ஸ்ரீ பாஷ்ய அம்ருத சாரம் -மூன்றாம் அத்யாயம் -ஸ்ரீ மன்னார்குடி ஸ்வாமிகள் —

சித்த த்விகம் -முதல் இரண்டும் -ஸ்வரூப ஸ்வ பாவங்களை சொல்லி / ஸாத்யத்தால் சுவீகரித்து-வசீகரித்து – பலம் ஆக மேல் இரண்டும் —
சாதனா அத்யாயம் -சித்தம் சாதனம் -சாத்தியம் –
நான்கு பாதங்கள் -முதல் இரண்டும் உபாசனத்துக்கு முன் -யோக்யதை
மூன்றாவது சாஷாத் உபாசனம் -வித்யா பேதங்கள்
நான்காவதில் உபாசனம் பண்ணும் பொழுது -அங்கங்கள் வர்ணாஸ்ரம தர்மங்கள் இத்யாதி –
காம்பற தலை சிரைத்து -அத்யந்த அப்ரியங்கள் விஷயாந்தரங்களில் -விரக்த அபரமாத்மினி -வீடுமின் முற்றவும் முதலில் வேண்டுமே
-விரக்தி முதல் பாதம் -பகவத் விஷய ப்ரீதி இரண்டாம் பாதம்
வைராக்ய பாதம் /உபய லிங்க பாதம் -இரட்டை சின்னம் -/இல்லதும் உள்ளதும் அல்லது அவன் உரு -வைராக்யம்
–எல்லையில் அந்நலம்-உபய லிங்கம் –
அல்லி மாதர் புல்க நின்ற -புல்கு பற்று அற்றே
குண உப சம்ஹார பேதம் -வித்யா பேதங்கள் -குணங்களால்
நான்காவது அங்க பாதம் –வர்ணாஸ்ரமம்-ஆத்மகுணங்கள் –தன்னிடம் தோஷம் அசலார் இடம் குணங்கள் –மட்டுமே தெரிய வேண்டும் –
வைராக்ய பாதம் -ததந்திர பிரதிபந்தக அதிகரணம் முதலில் -ஸ்தூல -ஸூ ஷ்ம -சரீரத்திலும் பிரகிருதி ஸூ ஷ்மத்துடன் தொடரும் —
கர்மா வஸ்யத்துக்கு பிரகிருதி சம்பந்தமே காரணம் -அடுத்த சரீரமாக பூத ஸூ ஷ்மம் -/ நடுவில் உள்ள திசையிலும் பிரகிருதி சம்பந்தம் –
ப்ரஹ்ம ஞானம் வேதாந்த ஞானம் பக்தி பிரபத்தி உடனே மீளலாம்
தத் -சப்தம் -முன்பு சொன்ன -ஸமஞ்ஞா மூர்த்தி -சரீரம் குறிக்கும் –ரம்கதி கச்சதி -சம்பரிஷ்வந்த -விட முடியாமல் இணைந்தே செல்கிறான்
ப்ரச்னம் பிரதி வசனம் -கேள்வி பதில்கள் மூலம் -நிரூபணம் -பஞ்சாக்கினி வித்யை -ஸ்வேதகேது –
எங்கே போகிறார்கள் -திரும்பி வரும் மார்க்கம் எது -பர லோகம் போகாதவர்கள் / தேவ யாமோ பித்ரு யாமம் வேறுபாடு -ஸூஷ்ம பூதங்கள் எப்படி சரீரம் -இப்படி ஐந்து கேள்விகள்
பாஞ்சால அரசர் இடம் -ஆருணி தகப்பனாரும் -எனக்கே தெரியவில்லை -ஐந்தாவது அக்னி ஆஹுதி எப்படி சரீரம் முதலில் பதில் சொல்லி –
விஹிதமாக செய்யும் சிஷ்டாதிகாரிக்கும் இப்படியே -கைமுதிக நியாயத்தால் அனைவருக்கும் -பக்தி பிரபத்தி மட்டும் செய்யாமல்
-இஷ்டாதிகளை செய்து -அக்னியில் பண்ணும் யாகம் ஹோமம் செய்பவர்களில் என்றவாறு –
சோம ராஜ சரீரம் -யுகாதி பலமாக -/அனுபவித்து -புண்ய கர்மாக்கள் -ஸ்வர்க்கத்துக்கு அனுகுணம் போக்கி -மீதி புண்ய பாபங்கள் உடன் திரும்பி –
வெவ்வேறு நாட்டு பணம் கொண்டு போனவன் அந்த அந்த நாட்டு பணத்தை அந்த அந்த நாட்டில் செலவழித்து போகம் அனுபவிப்பது போலே –
சந்திரனில் விழுந்து -பர்ஜன்யன் மேகத்துடன் கலந்து –வர்ஷம் -மழை உடன் பூமியில் விழுந்து -தானிய விசேஷங்கள் -ஒதுங்கி —கர்ப்ப வாசம் –
தேகாந்தர பிராப்தி -பூத ஸூ ஷ்மத்துடனே செல்கிறான் –
சாந்தோக்யம் -பிரஸ்னம் வைத்து –இவற்றுடன் செல்கிறான்
பூத ஸூ ஷ்மம் அப்பாக சொல்வது நீர் அதிகம் என்பதால் -பூயஸ்ய நியாயம் –
இந்திரியங்கள் உடனே செல்கிறான் –வாக் அக்னியை /சஷூஸ் ஆத்ய / பிராணன் வாயுவிடம் -இப்படி -அபிமான தேவதை -சாஸ்திரம் சொல்கிரஸ்தே பூர்வ பஷி
கேசங்கள் வனஸ்பதி -அடையும்-ரோமங்கள் -சரீரத்தில் ஒளஷதி அடையும் சொல்லுமே -மரணம் அடைந்தவன் கேசங்கள் போக வில்லையே –
கேச ஸ்மெஸ்ரு ரோமம் -தலை முகம் உடம்பில் உள்ளவை -அதனால் இந்த சுருதி கௌணம்-
பூத ஸூ ஷ்மம் ஆஹுதியில் சொல்லவில்லையே -ஸ்ரத்தா சப்தம் -ஆப -அர்த்தம் -அப்புக்கு இன்னொரு பெயரே ஸ்ரத்தா -வைதிக பிரயோகம் –
ஜீவா பிரசத்தாபமே இல்லையே -இஷ்டாதிகாரி விஷயம் –
பிரக்ருதிக்கு பராதீனமாகவே இருக்கிறான் -எப்பொழுதும்
அடுத்து -சுவர்க்கம் சென்று திரும்பி – -மீண்டும் கர்மம் பண்ண —
கர்மா சேஷம் இல்லாமல் வர வில்லை –தீர்ந்தால் சரீரம் கிடைக்காதே -சரீரம் ஏற்படுவதால் கர்மா சேஷம் உண்டே –
புண்ய கர்மா உடன் வந்தவன் ப்ராஹ்மண சத்ரியன் -பாபா கர்மா உடன் ஸூத்ர சங்கம ஸ்தாவர யோநி எடுக்கிறான் –
-4-ஸூ த்ரங்கள் கொண்ட அதிகரணம்
அவரோகணம் -திரும்பி வந்து -ஆரோஹணம் போனவன் -அனுசயவான் -அனுபவிக்க வேண்டியவற்றை முடித்து
த்ருஷ்டா பிருதிவ்யாம் சுருதி ஸ்ம்ருதிகளால் அறிகிறோம் -உசிதமான யோனிகளில் -வந்து –தர்சநாத் –கௌதம தர்ம ஸூ த்ரம் ஆபத்ஸ்தம்ப ஸ்ம்ருதி ஸூ த்ரம் –
வர்ண ஆஸ்ரம ஸூ கர்மா நிஷ்டா ப்ரெத்யா-கர்மா சேஷத்தாலே -விசிஷ்டா தேகம் ஜாதி குலம் வித்யை தர்ம அனுஷ்டானம் உடன் பிறந்து –
-சக்கரமாக மாறி மாறி சுழன்று பல பிறவிகளில் பிறந்து –
ஆகையால் கர்மா சேஷத்துடனே வருகிறான் –சரணம் ஆசாரம் -ஸ்நான ஸந்த்யாதி கர்மாக்கள் -ஆச்சார ப்ரபோ தரமோ -பலபிரதன் அச்சுதன் —
ஆச்சாரம் கர்மாவுக்கு அத்யந்த அபேக்ஷிதம் லக்ஷனையால் ஆச்சாரம் கர்மாவை குறிக்கும் -ஒரு பக்ஷம்
உப லக்ஷணமாக கொண்டு போக வேண்டாம் சரண சப்தத்துக்கே கர்மா அர்த்தம் -ஸூ ஹ்ருதங்களை ஆச்சார சப்தங்களால் சொல்லலாம் –இன்னும் ஒரு பக்ஷம் –

அநிஷ்டாதிகரணம்-இஷ்டாதிகாரிக்கே முன்பு திரும்பி திரும்பி பார்த்தோம் -இவர்கள் நிஷித்தமே குர்வந்தி- விஹிதங்களை செய்யாமல் –
–5-பூர்வ பக்ஷ ஸூ த்ரங்கள் இதில் –புருஷார்த்த அதிகாரணத்திலும் இதே போலே -5-பூர்வ பக்ஷ ஸூ த்ரங்கள்
மொத்தம் -20-பூர்வ பக்ஷ ஸூ த்ரங்கள்
சந்திரன் -சுவர்க்கம் -திரும்பி முண்டு பர்ஜன்யம் -பஞ்சமாஹூதி –
இவர்களுக்கு சந்த்ர லோக பிராப்தி இல்லை -உண்டு என்பது பூர்வ பக்ஷம் -என்பர் -அநிஷ்டாதிகாரி அபி ச –சந்த்ரமச கச்சந்தி பொதுவான சுருதி காட்டி
-பேதம் காட்டாமல் –அவிசேஷேண –
சந்திர லோகம் மூலம் நரகம் போக மார்க்கம் இல்லையே -அதுக்கு போக வேண்டிய சரீரம்
எம லோகம் சென்று அனுபவித்து அங்கு இருந்து சந்த்ர லோகம் போவார்கள் திரும்பி வரும் வழியில் என்பர்
ஐதரேஷாம் -அநுஷ்டாதிகாரினாம் -ஸம்யமனம் -யமன் கொடுக்கும் சிஷை -அனுபூய -அனுபவித்து பாபம் போன பின்பு ஆரோஹ அவரோஹ -என்பர் –
அபி சப்த -ஏழுவகை-நரகங்கள் -/ தத்ர அபி -அங்கும் யமன் வியாபாரம் –/
மேலே சித்தாந்தம் – இரண்டு மார்க்கம் -வித்யா / கர்மா -வித்யா மோக்ஷ சாதனா ஞான விசேஷங்கள் பக்தி பிரபத்தி -அர்ச்சிராதி மார்க்கம்
கர்மா -ஸூ ஹ்ருத கர்மா -பாப மிஸ்ரம் இல்லாமல் -ஏவம் இரண்டும் சொல்லி -பஞ்சாக்கினி வித்யை -பாபிகள் இந்த இரண்டிலும் இல்லை
மார்க்க த்வயமும் இவர்களுக்கு இல்லை -/ மூன்றாவது மார்க்கம் இல்லை -தூமாதி அர்ச்சிராதி மார்க்கம் தவிர
இங்கேயே மரணம் பிறப்பு -பூச்சிகள் இல்லை விட்டு இலைக்கு போவது போலே –
பஞ்சாக்கினி சம்பந்தம் இல்லாமல் –சரீர பிராப்தி ஏற்படாதே -பாபிகளுக்கு மட்டும் இல்லை புண்யர்களுக்கும் உண்டே என்பர் திரௌபதி போல்வார்
பாண்டவர்களுக்கு செய்தது எல்லாம் இவளுக்காக –
யாக அக்னியில் இருந்து வந்தவர்கள்
பஞ்சாக்கினி நிரபேஷ சரீரம் உண்டு என்பர் இதனால்
லோகே தர்சநாத் -/-மூன்று வகை 1- ஜீவஜம் -ஸ்த்ரீ கர்ப்பம் சேர்ந்து -ஜலாயிஜம்-என்றும் சொல்வர் –
-2-ஆண்டகம் முட்டை –இட்டு குஞ்சு பொரிக்கும் /-3-சரீர அழுக்கு ஸ்வேதம் வியர்வை -உண்டாகும் கிருமிகள் –ஸ்வேதஜம் -சம்ஜோசகம் –உத்பிஜம் மூன்றும்
கர்மா வித்யா -இரண்டு தான் அங்கு -இவர்கள் இங்கேயே பிறந்து பிறந்து இறப்பதே அநிஷ்டாதிகாரிகளுக்கு என்றதாயிற்று –
சர்வம் சஹா –பூமிக்கு வாசகம் -அனுதினம் மங்களானி-
இஷ்டாதிகாரிகளுக்கு -ஆகாச பர்ஜனியாதிகளில் சரீரத்துடன் இருக்கிறார்களா -சம்ச்லேஷத்துடன் உள்ளார்களா அடுத்த விசாரம் -சரீர வாசகம் உண்டே –
சம்ஸ்லிஹ்டர்களாகவே உள்ளார்கள் -ஆகாச சரீரமாக இல்லை -அசித் பதார்த்தமாக ஒன்றி உள்ளான் -தத் ஸ்வ பாவமாகவே
-பிரளய காலம் போலே அசித் அவிஷ்டானமாகவே உள்ளான் –
இப்படி சொல்லி மேலும் வைராக்யம் வளர –
மேலே மழையாக பொழுது விரீஹாதி திசைகளில் மேலும் மோசமாக -அவற்றுள் ஒன்றி -விரீத்திக்குள்ள ஒரே ஜீவன் தான் பலன் அனுபவிக்க
-அவற்றுள் ஒன்றி இவன் உள்ளான் -கொஞ்ச காலம் இல்லை -ஆகாசாதிகளில் போலே இல்லை -இங்கே நெடும் காலம் இருக்கிறான்
-தான்யாதிகளில் உள்ள காலம் நிறைய -துர் நிஷ்பன்ன காலம் –
மேலே நாதியதிகரணம் –
சம்ச்லேஷமாக தான் அடைந்து உள்ளான் -விரீஹாதிகளில் நெடும் காலம் -சரீரியாக உள்ளான் -சம்ச்லேஷம் மாத்திரம் இல்லை -பூர்வ பஷி
முன்பு விசாரித்த இரண்டிலும் விரீஹாதிகள் வர வில்லை -ஆகாசாதிகளில் வேறு பாடு சொல்லப் பட்டு -தத் சாதிருச அபவாத் -சரீரத்வம் சொல்வர் –
பூர்வ பக்ஷ அதிகரணம்
அன்யேன அதிஷ்டித்தே விரீஹாதி-கர்மாவால் இல்லாமல் -சித்தாந்தம் -இயம் சரீரம் அயம் ஜீவா அதிஷ்டித்தே -அதிஷ்டானம் கர்மா பலம் அனுபவிக்க
-இங்கே அன்யேன அதிஷ்டிதம்
அதனால் அஸ்ய சம்ஸ்லேஷக -பூர்வவத் -முன்பு எல்லாம் சேர்த்தே படிக்கப் படுவதால் -ஸ்ருதியிலே -வேறுபாடு சொல்ல வில்லையே –
ஆகாசம் –போன்றவற்றையும் விரீஹாதிகளையும் சேர்த்தே சொல்லப் படுவதால் -அதே போலே இங்கும் சம்ச்லேஷமே -சித்தாந்தம்
இன்னும் ஒரு காரணம் -அனுபவிக்க பிராரப்த கர்மா காரணம் சரீரம் எடுக்க -பிராரப்தம் அனுபவித்தே சுவர்க்கம் விட்டு வந்தவன்
அடுத்த பிராரப்தம் அனுபவிக்க தானே வேறே சரீரம் எடுக்க வேண்டும் -அதனால் இங்கும் சரீர பிராப்தி இல்லை -சம்ச்லேஷம் மாத்திரமே
யாகாதிகள் -செய்து சம்பாதித்த கர்மா -பாபம் புண்ணியம் இரண்டும் கலந்தே இருக்கும் -சுவர்க்கத்தில் புண்யம் தானே அனுபவித்து கழித்தான்
-பாபம் அனுபவிக்க இங்கே விரீஹாதிகளில் சரீரம் என்பர் பூர்வ பஷி இதற்கு மேலும் –
யுகாதி கர்மா அசுத்தம் -பாபங்கள் கலந்த புண்ய கர்மா என்றபடி -பசு ஹிம்சாதிகள் பாபம் என்பர் -சுவர்க்கத்தில் துக்கம் அனுபவிக்க முடியாதே -என்பர் சாங்க்யர் –
அசுத்தம் இதிசேத் ந –சப்தாத்
பாபம் இல்லை -சப்தமே பிரமாணம் -இவை பாபங்கள் அல்லவே -சித்தாந்தம் ஸூத்ரம்
இதற்கு மீமாம்சகர் –யாகத்தில் உள்ள அங்கங்கள் சில பலன் கொடுத்தால் -அவை புருஷார்த்தம் ஆகும் –
தனிப்பட்ட பலன் இல்லாமல் -சேஷ பூதன் -பர கத அதிசய –யஸ்ய ஸ்வரூபம் -சேஷ லக்ஷணம் -தனி பலன் இருக்காதே அங்கங்களுக்கு –
அங்கங்கள் அங்கிக்கு பலன் கொடுக்கவே -தனி பலன் இல்லையே -ப்ரோக்ஷணம் பண்ணி யாகம் செய்வது போலே
மரப்பாத்திரம் ஜலம் -இந்திரியங்கள் ஜெயம் / இவை போல்வன யாக அதிஷ்டான பலன் -அங்கங்களுக்கு யாக பலன் -மட்டுமே
கர்த்ருத்வ புருஷார்த்தம் ஜிஜ்ஜாசா -பூர்வ -மீமாம்சகர் நான்காவது பாதம் –
சேனையாகம் செய்தால் விரோதி மரிப்பான் செய்தவன் நன்றாக பிராப்தி -நடுவில் பிராயச்சித்தம் செய்து தவிர்க்கலாம்
யாகம் செய்பவன் பொய் சொல்லக் கூடாது தனித்து சொல்லும் -முன்பே சத்யம் வைத்த பொதுவாக சொல்லி இங்கு சொல்வது அங்கமாக இருப்பதால்
யாக தீக்ஷை -சரீரியாக இருந்தால் -ரேதஸ் உபயோகி ஆக மாட்டானே -சரீரம் இல்லை -சம்யோகம் மட்டுமே தான் அடுத்த ஸூத்ரம் –
நான்கு ஸூத்ரங்களால் காட்டி அருளுகிறார்
ஆறு அதிகரணங்களால் வைராக்யம் பூர்வமாக வளரும் –
ஸ்வப்னா/ ஸூ ஷூப்தி / மூர்ச்சா தசை -மேலே நான்கு அதிகரணங்கள் -முதலில் -ஸந்த்யாதிகாரணம் -6-ஸூ த்ரங்கள் -ஸ்வப்ன தசை –
உபய லிங்காதி கரணம் -கடைசியில் –
ஸ்வப்னம் ஸ்ருஷ்ட்டி -ஜீவன் -பூர்வ பக்ஷம் / ஸ்ருஷ்டிக்கப்படும் பதார்த்தங்கள் மித்யை -ஆத்மா ஞானம் சங்கோசத்தால் படைத்து –
அதே போலே லோகமும் பொய்யானது -என்பான் -/ஸ்வப்னம் பதார்த்தங்கள் நித்யம் என்றால் ஜகம் மித்யை காட்ட முடியாதே –
முதல் இரண்டு ஸூ த்ரங்கள் பூர்வ பக்ஷ சூத்ரம் –
சந்த்யம் -ஸ்வப்பனம் -இடையில் உள்ளது -/ஸ்ருஷ்ட்டி ஜீவ ஸ்ருஷ்ட்டி -ஸ்ருதி சொல்லிற்றே-ஆகது -ஸ்ருதி பிரசித்தம் —
தத்ர -ஸ்வப்ன ஸ்தானத்தில் -ந ரத ரதயோகம்-குதிரைகளோ -மார்க்கங்களோ இல்லை -ஸ்ருஷ்டிக்கிறான் –
ஆனந்தம் -கொடுக்கும் -குண விசேஷங்கள் -பிரியமான விஷயம் பார்த்தால் மோதம் -கையில் கிடைத்தால் பிரமோதம் -அனுபவித்து ஆனந்தம் –
வேஸந்தம்-புஷ்கரணி –குளம் –ஓடைகள் -சஹி கர்த்தா -ஹி சப்தம் பிரசித்தி -ஸ்வப்னா ஷ்ரஷ்டா பற்றிய பிரகரணம் -/ பிரம ரூபம் -இல்லாதவற்றை ஸ்ருஷ்ட்டித்தால் –
ஜீவனால் ஸ்ருஷ்டிக்க முடியுமா -சங்கை போக்க -நிர்மாதா ஏகே –ஸ்ருஷ்ட்டித்தால் நிர்மாணம்
-சில சாகைகள் ஜீவனே -புத்ராதிகள்-ஸ்ருஷ்டிக்க தகுதி உள்ளவன் -கட சாகையில் சொல்லும் –
இந்திரியங்கள் தூங்கும் பொழுது -தான் முழித்து மனஸ் மட்டும் விளித்து -தர்ம ஞான பூதம் மட்டும்
-ஜாக்ரதை அவஸ்தை இந்திரியங்கள் மனஸ் எல்லாம் விஷயங்களை கிரஹிக்கும் -ஸ்வப்ன தசையில் மனாஸ் மட்டும் -இந்திரியங்கள் காரியங்களும் மனஸ்
ஸூ ஷூப்தி தசையில் மனசும் கிரகிக்காதே / பிராண சஞ்சாரம் மட்டும் -அல்பமாக இருந்தால் மூர்ச்சா தசை கோமா தசை / ஆல்பமும் போனால் மரணம்
சூப்தாம்-ஏஷூ-இச்சிக்கும் பொருளை நிர்மாணித்து -புருஷோ -அதனால் ஜீவனுக்கு முடியும் என்பர் –
காமம் -இச்சையா -இச்சைக்கு உண்டான பொருள்களையா -பதார்த்தங்கள் –
சர்வான் காமான் -நசிகேது இடம் விருப்பமான பொருளை எம தர்ம ராஜன் கேட்டான் -காமா சப்தம் -பொருள்களை குறிக்கும்
நிராகரித்து சித்தாந்தம் மேலே –
மாயா மாத்திரம் –து -சப்தம் -பூர்வ பக்ஷம் வியாவர்த்திக்கும் /மாயா -அத்யந்த ஆச்சார்யம் -/ ஈஸ்வர ஸ்ருஷ்டியே -ஜீவா ஸ்ருஷ்ட்டி இல்லை –
ஸ்வப்னம் பார்க்கிறவன் மட்டும் காண முடியும் -பலராலும் பார்க்க முடியாதே -பிரமம்/ ஒரு கால விசேஷத்தில் –மட்டும் -இதுவும் மித்யைக்கு -அத்யந்த ஆச்சர்யம் -இதனாலே
அதி அல்ப புண்ய பாப கர்மா அனுபவித்து கழிக்கவே -/ ஒருவன் மட்டும் கண்ணும் படி அதுவும் ஒரு காலத்தில் -மித்யை இல்லை -ஆச்சர்யம் என்றவாறு -மாயா மாத்திரம் -ஸத்யஸங்கல்பத்துவம் ஜீவனுக்கு இல்லையே -சம்சார தசையில் –
பர அபிதயாத் -பரமாத்வாவுடைய – சங்கல்பத்தாலே தான் திரோதானமும் வெளிப்பாடும் -தேக யோகாத் -தேக சம்பந்தத்தால் –த்வாரா என்றபடி
தேவ மனுஷ்ய திர்யக் ஸ்தாவர –பிரளய -வா சப்தம் -அசித் போலே ஸூ ஷ்மம் /தத்ர -யதா அந்யத்ர பார்வதி மற்ற இடம் போலே அனைவரும் கண்ணும் படி இல்லை
-அத தத்ர -வியாவச்சேதம் -ஸ்வப்ன காலத்தில் மாத்திரம் இவனுக்கு மாத்திரம் -என்பதே ஸ்ருதிக்கு அர்த்தம்
ஜாக்ரதை தசை போலே பதார்த்தங்கள் இல்லை என்றவாறு -பரமாத்மா விஷயமே தவிர ஜீவா விஷயம் இல்லை -மேலே ஸ்ருதி சொல்லுமே
ஸூ ஸகத்–ஸ்திதி -ஸ்வப்னங்கள் மித்யை இல்லை -நித்யம் சத்தியமே –
ததபாகு அதிகரணம் –ஸூ ஷூப்தி தசை -2-ஸூ த்ரங்கள் –
ஆழ்ந்த நிலை உறக்கம் -விசாரம் -தத் சப்தம் -ஸ்வப்னம் -இல்லாமை -ஸூ ஷூப்தி -இதில் -தத் அபாவகம் /-72000-நாடிகள் ஹிருதயத்தில் இருந்து
–/மாம்ச பிண்டத்தில் சென்று தூங்குகிறான் -ஈஸ்வரன் இடம் -/இப்படி மூன்றும் -/ நாடி -மாம்ச பிண்டம் / ஈஸ்வரன் -மூன்று ஸ்ருதி சமான அர்த்தம் –
ஜீவனும் அணு –மூன்று இடங்களில் எப்படி -விகல்பம் -நாடியோவா புரிதத்வாவோ ஈஸ்வரன் இடமோ -/ சமுச்சயம் -பிரயோஜன விசேஷ -ஸ்தான பேதம் -/ மாடியிலே -கட்டிலில் -பர்யங்கத்தில் படுத்து இருப்பவனை போலே -நாடிகள் -புரி-பரமாத்மா -மாடி -காட்டில் -மெத்தை ஸ்தானம் போலே -கார்ய பேதாத் -பிரயோஜன பேதாத் -விரோதம் இல்லை –
இரண்டு ஸூ த்ரம் மூன்று ஸ்தானம் -நாடி ஈஸ்வரன் -புரி ஸ்தானம் இல்லை அது சுருதியில் ச காரத்தால் -காட்டி -பிதா ச பரித்யஜ்ய மாதாவை சொன்னது போலே –
அத ப்ரபோத -தஸ்மாத் -கடைசி ஸூ த்ரம்–பரமாத்மாவிடம் இருந்து எழுந்து வருகிறான் -அவன் மடியில் படுத்து உறங்கி வருகிறோம் நமக்கு அறியாமலே –
ச ஏவ -பூர்வ பஷி -வந்தவன் வேற -பரமாத்மாவை அடைந்தவன் எதற்கு திரும்புவான் -/ச ஏவ -அவனே என்பதால் -அத்தை மறுத்து –
கர்ம-அநு ஸ்ம்ருதி-சப்த -விதி -வியர்த்தம் –நான்கு ஹே துக்கள்-கர்மபலன் -தொடர / நினைவு தொடர்கிறதே / அந்த ஜீவன் அந்த சரீரம் உடன் வருகிறான் ஸ்ருதியும் சொல்லுமே /
மோக்ஷம் அடைய சொல்லும் சாதனங்கள் வியர்த்தம் ஆகுமே -நான்கு காரணங்களால் ச ஏவ –
சங்கைக்கு இடம் உண்டோ என்னில்–இதை கொண்டு மாயாவதி சாங்க்ய வாதம் நிரசனம்
அஹம் அந்தக்கரணம் –அஹம் அர்த்தம் ஆத்மா இல்லை -பிரதி ஸூ ஷிப்ப்தி விநாசம் -அடைகிறது வேறே ஆத்மா என்பான்
பிராண சஞ்சாரம் -குறைந்து மூர்ச்சா தசை / களைத்து -முன்பு -அதிர்ச்சியால் இதற்கு நிமித்தம் -/ ஸூ ஷிப்ப்திக்கும் மரண தசைக்கும் இடைப்பட்ட நிலை –
பரமாத்மாவுடைய உபகாரங்களை இது வரை அருளிச் செய்து -அப்ருதக் சித்தம் –ஒருக்காலும் விடாமல் –
சம்சர்க்க தோஷம் தட்டாமல்
ந -சம்சயம் நிரசிக்கப் பட்டு -ஸ்தான தோபி–ஸ்தானங்களில் இருந்தாலும் -கூட -பரஸ்ய உபய லிங்கம் –
ஸ்வரூபத்திலே -ஸமஸ்த ஹேயா ப்ரத்ய நீகம்/ ஸமஸ்த கல்யாண குணாத்மகம் -பரிவதில் ஈசன் – துக்கமற்ற ஈசன் –ஸூ ஆராதத்வம் -1–6-/ இரட்டை அடையாளங்கள்
ஜீவனுக்கும் -சுத்த -ஜீவன் சாம்யம் -அபஹத பாப்மாதி –அஷ்ட குணங்கள் -பொதுவாக சொல்லப் பட்டதே -/சரீர சம்பந்தத்தால் தோஷங்கள் -வருவது போலே –
பரமாத்மாவுக்கு உண்டாகுமோ -தசா பேதாத் -ந சேத /பிரத்யேக -அந்தர்யாமி ப்ரஹ்மம் -யா பிருத்வி –மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி —உள்ளே உள்ளவன் த்யானிக்கப் படுபவன் அறிய முடியாதவன் சரீரி நியமனம் ஐந்து லக்ஷணங்கள் சொல்லி -அம்ருதக-அதத் வாஸனாத் நிர் தோஷம் சொல்லிற்றே – ஒவ் ஒரு வசனத்திலும் –
அபி ச ஏவம் ஏகே –மேலும் சரீர சம்பந்தம் இருந்தாலும் கூட -ஜீவா பரமாத்மா பேதம் ஸ்பஷ்டமாக சொல்லப் பட்டுள்ளதே -கர்ம பலன் -காரணம் –
இரண்டு பறவைகள் -ஒரே மரம் -பேதம் உண்டே -கர்மா பலன் அனுபவிக்காமல் –
ஜீவனுக்கு சரீரம் பரமாத்மா -சரீரம் அற்றவனாக உள்ளான் -சரீரம் உடையவனாய் இருந்தும் -அடுத்த ஸூ த்ரம் –
வீட்டு விருந்தாளி -வீட்டு சொந்தக்காரர் வரவு செலவு பொறுப்பு போலே பரமாத்மா ஜீவன் -நியமிக்க -அவன் அனுபவிக்க இவன்
அதிகரண பிரஸ்தாபம் முதல் ஸூ த்ரம் -ஹேய ப்ரத்ய நீகம் மூன்று ஸூ த்ரங்கள் -மேலே கல்யாண குணாத்மகம் -உண்டு மூன்று ஸூ த்ரங்கள்
சத்யம் ஞானம் ஆனந்தம் -ஞான ஸ்வரூபம் மட்டும் பிரகாசவஸ் ச -ஞானம் மாத்திரம் –மற்ற கல்யாண குணங்கள் சொல்ல வில்லை
-பூர்வ பக்ஷம் -ஞானம் போலே இவற்றையும் கொள்ள வேண்டும் -சர்வஞ்ஞன் சர்வவித் -ஸ்ருதி வாக்கியங்கள் வியர்த்தம் ஆக கூடாதே
பராஸ்ய சக்தி ஞானம் பலம் வீர்யம் சக்தி தேஜஸ் –இத்யாதி சுருதிகள் உண்டே
-தர்சயதி ஸ்ருதி -ஸமஸ்த கல்யாண குணாத்மகம் -வேதாந்த சித்தம்
அபி ஸ்ம்ருத்யதே -ஸ்ம்ருதியிலும் சொல்லப் பட்டதே இந்த உபய லிங்கங்களும் -ஸ்ரீ கீதை
மேலே ஹேய ப்ரத்ய நீகத்வம்
வஸ்துவுடன் நித்ய சம்பந்தம் இருந்தும் தோஷம் தட்டாமல் -ஆகாசம் – சர்வ பதார்த்த சம்பந்தம் இருந்தாலும் -ததகத தோஷங்கள் தட்டாமல்
-நிரவயவம் -அவயவம் இல்லாததால்
ஜலதாரை -அம்சுமான் சூர்யன் –தோஷம் தட்டாதது போலே -யத ஆகாசம் -ஜலதாரை -சூர்யன் – சுருதிகள் /
ஜலதாரையில் இருப்பதாக தோற்றம் தானே நிஜமாக இல்லையே பூர்வ பக்ஷம் / பரமாத்மா ஜகத்தை சரீரமாக போலே தோற்றமா -இல்லையே -சம்பந்தம் உண்டே -/
பிரித்வ்யாதி அந்தராத்மா -பிராக்ருதமான சரீரம் இல்லை -ததகத தோஷம் வராது -/சாதன அபாவம் -ஹேது
-கர்மா நல்லதாக வர்த்ததே பாப கர்மாவால் ஷீயதே -இல்லையே -மலராது குவியாதே -த்ருஷ்டாந்தம் சொல்வது சில வற்றுக்கு தானே
-அந்த அம்சத்துக்கு தான் கொள்ள வேண்டும் –
இந்திரனுக்கு பட்டாபிஷேகம் போலே ஸ்ரீ ராம பட்டாபிஷேகம் -ரிஷி கரி பூசுகிறார் என்பர் பட்டர் /
அந்தர்பவாத -வ்ருத்தி ஹராசாத் அபவாத் –
கல்யாண குணாத்மகத்வத்துக்கு மேலேம் சூத்திரங்கள் / நேதி நேதி –ஆதேச உபதேச -பரம தத்வ உபதேசம் -இல்லை இல்லை
-எல்லாம் சொன்ன பின்பு -பூர்வ பக்ஷம் -அதாத ஆவேச நேதி நேதி இத்யாதி -சொல்லி இல்லை என்று மறுத்த பின்பு -சொல்ல வழி இல்லை என்பர் -இதுவே பரம தாத்பர்யம்
இவ்வளவு தான் என்று சொல்ல முடியாது -அளவை தான் சொல்லிற்று –
என்றுதான் இல்லை என்று தான் இல்லை -சொன்ன விஷயங்களுக்கு மேலே இருக்கும் -ஒவ் ஒன்றும் மேலே மேலே ஒவ் ஒரு அம்சங்களிலும் இருக்கும் என்றவாறு –
மேலும் மேலும் குணங்களை சொல்லிக் கொண்டே போகுமே -நிஷேதம் இல்லை என்றவாறு –
தத் அவ்யக்தக -எவ்வளவு சொல்லியும் நிரூபிக்க முடியாதே -ஸூ யம் பிரகாசம் –தானும் பிரகாசிப்பித்து மற்றவையும் காட்ட
-ப்ரஹ்மத்தால் ஞானமே நிரூபணம் -ஞானத்தால் ப்ரஹ்மம் நிரூபணம் இல்லை –
கல்யாண குணங்களை கொண்டு நிர்ப்பணம் இல்லை -நிரூபித்த ஸ்வரூப குணங்கள் இவை என்றவாறு –
அபி ஸம்ப்ரதானம் -உபாசனம் சம்யக் ராதனம் ஆராதனம் /ப்ரீதி பூர்வக வியாபாரம் -செய்தால் ப்ரீதி உண்டாகும் -கிரியா ரூபமானம் -ஞானத்தால் ஆராதனம் உபாசனம் / பிரத்யக்ஷம் -/த்ரஷ்டவ்ய ஸ்ரோதவ்யா இத்யாதி –நிரஞ்சன பரமம் சாம்யம் -/பிரத்யக்ஷம் அனுமானம் –
ஸம்ப்ரதானம் -பர ஞானம் என்றபடி -உபாசனம் என்பது இல்லை -பிரத்யக்ஷம் -பர ஞானம் கொண்டே -காட்டவே தானே காணலாம்
-தர்சன சமா நாதிகாரம்-மடுவில் கரையில் பட்டவனை போலே திருவாணை நின்னாணை போகல் ஓட்டேன் என்று இருக்கும் படி பண்ணி
அவா அற்று வீடு பெறுவதற்கு முந்திய நிலை –
கர்மணி அப்யாசாத்-அப்யஸித்து பெற்ற ஞானம் -/ ஸ்வரூபம் -லிங்கம் -அநந்த கல்யாண குண யோகமே -சாஷாத் அடையாளம் –
அகில ஹேய ப்ரத்ய நீகம் இதற்க்கு உபயோகி -என்று நியமிக்கிறார் –
அடுத்த அதிகரணம் -அம்ச பூதன் ஜீவன் -அவனை போலே ஞான ஸ்வரூபம் அவயவ பூதன் -இருவரும் சேதனன் ஞான ஸ்வரூபன் -சஜாதீயம் என்றவாறு
அசேதனம் விஜாதீயம் -சரீராத்மா பாவம் மட்டுமே
உபய லிங்கம் –பிரபஞ்சம் முழுவதும் -வேறே பிரகாரம் -அஹி குண்டலவாத் -சர்ப்பம் -நீளமாக இருக்கும் -ஸ்வா பாவிகமாக-
இரண்டும் -அசித் சரீரமாக இருப்பது சர்ப்பம் குருகிக் கொள்வது போலே -/
பிரகாச ஆச்ரயத்வாத் -பிரபா -பிரபா த்ரவ்யங்கள் போலே –சாமா நாதி கரண்யம் பூர்வ பக்ஷம் -ஏகம்
ஜீவன் ஞான ஸ்வரூபன் -/ அசேதனம் பிரகாசம் அற்றது அன்றோ –
இரண்டையும் நிராகரித்து -பூர்வவாத்வாத் – ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபமே மாறுகிறது என்றோ ஏகம் என்றதோ இல்லை -இரண்டையும் தள்ளி
-ப்ரஹ்மத்துக்கு தோஷம் ஒட்டாமல் -சரீராத்மா பாவ சம்பந்தமே -முன்பு சேதனத்துக்கு -அந்தர்யாமித்வ அதகாரண்யத்தில் சொன்னது போலே /
ஜரை மரணம் இத்யாதிகள் இல்லை -வேறுபாடு –
பராதிகரண்யம் / பலாதிகரண்யம் –ப்ராப்ய பிராபக ஐக்கியம் இதனாலே
பரனே பலன் / பூர்வ பக்ஷம் -ஜகத் காரண பூதன் –சர்வ அந்தர்யாமித்வன் -உபய லிங்கம் -/ உபாஸ்யம் -பண்ண வேண்டியதை சொல்லி
-மேலே -குணங்கள் உள்ளவன் சொல்லி -நிரூபிக்கப் பட்ட இந்த ப்ரஹ்மமே ப்ராப்யம்
அபர ப்ரஹ்மம் -பர ப்ரஹ்மம் -வாதிகள் உண்டே
அத பரம் -அஸ்மாத் பரம் -இதுவரை சொல்லப்பட்ட பர ப்ரஹ்மமே -பூர்வ பக்ஷம் -உத்க்ருஷ்ட –
நான்கு ஹேதுக்கள் -சொல்லுவார்கள் -/ ப்ராபகம்-சேது -அக்கரை சேர்ந்து அடைவிக்கும் பாலம் /அந்தக ஞான சங்கோசம் -அனந்தக விகாசம் -அடைய
அளவு பட்டது -வியாப்யம் வியாபகம் சொல்லி -சம்பந்த பேத விப தேசாத்-
இதுவரை சொன்ன ப்ரஹ்மம் காட்டிலும் உத்க்ருஷ்டம் -நான்கு காரணங்கள் -இல்லை என்று சொல்லி –
சித்தாந்தம் -சேது சப்தம் -து சப்தாதி வியாவர்த்தித்து -சாமான்யாதி -சாத்ருச்யாத் -சேதுவை போலே உள்ள ப்ரஹ்மம்
-ஸ்ருஷ்டித்து ஸ் வபாவங்களுடன் பந்திப்பது சேது சினோதி சேது -அக்னிக்கு உஷ்ணத்தையும் பூமிக்கு கந்தத்தையும் அகலாமல் பந்திப்பதே
அளவு பட்ட –வேறு அபரிச்சின்ன -சேது உன்மான -சம்பந்த -ஜகாத் முழுவதும் வியாபகத்வம் -மூன்றாவது காரணம் -பேத விபதேஸாத் -நான்காவது
சாமான்யாத் து –சித்தாந்த முதல் ஸூ த்ரம் -சத்ருசம் -சேது சப்தம் -பந்தப்பண்ணும் -தஹர வித்யை -லோகத்தில் -அதி வியாப்தி இல்லாமல்
-தர்மிக்கு தர்மம் நியதம் -/ அந்தர்யாமியாக இருந்து சம்பந்தித்து -இதை சேது சப்தத்தால் -வஸ்துக்கள் சிதறாமல் -ஸிரோதி தாது -சேது பந்தனம் –
உன்மானம் -அநந்தம் த்ரிவித பரிச்சேத ரஹிதம் –உபாசகன் ஸுகர்யத்துக்காக பரிச்சேதித்து நான்கு பாகம் -16-கலைகள் உடன் கொண்டு– புத்தி யர்த்தக பாதவத்–
சங்குசத்தை ஞானத்தால் தரிப்பதற்காக–பரத்வம் குறை இல்லை –
ஸ்தான விசேஷாத் ப்ரகாசாத் மூன்றாவது -முந்திய ஸூ தரத்துக்கு -ஒரு சங்கை -அதற்கு பரிகாரம் -அபரிச்சின்ன விஷயம் எப்படி பரிச்சின்னம் ஆக்க முடியும்
ஸூ ர்ய வெளிச்சம் -ஜன்னல் துவாரம் வழியாக குறைந்து வருவது போலே உபாதி பேதாத் -யதா பிரகாசம் ஆகாசம் -போலே –
ஜன்னல்களில் தாமரை புஷபங்களும் வண்டுகளும் -சீதா பிராட்டி வருவதை பார்க்கும் அயோத்யா மக்கள் -அருளாத நீர் -பாசுரம் போலே
ப்ரஹ்மத்துக்கு பரிச்சேதம் இல்லை -கடாதி உபாதி கிரஹணம் தான் பரிச்சேதம் / வாக்கு மனஸ் விவகாரிக்கும் அளவும் /
உபபத்தே ச –அடுத்த ஸூ த்ரம் / அனுப பன்னம் இல்லை உப பன்னமே / ப்ராபகம் தான் -வேறு ஒன்றாக இருக்க வேண்டாமே -ப்ராப்யமே தானே ப்ராபகம் என்றவாறு –
நாயமாத்மா ஸ்ருதி –உண்டே –ப்ரீதி அடைந்து அவன் சங்கல்பமே ப்ராபகம் / நம் செயல் உபாயம் இல்லையே –
ஸ்ரவணம் மனனம் இத்யாதி அத்யந்த ப்ரீதி உண்டு பண்ண -பகவானே உபாயம் / பக்தி ப்ரபத்தியாதிகள் ஈஸ்வர நிஹ்ரஹம் நிவ்ருத்திகளுக்கு /
பேத விபதேசாத் –அடுத்த ஸூ த்ரம் –
இதை காட்டிலும் வேறு ஓன்று உத்தர தரம் இல்லை -உத்க்ருஷ்ட தரம் -/ அந்த பேத விபதேசத்தாலே –
ததா அந்யத் -பிரதி ஷேதாத்–நிக்ரஹ குணாதிகளையே சொல்லிற்று -வேறே வஸ்துவை சொல்ல வில்லையே –
அநேக சர்வ கதத்வம் –சர்வ வியாபகத்வம் –அந்தர் பஹிச்ச சர்வம் வியாப்ய நாராயணன் –பார்க்கப்படும் கேட்க்கப்படும் உரு அரு
-அசேதனம் சேதனம் -இல்லதும் உள்ளதும் அல்லது அவன் உறு உருவினன் அருவினன் /
சர்வம் தேனை புருஷேண பூர்ணம் -பூர்ண வியாபகத்வம் -நிரூபிக்கப் பட்ட பரமாத்மாவுக்கே –இதுவே சர்வ ஸ்மாத் பரன் -/
ப்ராப்ய ரூபமான பலன் -மேலே -பல பிரதத்வம் -உபாசனம் ஆரம்பிக்கும் முன்பு மீண்டும் -இவனே அருளுவான் -/ப்ரஹ்மம் தானே கொடுத்து அருளுவான் -பலாதிகாரணம்
பலம் அதக–சாதன அத்யாயம் -ஆராதிக்கப் படும் பரம புருஷன் -/பலம் -மோக்ஷ பலம் மட்டும் இல்லை -லோக ஐகிக்க ஆமுஷ்கிக போக பலன்கள் –
போக அபவர்க்கங்கள் /யாகம் தானம் ஹோமம் அர்ச்சனாதிகள் ஆராதன்ங்கள் -பசு அன்னம் ராஜ்ஜியம் பிரஜை
-கர்மாக்களை விகிதம் -சாஸ்திரம் ஆஞ்ஞா ரூபம் -ப்ரீதி தானே பலன் –
பூர்வ காண்டம் -உத்தர வேதாந்தம் பக்தி பிரபத்திகள் / உபாசனமே கொடுக்கும் என்னில் என் -/ பண்ணா விடில் பலன் இல்லையே என்னில் /அசேதனங்கள் இவை –
பலம் கொடுக்க ஞானம் வேண்டும் -சக்தி வேண்டும் -உதார குணம் வேண்டும் -சர்வஞ்ஞன் சர்வ சக்தன் பரம உதாரன் சத்ய சங்கல்பன் /
இவை நான்கும் உள்ள சர்வேஸ்வரன் பல ப்ரதன்/ பரமாத்மா ஏவ -ஸ்ருதி வாக்கியங்கள் பல உண்டே –
அஜக-உத்பத்தி ஸித்தமான-ஸ்வரூப ஸ்வபாவ விகாரங்கள் இல்லாமல் -வைஷமயம் நைர்க்ருண்யம்-பக்ஷ பாதங்கள் இல்லாமல்
/வசூ ஐஸ்வர்யம் -முக்த ஐஸ்வர்யம் /மஹான் அஜக -ஆத்மா -சேதன அசேதன வியாவருத்தி /
அத ஏவ தர்மம் -ஜைமினி -கீழே சொன்ன சித்தாந்த -ஹேதுக்கள்-அவற்றாலேயே -யாகாதி அனுஷ்டானம் தர்மம் -ஜைமினி சொல்கிறார் –
சாஷாத் பலன் -கிருஷ்யாதி பரம்பரையா பலன் -காலாந்தரத்தில் பலன் -/ கர்மாக்கள் கொடுக்கும் பூர்வ பக்ஷம் -அபூர்வம் –கல்பித்து –/உபபத்தே ச
யஜேத ஸ்வர்க்க காம -ஸ்வர்க்கம் ஆசைப்படுபவன் யாகம் பண்ணி -ஸ்ருதி இது தானே சொல்கிறது /யாகாதிகள் அனுஷ்டானத்தால் -ஸ்ருதி வாச -என்கிறதே
-அத ஏவ -பகவான் ஜைமினி -கர்மா ஏவ
பாதாயனார் -சித்தாந்தம் -து பூர்வம் பாதாயனர் – ஹேது உபேதேசஅத் -யஜ தேவ பூஜ்யாதம் –தாதுவால் -பாணினி -யாகம் என்பதே தேவதா உத்தேச்ய -தேவதா ஆராதன ரூபம் –
ஹவிர் பாவம் கிரஹித்து பலன் வழங்கும் என்றதே -/உள்ளே இருந்து நியமிப்பவன் பர ப்ரஹ்மமே -யஸ்ய வாயு சரீரம் –ஆத்மா அந்தர்யாமித்வம் –
அவரவர் இறையவர் -அநாதரம் / ரஜஸ் தமஸ் குண அனுகுணமாக /அவரவர் இறையவர் குறைவிலர் / இறையவர் அவரவர் விதி வழி -அடைய நின்றனரே/
சாஸ்திர விதி படி -நேராகவோ -அந்தர்யாமி என்று அறிந்தோ -/பாதராயணர் பூர்வம் ஏவ -இதனாலே -/
ஜைமினி பக்ஷம் கர்மா பலம் கொடுக்கும் நிரசனம் -தேவதா பலம் -தருவது -அந்தர்யாத்மா என்பதாலே என்றதாயிற்று / ஆராதிக்கப்படும் பர ப்ரஹ்மமே பல ப்ரதன்

கர்ம பேதம் -பூர்வ மீமாம்சை 2-அத்யாயம் விசாரம் -/ சாகாந்தரம் கர்மா பேதஸ்யாத் -ஆராய்ந்து அறிய ஐந்து ஹேதுக்கள் 1–சப்தாந்தரம் –
அக்னி ஹோத்ரம் ஜோதிஷமாம் யஜதே -ஹிரண்யம் ததாதி -வெவ்வேற கிரியா பாதங்கள் /அவிசேஷனா புனர் ஸ்ரவணம் -பஞ்ச பிரகாரங்கள்
-யஜதே -2-அப்பியாசம் -தனி தனி கர்மாக்கள் காட்ட -3-சம்யா நாம பேதம் -ஜ்யோதி சர்வ ஜ்யோதி / 4 சங்க்யா -எண்ணிக்கை பேதம் /5 பிரகரண பேதம் /
அயன யாகம் -சகஸ்ர சம்வத்சரம் -கால பேதம் /விஹிதத்வாத் ஆஸ்ரம கர்மாக்கள் /
பல சம்யோகம் -கர்ம ஐக்கியம் -ஒரே பலத்துக்காக –இந்த பாதம் முழுவதும் மீமாம்ச பரமாகவே இருக்கும் –
சோதனம்–ஏக பிரகாரம் ஒரே கிரியை -இருந்தாலும் கர்மா ஐக்கியம் இருக்கும் என்பது இல்லை / வேவேரே சாகைகளில் உள்ள அக்னி ஹோத்ர ஹோமம் -தஹர வித்யை -மூன்று உபநிஷத்- ஒரே கர்மா தான் / த்ரவ்யம் -தேவதா உத்தேச்யம் -வாயு தேவதை வெள்ளாடு / அக்னி மடக்குகளில் புரோடாசம் ஆஹுதி /யாக ரூப பேதாத் கர்மா பேதங்கள் /2-1-கர்மா பேதம் / -2-2-கர்மா ஐக்கியம் பூர்வ மீமாம்சையில் /
வித்யா பேதம் வித்யை ஐக்கியம் இங்கு -/ சம்யோக சாதனா ரூப ஆக்யா ஆதி அவிசேஷாத் -சர்வ வேதாந்த ப்ரத்யேயம் -சாகைகளில் உபாஸ்ய வித்யைகள் /
வைச்வானர வித்யை சாந்தோக்யம் ப்ரஹதாரண்யம் -குணங்கள் -உபாசனத்துக்கு பிரதானம் -திவ்ய ஆத்ம ஸ்வரூபம் -சத்யம் ஞானம் அநந்தம்
-கல்யாண குணங்களுக்கு ஆஸ்ரயம் -திவ்ய மங்கள விகிரஹங்களுக்கும் ஆஸ்ரயம் -மூன்றின் பசும் கூட்டம் -ஸ்வரூபம் குணம் விக்ரஹம் பிரிக்க முடியாதே
-/ ஒரே ஸ்வரூபம் -கண்கள் சிவந்து -ரூபமும் மாறாதே -அடியேன் உள்ளான் -ஹார்த்த ஸ்வரூபம் /
குணங்கள் மாறுபடும் -அதற்கு தக்க வித்யை -32-வித்யைகள் -பின்னம் குணங்கள் -மட்டுமே –
முக்தன் தான் ஸமஸ்த கல்யாண குணங்களை அனுபவிக்க மிகுதியும் -உபாசகன் பரிச்சின்ன ஞானம் உள்ளவன் -அனந்தமான கல்யாண குணங்களுக்குள்
-32-எடுத்து வித்யைகள் -உபாசன அனுகுணமாக -/சதாச்சார்யனால் உபதேசிக்கப் பெற்று -கர்ம யோகம் -ஆரம்பித்து -ஞான பக்தி -அவிச்சின்னமாக தொடர்ந்து -/
பேத ஐக்கியம் அறிந்து உபாசனம் பூர்த்தியாக / சமுச்சயமா விகல்பமா -என்று ஆராய்ந்து -சாஷாத் உபாசனத்துக்கு வேண்டிய ஞானம் இதில் சொல்லி /
ஆச்சார்யர் உபதேசம் அநவரதம் மனனம் பண்ணி தானே கார்ய கரம் ஆகும் -உபதேச தாத்பர்யம் அறிய / சம்சயம் லேசமும் இல்லாமல் -ஸ்ரத்தையும் வேண்டுமே
-சாஷாத் ஆச்சர்ய உபதேசம் கால் பாகம் அறிந்து -மேலே மனனம் -சக சிஷ்யர்கள் உடன் சம்வாதம் இத்யாதி வேண்டுமே / பிரபத்தி விஷயம் வேற /
ஏக சந்தை க்ராஹி சிலரே தான் /அந்திம ஸ்மரணம் அப்பியாசம் மூலமே வர வேண்டும்
சோதனை -வைசுவாரண உபாசன -இதி -ஏக ரூபம் /ஆக்யாதம் -பலமும் ப்ரஹ்ம பிராப்தி -சர்வ பாபா விமோசன பூர்வக பகவத் பிராப்தி -பல சம்யோகத்தியத்தாலும் ஏக ரூபம் / உபாசனத்துக்கு இரண்டு இடத்திலும் ஒரே கிரியை /பேதாத் -அவிசேஷான்-புனஸ்ரவணம் போலே /இவை ஐக்கியம் -அதர்வண வேதத்தில் வைஸ்ராவண வித்யை வித்யா பேதம் உண்டு -ஸீரோ விரதம் -ஜ்வாலை தலையில் வைத்து அனுஷ்டிப்பார்கள் -நியமனத்தால் வித்யா பேதம் /அத்யயன நியமனம் வித்யா பேதம் இல்லை -ஆச்சார்ய உச்சாரண அநு உச்சாரண ஸ்ருதி கிரஹணத்துக்கு -ஸ்வாத்யாயம் -வேத அத்யயனம் -சமாசார கிரந்தம் -அதர்வண வேத அனுஷ்டானம் -அசாதாரணம் அவர்களுக்கு மட்டுமே -தர்ம உபதேச நியம கிரந்தம் -குண உபஸம்ஹாரம்
வித்யா பேதம் அடுத்த அதிகரணம் -3-ஸூ த்ரங்கள் / அந்யதா -உத்கீதா உபாசனம் -ஒரே பேர் உடைய வித்யைகள் -உத்கீதா வித்யை -உத்கீதம் எல்லா யாகங்களும் அங்கம் -சாம விபாகமே உத்கீதம் -பஞ்ச பிராணன் -உத்கீதம் ஸ்தானம் -உத்கீதத்தியே உபாசனம் இல்லை அங்கமாகிய ஸ்வரத்தை உபாசனம் / உத்கீதத்தை காணாமன் பண்ணியே -உத்காதா -உத்கீதத்தை கானம் பண்ணியே யாக பலன் பெற / உத்கீதம் அர்த்தம் அறிந்தே -ஞானம் மாத்திரம் அர்த்த அனுசந்தானம் உடைய யாகம் -வீர்ய பலன் பெற -அப்ரதிபந்தக பலன் பெற -பிரபல கர்மாக்களை போக்கி -உடனே பலன் பெறுவான் –
பிரதிபந்த உத்பத்திக்கே பிரதிபந்தகம் வரும் –பாபத்தில் இருந்து பிரதிபந்தகம் உத்பத்தி ஆக விடாமல் தடுக்கும் என்றவாறு –
ப்ரஹ்மத்தை உபாசனம் -ப்ரஹ்மாத்மகமான வஸ்துவை குண ஏக தேசத்தை உபாசனகம் -அப்ராஹ்மாத்மக வஸ்துவே இல்லையே
சேதன அசேதன பதார்த்தங்களை ப்ரஹ்ம த்ருஷ்டியால் உபாசனம் -பிரதேகம் உபாசனம் -அவயவம் -ஏக தேச உபாசனம் -ப்ரஹ்ம த்ருஷ்ட்டி பண்ணி உபாசனம் -ப்ரஹ்ம சாதிருஷ்யத்தால் ஒரு குணத்தை உபாசனம்
உத்கீதம் -ஆதித்யம் பிராணன் -ப்ரஹ்ம த்ருஷ்ட்டி /தேவ அசுரர் -பிராண த்ருஷ்ட்டி பண்ணி உத்கீதா உபாசனம் அசுரர்களை வென்றார்கள்
ஐக்கியம் மறுத்து -பேதம் சம்ப்ரதாயம் பிரகரண பேதாத் வித்யாத் பேதாத் -உத்கீதா அக்ஷரம் இரண்டு இடத்திலும்
-உத்கீதம் பிராண த்ருஷ்ட்டி – உத்காதா பிராண த்ருஷ்ட்டி -ரூப பேதம் அதனால் -வித்யா பேதம் -விகல்பம் என்றவாறு
மேலே -9-அதிகரணங்களில் உத்கீத உபாசனம் வரும் –

வித்யா பேத அபேதம் சிந்தனை பண்ண வேண்டும் -வைச்வானர வித்யை ஐக்கியம் பார்த்தோம் –
அடுத்து -வித்யா பேத்துக்கு -உத்கீதா பிராண வித்யை சாந்தோக்யம் ப்ரஹதாரண்யம் -இரண்டிலும் –
பூர்வ பக்ஷம் -ஒன்றே -அந்யதாத்வம் ந சப்தா த் அவிசேஷாதாத் –என்பான் – உத்கீதம் பண்ணி உத்காதரு அடைவதால் -/பிரகரண பேதாத் ந- -சித்தாந்தம் –
உத்கீதா உபாசானம் -பிரணவம் -அவயவி அவயவம் இரண்டையும் சொல்லி –வித்யா பேதமே உள்ளது -உத்கீத பிராண வித்யை பெயர் மாத்திரம் ஓன்று –
அக்னி ஹோத்தரம் பெயர் ஒன்றாய் இருந்தாலும் வேறு வேறு முன்பே பார்த்தோம் / வியாப்தயே சமஞ்சயம்
பிரகரணம் முழுவதும் -உத்கீத பிரணவமே சொல்லி உள்ளது -அவயவம் -ஸ்வரூபமே வேறே வேறே பேதம் உண்டு –
அடுத்த சர்வா பேதாத் அந்யதரேண –
பிராண வித்யை ஜ்யேஷ்ட சிரேஷ்ட முக்கிய பிராண வித்யை -சரீர தாரகம்/ பிராணன் இந்திரியங்கள் போட்டி -நான்முகன் இடம் -கேட்டு
நீங்களே அறியலாம் -ஸ்தானம் விட்டு கிளம்பியதும் -அறியலாம் –
ப்ரஹ்ம த்ருஷ்ட்டி பண்ணி பிராண உபாசனம் சாந்தோக்யம் ப்ரஹ்மதாரண்யம் கௌசதிக உபநிஷத் மூன்றிலும் உண்டே
அஹம் வோ ப்ராண வசிஷ்ட -ஐஸ்வர்யம் சம்பாதிக்க சக்தி –முதல் இரண்டில் சொல்லி -மூன்றாவதில் சொல்ல வில்லை – பூர்வ பக்ஷம் -இதனால் வேறே என்பர்
சித்தாந்தம் -ஜ்யேஷ்ட ஸ்ரேஷ்டம் சொல்லிய பின்பு வசிஷ்ட குணம் தன்னடையே வரும் -/ வாக் இந்த்ரியத்துக்கு வசிஷ்ட குணம் உண்டு சொல்லி -/
பிராண அதீன வாக்காதி இந்திரியங்களுக்கு உண்டே -பேதம் இல்லை
ஆனந்தாதி அதிகரணம் -அடுத்து
சில குணங்கள் -32-வித்யைகளில் -ஸ்வரூப நிரூபகங்கள் -சத்யம் ஞானம் அனந்தம் ஆனந்தம் இத்யாதி –
ஏழு ஸூ த்ரங்கள்-ஆனந்தாதிகளுக்கு முன்பு உள்ளே குணங்கள் ஆனந்தாத் -பிரதானஸ்ய அபேதாத் -பர ப்ரஹ்மம் ஸ்வரூபம் பிரதானம்
-விக்ரகங்கள் குணங்களுக்கு ஆஸ்ரயம் என்பதால்
ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபம் உபாசனம் என்பதால் -/
ப்ரீயஸ்ய -தஸ்ய -ஏவ -புருஷனுக்கு -மோதோ தக்ஷிண பக்ஷ -பிர மோதம் உத்தர பக்ஷ -பிரியம் மோதம் ஆனந்தம்
அனுகூல விஷய தர்சன விஷயம் பிரியம் / மோதம் -கையில் கிடைத்தால் /பிரமாதம் -அனுபவித்தாள் -இவை எல்லாம் சேர்ந்து ஆனந்தம் /
சிரஸ் பாணி பாது -கணத்துக்கு லகுவாயும் விகாரம் உண்டே ப்ரீயஸ்ய -ஆனந்த மயனான புருஷனுக்கு ரூபகம் -பண்ணி சொல்லும் ஒழிய ஸ்வரூபத்தில் இல்லை என்பர்
இதர -அர்த்த சாமான்யாதி
ப்ரஹ்மம் -சப்தம் உள்ளே இடங்களில் -சமானாதி கரண்யம்-ஸ்வரூப நிரூபக தர்மம்
ஆத்யானம் உபாசனம் -த்யானம் -பண்ணவே -வேறே பிரயோஜனம் இல்லை -ப்ரஹ்ம உபாஸ்யத்துக்கு சொல்லப் பட்டவை –
புத்தியில் தரிக்க சொல்லப்பட்டவை -ஆனந்தமயம் சப்தம் -ஆத்மாவுக்கே உரிய குணங்கள் -அன்ன பிராண மநோ விஞ்ஞான மயம்
-கீழே -சொல்லப் பட்ட குணங்கள் ப்ரஹ்மாத்மகம் –
ஆனந்தமயம் -சாஷாத் ப்ரஹ்மம் –சொல்ல வந்தது -ஆத்ம சப்தத்தால் பரமாத்மா -பஹஸ்யாம் -தானே சங்கல்பித்து -ஆத்மா வ இதமே அக்ர ஆஸீத் —
இதரவத் -ஆத்ம சப்தம் அவனையே குறிக்கும் -பஹு பவன சங்கல்பம் /
முன்பு சொல்லிய ஆத்ம சப்தம் -அன்ன மயம் இத்யாதியில் -உபசாரமாக -இங்கு தான் சாஷாத் ப்ரஹ்மாவை குறிக்கும் -இப்படி ஏழு ஸூ த்ரங்கள்
கார்யாப்யாதி அதிகரணம் –அடுத்து –
ஆபோ வாச -பிராணனுக்கு வாசகம் –ஆசமனம் -முன்பும் பின்பும் -உண்ணுவதற்கு -தீர்த்த பிராசனம் –
நக்னன் -அநக்னன் -வஸ்திரம் -ஆசாரம் -பிராணனுக்கு நீர் தான் வஸ்திரம் –
சுருதிகள் -இந்த அம்சத்தையே சொல்லும் -செய்யப் பட வேண்டியதாக சொல்லப் பட்டது –
சமானாதிகரணம்
ஏவம் சமானஞ்ச -சாண்டிலியை வித்யை -மூன்று உபநிஷத்தில் உண்டு -சாந்தோக்யம் ப்ரஹக்தாரண்யம் –
சர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம– தஜ்ஜல –இத்யாதி
மனோமயம்-பிராண சரீர -பாஹு ரூபியா –ஆகாசாத் ஆத்மா -சர்வகர்மா -சர்வகாம சர்வ கந்த சர்வ ரஸ-கல்யாண குணங்களை சொல்லும் –
ஸ்வயம் நிரவதிக தேஜோமயன் -தேஜோ ரூபன் -வரீஹீ விட சிறிய-உபாசகன் ஹிருதயத்தில் ஸர்வஸ்ய ஈசன் அதிபதி நியமனம் –
-ஸர்வஸ்ய வாசி ஈசன் அதிபதி -ஒன்றில் சொல்லி –
ஸர்வத்ர அபேதாத் பொதுவான -சமானம் எவாஞ்ச அபேதாத் வித்யை ஒன்றாக இருப்பதால்
சம்பந்தாதிகரணம்–
ஏதஸ்மிந் மண்டல -சூர்ய மண்டலம் -உபாசகன் வலது கண்ணிலும் இருப்பதாக உபாசகன் –இரண்டு ஸ்தான விசேஷம் —இங்கும் அங்கும் – என்றவாறு
-இங்கோ அங்கோ இல்லை -தஷிணே அக்ஷம்-சூர்ய மண்டலம் –
ஒரே உபாஸ்ய விசேஷம் -ஒரே வித்யை -அஹர்- அஹம் –
பூர்வ பக்ஷம் -ஸ்தான பேதம் -கொண்டு -நவா -வியாவர்த்தி -ஆதித்யன் அஷி ஸ்தான சம்பந்தி பேதாத் -ஸ்தானம் வேறு படுகிறதே
-வித்யா பேதம் உண்டே -நியதங்கள் -சம்ப்ரதாயம் -அஹர்- அஹம் வேறே -நவா விசேஷாத் பேதாத்
தர்ச ஏவ ஸ்ம்ருதி -தஸ்ய ஏவஸ்ய ததேக ரூபம் -ஸ்தான பேதத்தால் ரூபா பேதமும் உண்டே –
சம்புத் அதிகரணம் -சம்பருதி என்ற குணம் –உத்க்ருஷ்ட பராக்ரமம் உண்டே பர ப்ரஹ்மத்திக்கு -ப்ரஹ்ம ஜ்யேஷ்டா வீர்யம் சம்ருதியானி -விலக்ஷணன்
திவம் ஸ்தான விசேஷம் கொண்டு –சம்ருத்தமாக இருப்பானே –சர்வ வியாபகம் –
ஏக வாக்கியம் -வியாப்தியும் ஸம்ருத்தியும் -இரண்டு குணங்கள் ஒரே ஆஸ்ரயம் –
வித்யையின் பொருட்டு சொல்லப் பட வில்லை -பொதுவானது பூர்வ பக்ஷம் -அங்குஷ்ட -தஹர வித்யைகளில் சொல்லி —
மூல மந்த்ர அதிகாரணம் -மூன்று வாக்கியம் -பிரணவம் முதல் இரண்டு தத்வ சாதனம் -பக்திக்கும் பிரதிபத்திக்கும்
நமஸ் சாதனா அத்யாயம் -/ நான்காவது புருஷார்த்தம் -/கர்மாதிகள் பிரபன்னனுக்கும் உண்டே கைங்கர்யமாக – உபாசனம் இந்த பாதம்-3-3–குணோப சம்ஹார பாதம் –
-பக்தி பிரபத்தி விகல்பதம் சொல்லி -பக்தி பலனை பிரபன்னனும் பெறுவான் சாஸ்திரம் விதிக்கும் –
இந்த பாதத்தில் தான் சொல்லி அருளுவார் -சாரீரிக சாஸ்திரம் பிரபன்னனுக்கும் உண்டு-
உபாசகன் குணங்கள் உடன் சேர்ந்தே -அத்வைதிகள் குண சம்ஹார பாதம் -தப்பாக குணமே இல்லை –
புருஷ வித்யாதிகரணம் –ஒரே ஸூ த்ரம்
அபி ச இதரேஷ–தைத்ரியம் -சாந்தோக்யம் இரண்டிலும் -/ ஐக்கியம் -பூர்வ பக்ஷி-ரூபம் சோதனை ஆக்யா பெயர் -அவிசேஷாத் –
சித்தாந்தம் -வித்யா பேதம் -சம்யோக அவிசேஷாத் -பல சம்யோக பேதம் உண்டே -தைத்ரியம் பலம் சொல்ல வில்லை -ந்யாஸ வித்யை முன் சொல்லி –
அதை அனுவாதம் பண்ணி /தஸ்மாத் ப்ரஹ்மணோ ஆப் நோதி/
ஸ்வதந்த்ர வித்யை இல்லை ந்யாஸ வித்யைக்கு அங்கம் -/தன்னை தவிர தன அங்கங்கள் விட வேறு ஒன்றும் எதிர் பார்க்காது –
செய்த வேள்வியர் என்பதற்கு இதுவே சுருதி -அங்க பூதம் -ஆரோக்ய வாழ்வு -பக்தி யோக நிஷ்டனுக்கு ஆயுசு தீர்க்கமாக இருக்க வேண்டுமே –
அதனால் சொல்லப் பட்டது -அங்கமாக இல்லை அங்கு –
பல சம்யோக பேதாத் வித்யா பேதாத்
அது மட்டும் இல்லை –ஆயுசை மூன்றாக விபாகம் பண்ணி -24-/ 36-/-48-ஆதித்யாதி தேவதைகளை -உபாசனம் -யாகத்தின் மூன்று பாகம் -சாந்தோக்யம் சொல்லுமே
வித்யை ரூபமும் வேறே -இதரேஷாம்-வித்யை ஐக்கியம் நாஸ்தி -என்றவாறு –
வேதாத் அர்த்த பேதாத் –அடுத்த ஸூ த்ரம் -வேதாதி அதிகரணம்
த்ருஷ்டாந்தம் -வேதரம்–கூறு படுத்துதல் -அதர்வண -சாந்தி பாடம் -உபநிஷத் ஆரம்பம் -/பூர்ண –சுக்ல யஜுர் வேதம் –
இந்த மந்த்ரங்கள் -வேதம் -வித்யைக்கு சேர்ந்ததாக இருந்தால் -/ வித்யைக்கு அங்கம் அல்ல –யதா வேதாதி மந்த்ரங்கள்
சுக்லம் பிரவிஷ்ய ஹிருதயம் பிரவிஷ்ய -இத்யாதி அபிசார கிரியை சத்ருக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்க -கர்ம காண்டம் சேஷம் —
அடுத்து -ஹானி –விடப்படுவது -பக்தன் பிரபன்னன் -அந்திம தேக அவசணம் புண்ய பாபா கர்மங்கள் விடப்படுகின்றன /வித்யைகளுக்கு சேஷமாக
-தீயினில் தூசாகும் போலே -தாமரை தண்ணீர் போலே ஒட்டாமல் போகும் –
ஹானி மட்டும் படிக்கப் படும் சில வாக்கியங்களில் –எங்கே போய் சேர்கின்றனவோ உபாய அவஸ்தானம்
புண்யங்கள் அனுகூலர் இடமும் -பாபங்கள் பிரதிகூலர் இடமும் -பிரசித்தம் -/சில இடங்களில் ஹானியும் உபாயனமும் உண்டு /
பூர்வ பக்ஷி -சொல்ல இடங்களில் அது மட்டும் -என்பான் -/ஹான உபாசனம் இரண்டும் சிந்தனையா -வேண்டாம் என்பான் –
சாகாந்தரங்களில் சொன்னவை சேஷம் ஆகாதே என்பான் –
நான்கு த்ருஷ்டாந்தங்கள் -ஹானி -உபாயன வாக்யத்துக்கு சேஷம் -ஒவ் ஒன்றும் -சித்தாந்தம்-பூர்ணமாகும் -பரஸ்பரம் – -குசா தர்ப்பம் -அத்தி -மரத்து அடி தர்ப்பம் ஸ்ரேஷ்டம்/ -சாமான்ய மரம் -என்றும் சொல்லும்-சாகாந்தரம் சேஷம் /சந்தஸ்– தேவ அசுரர்கள் இருவரும் யாகம் தானம் தபஸ் செய்கிறார்கள் -இரு வகை சந்தஸ் -தேவாஸூரா சந்தாம்சீ -பூர்வ வாக்கியம் -/ தேவ சந்தாம்ஸி பூர்வம் -சாகாந்தரம் – இது அபேக்ஷிதம் -வாக்ய சேஷம் ஆகும் / ஸ்துதி -ஷோடசீ ஹோமயாகம்-சோம ரசம் -ஆஹுதி -16-பாத்திரங்களில் -மந்த்ர பாகம் -சோம ராஜா -ஹிரண்ய -தங்கம் சேர்த்து –எப்படி பண்ண வேண்டும் சொல்லிற்று எப்பொழுது பண்ண வேண்டும் சொல்லவில்லை -சமய ஆதித்யே -சூர்யன் பாதி அஸ்தமித்த காலத்தில் -செய்ய சொல்லிற்று சாகாந்தரத்தில் -/உபகானம்-மந்த்ரம் திரும்பி சொல்வது -/தத் யுக்தம் -பூர்வ மீமாம்ஸையிலே இப்படி உண்டே –
சாம்பராயண அதிகரணம் –
கீழே கர்மாக்கள் விடு பட்டத்தை சொல்லி –/ தேக அவசான காலத்திலா -விராஜா நதி ஸ்நானம் ஆனபின்பா -விசாரம் -பூர்வ பக்ஷம் கேள்வி
கர்தவ்யம் அபவாத்–கர்மங்கள் போன பின்பு -அர்ச்சிராதி கமனம் இருக்கே -கர்மா இந்திரியங்கள் இல்லாமல் போக முடியாதே /
சரீரம் பிரகிருதி சம்பந்தம்-சரீரம் -சூஷ்மமாக இருந்தாலும் -/ அஸ்வம் சரீர ரோமம் உதிர்ந்தது போலே கர்மாக்கள் தொலைந்து -ராகு விடு பட்ட சந்திரன் போலே -சூஷ்ம சரீரம் –
இரண்டு த்ருஷ்டாந்தங்கள் —
ஸ்தூல சரீரம் இங்கும் -சூஷ்ம சரீரம் விராஜா ஸ்நானம் பின்பு -வித்யா மஹாத்ம்யத்தால் -சூஷ்ம சரீரம் பெறுகிறான் -கர்மத்தால் இல்லாமல் -சித்தாந்தம்
லோகவத் –கோயில் கட்ட தடாகம் -பின்பும் உபயோகம் போலே -சூஷ்ம சரீரம் உபயோகம் -/ பல கோடியில் சேரும் மேலே /
அர்ச்சிராதி மார்க்கம் பற்றி அடுத்து -அநியமான அதிகரணம் -ஒரே ஸூ த்ரம் –
உபகோசலை வித்யை -பஞ்சாக்கினி வித்யை -பரியங்க வித்யை -படிக்கப் பட்ட அர்ச்சிராதி கதி மார்க்கம் –
வித்யா பேதங்கள் உண்டே -நியமம் -எங்கு படிக்கப் பட்டதோ அங்கு மட்டும் அதுவே நியமம் -அந்த உபாசகர்கள் மட்டும் அனுசந்திக்க வேண்டும் பூர்வ பக்ஷம்
சித்தாந்தம் அ நியமம் -எல்லாரும் கதி மார்க்கம் அனுசந்தானம் பண்ண வேண்டும் -ஸர்வேஷாம் அபரோத -அனைவரும் போகும் மார்க்கம் என்பதால் –
சப்தம் -சுருதி ஸ்ம்ருதி சொல்வதால் -அர்ச்சிஸ் ஏவ -என்பதால் -ப்ரஹ்ம வித்யா நிஷ்டர்கள் அனைவருக்கும்
-கீதையிலும் உண்டே -ஸ்ம்ருதி -ப்ரஹ்ம விதோ ஜன ப்ரஹ்ம பிராப்தி இந்த மார்க்கத்தால் –
அக்ஷரம் -அத்யந்த சேதன அசேதன விலக்ஷணம் –அக்ஷரா ப்ரஹ்ம வித்யை -கார்க்கி -ஸ்வரூபம் சொல்லி -சங்கல்பத்தாலே சூர்யா சந்திரர் –
அமலத்வம் ஸ்வரூப நிரூபக தர்மம் -ஸ்வரூப ஸ்வபாவ விகாரம் இல்லையே -யாக்யவார்க்கர் உபதேசம் கார்க்கிக்கு -ஸமஸ்த ஹேய ப்ரத்ய நீகம்-/
இயதேவ-ஆ மனக –உபையுக்தமான குணம் மட்டுமே -ஆனந்தாதிகள் சேர்த்து அக்ஷரா -இவையே அனுசந்திக்கத் தக்கவை -இரண்டு ஸூ த்ரங்கள்
அந்தரத்வாதி கரணம் அடுத்து
அந்தர -பூத –அந்தராதிகாரணம் முன்பு பார்த்தோம் -தர்மியை தர்மமாக -சர்வ அந்தராத்மா இவனே -உள்ளிருந்து வர்த்திக்கும்-
சாஷாத் -அபரோஷாத் பரம் ப்ரஹ்மம் -தெளிவான -யாக சர்வாந்தராத்மா -வஸ்து எது தெளிவாக சொல்ல யாஜ்ஜ்வர்க்கர் இடம் கேட்டான் உச்சஸ்
பிராண ஆபரண சத்தே யாத்மா -பிராணனை கொண்டு பிராணிகளை ஜீவிக்கப் பண்ணுபவன் -பஞ்ச பிராணன் அதீனமாக கொண்டவனே -பதில் சொல்லி
ஜீவாத்மாவை சொல்கிறாரோ –
அடுத்த கேள்வி -அதே போலே -சகோரர் -எழுத்து பிசகாமல் கேட்க /வேறே பதில்
சோக மோக்ஷ ஜரா மரண ரஹிதன் பசி தாகம் அற்றவன் -பிரகிருதி சம்பந்தம் அற்ற நிர் தோஷம் -உள்ளவனே சர்வாத்மா
பொதுவாக இருவருக்கும் அப்புறம் விளக்கி –
பூர்வ பக்ஷம் -இரண்டும் தனி தனி வித்யை -பின்னம் -வித்யா பேதம் என்பான் -ஒரே அர்த்தம் பண்ண முடியாது என்பான் -வேறு வேறு ஞானங்கள்
இல்லை -சேர்த்தே அனுசந்திக்க வேண்டும் -விஷய பேதம் இல்லை -புத்தி பிரவ்ருத்திக்கு ஏற்ப இரண்டு பதில்கள் –
கண்களால் காண்பது இவை சேதனன் இச்சையால் பிராணன் அப்படி இல்லையே -இவனுக்கு அதீனம் இல்லையே -பரமாத்மா இச்சாதீனம் தானே –
தசரதருக்கு மகன் அன்றி மற்று இலேன் தஞ்சம் –பெருமாள் குணங்கள் சக்கரவர்த்தியின் ஏக தேசம் சொல்வதோ -நஞ்சீயர் –
பெருமாள் அபிப்ராயத்தால் சொன்னது -தன் அபிப்ராயத்தால் இல்லை –ஆத்மாநாம் மானுஷம் மன்யே தசராத்மஜம் என்றாரே –
இரண்டும் ஏக விஷயம் -அவனுக்கு புரிந்த வழியில் சொல்கிறார் என்றபடி -பிரகாரம் தான் வேறே -இதரவத்
-ஐகதாத்ம்யகம் -சரீர பூதன் உணர்த்த வேவ் வேறு பிரகாரங்களில்-சத் வித்யை – உணர்த்தினது போலே –
ஒன்பது பிரகாரங்கள் சொல்லி –தத் தவம் அஸி உணர்த்தினது போலே –

அபஹத பாப்மாதி அஷ்டாதி குணங்கள் -அசாதாரணம் -உபாஸ்யனுக்கும் ஆவிர்பவிக்கும் –குண விசேஷங்களில் பேதம் வந்தால் வித்யா பேதம் உண்டாகுமோ –
தஹர வித்யை சாந்தோக்யம் ப்ரஹதாரண்யம் -இரண்டிலும் உண்டு –ஹ்ருதயத்துக்குள்ள -அந்தரவர்த்தி ஆகாச ரூபமான பரமாத்மா -/
தர்மி பேதம் -உபாஸ்ய பேதம் -வித்யா பேதம் -அந்தரஹிருதய ஆகாசம் உபாஸ்யம் -இன்னும் ஒன்றில் ஆகாச அதர்வர்த்தி -ஸர்வஸ்ய வசீ ஈஸாநத்வ குணங்கள் இதில்
-அபஹத பாப்மாதி குணங்கள் அங்கு /குண உபஸம்ஹாரம் பண்ணி -ஆயதனம் இருப்பிடம் -/தர்மி பிரதான்யம் ஒரு இடம் தர்ம பிரதான்யம் இன்னும் ஒரு இடத்தில்
-தஹரம் போதுதான் -வித்யா பேதம் இல்லை -வித்யை ஐக்கியம் வந்ததும் -/
வித்யை -உபாஸக ஸுகர்யத்துக்காக பரிச்சேதம் பண்ணி செய்கிறோம் -ஸமஸ்த கல்யாண குணாத்மகன் -அவன் –
வசித்வ ஈசானாதி குணங்களும் அபஹத பாப்மாதி குணங்களும் -சமமான ஆதாரம் -உண்டே -உபஸ்திதே அத தன் வசன –அத்யந்த ஆதாரம் இவையும் -காமாதிகரணம்
மேலே சந்நிர் த்தாரணஸ்ய கரணம்-
நிஷ்கிருஷ்ட தாரணம் -தரித்து -உத்கீதா உபாசனம் -/ எல்லா யாகங்களில் பண்ண வேண்டுமா –
கீழே குணங்கள் எல்லா வித்யைகளிலும் அனுசந்தானம் என்று சொல்லி -யாகத்துக்கு உத்கீதா -உபாசனம் -பிரதானம் என்றவாறு –
புருஷார்த்தமா -இது -பிரபார்த்தம் யாகத்தின் பொருட்டா -அங்கம் -யாக பலனா -வேறே தனித்தா -/யாகம் அனுஷ்ட்டிக்கும் புருஷனுக்கு வரும் பலன் –
யாகத்துக்கு இரண்டு பலன் -பிரதானம் -விதி வாக்கியம் -அவாந்தர பலன் -தனியாக பண்ண வேண்டாம் -நியத அங்கங்கள் அனுஷ்டித்தே ஆகவேண்டும் –
உத்கீதா உபாசனம் -எப்படி -என்பதே விசாரம் -பூர்வ பக்ஷி -நியதமாக அனுஷ்ட்டிக்கப் பட வேண்டியது -உத்கர்ஷம்
சித்தாந்தம் -உத்கர்ஷம் உண்டே ஆனாலும் —யாக பலனை தவிர தனியாக ப்ருதாக் பலன் சொல்வதால் நியமம் இல்லை
அநியமானம்—சித்தாந்தம் –
தன் நிர்த்தாரணஸ்ய-தத் த்ருஷ்டே –ப்ருதக் பலன் சொல்வதால் -அப்ரதிபந்தகம் இல்லா பலன் –
கர்மாக்களுக்கு -பலம் பிரதானம் பெற பிரதிபந்தகங்கள் உண்டே -பிரபல மாக இருக்கும் -பிரதிபந்தக அபாவே-நிவர்த்திக்க பின்பே பலன்
உத்கீதம் -தானே விலக்கி பலம் கொடுக்கும் – / அப்ரதிபந்தக பல பிரதானம் தனிப்பட்ட அசாதாரணம் இதுக்கு
யஸ்ய வேத நவேத -இருவரும் உபாசனம் பண்ண -ஸ்ரத்தை உடன் -செய்தால் வீர்யம் -உடன் பலன் கிட்டும் –

கர்மா காண்டம் உள்ளே உள்ள ஞானம் விசாரம் செய்யாதே -இங்கு தான் சொல்லும் -ஏக சாஸ்திரம் -கர்மாக்குள் உள்ள ஞான பாகம் இங்கே தானே விசாரம் –
பிரதான அதிகரணம் அடுத்து
இதுவும் தஹர வித்யை விஷயம் -பரமாத்மாவை குண விசிஷ்டனாக உபாசனம்
ஒரே ஸூத்ரம் இதில்
குணங்களையும் குணியையும் உபாசனம் -அஷ்ட குணங்கள் -உபாசனம் -ஒரே குணி –/பின்ன குணங்கள் –தனி தனி உபாசனம் குணி உபாசனம் பூர்வ பக்ஷம்
சித்தாந்தம் -ஒவ் ஒரு குணத்துடன் குணியை சேர்த்தே உபாசனம்
அபஹத பாப்மா அயம் ஆத்மா -சேர்த்து சேர்த்தே உபாசனம் -குணி க்கும் அஷ்ட உபாசனம் –
பிரதான வத் –பலம் தருமவன் என்பதால் –
அவதானம் பிரதானம் -ஹவிஸ் ஆஹுதி எடுப்பது அவதானம் -எடுத்த ஹவிஸை அக்னியில் சமர்ப்பித்தல் பிரதானம் –
இந்திரன்/ ராஜஸ்ய -ஸூ ராஜஸ்ய -அதி ராஜஸ்ய -மூன்று விசிஷ்டன் -மூன்று விசேஷணங்கள்-அதே போலே– தத் யுக்தம் இங்கும் /மூன்று ஆஹுதி உண்டே /
லிங்க பூயஸ்வாத்- அதிகரணம் அடுத்து
நாராயண அனுவாகம் -உபாஸ்யமான பரமாத்ம ஸ்வரூபம் நிர்ணயம் -புருஷ ஸூ க்தம் போலே இதுவும் -பரதத்வ நிர்ணயம் –
பூர்வ பக்ஷி–தைத்ரியம் தஹர வித்யை பிரகரணத்தில் -அதற்கு மாத்திரம் தான் என்பர் /
லிங்க பூயஸ்வாத்
பரம் ஜோதி பரமாத்மா பர ப்ரஹ்மம் -எல்லா ஆகாரங்களை உண்டே -சித்தாந்தம்
ச ப்ரஹ்ம –ச அக்ஷர பரமம் ஸ்வராட் -உபாசனம் யாராய் இருந்தாலும் அவனுக்கு தானே சேரும் -உபாசயம் இல்லாமல் உபாசனம் இல்லையே -சரீரவத் -சர்வ அந்தராத்மா –

பூர்வ விகல்பாதிகரணம்
பிரகரணாத் -/ ச க்ரியா –முதல் இரண்டு ஸூ த்ரங்கள் பூர்வ பக்ஷம்
பூர்வ விகல்பம் -கிரியா விகற்பம் -கர்மாவால் ஞானம் உண்டாகி -ஆராதனை பூர்வமாக -பூர்வம் என்று கர்மா -/மனஸ் வாக் பிராண சஷூஸ் -கொண்டு கர்ம
தயை கிரமமாக சொல்லாமல் பக்தி உந்த -தயா சதகம் -சங்கல்ப ரூபம் -/
சூறைக் காற்றில் விழுந்த மாம்பழங்களை சுவைப்பது போலே-த்ருஷ்டாந்தம் -காட்டி தேசிகன் -/
இஷ்ட கதி -மனசாதிகள் கிரியா சேஷங்கள் -உபாஸனான ஞான சேஷம் -/
வித்யா பேதங்கள் இல்லை -கர்மா சேஷங்கள் தான் என்பர் பூர்வ பக்ஷி –துவாதச யாகம் -12-நாள் அனுஷ்ட்டிக்கப்பட வேண்டிய
10-நாள் அக்னி இல்லாமல் -சமிதி நெய் புரோடாசம் இல்லாமல் யாகம் -/மனசாலே செய்ய வேண்டியது –
மனசால் பண்ணுவதே கிரியை –அங்கம் –
அவிதேஸாத்-கிரியைகள் தாவத் பர்யந்தம் மனசால் -வித்யா ரூபம் இல்லை பூர்வ பக்ஷம்
து -வியாவர்த்தித்து வித்யா ஏவ -தேஷாம் வித்யாம் சித்த ஏவ நிர்த்தாரணாத் தர்சநாத்
அவதாரணம் -சுருதி யத் –பிரகரணம் விட பலிமை -சுருதி லிங்க –/ ஆறு ஹேதுக்கள் –ஆறு சித்தாந்த ஸூ த்ரங்கள்
சரீரே பாவாதிகரணம்
ஒரு பூர்வ பக்ஷ ஸூ த்ரம்
ஆத்மனா சரீராகிய பாவாத் ஏக -சரீராத்மா பாவமாக உபாசனம் பண்ணியே பலம் அடையலாம் -இதில் எந்த அவஸ்தையில் சங்கை
ஆத்மா -கர்த்ருத்வ போக்த்ருத்வ –பிரகிருதி சம்பந்தம் அற்று உபாசனமா -/பூர்வ பக்ஷி -சரீரம் உடன் ஆத்மா இருக்க பிரகிருதி சம்பந்தம் உண்டே
-இந்த அவஸ்தையில் தானே பண்ண வேன்டும் -உபாசனை பலம் வந்த பின்பே அன்றோ பரிசுத்தமான ஆத்ம ஸ்வரூபம் வரும் -என்பர் /
எப்போதே வர போவதை கொண்டு உபாசனம் பண்ண கூடாதே –செல்லாதே -போலி வைத்தியர் போலே ஆகுமே –
குண த்ரய விசிஷ்டமாகவே இருப்பதால் -என்பர் -/யதோ உபாசனம் பலம் -/
சித்தாந்தம் வியதிரேக -ந – ஸத்பாவை / யதார்த்தமான உபாசனம் -/ பரிசுத்தமான ஆத்மாவை சரீரமாக கொண்டு உபாசனம் –
இந்த தசையில் உபாசனம் பண்ணினால் அப்படியே பலம் கிட்டும் -இருக்கப் போவதை நினைத்தே உபாசனம் -/வேறு படுத்தி பார்த்து சாஷாத்காரித்து
-கர்ம ஞான யோகங்களால் தான் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும் -இருக்கும் பொழுதே தேக சம்பந்தம் அற்றவனாக -யோகம் இதற்க்கு தான் –
இல்லாத ஆத்மாவை உபாசனம் இல்லை -அழுக்கு நீக்கிய ஒன்றையே சரீரமாக்கி உபாசனம் –
ஒரு பூர்வ பக்ஷ ஸூ த்ரம் – ஒரே சித்தாந்த ஸூ த்ரம் /
நது உபலித்வத் -பூர்வ பக்ஷம் சொன்னபடி இல்லை வியதிரேகம்-மாறுபட்ட ஆகாரத்தாலே உபாசனம் -ஸத்பாவம் -அடைந்தவனாக -வியதிரேக —
அடுத்து -அங்காதி உபஸ்தாத் ச கரணம் -இரண்டு ஸூ த்ரங்கள் உத்கீத விஷயம்
உத்கீதம் -உபாசனம் -ஓமித்வாதி-சாந்தோக்யம் -பிராண வித்யை -அவையாவும் பிரணவம் உபாசனம்
பஞ்ச வித சாமம் -வேறு இடத்தில் -பிரதிகாரம் பிரஸ்தாபம் உத்கீதம் போன்ற ஐந்தும்
இதமேவ யுக்தம் -ஒரு வித சாம ஸ்தோத்ரம் –சாம அவயவம்/ அயம் ஏவ லோகம் அக்னி சித்த -/அங்க உபாசனங்கள் –ஒரு சாகையில் –படிக்கப் பட்ட சாகை மட்டும் இல்லை சாகாந்தரங்களில் சொல்லவற்றை -யாகங்களை எல்லாம் நியதம் உத்கீதம் –
மந்த்ராந்தரங்கள் போலே -விஹிதம் எங்கும் -/
பூமத் த்யாயத வதிகரணம்
பூர்த்தியான -உபாசனம் -சாம விபாகம் -உத்கீதா அவாந்தர விபாகம் பார்த்தோம் -/ பூரணமான உத்கீதா உபாசனம் ஸ்ரேஷ்டம் என்றவாறு –
அவயவி -வைஸ்வாரண வித்யா / ஐந்து ப்ரஹ்ம வித்துக்கள் -உபாசனம் -சம்சயம் தீர்க்க –/சூர்யா சந்திரர் சஷூஸ் —
பூரணமான -சர்வ அவயவ சம்யுக்தரானவரை உபாசனம் /ஜாயாம் ஸ்ரேஷ்டம் என்றவாறு -க்ரது வத் ஸ்ரேஷ்டம் -யாகாதிகளில் / ஏக தேச உபாசனம் சொல்லுவான் என் –
யாகம் -த்ருஷ்டாந்தம் -புத்ரன் பிறந்த உடன் -யாகம் புத்தி தீக்ஷை -விதேயம் -/ பூர்ண உபாசனம் ஸ்ரேஷ்டம் காட்ட இவற்றை சொல்லி –

சப்த்தாதி பேதாத் கரணம் ஒரே ஸூ த்ரம்
ஒரே வித்யைகளா வேறு வேறு வித்யைகளா -பரஸ்பர பின்னம் நாநா-த்வம் சித்தித்தால் தானே பேத அபேத விசாரம்
நாநா சப் தாதி பேதாத்
சத் வித்யா பூமா வித்யா வைஸ்ராநவ வித்யை –போன்ற பல / ஒரே ப்ரஹ்மம் உபாசனம் -ஸ்வரூபம் சத்யம் ஞானம் இத்யாதி -ஒரே வித்யை பூர்வ பக்ஷம்
நாநா -சித்தாந்தம் -சப் தாதி பேதாத் என்பதால்
பூர்வகாண்டம் போலே –கிரியா பாதங்கள் -தான ஹோம யாகாதிகள் பேதம் போலே –யஜ ஜுஹோதி -ததா விதிகள் சப் தங்கள் வேறு பட்டு இருப்பது போலே –
உபாஸீதம் வேதனம் -சப்தங்கள் தானே -த்யானம் உபாசனம் வேதனம் பர்யாயத்வம் உண்டே -என்ற சங்கை வருமே -ஒரே அர்த்தம் தானே
பக்திக்கும் பிரதிபத்திக்கும் தானே வாசி உண்டு -/ந்யாஸ வித்யை -பரஸ்பர பின்னம் பக்திக்கும் பிரதிபத்திக்கு தானே /ப்ரபத்யே –உஞ்சீதா பதம் /
ஸ்மார்த்த பதம் -ப்ரபத்யே -பக்தி -த்யான உபாசனை வேதன சப்தங்கள் /
அடுத்து -விகல்ப அதிகரணம்
32 –ப்ரஹ்ம வித்யைகள் -சர்வ வித்யா அனுஷ்டானம் -/மோஷார்த்தம்/ யதா சக்தியா -ஸக்ருத் ஏவ மூன்றில் எது என்னில்
சித்தாந்தம் -விகல்பம் -சமுச்சயம் இல்லை -/ ஒன்றே போதும் -பல சாதனங்கள் ஒரு சாதியத்துக்கு -விதிக்க –
அவிசிஷ்ட பலத்வாத் -ஒரே பலன் சொல்வதால் /
நாநா சாப்தாத் பேதத்வாத் / பக்திக்கும் பிரதிபத்திக்கும்
ஒரே பலன் தானே
பக்தி யோக ஸ்தானத்தில் அவன் இருந்து -வியவஸ்திதமான விகல்பம் -/ பக்தியில் அசக்தனுக்கு பிரபத்தி -ஞானம் விளம்பம் அஸஹத்வம் -இருந்தால் -/
காம்யாத்–காம்ய கர்மங்களுக்கு இந்த விதி இல்லை / மோக்ஷ பலனுக்கு விகல்பம் /இரண்டாவதால் பண்ண வேண்டியபடி பூர்ணம் இல்லாமல் இல்லையே /
ஸ்வர்க்கம் ஜ்யோதிஹிஷ்டா ஹோமம் -அங்கு பல தாரதம்யம் உண்டே -ஒரு தடவை பண்ணினவனுக்கும் பல தடவை பண்ணினவனுக்கும் /
லகு தானம் குரு தானம் பலன் வேறே -அக்னி ஹோத்ரம் ஸ்வர்க்கம் பலம் /
மோக்ஷத்தில் பல பேதம் இல்லையே –
அங்கேதே யதாசராய பாவா அதிகரணம் -ஆறு ஸூ த்ரங்கள்
பூர்வ பக்ஷம் -1-/ சித்தாந்தம் 5-ஸூ த்ரங்கள்
உத்கீதா உபாசனம் பற்றி விசாரம் / விதி வாக்கியம் -பல ஸ்ரவணம்/ விதி வாக்யங்களிலே பலம் சொல்லும்
பலம் வாக்யாந்தரம் -வாக்ய சேஷ -பின்ன மாக இருந்தால் பலம் அர்த்தவாதம் ஆகுமே –
ஜூஹூ உபப்ருத் பாத்திர விசேஷம் யாகங்களில் உண்டே -வன்னி அரசமரம் -அக்னி -/பலாச வருஷம் ஜுஹு / பலன் இல்லாமல் விதிக்கும் இடங்கள் கரத்வம் தான்
உத்கீதா உபாசனம் -ஸூ வாக்கியத்தில் பலன் சொல்ல வில்லை -புருஷார்த்தம் சொன்னது -சரி இல்லை பூர்வ பக்ஷம்
யாகத்துக்கு அங்கம் உத்கீதம் -ஸூ வாக்கியத்தில் சொல்ல வேண்டாமே –
தீர்த்தம் கொண்டு வருவது யாகத்துக்கு -தேவதைகள் ஆவாஹனம் -அப ப்ரணயத்தி தீர்த்தம் சேர்க்க -சொல்லும் மந்த்ரங்கள் –
என்ன பாத்திரத்தில் சேர்க்க -தாரு பாத்திரம் -அங்கம் -இந்திரிய வசம் இல்லாமல் /பிரஜை -பெற -கோரஹணம் பாத்திரம் பால் கறக்க –
அங்கம் விதிக்கும் வாக்யங்களிலும் பலன் சொல்லி உள்ளதே என்பான் –
சித்தாந்தம் மேல் -விதியில்-வேதனஸ்ய அங்கதான் -தர்சநாத்
-26/அதிகரணங்கள் -3–3-பார்த்தோம் இதுவரை –

அதிகாரம் பெற்று உபாசனம் பிரவர்தம் -அங்கமாக ஸஹ ஹாரி அங்க பாதம் அடுத்து-3-4- -அங்கங்கள் விவஸ்திதம்
வர்ணாஸ்ரம தர்மங்கள் கர்ம அனுஷ்டானங்கள் -ஆத்ம குணங்களும் அங்கம் -மேலும் மேலும் வளர்க்க -யாகாதிகளை அங்கமாக கொண்டது -/
பாதாரயணர் வேதாந்த சாஸ்திரம் உபாசனத்துக்கு கர்மம் அங்கம் /ஜைமினி வேதாந்த உபாசனம் கர்மங்களுக்கு அங்கம் –
இரண்டையும் சொல்லி -சம்பாஷணம் -கர்மா தான் அங்கம் -என்று நிரூபிக்கிறார் –
புருஷார்த்த அதிகரணம் –
புருஷார்த்த அத சப்த்தார்த்தோ பாதராயணர் –உபாசனை சாமர்த்தியத்தால் -பரம புருஷ வசீகரணம் -பக்தி பிரபத்தியால் –
புருஷார்த்த சாதனம் -வித்யா நாம -உபாசனம் -பல பிரதான சாமர்த்தியம் விதைக்கு -பாதராயணர் -எதனால் -சப்தாத் -சுருதி வாக்யங்களால்
-ப்ரஹ்ம வேத –வேதனமே -அத -வித்யையாலே -தர்சநாத் –வேதனத்தாலே –சர்வ ரக்ஷணம் -உத்கீதா உபாசனம் அறிந்த –ப்ரஹ்மம் அபிரஷதி –
சேக்ஷத்வாத்–ஜைமினி -சேஷமான வஸ்துவ்வுக்கு பல பிரதானம் இல்லை -அங்கத்துவம் -சேஷி அங்கி -த்யானம் -உபாசனம் -ஞானம்
-கர்மங்களுக்கு அங்கம் என்பர் -ஆத்மா நித்யம் -கர்மங்களை அனுஷ்ட்டிக்க வேதாந்த ஞானம் முக்கிய அங்கம் -என்பர் -ஸ்நானாதிகள் போலே –
அங்கி தானே பல பிரதானம் பண்ண முடியும் -பாதராயணர் சொன்னது அர்த்தவாதம் என்பர் -வித்யா கர்மாங்கபூதம்—20-ஸூ த்ரங்கள் மேலே வரும் —
புருஷார்த்தோ அத பாதாராயண சப்தாத் -இதில் இருந்து தான் -வித்தையை யிலே இருந்து —
வேதன உபாசன –/ யதா அன்யேஷூ சேஷத்வநி ஜைமினி -/த்ரவ்யம் -யாகம் -போலே /ஞானமும் -ஸ்ரோத்ரியனாக இருந்து -வேதாந்த ஞானம் சம்ஸ்காரம்
-கர்த்தாவுக்கு யோக்யதை -அதனால் வித்யை கர்மாவுக்கு அங்கம் என்பர் /
த்ரவ்ய சம்ஸ்காரம் போலே -/ஆசார தர்சநாத் –ப்ரஹ்ம வித்துக்களுக்கு -கூட ஆச்சாரம் கர்ம பிரதானமாக சொல்லப் பட்டதே /
ஜனகர் போலே ப்ரஹ்ம ஞானம் உள்ளவர் இல்லையே -அவரும் கர்ம பிரதானர்/
தத் ஸ்ருதி–ஸ்ருதியால் அறியப்படுகிறதே -உத் கீதா உபாசனம் -ஞானம் உள்ளவனும் இல்லாதவனும் -செய்தாலும் -ஞானம் உடன் செய்பவன் பலன் பெறுகிறான்
-வீர்யம் பெறுகிறது -ஞானம் கர்மாவுக்கு அதிசயம் கொடுக்கும் என்றதே -அதிசய ஆதாநம் செய்வதே சேஷம் –
வித்யா கர்மணீ-பஹு வசனம் -சமன் வாத பேதம் -பிரதமம் வித்யா அப்புறம் கர்மணீ -இதுவே பிரதானம் -இரண்டு முமுஷுக்கு –
அருளிச் செயல் -முன்னால் போகுமே -வேதம் பின்னால் -/
வித்யை உடையவனுக்கு தான் கர்மா விதிக்கப் படுகிறது -அடுத்து -யாகாதிகள் அனுஷ்டித்து கொண்டு –
வேத அத்யாயனம் அர்த்த ஞானம் பர்யந்தம் -அஷ்ட ராசி கிரஹணம் மட்டும் இல்லை -சம்ப்ரதாயம் இது இல்லை -வேத வாக்யங்களுக்கு அர்த்த ஞானம் விதி இல்லை -ராக பிராப்தி தான் –
நியமாத்– ஈஷாவாச உபநிஷத் -ப்ரஹ்ம வித் ஞானம் உடையவனுக்கு கர்மா அனுஷ்டானம் நியதமாக விதிக்கும் -பூர்ண ஆயுசுக்கும் -கர்மா அனுஷ்டானம் -நியமிக்கும்
மேலே–பாதாயனார் -ஏவம் சந்தர்ச -கர்மா தான் வித்யைக்கு அங்கம் பூதம் –தன்னை தத் தவம் அஸி என்று ஜீவன் பற்றி அறிந்து -ஜைமினி
ஆனால் இது ஜீவ விஷயம் இல்லை -பரமாத்மா விஷயம் -ஏவ காரணமான பர ப்ரஹ்மத்தை சொல்லி -காரண பூதனான ஜீவனை சொல்ல வில்லை –
அதி கோபதேசாத்– துல்யம் -விதர்சனம் -ப்ரஹ்ம வித்துக்களுக்கு கர்மா கை கொள்ளுவது –கர்மா தியாகம் பிரதானம் -ஆச்சார்ய தர்சனம் —
வித்யைக்கு அபேக்ஷிதம் -இந்த த்ரிவித தியாகம் -ஜனகாதிகள் கர்மா பிரதானம் ப்ரஹ்ம வித்யை பலனுக்காத்தான் -வித்யைக்கு அங்கமே –
அசார் வர்த்திதம் ஹி -ஸர்வத்ர -அசாதாரண விதி இல்லை -உத் கீதா வித்யைக்கு மட்டும் விஷயம் -யுகாதி கர்மாக்காளுக்கு அங்கம் -இந்கும்க் ப்ரஹ்ம விதைக்கு பலமாக –
வித்யையால் கர்மாவுக்கு அதிசயம் சேஷ பூதம் என்று ஜைமினி சொல்வது எல்லா கர்மாக்களிலும் இல்லை -அறிந்து யாகம் செய்பவன் என்னை அறிந்து ப்ரஹ்ம ஞானம் பெறுகிறான் –
விபாக -வித்யா கர்மணீ -ஏக பல சாதனமாக இருந்தால் தான் -அங்கம் அங்கி -/விபாகம் -வேறே வேறே பலன்களாக அன்வயம் –
அத்யயனம் -வேத ஞானம் -மாத்ர-அக்ஷரா ராசி மட்டும் போதும் -/அர்த்த ஞானம் –ஜைமினி மதம் ஒத்து கொண்டதாலும் –அக்ஷரா ராசி -வைலக்ஷண்யம் உண்டே –
ந அவிசேஷாத் -மறுப்பு -ப்ரஹ்ம வித்து யாவதாத்மா கர்மா அனுஷ்டானம் செய்து கொண்டே இருக்கக் கடவன்
-கர்மா பலன்கள் ஒட்டாது -என்பதை சொல்லவே -வந்தது -நியாமென கர்மம் அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்டும் என்று விதிக்க வில்லை
ஸூ தயே-அதவா அனுமதி -சுருதி சொல்வதால் -தாமரை இலை தண்ணீர் போலே ஒட்டாதே -ஏவம் விதி -வித்யை ஸ்துதிக்க வந்த வாக்கியம் –
பாலாபீஸந்தி கர்மாக்களை விட்டார்கள் -ப்ரஹ்ம வித்துக்கள் / -ஏகே காம காரேண-/ விதி இல்லை -விருப்பம் இருப்பதால் செய்கிறார்கள் –
ஞானம் தியாகம் பண்ண வில்லை -கர்மங்களை தியாகம் பண்ணுவதால் ஞானம் பிரதானம் என்று அறியலாம்
உபமர்த்த்யாஸ்ச –வித்யையால் -கர்மங்கள் விநாசம் -பாபா புண்ய கர்மங்கள் -முடிச்சுகள் அவிழ்ந்து -ஞானம் மஹாத்மத்தால் –இதனாலும் ஞானம் பிரதானம் அறியலாம் –
ஊர்த்தவ ரேதஸ் இத ச -சந்யாசிகள் -வித்யை சன்யாசிகளுக்கும் அதிகாரம் உண்டே –யாகாதிகளுக்கு இல்லை -அதனால் வித்யைக்கு கர்மா நியாமேன அபேக்ஷை இல்லையே /
ஏதம் மேவ லோகம் -பலன் ப்ரஹ்ம பிராப்தி -ஆசைப்பட்டு பரி விராஜர்கள்-பிரதிபந்தகங்கள் விட்டு சந்யாசிகள் –
த்ரயோ தர்ம ஆஸ்ரயம் இந்த சந்யாச ஆஸ்ரமமும் -ப்ரஹ்ம வித்யைக்கு அதிகாரம் -சக தர்ம சாரிணி-
விதி இல்லை அனுவாதம் அசோதநாத் பரமார்த்தாத -சந்யாச ஆஸ்ரமம் விதிக்கப் பட வில்லை -ஜைமினி -அதனால் இது பிரதானமாக கொண்டு
-சொல்ல முடியாது என்பர் -தேவை இல்லாத ஓன்று
அதுக்கு பாதராயணர் -க்ருஹஸ்த தர்மம் போலே சமமாக -த்ரயோ தர்ம ஸ்கந்தா -சமமாக சொன்னதால் –ஏக வாக்கியம் -அதனால் அங்கீ கரிக்கப் பட வேண்டியதே –
அபூர்வத்வாத் -தாரயித்-சந்யாச ஆஸ்ரமம் -வாக்ய பராமர்சத்தால்-மூன்று ஆஸ்ரமமும் ஏக சாம்யம் -நேராக விதிக்கா விட்டாலும் கொள்ள வேண்டும்
-20-சூத்ரங்களால் ஜைமினி -வாதம் நிராகரித்து வித்யை பிரதானம் -கர்மா அப்ரதானம் -புருஷாதிகாரணம்
கர்மா வித்யைக்கு அங்கமே என்று சாதித்தார் –
ஸ்துதி மாத்ராதிகரணம்-
ஓம் இத் அக்ஷர–உத்கீதா உபாசனம் -சாம கான அவயவம்–சார பூதம் -மிகவும் உத்க்ருஷ்டம் – /
கர்மா அங்க பூதமான உபகரணம் –யாகம் -புருஷார்த்தம் ஸ்வர்க்கம் -/ யாகத்துக்கு சேஷ பூதம் -உத்க்ருஷ்டம் சொல்வது எப்படி -பூர்வ-பக்ஷம்
-ந அபூர்யாத்வாத் சித்தாந்தம் -/ த்ருஷ்ட்டி விதி யாக கொள்ள வேண்டும் –
உத்கீதம் கரண்டிகள் நெய் எல்லாம் அங்கம் -ஸ்வர்க்க லோக சாம்யம் -/
பாரிப்ரலவம் அதிகரணம் -2-ஸூ த்ரங்கள்
ஒரு வித்யையிலும் ஆரம்பம் கதை -சத் வித்யை ஸ்வேதகேது பிள்ளை போலே / ஆக்யானம் உபாக்யானம் –
வித்யை விதிக்குமா -பாரிப்ரலவமா- இவை /ப்ரஹ்ம வித்யா ஸ்தானத்தில் சொல்லப் பட்ட வாக்கியங்கள் –
வித்யை உடன் நேராக சம்பந்தம் இவற்றுக்கு இல்லையா -உண்டா என்றவாறு -/ பூர்வ பக்ஷம் -அஸ்வமேத யாக பிரகரணம் போலே –

கீழ் இரண்டும் பிரசங்காத் அதிகரணம்
யாகாதி கர்மா அபேக்ஷை வித்யை –யதிகளுக்கு கர்மா அதிகாரம் இல்லை போலே வித்யைகளுக்கு அதிகாரம் இல்லையோ -என்னில்
அத ஏவ -வித்யா -அக்னி ஆதனம் உண்டு பண்ணியே -அக்னி ஹோத்ரம் செய்வார் -கிருஹஸ்தர்களுக்கு
யதிகளுக்கு கிடையாது –
அக்னி ஆதான அதிகரணம் -அபேக்ஷிக்காது -ஒரே ஸூ தரம் -அத ஏவ –சந்நியாசி வித்யை உண்டு என்று சொல்லப் பட்டதால்
அக்னி ஆதனாதி கர்மாக்களை அபேக்ஷிக்காது என்றபடி
சர்வ அபேஷா சா –அதிகரணம் -ஒரே ஸூ த்ரம் இதில்
கிருஹஸ்தர்களில் அசக்தர்களுக்கும் கர்மா அபேக்ஷிதம் வேண்டாமோ என்னில்
சன்யாசிகளுக்கு -மட்டும் இல்லை -சர்வ வர்ணம் ஆஸ்ரமம் -படி அபேக்ஷை உண்டே -யஜ்ஜாதி சூதேக -ப்ரஹ்ம வித்யை அபேக்ஷிக்கும் -மேலே விருத்தி அடைய சுருதி சொல்லுமே
தமேவ –யஜ்ஜானே தானேன -வேதான வாசனேன -அத்யயனம் பண்ண யஜ்ஜம் தானம் தாபஸ் -பல அபிசாந்தி ரஹிதமாக -அங்கம் ஆகும் என்று சொல்லப் பட்டதே /
அஸ்வ வத்-
சம தமாதி அதிகரணம்
ஆத்ம குணங்கள் –பாஹ்ய உள் இந்திரியங்கள் -அடக்கம் சாந்தி தாந்தி போன்றவையும் அபேக்ஷிதம் -வித்யைக்கு அங்கமாக விதிக்கப் பட்டு இருப்பதால் –
பரஸ்பர விரோதம் -கர்மாக்கள் செய்வதற்கும் -சம தமாதிகள் உடையவனாய் இருப்பதற்கும் -/
தத் விவேக -மனம் அடக்கம் -விரோதம் இல்லாமல் -வேண்டிய அளவு இந்திரியங்களை உபயோகம் செய்து -என்றபடி -சம தமாதிகளுக்கு விரோதம் இல்லாமல் செய்ய வேண்டும்
ததாபி –இரண்டும் விதிக்கப் பட்ட காரணத்தால் -தத் விதேய
ஆகார சுத்தி இருந்தால் தான் வித்யை சித்திக்கும் -ஆகார சுத்தி -சத்வ சுத்தி
ஆஸ்ரய தோஷம் இல்லாமல் -தேக சுத்தி -மனஸ் சுத்தி -பக்தி ஏற்பட –
சர்வ அன்னான் அனுமதி அதிகரணம் –நன்கு ஸூ த்ரங்கள் -பிராண வித்யையில் -அத ஏவ பிராண -சப்த வாச்யன் ப்ரஹ்மம் -சாப்பிடத் தகாதது ஒன்றும் சொல்ல வில்லை
யானை பாகன் சாப்பிடும் கொள் தானியம் எச்சில் -உச்சிஷ்டம் வாங்கி சாப்பிட -தண்ணீர் எச்சில் சாப்பிட வில்லை
-பிராணன் தரிக்க அத்தை உண்டேன் -என்பார் -இது தோஷகரம் -இந்த விருத்தாந்தம் –
பிராண விநாசம் காலத்தில் சர்வ அன்னம் அனுமதி -யோக நிஷ்டர்களுக்கே இப்படி -யோகம் கை வராதவர்களுக்கு இதுவும் கூடாதே
தோஷம் போக்கி கொள்ள சக்தி உள்ளவர்கள் அவர்கள் –
அபாதாச்சா-
அதனால் தான் பாதகம் ஏற்படாது என்றவாறு -அந்த கரணம் சுத்திக்கு பாதகம் வர கூடாதே -என்றவாறு –
அபி ஸ்ம்ருத்யதே
ஸ்ம்ருதியும் இத்தையே சொல்லும் -பிராண சம்சய ஆபன்ன-மனு ஸ்ம்ருதியில் உண்டே -பிராணன் போகும் நிலையில் ஏதேனும் உண்ணலாம் பாபம் இல்லை சித்த அசுத்தி வராது –
கடவல்லி-மது பான நிஷேத ஸ்துதி -பாபங்கள் வரும் -என்பதால் –அதே போலே சர்வ அன்னம் -நிஷேதம் –
விஹிதப் ப்ராப்த ஆஸ்ரம கர்மாதி -அதிகரணம் -நான்கு ஸூ த்ரங்கள்
யஜ்ஜாதி கர்மா அனுஷ்டானம் விசாரம் -/ ப்ரஹ்ம வித்யை சர்வ கர்மா அபேக்ஷிதம் நிரூபணம் ஆனதே – உபாசனம் பண்ணா விட்டாலும் வர்ணாஸ்ரம கர்மம் விடக் கூடாதே –
விதிக்கப் பட்ட காரணத்தால் -நிறபேஷமாக -பலனை கருதாமல் செய்ய வேண்டும்
மேலும் உபாசனம் பண்ணினால் -அங்கமாக அனுஷ்ட்டிக்க வேண்டுமோ -என்னில் -வித்யைக்கு -அங்கமாக -அக்னி ஹோத்ர த்வயம் செய்ய வேண்டுமோ -சம்சயம் –
சஹகாரித் வேநச-
ஒரு முறை அனுஷ்ட்டித்தால் போதும் -ஆஸ்ரம தர்மமாக செய்தாலே வித்யைக்கு அங்கம் ஆகும் –
உபய லிங்காத் -விநியோக பிரதத்வ நியாயம்
அக்னி ஹோத்ரம் -ஸ்வர்க்க பலனுக்கும் -வர்ணாஸ்ரம -இரண்டுக்கும் விநியோகம் பொறுத்து இரண்டு பிரகாரம் –
அதே போலே வித்யங்கமாகவும் வர்ணாஸ்ரமாகவும்
அநதிபவம்– உத்பத்தியும் விருத்தியும் -வித்யை உண்டாக்கி ஸ்திரப்படுத்தும் –
விதுரன் -பத்னி இல்லா -அக்னி அதிகாரம் இல்லையே -ப்ரஹ்ம வித்யையில் அதிகாரம் உண்டோ விசாரம் -கீழே யுத்திகளை பார்த்தோம் –
யுத்திகள் சொல்லிய நியாயம் இவர்களுக்கு கொண்டு வர முடியாது
அந்தரா -நடுவில் -நான்கு ஆஸ்ரமும் இல்லாதவன் -அபி -கூட -ஜெப உபவாச அதிகாரி -தத் தர்சநாத் —
சுருதி -ரைக்குவர் -ப்ரஹ்ம வித்யை உபதேசம் பர்யந்தம் செய்கிறார் -அனுஷ்டானமும் உபதேச யோக்கியதையும் உண்டே -அவர் விதுரன் –
ரைக்குவாதிகள் வித்யா நிஷ்டை த்ருஷ்டே
தானாதிகள் இவர்களுக்கு உண்டு -சன்யாசிகளுக்கு இல்லை / இவர்களுக்கு யாகம் மட்டும் இல்லை
ஜபம் உபவாச தானம் அங்கங்களாக கொண்டு -அடையலாம் -என்றவாறு –
அபி ஸ்மர்த்யதே
விசேஷ அனுக்ராஹாச்ச –
தபஸ் ப்ரஹ்மசர்யம் ஸ்ரத்தா வித்யை பொதுவானவை /விஹிதமான காலத்தில் ஸ்த்ரீ சம்யோகம் ப்ரஹ்மசர்யம் –
விதுரனுக்கும் அதிகாரம் — விசேஷித்து சொல்வது ஆஸ்ரமம் உத்க்ருஷ்டம் -என்றவாறு –
விதுராதிகரணம் -விதுரர்களுக்கும் வித்யை அதிகாரம் உண்டு
மேலே தத் -பூதஸ்ய நைஷடிக்க வைகானச பரிவ்ராஜர்களுக்கு-தத் பூதாதி கரணம் -நான்கு ஸூ த்ரங்கள்
யத் அபி -நைஷடிக்க -விவாகம் பண்ணி கொள்ளாதவன் / வைகானச வான பிரஸ்தம் ஆஸ்ரமம் சொல்லிற்று ஆகமம் சொல்ல வில்லை / பரித்யாகம் -சந்நியாசி /
கிருஹஸ்தனுக்கு பிராயச்சித்தம் -வித்யைக்கு விச்சேதம் வந்தாலும் -இவர்களுக்கு இல்லை என்றவாறு –
ஆஸ்ரமம் தர்மம் நழுவினால்-இந்த மூவருக்கும் –பிராயச்சித்தம் இல்லை -/ஜைமினிக்கும் இதுவே அபிப்ராயம் –
நைஷடிக்க ப்ரஹ்மச்சாரி குருகுலம் விட்டு வெளியில் வர கூடாது -பாபம் ஹேது வாகலாம்-ஆச்சார்யர் கைங்கர்யம் செய்தே இருக்க வேண்டும் –
வான ப்ரஸ்தனுக்கும் மீண்டும் கிராமத்தில் நுழைய கூடாது -சந்நியாசி ஒரு வஸ்துவை விரும்பி இரண்டாம் தடவை ஆசையுடன் பார்க்க கூடாதே /
பதிதம்-பிராயச்சித்தம் அநர்ஹர் -தவ யோகாத்
பசு பிராயர் ஆவர் இவர்கள் தர்மம் நழுவினால் –
உபபாதங்கள் -மஹா பாதங்கள் போலே இல்லாமல் கொஞ்சம் பாபங்கள் –ப்ராஹ்மணர் மது பானம் பாபத்துக்கு பிராயச்சித்தம் உண்டாம் –
பஹிர் பூதா பவதி அவ கீர்த்தி -மேலே கதி இல்லை -இந்த ஜன்மாவில் வித்யைக்கு அதிகாரிகள் ஆக மாட்டார்கள் –
உத்கீதா உபாசனம் யார் அனுஷ்டானம் -யஜமானனா உத்கீதாவா -ருத்விக்கா -அடுத்த விசாரம்
ஆத்ரேயர் -நாம -ஏவம் -ஸ்வாமினா -யஜமானனே பண்ணனும் -பலம் -அனுஷ்டிப்பவனுக்கு –
பிரதி பந்தனம் இல்லாத பலன் அடைவான் -விளம்பம் இல்லாமல் –
பாதராயணர் -மேலே சிலரை கேட்க -இதில் திருப்தி இல்லாமல்
ஓடுலோமி– ருத்விக்கானால் பண்ண வேண்டும் -என்பர் -தஸ் மை–யாக ஸ்வரூபம் -யாக பலன்கள் -ஸ்வாமிக்கு -தக்ஷிணை ருத்விக்குகள் –
பல சாமானாதிகரணம் –தக்ஷிணையால் பலம் சுவீகரிப்பான்
ப்ரஹ்ம வித்யைக்கு சஹகாரி -யந்த்ரம் -பாண்டித்யம் இருந்தும் பாலனை போலே கர்வம் இல்லாமல் -அஹந்காராதிகள் இல்லாமல்
/ மௌனம் -மந்தவ்ய /ப்ரஹ்மணோ பவதி -இப்படி இருப்பவர்களே –
விஹிதமான மந்த்ரங்கள் மட்டும் /சமதமாதிகள் உடன் இவையும் சஹகாரி என்றவாறு –
க்ருஸ்ன பாவாத் -எல்லா ஆஸ்ரமம் உள்ளவர்களுக்கும் -இவை வேண்டும் என்றபடி -கிருஹஸ்ரமாம் சொன்னது உப லக்ஷணம் -என்றவாறு
அநா விஷ்கார – அதிகாரணம் -வெளிப் படுத்தாமல் இருப்பது -ஒரே ஸூ த்ரம்
கீழே மௌனம் விதி -மூன்றாவது அங்கம் -இதில் அதன் உபயோகம்
தன் மஹிமை வெளிக் காட்டாமல் இருப்பது -பாண்டித்யம் -இருந்தும் பாலன் போலே -/காம பாஷாணம் -பரி பாஷை இல்லாமல்
–சோறு -ஆழ்வார் ஆண்டாள் -அவஸ்தை ஆயர் பேச்சு நாம் சொல்லக் கூடாது -/ நிந்தா ஸ்திதிகளை பொருள் படுத்தாமல் -/ பாலன் ஸ்வ பாவங்களை சொன்னபடி
ஐஹிக- அப்யுத பலன்கள் -மோக்ஷ பலன்கள் -பலாதிகாரம் சங்கதி இவை

—————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ மன்னார் குடி ராஜ கோபால ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: