ஸ்ரீ பாஷ்ய அம்ருத சாரம் -முதல் அத்யாயம் -ஸ்ரீ மன்னார்குடி ஸ்வாமிகள் —

தத்வ நிரூபனம் –சித்தம் -சித்த த்விகம் -முதல் இரண்டும் –லக்ஷணத்தையா நிரூபிக்கப் பட்ட ஜகத் காரணத்வம் -உளது –விலக்ஷணத்வம் —
அசம்பவம் -தோஷம் -ஜகத் காரணத்வம் லக்ஷணம் -லஷ்யம் -சம்பந்தம் -இல்லாமல் இல்லை -முதல் பாதத்தால் உளது என்றும்– அயோக விவச்சேதம்
-மேலே மூன்றால் இல்லாமல் வில்லை -அந்யயோக விவச்சேதம் -நான்கு அதிகரணங்கள் -முன்பு பார்த்தோம் -மேலே ஏழு அதிகரணங்கள் அயோக விவச்சேதம் –
சேதன அசேதன விலக்ஷணன் -ப்ரஹ்மம் —
அசேதன சாமான்யம் -மூல பிரகிருதி -அசேதன விசேஷங்கள் மற்றவை மஹதாதிகள்–/ சாங்க்யன் பிரதானம் என்பான் மூல பிரக்ருதியை -/
அன்வயம் இல்லாமல் இல்லை –தர்மி தர்மம் —சத் -ஈஷத் அதிகரணம் –நிரூபணமான —சப்தம் =சாஸ்திரம் / சப்த ஏவ நிரூபணம்–சுருதிகள் மூலம் /
சப்த பின்ன நிரூபணம் -அசப்தம் -மூல பிரகிருதி –ஸ்ருதி மூலம் மட்டும் இல்லை -கபிலர் ஸ்ம்ருதி –காரணத்தில் உள்ள பிரதான குணங்கள்
சத்வ ரஜஸ் தமஸ் -காரியங்களில் உள்ளன -/ அனுமானத்தால் –காரணம் குணத்ரயமாகவே இருக்க வேண்டும் -அசப்தம் கொண்டு நிரூபிக்கப் பட்டது
ந அசப்தம் –மூல பிரகிருதி இல்லை -சத் -என்று சொல்லிய பதார்த்தம் -ப்ரஹ்மம் லக்ஷணம் சித்திரா பின்பே தான் சித்திக்கும்
-அதி வியாப்தி அந்நிய வியாப்தி சம்பவம் -மூன்றும் நிரசித்த பின்பே சித்திக்கும் -ப்ரஹ்மம் பற்றி இப்பொழுது பேசக்கூடாது –
சத் என்று சொல்லப் பட்ட ஜகத் காரணத்வம் ந அசப்தம் மூல பிரகிருதி இல்லை -/ இதம் -கண்ணால் பார்க்கும் ஜகத் –
-அக்ரே -முன்பு சதேவ -சத் என்ற பதார்தமாகவே இருந்தது -உபாதான விஷயமே கால பரிணாமத்தால் வேறாக மாறலாம் நிமித்த காரணம் இல்லாமல் -என்னில்
–சத் என்றது அசப்தமான மூல பிரகிருதி இல்லை என் என்னில் -ஈஷதே-ஞான பூர்வகமான சங்கல்பம் என்றபடி –சத்தா ஹேது ஈஸ்வரன் கடாக்ஷம் -சங்கல்ப ரூபமான கடாக்ஷம் —
சங்கல்பித்தினால் ஜகத் ஸ்ருஷ்ட்டி சொல்லப் பட்டது -ஞான ஆஸ்ரயமான ஒன்றாலே முடியும் — -அசேதன பதார்த்தத்துக்கு -கூடாதே
-இங்கு ப்ரஹ்மம் சொல்ல வில்லை -அசேதனம் பின்னம் ஏவ ஜகத் காரணம் என்கிறது இத்தால் –
மேலே தத் தேஜா ஐஷந்த-அப்ப ஐஷந்த -அசேதனங்களுக்கு சொல்லிட்றே என்னில் —ஈஷணம் அமுக்கிய அர்த்தமாக இருக்கக் கூடாதோ -பூர்வ பக்ஷம் –
ந கௌணஸ்யசேத் —
மேலே அசேதனம் சொல்லியது போலே இல்லை இது -தேஜஸ் அப்பு -சப்தங்கள் சரீரகனான பரமாத்மாவை மேலே சொல்லப் போகிறார் –
அங்கும் கௌணவத்வம் இல்லை -ப்ரஹ்மத்தையே குறிக்கும் -நிரூபிக்கப் போகிறேன் –உபக்ரமம் உப சம்ஹாரம் ஒரே பிரகரணம் -ஒரே அர்த்தம் –
சத் வித்யா பிரகாரணம் -ஆத்மாவையே குறிக்கும் -அசேதனத்தை குறிக்காது -ஈஷணம் கவனவாம் அல்ல
அடுத்த ஸூ த்ரம் – தன்னிஷ்டஸ்ய –நிஷ்டா -உபாசனம் —மோக்ஷ உபதேசாத் —
சத் சப்த காரண பதார்த்தம் உபாசனம் செய்து மோக்ஷம் -என்பதால் -அசேதனத்துக்கு காரணத்வம் சொல்லும் சாங்க்யனும்
மோக்ஷ பிரதம் அசேதனனுக்கு இல்லை என்பான் -24-தத்துவத்தின் மேல் பட்டவன் மோக்ஷம் பிரதன் என்பான் /
அடுத்த ஸூத்ரம்- ஹேயத்வ வஸனாத்– பதார்த்தம் மூல பிரகிருதி -சாங்க்யன் /
ப்ரதிஜ்ஜா விரோதா -அடுத்து ஸ்தோத்ரம் –
சேதனன் -ஞான ஸ்வரூபன் -சத்வ ரஜஸ் தமஸ் குண ரஹிதன் / ஏக விஞ்ஞானம் சர்வ விஞ்ஞானம் –ஆரம்பம் அன்றோ –
சேதனனுக்கு மூல பிரகிருதி காரணம் ஆக மாட்டாதே -மூன்று -த்ருஷ்டாந்தங்கள் -ம்ருத் பண்டங்கள் -லோகமணி –
–லோக மணி -தங்கத்தில் இருந்து வந்த தங்க பதார்த்தங்கள் -நீ சொல்வது பிரதிஜ்ஜா விரோதி ஆகுமே –
உபஸம்ஹாரம் ஐததாத்மா இதம் சர்வம் தத்வமஸி ஸ்வேதகேது –முடித்து -சத் -சப்தம் ஆரம்பித்து –அசேதனம் அல்ல என்றதாயிற்று –
அடுத்து -சுவாக்யயாத் -ஸ்வ அப்யயாத் -லயம் -ஸூ ஷூப்தி தசை பற்றி -சொப்பனம் முடிவில் –ஸூ ஷூப்தி -ஜாக்ரதை முதலில் -சொப்பனம் -மனஸ் -மட்டும்
அப்புறம் ஸூ ஷூ பத்தி மனசும் -deep sleep / ஸூ சப்த வாஸ்யத்தில் லயித்தவன் -ஸச் சப்த வாஸ்யத்தில் லயிக்கிறான்
-ஞான ஸ்வரூபம் சஜாதீயத்தில் தானே லயிப்பான் -அசேதன பதார்த்தத்தில் லயிக்க முடியாதே
கதி சாமான்யாத் -பொது -அடுத்து -ஸூ த்ரம்
சமான பிரகரணம் ஸ்ருஷ்ட்டி பற்றி வேறே இடங்களில் உண்டே அது பற்றி / ஆத்மா -இதமேவ அக்ர -சகா ஈஷாத இமான் லோகான் —
முன்பே இருந்து ஸ்ருஷ்டித்தது ஆத்மா -என்றதாயிற்று –
தஸ்மாத் –ஆகாசம் தொடங்கி-பூதங்கள் -/
அஸ்மின் ஏவ உபநிஷத் -அடுத்த ஸூ த்ரம்
இந்த உபநிஷத்தில் -சத் -ஜகத் காரணம் -சன் மூலா -ஸ்திதி இத்யாதி இவனுக்கே அதீனம் என்றது -ஞான ஆஸ்ரயம் இல்லாத இதுக்கு அதீனமாக சொல்ல முடியாதே
ஐததாத்மா இதம் சர்வம் -ஆத்மீயம் -சரீரம் -தத்வமஸி ஸ்வேதகேது -என்று முடித்தது
இப்படி எட்டு ஸூ த்ரங்கள் –மூல பிரகிருதி அல்ல -சத் என்றது -தத் விலக்ஷணன் -அசித் சாமான்ய விலக்ஷணம் ஜகாத் காரணம் என்றதாயிற்று
-மேலே தான் ப்ரஹ்மதுக்கு லக்ஷணம் சம்பவிக்கும்
ஆனந்த மயா அதிகரணம் அடுத்து –
சேதனத்துக்கு ஜகத் காரணம் சொல்லும் பூர்வ பக்ஷி -/தைத்ரியம் ஆனந்த வல்லி– விஞ்ஞான மயம் -ஜீவனை சொல்லி –
ப்ரஹ்மத்தை உபக்ரமித்து –அன்னமயம் –பிராண மநோ விஞ்ஞான -ஆனந்த மயம் –காரண பிரகாரம் -ஆனந்தமயன் ஜீவன் -பூர்வ பக்ஷம் –
அன்னமயம் ஆரம்பித்து ஆனந்தமயன் முடித்து -ஸ்தூலமாக சொல்லி இறுதியில் ஸூஷ்மமாக -/ முக்த தசையில் சர்வஞ்ஞன் சர்வ சக்தி உண்டே ஜீவனுக்கு —
இவனுக்கு ஜகத் காரணத்வம் சொல்லலாம் -/ சித்தாந்தம் -தைத்ரியம் சொன்னது ஆத்மாவிட விலக்ஷணன் தான் –
ஆனந்த மயோ அப்யாசாத் -முதல் சூத்ரம் —
அப்பியாசம் -சதோத்தரம் -நூறு நூறு மடங்கு -/ மனுஷ்ய /மனுஷ்ய கந்தர்வ / பித்ரு /தேவ கந்தர்வ -படிப்பு படியாக -நிரதிசய -அளவிட முடியாத தசை –
இந்திர பிரஹஸ்பதி பிரஜாபதி பிராம்மண -யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே/ ஆனந்த மயா பக்ஷம் -ஜீவா அந்நிய -அப்யாசாத் -ஆனந்த குணவத்வாத்-/
ஜீவனுக்கு சம்பவிக்காது என்று இதிலே சொன்னதால் -/
விகார சப்தான் நிர்தேச ந பிராஸுர்யான் —
மயத் ப்ரத்யயம் அளவிட முடியாதது -அர்த்தம் எப்படி யுக்தம் -விகாரம் -மயத் ப்ரத்யயம் – / அன்னமயம் அன்னத்தின் பரிணாமம்
-அன்னத்தால் உண்டான சரீரம் -பஞ்சாக்கினி வித்யை -அன்னம் ரேதஸ் –இத்யாதி உண்டே /
அதே போலே இங்கும் விகார அர்த்தம் கொண்டால் என்ன -சரீரத்தால் உண்டான சுக துக்கங்கள் -கர்ம பலன் -ஜீவனுக்கு சேரும் -பூர்வ பக்ஷம் –
இங்கு விகார அர்த்தம் இல்லை -ப்ராசூர்ய அர்த்தம் -அது சொல்ல முடியாத இடங்களில் தான் –
பிரதான அர்த்தம் -தத் பிராஸூர்யம் -அதனாலே நிறைந்து பிரதியோகிக்கு இடம் இல்லாமல் -நிரதிசய ஆனந்தம் –
ஸ்வார்த் தே மயம் -உண்டு -பிரத்யயத்துக்கு தனியாக அர்த்தம் இல்லை –ஸுகிய ரசாயம் -சுகமாகவே -போலே -/ வைஸ்வரூபியா விஸ்வரூபமேவ என்றபடி –
விஞ்ஞானம் ஏவ விஞ்ஞான மாயம் -ஸ்வார்த் தே மயம் –
ப்ராசூர்யார்த்தம் சம்பவம் இல்லாத இடங்களில் தான் விகார அர்த்தம்
தத் ஹேது விபதேசாச்ச —
ஆனந்தம் ஹேது இதனாலே என்றபடி –கர்ம பல ரூப ஆனந்தம் -முக்த ஆனந்தம் -பரமாத்வா -ஹேது -ஆகாச சப்த வாச்யன் -ஆனந்தம் உண்டு பண்ணுகிறான் -இவனே –
ஜீவன் ஆனந்தத்துக்கு ஹேது வேறே என்றபடி –அவன் சங்கல்பம் அடியாக தான் அதனால் இவன் ஆனந்த மயன் அல்லன்-
நிருபாதிக ஆனந்தம் ஆத்மாவுக்கு இல்லை -பரமாத்மா சங்கல்பமே ஹேது –
-மாந்தரவர்ணிக ஏவச — ஜீயதே -ந இதர அனுபவத்தே –
மந்த்ர வர்ணம் -விதி விஷயம் மந்த்ரம் -விதி விஷய பதார்த்தம் நிர்ணயித்து -சத்யம் ஞானம் அனந்தம் ப்ரஹ்ம —ப்ரஹ்ம வித் -சதாசார்ய உபதேசத்தால் ப்ராப்யம்
-விரோதிகளை அறிந்து -வேதனம் -உபாசனம் -சஹா ப்ரஹ்ம ப்ராப்யம் அடைவான் –ப்ரஹ்மமே ப்ராப்யம் ப்ராபகம் —
பக்தி பிரபத்தி ப்ரஹ்ம விஷயம் என்பதாலே சாதனம் ஆகும் –
விஷய நிரூபணம் -/ ப்ரஹ்ம வித் ப்ரஹ்மத்தை அடைகிறான் -ஜீவனை சொல்லிற்று இத்தால் -ப்ரஹ்மத்தை ப்ரஹ்ம ஞானத்தால் அடைகிறான்
-பிரகரணம் ஜீவ பரம் அல்ல ப்ரஹ்ம விஷயம் ஆப் நோதி பரம் – -தத் யேஷா ஸ்ருதி அபியுக்தா -சத்யம் இத்யாதியால் விவரித்து -ஸ்வரூப நிரூபிக
தர்மங்களால் சொல்லப் பட்ட–சத்யத்வ ஞானத்வ அனந்தத்வ அமலத்வ ஆனந்தத்தவ -ஐந்தும் -/ யோ வேத நிகிதா குஹாயம் –
-உபாசனத்துக்கு பலன் -ஜீவன் முக்தி இல்லை -பரமே வ்யோமன் நித்ய விபூதியில் தான் –அங்கே சென்று நித்ய அனுபவம் -சர்வான் காமான் –
ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபாதிகளை சேர்ந்து அனுபவிக்கிறான் /ஜீவன் விகாரம் உடையவன் -சத்யத்வம் இல்லை -நித்யன் ஆனால் ஸ்வபாவ விஷயம் உண்டே –
மாந்த்ர வர்ணிகம் இல்லாதது ஜகத் காரணம் இல்லை என்றதாயிற்று –
முக்தாத்மா உள்பட எந்த ஜீவனையும் குறிக்காது –ந இதர -/ நிரூபாதிக விபச்சைத்தவம் -விவிதம் சித் எல்லாம் அறிந்த -சர்வஞ்ஞத்வம்-இவனுக்கே –
அவ ரஷனே–ரக்ஷகன் –உபாதி இல்லாமல் -சர்வ தேச சர்வ கால சர்வ அவஸ்தை சர்வ ரக்ஷணம் -நிருபாதிகம்/சார தர்மம்/
நிரூபாதிக சார பூதம் – என்பதால் சார தர்மம் -என்றதாயிற்று -/ ப்ராஹ்மணா விபச்சிதா -ஸ்ருதி சொல்வதால் /
பேத விபதேசாச்சா –தஸ்மாத் அந்நிய
ஆனந்தமய ஜீவன் பேதம் -தஸ்மாத் -விஞ்ஞானமய -ஜீவன் ஞான ஸ்வரூபன் ஞான குணகன் -அந்நிய -அந்தரா -ஆனந்த மயா– ப்ரஹ்மம்–இவனையும் வியாபித்து
-அன்ன பிராண மநோ விஞ்ஞான மயன்-ஆத்மா இவைகளை உபகாரணங்களாக கொண்டவன் -அவனை விட வேறுபட்டவன் –எப்படி இவை-சரீராதிகள் –
இவனுக்கு உபகாரணமோ சேஷமோ அதே போலே ஆத்மா ப்ரஹ்மதுக்கு சேஷம் /
காமாது ச ந அனுமான அபேஷா –
ஜீவன் ஸ்ருஷ்ட்டி பண்ண -உபாதானம் அபேக்ஷித்து தான் செய்ய முடியும் –நிமித்தத்வம் மாத்ரம் -/ அசேதன வஸ்துவை உபாதானமாக கொண்டே பண்ண முடியும்
ப்ரஹ்மம் மட்டுமே தானே சங்கல்பித்து -மாத்திரத்தாலே -தானே ஸ்ருஷ்ட்டி -/அனுமானம் -மூலம் சாதிக்கும் மூல பிரக்ருதியை சொல்லிற்று இங்கு -/
அஸ்மின் அஸ்ய தத் யோகம் ஸாபி
தத் யோகம் -பிராப்தி -ஜீவனுக்கு பரமாத்மா ஆனந்தமே சேரும் என்று ஸ்ருதி சொல்லும் என்றபடி -ரசம் -சுக ரூப ஆனந்தம் ரஸோவை
சக -ச ஏவ அவன் தான் ஆனந்த மயன் /அடையும் முன்பு ஆனந்தம் இல்லை -ஆனந்தமயன் ஆவது அடைந்த பின்பே என்றதாயிற்று /
துக்கங்கள் எல்லாம் களைய பெற்று -ஆனந்தமயன் ப்ரஹ்மம் அடைந்து -சஹா ஆனந்த மயன் பவதி -லப்தவா -அடைந்தே -/ விகித அனுஷ்டான உபாசானாதிகளால் –
எட்டு காரணங்களால் -எட்டு ஸூ த்ரங்களால் -ஆனந்தமயன் -தைத்ரியம் ஜீவன் அன்யா என்றதாயிற்று -கீழே-எட்டு ஸூ த்ரங்களால் அசேதன அன்யா நிரூபணம் -செய்தார் –
சாமான்ய வைலக்ஷண்யம் சொல்லிய பின் விசேஷ வைலக்ஷண்யம் மேலே ஐந்து அதிகரணங்களால் சாதிக்கிறார் /

