே. பரமேவ ஹி ப்ரஹ்ம விஷுத்தோபாதிஸஂபந்தஂ க்வசித்கைஷ்சித்விகாரதர்மைர்மநோமயத்வாதிபிஃ உபாஸநாய உபதிஷ்யமாநம் அபரமிதி ஸ்திதிஃ||

நநு கார்யப்ராப்தௌ அநாவரித்திஷ்ரவணஂ ந கடதே; ந ஹி பரஸ்மாத்ப்ரஹ்மணோந்யத்ர க்வசிந்நித்யதாஂ ஸஂபாவயந்தி; தர்ஷயதி ச
தேவயாநேந பதா ப்ரஸ்திதாநாமநாவரித்திம் — ‘ஏதேந ப்ரதிபத்யமாநா இமஂ மாநவமாவர்தஂ நாவர்தந்தே ‘ இதி, தேஷாமிஹ ந புநராவரித்திரஸ்தி — ‘தயோர்த்வமாயந்நமரிதத்வமேதி’ இதி ச; அத்ர ப்ரூமஃ —
—————————————————————
கார்யாத்யயே ததத்யக்ஷேண ஸஹாதஃ பரமபிதாநாத்||4.3.10||

கார்யப்ரஹ்மலோகப்ரலயப்ரத்யுபஸ்தாநே ஸதி தத்ரைவ உத்பந்நஸம்யக்தர்ஷநாஃ ஸந்தஃ, ததத்யக்ஷேண ஹிரண்யகர்பேண ஸஹ அதஃ பர பரிஷுத்தஂ விஷ்ணோஃ பரமஂ பதஂ ப்ரதிபத்யந்தே — இதீத்தஂ க்ரமமுக்திஃ அநாவரித்த்யாதிஷ்ருத்யபிதாநேப்யோப்யுபகந்தவ்யா. ந ஹ்யஞ்ஜஸைவ கதிபூர்விகா பரப்ராப்திஃ ஸஂபவதீத்யுபபாதிதம்||

————————————————-
ஸ்மரிதேஷ்ச||4.3.11||

ஸ்மரிதிரப்யேதமர்தமநுஜாநாதி — ‘ப்ரஹ்மணா ஸஹ தே ஸர்வே ஸஂப்ராப்தே ப்ரதிஸஂசரே. பரஸ்யாந்தே கரிதாத்மாநஃ ப்ரவிஷந்தி பரஂ பதம்’ இதி. தஸ்மாத்கார்யப்ரஹ்மவிஷயா ஏவ கதிஷ்ருதயஃ இதி ஸித்தாந்தஃ||

கஂ புநஃ பூர்வபக்ஷமாஷங்க்ய அயஂ ஸித்தாந்தஃ ப்ரதிஷ்டாபிதஃ ‘கார்யஂ பாதரிஃ’ இத்யாதிநேதி, ஸ இதாநீஂ ஸூத்ரைரேவோபதர்ஷ்யதே —
———————————————————-
பரஂ ஜைமிநிர்முக்யத்வாத்||4.3.12||

ஜைமிநிஸ்த்வாசார்யஃ ‘ஸ ஏநாந்ப்ரஹ்ம கமயதி’ இத்யத்ர பரமேவ ப்ரஹ்ம ப்ராபயதீதி மந்யதே; குதஃ? முக்யத்வாத். பரஂ ஹி ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மஷப்தஸ்ய முக்யமாலம்பநம், கௌணமபரம்; முக்யகௌணயோஷ்ச முக்யே ஸஂப்ரத்யயோ பவதி||
——————————————————–
தர்ஷநாச்ச||4.3.13||

‘தயோர்த்வமாயந்நமரிதத்வமேதி ‘ இதி ச கதிபூர்வகமமரிதத்வஂ தர்ஷயதி; அமரிதத்வஂ ச பரஸ்மிந்ப்ரஹ்மண்யுபபத்யதே, ந கார்யே, விநாஷித்வாத்கார்யஸ்ய — ‘அத யத்ராந்யத்பஷ்யதி ததல்பஂ தந்மர்த்யம்’ இதி ப்ரவசநாத் பரவிஷயைவ ச ஏஷா கதிஃ கடவல்லீஷு பட்யதே; ந ஹி தத்ர வித்யாந்தரப்ரக்ரமோஸ்தி — ‘அந்யத்ர தர்மாதந்யத்ராதர்மாத்’ இதி பரஸ்யைவ ப்ரஹ்மணஃ ப்ரக்ராந்தத்வாத்||
————————————————————
ந ச கார்யே ப்ரதிபத்த்யபிஸந்திஃ||4.3.14||

அபி ச ‘ப்ரஜாபதேஃ ஸபாஂ வேஷ்ம ப்ரபத்யே’ இதி நாயஂ கார்யவிஷயஃ ப்ரதிபத்த்யபிஸஂதிஃ, ‘நாமரூபயோர்நிர்வஹிதா தே யதந்தரா தத்ப்ரஹ்ம’ இதி கார்யவிலக்ஷணஸ்ய பரஸ்யைவ ப்ரஹ்மணஃ ப்ரகரிதத்வாத்; ‘யஷோஹஂ பவாமி ப்ராஹ்மணாநாம்’ இதி ச ஸர்வாத்மத்வேநோபக்ரமணாத்; ‘ந தஸ்ய ப்ரதிமா அஸ்தி யஸ்ய நாம மஹத்யஷஃ’ இதி ச பரஸ்யைவ ப்ரஹ்மணோ யஷோநாமத்வப்ரஸித்தேஃ. ஸா சேயஂ வேஷ்மப்ரதிபத்திர்கதிபூர்விகா ஹார்தவித்யாயாமுதிதா — ‘ததபராஜிதா பூர்ப்ரஹ்மணஃ ப்ரபுவிமிதஂ ஹிரண்மயம்’ இத்யத்ர. பதேரபி ச கத்யர்தத்வாத் மார்காபேக்ஷதா அவஸீயதே. தஸ்மாத்பரப்ரஹ்மவிஷயா கதிஷ்ருதய இதி பக்ஷாந்தரம். தாவேதௌ த்வௌ பக்ஷாவாசார்யேண ஸூத்ரிதௌ — கத்யுபபத்த்யாதிபிரேகஃ, முக்யத்வாதிபிரபரஃ. தத்ர கத்யுபபத்த்யாதயஃ ப்ரபவந்தி முக்யத்வாதீநாபாஸயிதும், ந து முக்யத்வாதயோ கத்யுபபத்த்யாதீந் — இதி ஆத்ய ஏவ ஸித்தாந்தோ வ்யாக்யாதஃ, த்விதீயஸ்து பூர்வபக்ஷஃ. ந ஹ்யஸத்யபி ஸஂபவே முக்யஸ்யைவார்தஸ்ய க்ரஹணமிதி கஷ்சிதாஜ்ஞாபயிதா வித்யதே. பரவித்யாப்ரகரணேபி ச தத்ஸ்துத்யர்தஂ வித்யாந்தராஷ்ரயகத்யநுகீர்தநமுபபத்யதே — ‘விஷ்வங்ஙந்யா உத்க்ரமணே பவந்தி’ இதிவத். ‘ப்ரஜாபதேஃ ஸபாஂ வேஷ்ம ப்ரபத்யே’ இதி து பூர்வவாக்யவிச்சேதேந கார்யேபி ப்ரதிபத்த்யபிஸஂதிர்ந விருத்யதே. ஸகுணேபி ச ப்ரஹ்மணி ஸர்வாத்மத்வஸஂகீர்தநம் ‘ஸர்வகர்மா ஸர்வகாமஃ’ இத்யாதிவத் அவகல்பதே. தஸ்மாதபரவிஷயா ஏவ கதிஷ்ருதயஃ||

கேசித்புநஃ பூர்வாணி பூர்வபக்ஷஸூத்ராணி பவந்தி உத்தராணி ஸித்தாந்தஸூத்ராணி — இத்யேதாஂ வ்யவஸ்தாமநுருத்யமாநாஃ பரவிஷயா ஏவ கதிஷ்ருதீஃ ப்ரதிஷ்டாபயந்தி; தத் அநுபபந்நம், கந்தவ்யத்வாநுபபத்தேர்ப்ரஹ்மணஃ; யத்ஸர்வகதஂ ஸர்வாந்தரஂ ஸர்வாத்மகஂ ச பரஂ ப்ரஹ்ம ‘ஆகாஷவத்ஸர்வகதஷ்ச நித்யஃ’ ‘யத்ஸாக்ஷாதபரோக்ஷாத்ப்ரஹ்ம’ ‘ய ஆத்மா ஸர்வாந்தரஃ’ ‘ஆத்மைவேதஂ ஸர்வம் ‘ ‘ப்ரஹ்மைவேதஂ விஷ்வமிதஂ வரிஷ்டம்’ இத்யாதிஷ்ருதிநிர்தாரிதவிஷேஷம் — தஸ்ய கந்தவ்யதா ந கதாசிதப்யுபபத்யதே; ந ஹி கதமேவ கம்யதே; அந்யோ ஹ்யந்யத்கச்சதீதி ப்ரஸித்தஂ லோகே. நநு லோகே கதஸ்யாபி கந்தவ்யதா தேஷாந்தரவிஷிஷ்டஸ்ய தரிஷ்டா — யதா பரிதிவீஸ்த ஏவ பரிதிவீஂ தேஷாந்தரத்வாரேண கச்சதி, ததா அநந்யத்வேபி பாலஸ்ய காலாந்தரவிஷிஷ்டஂ வார்தகஂ ஸ்வாத்மபூதமேவ கந்தவ்யஂ தரிஷ்டம், தத்வத் ப்ரஹ்மணோபி ஸர்வஷக்த்யுபேதத்வாத் கதஂசித் கந்தவ்யதா ஸ்யாதிதி — ந, ப்ரதிஷித்தஸர்வவிஷேஷத்வாத்ப்ரஹ்மணஃ; ‘நிஷ்கலஂ நிஷ்க்ரியஂ ஷாந்தஂ நிரவத்யஂ நிரஞ்ஜநம்’ ‘அஸ்தூலமநண்வஹ்ரஸ்வமதீர்கம்’ ‘ஸ பாஹ்யாப்யந்தரோ ஹ்யஜஃ’ ‘ஸ வா ஏஷ மஹாநஜ ஆத்மாஜரோமரோமரிதோபயோ ப்ரஹ்ம’ ‘ஸ ஏஷ நேதி நேத்யாத்மா’ இத்யாதிஷ்ருதிஸ்மரிதிந்யாயேப்யோ ந தேஷகாலாதிவிஷேஷயோகஃ பரமாத்மநி கல்பயிதுஂ ஷக்யதே, யேந பூப்ரதேஷவயோவஸ்தாந்யாயேநாஸ்ய கந்தவ்யதா ஸ்யாத்; பூவயஸோஸ்து ப்ரதேஷாவஸ்தாதிவிஷேஷயோகாதுபபத்யதே தேஷகாலவிஷிஷ்டா கந்தவ்யதா. ஜகதுத்பத்திஸ்திதிப்ரலயஹேதுத்வஷ்ருதேரநேகஷக்தித்வஂ ப்ரஹ்மண இதி சேத், ந, விஷேஷநிராகரணஷ்ருதீநாமநந்யார்தத்வாத். உத்பத்த்யாதிஷ்ருதீநாமபி ஸமாநமநந்யார்தத்வமிதி சேத், ந, தாஸாமேகத்வப்ரதிபாதநபரத்வாத்; மரிதாதிதரிஷ்டாந்தைர்ஹி ஸதோ ப்ரஹ்மண ஏகஸ்ய ஸத்யத்வஂ விகாரஸ்ய ச அநரிதத்வஂ ப்ரதிபாதயத் ஷாஸ்த்ரஂ நோத்பத்த்யாதிபரஂ பவிதுமர்ஹதி||

கஸ்மாத்புநருத்பத்த்யாதிஷ்ருதீநாஂ விஷேஷநிராகரணஷ்ருதிஷேஷத்வம், ந புநரிதரஷேஷத்வமிதராஸாமிதி, உச்யதே — விஷேஷநிராகரணஷ்ருதீநாஂ நிராகாங்க்ஷார்தத்வாத்; ந ஹி ஆத்மந ஏகத்வநித்யத்வஷுத்தத்வாத்யவகதௌ ஸத்யாஂ பூயஃ காசிதாகாங்க்ஷா உபஜாயதே, புருஷார்தஸமாப்திபுத்த்யுத்பத்தேஃ, ‘தத்ர கோ மோஹஃ கஃ ஷோக ஏகத்வமநுபஷ்யதஃ’ ‘அபயஂ வை ஜநக ப்ராப்தோஸி’ ‘வித்வாந்ந பிபேதி குதஷ்சந. ஏத் வாவ ந தபதி. கிமஹ்ாது நாகரவம். கிமஹஂ பாபமகரவம்’ இத்யாதிஷ்ருதிப்யஃ, ததைவ ச விதுஷாஂ துஷ்ட்யநுபவாதிதர்ஷநாத், விகாராநரிதாபிஸஂத்யபவாதாச்ச — ‘மரித்யோஃ ஸ மரித்யுமாப்நோதி ய இஹ நாநேவ பஷ்யதி’ இதி; அதோ ந விஷேஷநிராகரணஷ்ருதீநாமந்யஷேஷத்வமவகந்துஂ ஷக்யம். நைவமுத்பத்த்யாதிஷ்ருதீநாஂ நிராகாங்க்ஷார்தப்ரதிபாதநஸாமர்த்யமஸ்தி; ப்ரத்யக்ஷஂ து தாஸாமந்யார்தத்வஂ ஸமநுகம்யதே; ததா ஹி — ‘தத்ரைதச்சுங்கமுத்பதிதஂ ஸோம்ய விஜாநீஹி நேதமமூலஂ பவிஷ்யதி’ இத்யுபந்யஸ்ய உதர்கே ஸத ஏவைகஸ்ய ஜகந்மூலஸ்ய விஜ்ஞேயத்வஂ தர்ஷயதி; ‘யதோ வா இமாநி பூதாநி ஜாயந்தே. யேந ஜாதாநி ஜீவந்தி. யத்ப்ரயந்த்யபிஸஂவிஷந்தி. தத்விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ. தத்ப்ரஹ்ம’ இதி ச; ஏவமுத்பத்த்யாதிஷ்ருதீநாம் ஐகாத்ம்யாவகமபரத்வாத் நாநேகஷக்தியோகோ ப்ரஹ்மணஃ; அதஷ்ச கந்தவ்யத்வாநுபபத்திஃ. ‘ந தஸ்ய ப்ராணா உத்க்ராமந்தி’ ‘ப்ரஹ்மைவ ஸந்ப்ரஹ்மாப்யேதி’ இதி ச பரஸ்மிந்ப்ரஹ்மணி கதிஂ நிவாரயதி; தத்வ்யக்யாதம் ‘ஸ்பஷ்டோ ஹ்யேகேஷாம்’ இத்யத்ர||

கதிகல்பநாயாஂ ச கந்தா ஜீவோ கந்தவ்யஸ்ய ப்ரஹ்மணஃ அவயவஃ விகாரஃ அந்யோ வா ததஃ ஸ்யாத், அத்யந்ததாதாத்ம்யே கமநாநுபபத்தேஃ. யத்யேவம், ததஃ கிஂ ஸ்யாத்? அத உச்யதே — யத்யேகதேஷஃ, தேந ஏகதேஷிநோ நித்யப்ராப்தத்வாத் ந புநர்ப்ரஹ்மகமநமுபபத்யதே; ஏகதேஷைகதேஷித்வகல்பநா ச ப்ரஹ்மண்யநுபபந்நா, நிரவயவத்வப்ரஸித்தேஃ. விகாரபக்ஷேப்யேதத்துல்யம், விகாரேணாபி விகாரிணோ நித்யப்ராப்தத்வாத்; ந ஹி கடோ மரிதாத்மதாஂ பரித்யஜ்ய அவதிஷ்டதே, பரித்யாகே வா அபாவப்ராப்தேஃ. விகாராவயவபக்ஷயோஷ்ச தத்வதஃ ஸ்திரத்வாத் ப்ரஹ்மணஃ ஸஂஸாரகமநமபி அநவக்லரிப்தம். அத அந்ய ஏவ ஜீவோ ப்ரஹ்மணஃ, ஸோணுஃ வ்யாபீ மத்யமபரிமாணோ வா பவிதுமர்ஹதி; வ்யாபித்வே கமநாநுபபத்திஃ; மத்யமபரிமாணத்வே ச அநித்யத்வப்ரஸங்கஃ; அணுத்வே கரித்ஸ்நஷரீரவேதநாநுபபத்திஃ; ப்ரதிஷித்தே ச அணுத்வமத்யமபரிமாணத்வே விஸ்தரேண புரஸ்தாத். பரஸ்மாச்ச அந்யத்வே ஜீவஸ்ய ‘தத்த்வமஸி’ இத்யாதிஷாஸ்த்ரபாதப்ரஸங்கஃ. விகாராவயவபக்ஷயோரபி ஸமாநோயஂ தோஷஃ. விகாராவயவயோஸ்தத்வதோநந்யத்வாத் அதோஷ இதி சேத், ந, முக்யைகத்வாநுபபத்தேஃ. ஸர்வேஷு ச ஏதேஷு பக்ஷேஷு அநிர்மோக்ஷப்ரஸங்கஃ, ஸஂஸார்யாத்மத்வாநிவரித்தேஃ; நிவரித்தௌ வா ஸ்வரூபநாஷப்ரஸங்கஃ, ப்ரஹ்மாத்மத்வாநப்யுபகமாச்ச||

யத்து கைஷ்சிஜ்ஜல்ப்யதே — நித்யாநி நைமித்திகாநி ச கர்மாண்யநுஷ்டீயந்தே ப்ரத்யவாயாநுத்பத்தயே, காம்யாநி ப்ரதிஷித்தாநி
ச பரிஹ்ரியந்தே ஸ்வர்கநரகாநவாப்தயே, ஸாஂப்ரததேஹோபபோக்யாநி ச கர்மாண்யுபபோகேநைவ க்ஷிப்யந்தே — இத்யதோ வர்தமாநதேஹபாதாதூர்த்வஂ தேஹாந்தரப்ரதிஸஂதாநகாரணாபாவாத் ஸ்வரூபாவஸ்தாநலக்ஷணஂ கைவல்யஂ விநாபி ப்ரஹ்மாத்மதயா ஏவஂவரித்தஸ்ய ஸேத்ஸ்யதீதி — ததஸத், ப்ரமாணாபாவாத். ந ஹ்யேதத் ஷாஸ்த்ரேண கேநசித்ப்ரதிபாதிதம் — மோக்ஷார்தீ இத்தஂ ஸமாசரேதிதி. ஸ்வமநீஷயா து ஏதத்தர்கிதம் — யஸ்மாத்கர்மநிமித்தஃ ஸஂஸாரஃ தஸ்மாந்நிமித்தாபாவாந்ந பவிஷ்யதீதி. ந ச ஏதத் தர்கயிதுஂ ஷக்யதே, நிமித்தாபாவஸ்ய துர்ஜ்ஞாநத்வாத். பஹூநி ஹி கர்மாணி ஜாத்யந்தரஸஂசிதாநி இஷ்டாநிஷ்டவிபாகாநி ஏகைகஸ்ய ஜந்தோஃ ஸஂபாவ்யந்தே. தேஷாஂ விருத்தபலாநாஂ யுகபதுபபோகாஸஂபவாத் காநிசில்லப்தாவஸராணி இதஂ ஜந்ம நிர்மிமதே, காநிசித்து தேஷகாலநிமித்தப்ரதீக்ஷாண்யாஸதே — இத்யதஃ தேஷாமவஷிஷ்டாநாஂ ஸாஂப்ரதேநோபபோகேந க்ஷபணாஸஂபவாத் ந யதாவர்ணிதசரிதஸ்யாபி வர்தமாநதேஹபாதே தேஹாந்தரநிமித்தாபாவஃ ஷக்யதே நிஷ்சேதும். கர்மஷேஷஸத்பாவஸித்திஷ்ச ‘தத்ய இஹ ரமணீயசரணாஃ’ ‘ததஃ ஷேஷேண’ இத்யாதிஷ்ருதிஸ்மரிதிப்யஃ. ஸ்யாதேதத் — நித்யநைமித்திகாநி தேஷாஂ க்ஷேபகாணி பவிஷ்யந்தீதி — தத் ந, விரோதாபாவாத்; ஸதி ஹி விரோதே க்ஷேப்யக்ஷேபகபாவோ பவதி; ந ச ஜந்மாந்தரஸஂசிதாநாஂ ஸுகரிதாநாஂ நித்யநைமித்திகைரஸ்தி விரோதஃ, ஷுத்திரூபத்வாவிஷேஷாத்; துரிதாநாஂ து அஷுத்திரூபத்வாத் ஸதி விரோதே பவது க்ஷபணம்; ந து தாவதா தேஹாந்தரநிமித்தாபாவஸித்திஃ, ஸுகரிதநிமித்தத்வோபபத்தேஃ, துரிதஸ்யாப்யஷேஷக்ஷபணாநவகமாத். ந ச நித்யநைமித்திகாநுஷ்டாநாத் ப்ரத்யவாயாநுத்பத்திமாத்ரம், ந புநஃ பலாந்தரோத்பத்திஃ இதி ப்ரமாணமஸ்தி, பலாந்தரஸ்யாப்யநுநிஷ்பாதிநஃ ஸஂபவாத்; ஸ்மரதி ஹி ஆபஸ்தம்பஃ — ‘தத்யதா ஆம்ரே பலார்தே நிமித்தே சாயாகந்தாவநூத்பத்யேதே ஏவஂ தர்மஂ சர்யமாணம் அர்தா அநூத்பத்யந்தே’ இதி. ந ச அஸதி ஸம்யக்தர்ஷநே ஸர்வாத்மநா காம்யப்ரதிஷித்தவர்ஜநஂ ஜந்மப்ராயணாந்தராலே கேநசித்ப்ரதிஜ்ஞாதுஂ ஷக்யம், ஸுநிபுணாநாமபி ஸூக்ஷ்மாபராததர்ஷநாத்; ஸஂஷயிதவ்யஂ து பவதி; ததாபி நிமித்தாபாவஸ்ய துர்ஜ்ஞாநத்வமேவ. ந ச அநப்யுபகம்யமாநே ஜ்ஞாநகம்யே ப்ரஹ்மாத்மத்வே கர்தரித்வபோக்தரித்வஸ்வபாவஸ்ய ஆத்மநஃ கைவல்யமாகாங்க்ஷிதுஂ ஷக்யம், அக்ந்யௌஷ்ண்யவத் ஸ்வபாவஸ்யாபரிஹார்யத்வாத். ஸ்யாதேதத் — கர்தரித்வபோக்தரித்வகார்யம் அநர்தஃ, ந தச்சக்திஃ, தேந ஷக்த்யவஸ்தாநேபி கார்யபரிஹாராதுபபந்நோ மோக்ஷ இதி — தச்ச ந. ஷக்திஸத்பாவே கார்யப்ரஸவஸ்ய துர்நிவாரத்வாத். அதாபி ஸ்யாத் — ந கேவலா ஷக்திஃ கார்யமாரபதே அநபேக்ஷ்ய அந்யாநி நிமித்தாநி; அத ஏகாகிநீ ஸா ஸ்திதாபி நாபராத்யதீதி — தச்ச ந, நிமித்தாநாமபி ஷக்திலக்ஷணேந ஸஂபந்தேந நித்யஸஂபத்தத்வாத். தஸ்மாத் கர்தரித்வபோக்தரித்வஸ்வபாவே ஸதி ஆத்மநி, அஸத்யாஂ வித்யாகம்யாயாஂ ப்ரஹ்மாத்மதாயாம், ந கதஂசந மோக்ஷஂ ப்ரதி ஆஷா அஸ்தி. ஷ்ருதிஷ்ச — ‘நாந்யஃ பந்தா வித்யதேயநாய’ இதி ஜ்ஞாநாதந்யஂ மோக்ஷமார்கஂ வாரயதி||

பரஸ்மாதநந்யத்வேபி ஜீவஸ்ய ஸர்வவ்யவஹாரலோபப்ரஸங்கஃ, ப்ரத்யக்ஷாதிப்ரமாணாப்ரவரித்தேரிதி சேத் — ந, ப்ராக்ப்ரபோதாத் ஸ்வப்நவ்யவஹாரவத் ததுபபத்தேஃ; ஷாஸ்த்ரஂ ச ‘யத்ர ஹி த்வைதமிவ பவதி ததிதர இதரஂ பஷ்யதி’ இத்யாதிநா அப்ரபுத்தவிஷயே ப்ரத்யக்ஷாதிவ்யவஹாரமுக்த்வா, புநஃ ப்ரபுத்தவிஷயே — ‘யத்ர த்வஸ்ய ஸர்வமாத்மைவாபூத்தத்கேந கஂ பஷ்யேத் ‘ இத்யாதிநா ததபாவஂ தர்ஷயதி. ததேவஂ பரப்ரஹ்மவிதோ கந்தவ்யாதிவிஜ்ஞாநஸ்ய பாதிதத்வாத் ந கதஂசந கதிருபபாதயிதுஂ ஷக்யா. கிஂவிஷயாஃ புநர்கதிஷ்ருதய இதி, உச்யதே — ஸகுணவித்யாவிஷயா பவிஷ்யந்தி. ததா ஹி — க்வசித்பஞ்சாக்நிவித்யாஂ ப்ரகரித்ய கதிருச்யதே, க்வசித்பர்யங்கவித்யாம், க்வசித்வைஷ்வாநரவித்யாம்; யத்ராபி ப்ரஹ்ம ப்ரகரித்ய கதிருச்யதே — ‘யதா ப்ராணோ ப்ரஹ்ம கஂ ப்ரஹ்ம கஂ ப்ரஹ்ம’ இதி ‘அத யதிதமஸ்மிந்ப்ரஹ்மபுரே தஹரஂ புண்டரீகஂ வேஷ்ம ‘ இதி ச, தத்ராபி வாமநீத்வாதிபிஃ ஸத்யகாமாதிபிஷ்ச குணைஃ ஸகுணஸ்யைவ உபாஸ்யத்வாத் ஸஂபவதி கதிஃ. ந க்வசித்பரப்ரஹ்மவிஷயா கதிஃ ஷ்ராவ்யதே, யதா கதிப்ரதிஷேதஃ ஷ்ராவிதஃ — ‘ந தஸ்ய ப்ராணா உத்க்ராமந்தி’ இதி. ‘ப்ரஹ்மவிதாப்நோதி பரம்’ இத்யாதிஷு து, ஸத்யபி ஆப்நோதேர்கத்யர்தத்வே, வர்ணிதேந ந்யாயேந தேஷாந்தரப்ராப்த்யஸஂபவாத் ஸ்வரூபப்ரதிபத்திரேவேயம் அவித்யாத்யாரோபிதநாமரூபப்ரவிலயாபேக்ஷயா அபிதீயதே — ‘ப்ரஹ்மைவ ஸந்ப்ரஹ்மாப்யேதி’ இத்யாதிவத் இதி த்ரஷ்டவ்யம். அபி ச பரவிஷயா கதிர்வ்யாக்யாயமாநா ப்ரரோசநாய வா ஸ்யாத், அநுசிந்தநாய வா; தத்ர ப்ரரோசநஂ தாவத் ப்ரஹ்மவிதோ ந கத்யுக்த்யா க்ரியதே, ஸ்வஸஂவேத்யேநைவ அவ்யவஹிதேந வித்யாஸமர்பிதேந ஸ்வாஸ்த்யேந தத்ஸித்தேஃ; ந ச நித்யஸித்தநிஃஷ்ரேயஸநிவேதநஸ்ய அஸாத்யபலஸ்ய விஜ்ஞாநஸ்ய கத்யநுசிந்தநே காசிதபேக்ஷா உபபத்யதே; தஸ்மாதபரவிஷயா கதிஃ. தத்ர பராபரப்ரஹ்மவிவேகாநவதாரணேந அபரஸ்மிந்ப்ரஹ்மணி வர்தமாநா கதிஷ்ருதயஃ பரஸ்மிந்நத்யாரோப்யந்தே. கிஂ த்வே ப்ரஹ்மணீ — பரமபரஂ சேதி? பாடம் — ‘ஏதத்வை ஸத்யகாம பரஂ சாபரஂ ச ப்ரஹ்ம யதோஂகாரஃ’ இத்யாதிதர்ஷநாத். கிஂ புநஃ பரஂ ப்ரஹ்ம கிமபரமிதி, உச்யதே — யத்ர அவித்யாகரிதநாமரூபாதிவிஷேஷப்ரதிஷேதாத் அஸ்தூலாதிஷப்தைர்ப்ரஹ்மோபதிஷ்யதே, தத்பரம்; ததேவ யத்ர நாமரூபாதிவிஷேஷேண கேநசித்விஷிஷ்டம் உபாஸநாயோபதிஷ்யதே — ‘மநோமயஃ ப்ராணஷரீரோ பாரூபஃ’
இத்யாதிஷப்தைஃ, ததபரம். நநு ஏவமத்விதீயஷ்ருதிருபருத்யேத — ந, அவித்யாகரிதநாமரூபோபாதிகதயா பரிஹரிதத்வாத். தஸ்ய ச அபரப்ரஹ்மோபாஸநஸ்ய தத்ஸஂநிதௌ ஷ்ரூயமாணம் ‘ஸ யதி பிதரிலோககாமோ பவதி’ இத்யாதி ஜகதைஷ்வர்யலக்ஷணஂ ஸஂஸாரகோசரமேவ பலஂ பவதி, அநிவர்திதத்வாதவித்யாயாஃ; தஸ்ய ச தேஷவிஷேஷாவபத்தத்வாத் தத்ப்ராப்த்யர்தஂ கமநமவிருத்தம். ஸர்வகதத்வேபி ச ஆத்மநஃ, ஆகாஷஸ்யேவ கடாதிகமநே, புத்த்யாத்யுபாதிகமநே கமநப்ரஸித்திஃ இத்யவாதிஷ்ம ‘தத்குணஸாரத்வாத்’ இத்யத்ர. தஸ்மாத் ‘கார்யஂ பாதரிஃ’ இத்யேஷ ஏவ ஸ்திதஃ பக்ஷஃ; ‘பரஂ ஜைமிநிஃ’ இதி து பக்ஷாந்தரப்ரதிபாநமாத்ரப்ரதர்ஷநஂ ப்ரஜ்ஞாவிகாஸநாயேதி த்ரஷ்டவ்யம்||
——————————————————–
அப்ரதீகாலம்பநாதிகரணம்||4.3.15||–அப்ரஂதீகாலம்பநாந்நயதீதி பாதராயண உபயதாதோஷாத்தத்க்ரதுஷ்ச||4.3.15||–

ஸ்திதமேதத் — கார்யவிஷயா கதிஃ, ந பரவிஷயேதி. இதமிதாநீஂ ஸஂதிஹ்யதே — கிஂ ஸர்வாந்விகாராலம்பநாந் அவிஷேஷேணைவ அமாநவஃ புருஷஃ ப்ராபயதி ப்ரஹ்மலோகம், உத காஂஷ்சிதேவேதி. கிஂ தாவத்ப்ராப்தம்? ஸர்வேஷாமேவ ஏஷாஂ விதுஷாம் அந்யத்ர பரஸ்மாத்ப்ரஹ்மணஃ கதிஃ ஸ்யாத்; ததா ஹி ‘அநியமஃ ஸர்வாஸாம்’ இத்யத்ர அவிஷேஷேணைவ ஏஷா வித்யாந்தரேஷ்வவதாரிதேதி. ஏவஂ ப்ராப்தே, ப்ரத்யாஹ — அப்ரதீகாலம்பநாநிதி; ப்ரதீகாலம்பநாந்வர்ஜயித்வா ஸர்வாநந்யாந்விகாராலம்பநாந் நயதி ப்ரஹ்மலோகம் — இதி பாதராயண ஆசார்யோ மந்யதே; ந ஹி ஏவம் உபயதாபாவாப்யுபகமே கஷ்சித்தோஷோஸ்தி, அநியமந்யாயஸ்ய ப்ரதீகவ்யதிரிக்தேஷ்வப்யுபாஸநேஷூபபத்தேஃ. தத்க்ரதுஷ்ச அஸ்ய உபயதாபாவஸ்ய ஸமர்தகோ ஹேதுர்த்ரஷ்டவ்யஃ; யோ ஹி ப்ரஹ்மக்ரதுஃ, ஸ ப்ராஹ்மமைஷ்வர்யமாஸீதேத் — இதி ஷ்லிஷ்யதே, ‘தஂ யதா யதோபாஸதே ததேவ பவதி’ இதி ஷ்ருதேஃ, ந து ப்ரதீகேஷு ப்ரஹ்மக்ரதுத்வமஸ்தி, ப்ரதீகப்ரதாநத்வாதுபாஸநஸ்ய. நநு, அப்ரஹ்மக்ரதுரபி ப்ரஹ்ம கச்சதீதி ஷ்ரூயதே; யதா பஞ்சாக்நிவித்யாயாம் — ‘ஸ ஏநாந்ப்ரஹ்ம கமயதி’ இதி — பவது, யத்ர ஏவம் ஆஹத்யவாத உபலப்யதே; ததபாவே து ஔத்ஸர்கிகேண தத்க்ரதுந்யாயேந ப்ரஹ்மக்ரதூநாமேவ தத்ப்ராப்திஃ, ந இதரேஷாம் — இதி கம்யதே||
——————————————————–
விஷேஷஂ ச தர்ஷயதி||4.3.16||

நாமாதிஷு ப்ரதீகோபாஸநேஷு பூர்வஸ்மாத்பூர்வஸ்மாத் பலவிஷேஷம் உத்தரஸ்மிந்நுத்தரஸ்மிந் உபாஸநே தர்ஷயதி — ‘யாவந்நாம்நோ கதஂ தத்ராஸ்ய யதாகாமசாரோ பவதி’ ‘வாக்வாவ நாம்நோ பூயஸீ’ ‘யாவத்வாசோ கதஂ தத்ராஸ்ய யதாகாமசாரோ பவதி ‘ ‘மநோ வாவ வாசோ பூயஃ’ இத்யாதிநா. ஸ ச அயஂ பலவிஷேஷஃ ப்ரதீகதந்த்ரத்வாதுபாஸநாநாம் உபபத்யதே. ப்ரஹ்மதந்த்ரத்வே து ப்ரஹ்மணோவிஷிஷ்டத்வாத் கதஂ பலவிஷேஷஃ ஸ்யாத். தஸ்மாத் ந ப்ரதீகாலம்பநாநாம் இதரைஸ்துல்யபலத்வமிதி||

இதி ஷ்ரீமத்பரமஹஂஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஷ்ரீகோவிந்தபகவத்பூஜ்யபாதஷிஷ்யஸ்ய ஷ்ரீமச்சஂகரபகவதஃ கரிதௌ
ஷாரீரகமீமாஂஸாஸூத்ரபாஷ்யே சதுர்தாத்யாயஸ்ய தரிதீயஃ பாதஃ||
—————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீவர் திருவடிகளே சரணம் .