ஸூ ஹ்ருத கர்ம பலங்களால் ஞான சக்திகள் –சேதன விலக்ஷணம்
-அந்தக சப்த தர்ம உபதேசாத் —
சூர்ய மண்டல வர்த்தி புருஷன் -ஜகத் காரணமாக இருக்கலாமே /
அந்தர் அதிகரணம் —
ஏஷ அந்தராதித்ய தஸ்ய -யதா -கப்யாசம் அக்ஷிணீ- தஸ்ய –உதித நாம -ஏவம் வேத -விஷய வாக்கியம் -ஜகத் ஸ்ருஷ்ட்டி சொல்ல பட வில்லை –
முமுஷூ உபாஸத்யம் சொல்லப் படுகிறது
ஹிரண்மய புருஷன் -செந்தாமரை கண்கள் -அபஹத பாப்மாதிகள் உள்ளவன் என்று அறிந்து -கர்மாக்களில் இருந்து விடுபடுகிறான்
காரணந்து த்யேயா -சொல்வதால் இந்த வழியால் காரணத்வம் -சொன்னதாயிற்று –
ஆனந்த அதிகரணம் சேஷம் இது என்றும் சங்கதி /ஆதித்யனுக்கு அந்தராத்மாவை சொல்ல வில்லை / மண்டல வாசி சப்தம் இங்கு -ஆதித்ய சப்தம்
/த்ருச்யதே -யோகி கள்/ அத்யந்த ஸ்ப்ருஹனீயம் ஸ்வர்ண கேசம் -ஹிதம் ரமணீயம் -/
புண்டரீகம் -செந்தாமரை –கரியவாகி நீண்ட அப்பெரியவாய கண்கள் -/
ஜீவ விசேஷம் -பூர்வ பக்ஷம் -கர சரணாதி விசிஷ்டத்த்வம் சொல்லப் பட்டு -உள்ளதே -அவயவங்கள் –சஷூராதி-
சித்தாந்தம் -அந்தக —ஆதித்ய மண்டல மத்யத்திலே என்றபடி /ஆதித்ய ஜீவனை வேறு பட்ட -தர்ம உபதேசாத் -அவனுக்கே உரிய அசாதாரண தர்மம் சொல்லப் பட்டுள்ளதால் –
கர்ம பல சம்பந்த நிவ்ருத்திக்காக முமுஷுக்கள் உபாஸிக்க -/ பூர்வ பக்ஷ யுக்தி நிரசிக்க -அவயவ சம்யோக சரீரம் -திவ்ய அவயவங்கள்
-அப்ராக்ருத சரீரம் -திவ்ய மங்கள விக்ரக யோகம் உண்டே
ஆதித்ய வர்ணம் தமஸ பர -பிரமாணம் -வேதாந்த சாரம் –சங்கல்பத்தால் ஸ் வ இச்சையால் பரிகாரிக்கும் திவ்ய மங்கள விக்ரகம் உண்டே
பேத வியாபதேஸாச் ச அந்நிய
மேலே வரும் -முன்பு சொல்லிய-அனைத்துக்கும் – அந்நிய -விலக்ஷணன் -சாமான்ய விசேஷ விலக்ஷணன் –என்றபடி –
ஆகாசாதிகரணம் -அடுத்து -அசேதன விசேஷணம் -சொல்ல வேண்டுமே -ஆகாசம் —பிராணன்- ஜோதி- இந்திர -நான்கையும் -ஒரே கோடி -பேடிகை/
மூல பிரகிருதியின் பரிணாமம் -ஆகாசம் -அசேதன விசேஷம் -ஜகத் காரணத்வம் –அஸ்ய லோகஸ்ய -கா கதி —ஆகாசம் சர்வாணி –இமானி பூதாநி ஆகாச ஏவ ஸமுத்பத்யந்தே –ஜ்யாயாம் மிக பெரியது -பாராயணம் -பரம பிராப்யம்-/
ஆ காசா -பூர்ணன் -உபசர்க்கம்–காஸ் -தாது -அன் பிரத்யயம் –சர்வ பிரகாசம் -பர ப்ரஹ்மம் -யோக விதபுத்தி அர்த்தம் –முழுமையாக தானும்
நிரபேஷமாக பிரகாசித்து மற்றவற்றையும் பிரகாசிக்க செய்யும் -பர ப்ரஹ்மம் -/ லோகத்தில் பிரசித்த -சீக்ரம் அர்த்த போதனம் -சப்தம் தன்னை
உடனே வெளிக்காட்ட தானே -இது தானே கொல்லப் பட வேண்டும் -துர்லபமான உன் அர்த்தம் எதுக்கு -என்பான் பூர்வபஷி இதுக்கு
-யவ்வ்கிய யோக பிரசித்த அர்த்தம் எதுக்கு -ரூடி அர்த்தம் லோகத்தில் பிரபலம் -யோகத்தை விட –
ஆகாச சப்த வாஸ்யன் -அசேதன விசேஷண பூதாகாசம் -அந்நிய -பரமாத்மாவே -குத தல் லிங்காத் -அசாதாரண ப்ரதிபாதிக்க –
ஆகாசம் -ஸ்வ இதர ஸமஸ்த வஸ்துக்களிலும் பெரியது -சத் கார்ய வாதம் -காரணம் -காரியத்தை விட பெரியது -சப்த தன் மாத்திரை இதை விட பெரியது –
ப்ருஹத்வாத் ப்ரஹ்மம் இது ஒட்டாதே –
ஆகாசம் பாராயணம் -அசேதனம் அன்றோ ப்ராப்யத்வம் வராதே -போக்யத்வம் போக்த்ருத்வம் இரண்டும் உள்ள ஒன்றே ப்ராப்யம்
அஹம் அன்னம் –அஹம் அந்நாத -ஜீவனை தான் அனுபவிக்கும் சாமர்த்தியம் -ஆக்கியும் ஆக்கியும் –என் அமுதம் சுவையன்-
-போக்யத்வம்- போக்தாவும் இவன் ஒருவனே -கண்ணா பிரான் என் அமுதம் திருவின் மணாளன் -என்னுடை சூழல் உளானே –அவனே பாராயணம் பரம ப்ராப்யத்வம் –
ஆகாசம் -உண்டாகி மேல் உள்ள பதார்த்தங்கள் இதில் இருந்து உண்டாகும் -கீழ் உள்ளவையே -மேல் உள்ளவற்றுக்கு உத்பத்தி லய காரணம் ஆகாதே
அயோக்கியார்த்த ப்ரதிபாதித்தமான ரூடி அர்த்தம் விட யோக்யார்த்தமே கொள்ளத் தக்கது –
பிராணாதிகரணம் –அத ஏவ பிராணா -ஒரே ஸூ த்ரம் –
பிராண மேவ அபி சந்தி சந்தி -உத்பத்திக்கு -அப்யுஜ்யதே –உத்பத்தி லயம் –
முன்பு சொன்ன யுக்தி -நியாயம் கொண்டே -இதை நிரசிக்கலாம் -அதிதேசம் -/பிரசித்த பிராண அந்நிய பரமாத்மாவே /
அதிக ஆசங்கை இருந்ததால் தானே அடுத்த அதிகரணம் /ஆகாசம் பிராணன் இரண்டும் அசேதனங்கள் -பிராணன் முக்கிய பிராணன் பிரசித்த அர்த்தம்
சர்வ பூதங்களையும் பற்றி -ஸ்திதிக்கு -ப்ராணாதீனம் தானே ஸமஸ்த பதார்த்தங்கள் ஸ்திதி -தேவாதி சதுர்விதங்களும்/
பிராணனும் ஸ்ருஷ்டிக்கு உட்பட்ட –இந்திரியங்கள் மனஸ் நடுவில் பிராணன் -/அசேதனங்கள் பிராணாதீனம் இல்லையே
-அவைகளும் உண்டாகி இருக்கின்றனவே / ஜீவ ஸ்வரூபமும் பிராணாதீனம் இல்லையே -பரி சுத்த ஜீவனுக்கும் எ
ஜ்யோதிர் அதிகரணம் -இந்திர பிராணாதிகரணம் –அடுத்து –ஜகத் காரணம் ஸ்பஷடமாக இல்லா விட்டாலும் லிங்கங்கள் -உண்டே –
முமுஷு உபாஸ்யத்வம் அந்தராதிகரணத்தில் சொன்னது போலே-
ஜ்யோதிர் அதிகரணம் – -நிரதிசய தீப்ததவம்-தர்மி -அத பர திவ ஜோதி தீப்யதே –தானே பிரகாசித்து -விஸ்வத ப்ரதிஷ்டித்தோ
சர்வதே ப்ரதிஷ்டித்தோ -அநுத்தமேஷூ உத்தமேஷூ லோகேஷூ பரஞ்சோதி
பூமி அந்தரிக்ஷம் -பிரதேசங்களில் மேல் இருந்து பிரகாசித்து -மேலும் கீழும் –
பூர்வ பக்ஷம் -ஸூ ர்யன் சந்திரன் அக்னி வித்யுத் நக்ஷத்ராதிகள் —-நாராயண பரஞ்சோதி –ஜோதி இத் உபாஸித்யதே /
திவ -அப்ராக்ருதமான திவ்ய லோகம் சொன்னபடி / விஸ்வம் விஷ்ட்டி ரூபம் சர்வ சமஷ்டி -உபயத்துக்கும் மேல் என்றபடி /
நான்கு ஸூ த்ரங்கள் -சம்ப்ரதாயம்
ஜ்யோதிஸ் சரணாபிதாநாம்- அந்நிய –பரமாத்மா -பாதங்களால் அபிதானம் செய்யப் பட்டுள்ளதால்
விஷய வாக்கியத்தில் சரண அபிதானம் இல்லையே -ஹேது –
மேல் உள்ள வாக்கியங்களில் உண்டு -நான்கு பாதங்களாக -முன்பு காயத்ரி -நான்கு பாதங்கள் சொல்லி -ஒரே பிரகரணம்–சூர்யாதிகளுக்கு நான்கு பாதங்கள் உடைய தன்மை ஸூர்யாதிகளுக்கு இல்லை -பரமாத்மாவுக்கு -சோயம் தேவதத்தா – ப்ரத்யபிஜ்ஜை -புருஷ ஸூ க்தம் -சதுர் பாகம்
-விசிஷ்ட ஆகாரம் -பாதாஸ்ய விச்வா பூதாநி -திரிபாதி விபூதி –இங்கே காயத்ரி –சப்தத்தால் -சொல்லி ஜ்யோதிஸ் -தர்மி தர்மம் உடன் சேர்ந்தே –
சந்தோபிதாநாத் -ந
பூர்வ பக்ஷம் பிரத்யபிஜிஜ்ஜையை மறுக்கிறார் -வேறே வேறே வஸ்து -காயத்ரி -வா இதம் சர்வம் -மந்த்ரம் சந்தஸ் பெருமை சொல்லி /உத்க்ருஷ்ட சந்தஸ் மந்த்ரம் -சதுர் பாகம்
ஜோதிஸ்ஸூக்கு எப்படி சொல்லலாம் / த்ரிபதா காயத்ரி நாம் -24-அக்ஷரம் மூன்று பாதங்கள் /–நான்கு பாதங்கள் ருக் வேதம் இதையே சொல்லும் /
இதி ஜேத் ந -இரண்டையும் சேர்த்து சொல்ல முடியாதே / மனசை சமர்ப்பித்து பூர்ணமாக /காயத்ரி சப்தத்தால் ப்ரஹ்மம் சொல்லி –
பூர்ணமாக -ஏக மனஸ் உடன் உபாஸிக்க காயத்ரி சப்த பிரயோகம் —இது தான் ப்ரஹ்மம் உடன் சாம்யம் -/
பூதாதி பாத வியாபதேச உபபத்தே ச ஏவம் –
இங்கே -ஜோதிஸ் காயத்ரி இரண்டாலும் ப்ரஹ்மம் குறிக்கப் படுகிறான் -நான்கு பாதங்களும் -ப்ரஹ்மம் இடம் தான் குறிக்கும் /
பூதம் -ஸ்ருஷ்ட்டி முழுவதும் -பிருத்வி மதியம் -சரீரம் தேவாதி -பகவானை வைத்து அனுசந்திக்க ஹிருதயம் -தஹாராகாசம் /
பூத பிருத்வி சரீர ஹிருதயம் -நான்கு பாதங்கள் -உபாசனா பரமான பரமாத்மா ஸ்தானங்கள் -உத்தர உத்தர உத்கர்ஷம் -வியாபகம் விசேஷித்து இங்கு /
பரமாத்மா என்று சொன்னால் தான் உபபத்தி ஆகும் -என்றவாறு –
திவ -இரண்டு இடத்திலும் புருஷ சூக்தம் -இருப்பிடம் -திவி ஏழாம் வேற்றுமை இங்கு திவ பர –பஞ்சமி விபக்தி -/ஸ்தான பேதாத் வஸ்து பேதாத் -வருமே –
உபதேச பேதாத் ப்ரதிஜ்ஜை உபத்திஸ்ய அர்த்த பேதாத் -பூர்வ பக்ஷம் சொல்வான்
உபதேச வேதாத் நேதிச ச
உபஸ்த லிங்க அபி அவிரோதாத்
வ்ருஷ அக்ரே சேனா -கிளை மரத்தின் முன்னால்-அக்ர சாகா என்றவாறு–கிளையில் பறவை /
வ்ருஷ அக்ர பரத சேனா -கிளை மேலே பறவை -ஒரே நிர்தேசம் தானே -/ தஸ்மிந் தஸ்மிந் பர -த்ருஷ்டாந்த முகேன பாஷ்யகாரர் காட்டுகிறார் -/
-அதிகரண நிர்தேச சப்தமி- ஸ்தான விஷயங்களில் பஞ்சமி சப்தமி ஒன்றையே குறிக்கும் —திவி- திவபரம -விரோதம் இல்லை –
நாராயண பரஞ்சோதி -பரஞ்சோதி உபசம்பந்த்ய –ஜ்யோதிஸ் சப்தம் -பிரசித்தம் -நான்கு சூத்ரங்களால் –/
பூதலே கடக -பூமியில் தோண்டி உள்ளே –என்றும் -பூமியின் மேலே கடம் என்றும் —கழுகு மரக்கிளை மேல்-என்பதுவும்
குரங்கு மரக்கிளை கீழே தொங்கி –என்பதுவும் சொல்லலாம்
இந்த்ரம் பிராண அதிகரணம்
அத ஏவ பிராண முன்பே சொல்லி-இங்கு இந்த்ரஸ்ய தத் பிராண -சமானாதி கரண்ய பிராணன்
மாம் உபாஸ்ய -சொல்லி தன்னையே பிராணனாக சொல்கிறான் -இங்கும் -அந்நிய பரமாத்மா
கௌஷீதத உபநிஷத் விஷய வாக்கியம் -ப்ரத்யனன் திவோதனன் சம்வாதம் –ஸ்வர்க்க லோகம் உபாசக்காம-மரணம் அடைந்து இல்லை வீர்யத்தால்
–இந்திரன் அழைக்க ப்ரத்யம்னன் அங்கே போனான் –மனுஷ்யன் நீ நான் தேவன் -உனக்கு என்ன வேணும் -எனக்கு என்ன கேட்க தெரியாதே –
நீ ஹிதமான ஒன்றை சொல்லி அருள் -அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி பூர்வகமான இஷ்ட பிராப்தி தான் ஹிதம் –நீ என்னை உபாசனம் பண்ணு-
ஆயுசு அம்ருதமாக என்னை -மாம் உபாசவ -மோக்ஷ சாதனமாக –அவன் தான் ஜகத் காரணன் -அவனோ அவன் பிராணனோ -பூர்வ பக்ஷம் –
நான்கு சூத்திரங்கள் சித்தாந்தம் –பிராணா தத-அநு கமாத் தஸ்ய -அந்நிய
வெறும் பிராணன் இல்லை -இந்திரன் பிராணன் என்று தன்னை சொல்லிக் கொண்டானே அந்த பிராணன் –
பிரசித்த இந்த்ரனோ பிரசித்த பிராணனோ வேறு பட்ட பரமாத்மா வரை -பிராண சப்தம் அந்நிய கூட்டி
அநு கமாத் பின் தொடர்ந்து ஆனந்த அஜடாதவ அம்ருதத்வ சப்தங்கள் -மற்றவர்களுக்கு உபாதியால்- அவன் சங்கல்பத்தால் -இவனுக்கு மட்டும் ஸ்வாபாவிக தர்மங்கள் –
பூர்வ பக்ஷி இதுக்கு -உபஸம்ஹாரம் விட உபக்ரமம் பலிதம் -அம்ருத அஜடம் இத்யாதி கடைசியில் -சொல்லி –பிரகரணம் ஆத்ம உபதேசம் -மாம் -சொல்லி -என்னை –
தனக்கு அசாதாரணமான வற்றையும் சொல்லி –தனக்குள் உள்ள பரமாத்மாவை சொல்லாமல் –த்வஷ்டா பிள்ளையை -விஸ்வரூபன் -நான் கொன்றேன்
-தாய் வழி மாமா அசுரர்கள் -பலனை அவர்களுக்கும் கொடுக்க —அருண் முக எதிகள்-வேதாந்தம் மாத்ரம் உச்சாரணம் –பண்ணாமல் இருப்பாரை
ஓநாய்க்கு இட்டேன் -தான் செய்த வியாபாரங்கள் -விபஜ்ஜியம் பண்ணினேன்
வக்து ஆத்ம உபதேசாத் ந —
வக்தாவான இந்திரன் தன்னுடைய வியாபாரங்களை சொல்லி –இது தானே உபக்ரமம் –
அத்யாத்ம சம்பந்த பூமாகி –
பூர்ணம் பரமாத்மா சம்பந்தம் -ஹித தமத்வ ப்ரச்னம் ஆரம்பம் -தானே கர்மவஸ்யன் -உபக்ரமத்தால் தன்னை சொல்லிக் கொள்ள வில்லை —
இந்திர சப்தம் -சேதன அசேதன ஆதாரத்வம் சொல்லி -ரதம்-அச்சாணி போலே -/ பூத -பிராஜ்ஜை- பிராணன் -வைக்கப்பட்டு -அசேதனங்கள் ஜீவர்கள்
-பிராண சப்த வாஸ்யமான பரமாத்மா -சொல்லி /
சர்வ ஆதாரம் அவனே -ரதம் நேமி -அச்சாணி போலே -/ நேமி அரங்கள் -நாபி போலே– பூத மாத்ரம் -பிரஜ்ஜா மாத்ரம் -பிராணன் -இது ஒரு லிங்கம்
ஏஷ ஏவ சாது கர்மா -அசாது கர்மா –காரயித்தவம் –புகுந்து கார்யம் செய்பவன் இவன் ஒருவனே –லிங்கங்கள் இப்படி அதிகமாக உள்ளன –
ஆதாரத்வம் -நியந்த்ருத்வம் -அத்யாந்த சம்பந்தம் -ஹிததம ப்ரச்னம் -ஆனந்தம் அஜடத்வம் அம்ருதத்வம் -லிங்கங்களே பிரதானம் –
சாஸ்த்ரா த்ருஷ்ட்யா து உபதேசாத் வாமதேவர் –து -ந இதி லோக த்ருஷ்ட்டி
முன் மாதிரி சொன்னவர் உண்டா -என்ற கேள்விக்கு -அஹம் -தனக்கு அந்தர்யாமியான பரமாத்மா –
என்னுடைய பந்தும் கழலும் தந்து போகு நம்பி -ஆழ்வார் அடியேன் -ஆத்மாவை மதித்து -மதியாமல் என்னுடைய -அடியேன் விநயத்தால் சொல்கிறார்கள் -என்பது சரி இல்லை -/
நான் சொன்னால் -பிரதான சரீரீ பரமாத்மா வரை போகும் அபரியவசான வ்ருத்தி – தங்களை குறிக்க நிஷ்கர்ஷ ஆத்மாவை குறிக்க – அடிமை அடியேன் சொல்கிறார்கள்
-அருமையான நிர்வாகம் –இது பரமாத்மா வரை போகாதே -சாஸ்த்ரா த்ருஷ்ட்டி –பரம சாரம் -நான் சொல்வது அவனை குறிக்கும் -லோக த்ருஷ்ட்டி நான் தம்மை குறிக்கும்
தனக்கு அந்தர்யாமியாக இருப்பதை அறிந்து –ஏதத் -சர்வாந்தர்யாமி -பஸ்யன்-அஹம் சூர்யச்ச –விப்ர-ஓ ப்ராமணரே அஹம் மனு -உபதேசம் –கால பேதம் உண்டே
-எனக்கு அந்தர்யாமி தான் மனுவுக்கு அந்தர்யாமி -/ தேச பேதம் உண்டு -சூரியனுக்கும் அந்தர்யாமி -ரிஷியே உமக்கு அந்தர்யாமி யாரோ அவனே எனக்கு -வஸ்து பேதம் உண்டே –
அதே போலே இந்த உபதேசம் –
ஜீவ முக்கிய பிராண லிங்காத்- ந -இதி -சே–உபாசாத் த்ரை வித்யாத் –ஆஸ்ரிதவாத இஹ சத் யோகாத்-
-ந -மறுப்பு –பரமாத்மா பிரகரணம் இல்லை -பூர்வ பக்ஷி -/ ஜீவ லிங்கமமுமாம் பிராண லிங்கமுமாம் -பரமாத்மா லிங்கமுமாம்-மூன்று வகை
-ஸ்வரூபம் -சத்யம் -ஞானம் அனந்தம் அமலத்வம் அம்ருதத்வம் -மட்டும் உபாசித்து -சத் விதை ஸ்வேதகேது -/
சேதன சரீர விசிஷ்டத்வேந உபாசனம் / அசித் சரீர விசிஷ்டத்வேந உபாசனம் -நமக்கும் பூவின் மீசை நங்கைக்கும் -கோல மலர் பாவைக்கு அன்பாகிய என் அன்பே
-ஸ்ரீ விசிஷ்டன் போலே நம்மை விட்டு இல்லையே –
இந்த வகையில் சாஸ்திரம் சொல்லுவது போலே இங்கும் என்றபடி -இதில் மூன்றுவித உபாசனங்களும் -ஜீவ லிங்கமும்-பிராண லிங்கமும் -பரமாத்மா லிங்கமும்
இந்த பிரகரணத்தில் இந்த வித்யையில் உண்டே –தத் சரீரத் வேந -என்றபடி -ராஜா வருகிறான் என்றால் ராஜ சேவகன் சத்ர சாமரங்களும் உண்டே –

-ஜீவாதி –ஜீவன் அசேதனன் –லிங்க வாக்கியங்கள் / அஸ்பஷ்ட தரம்–அஸ்பஷ்ட / ஸ்பஷ்ட / ஸ்பஷ்டதாராம் -நான்கு வகைகள் உண்டே -சுருதியில்
கீழே அஸ்பஷ்ட தரம் பார்த்தோம் -அயோக விவச்சேதம் பார்த்தோம் -த்ரிபாத் மேலே அன்யோக விவச்சேதம் -மற்றவற்றுக்கு இல்லை -ப்ரஹ்மத்துக்கே ஜகத் காரணம்
நிரூபிக்க வேண்டும் –இரண்டாம் பாதம் அஸ்பஷ்ட ஜீவாதி லிங்கங்கள் -மேலே மூன்றாம் பாதம் ஸ்பஷ்ட ஜீவாதி லிங்கங்கள் /
நாலாவதில் ஸ்பஷ்ட தர ஜீவாதி லிங்கங்கள் –சாங்க்ய மதம் போலே சமசயிக்கும் படி லிங்கங்கள் பலமாக இருக்கும் -இதில் –
அசம்பவ -தோஷம் -பரிகரித்த பின்பு –அதி வியாப்தி தோஷம் -அவ்யாப்தி வராது -லஷ்யம் ஏக தேசம் வியாபித்து இருக்காதே –
அதி வியாப்தி மூன்று வகை -அஸ்பஷ்ட / ஸ்பஷ்ட தரம் / ஸ்பஷ்ட வாக்கியங்கள் –
ஸர்வத்ர பிரசித்த நிர்தேசாத் –முதல் அதிகரணம்
சாந்தோக்யம் சாண்டில்ய வித்யை சர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம /சர்வம் ஜகாத் முழுவதும் ஸமஸ்த -இதம் -கண்ணால் பார்க்கும் இவை -ப்ரஹ்மமே -கலு பிரசித்த நிர்தேசம்
இவைகள் ப்ரஹ்மம் -முதலில் அப்புறம் –இவைகள் ப்ரஹ்மம் அல்லாமல் இல்லை -தஜ்ஜலான் இதி சர்வம் கல் இதம் ப்ரஹ்ம
-தஜ்-உண்டாக்குவது -/ அன் -அதிதி /தல் -லீயதே /காரண கார்ய சாமானாதி கரண்யம்- ஸ்வரூப ஐக்கியம் இல்லை
-தாதாம்யா சம்பந்தம் மண் குடம் போலே -உபாதான காரணம் –
இதி சாந்த உபாஸீத -சாந்தோ தாந்தோ உபயுக்த குணங்கள் /தத் க்ருத நியாயம் -அந்த தன்மை அடைகிறான் -ஸஹ-க்ருது-யாகம் பொதுவான அர்த்தம் இங்கு புருஷார்த்தம்
யஜ்ஜம் பஞ்ச மஹா யஜ்ஜம் / ருத்துக்கள் கொண்டு செய்வது க்ருது –பல சாதனம் -/
ஞானம் அக்னி -பிரணவம் -ஆத்ம சமர்ப்பணம் -யாகம் போலே உபாசீனம் —சர்வ கந்த சர்வ ரஸா சர்வ குண அப்யாஸ-அவாகி அநாதரா -அவாப்த ஸமஸ்த காமன்
-விஷய -வாக்கியம் –சம்சயம் -நியாயம் -அதிகரணம் -ப்ரஹ்ம சப்தம் ஜீவனா பரமாத்மாவான-/ஜீவாத்மகம் -பூர்வ பக்ஷி -/
சர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம-சர்வ -சர்வ வேதாந்த வாக்கியங்கள் / சர்வ குண விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் என்றுமாம் –
ஸஹ பரமாத்மா ஏவ -ந ஜீவன் -ஸர்வத்ர வேதாந்த வாக்கியங்கள் பரமாத்மாவையே இப்படி கோஷிக்குமே -பிரசித்தமாக உபதேசிக்கப் பட்டதால்
விவஷித குண உபபத்தேச -அடுத்த ஸூ த்ரம்
வியவஸ்யமான மநோ மயாதி குணங்கள் இவனுக்கே உப பன்னம் –அசாதாரணம் –வேறு யாருக்கும் இல்லை
மநோ மயா -பரிசுத்த மனசாலே கிரகிக்கப் படுபவன் -விவேக விமோக அப்யாஸ சாதனா சப்தங்கள் -உபாசனம் -பிரத்யக்ஷமாக மனசான விசுத்தேனா
பிராண சரீர -ஸர்வேஷாம் பிராணன் தாரகம்-அந்த பிராணனையும் தரிப்பவன் இவன் சரீரமாக கொண்டவன் -பிராணன் ஆதேயம் விதேயம் -இவனுக்கு
பாரூபக-பாஸ்வர ரூபம் -நிரதிசய அப்ராக்ருதமான கல்யாண திவ்ய ரூபம் -ஸத்யஸங்கல்பன் -ஆகாசாத்மா -எல்லா வஸ்துக்களையும் பிரகாசிப்பவன் –
எல்லா ஜகத்தும் எவனால் செய்யப்படுவதாக உள்ளதோ -சர்வ காம -சர்வ கந்த சர்வ ரஸா –அவாக்ய அநாதரா -அவாப்த -ஸமஸ்த காமன் -பரிபூர்ணன் —
அனுப பத்தில் சு ந சாரீர
-விவஷித குணம் ந அனுப பன்னம் -சரீரத்துக்கு –பத்த முக்த நித்யர்களுக்கு —அணு–மின்மினி –அபரிமித துக்கம் உடையவன் பத்தன்-துக்க யோக்கியன் முக்தன் —
குண சூத்ரம் கர்ம கர்த்ரு விபதேசாச்சா ச-
ஏதம் பரமாத்மாவை அடைகிறேன் -பிராப்தா -சொல்வதால் -உத்தம புருஷ கிரியா பதம் –சுயம் உபாஸ்யமாக தான் இல்லை –
சப்த விசேஷாத்
ஏஷ மே ஆத்மா அந்தர்கதே -விபக்தி பேதாத் — –ஏஷ முதல் வேற்றுமை -என்னுடைய ஹிருதயத்தில்–ஷ்ஷடி வேற்றுமை உருபு -ஜீவன் வேறே பரமாத்மா வேறே
ஸ்ம்ருதியே ச்ச –
அந்தர் ஹிருதயம் பரமாத்மாவே -ஸ்ம்ருதியும் சொல்லுமே -ஸ்ரீ கீதை / ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -15-அத்யாயம் ஸர்வஸ்ய அஹம் சந்நிவிஷ்டா -மத்தக–ஸ்ம்ருதி
-மறதி என் சங்கல்பம் அடியாக -மறுப்பும் ஞானமும் என் சங்கல்பம் ஆதி
ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம் -18-அத்யாயம் –/
அல்ப ஒகஸ்த்வாத் தத் விபதேசச்ச
இரண்டு சங்கை -விபு -உபாஸ்யன் அந்தர் ஹிருதய -அணீ-வ்ருஹீ விட சிறியது -அல்ப பரிமாணம் –
ஓக ஸ்தானம் -ஹ்ருதயம் அங்குஷ்டம் -அதில் இது -/நிசாயத்வாத் ஏவம் –வ்யோமவத்
-ஸ்வாபாவிக ஆகாரம் விபு தான் -உபாசகனுக்கு அர்த்தமாக -அல்ப ஸ்தானம் —ஆகாசம் -வ்யோமவத் த்ருஷ்டாந்தம் -ஆகாசம் விபுத்வமும் பரிமித ஆகாரத்வமும் உண்டே
தர்ம பூத ஞானம் விபுத்வம் ஸ்வாபாகிம் -கர்மத்தால் சங்கோசம் அடையும் -இரண்டு பரஸ்பர வ்ருத்த ஆகாரங்கள் உண்டே –
சங்கோப-பிராப்தி – –வைசேஷியாத் –ஹேது பேதாத் –
சரீர அந்தரவர்தி உண்டானால் கர்ம பல போக்த்ருத்வம் உண்டாகும் -யத்ர யத்ர சரீர அந்தரவர்தி தத்ர தத்ர கர்ம பல போக்த்ருத்வம் உண்டே –
வ்யாப்தகத தோஷங்கள் உண்டானால் உபாஸகத்வம் சித்திக்காதே –
விசேஷம் -இவன் இருக்க ஹேது ஸ்வ இச்சையால் நியமிக்க -நாமம் ரூபம் கொடுக்க -சத்தைக்காக -/ கைதியும் அதிகாரியும் சிறைக்குள் போலே /
இரண்டு பறவைகள் த்ருஷ்டாந்தம் /-பிசகு -கையில் ஓட்டும் நாக்கில் ஒட்டாதே –/
ஜீவ லிங்கம் –கீழே மன பிராண சம்பந்தம் / இங்கு சர்வ / அணு /கர்ம பல அனுபவம் /
குண சூத்ர –எட்டு ஸூ த்ரங்கள் / ம்முஷுக்கு உபாஸ்யமாக சொல்லிய குணங்கள் பரமாத்மாவுக்கே -ஜீவன் அல்ல
அர்த்தா அதிகரணம்
அர்த்தா போக்தா -சராசர க்ரஹணாத்–பிரகரணாத் -அத -பஷணே தாது –
கர்ம பலம் போக்தா இல்லை என்றால் -போக்த்ருத்வம் உள்ளவன் பரமாத்மா இல்லை என்றால் –போக்தாவை உபாஸ்யனாக சொல்லுகிறதே
ம்ருத்யு–ஓதனம் -விழுங்கும் -இதி கர்ம பாலா போக்த்ருத்வம் இல்லை -உலகு எழும் உண்டானை -இந்த அrத்தா சப்தம்
யஸ்ய ப்ரஹ்மச்ச சத்ரஞ்ச -ஸ்தாவர ஜங்கம பதார்த்தங்கள் ஓதனா பவ–ஸத்ரம் ப்ரஹ்ம பின்னம் -ஸ்தாவரம் –ப்ரஹ்மம் பிராமணன் ஜங்காம ஏக தேசம்
-ஸமஸ்த பதார்த்தங்களும் -என்றவாறு -உபே-இரண்டும் அன்னம் -யஸ்ய உபசேசனம்– த்ரவ்ய பதார்த்தம் –மோர் போன்றவை –
-ஊறுகாய்-பிரசாதத்துடன் கலந்து சாப்பிடும் பதார்த்தம் தனியாக உண்ணுவதும் / சம்ஹார கர்த்தாவையும் சம்ஹாரம் பண்ணுபவன் என்றவாறு -/
பிரளய காலத்தில் விழுங்கும் ப்ரஹ்மம் -உபாஸ்யன் -ஸமஸ்த சர்வ கால ரஷிப்பவன்-இது நிரூபக தர்மம் அன்றோ
அர்த்தா –உபசேஷணம் ஓதனம் -சொன்னது அர்த்தா -சுருதியில் இல்லாத பதம் –சராசரம் சொல்வதால் இது கர்ம பல போக்த்ருத்வம் இல்லை –
பரமாத்மா பிரகரணம் -நாயமாத்மா –தஸ்ய –அறிய அரியவன்–அநுக்ரக விசேஷத்தாலே அறிய முடியும் -பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் பிறர்களுக்கு அறிய வித்தகன்
-சோதக வாக்கியம் இது -பரமாத்மாவை விஷயமாக கொண்டது
இதுக்கும் பூர்வ பக்ஷ ஆஷேபம்
பிரகரண விச்சேதம் –விஷயாந்தரம் நடுவில் சொல்லி —முதலில் சொல்லிய இந்த சுருதிகள் உடன் சேராது –ஜீவனையும் அஹங்காரம் அந்தக்கரணம் சொல்லி
குஹாம் பிரவிஷ்ட பஞ்சாக்கினி -நடுவில் -ஜீவன் அந்தக்கரணம் சொல்லி -பிரகரண விச்சேதம்
கர்ம பலன் பிபந்தோ -லோகே குஹாம் ப்ரவிஷ்டாம் ஹ்ருதய குகையில் -ஆத்மா –சேதனம் அசேதனம் -/ ப்ரஹ்ம வித்துக்கள் ஞானம் அனுஷ்டானம் உள்ளவர்கள் -என்று சொல்லி –
இந்த வாக்கியத்தில் பரமாத்மா சொல்லப்பட வில்லை -விச்சேதம் அடைந்ததே
பிரகரணாச் ச —
இங்கு சொல்லப் பட்டவர் பரமாத்மாவும் ஜீவனும் -தான் -ஜீவனும் அந்தகாரணமும் இல்லை -ஹ்ருதயம் பிபந்தவ் இருவர் யார் விசாரம்
குஹாம் ப்ரவிஷ்டவ் ஆத்மா ச ஆத்மா
இதே பிரகரணத்தில் யா பிரானேனா சம்பவதி – அதிதி தேவதா –கர்ம பலன் அனுபவிக்க -இந்திரியங்கள் -தேவதா சப்தத்தால் -குஹாம் பிரவிஷ்ட -ஜீவனுக்கும் –
-வேறே இடங்களில் ப்ரஹ்மதுக்கும் சொல்லிற்று -அந்தகரணத்துக்கு சொல்லப்பட வில்லை –
சரீரத்தில் நுழையும் பொழுது பிராணன் உடனே நுழைந்து பிராணன் உடன் வெளி ஏறுவான் ஜீவன்
தத் தர்சநாத் -இப்படியே சொல்லப் பட்டுள்ளது
கர்த்ருத்வம் -செய்கிறவனும் செய்யப் படுபவனும் –செய்ய தூண்டுபவன் -பிரயோஜக -ப்ரஜயக கர்த்தா -ஜீவன் -பலன் அனுபவிக்க பரமாத்மா பண்ணுவிக்கிறவன் –
பிரகரண விச்சேதம் இல்லை என்றதாயிற்று /
விசேஷணாச் ச
உபாசகன் பிராப்யா-இரண்டு ஆகாரம் ஜீவன் -பரமாத்மா -உபாஸத்வ ப்ராபகம்/ இந்திரிய வசீகரணம் சொல்லி /-பூர்வகமாக உபாசகன்
-தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் -ப்ராப்ய நிஷ்கர்ஷம்/ஸ்பஷ்டமாக பரமாத்மா பிரகரணம் -நான்கு சூத்திரங்கள்
அந்தராதி கரணம்
கீழே அந்தரதிகாரணம் -சஷூஸ் ஸ்தானம் விசிஷ்ட புருஷன் -அம்ருதத்வ –சாந்தோக்யம் உபகோஸல வித்யை –
சம்சய கோடி நான்கு / பரமாத்மா அல்ல -சங்கதி -/ பிரதி பிம்பம் -ரூபம் கண்ணாடியில் பார்ப்பது போலே முதலில் –
அதிஷ்டான தேவதை -அபிமான தேவதை உண்டே அசேதனங்கள் கார்யம் செய்ய-வாக்குக்கு அக்னி / ஆதித்யம் சஷூஸ் / வாயு மூக்குக்கு
/-ஆதித்ய சூர்யன் -இரண்டாவது சங்கை -மூன்றாவது சங்கை ஜீவன் –/
அந்தரா உப பத்தே -பரமாத்மா ஏவ -ந ஜீவா
நிருபாதிக ஆத்மசப்தம் அம்ருதம் அபயத்வம் ப்ரஹ்ம சப்த வாக்யத்வம் /வாம நீத்வம் வாமாநீ நயதீ -தேஜோ ரூப விக்ரகம் -அவனுக்கு மட்டுமே அசாதாரணம் –
மேலே பூர்வ பக்ஷ நிராசனம் –
தானாபி விவதேசாத்தாச்சா –ச காரம் -ஹேது சமுச்சயம்
ஸ்தானம் ஆதி -நியந்த்ருத்வம் -விவதேசிக்கப் பட்டு இருப்பதால் -/ஸ்தானம் மாத்ரம் ப்ரதிபிம்பம்பத்துக்கும் உண்டு -நியமனம் யஸ் சஷூர் திஷ்டன்
–நியமனம் இரண்டும் பரமாத்மாவுக்கு மட்டுமே உண்டு / வெறும் நியமனம் மட்டும் அபிமான தேவைக்கும் உண்டு /
ஸூக விசிஷ்டா அபிமான தேவச்ச
ப்ரஹ்ம வித்யை பெற்று உபாசனம் செய்து -உபகோஸலன் -விரக்தன் -அக்னி தேவதை உபாஸித்திதம் -வித்யை -பிரானோ ப்ரஹ்ம கம் ப்ரஹ்ம கம் ப்ரஹ்ம -சத்தைக்கு ஆதாரம் ப்ரஹ்மமே -/ ஸூகம் ப்ரஹ்மம் -அல்ப ககாரம் -நிரதிசய ஸூ க ரூபம் / அடுத்து இரண்டாவது ககாரம் -ஆகாசம் -அபரிச்சேதயம் -/எதேவ கம் ததேவ கம் -இரண்டு ப்ரஹ்மமும் ஒன்றே -சாமானாதி கரண்யம் பின்ன பிரவ்ருத்தி நிமித்தம் -ஏகாஸ்மின் -ப்ரஹ்மத்தில் குறிக்கும் -விசேஷண விசேஷ பாவம் –
அக்னி வித்யா -அக்னி உபாசனம் -ஸ்வரூப யாதாம்யம் அறிந்து உபாசித்து –யாக முழு பலன் சம்பவிக்க -/பிரகாரம் விசேஷங்களை ஆச்சார்யர் மூலம் கேட்டு கொள்
சிஷ்யர் பார்த்து -தேஜஸ் -ப்ரஹ்ம வித்யை -இருப்பதை பார்த்து -அக்னி நேராக வந்து நான் உபாஸ்ய ஸ்வரூபம் சொன்னேன் -பிரகாரங்கள் தான் உபதேசித்து
-ஏஷ அக்னி புருஷ த்ருச்யதே -ஏதத் அம்ருதம் ஏதத் ப்ரஹ்மம் –
கீழே ஸ்பஷ்டமாக அக்னி ப்ரஹ்மம் சொல்லி -பரமாத்மா தத்வம் நிச்சயம் –அதன் பிரகாரங்களையே ஆச்சார்யர் -பரமாத்மா பிரகரணம் –அக்னி புருஷ த்ருச்யதே
பிரகரண விச்சேதம் இங்கும் மேலே -பூர்வ பக்ஷம் -அக்னி வித்யை விவதானம் நடுவில் -வருகிறதே -விவதானம் இடையீடு -/ அக்னி புருஷோ த்ருச்யதே உடன் ஓட்ட முடியாது என்பான் –
அத ஏவ ச ச ப்ரஹ்ம —
அந்த ப்ரஹ்மம் தான் இந்த ப்ரஹ்மம் -ஸூக விசிஷ்ட ப்ரஹ்மமே -அத ஏவ -/ப்ரஹ்ம வித்யை தவிர வேறு ஒன்றும் வேண்டாத ஆற்றாமை
-ஆச்சார்யரும் ப்ரீதராக உபதேசிக்க -இது தான் அத ஏவ -ச ப்ரஹ்ம -ச -/அக்னி வித்யை ப்ரஹ்ம பலன் தவிர வேறு ஒன்றுக்காக என்றால் தானே விச்சேதம்
யாகாதி பூர்ண பலன் ப்ரஹ்ம பிராப்தி தானே –
பல அபிசந்தி இல்லாமல் தர்மம் யாகம் -இவற்றை செய்து -வித்யா விரோதிகள் பாபங்களை போக்கி -உபாசனை பலம் -பூர்ண பரமாத்மா பிரகரணம் தான்
சுதா உபநிஷத் ஸஹ கதி அபிதாநாத்
ஆச்சார்யர் வித்யா ச்ராவணமும் -அனுஷ்டானமும் -உள்ளவனுக்கு அர்ச்சிராதி கதி சொல்லப்பட்டுள்ளது இங்கும் -அதனாலும் பரமாத்மா பரமே இது -ந ஜீவா
அநசவஸ்தி தேக அசம்பவாத–ந இதர
ஸ்தானாதி -விவச்சேதம் -பண்ணுகிறார் –இவனை தவிர வேறு யாருக்கும் ஒவ்வாது –அவஸ்திதி நியமேன ஸ்திதி என்றவாறு —
ஜீவனையும் அபிமான தேவதையையும் நிரசித்த பின்பு -பிரதிபிம்ப ஆத்மாவை நிரசிக்கிறார் –இத்தால் -நியமேன ஸ்திதி இல்லையே –
கண்களுக்கு முன்னால் இருந்தால் தானே பார்க்கிறான் -/ஜீவஸ்ய சர்வ இந்திரிய இயக்க –சஷூஸ் ஆஸ்தானம் இருக்க முடியாதே
-வேர்ப்பற்றான ஸ்கந்தம் -ஹ்ருதயம் பிரதேசம் -ஞான உத்பத்தி ஸ்தானம் –
ஞான இந்திரியங்கள் -கர்ம இந்திரியங்களை கர்மாவில் தூண்ட -ஹ்ருதயம் -பரமாத்மா விபு -அவன் எங்கும் இருக்கலாம்
-ஜீவனோ அணு -ஹிருதயத்தில் மட்டுமே இருக்க முடியும் -ஆறு சூத்ரங்களால் நிரூபிக்கப் பட்டது –
ப்ரஹ்ம வித்யைக்கு வித்யாந்தரத்தால் விச்சேதம் -இங்கும் பூர்வ பக்ஷம் -முன்பு ப்ரஹ்ம இதர வஸ்து மாத்ரம் -சொல்லி விச்சேதம் –

அந்தர்யாமி அதிகரணம் –
ஸ்தான -அந்தர்யாமி ப்ராஹ்மணம் கொண்டு உபஜீவனம் -கீழே பண்ணி –அந்தர்யாமி ப்ராஹ்மணம் விசார வாக்கியம் இங்கு
நியந்த்ருத்வம் –சாமானாதிகாரண்யம் -உபஜீவித்து-1-1–4-/-5/6–மூன்று பாசுரங்கள் ஏழாம் பாசுரம் சரீராத்மா பாவம் -பாவி–பாவம் -போலே –
அந்தர்யாமி -ஸ்பஷ்டம் -ச ப்ரஹ்ம -ஜீவன் அல்ல -/ஹேது அதி தைவ அதி லோகாதி -சப்த சின்னம் -வாக்ய சமுதாயம் /அந்தர்யாமி -தத் தர்ம விபதேசாதி -அசாதாரண தர்மம் சொல்வதால் பர ப்ரஹ்மமே
யஸ்ய பிருத்வி சரீரம் -அந்தக –த்ருஷ்டன் -அசேதன தத்வங்கள் ஆத்மா -திஷ்டன் -சரீரம் -அதி லோக சப்தம் -சர்வத்தையும் சொல்லி -இடமாக கொண்டு
-ஸூ ஷ்மமாக இருந்து வியாபித்து -அவைகள் அறியாமல் உள்ளே இருந்து நியமிக்க –
ஐந்தும் /-திஷ்டன் -வியாபித்து -ஸூஷ்ம மாக /அவைகள் அறியாமல் / சரீரம் இவைகள் / நியமித்து /
சர்வேஷூ லோகேஷூ தேவேஷூ -அவைகளுக்கும் சொல்லி -அதி தேவ -அதி வேத –இரண்டையும் சொல்லி –சர்வ யுகாதி திஷ்டன்
யஸ்ய விஞ்ஞானம் -ஜீவனை அத்யந்த நிரூபிக்க தர்ம வாச்யத்தால் சொல்லி –
த்ரஷ்டா ஸ்ரோதா -சர்வ சாஷாத்கார சக்தன் -இந்திர அ
அந்தர்யாமி ந ஸ்மார்த்தம் -அத தர்மாத் –அபிலாபாத்
கபில ஸ்ம்ருதி மாத்ரம் சித்தம் பிரதானம் -உப பன்னம் அல்ல-
ஸ்மார்த்தம் -மூல பிரகிருதி என்றவாறு
அந்தர்யாமி ஜீவ பின்னம் பிரதான பின்னம் -ப்ரஹ்மமே /பூர்வ பக்ஷி ஜீவனை தான் சங்கித்தான் பிரதானம் சொல்ல வில்லையே –
மூல பிரகிருதி இல்லை -சங்கைக்கு வழி இல்லை போலே ஜீவனுக்கும் இல்லை என்று நிரூபிக்கவே -இரண்டையும் சேர்த்து காட்டி அருளுகிறார் –
அதை த்ருஷ்டாந்தமாக காட்டி -இது நிச்சிதம் தானே / எம் ஆத்மா ந வேத -எவனை ஆத்மா அறிய மாட்டானோ போலே எம் பிருத்வி ந வேத சொல்லி –
அந்தர்யாமி ஒளித்து வளர -வைபவம் – ஞாலத்தூடே நடந்து உளக்கி -ஒளித்து வளர -விபவம் அந்தர்யாமி படுவது படுகிறதே —
ஞான ஆஸ்ரயம் இல்லாத வஸ்துக்களுக்கு அஞ்ஞானம் இருக்க முடியாதே / ப்ரஹ்ம ந அஞ்ஞானம் ஆஸ்ரயம்
-எங்கு ஞானம் ஆஸ்ரயம் இருக்குமோ அங்கு தானே அஞ்ஞானம் வரும் -ஏக ஆஸ்ரயம் இருந்து பரஸ்பரம் ஒன்றை ஓன்று நிரசிக்கும்-
ஆத்மனி திஷ்டன் –விஞ்ஞானம் திஷ்டன் -இரண்டு இடங்களில் -உபயோகம் –
உபயேவி -பேதேன ஏனம் ஜீவன் அதீயதே-
சப்த பேதத்தால் -சத் குண சாரத்வாத் -விஞ்ஞான மயன் -அசாதாரண தர்மத்தை தர்மியாகவே -நன்மையால் மிக்க நான்மறையாளர்கள்
புன்மையாக புல்லியராக சொல்லாமல் போலே -ஜீவனை விஞ்ஞானம் சப்தத்தால் சொல்லிற்றே-

அத்ருச்யாதி குண காதிகரணம் –மூன்று ஸூ த்ரங்கள்
அத்ருஸ்யாதி குணக தர்மோ
காணப்படாமை -பர ப்ரஹ்மமே -அசாதாரண -தர்மங்கள் சொல்லப் பட்டதால் / ஜீவனுக்கும் சொல்லப்பட்டதே சங்கை -/
முண்டகோப உபநிஷத் –பரிபஸ்யந்தி தீரா -முமுஷுக்கள் –அத்ரேஸ்யம் அக்ரேஸியம் -அக்ராஹ்யம்–அகோத்ரம் அவர்ணம்-அச ஷூஸ் ஸ்ரோத்ரம் தத் அபாணி பாதம்
-நித்யம் விபும் சர்வ கதம் ஸூ ஷ்மம் /
ப்ரத்யக்ஷ அனுமான விஷயங்களுக்கு -விஷயம் இல்லாதவன் -நாம ரூபங்கள் அற்றவன் -ஜீவனுக்கு பரிசுத்த தசையில் கோத்ரம் -நாம ஏக தேசம் -/ வர்ணம் ரூபம் /
இந்திரிய அபேக்ஷை இல்லாமல் சர்வத்தையும் அறிபவன் -நித்யர் முக்தர்கள் தர்ம பூத ஞானம் விபு -தர்ம பூத ஞானத்துக்கு -சேஷியாய் உள்ள ஜீவனும் விபு /
சர்வ கத -சர்வ தேகம் -தேவாதி சரீரங்களில் /
மூல பிரகிருதி -தமஸ் அக்ஷரம் –அவ்யக்தம் -மஹத் -அஹங்காரம் -/ அக்ஷரம் பரா –பெரியதான மூல பிரக்ருதியை காட்டிலும் பர ஜீவன் -என்றபடி –
ஜீவனுக்கும் பரமாத்மாவுக்கு பொதுவான லிங்கங்கள் / யஸ் சர்வஞ்ஞக சர்வவித் -யஸ்ய ஞான மயன் தப -அசாதாரண தர்மங்கள் மேலே சொல்லிற்றே
சர்வம் சாஷாத்கார ஞானம் -நிரபேஷமான ஸ்வாபாகிமான -பர ப்ரஹ்மதுக்கு -நித்ய முக்தர்களுக்கு இவன் சனங்கல்பத்தால்
விது -வேதியன் –இரண்டாலும் -/இதம் இதம் ஸ்வரூபம் / சித்தம் சித்தம் -பிரகாரங்கள் அறிவது -இரண்டையும் சொல்லிற்றே -/
சர்வம் விந்ததே -அனைத்தையும் அடைந்து இருப்பவன் -வித் லாபே தாது -வித் ஞானி தாது இரண்டும் உண்டே -சர்வ ஸ்வாமி என்றுமாம்
அதி ஸூஷ்மம் -சேதனனையையும் வியாபித்து –பரமாத்மாவுக்கே பொருந்தும் -/
அக்ஷர பர –வியதிகரண பஞ்சமி -அக்ஷரம் விட பரனான ஆத்மா விட பரனான பர ப்ரஹ்மமே –
விசேஷண பேத வியபேதச ச ந இதரவ் –பிரதான புருஷன் இரண்டும் இல்லை
அக்ஷர வித்யை –சொல்லி –இதை அறிந்தால் அனைத்தும் அறிந்ததாகும் -பிரதிஜ்ஜை -ஜ்யேஷ்ட புத்திரனுக்கு உபதேசம் பித்ரு
ப்ரஹ்ம வித்யை லக்ஷணம் –ஆதார ப்ரஹ்ம வித்யை -இது -விசேஷண வியாபதேசம் இது —
பேத வியாபதேசம் அடுத்து –பர வித்யை அபரா வித்யை -/ வேதங்கள் மற்ற வித்யா ஸ்தானங்கள் -/ இது தான் பர வித்யை
-அக்ஷர வித்யை -இதனால் தான் சாஷாத்கார ஞானம் உண்டாகும் –
சப்த ப்ரஹ்மணி–வேத சாஸ்திரம் உண்டாகும் வாக்யார்த்த ஞானம் -நிஷ்டதா–மேலே -விவேக-சப்த சாதனங்கள் மூலம் -உபாசனம் மூலம் -பரம் ப்ரஹ்மணி -சாஷாத் காரம் -/
ரூபஸ்ய உபந்யாஸா ச
அசாதாரண ரூபம் சொல்லப்பட்டதே -முண்டகோப பிரகரணத்தில் –அக்னி மூர்த்தா -மேல் உள்ள லோகங்கள் -லக்ஷணையால்-சிராஸ் /
சஷூஸ் சந்த்ர சூரியர்கள் /திக்குக்கள் காதுகள் ஸ்தானம் /வாக்கு -வேதங்களை வெளியிட / வாயு பிராணன் / ஹிருதயம் விஸ்வம் –
அஸ்ய பாத்யம் பிருத்வி –திருவடி பூமி -இவன் தான் சர்வ பூத அந்தராத்மா -சர்வேஸ்வரன் –ஏவம் பூத ரூபஸ்ய உபந்யாஸா -பரமாத்மாவே தான் —

வைசுவாநராதி அதிகரணம் -கடைசி இந்த பாதத்தில் –ஒன்பது ஸூ த்ரங்கள் இதில் –
கீழே ரூபம் சொல்லி — -த்ரை லோக்ய சரீர விசிஷ்டன் -/ அல்லாதார்க்கும் சொல்லப் படுகிறதே -சங்கை -பரமாத்மாவுக்கே நிரூபணம் இதில்
வைச்வானரன் -சொல்லப் பட்டுள்ளதே -அர்த்த நிச்சயம் -/ நான்கு அர்த்தங்களில் பிரயோகம் வேதங்களில் /
லோகம் வெளிச்சம் காட்ட தேவர்கள் சூரியனாக நாட்டினார் -ஸ்துதி வாக்கியம் உண்டே -அக்னி பூதம் -தேவதா விசேஷம்
வைச்வானரன் தேவன் உபாசித்து ஐஸ்வர்யம் -அக்னி /சூர்யன் ஆரோக்யம் –சங்கரன் ஞானம் -மோக்ஷம் ஜனார்த்தனன் -/
சர்வ பிராணனாகவும் ஹிருதயத்தில் -உள்ளூர் உள்ளத்து உறைபவன் பரமாத்மா / அஹம் வைச்வாரான பூத்வா ஜாடராக்னி-ஜீரணத்துக்கு -/
உத்தாலகர் -இடம் -சங்கை -போக்க ஐவர் போக -/அஸ்வபதி கேகேய அரசர் இடம் ஆறு பேரும் போக—/ ருத்துக்களாக இருந்து தக்ஷிணை பெற்று
விபாகம் அற்ற பூரணமான வஸ்து -ஸ்வரூபம் உபாஸிக்க –
வைச்வாரான சாதாரண சப்த விசேஷாத் —
பல பொருள்களை சாமான்யமாக கொண்ட சப்தம் -சாமான்ய அர்த்தம் -விசேஷ நிர்ணயத்தால் -ஒன்றிலே சேரும் –நான்கையும் பொதுவாக கொண்ட
பரமாத்மாவின் பர்யவசிக்கும் என்ற/ காய்கள் பொதுவான சப்தம் -அம்மாவாசை காய் வாங்கி வா -வாழைக் காயை குறிப்பது போலே –
பிரகரணத்தில் –இவர்கள் சங்கை கிம் ப்ரஹ்ம எது நமக்கு ஆத்மா -கேள்வி —
உள்ளபடி அறிய அபேக்ஷை -உடன் கேள்வி -பர ப்ரஹ்மம் பற்றியே கேள்வி –நியாந்தாவாக ஆத்மாவாக இருப்பவன் யார் –
பதில் ஆத்ம சப்தம் உண்டு -ப்ரஹ்ம சப்தம் பதிலில் வைஸ்வரனன் –உண்டே -அக்னியை குறிக்காது -பர ப்ரஹ்மம் குறிக்கும் -விசேஷ அர்த்தம்
ஸ்மரியமானம் அனுமானஸ் ச
கீழே சொன்ன ரூப விசேஷங்கள் -சங்கைக்கு -பரமாத்மாவுக்கு -அனுமானம் -ஸ்ம்ருதிகளில் -ஸ்பஷ்டம் / கர்ணா வாசா -சஹஸ்ர நாமத்தில் சொல்கிறோம்
-புருஷ சப்தம் ரூடியாக பர ப்ரஹ்மத்துக்கே
சப்த ஆதிப்யா அந்த ப்ரதிஷ்டா ந ச –
வைச்வானரன புருஷனுக்கு மூன்று அக்னி -/பிராணா ஹுத் ஆதாரம் ஜடாராக்கினிக்கு / சங்கை -பரமாத்மாவுக்கு இல்லை
ததா த்ருஷ்ட்டி உபதேசாத் –
ஜடராகினிக்கு -அல்ப பரிமாணம் த்ரயோ லோக்ய சரீரத்வம் சம்பவம் / மநோ பிராணன் த்ருஷ்ட்டி பண்ணி உபாசனம் பர ப்ரஹ்மத்துக்கே தான் -ஐஸ்வர்யம் /யசஸ் பெற
அவனாகவே உபாசித்தால் தான் மோக்ஷம் -/டவாலியை கலெக்டர் புத்தி பண்ணலாம் மாறி கூடாதே -/
அசம்பவாத்-
அத ஏவ தேவதா பூதஞ்ச-
ஜாடராக்கனி சொல்லப் படாடாத நியாயத்தாலே -இவைகளும் இல்லை
சாஷாத் ஜைமினி –
அக்னி வைசுவாரக்கனி பரமாத்மாவை குறிக்கும் -அவயவ சித்தியால்
அக்ரம் நயதி– மேல் கூட்டிச் செல்கிறான் -இதுக்கு மேல் அக்ரம் இல்லாமல் -அப்படிப்பட்ட பரம புருஷார்த்தம் -பர ப்ரஹ்மமே அளிப்பான் /
இதே போலே பிரஜாபதி பசுபதி சப்தங்களும் அவன் இடம் பர்யவாசிக்கும் -பூர்ணமாக / இதர -இதி பரம ஐஸ்வர்ய -தாது அர்த்தம் /
அபி -வ்ருத்தே
விபு -ஸ்வரூபன் -பிராதேசமாக எதற்கு இங்கே -சங்கை / சூர்யா சந்திரர்கள் கண்கள் த்ரை
பாதிரி -அநு ஸ்ம்ருதி
மனசில் இப்படி திடப்படுத்தி -உபாசனம் பண்ணி
சம்பத் ஏகி ஜைமினி
அசாதாரணமான -வைச்வானரன் -பிராண ஆஹுதி -அக்னி ஹோத்ர புத்தி பண்ணி -பகவத் -ஆராதனம் உப லக்ஷணம் -அக்னி ஹோத்ரம் -/
இதை சம்பாதிக்க தான் இப்படிப்பட்ட ரூபத்துடன் கூடிய பர ப்ரஹ்மம் உபாசனம் -என்றவாறு -/
ஆமனந்தி -ஆஸ்மின் சொன்னது
ஏனம் ஆஸ்மின் ஆமனந்தி
சரீரத்தை தன் சரீரத்தில் பொருத்தி உபாசனம் /அவயவங்கள் உடன் பொருந்துமாறு அவனுக்கும் இதனால் சொல்லிற்று -என்றவாறு –
முதல் ஐந்தும் பிரதான விசாரம் -அடுத்த நான்கும் -அபரிச்சின்ன பர ப்ரஹ்மதுக்கு பரிச்சின்ன ரூபம் எதுக்கு என்று காட்ட –

முதல் அத்யாயம் -ஜகத் காரணம் தர்க்க ஸ்தாபனம் –
முதல் பாகம் -11- அதிகாரணங்கள் -அயோக விவச்சேதம் –பரமாத்மாவுக்கு உள்ளது -அஸ்ப்ருஷ்ட தர ஜீவாதி லிங்க -காரணத்வ ஸ்ருதி வாக்கியங்களை கொண்டு /
ஸ்ரஷ்டா-போன்ற வாக்கியங்களை கொண்டு அநாயாசேன இவனுக்கு காட்டலாமே /
இரண்டாம் பாதம் -அஸ்ப்ருஷ்ட ஜீவாதி லிங்க காரண வாக்கியங்கள் -அந்யோக விவச்சேதம் –பரமாத்வுக்கே உளது -மற்றவருக்கு இல்லை /
தேஹீ -சர்வ அந்தராத்மா -சர்வ அந்தராத்மா சொல்லும் -சர்வ சரீரத்வம் இதில் -ஸ்பஷ்டம் -அதிகரண சாராவளி -சப்தங்களை –
மூன்றாம் பாதம் இனி-அநன்யாதாரத்வம் –பிரதான லிங்கம் -இவனே தாரகன் -முன்பு விட பலம் –
யுத் பூ ஆதி அதிகரணம் —ஆயதனம்–ஆறு ஸூ த்ரங்கள்
மேல் லோகம் பூமி ஆதி அந்தரிக்ஷத லோகம் –இவற்றுக்கு தாரகம் –
ஸூ சப்தாத்–
முண்டோக உபநிஷத் விஷய வாக்கியம் -முமுஷு உபாஸ்யம் -காரணந்து த்யேயா -காரணமேவ த்யான விஷயம் -/
யஸ்மின் –தரிக்கப் பட்டு -அதிகரண சப்தமி –எதை ஆதாரமாக கொண்டு லோகங்கள் சக பிராணங்கள்-மனஸ்-இந்திரியங்கள் -சமயேவ-
த்யான விஷயம் -அம்ருதத்வம் -சேது -பிராபகத்வம்
ஜீவன் நிர்தேசம் -பூர்வ பக்ஷம்
-நாடி -தரிக்கும் தன்மை ஜீவனுக்கு பிரசித்தம் -72000-நாடிகள் ஹிருதயத்தில் உள்ளது -ஸ்ருதிகளில் பிரசித்தம் -மேலும்
பஹுதா ஜாயமானத்வம் சொல்லப் படுகிறது -ஜன்மா -கர்மா -சூழலில் -இதுவும் பிரசித்தம் –
அம்ருத செதுத்வம் -ஜீவனுக்கு வராது -அனன்யா சித்தம் ப்ரஹ்ம லிங்கம் -இவர்கள் சொல்லுவது ஜீவனுக்கும் பர ப்ரஹ்மதுக்கும் -பொருந்தும்
நாராயண அநுவாஹம் -சிரா ஆகாச ஸந்நிபம் -நாடிகள் -ஆகாசந்நிபம் தாமரை மொட்டு போலே -ஹார்த்த நாடி -புருஷ ஸூ க்தம் -/ ஜாடராகினியால் ஒளி விட்டு பிரகாசிக்கிறான் -பரமாத்மா –
சாஷாத் ஸ்பர்சம் பரம்பரையா ஸ்பர்சம் இரண்டும் ஸ்பர்சம் தானே /உத்தர வேதி அத்தி மர தூண் -ஸ்பரிசித்து உத்கானம் /வஸ்த்ரத்தால் மறைத்து கட்டி -/
விரோதம் இல்லை -சாஷாத் பரம்பரை உபய சாதனம் -காக்காய் கடி -பரம்பரையா ஸ்பர்சம் /உபய சாதாரணம்-பொதுவான ஸ்பர்சம் /
நாடி சம்பந்தம் ஜீவனுக்கும் பரமாத்மாவுக்கு உண்டு / கர்மத்தால் பஹுதா ஜாயமானத்வம் ஜீவனுக்கு -சர்வ ஸமாச்ரயர்த்தமாக இவன் அவதாரம் அஜாயமானா பஹுதா விஜயதா -விசேஷதயதா-இவன் அவதாரம் -தேவ மனுஷ்ய திர்யக் ஜங்கம சஜாதீயனாக -சங்கல்ப மாத்ரத்தால்
அம்ருதத்வம் ப்ராபகத்வம் -அம்ருத இஹ பவதி ந அந்நிய -வேறே சாதனம் இல்லை –
சுவ அசாதாரண -நிரூபிக்க லக்ஷண தர்மங்கள்
முக்த உபஹ்ருத்யம் -ஜிஹ்வாயதனம் –
முக்தர்களால் அடைய படுபவன் -/வித்வான் புண்ய பாப விதூய –பரமம் சாம்யம் உபைதி –
பஸ்யதி–ஏவம் பூதம் ப்ரஹ்மம் –கர்த்தாராம் யோனிம் –அபின்ன நிமித்த- புருஷன் -சர்வ அந்தர்யாமி —-ருக்மாங்கம் வர்ணம் -திவ்ய மங்கள விக்ரகம்
-ஈசன் -கல்யாண குண யோகன் – ததா -அப்பொழுது -கர்ம சம்பந்தம் அற்று -நிரஞ்சன-முக்தன் சென்று அடைவது சொல்லப் படுகிறது
நாம ரூபம் விதூய -பிராப்தி பிரகாரம் -நதிகள் கடல் உடன் கலக்குமா போலே –ததா வித்வான் -பராத் பரம் புருஷன் திவ்யம் உபைதி –
முக்த ஜீவன் -ஆயதனம் இல்லை -என்றதாயிற்று -ஜீவ விசேஷம் இவன் –
நான்மானம்-பிராண ப்ருத்-பிராணனால் தயாரிக்கப்படும் ஜீவன் -ந ஜிஹ்வாயதானம் அல்ல
ந ஆனுமானம் அபத் சப்தாத் -மூல பிரகிருதி -சாங்க்ய ஸ்ம்ருதி யால் நிரூபணம் பண்ணப் பட்டது -அனுமானம் -என்றபடி -மூல பிரகிருதி அல்ல –
த்ருஷ்டாந்தம் -இதை சொல்லி அந்த சங்கையை போக்குகிறார் -அந்தராதிகாரணம் போலே இங்கும் –
பேத விபதேசாத் –
சமான வ்ருஷே -முண்டகம் –ஒரே என்றபடி –அநீசிய-ஈசன் அபாவம் -ஜீவன் –சோகதி -ஞான சங்கோசம் அடைந்து /
துக்கம் நிவ்ருத்தி -யதா அந்நியன் ஈசன் -ஸ்வஸ்மாத் -சரீர பூதன் -ஆதாரம் தாரகன் –துஷ்டம் அத்யந்த ப்ரீதியால் -உபாசனம் ஜென்ம ப்ரீதி -/
நமக்கும் பூவின் மீசை மங்கைக்கும் இன்பன்/ தஸ்ய மஹிமானம் -ஸமஸ்த கல்யாண குணாத்மகன் -/ இதி –ஸ்பஷ்ட ஜீவ பேத விபதேசம்
-பிரகிருதி சம்பந்தத்தால் பத்த ஜீவன் சோகிக்கிறான் -முதன் சோக நிவ்ருத்தி -வியாவர்த்தி ஸ்பஷ்டம் /
பிரகரணாத் –
முண்டகோ உபநிஷத் பரமாத்மா பிரகரணம் -அசாதாரணமான தர்மங்களை சொல்லி —
பிரகாராந்தரம் பேத உச்யதே -ஸ்திதி அசனாச் ச -ஸாத்ய சமுச்சயம் -அந்நிய பரமாத்மா என்றபடி
சமானம் வ்ருக்ஷம் –அஸ்மின் சரீரே ஸ்திதி மாத்ரம் -ஜீவாத்மா -கர்ம பல போக்த்ருத்வம் -ஸ்திதி அஸனம் இரண்டும் –
ஆறு ஹேதுக்கள் -ஸர்வா ஆதாரத்வம் துல்யம் / பூமாதிகாரம் இவனுக்கு அநந்ய ஆதாரத்வம்- வேறே ஆதாரம் இல்லை -என்கிறது அடுத்து
நிரபேஷ சர்வ ஆதாரத்வம் சாதிக்கிறார் -பூமா வித்யை -சாந்தோக்யம் விசாரம் -யத்ர நான்யத்ர பஸ்யாத் நான்யத் ஸ்ருனோதி -நான்யத் விஜாயாதி
–அந்யத் பஸ்யாத் அந்யத் ஸ்ருனோதி அந்யத் விஜாயாதி –தத் அல்பம் -தர்மி வாசக பதம்
-பூமா -விபுலா சுக ஸ்வரூபம் -பஹு -பூமா /
தர்ம விசாரம் இல்லை / தர்மி விசாரம் -ஜீவனா பரமாத்மாவா-ஸ்ருதி -பிரதியோகி பதம் எடுத்து -அல்பம் என்கிறது –
சங்கை வேற பரிமாணம் வேறே -எண்ணிக்கை எடை -பூமா -விபுலத்தவம் என்றவாறு-வேறு ஒன்றை -காண கேட்க அறிய வேண்டாத நிரவதிக ஸூ க ரூபம் —
முமுஷூ உபாசிக்க வேண்டியது –ந ஜீவா-பரமார்த்த ஏவ
பூமா – தம் ப்ரஸாதாத் -அதி -உபதேசாத்
உபாதிகள் இல்லாமல் -கர்மங்கள் தொலைய பெற்று -ப்ரஸீத -மயீ ரெங்கநாத –ஆவலிப்பு -எம்பெருமானார் சம்பந்தத்தால் -எம்பெருமான் –அந்தாமத்து அன்பு செய்து –ஆரம் உள –
பரி சுத்த ஜீவனை காட்டிலும் வேறுபட்டவனாக பிரதி பட்டு இருக்கிற படியால் –
பூர்வ பக்ஷம் -இங்கு பிராண சப்த வாஸ்யம் உபாஸிக்க படுகிறது -பிராணன் -கூடிய ஜீவன் உடன் பர்யவஸ்யம் ஆகும் -பிராண சப்தம் –
-20-பதார்த்தங்கள் -நாரதர் -சனத்குமாரர் -உபதேசம் -நான்கு வேதங்கள் –வித்யா ஸ்தானம் மந்த்ர வித்தாக -ஆத்மவித்தாக இல்லை –
ஆத்மாவை அறிந்தவன் தானே சோக நிவ்ருத்தி -அறிவிக்க வேண்டும் -கிடக்கிறார் -நாரதர் உபதேச பிரார்த்தனை
நாமம் உபாசி முதலில்/மநோ /உயர உயர சொல்லி பிராண ஏவ -உத்கார்ஷம் சொல்லி -பிராண விசிஷ்ட ஜீவாத்மா -சொன்ன பின் மேலே கேட்கவில்லை மேலே சொல்ல வில்லை –
சத்யவாதியாக இருக்க வேண்டும் -விசேஷித்து -உபாசகனுக்கு /அதி வாதித்வம்-அதிக வாதி -சர்வ உத்தர உத்கர்ஷம் / பிணங்கி அமரர் பிதற்றும் -தங்கள் குணங்களே உத்கர்ஷம்
அருளிச் செயல்களில் சுருதிகள் அந்தர்கதம்/ சத்யம்-சொல்லி அப்புறம் பூமா -எப்படிப் பட்ட சுகம் காட்ட -பிரதான உபாசனா விதி பிராணன் -ஜீவன் ஏவ பூர்வ பக்ஷம்
-இந்த காரணங்களால் –
உச்யதே பூமா பரமாத்மா –தஸ்ய து வா பிரசித்த நிர்தேசம் -சத்ய சப்த வாஸ்யன் பூமா சப்த வாஸ்யன் சொல்லப் பட்டதே /கேள்வி இல்லாவிட்டாலும் -மேலே சொல்லி –
அசித் ஜடா பதார்த்தம் சொல்லி -மேலே கேட்டார் –கீழே கேட்டவை -பிராண சப்த ஜீவனோ -அப்படி இல்லை -உபாசனம் இல்லை சங்கை வராதே -அதனால் கேட்கவில்லை
ஆச்சார்யர் து சப்தத்தால் வியாவர்த்தித்து –சத்ய சப்த வஸ்யம் -பிராணனுக்கும் அந்தராத்மா பரமாத்மா -இது ஜீவனுக்கும் சுக ரூபம் உண்டு ஸ்வதக இல்லை பரமாத்மா தானே ஹேது -சங்கல்பம் அடியாக தானே –வா பூமா -ஜீவனை வியாவர்த்தித்து பரமாத்மா -என்கிறது –
ஸம்ப்ரஸாதாத் அதிக உபரி உபதேசாத் –மேலே ஒரு -குண சூத்ரம் -தர்ம உபதேசச் ச
யத் தத் அமிருதம் —பிரசித்த நிர்தேசம் -இங்கு -அமிருதம் சொல்ல இடங்களில் எல்லாம் இப்படியே -நிரபேஷமாக -பரமாத்மாவுக்கு -பரமாத்மா ஏவ உப பத்யதே/
யஸ்ய ஆத்மா சரீரம் –வாக்கியத்தில் சொன்ன அமிர்தம் சப்தம் போலே -பிரதிஷ்டா -தஸ்மிந் -ஆதாரமாக தன்னுடைய மஹிமையை தான் -அசாதாரணமான ஸ்வரூபாதிகளால்
ஸூவ மஹிமை ப்ரதிஷ்டிதம் –அபரிவஸான விருத்தியால் எல்லாம் பரமாத்வா வரை போகும் –நிருபாதிக அம்ருதத்வம் -அந்யஸ்ய–பிராணாதி சகல பதார்த்தங்களும் உத்பத்தி -ஆதாரம் -இவனே –சர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம -தாதார்ம்யம் -மண்ணும் மண் குடமும் போலே -சர்வ காரணத்வம் / சர்வாத்மகத்வம் -/ சர்வ ஆதாரத்வம் -பரமாத்மா இடம் மட்டுமே உப பன்னம் ஆகும் –சர்வ சரீரத்வம் -அநன்யாதாரா ஸ்வரூபம் -இவன் ஒருவனுக்கே –

அக்ஷராதி அதிகரணம் அடுத்து –அநன்யாதாரத்வம் -லிங்கம் -ஜீவனுக்கும் மூல பிரக்ருதிக்கும் சொல்லப் பட்டுள்ளதே
யாஜ்ஜாவர்க்கர் –அக்ஷரம் -சப்தத்தால் கார்க்கி -கேள்வி –பூதாகாசம் மேற்பட்ட –ஸ்திரமாக தரிக்கப்படும்–அக்ஷரம் பதில் அஸ்தூலம்– அதீர்க்கம்–சேதன அசேதன விலக்ஷணம் –சர்வாதாரமான -பதார்த்தம் -சூர்யாதிகளுக்கும் ஆதாரம் -இது என்ற பதில் –கோடித்ரயம் சங்கை -மூல பிரகிருதி –அவ்யக்தம் அக்ஷரம் லீயதே -மூல பிரகிருதி ஸ்ருதி சித்தம் / சுத்த ஜீவன் -ஷரம் அக்ஷரம் ஏவச்ச-ஸ்ரீ கீதை முகத்தாத்மா அக்ஷரம் பத்தன் ஷரன் -/பரமாத்மா -மூன்றாது -நித்யம் –அவ்யயம் -முண்டகம் முன்பே பார்த்தோம்
மூன்று சூத்திரங்கள் -முதல் மூல பிரகிருதி இல்லை -அடுத்து ஜீவனை விலக்கி -மூன்றாவதில் இரண்டையும் நீக்கி சித்தாந்தம்
அக்ஷரம் அம்பராந்த த்ருதே–அம்பரம் -ஆகாசம் –
அந்த -காரண பதார்த்தம் -மூல பிரகிருதி –
கார்க்கி கேள்வி -ஆகாசம் -முதன்மை உண்டாகி -பிரசித்த -முன்பு காரணத்வம் பிரதான அர்த்தம் முன்பு சொன்னோம் இங்கு அசேதன பூதம் -எதனால் தரிக்கப் படும்
சத் காரண -வாதம் -கார்யம் காரண பதார்தத்தில் உளதாகும் -ஆஸ்ரயம் ஆதாரம் ஆகுமே
பிரதானம் தான் தாரகம் -அக்ஷர சப்த வாஸ்யம் -/மூல பிரகிருதி பர ப்ரஹ்ம சரீரம்
பிரயோஜகம்–பிரயோஜ்யம் –இரண்டு உண்டே –சேஷித்வ தாரகத்வ நியந்த்ருத்வ -அவனுக்கு
ஜீவனுக்கு அந்நயாதீனத்தவ ஆதாரத்வம் இல்லை -இரண்டு ஆகாரங்களை ஜீவனுக்கு உண்டு
பிரயோஜ்ய பிரயோஜனம் -அசேதனம் -பரம சேதனம் பற்றி இரண்டு ஆகாரங்கள் ஜீவனுக்கு உண்டே
ச ச ப்ராஸஸனாத் –
சாசன விசேஷாத் -பகவான் சங்கல்பம் அடியாக -சாசனம் நியமனம் -/பிரசாசனம் -அனதிலங்க-யாராலும் அசைக்க முடியாத -பகவத் சங்கல்பம் ஆஜ்ஜை /
நாம் செய்வது அவன் சங்கல்பம் அடியாகவே –
-இப்படிப்பட்ட தாரகத்வம் ஜீவனுக்கு சேராதே -ந தீ பிரதானம் ந ஜீவா
அந்நிய பாவ வியாவிருத்தி ச -மூன்றாவது ஸூ த்ரம்
அந்நியத்வம்–அந்நிய ஸத்பாவ விருத்தி
அதிருஷ்டம் –அசேதன வியாவருத்தி /த்ருஷ்ட்வம் -சேதன வியாவிருத்தி இந்திராதி ரூபம் -மனன் அகம் மலம் அற–மனன் உணர்வு அலன்
ஈஸ்வரன்–பொறி உணர்வு அவை இலன் -தர்சனாதி ஞான விஷயம் இல்லையே – -ஜீவனுக்கு -இந்த்ராதி அதீனம் இல்லை –
ஸர்வத்ர சாஷாத்காரம் பர ப்ரஹ்மதுக்கு தானே -/ மகா ரத்னம் சாணி உருண்டை போலே -இரண்டையும் கண்ணாலே பார்க்கலாம் -ஆனால் ஈஸ்வரனை பார்க்க முடியாதே -/
சர்வ த்ருஷ்டுத்வம் -ஈஸ்வரனுக்கே —சர்வ தேச சர்வ கால சர்வ பதார்த்த இந்திரிய நிரபேஷ ஸமஸ்த சாஷாத்காரம் –

ஈஷாதி கர்ம விபதேசாதிகரண்யம்
அத்ருஷ்யம் ஏவ பரமாத்மா -த்ருஸ்யம் ந -சத்யகாம ப்ரச்னம் –முமுஷு உபாஸ்யம் த்ருஸ்யம் சொல்லி -காரணந்து த்யேயா -காணப்படுகிறவனை சொல்லி
இந்த சங்கை -அதிகரண சங்கதி / சஹா சூர்யா தேஜஸ் சம்பன்ன –த்ரிமாத்ரா பிராணவத்தால் பரமாத்மா -ஓம் இத்ய மூன்று எழுத்தை உள் எழ வாங்கி
-பரம் புருஷனை அபித்யாயம் -ஆபி முகியேனே –அவன் சஹா சூர்யா தேஜஸ் பற்றிக் கொண்டு அர்ச்சிராதி மார்க்கம் -ரஷ்ய அநு சாரி -த்வாரா -/
காதோதரா –கதி உதரம்—புண்ய பாபா கர்மாக்களில் விடுபட த்ருஷ்டாந்தம் பாம்பு தோலை உரியுமா போலே –
உத் நீயதே -மேலே –சாமகாணத்துடன் -ச சாமகாம -ப்ரஹ்ம லோகம் -உபசாரம் என்றுமாம் -சாமம் =உபசாரம் /சாகா சாமேன-ப்ரஹ்ம லோகம் உன் நீயதே
-ஈஷதே காண்கிறான் -என்கிறது ஸ்ருதி -ப்ராப்ய விஷயம் காணப்படுகிறதே –ஈஷாதி கர்மா -பார்க்கும் கிரியை –
முன்னால் ஏக மாத்திரை உபாசனம் -ஜீவன் -மனுஷ்ய லோகத்தில் ஸ்ரத்தையால் கர்ம பலனை அடைந்து மனுஷ்ய லோக பிராப்தி –
அப்புறம் த்வி மாத்ர உபாசனம் -அந்தரிக்ஷத லோகம் இந்திர சோமாதி லோக பாகங்கள் / அப்புறம் த்ரிமாத்ரா -சொல்லி பரமபத பிராப்தி ஒவ்வாதே-பூர்வ பக்ஷி
பிரகரண விச்சேதம் வருமே -சதுர் முக ப்ரம்ம லோகம் பிராப்தி –என்பான்
–பர -ஜீவ கணம் / கடின -சரீரம் -/ பராதி ஜனி பூதாது பர -நான்முகன் -பிராகிருத ஜென்மம் -ஜனி பூதாது -/
ஈஷாதி கரண ஸஹ வியாபதேச–
ப்ரஹ்ம சப்த வாஸ்யன் -ஸஹ ஏவ -குதகா -வியபதேஸாத்—பிராகிருத புருஷன் -அஜடத்வம் அபயத்வம் சாந்தத்வம் அம்ருதத்வம் நாஸ்தி –
பரமாத்மாவுக்கே அசாதாரணம் / ப்ரஹ்ம லோகம் சப்தம் -பிரகரணம் -விசேஷங்களை–யத் -தது கவயோ வேதயந்தே -கவி அங்குச ஞானவான்கள் நித்யர்கள்
-பிரத்யக்ஷமாக கண்டு அறியும் படி -நித்ய முக்தர்களால் அனுபூதம் -/
ஜீவாது பரா பர முக்தர்களை விட பரன் -புருஷ -நிருபாதிக புருஷோத்தமன் –ஸ்பஷ்ட பரமாத்மா லிங்கங்கள் -/ புருஷ சூக்தம் உபநிஷத் பிரசித்த ஸ்ரீ மன் நாராயணன் ஏவ /

தஹாராதிகரணம்–கீழே புரிசய-சரீரத்தில் -அந்தராத்மா -ஆகாச சப்த வஸ்யன் -ஹிருதய அந்தர்வர்த்தி-/ ப்ரஹ்ம லோக சப்தம் கீழே
-இங்கும் ப்ரஹ்ம லோக சப்தம் தஹர வித்யையில்-சாந்தோக்யம் -இரண்டு விஷயம் அதிகரண சங்கதி /பூத ஆகாசம் -சங்கை பூர்வ பக்ஷம்
-தஹராகாச பூதாகாசம் ஏவ -குதக ஆகாசாவாத் –
தஹராவிந்தம்—நான்கு சூத்திரங்கள் அசேதன வியாவர்த்தி மேலே நான்கு சேதன வியாவர்த்தி –
சரீரம் ப்ரஹ்ம புரம்-தஹரம் புண்டரீகம் -அதி ஸூஷ்மம் ஹிருதயம் -என்றவாறு -/தஸ்ய ஆகாச ரூபம் தஸ்மிந் இது அந்தக அன்வேஷ்டாப்யா -சதேவ நித்யாசித்வய உபாசனம்
தத்வ ஞானம் அறிந்து உபாசனம் -ஆவேசம் ஆராய்ந்து அறிந்து என்றவாறு -/தஹர -விசேஷிக்கப் பட்ட பரமாத்மா -உத்தேர வாக்கியங்களில்
சொல்லப் பட்ட வாக்கியங்களில் சொல்லப் பட்ட அசாதாரண தர்மங்களுக்கு வாசகன்
அபஹத பாப்மாதி குணங்கள் மேலே சொல்லப் பட்டன /
பூதாகாசம் -தரிக்கும் அத்தனையும் தஹர ஆகாசம் தரிக்கும் -மோக்ஷ பிரதான உபாஸ்யம் பர ப்ரஹ்மத்துக்கே பொருந்தும் –
கதி சப்தயாப்யாம்
கதி சப்தம் இரண்டும் -கதி லிங்கம் -அடையப்படும் தன்மை -உபரி உபரி ஸஞ்சரின் -அஹர் அஹர் ப்ரஹ்ம லோகம் –
-பிரதி தினம் ஸூஷூப்தி தசையில் ஹார்த்தன் உடன் சம்ச்லேஷம் அடைந்தாலும் அறியாமல் —
ஞான சங்கோசம் -சம்சாரத்தில் உழன்று –
யதா ஹிரண்ய நிதி -தங்க புதையல் -இருக்கும் ஞானம் இல்லாமல் -உபரி உபரி மேலே மேலே போனாலும் அறியாமல் இருப்பது போலே த்ருஷ்டாந்தம் –
சர்வா பிரஜா -அனைவரும் பிரதி தினம் ப்ரஹ்மம் இடம் அடைந்தாலும் ப்ரஹ்ம லோகம் அறியாமல் -அவித்யையால் ஞான சங்கோசம் அடைந்து இருப்பதால் –
ப்ரஹ்ம லோக சப்தமும் இன்னும் ஒரு லிங்கம் -அடையாளம் –
ப்ரஹ்ம ஏவ லோக -ப்ரஹ்ம லோகம் -இரண்டாம் வேற்றுமை -ஆறாம் வேற்றுமை இல்லை -ப்ரஹ்மமே என்றவாறு –வைகுண்ட புல்லிங்கம் பகவானையே சொல்லும் /
நிஷாத ஸ்தபதி நியாயம் –யாகம் -செய்விப்பது –நிஷாதன் நான்கு வர்ணம் கீழ் பட்டவன் –மந்த்ரம் உச்சரிக்க கூடாது -/ ஸ்தபதி நிஷாதனாக இருக்க வேண்டாமே -தலைவனாக -த்ரைவர்ணிகன்-வைத்து -/நிஷாதத்வம் ஸ்தபதித்தவம் சாமானாதி கரண்யம் -நிஷாதனான ஸ்தபதி –யாகம் நிஷேதம் சொல்லிய ஸ்ருதியே இதை சொல்லி
-சம பலம் -/சாமானாதி கரண்யம் சம்பவிக்கும் இடத்தில் வ்யாதிகாரண்ய சமாசம் பண்ண கூடாது என்பதே நியாயம் /
சபரம்-நரசிம்மம் -ஹரிம் ஹரந்தன் தேவா –தப்பாக பண்ணுவது போலே ப்ரஹ்ம லோக சப்தம் -அர்த்தம் -நான் முகன் லோகம் என்பது /
த்ருஷ்டம் -கதி சப்தயாப்யாம் –
த்ருச்யதே அஸ்ய மஹிமா அஸ்மின் உப லப்தே
அஸ்மின் தஹாராசே –தரிக்கிறது -மகிமையால் -/அத யா ஆத்மா -பரமாத்மா ஸஹ சேது -பாலம் / அணைத்தல் /சேர்த்து வைத்து -சினோதி பத்நாதி -என்றபடி
-தர்மி தர்மங்களை நீர் சைத்யம் / அக்னி சுடுவது -இப்படி -செங்கோல் நடாத்தி -/ பணிப்பு இயல்வு தண வாடை -இரட்டை குளிர்ச்சி
–செங்கோல் ஒரு நான்று நாடாவுதல் — எரியும் படி பண்ணுகின்றானே /வியபிசாரம் ஒரு இடம் போதுமே –
த்ருதி–தரிப்பது தர்மங்களை ஸ்திரமாக வைப்பது -லோகத்தை சர்வ சங்கல்பத்தால் ஜகத் விதரணம் பண்ணி அருளி

சர்வ கர்ம சமாராதனனாய் — சர்வ தேவதா அந்தராத்மனாய் – ப்ரஹ்ம சப்த வாச்யனான ஸ்ரீ மன் நாராயணன் -20-அத்யாய சுருக்கம்
முதல்-12- பூர்வ மீமாம்ச அத்யாயம் -சர்வ கர்ம ஆராதனனாய்
அடுத்த -4-சர்வ தேவதா அந்தராத்மா பூதனாய் -கடையில் –உத்தர மீமாம்சை -4-அத்யாயம் ப்ரஹ்ம சப்த வாச்யனாய் ஸ்ரீ மன் நாராயணன்

தகராகாசம் -தகரம் புண்டரீகம் -பரமாத்மா -அபஹத பாப்மாதி குணங்கள் –உபாஸ்யம் -அஷ்ட குண விசிஷ்டன்
கடைசி இரண்டு ஸூ த்ரங்கள்
ஜீவன் இல்லை ந பி பிரதானம் -பூதங்கள் -உத்தர வாக்யத்தால்
-தஸ்ய -அநுகாரம்-ஸ்ரேஷ்டனை -அணுகரித்து உபதேசித்து -சாம்யம் பெற்று -பிரகலாதன் ஆழ்வார் அநுகாரம் -சர்வ ஜகத் காரணத்வம்
சாம்யம் இரண்டு வஸ்துவுக்கு தானே –அநுகரிக்கப்படுபவனும் -அனுகரிப்பவனும் -இரண்டு –
-பிரஜாபதி வாக்கியம் அணுகரிப்பவனை சொல்லி தகர வாக்கியம் பரமாத்வாய் சொல்லும் –
அது ஸ்ம்ருத்யதே -இதே அர்த்தம் ஸ்ம்ருதியிலும் உண்டே -என்று அடுத்த ஸூ த்ரம் -கட உபநிஷத் வாக்கியம்
தத்ர -ந தத்ர சூர்யா- -சந்திரன் -அக்னியை சொல்லவும் வேணுமோ -பிரகாசிக்காதே –
தமேவ பாந்தம் -அநு பாஷணித்தே தேஜஸ் பெரும் இவை –
ப்ரஹ்ம புரம் -சரீரம் –உபாசனம் -/ பரமாத்மா ஏவ
அடுத்த அதிகரணம் -4-ஸூ த்ரங்கள்
அல்ப ஸ்தானத்தில் இருந்தாலும் விபு தான்
அங்குஷ்ட பரிமாணம் -பரமாத்மா அல்ல -பூர்வ பக்ஷம்
கட உபநிஷத் அங்குஷ்ட மாத்ர புருஷ -அளவுடையது -பரிமாணம் சொல்லும் –
ஆத்மா -சரீரம் இங்கு -மத்யே பிரதானம் -ஹிருதயம் -ஆத்மனி மத்யே திஷ்டாதி -அங்குஷ்ட மாத்ர புருஷ -ஈசானா -பூத பவ்யஸ்ய– முக்காலத்திலும் உள்ளவர்க்கு
ஈசானா நியாந்தா -ஸ்வாபாவிக –ஸர்வேஷாம் –வெறுப்பு அடையாமல் -இருக்கிறான் -உபாசன வாக்கியம் -ஜீவனா பரமாத்மாவா
-அங்குஷ்ட மாத்ர புருஷ லிங்கம் -பலியது -வாக்கியத்தை விட –ஸ்ருதி லிங்கம் வாக்கியம் பிரகாரணம் ஸ்தானம் சமாக்யா -முந்தியது பிந்தியதை விட பலியது –/
அங்குஷ்ட மாத்ர புருஷ -அந்தராத்மா -தத் வித்யா -அம்ருதம் -பரமாத்மா -சொல்லும் படி /
ஸ்வேதார உபநிஷத் அங்குஷ்ட மாத்ர ரகு குல்யா ரூப சுயம் பிரகசாவான் -பிராணாதிப -பிராண அதீனம் ஜீவன் -ஸூ சஞ்சரித்தீ மத கர்மவிதி -ஜீவா லிங்கம்
/ சங்கல்ப அகங்கார சமன்விதாயை -கூடியவன் -ஞானம் -சம் கல்பம்-தேஹாத்ம பிரமம் –
-அதனால் உண்டாகும் அஹங்காரம் -ஸ்வ ஆத்ம பிரமம் -/சம்சயம் -அதிகரண சங்கதி –
சப்தாதேவ –பரமாத்மாவே -ந ஜீவா
ஈசானா சப்தம் —
ஈசானா பூத பவ்யஸ்ய -சேர்த்தால் வாக்கியம் ஆகும்
/ ஈசான அர்த்தம் காஷடை காட்ட பூத பவ்யஸ்ய என்று கொண்டு –விசேஷிதம்
நியந்த்ருத்வம் -இவனுக்கே சேரும் -ஜீவனுக்கு சரீர நியந்த்ருத்வம் ஈசன் சங்கல்பம் அடியாகவே -வியாதி போன்ற அவஸ்தைகளில் நியந்த்ருத்வம் போகுமே

ஹ்ருதய அபேக்ஷை மனுஷ்ய சரீராத் –அடுத்த ஸூ த்ரம்
அங்குஷ்டம் -மனுஷ்ய –பிராணிகள் -நான்கு கால்கள் -அவைகளும் ஜீவன் தானே –அங்குஷ்டம் அவயவம் இல்லா சரீரத்துக்குள் இருக்க மாட்டானா -என்னில் ஆம் –
-உபாசனத்துக்காக தானே உள்ளான் –
உபாஸிக்க -என்றாவது வருவான் என்று அவசரம் பார்த்து உள்ளான் -/ திரியக் ஸ்தாவரங்களுக்கு உபாசன யோக்யதை இல்லை /
ஸ்திரீகளுக்கு உபாசன அனுவ்ருத்தி யோக்யதை உண்டு /
கம்பநாத் / ஜ்யோதி தர்சநாத் –மேலே இரண்டு சூத்திரங்கள் –
பிரசங்காத்-இரண்டு அதிகரணங்கள் -வியாக்யானம் செய்து அப்புறம் இவை வியாக்யானம் –
மனுஷ்ய -என்றால் தேவர்களுக்கு அதிகாரம் -உண்டா இல்லையா -சங்கை -வருமே -/தேவதா அதிகரணம் –ஐந்து ஸூ த்ரங்கள்
உபாசனம் தேவதைகளுக்கும் அதிகாரம் உள்ளது –
ச உபர்யாதி பாதராயண சம்பவாத் -உதக
ச -மனுஷ்யானாம் வியாவர்த்தி –யாரோ இல்லை சொல்ல -உண்டு என்கிறார் பாதராயனர் /
அதிகாரம் -அர்த்தித்தவம் -சாஸ்த்ரா ஜன்ய பலத்தில் அபேக்ஷை / சாமர்த்தியமும் வேண்டும் —
பக்தியில் அசக்தனுக்கு பிரபத்தி –அரதித்வம் சாமர்த்தியம் -ஞானக் கை தந்து நமக்காக ஆச்சார்யர் -ஆகிஞ்சன்யம் அநந்ய கதித்வம் ஆச்சார்ய சம்பந்தம் -/
ப்ரஹ்ம உபாசனம் தேவதைகளுக்கும் உண்டு -பிராகிருத சரீரம் -வேத அபஹார இத்யாதி –கிலேசங்களும் அதிகம் / அர்த்தித்தவம் உண்டு –/ அதிகாரி புருஷர்கள் -/
சரீரம் இல்லை -சாமர்த்தியம் இல்லை -பூர்வ பக்ஷம் -உபாசனத்துக்கு அங்கம் கர்மா -சரீரம் வேண்டுமே -/
தேஷாம் சரீரம் அபேக்ஷை -கர்மணி விரோதம் பிரசீதத்த
-சரீரம் இருந்தால் விரோதா கர்மணி இதி சேத் /கர்ம அனுகுணமாக ஜீவனுக்கு ஒரு சரீரம் -யாகங்கள் பல இடங்களில் -மநுஷ்யர்கள் செய்ய –
யுகபத் கர்ம சந்நிதி –ஒரு சரீரம் இருந்தால் எங்கும் போக முடியாதே –
இது சேத் ந -அநேக சரீரங்கள் கொண்டு -ஒன்றில் ஆத்மா -மற்றவற்றில் தர்ம பூத ஞானம் இருந்து -முக்தனை போலே –
பிரதீபம் போலே -சங்குச்சித்த ஞானம் கொண்டு பல சரீரம் -ஸுபரி போலே /
சப்த இதி சேத் விரோத ந -ஸ்ரத்தே விரோதம் வரும்
வைதிக சப்தங்கள் இந்திரன் வருணன் -பக்த ஜீவன் -பிராகிருத சரீர லக்ஷணம் -விநாசம் -வந்தால் இந்திர சப்த வச்யம் போனால் –வையர்த்தம் ஏற்படும் –
சூன்யத்வம் ஏற்படுமே- வைதிக சப்தங்கள் அநித்ய அர்த்தம் சம்யோகாத் அநித்தியம் ஆகுமே -/வைதிக ஸ்ரத்தை போகுமே -/
இவை தேவதத்தன் போலே இல்லை விரக்தியை குறிக்காது -இந்திரன் அதிகாரம் -மன்வந்தரம் மாற இந்திரன் மாறுவான் – புரந்தரன் போனதும் மகா பலி வருவான் /
தேஷாம் தேவானாம் விநாசய சமய அந்நிய தேவா –ஜாதி வாசகம் -வியக்தி வாசகம் இல்லை– கோ ஜாதி பெயர் போலே –இந்திராதி சப்தங்கள்
சேனை முதலியார் பிரம்பு கொண்டு –இருப்புக்கு தண்ணீர் துரும்பு ஆகாமல் பாசுர பரப்பு அற -கண்ணால் இவன் அங்கீ கரிப்பானே -/
பிரஜாபதி சதுர் முகன் –ஸ்ருஷ்டிக்கிறான் -சமயம் அறிந்து -வேதம் கொண்டு இந்த்ரஸ்ய ஆகாரம் –ப்ரத்யக்ஷ அனுமானம் -ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதி மூலம் அறியலாம் என்றவாறு /
அத ப்ரபாவ ஏவ -வைதிக சப்தம் பிரபாவத்தாலே என்றவாறு –
அத ஏவ ச நித்யத்வம் -வசிஷ்டாதிகள் விச்வாமித்திராதிகளும் -மாறி மாறி -தொடர்ந்து -காயத்ரி -விசுவாமித்திரர் த்ரஷ்டா -அநாதி -வாமதேவாதிகள் அநாதி –
வேத சாகைகள் மந்த்ரங்கள் அநாதி -ரிஷிகளும் அநாதி -/
வேத சப்தம் ப்ரஹ்மா இருந்தால் -பிராகிருத பிரளயம் -சப்தம் நான் முகன் -இல்லாத பொழுது -எப்படி
சமான நாம ரூப -ஆவிருத்தி உத்தர கால ஸ்ருஷ்ட்டி – பிரளயம் அப்புறம்– ஆவிருத்தி –விரோதம் வருமே –சங்கை –
அது வத் அவிரோத –கர்மணி சப்த ஆவிருத்த விரோத -இப்படி மூன்றும் -சொல்லி -பூர்வ பக்ஷம் /
சமான ஆவிருத்தவத்வாத்-
நாம ரூப -சங்கல்பத்தால் பகவான் -நாம ரூபே வியாக்ரவாணி –/ முன் கல்பத்தில் உள்ள வேத சப்தங்களை நான்முகனுக்கு அருளி -சமானம் ஏக ரூபம் /
கடம் முதல் ஆகாரங்கள் நித்யம் -யதா பூர்வம் – -கட சப்தம் வேதத்தில் உண்டே—நாம ரூபாயோகோ ஐக்யாத்/
தர்சநாத் -வேதம் /
கல்பே கல்பே ஏவம் பூதஸ்ய–சொல்லுமே -/நாட்டை படை என்று அயன் முதலா –/ நீ யோனியை படை -என்று ஸ்ருஷ்டித்து -/
வேதங்களும் ஈஸ்வரன் ஞானத்தில் இருந்து நித்யம் -மீமாம் சிகர்களும் ஒத்து கொண்ட விஷயம் / ஈஸ்வர சங்கல்ப அதீனமாக சொல்லாமல் -உபாதி இல்லாமல்
-ஸ்வதகா நித்ய சம்பந்தம் -உண்டே -/சப்தஸ்ய அர்த்த சந்தர்ப்பம் நித்யா -துல்ய பிரபாவம் -உண்டே –
தேவதீநாம் சரீரம் -அஸ்தி -பூர்ணமாக நிரூபணம் -சாமர்த்தியம் நிரூபிதம்- கர்மணி விரோதம் இல்லை -சப்த விரோதம் இல்லை -ஆவ்ருத்தம் விரோதி இல்லை
வேத நித்யத்வ விரோதம் இல்லை -அனைத்தையும் சாதித்து -ஸத்பாவம் -ப்ரஹ்ம வித்யா அனுஷ்டானம் ஸரீரம் கொண்டு -செய்ய சாமர்த்தியம் உண்டு –

எல்லா தேவதைகளுக்கும் எல்லா வித்யை அதிகாரம் -இல்லை பூர்வ பக்ஷம் –32-ப்ரஹ்ம வித்யைகள் உண்டே
மது வித்யை -வசு ருத்ர ஆதித்யாதிகள் -அநாதிகாரம் ஜை மினி –அசம்பவாத் –மத்வாதிகரணம் –மூன்று ஸூ த்ரங்கள் -இரண்டு பூர்வ பக்ஷம் -ஓன்று சித்தாந்தம்
வித்யையில் ஏக தேசம் மத விதி -தேவர்களில் ஏக தேசம் இதி
சாந்தோக்யம் -மது வித்யை -/-ருக் வேதம் -போக்ய -வசுக்கள் ருத்ரர்கள் ஆதித்யர்கள் மருத்துக்கள் – -ஐவர் –
/அறிந்தவன் வசுக்களில் ஒருவன் ஆகிறான் உபாசன பலத்தால் -ஏகோ பவதி
ஏற்கனவே வசு பதவியில் இருந்து இந்த வசு பலத்தில் ஆர்த்தித்தவம் இருக்காதே -/ வித்யையால் அதே பதவி கிடைத்தால் -என்ன பலன்
யாருமே தன்னை தானே உபாஸிக்க மாட்டார்கள் -உத்க்ருஷ்ட பதார்த்தம் சிந்தனை தானே உபாசகன் –
மது வித்யையில் அதிகாரம் இல்லை பூர்வ பக்ஷம்
மேலே -கோ ஜோதிஷீ பாவாச
பரமாத்மாவை குறிக்கும் -ஜோதிஷீ என்று / ஸர்வத்ர இல்லை குறிப்பிட்ட வித்யைகளில் -மட்டும் குறிப்பிட்ட தேவைதைகளுக்கு -இரண்டாவது பூர்வ பக்ஷம்
பாவம் து -அஸ்தி இதி பாதாரயணர்-
எல்லா தேவதைகளுக்கும் எல்லா வித்யைகளிலும் அதிகாரம் உண்டு -/
சப்தங்கள் -பர ப்ரஹ்மம் வரை பர்யவாசிக்கும் -முமுஷு உபாசித்து -வாசு ருத்ர சப்தத்தால் பரமாத்மாவையே சொல்லும் -பல பிராப்தி அவாந்தர பலன்
-பூர்ணமாக பரமாத்மா பிராப்தி -/காரண ப்ரஹ்மம் இடம் பர்யவசிக்கும் -உதய அஸ்தமனங்கள் இல்லாமல் –
/இரண்டு ஆக்ஷேபங்களுக்கும் பதில் சொல்லி நிரசனம் -/ ஜைமினி சரீராத்மா பாவம் அறியாமல் சொல்கிறார் -என்றவாறு –

அபசூத்ராதி கரணம் -அடுத்து / கீழே பிரசங்காத் தேவதா /
மநுஷ்யர்களுக்குள் அதி வியாப்தி சங்கை இதில்
உபாஸ்யத்வம் -அனைவருக்கும் உண்டா –சூத்ராதிகள் –
அஸ்தி -பூர்வ பக்ஷம் / நாஸ்தி -சித்தாந்தம் –
அர்த்தித்தவம் சாமர்த்தியம் சம்பவாத் —பூர்வ மீமாம்சை இதே அதிகரணம் ஆறாம் அத்யாயம் இரண்டாம் பாதம் —
வேத அத்யயனம் கர்மாக்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை -உபநயனம் சம்ஸ்காரம் இல்லை /
இங்கே உபாசனம் மானஸ கார்யம் த்யானம் -அதிகாரம் உண்டு என்பர் பூர்வ பக்ஷிகள் –
ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபாதிகள் உபாசன கிரமம் வேதத்தில் சொல்லப் பட்டவை இதிஹாச புராணங்களில் உண்டே -தெளியாத மறை நிலங்களை தெளிய வைக்கவே -இவை –
நான்கு வர்ணர்களுக்கும் அவற்றுக்கு அதிகாரம் உண்டே –
ரைக்குவர் -ஞான ஸ்ருதி -தார்மிகர் -பக்ஷி நிழல் -/வித்யை உபதேசித்து -ஆகையால் அதிகாரம் உண்டு பூர்வ பக்ஷம்
-இதற்கு சித்தாந்தம் –/சூத்ரா -சப்தம் இங்கு ஜாதி வாஸ்யம் இல்லை -சோகத்தை உடையவன் என்றவாறு /ஞான ஸ்ருதி சோகத்தால் பீடிக்கப்பட்டு –ரைக்குவர் ப்ரஹ்ம வித் –
தத் அநாதரா வஸனாத்
ஹம்ஸ பக்ஷிகள் தன்னை பற்றி சொன்ன வசனத்தால் -சோகப் பட்டான் / தத் -ரைக்குவர் -இவன் ஆர்த்தி கண்டு -/ சூத்ரா சோகத்துக்கு ஸூ சகம் –
ஷத்ரியத்ய வியபதேச –அவகதியதே-
பஹு தானம் -பண்ண கூடியவன் -வைதிக கர்மா -யாக ஹோமாதிகள் நடுவில் யாக தான ஹோமாதிகள் –மத்திய பிடித்தம் வேத விஹிதம்–
சூரியனுக்கு தான அதிகாரம் நாஸ்தி -/பக்குவமான அன்னம் தானம் பண்ண அதிகாரம் இல்லை -/
ப்ரஹ்ம சத்திரம் -பிராமணர்கள் ஷத்ரிய பெண்களை கல்யாணம் பண்ணி -ஷத்ரியர்களை பரசுராமர் அழித்ததும் –
உத்தர சைத்ர லிங்காத் –அடுத்து
உபதேசித்த வித்யையை -சைத்ரருக்கு உபதேசித்து யாகம் அனுஷ்ட்டித்தார்கள் -/ சைத்ரர் சப்த பிரயோகம் -தேர்கள் உடையவர்கள்
-ஷத்ரியர்கள் தானே அபிஷிக்த ஷத்ரியர்கள் ராஜாக்கள் /
இதுவும் லிங்கம் –பிராமணர் ஷத்ரியருக்கு உபதேசம் -அவன் உத்தர ஷத்ரியர்களுக்கு உபதேசம் -என்றவாறு –
இந்த பிரகரணம்-ஞான ஸ்ருதி சூத்ரன் அல்ல ஷத்ரியன் -என்றதாயிற்று மூன்று ஸூ த்ரங்களால் –
ஸம்ஸ்கார பரமார்சாத்- வேத வித்யா உபதேசய- அத்ர அபாவாத் அபிலஷயதே
ஜாபாலனை -உப நயனம் செய்வித்து -சம்ஸ்காரம்-உபநயம் வேத அத்யயனத்துக்கும் உபாசனத்துக்கும் –
தத் அபாவ நிர்தாரனே பிரவர்த்ததே
நிர்த்தாரணமான நிர்ணயம் சூத்ரன் அல்லன் என்று நிர்ணயம் பண்ணி உபதேசம் / உண்மை பேசுவது அறிந்து -என்ன கோத்ரம் தெரியாது சொன்னானே –
நிச்சயித்து கொண்டே உபநயனம் செய்வித்தார் என்றவாறு –

ஸ்ரவண அத்யயன அர்த்த பிரதி நிஷேதாத் —
ஸ்ரவணம் முதலில் நிஷேதம் -சூத்ரன் கேட்க கூடாதே -என்கிறது முதலில் /நடமாடும் மசானம் போலே /
ஸ்ம்ருதேச் ச —
வேதம் உப ஸ்ரவணம் -ஒட்டு கேட்பதோ -/ கூடாது //அங்கதம் -அத்வைதிகளுக்கு இந்த அபசூத்ராதி அதிகரணம் -சங்கதியே வராது
பிரவிதாரகரணம் பூர்த்தி -மேலே இரண்டு -ஸூ த்ரங்கள் -/ அத்வைதிகள் இவற்றை தனியாக அதிகரணம்
கம்பணாத் –
மூன்றாவது ஹேது -அங்குஷ்ட மாத்ர புருஷன் -ப்ரஹ்மம் கண்டு அஞ்சி நடுங்கி -நியமனம் பூர்ணம் -ஜகத் சர்வம் /
ஒங்கப் பட்ட வஜ்ராயுதம் போலே இவன் ஆஜ்ஜை -அதி லங்கனம் பண்ண முடியாதே -அறிந்து உபாஸிக்க வேண்டும் என்றவாறு –பீஷாத் வாத் பவதி -இத்யாதி –
ஒண் சுடரோன் வாராது ஒழித்தான் -துயரம் காண ஒண்ணாது என்று –ஒழிந்தான் இல்லை இங்கு / lack of ability -lack of intention வேறே
ஜ்யோதிர் தர்சநாத்
ஜோதி ஏவ தர்சநாத் -தானும் பிரகாசித்து மற்றவைற்றை பிரகாசிக்கும் ஹேது இவனே /பிராப்யமும் இவனே என்பதை தர்சநாத் -ஸ்ருதி பிரதிபன்னம்-
உபாசனம் பிராப்தி இரண்டு அவஸ்தைகளிலும் ஜ்யோதி -பரஞ்சோதி ரூபம் -அம்ருதம் —

மேலே -ஆகாசா அர்த்தான்தராத்வாதி விபதேச அதிகரணம் -இத்துடன் இந்த பாதம் முடியும் -தஹர அதிகரண சேஷம் இது –மூன்று ஸூ த்ரங்கள்
ஆகாசா அர்த்தான்தராத்வாதி விபதேசாத் —
ஆகாச சப்தம் -நாம ரூபம் வஹிப்பது -ஜீவனுக்கும் பொருந்தும் –நிர்வஹிதா –சுமக்கிறவன் -தே யதந்த- ஸ்பர்சம் அற்றவனாயும் வகிப்பவனாயும்
ஸ்ருஷ்ட்டி பிரளய காலங்களில் -ஆகாசம் -பதார்த்தம் -பூர்வ பக்ஷி -ஜீவனுக்கு -சொல்லி தஹர ஆகாசம் சொன்னதும் ஜீவனை குறிக்கும் –
பூதாகாசா நாஸ்தி -ஆகாச லிங்கம் முன்பே சொல்லி -இங்கு முக்தாத்மா -ஆகாச சப்த வாஸ்யம் பூர்வ பக்ஷம் -/
அர்த்தான்தவம் –ஆதி இரண்டும் -/ நாம ரூப நிர்வாகத்தவம்பர ப்ரஹ்மத்துக்கே உள்ளது -சங்கல்பத்தால் -த்ரிவிக்ரமம் -பஞ்சீ கரணம் -அனுபிரவேசம் -நாம ரூப வியாகராணி-
ஆதி -அசாதாரண நிர்ஹேதுக ப்ரஹ்மத்வம் -பரமாத்மேவா சம்பவதி –ஜீவா பின்னம்
ஸூஷூப்தி உகிராந்தியோ பேதேனே விபதேசாத்
இவனை காட்டிலும் வேறு பட்டு -முக்தனோ பக்தனோ இல்லை /
தஹர வித்யை சாந்தோக்யம் ப்ரஹ்மதாரண்யம் தைத்ரியம் மூன்றிலும் உண்டு
ப்ருஹதாரண்யம் பேதம் சொல்லப் பட்டு -ஸ்பஷ்டமாக –விஞ்ஞான மாயா ப்ராணேஷூ -ஜீவன் -இந்திரியங்கள் மூலம் பிரவர்த்திக்கும் ஜீவன் -ஜீவா பிரகரணம் இது
பிரத்யாகாத்மாவில் தொடங்கி ஸூஷூப்தி தசையில் பிராஞனான பரமாத்விடம் -சர்வஞ்ஞன்-பரிஷ்வங்கம் அடைந்து -என்கிறது -பேதம் ஸ்பஷ்டம்
உதக்ராந்து தசையில் -வேதனை போக்கி -ஆரூட –இங்கும் பேதம் ஸ்பஷ்டம் –
பதி யாதி சப்த –பதி ஆதி சப்தங்கள் -பரத்வம் –
பதி சப்தங்கள் -பரமாத்மாவையே -ஸர்வஸ்ய ஈசானா -ஸர்வஸ்ய அதிபதி -சேஷி நியாந்தா –ஜீவனுக்கு தன் சரீரம் பற்றியே /
ஏஷ சேது விதரண -ஏஷ பூத பால –சப்தங்கள் ஒட்டாதே -/அசாதாரணம் -பரமாத்மாவுக்கே –

அடுத்த பாதம் ஸ்பஷ்ட தர ஜீவ லிங்க வாக்ய பாதம் –மிகவும் பலமான -வாக்கியங்கள் -சாங்க்ய சாயையில் உள்ள வாக்கியங்கள்-என்றவாறு –
/சாங்க்ய சாயை அநு சரியான வேதாந்த வாக்கியங்கள் -பிரக்ருத்யை ஜகத் காரணம் சங்கை / இவையும் ப்ரஹ்ம பரமே –
அனுமானிகா அதிகரணம் –அனுமானிகம் -மூல பிரகிருதி –அவ்யக்தம் சப்த வாஸ்யம் –
கடவல்லி வசீகர பரம்பரை வாக்கியம் -உபாசகன் -எவற்றை அடக்கி வைக்க வேண்டும் -இந்திரியங்களை- அடக்கி -முதலில் -விஷய பூதங்கள் சம்யோகம் தடுத்து –
பராகார்த்த -அர்த்தங்களில் -விஷயாந்தரங்களில் –மனஸ் அடக்கி -பரா -புத்தி-வசீகரித்து -அதிக பிரபலம் -இதன் உபகாரணமாக கொண்ட -ஆத்மா
– மஹான் -விசேஷம் ஆத்மாவுக்கு வியாபித்து ஞான ஆஸ்ரயம் -இதை காட்டிலும் பரா -பிரவ்ருத்தி சரீரம் கொண்டே தானே செய்ய வேண்டும் -முக்குண வச்யம்
–அவ்யக்தம் புருஷா -பரா கதி -புருஷ சப்தம் பரமாத்மா -உத்க்ருஷ்டம் -அவனே ப்ராப்யம் ப்ராபகம் -இது தான் வாக்யார்த்தம் –
/ சரணாகதி பண்ணி பாலிஷுடன் நியாந்தா அவனை வசீகரித்து –
பூர்வ பக்ஷி -மஹதா பரம் அவ்யக்தம்–புருஷ – -நடு வாக்கியம் -/ மஹத் மூல பிரகிருதி காரணம் -அஹங்காரம் காரியம் -அதை கொண்டு /
புருஷ -சேதனன் -அவ்யக்தம் -பிரகிருதி -இதை தவிர ந கிஞ்சித்– தர்சன அபாவாத் -பிரயோஜன அபாவாத் -என்பான் –
ஆனுமானம் அபி சாகேனாம் ஏகேஷாம் இதி சேத் -ந
கட சாகை –ஸ்ம்ருதி -கபிலர் அனுமானம் -இதை சொல்லிற்று -என்பான் பூர்வ பக்ஷி -/
சரீரம் குறிக்கும் பாதம் -சரீர ரூபத்தை –காட்டி -தர்சனம் -ஒன்றுடன் ஓன்று பொருத்தி -வின்யாசம் -ரூபாய் வாக்கியம் இதன் பொருத்தி பார்த்தால் அவ்யக்தம் சரீரம் என்று வரும்
இந்திரியம் -அர்த்தம் -மனஸ் -புத்தி –ஆத்மா -சரீரம் -புருஷன் -ஏழையும் சொல்லி -/ ரூபக உக்தியால் -/
ஆத்மாநாம் ரதிம் -வித்தி -தத் விஷ்ணோ பரமம் பாதாம் -புத்திக்கு ஆரோகணம் பண்ணி வசீகரிக்கும் விதம் காட்ட த்ருஷ்டாந்தம் -ரூபகம்–
முற்று உவமை –மின்னிடையவர்க்கு -மதனர் போலே பாகவத பகவ ப்ரீதர் ஆவார் போலே
ஆத்மா -ரதி -பகவானை அடைய இட்டு பிறந்தவன் -/சரீரம் ரதம் –இதில் இருந்து தானே உபாய அனுஷ்டானம் -கமன உபகரணம் / இந்திரியங்கள் குதிரைகள் போலே
/விஷயாந்தரங்கள் -பிராப்தி விரோதி -வீடுமின் முற்றவும் -/விஞ்ஞானம் புத்தி சாரதி / மனஸ் கடிவாளம் கொண்டு /பரம காஷடை கதி பரம பதம் –
ரூபக வாக்கியம் அவ்யக்தம் இல்லை -சரீரம் இல்லை – மீதி எல்லாம் அதே சப்தங்கள் –அதனால் அவ்யக்தம் -சரீரம் –
பொருந்தி பார்த்தால் இது தேறும் –
ஸூ ஷ்மம் து ததகர்த்வாத்
அர்ஹம் காரணம் -சத் கார்யவாதம் சாங்க்யர்களும்/ஆரம்பனாதிகாரணம் பார்த்தோம் –மண் மடக்குடம் -நாம ரூபங்கள் அற்றவை ஸூஷ்மம் -உள்ளவை ஸ்தூலம்
சரீரம் மூல பிரகிருதி -இருப்பதால் அர்ஹம்
தத் அதீனத்வாத் அர்த்தவத்
இந்த வியபதேசம் –மூல பிரகிருதி அஸ்பர்சம் -தெளிவாக அறிந்து சம்சார விமோகம் -அறிய வேண்டிய -அசப்தம் -அரூபம் -அரசம் -அகந்தம்
-நித்யம் உத்பத்தி விநாசம் இல்லா நித்யம் -தெளிவாக அறிந்து –
மூல பிரக்ருதியை சொல்லிற்று இத்தால் –புண்ய பாப கர்மா அனுபவிக்க இவை வேண்டும் -ஸ்வரூப விகாரம் -/ ஜீவன் போக்தா -ஞானம் கொண்டு போக்த்ருத்வம் /மூல பிரகிருதி உபாதானம் -மாம் பழம் விதை போலே /-இந்திரியங்கள் கொண்டு கிரகிக்கும் படி மூல பிரக்ருதியில் இல்லை -/
பிரகரணாத் பர ப்ரஹ்மத்தை சொல்லும்
ஆரம்பம் பரமாத்வா -பற்றி -தத் விஷ்ணோ பரமபதம் -ப்ராஞ்ஞன் –புருஷ சப்தம் -இவனையே குறிக்கும் -ரூப ஸ்பர்ச கந்தம் அற்ற பர ப்ரஹ்மம் என்றவாறு
சர்வ கந்த சர்வ ரஸா -திவ்ய மங்கள விக்ரகத்தை சொன்ன படி –
-பிராயண ஏவ உபன்யாச பிரகரணச்ச –
உபாசகன் -உபாஸ்யம் -உபாசகன் மூன்றை பற்றியே நசிகேஷத் கேட்டான் -அதுவே பிரகரணம்–மோக்ஷம் அடைந்த ஜீவன் பிரகாரம் ஸ்வரூபம் -பற்றியே –
மூல பிரகிருதி பற்றி இல்லையே
மஹத் வச்ச
புத்தியை விட வேறுபட்ட மஹத் போலே -த்ருஷ்டாந்தம் – -மூல பிரக்ருதியை சொல்லாது -அவ்யக்தம் -என்பது –
இரண்டாம் அதிகரணம் -சமஸா அதிகரணம் — மூன்று ஸூத்ரங்கள்
ஸ்வேதா உபநிஷத் தைத்ரிய உபநிஷத் -அஜா –மூல பிரகிருதி –ஸ்த்ரீ லிங்கம்
-ஏகம் லோகித சுக்ல கிருஷ்ண -தேஜஸ் அக்னி சிகப்பு அப்பு சுக்ல பிருத்வி கருப்பு வர்ணங்கள் / சத்வ ரஜஸ் தமஸ் -செஞ்சோறு கரும் சோறு -/
பிரஜாம் ஜனயந்தி -மக்களுக்கு இதை கொடுக்கும் –இதை அனுபவித்து இருக்கும் படி –
அஜாவா -விஷய வாக்கியம் -மூல பிரகிருதி -சுயம் உத்பத்தி அற்றது – காரிய பதார்த்தம் இல்லை -/ ஜனயந்தி -பல பதார்த்தங்களை தானே காரணம் -என்றும் சொல்லிற்று –
சாங்க்யன் /-
சமத் அவத் அவிசேஷாத்
த்ருஷ்டாந்தம் -வியதிரேகம் –உத்பத்தி ரஹிதம் மட்டும் சொல்லுகிறது –காரணம் சொல்ல வில்லை -யவ்வ்க்கிக்க அர்த்தம் ஒன்றை தான் குறிக்கும்
ந ஜாயதே இதி -மட்டும் குறிக்கும் –யோக உத்பத்தி அர்த்தம் ஒன்றையே காட்டும் -வாக்ய சாஸ்திரம் -அனைவரும் ஒத்து கொண்ட விஷயம்
–ஸ்வதந்த்ர பூதா அர்த்தம் கொள்ள முடியாது -இதுக்கு வேறே லிங்கம் வேண்டும்
சமதம் -யாகத்தில் உள்ள பஷண விஷயம் பாத்திரம் -/ஊர்த்வ மூர்த்த –வாய் கீழ் நோக்கி இருக்கும் -வேறே வாக்கியம் சொல்லும் –சாமான்ய பாத்திர விசேஷ விவரணம்
அதே போலே இங்கு வேறே விசேஷங்களை இல்லை என்றவாறு –
யாகத்தில் -19-பாத்திரங்கள் உண்டாம் -சமாசம் அவற்றில் ஓன்று –முதலில் பெயரை சொல்லி -அப்புறம் விசேஷணம் -அமைப்பு சொல்லியது போலே
இங்கு அஜா -உத்பத்தி ரஹிதம் -மேலே அசாதாரண லிங்கங்கள் இல்லையே -அர்த்த விசேஷண நிர்த்தரண லிங்கங்கள் இல்லையே –
சாதரம்ய திருஷ்டாந்தம் இல்லை -வியதிரேக த்ருஷ்டாந்தம் -பராதீன பதார்த்தம் தான் -பிரகிருதி அதிகரணம்
-நமக்கும் மூல பிரகிருதி உபாதானம் -சேஷ பூதம் என்கிறோம் -சாங்க்யர் ஸ்வதந்த்ர உபாதாநம் என்கிறார்கள் –
ஜோதி ரூப க்ரமாது
ஜோதி -பரமாத்மாவுக்கு அசாதாரணம் -ஜோதிஷாம் ஜோதி -தைத்ரியம் –உபக்ரமம் -தொடக்கம் -ஆரம்பமாக -காரணமாக கொண்ட பதார்த்தம்
-கார்ய பூதமான -து -அஜா -வியாவர்த்தித்து-
பூதங்கள் இவற்றை சொல்லி -அப்புறம் அஜா -தன் மத்யே இந்த -பிரகரணம் -பரமாத்மாவை -/ ஜோதி உபக்ரமா இதே போலே தைத்ரியத்தில் சொல்லி –
கல்பனா உபதேசாச் ச –மத வைத் அவிரோத ச
கல்பனம் -ஸ்ருஷ்ட்டி -என்றவாறு –மூல பிரக்ருதிக்கும் ஸ்ருஷ்ட்டி உபதேசிக்கப் பட்டுள்ளது -பரமாத்மாவிடம் இருந்து -அஜா -சொல்லி
-வேறே இடத்தில் ஸ்ருஷ்ட்டி சொல்லப் பட்டு பரஸ்பர விரோதம் வராதா –
தத்ர விரோதம் நாஸ்தி -மது வத்
நித்யம் சொல்லி -உத்பத்தி சொல்லி –மது வித்யை -ஆதித்யனை கார்ய ரூபமாக சொல்லி -யாகத்தில் –
ஆதித்யனை காரண ரூபம் -பரமபதத்தில் -ந உதயத்தி ந அஸ்தமனதி எக்காலக- மாறுபடாமல் மத்யே ஸ்ததா சொல்லிற்று
-ஒரே ஆதித்ய சப்த வாஸ்யத்துக்கு இரண்டு ஆகாரங்களை -அதே போலே –
பகவானை போலே விலக்ஷண பதார்த்தம் இல்லை -மூல பிரகிருதி ஒரு இடத்தில் காரணம் கார்யம் -விரோதம் இல்லை –
ஸந்கயோ உபசங்கராக அதிகரணம் மூன்றாவது -மூன்று ஸூ த்ரங்கள் இதிலும்
ந ஸந்கயோ -நாநா பாவாத் உபசங்கரக -அபி -யஸ்மின் பஞ்ச பஞ்ச –ஆகாச ச -ந
சுக்ல யஜுவ்ர் வேதம் ப்ரம்ஹதாரண்யம் -25-தத்வங்கள் –ஜனகா உண்டாகும் பதார்த்தங்கள் –பஞ்ச பஞ்ச -கார்ய பதார்த்தங்கள் -சாங்க்ய தந்திரம் –
ந -நிஷேதம் -உப சங்கரா -ஒன்றை கை கொள்ளுதல் -சாங்க்ய தந்த்ர -என்று கொண்டாலும் கூட -அபி -ந -நிஷேதம் –
-நாநா பாவாத் -பஞ்ச பஞ்ச –சஜாதீயம் -விஜாதீயம் -ஏகா பாவம் இல்லை நாநா பாவம் / ஜீவன் பிரகிருதி மஹத் அஹங்காரம் -வேறே வேறே பதார்த்தங்கள்
-/ஒரு பஞ்ச ஜனஸ்ய நாநா -/அதி ரேகாச் ச -அதிகமாகவும் உண்டு –
நாநா பாவாத் அதி ரேகாத் -ஆதார பூதம் -யஸ்மின் -ஆதேயம் –தனியாக / சாங்க்யத்தில் ஆதேயம் பிரதிஷ்டாம் இல்லை /
ஆகாசம் -இவைகளை தவிர்த்து -சாங்க்ய தந்திரத்தில் ஆகாசம் -25-க்குள் அடங்கும் –இரண்டு விரோதங்கள் -வரும் -அதை ஒத்து கொண்டாலும் –
பிராணன் –சஷூஸ் -ஸ்ரோத்ரம்- அன்னம் -மனஸ் -பஞ்ச ஜனம் /பிராணன் நாசிகா / அன்னம் ரஸா இந்த்ரிகா -பிராணதயகா பஞ்ச ஜனம் -ஒரு கணம்
-பிராணன் ஸ்பர்சம் வாயுவுக்கு ஸ்பர்சம் சேரும் – ஒவ் ஒன்றும் பஞ்ச ஜனம் -பஞ்ச பஞ்ச ஜனம் -இவைகள் ஆகாசத்தில்-பர ப்ரஹ்மத்தில் பிரதிஷ்டம் /
வேறே சாகையில் -ஏக வ்ருக்ஷம் பவதி-
காரணத்வ அதிகரணம் -நான்காவது –இரண்டு ஸூ த்ரங்கள் –
கீழே மூன்றும் சாங்க்ய -பிரதானம் காரணம் அல்ல -/சதேவ –சத் ஒன்றே ஜகத் காரணம்
அஸத் -ஜகம் -நாநா பதார்த்தங்கள் -சொல்லப் பட்டுள்ளன -சங்கை -வேறே வேறே பிரகரணங்களில் -பூர்வ பக்ஷம்
அவ்யக்தம் -ஒத்து கொண்டால் -நாம ரூபம் உண்டாக்காத வஸ்து -மூல பிரகிருதி கொண்டால் சத் அஸத் சப்தங்கள் இரண்டும் பொருந்தும் –
பரஸ்பர விரோதம் இருக்காது -சாங்க்யன் சொல்வான் –
ஜடமான பதார்த்தம் -ஞான ஸ்வரூபம் ஞான குணகம் இல்லை -யதா வியவஸ்தேப-
ஆகாசம் -காரணத்வேன–சர்வஞ்ஞத்வா குண விசிஷ்டம் தான் காரணம் –அபரிச்சின்ன ஜடா வியாவர்தம் சத்யம் ஞா
ஜகத் வாசித்வாத்-அதிகாரணம்-மூன்று ஸூ த்ரங்கள்
புருஷஸ்த்வ ஜகத் காரணம் -கௌசிக உபநிஷத் -13-புருஷர்களை காட்டி -சூர்யாதிகளை -இத்யாதி -வ்யஷடி புருஷர்களை உண்டு பண்ணினவன்
-இவர்கள் கர்மாக்களை அறிந்தவன் -அவனையே உபாஸ்யம் -காரணாந்து த்யேயா -து அவதாரணம் அவனே உபாசிக்கத் தக்கவன் -வாக்கியம் விசாரம்
யஸ்ய வா ஏதத் கர்மா –பிரசித்த அர்த்தம் புண்ய பாப கர்மா -ஜீவன் காரணம் ஆகிறான் -பூர்வ பக்ஷம் -பரமாத்மா அப்ரதான காரணம் -என்பான் –
ஏதத் சப்தம் -ஜகத்தையும் -கர்மா கிரியமானத்வாத்-இரண்டாம் வேற்றுமை -கிரியையால் சம்பாதிக்கப் பட்டவை -/ஏதத் -இந்த சப்தம் மாத்ரம் இல்லை -ஜகத் வாசித்வாத் -எவனால் செய்யப்பட்டதாக உள்ளதோ –
ஆழ்ந்த உறக்கம் -பிருஹத் -பெரியவன் -அசித்தை காட்டிலும் -சம்போதானம் –பாண்டவ வாசம் பிராணனை கொண்டவன் -ஜீவ லிங்கங்கள் -பிரம்பால்
தட்ட எழுந்து -ஏஷ புருஷ -ஸூ ஷூப்தியில் இருந்த -எங்கு இருந்தானோ எங்கு இருந்து வந்தானோ அந்த பரமாத்மாவே ஜகத்துக்கு ஸ்ருஷ்ட்டி கர்த்தா -முமுஷுக்கு உபாஸ்யம்
ஜீவ லிங்கம் முக்ய பிராண லிங்கமும் எதுக்கு இங்கு -சங்கை –
வைசியன் -போகம் அனுபவிக்கும் பொழுது -சேர்ந்தவர்கள் உடன் ஐஸ்வர்யம் -அனுபவிப்பது போலே -பதார்த்தங்களை கொண்டு அனுபவம் ஜீவ லிங்கம் /
முக்கிய பிராண லிங்கம் -இரண்டும் இருக்கும் பொழுது -தது பூர்வமேவ வியாக்யானம் இந்திர பிராண அதிகரணம் -உபாசனம் மூன்று விதம்
–ப்ரஹ்மம் ஸ்வரூபம் -சேதன அசேதன சரீரத்வேன -அப்ருதக் சித்தம் என்பதால் -ஜீவன் -முக்ய பிராணன் அசேதனன் -சரீரம் தானே -தோஷம் இல்லை –
ஜைமினி மதத்தால் இன்னும் ஒரு பரிகாரம் செய்கிறார்
அன்யார்த்தம் ஜைமினி து ஜைமினி -ப்ரஸ்ன வியாக்யானாப்யாம்
அந்நிய -ஜீவன முக்ய பிராணன் -அந்நிய -பரமாத்மாவே தான்
-ஜீவா பிராண வியாபதேசம் -பிரஸ்னம் -என்ன -ஜீவன் ஸூஷூப்தியில் எங்கு இருந்தான் எங்கு இருந்து எழுந்து வந்தான் /
அதுக்கு பதில் வியாக்யானம் -பிராண ஏவ ஏகதா பவதி -/ஞானம் சங்கோசம் அடைந்து -பரமாத்மா ஞான விஷயமாக -நாம ரூபங்கள் இல்லாமல்
பிரளய கால ஜீவன் போலே ஒன்றி இருந்து -/பிராணன் அசேதனம் அதில் ஒன்றி இருக்க மாட்டான் -பரமாத்மாவிடம் ஒன்றி இருக்கிறான் –
ஜீவா பிராண சப்தங்கள் பரமாத்மாவை காட்டுவதில் நோக்கு-
பிராணன் இந்திரியங்கள்–தேவா -தேவேப்யோ லோக ஞானங்கள் -என்று ஜைமினி சொல்வது -/
ப்ருஹதாரண்யம் இதே சம்வாதம் -பிராண சப்த வாஸ்யம் விஞ்ஞான மயா புருஷன் –இந்த்ரியங்களில் இருந்து சக்தி எடுத்து கொண்டு
ஜீவன் ஹிருதயத்தில் உள்ள பரமாத்மா இடம் சேர்கிறான் -என்கிறது –ஏதத் சப்தம் ஜகம் -சித்தாந்தம் -புண்ய பாபம் பூர்வ பக்ஷம்-
ஜீவா முக்ய பிராண -லிங்காத் ச ந –இதி சேத் -தத் வியாக்யாதம்
இரண்டு லிங்கங்கள் இருக்கின்றனவே -ப்ரஹ்மம் தான் -என்று -எப்படி சொல்வாய் என்பாய் என்னில் -அது தீர்க்கப் பட்டதே –
ப்ரஹ்ம பிரகரணம் -விச்சேதம் இல்லை -அத்யந்த வேறு பட்டவை இல்லையே -உபாசிக்கப் படும் ப்ரஹ்மமே –
ஜீவா முக்ய பிராண பிரஸ்தாபம் -மூன்று வகை உபாஸ்யம் அது தான் பதில் –
-வியாக்யாதாம்-ஸ்வரூபத்தையும் சேதன சரீரம் அசேதன சரீரம் மூன்றையும் பரமாத்மா உபாசனங்களே-
ப்ரச்னம் வியாக்யானம் -தஹரா அதிகரணம் பார்த்தோம் – -நிரூபித்த அர்த்தம் -ஸூ ஷூப்தி தசையில் /
பிராண ஏக ஏகதா பதி -பிராண சப்த வாஸ்யன் பர ப்ரஹ்மம் இடம் சேர்கிறான் -/ ஆகாஸே சேர்ந்து -பிராண சப்த வாஸ்ய பதார்த்தமும் ஆகாச சப்த வாஸ்ய பதார்த்தமும் பர ப்ரஹ்மத்தையே குறிக்கும் –/அன்யார்த்தம் ஜைமினி -யுக்தி மட்டும் இல்லை -சாகாந்தரத்தில் இப்படியே –ஜகத் வாசித்வாத் -ஏதத் சப்தத்வாத்-சித்தாந்தம் –
ப்ருஹதாரண்யம் –நவா ஹரே –ஆத்மவஸ்து காமாயா –ஸர்வஸ்ய காமாயா –த்ரஷ்டவ்யோ ஸ்ரோதவ்யோ மந்தரவியோ நிதித்யாசிதவியோ —
ஆத்மா -ஜீவனை முமுஷுக்களுக்கு உபாசனமாக -பூர்வ பக்ஷம் -பதி பத்னி இடம் ப்ரீதியாக இருக்க கார்யம் செய்து முன்பு சொல்லி –ஜாயா ப்ரியா பவதி –
பதனித்வம் பதித்தவம் புத்ரத்வம் -பிரதி சம்பந்தம் ரூப ஆத்மா சப்தம் -பரமாத்மா இல்லையே -ஜீவன் தானே –பூர்வ பக்ஷம் —
உபாதைகளை தள்ளி பரிசுத்த ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை முமுஷுவால் உபாஸிக்க சொல்லி -காரணத்வம் -ஜீவனுக்கு -காரணந்து த்யேயா என்பதால் –
ஸர்வஸ்ய -காமம் சங்கல்பம் பரமாத்மா இடம் தானே சேரும் -பதி பத்னி சங்கல்ப ரூபமான கார்யம் -பரமாத்மாவின் சங்கல்பம் அடியாகவே ப்ரீதி பதிக்கும் பத்னிக்கும் புத்ரருக்கும் –
கர்ம அனுகுணமாக ஈஸ்வரன் ப்ரீதி அப்ரிதி -அடியாக பகவத் சங்கல்பமே இதுக்கு காரணம் என்றவாறு –ஸர்வஸ்ய என்பது பர ப்ரஹ்மத்தையே குறிக்கும் –
ஏவ மேவ அன்வய சம்பவாத் -மஹா வாக்கியங்களில் -/
மூன்று மகரிஷிகள் -பிரதிஜ்ஜா சித்தம் –லிங்கம் / ஓடுலோமி-உத்கிருஷ விஷயம் ஏவம் பவத் -/ சரீராத்மா பாவம் -அவஸ்திதம் -ஆத்மா சப்தம் பரமாத்மாவை குறிக்கும் –
இதுவரை நிரீஸ்வர சாங்க்யன் வாதங்கள் -மேலே ஈஸ்வரனை ஒத்துக் கொண்ட சாங்க்யன் –
பிரகிருதி அதிகரணம் -ஈஸ்வரனை ஒத்து கொண்டு நிமித்த மாத்ரம் -பிரகிருதி உபாதான காரணம் –

வாக்யான்வய அதிகரணம் –நான்கு ஸூத்ரங்கள்
ஜீவன் உபாஸ்யம் –சங்கதி -ஆத்மாவால் த்ரஷ்டாவ்யா -/ ப்ரஹ்மதாரண்யம் உபநிஷத் -பிரகரணம் –
சாங்க்யன் பிரதி பஷன்
வாக்யன்வயத்தால் -அன்யோன்ய அன்வயம் -வாக்ய அவயவம் அன்யோன்ய சம்பவத்
உபக்ரம மத்திய உபஸம்ஹாரம் ஒரே அர்த்தம்
ஆரம்பித்தில் -அமிருதம் யதேவ பகவான் வேத -மோக்ஷ அர்த்தமாக உபாசனம் சொல்ல வேண்டும் –
ஸ்பஷ்டமாக மோக்ஷ உபாயம் கேட்டு -ஆத்ம சப்தம் பரமாத்வை தான் குறிக்கும் -பரமாத்மா உபாசனம் தான் மோக்ஷ உபாயம் ஆகும் –
மஹதோ பூதஸ்ய– அதுவும் ப்ரஹ்மம் அசாதாரணம்
ஜரை இத்யாதி இல்லா அம்ருதம் -வாக்ய மத்திய உபஸம்ஹாரம் எங்கும் ப்ரஹ்மம் குறிக்கும் –
பத்தி பத்னி புத்ரன் பிதா -அர்த்தங்கள் ஒரே ஆத்ம சப்தத்துக்கு சம்பவிக்கும் -ஒரே பிரகரணம்
சங்கல்பம் கொண்டு செய்கிற கார்யம் -சர்வேஸ்வரன் -/
-தியானமே விதி –விசிஷ்ட விதி -தர்சன சமானாகார பர்யந்த தியானம் -ஒன்றே மோக்ஷ சாதனம் –
ப்ரதிஜ்ஜா சித்தே ஜீவா லிங்கம் இதி -ஆஸ்ரமத்தியா ரிஷி -பாதரயணார் சிஷ்யர் -பரமாத்மாவை குறிக்கும் அர்த்த சாமர்த்தியம் –
ஏக விஞ்ஞானத்தால் சர்வ விஷய விஞ்ஞானம் சம்பவிக்கும் -என்ற ப்ரதிஜ்ஜை –சர்வ விஷயங்களையும் தன்னிலே கொண்டு
-சரீராத்மா பாவம் கொண்டும் -காரணம் கொண்டும் நிரூபிக்கலாம் /
அத்வைதி -சர்வம் இல்லை இதர சர்வம் நாஸ்தி -என்பதால் விஞ்ஞானம் -ஏக வியதிரிக்த ஒன்றும் இல்லையே –
ஜீவன் சப்தத்தால் பரமாத்மா குறிக்கப் படும் -பரமாத்மா சப்தத்தால் ஜீவன் குறிக்கப் படும் -பிரதிஜ்ஜை சித்தத்தால் –
வேறு பட்டவன் -இருவரும் -சப்தார்த்த சம்பந்தம் –
ஓடுலோமி ரிஷி இதை ஒத்து கொள்ள வில்லை -அந்திம தசையில் -சாத்ருஸ்யம் – காரணத்தால் -ஏவம் -அபேதம் –சம்சார தசையில் அமையாது
-உதக்ரம தசையில் -தான்-ஏவம் பாவாத் சம்பவாத் பரமாத்மா பாவம் -பரஞ்சோதி -உபசம்பத்ய –ஸ்வேந ரூபேண அபிசம்பத்ய-விநிர்முக்தனாகி—
மூன்றாவது -இதையும் தள்ளி -நிரூபாதிக்க பேதம் ஜீவன் பரமாத்மா -சேஷம் நியந்தா -ஆதாரம் -விபு -ஒரு பொழுதும் ஒன்றாக மாட்டான் -எல்லா அவஸ்தைகளிலும்
அவஸ்த்திதேகே-
சரீரமாக கொண்டு ஸ்திரமாக அப்ருதக் சித்தமாக இருப்பதால் –
மனுஷியோ – -ப்ரஹ்மணோ-சப்தங்கள் -சரீரத்தையே குறிக்கும்-நிஷ்கர்ஷம்-ஆத்ம பர்யந்தம் போவது போலே -ஆத்ம சப்தம் – பரமாத்மா வரை செல்லுமே –
அவஸ்தி தேகே-என்பதுக்கு ஹேது இதுவே –/ லோகம் வேதம் -வைதிக லௌகிக சித்தம் இது -/
காச கிருஷ்ண மதம் -இத்துடன் முடித்து -இதுவே பாதராயணருக்கு அபிமதம் -என்றதாயிற்று –
ஜைமினி சரீராத்மா பாவம் மட்டும் ஒத்து கொள்ளாமல் -பாதராயணார் விட இது ஒன்றே வாசி –

ப்ரக்ருதி அதிகரணம் -ஆறு ஸூ த்ரங்கள் -இந்த அதிகரணத்தில் –இதுவரை நிரீஸ்வர சாங்க்யன் -இது சேஸ்வர சாங்க்யன் மதம்
-கிஞ்சித் பிரயோஜனம் இல்லை -நிரீஸ்வரன் இவன் பிரக்ருதிக்கு பிரதானம் -நிமித்த மாத்ரம் கார்யம் -பிரகிருதி உபாதானம் – —
-யோக மதம் என்றும் -யோக விஷத்தவென ஈஸ்வரனை அங்கீ கரிக்கிறான் -சங்கல்ப விசிஷ்ட ஈஸ்வரன் நிமித்தம் –ஜீவன் உபகாரகன் —
பிரகிருதி ச
பிரகிருதி உபாதானம் என்றவாறு -ஸ்வதந்த்ர உபாதானம் -என்பான் -நாம் பர ப்ரஹ்ம சரீரத்தையா -சேஷ பூதம் -பரதந்த்ரம் பிரகிருதி உபாதானம் –
பரிணாமம் அடைவது தானே உபாதானம் -ஸூஷ்ம சேதன அசேதன விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் -காரணம் -/ ப்ரஹ்மம் நிர்விகாரம் –
ச -ஈஸ்வரன் உபாதான காரணமும் ஆவான் -என்றவாறு -/உம்மை சமுச்சயம் / நிமித்த காரணத்வம் உன்னால் அங்கீ கரிக்கப் பட்டது -ஸாத்ய நிர்தேசம் -இது –
ஹேது -பிரதிஜ்ஜா த்ருஷ்டாந்த யோகத்தால் அனுபரோகா -விரோதம் ஆகாமல் இருக்க -ஏக விஞ்ஞானம் சர்வ விஞ்ஞாதம் –
ஏதா சோமயா ஏகென ம்ருத் பிண்டேந சர்வ இதம் ம்ருத் மயம் விஞ்ஞாத –த்ருஷ்டாந்தம் -/
ஆவது உபாதானம் -ஆக்குவது நிமித்தம் -ஆகியும் ஆக்கியும் -என் அம்மான் -அவன் என் தனி முதல் எம்மான் கண்ணாபிரான் என் அமுதம்
-சுவையன் திருவின் மணாளன் -திருமகளார் தனிக் கேள்வன் -தரும் அவ்வரும் பயனாக —
அவித்யோ உபதேசாச் ச
அவித்யோ சங்கல்பம் -ஏவம் ரூபமாக -பஹுஸ்யாம் ப்ரஜாயேய —ஈஷாத –ஆகக் கடவேன்-/ நாராயணாயா -ஆய -கைங்கர்ய விசேஷம் —
உபாயம் -பிரணவம் / ஸ்யாம்-ஆகக் கடவேன் – –அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி -இஷ்ட பிராப்தி -ஆகக் கடவேன்
ஸ்ருஷ்டிக்க கடவேன் –நிமித்த கார்ய விஷயம் -பிரயாயேய / பஹுஸ்யாம் -உபாதான கார்ய விசேஷம் –அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணம் –
சாஷாத் ஏவ உபயாம்நாத -ஆம்னாய -ஸ்ருதி
ப்ரஹ்ம சப்த பிரயோகத்தாலே –சத் சப்த வாஸ்யம் மட்டும் இல்லாமல் —மணீஷினா என்னை கேளு -வேத புருஷன் –
கிம் -வ்ருஷா உபாதான காரணம் –ரதம் பண்ண -/ஸ்தானம் -தச்சன் -நிமித்தம் /கிம் அத்ய திஷ்டன் உபகரணங்கள் எவை /
ப்ரஹ்ம வனம் ப்ரஹ்ம ச வ்ருஷ ப்ருஹ்ம திஷ்டன் புவனானி -தானே அனைத்துமாக கொண்டு ஸ்ருஷ்டிக்கிறான் /
ஆத்மத் க்ருதயே
தம் ஆத்மாநாம் சுயம் க்ருதயே -தானே செய்தது
பரிணாமாத்
பரிணாமம் -ஸூஷ்ம சித் அசித் விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் -ஸ்தூல சித் அசித் விசிஷ்ட ப்ரஹ்மம் / பரிணாமம் அங்கீ கரிக்கா விட்டால் ஜகத் மித்யை ஆகும் -விவஸ்தா வாதம்
உபாதான சத்யம் கார்யம் சத்யம் –பரிணாமம் சத்யம் -/பாஸ்கரர் யாதவ பிரகாசர் ஜகத் சத்யம் -உபாதி கர்மா கொண்டு -பாஸ்கரர் -உபாதி க்ருத்யமான பரிணாமம் /
ஸ்வரூபேண பரிணாமம் -சக்தி பரிணாமம் -அவித்யை இல்லை உபாதி இல்லை -ஸ்வரூபமே மாறும் –தோஷங்கள் எல்லாம் இதுக்கு வரும் –
பரிணாம பிரகாரம் காட்ட இந்த சூத்ரம் -ஸ்வரூபத்தால் இல்லை -பாதராயணர் மதம் -சரீராத்மா -ஸ்பஷ்டமாக அருளி -ஸ்வரூபம் நிர்விகாரம் -சரீரம் தான் பரிணாமம் அடைகிறது –
யோனி ச ஈயதே
ப்ரஹ்மமே உபாதான காரணம் என்று ஸ்ருதி சொல்லுமே / எதில் இருந்து உண்டாகுமோ அதிலே லயம் அடையும் /
உபாதான பூர்ணம் ஆவது இதில் இருந்து உண்டாகி இதில் லயம் அடைந்தால் தான் /
நிமித்த காரணம் நிர்விகாரத்வம் சாதிக்க வேண்டாம் —
எச் சப்தம் தத் சப்தங்கள் -அத்ருஸ்யம் –சுருதியில் -சொன்ன படி –
இந்த ஆறு காரணங்களால் -ஸ்பஷ்டமாக நிமித்த உபாதான காரணம் ப்ரஹ்மமே என்று நிரூபிதம் ஆயிற்று –
ஏதென சர்வே வியாக்கியாயா
வாக்ய ஜாதேன-எல்லா ஸ்ருதி வாக்கியங்களும் இதனால் தெளிவு படுத்தப் பட்டன –அதி தேசம் -அதிகா சங்கை பரிகாரம் -பிரித்து காட்டுகிறார்
அஸ்பஷ்ட தர -அஸ்பஷ்ட -ஸ்பஷ்ட தர -ஸ்பஷ்ட ஸ்ருதியை காட்டிய பின்பு -ஹிரண்ய கர்ப்ப ருத்ர இந்த்ராதிகளை சொன்ன வாக்கியங்களை –
ஜகத் காரணம் இவர்களுக்கும் சொல்லும் ஸ்ருதி வாக்கியங்கள் -உண்டே –
சிவ ஏவ கேவல -போன்ற வாக்கியங்கள் -ஹிரண்ய கர்ப்ப -சப்தத்தால் சாஷாத் பர ப்ரஹ்மம் /சர்வ ஐஸ்வர்யங்களையும் தன்னுள் அடக்கி –
சிவ -ஸ்தாணு சம்பு- மங்களமானவன் சிவ நாராயண –/இந்திர -இதி பரம ஐஸ்வர்யம் நிரந்தரமாக உடையவன்
-/சந்த்ரம் சாதி ஆஹ்லாத /அனைத்தும் ப்ரஹ்மத்தையே குறிக்கும் -வேத அபஹார குரு பாதக தைத்ய பீடாதிகள் இவர்களுக்கு உண்டே –
சத் தத் ஆகாச பிராண ஜ்யோதி -ஏதென சப்த வாஸ்யங்களுக்கு அருளிச் செய்த நியாயங்கள் இவற்றுக்கும் சேரும் -என்றவாறு

——————————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ மன்னார் குடி ராஜ கோபால ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: