ஸ்ரீ ஸ்வேதாஷ்வத்ர உபநிஷத் —

ஹரி ப்ரஹ்மவாதிநோ வதந்தி-கிம் காரணம் ப்ரஹ்ம குத ஸ்ம ஜாதா –ஜீவாம கேந க்வ ஸம் ப்ரதிஷ்ட-
அதிஷ்டிதா கேந ஸுகேதரேஷு வர்தாமஹே ப்ரஹ்மவிதோ வ்யவஸ்தாம்-৷৷1.1.1৷৷

கால ஸ்வபாவோ நியதிர்யதரிச்சா பூதாநி யோநி புருஷ இதி சிந்த்யா-
ஸம் யோக ஏஷாம் ந த்வாத்மபாவா தாத்மாப்யநீஷ ஸுகதுக்கஹேதோ–৷৷1.1.2৷৷

தே த்யாநயோகாநுகதா அபஷ்யந்தேவாத்மஷக்திம் ஸ்வகுணைர்நிகூடாம்.
ய காரணாநி நிகிலாநி தாநி காலாத்ம யுக்தாந்யதி திஷ்டத்யேக ৷৷1.1.3৷৷

தமேகநேமிம் த்ரிவரிதம் ஷோடஷாந்தம் ஷதார்தாரம் விம் ஷதிப்ரத்யராபி-
அஷ்டகை ஷட்பிர்விஷ்வரூபைகபாஷம் த்ரிமார்கபேதம் த்விநிமித்தைக மோஹம்৷৷1.1.4৷৷

பஞ்சஸ்ரோதோம்பும் பஞ்சயோந்யுக்ரவக்ராம் பஞ்சப்ராணோர்மிம் பஞ்சபுத்தயாதிமூலாம்.
பஞ்சாவர்தாம் பஞ்சதுக்கௌகவேகாம் பஞ்சஷத்பேதாம் பஞ்சபர்வாமதீம ৷৷1.1.5৷৷

ஸர்வாஜீவே ஸர்வஸம் ஸ்தே பரிஹந்தே அஸ்மிந்ஹம் ஸோ ப்ராம்யதே ப்ரஹ்மசக்ரே.
பரிதகாத்மாநம் ப்ரேரிதாரம் ச மத்வா ஜுஷ்டஸ்த தஸ்தேநாமரி தத்வமேதி ৷৷1.1.6৷৷

உத்கீதமேதத்பரமம் து ப்ரஹ்ம தஸ்மிம் ஸ்த்ரயம் ஸுப்ரதிஷ்டாக்ஷரம் ச.
அத்ராந்தரம் ப்ரஹ்மவிதோ விதித்வா லீநா ப்ரஹ்மணி தத்பரா யோநிமுக்தா–৷৷1.1.7৷৷

ஸம் யுக்தமேதத்க்ஷ ரமக்ஷரம் ச வ்யக்தாவ்யக்தம் பரதே விஷ்வமீஷ-
அநீஷஷ்சாத்மா பத்யதே போக்தரி பாவாஜ்ஜ்ஞாத்வா தேவம் முச்யதே ஸர்வபாஷை ৷৷1.1.8৷৷

ஜ்ஞாஜ்ஞௌ த்வாவஜா வீஷாநீஷாவஜா ஹ்யேகா போக்தரி போக்யார்த யுக்தா-
அநந்தஷ்சாத்மா விஷ்வரூபோ ஹ்யகர்தா த்ரயம் யதா விந்ததே ப்ரஹ்மமேதத் –৷৷1.1.9৷৷

க்ஷரம் ப்ரதாநம மரிதாக்ஷரம் ஹர க்ஷராத்மாநா வீஷதே தேவ ஏக–
தஸ்யாபித்யா நாத்யோஜ நாத்தத்த்வ பாவாத்பூயஷ்சாந்தே விஷ்வமாயா நிவரித்தி–৷৷1.1.10৷৷

ஜ்ஞாத்வா தேவம் ஸர்வபாஷாபஹாநி க்ஷீணை க்லேஷைர்ஜந்ம மரித்யு ப்ரஹாணி-
தஸ்யாபித்யா நாத்தரிதீயம் தேஹபேதே விஷ்வைஷ்வர்யம் கேவல ஆப்தகாம–৷৷1.1.11৷৷

ஏதஜ்ஜ்ஞேயம் நித்யமேவாத்மஸம் ஸ்தம் நாத பரம் வேதிதவ்யம் ஹி கிஞ்சித்-
போக்தா போக்யம் ப்ரேரிதாரம் ச மத்வா ஸர்வம் ப்ரோக்தம் த்ரிவிதம் ப்ரஹ்ம மேதத் ৷৷1.1.12৷৷

வஹ்நேர்யர்தா யோநிகதஸ்ய மூர்திர்ந தரிஷ்யதே நைவ ச லிங்கநாஷ–
ஸ பூய ஏவேந்தந யோநிகரிஹ்யஸ்த த்வோபயம் வை ப்ரணவேந தேஹே –৷৷1.1.13৷৷

திலேஷு தைலம் ததீநீவ ஸர்பிராப ஸ்ரோத ஸ்வரணீஷு சாக்நி–
ஏவமாத்மாத்மநி கரிஹ்யதேஸௌ ஸத்யேநைநம் தபஸா யோநுபஷ்யதி ৷৷1.14৷৷

ஸர்வவ்யாபிநமாத்மாநம் க்ஷீரே ஸர்பிரிவார்பிதம்-
ஆத்ம வித்யாத போமூலம் தத்ப்ரஹ்மோ பநிஷத்பரம் தத்ப்ரஹ்மோ பநிஷத்பரமிதி –৷৷1.15৷৷

யுஞ்ஜாந ப்ரதமம் மநஸ்தத்த்வாய ஸவிதா திய–அக்நேர்ஜோதி ர்நிசாய்ய பரிதிவ்யா அத்யாபரத்–৷৷2.1.1৷৷

யுக்தேந மநஸா வயம் தேவஸ்ய ஸவிது ஸவே ஸுவர்கேயாய ஷக்த்யா ৷৷2.1.2৷৷

யுக்த்வாய மநஸா தேவாந்ஸுவர்யதோ தியாம் திவம்-பரிஹஜ்ஜ்யோதி கரிஷ்யத ஸவிதா ப்ரஸுவாதி தாந் ৷৷2.1.3৷৷

யுஞ்ஜதே மந உத யுஞ்ஜதே தியோ விப்ரா விப்ரஸ்ய பரிஹதோ விபஷ்சித-
வி ஹோத்ரா ததே வயுநாவிதேக இந்மஹீ தேவஸ்ய ஸவிது பரிஷ்டுதி ৷৷2.1.4৷৷

யுஜே வாம் ப்ரஹ்ம பூர்வ்யம் நமோபிர்விஷ்லோக ஏது பத்யேவ ஸூரோ–
ஷ்ரரிண்வந்து விஷ்வே அமரிதஸ்ய புத்ரா ஆ யே தாமாநி திவ்யாநி தஸ்து ৷৷2.1.5৷৷

அக்நிர்யத்ராபி மத்யதே வாயுர்யத்ரா திருத்யதே-ஸோமோ யத்ராதி ரிச்யதே தத்ர ஸம் ஜாயதே மந–৷৷2.1.6৷৷

ஸவித்ரா ப்ரஸவேந ஜுஷேத ப்ரஹ்ம பூர்வ்யம்– தத்ர யோநிம் கரிண்வஸே ந ஹி தே பூர்வமக்ஷிபத் -৷৷2.1.7৷৷

த்ரிருந்நதம் ஸ்தாப்ய ஸமம் ஷரீரம் ஹரிதீந்த்ரியாணி மநஸா ஸம் நிருத்ய-
ப்ரஹ்மோடுபேந ப்ரதரேத வித்வாந்ஸ்ரோதாம் ஸி ஸர்வாணி பயாவஹாநி –৷৷2.1.8৷৷

ப்ராணாந்ப்ர பீட்யேஹ ஸம் யுக்தசேஷ்ட க்ஷீணே ப்ராணே நாஸிக யோச்ச்வஸீத–
துஷ்டாஷ்வ யுக்தமிவ வாஹமேநம் வித்வாந்மநோ தாரயேதாப்ரமத்த–৷৷2.1.9৷৷

ஸமே ஷுசௌ ஷர்கராவஹ்நி வாலுகா விவர்ஜிதே ஷப்த ஜலாஷ்ரயாதிபி–
மநோநுகூலே ந து சக்ஷுபீடநே குஹா நிவாதாஷ்ரயணே ப்ரயோஜயேத்–৷৷2.1.10৷৷

நீஹார தூமார்காநலா நிலாநாம் கத்யோத வித்யுத்ஸ்படி கஷஷீநாம்.
ஏதாநி ரூபாணி புரஸ்ஸராணி ப்ரஹ்மண்யபி வ்யக்திகராணி யோகே –৷৷2.1.11৷৷

பரிதிவ்யப்தேஜோ நிலகே ஸமுத்திதே–பஞ்சாத்மகே யோககுணே ப்ரவரித்தே.
ந தஸ்ய ரோகோ ந ஜரா ந மரித்யு-ப்ராப்தஸ்ய யோகாக்நிமயம் ஷரீரம் –৷৷2.1.12৷৷

லகுத்வ மாரோக்ய மலோலுபத்வம் வர்ணப்ரஸாதம் ஸ்வரஸௌஷ்டவம் ச-
கந்த ஷுபோ மூத்ரபுரீஷமல்பம் யோக ப்ரவரித்திம் ப்ரதமாம் வதந்தி –৷৷2.1.13৷৷

யதைவ பிம்பம் மரிதயோபலிப்தம் தேஜோமயம் ப்ராஜதே தத்ஸுதாந்தம்–
தத்வாத்மதத்வம் ப்ரஸமீக்ஷ்ய தேஹீ ஏக கரிதார்தோ பவதே வீதஷோக–৷৷2.1.14৷৷

யதாத்மதத்த்வேந து ப்ரஹ்மதத்த்வம் தீபோபமேநேஹ யுக்த ப்ரபஷ்யேத்-
அஜம் த்ருவம் ஸர்வ தத்த்வைர்விஷுத்தம் ஜ்ஞாத்வா தேவம் முச்யதே ஸர்வ பாஷை–৷৷2.1.15৷৷

ஏஷோ ஹ தேவ ப்ரதிஷோநு ஸர்வா–பூர்வோ ஹ ஜாத ஸ உ கர்பே அந்த–
ஸ ஏவ ஜாத ஸ ஜநிஷ்யமாண ப்ரத்யங்ஜநாம் ஸ்திஷ்டதி ஸர்வதோமுக–৷৷2.1.16৷৷

யோ தேவோக்நௌ யோப்ஸு யோ விஷ்வம் புவநமாவிவேஷ.
யோ ஓஷதீஷு யோ வநஸ்பதிஷு தஸ்மை தேவாய நமோ நம -৷৷2.1.17৷৷

———————————-

ய ஏகோ ஜாலவாநீஷத ஈஷநீபி ஸர்வாம் ல்லோகாநீஷத ஈஷநீபி–
ய ஏவைக உத்பவே ஸம்பவே ச ய ஏதத்விதுரமரிதாஸ்தே பவந்தி –৷৷3.1.1৷৷

ஏகோ ஹி ருத்ரோ ந த்விதீயாய தஸ்துர்ய-இமா ல்லோகாநீஷத ஈஷநீபி–
ப்ரத்யங்ஜநாம் ஸ்திஷ்டதி ஸம் சுகோசாந்தகாலே-ஸம் ஸரிஜ்ய விஷ்வா புவநாநி கோபா–৷৷3.1.2৷৷

விஷ்வதஷ்சக்ஷுருத விஷ்வதோ முகோ விஷ்வதோ பாஹுருத விஷ்வ தஸ்பாத்–
ஸம் பாஹுப்யாம் தமதி ஸம் பதத்ரைர்த்யாவாபூமீ ஜநயந் தேவ ஏக–৷৷3.1.3৷৷

யோ தேவாநாம் ப்ரபவஷ்சோத்பவஷ்ச விஷ்வாதிபோ ருத்ரோ மஹர்ஷி–
ஹிரண்யகர்பம் ஜநயாமாஸ பூர்வம் ஸ நோ புத்த்யா ஷுபயா ஸம் யுநக்து–৷৷3.1.4৷৷

யா தே ருத்ர ஷிவா தநூர கோராபாப காஷிநீ–
தயா நஸ்தநுவா ஷந்தமயா கிரிஷந்தாபி சாகஷீஹி –৷৷3.1.5৷৷

யாமிஷும் கிரிஷந்த ஹஸ்தே பிபர்ஷ்யஸ்தவே.
ஷிவாம் கிரித்ர தாம் குரு மா ஹி் ஸீ புருஷம் ஜகத் —৷৷3.1.6৷৷

தத பரம் ப்ரஹ்மபரம் பரிஹந்தம் யதாநிகாயம் ஸர்வபூதேஷு கூடம்–
விஷ்வஸ்யைகம் பரிவேஷ்டி தாரமீஷம் தம் ஜ்ஞாத்வாமரிதா பவந்தி –৷৷3.1.7৷৷

வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹாந்த மாதித்யவர்ணம் தமஸ பரஸ்தாத்–
தமேவ விதித்வாதி மரித்யுமேதி நாந்ய பந்தா வித்யதேயநாய–৷৷3.1.8৷৷

யஸ்மாத்பரம் நாபரமஸ்தி கிஞ்சித்யஸ்மாந்நாணீயோ ந ஜ்யாயோஸ்தி கஷ்சித்-
வரிக்ஷ இவ ஸ்தப்தோ திவி திஷ்டத்யேகஸ்தேநேதம் பூர்ணம் புருஷேண ஸர்வம்–৷৷3.1.9৷৷

ததோ யதுத்தரதரம் ததரூபமநா மயம்-ய ஏதத்விதுரமரி தாஸ்தே பவந்த்ய தேதரே துக்கமேவாபி யந்தி–৷৷3.1.10৷৷

ஸர்வாந நஷிரோக்ரீவ ஸர்வ பூதகுஹாஷய–ஸர்வவ்யாபீ ஸ பகவாந்-தஸ்மாத் ஸர்வகத ஷிவ–৷৷3.1.11৷৷

மஹாந்ப்ர புர்வை புருஷ ஸத்வஸ்யைஷ ப்ரவர்தக–ஸு நிர்மலாமிமாம் ப்ராப்தி மீஷாநோ ஜ்யோதிரவ்ய–৷৷3.1.12৷৷

அங்குஷ்டமாத்ர புருஷோந்தராத்மா ஸதா ஜநாநாம் ஹரிதயே ஸம் நிவிஷ்ட–
ஹரிதா மநீஷா மநஸாபிக்லரிப்தோ ய ஏதத் விதுரமரிதாஸ்தே பவந்தி ৷৷3.1.13৷৷

ஸஹஸ்ரஷீர்ஷா புருஷ ஸஹஸ்ராக்ஷ ஸஹஸ்ரபாத்–
ஸ பூமிம் விஷ்வதோ வரித்வாத்ய திஷ்டத்த ஷாங்குலம் –৷৷3.1.14৷৷

புருஷ ஏவேத் ஸர்வம் யத்பூதம் யச்ச பவ்யம்-
உதாமரி தத்வஸ்யேஷாநோ யதந்நே நாதிரோஹதி–৷৷3.1.15৷৷

ஸர்வத பாணிபாதம் தத்ஸர்வ தோக்ஷிஷி ரோமுகம்-
ஸர்வத ஷ்ருதி மல்லோகே ஸர்வ மாவரித்ய திஷ்டதி–৷৷3.1.16৷৷

ஸர்வேந்த்ரிய குணாபாஸம் ஸர்வேந்த்ரிய விவர்ஜிதம்.
ஸர்வஸ்ய ப்ரபுமீஷாநம் ஸர்வஸ்ய ஷரணம் ஸுஹரித்–৷৷3.1.17৷৷

நவத்வாரே புரே தேஹீ ஹம் ஸோ லேலாயதே பஹி–
வஷீ ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஸ்தாவரஸ்ய சரஸ்ய ச৷৷3.1.18৷৷

அபாணிபாதோ ஜவநோ க்ரஹீதா பஷ்யத்யசக்ஷு ஸ ஷ்ரரிணோத்யகர்ண–

அணோரணீயாந்மஹதோ மஹீயாநாத்மா குஹாயாம் நிஹிதோஸ்ய ஜந்தோ–
தமக்ரதும் பஷ்யதி வீதஷோகோ தாது ப்ரஸாதாந்மஹிமாந மீஷம்–৷৷3.1.20৷৷

வேதாஹமேதம் அஜரம் புராணம் ஸர்வாத்மாநம் ஸர்வகதம் விபுத்வாத்–
ஜந்மநிரோதம் ப்ரவதந்தி யஸ்ய ப்ரஹ்மவாதிநோ ஹி ப்ரவதந்தி நித்யம்–৷৷3.1.21৷৷

—————————————

ய ஏகோவர்ணோ பஹுதா ஷக்தியோகாத்–வர்ணாநநேகாந் நிஹிதார்தோ ததாதி.
விசைதி சாந்தே விஷ்வமாதௌ ஸ தேவ–ஸ நோ புத்த்யா ஷுபயா ஸம் யுநக்து–৷৷4.1.1৷৷

ததேவாக்நிஸ்ததா தித்யஸ்தத்வாயுஸ்தது சந்த்ரமா–ததேவ ஷுக்ரம் தத்ப்ரஹ்ம ததாபஸ்தத் ப்ரஜாபதி–৷৷4.1.2৷৷

த்வம் ஸ்த்ரீ த்வம் புமாநஸி த்வம் குமார உத வா குமாரீ–
த்வம் ஜீர்ணோ தண்டேந வஞ்சஸி த்வம் ஜாதோ பவஸி விஷ்வதோமு–৷৷4.1.3৷৷

நீல பதங்கோ ஹரிதோ லோஹி தாக்ஷஸ்தடித்கர்ப றதவ ஸமுத்ரா–
அநாதிமத் த்வம் விபுத்வேந வர்தஸே யதோ ஜாதாநி புவநாநி விஷ்வா–৷৷4.1.4৷৷

அஜாமேகாம் லோஹி தஷுக்ல கரிஷ்ணாம் பஹ்வீ ப்ரஜா ஸரிஜமாநாம் ஸரூபா–
அஜோ ஹ்யேகோ ஜுஷமாணோ நுஷேதே ஜஹாத்யேநாம் புக்த போகாமஜோந்ய–৷৷4.1.5৷৷

த்வா ஸுபர்ணா ஸயுஜா ஸகாயா ஸமாநம் வரிக்ஷம் பரிஷஸ்வஜாதே-
தயோரந்ய பிப்பலம் ஸ்வாத்வத்த்ய நஷ்நந்நந்யோ அபிசாகஷீதி–৷৷4.1.6৷৷

ஸமாநே வரிக்ஷே புருஷோ நிமக்நோநீஷயா ஷோசதி முஹ்யமாந–
ஜுஷ்டம் யதா பஷ்யத்யந்ய மீஷமஸ்ய மஹிமாந மிதி வீதஷோக–৷৷4.1.7৷৷

றசோ அக்ஷரே பரமே வ்யோமந் யஸ்மிந்தேவா அதி விஷ்வே நிஷேது–
யஸ்தம் ந வேத கிமரிசா கரிஷ்யதி ய இத்தத்விதுஸ்த இமே ஸமாஸதே–৷৷4.1.8৷৷

சந்தாம் ஸி யஜ்ஞா க்ரதவோ வ்ரதாநி பூதம் பவ்யம் யச்ச வேதா வதந்தி–
அஸ்மாந் மாயீ ஸரிஜதே விஷ்வ மேதத்தஸ்மிம் ஷ்சாந்யோ மாயயா ஸம் நிருத்த–৷৷4.1.9৷৷

மாயாம் து ப்ரகரிதிம் வித்யாந்மாயிநம் து மஹேஷ்வரம்-
தஸ்யாவயவ பூதைஸ்து வ்யாப்தம் ஸர்வமிதம் ஜகத்–৷৷4.1.10৷৷

யோ யோநிம் யோநி மதிதிஷ்டத்யேகோ யஸ்மிந்நிதம் ஸம் ச விசைதி ஸர்வம்–
தமீஷாநம் வரதம் தேவமீட்யம் நிசாய்யேமாம் ஷாந்தி மத்யந்த மேதி–৷৷4.1.11৷৷

யோ தேவாநாம் ப்ரபவஷ்சோ த்பவஷ்ச விஷ்வாதிபோ ருத்ரோ மஹர்ஷி-
ஹிரண்யகர்பம் பஷ்யத ஜாயமாநம் ஸ நோ புத்த்யா ஷுபயா ஸம் யுநக்து–৷৷4.1.12৷৷

யோ தேவாநாமதிபோ யஸ்மிந்ல்லோகா அதிஷ்ரிதா–
ய ஈஷே அஸ்ய த்விபதஷ்சதுஷ்பத கஸ்மை தேவாய ஹவிஷா விதேம–৷৷4.1.13৷৷

ஸூக்ஷ்மாதி ஸூக்ஷ்மம் கலிலஸ்ய மத்யே விஷ்வஸ்ய ஸ்ரஷ்டார மநேகரூபம்–
விஷ்வஸ்யைகம் பரிவேஷ்டி தாரம் ஜ்ஞாத்வா ஷிவம் ஷாந்தி மத்யந்தமேதி–৷৷4.1.14৷৷

ஸ ஏவ காலே புவநஸ்ய கோப்தா–விஷ்வாதிப ஸர்வபூதேஷு கூட–
யஸ்மிந் யுக்தா ப்ரஹ்மர்ஷயோ தேவதாஷ்ச தமேவம் ஜ்ஞாத்வா மரித்யுபாஷாம் ஷ்சிநத்தி–৷৷4.1.15৷৷

கரிதாத் பரம் மண்டமிவாதி ஸூக்ஷ்மம் ஜ்ஞாத்வா ஷிவம் ஸர்வபூதேஷு கூடம்-
விஷ்வஸ்யைகம் பரிவேஷ்டிதாரம் ஜ்ஞாத்வா தேவம் முச்யதே ஸர்வபாஷை–৷৷4.1.16৷৷

ஏஷ தேவோ விஷ்வகர்மா மஹாத்மா ஸதா ஜநாநாம் ஹரிதயே ஸந்நிவிஷ்ட–
ஹரிதா மநீஷா மநஸாபிக்லரிப்தோ ய ஏதத் விதுரமரிதாஸ்தே பவந்தி–৷৷4.1.17৷৷

யதாதமஸ்தந்ந திவா ந ராத்ரி ந ஸந்நசாஸச்சிவ ஏவ கேவல–
ததக்ஷரம் தத் ஸவிதுர்வரேண்யம் ப்ரஜ்ஞா ச தஸ்மாத் ப்ரஸரிதா புராணீ –৷৷4.1.18৷৷

நைநமூர்த்வம் ந திர்யஞ்சம் ந மத்யே பரிஜக்ரபத்–
ந தஸ்ய ப்ரதிமா அஸ்தி யஸ்ய நாம மஹத் யஷ–৷৷4.1.19৷৷

ந ஸம் தரிஷே திஷ்டதி ரூபமஸ்ய ந சக்ஷுஷா பஷ்யதி கஷ்சநைநம்-
ஹரிதா ஹரிதிஸ்தம் மநஸா ய ஏநமேவம் விதுரமரி தாஸ்தே பவந்தி –৷৷4.1.20৷৷

அஜாத இத்யேவம் கஷ்சித்பீரு ப்ரபத்யதே–
ருத்ர யத்தே தக்ஷிணம் முகம் தேந மாம் பாஹி நித்யம்–৷৷4.1.21৷৷

மா நஸ்தோகே தநயே மா ந ஆயுஷி மா நோ கோஷு மா நோ அஷ்வேஷு ரீரிஷ–
வீராந்மா நோ ருத்ர பாமிதோவ தீர்ஹவிஷ்மந்த ஸதமித்த்வா ஹவாமஹே–৷৷4.1.22৷৷

————————————————

த்வே அக்ஷர ப்ரஹ்மபரே த்வநந்தே வித்யாவித்யே நிஹிதே யத்ர கூடே-
க்ஷரம் த்வவித்யா ஹ்யமரிதம் து வித்யா வித்யாவித்யே ஈஷதே யஸ்து ஸோந்ய–৷৷5.1.1৷৷

யோ யோநிம் யோநிமதி திஷ்டத்யேகோ விஷ்வாநி ரூபாணி யோநீஷ்ச ஸர்வா–
றஷிம் ப்ரஸூதம் கபிலம் யஸ்தமக்ரே ஜ்ஞாநைர்பிபர்தி ஜாயமாநம் ச பஷ்யேத்–৷৷5.1.2৷৷

ஏகைகம் ஜாலம் பஹுதா விகுர்வந்நஸ்மிந் க்ஷேத்ரே ஸம் ஹரத்யேஷ தேவ–
பூய ஸரிஷ்ட்வா பதயஸ்ததேஷ ஸர்வாதிபத்யம் குருதே மஹாத்மா–৷৷5.1.3৷৷

ஸர்வா திஷ ஊர்த்வமதஷ்ச திர்யக் ப்ரகாஷயந் ப்ராஜதே யத்வநட்வாந்–
ஏவம் ஸ தேவோ பகவாந் வரேண்யோ யோநி ஸ்வபாவாநதி திஷ்டத்யேக–৷৷5.1.4৷৷

யச்ச ஸ்வபாவம் பசதி விஷ்வயோநி பாச்யாம் ஷ்ச ஸர்வாந் பரிணாமயேத் ய–
ஸர்வமேதத் விஷ்வமதி திஷ்டத்யேகோ குணாம் ஷ்ச ஸர்வாந் விநியோஜயேத் ய–৷৷5.1.5৷৷

தத் வேதகுஹ்யோ பநிஷத்ஸு கூடம் தத் ப்ரஹ்மா வேததே ப்ரஹ்மயோநிம்–
யே பூர்வம் தேவா றஷயஷ்ச தத் விதுஸ்தே தந்மயா அமரிதா வை பபூவு–৷৷5.1.6৷৷

குணாந்வயோ ய பலகர்மகர்தா கரிதஸ்ய தஸ்யைவ ஸ சோபபோக்தா–
ஸ விஷ்வரூப ஸ்த்ரிகுண ஸ்த்ரிவர்த்மா ப்ராணாதிப ஸம் சரதி ஸ்வகர்மபி –৷৷5.1.7৷৷

அங்குஷ்ட மாத்ரோ ரவிதுல்யரூப ஸம் கல்பாஹம் கார ஸமந்விதோ ய–
புத்தேர்குணே நாத்மகுணேந சைவ ஆராக்ர மாத்ரோ ஹ்யபரோபி தரிஷ்ட–৷৷5.1.8৷৷

பாலாக்ரஷத பாகஸ்ய ஷததா கல்பிதஸ்ய ச-
பாகோ ஜீவ ஸ விஜ்ஞேய ஸ சாநந்த்யாய கல்பதே–৷৷5.1.9৷৷

நைவ ஸ்த்ரீ ந புமாநேஷ ந சைவாயம் நபும் ஸக–
யத்யச்சரீர மாதத்தே தேந தேந ஸ யுஜ்யதே –৷৷5.1.10৷৷

ஸங்கல்பந ஸ்பர்ஷந தரிஷ்டி மோஹைர்க்ரா ஸாம்புவரிஷ்ட்யா சாத்ம விவரித்தி ஜந்ம–
கர்மா நுகாந்ய நுக்ரமேண தேஹீ ஸ்தாநேஷு ரூபாண்யபி ஸம்ப்ரபத்யதே–৷৷5.1.11৷৷

ஸ்தூலாநி ஸூக்ஷ்மாணி பஹூநி சைவ ரூபாணி தேஹீ ஸ்வகுணைர்வ ரிணோதி–
க்ரியா குணைராத்ம குணைஷ்ச தேஷாம் ஸம் யோக ஹேதுர பரோபி தரிஷ்ட–৷৷5.1.12৷৷

அநாத்யநந்தம் கலிலஸ்ய மத்யே விஷ்வஸ்ய ஸ்ரஷ்டார மநேகரூபம்.
விஷ்வஸ்யைகம் பரிவேஷ்டிதாரம் ஜ்ஞாத்வா தேவம் முச்யதே ஸர்வ பாஷை–৷৷5.1.13৷৷

பாவக்ராஹ்ய மநீடாக்யம் பாவாபாவகரம் ஷிவம்–
கலாஸர்ககரம் தேவம் யே விதுஸ்தே ஜஹுஸ்தநும்–৷৷5.1.14৷৷

———————————————-

ஸ்வபாவமேகே கவயோ வதந்தி காலம் ததாந்யே பரிமுஹ்யமாநா–
தேவஸ்யைஷ மஹிமா து லோகே யேநேதம் ப்ராம்யதே ப்ரஹ்ம சக்ரம் –৷৷6.1.1৷৷

யேநாவரிதம் நித்யமிதம் ஹி ஸர்வம் ஜ்ஞ காலகாலோ குணீ ஸர்வவித்ய–
தேநேஷிதம் கர்ம விவர்ததே ஹ பரிதிவ்யப்தேஜோ நிலகாநி சிந்த்யம்–৷৷6.1.2৷৷

தத்கர்ம கரித்வா விநிவர்த்ய பூயஸ்தத்த்வஸ்ய தத்த்வேந ஸமேத்ய யோகம்.
ஏகேந த்வாப்யாம் த்ரிபிரஷ்ட பிர்வா காலேந சைவாத்ம குணைஷ்ச ஸூக்ஷ்மை–৷৷6.1.3৷৷

ஆரப்ய கர்மாணி குணாந்விதாநி பாவாம் ஷ்ச ஸர்வாந் விநியோஜயேத் ய–
தேஷாமபாவே கரிதகர்மநாஷ கர்மக்ஷயே யாதி ஸ தத்த்வ தோந்ய–৷৷6.1.4৷৷

ஆதி ஸ ஸம் யோக நிமித்த ஹேது பரஸ்த்ரிகாலாத கலோபி தரிஷ்ட–
தம் விஷ்வரூபம் பவபூதமீட்யம் தேவம் ஸ்வசித்தஸ்த முபாஸ்ய பூர்வம் –৷৷6.1.5৷৷

ஸ வரிக்ஷ காலா கரிதிபி பரோந்யோ யஸ்மாத் ப்ரபஞ்ச பரிவர்ததேயம்.
தர்மாவஹம் பாபநுதம் பகேஷம் ஜ்ஞாத்வாத்மஸ்தம மரிதம் விஷ்வ தாம–৷৷6.1.6৷৷

தமீஷ்வராணாம் பரமம் மஹேஷ்வரம் தம் தேவதாநாம் பரமம் ச தைவதம்.
பதிம் பதீநாம் பரமம் பரஸ்தாத் விதாம தேவம் புவநேஷ மீட்யம் –৷৷6.1.7৷৷

ந தஸ்ய கார்யம் கரணம் ச வித்யதே ந தத்ஸமஷ்சாப்ய திகஷ்ச தரிஷ்யதே-
பராஸ்ய ஷக்திர்வி விதைவ ஷ்ரூயதே ஸ்வாபாவிகீ ஜ்ஞாந பலக்ரியா ச–৷৷6.1.8৷৷

ந தஸ்ய கஷ்சித் பதிரஸ்தி லோகே ந சேஷிதா நைவ ச தஸ்ய லிங்கம்-
ஸ காரணம் கரணாதி பாதிபோ ந சாஸ்ய கஷ்சி ஜ்ஜநிதா ந சாதிப–৷৷6.1.9৷৷

யஸ்தூர்ணநாப இவ தந்துபி ப்ரதாநஜை ஸ்வபாவத–
தேவ ஏக ஸ்வமா வரிணோதி ஸ நோ ததாது ப்ரஹ்மாப்யயம்–৷৷6.1.10৷৷

ஏகோ வஷீ நிஷ்க்ரியாணாம் பஹூநாமேகம் பீஜம் பஹுதா ய கரோதி-
தமாத்மஸ்தம் யேநுபஷ்யந்தி தீராஸ்தேஷாம் ஸுகம் ஷாஷ்வதம் நேதரேஷாம்–৷৷6.1.12৷৷

நித்யோ நித்யாநாம் சேதநஷ்சேதநா நாமேகோ பஹூநாம் யோ விததாதி காமாந்–
தத்காரணம் சாங்க்ய யோகாதிகம்யம் ஜ்ஞாத்வா தேவம் முச்யதே ஸர்வபாஷை–৷৷6.1.13৷৷

ந தத்ர ஸூர்யோ பாதி ந சந்த்ரதாரக-நேமா வித்யுதோ பாந்தி குதோயமக்நி–
தமேவ பாந்தமநுபாதி ஸர்வம் தஸ்ய பாஸா ஸர்வமிதம் விபாதி –৷৷6.1.14৷৷

ஏகோ ஹம் ஸ புவநஸ்யாஸ்ய மத்யே ஸ ஏவாக்நி ஸலிலே ஸம் நிவிஷ்ட
தமேவ விதித்வா அதிமரித்யுமேதி நாந்ய பந்தா வித்யதேயநாய–৷৷6.1.15৷৷

ஸ விஷ்வகரித்விஷ்வ விதாத்ம யோநிர்ஜ்ஞ காலகாலோ குணீ ஸர்வவித்ய–
ப்ரதாந க்ஷேத்ரஜ்ஞபதிர்குணேஷ ஸம் ஸாரமோக்ஷ ஸ்திதி பந்தஹேது–৷৷6.1.16৷৷

ஸ தந்மயோ ஹ்யமரித ஈஷஸம் ஸ்தோ ஜ்ஞ ஸர்வகோ புவநஸ்யாஸ்ய கோப்தா–
ய ஈஷே அஸ்ய ஜகதோ நித்யமேவ நாந்யோ ஹேதுர்வித்யத ஈஷநாய –৷৷6.1.17৷৷

யோ ப்ரஹ்மாணம் விததாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம் ஷ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை–
த்ஹ தேவமாத்ம புத்திப்ரகாஷம் முமுக்ஷுர்வை ஷரணமஹம் ப்ரபத்யே–৷৷6.1.18৷৷

நிஷ்கலம் நிஷ்க்ரியம் ஷாந்தம் நிரவத்யம் நிரஞ்ஜநம்-
அமரிதஸ்ய பரம் ஸேதும் தக்தேந்த நமிவாநலம் –৷৷6.1.19৷৷

யதா சர்மவதாகாஷம் வேஷ்டயிஷ்யந்தி மாநவா–
ததா தேவமவிஜ்ஞாய துக்கஸ்யாந்தோ பவிஷ்யதி –৷৷6.1.20৷৷

தப ப்ரபாவாத் தேவப்ரஸாதாச்ச ப்ரஹ்ம ஹ ஷ்வேதாஷ்வதரோத வித்வாந்-
அத்யாஷ்ரமிப்ய பரமம் பவித்ரம் ப்ரோவாச ஸம்யகரிஷி ஸகஜுஷ்டம் –৷৷6.1.21৷৷

வேதாந்தே பரமம் குஹ்யம் புராகல்பே ப்ரசோதிதம்-
நாப்ரஷாந்தாய தாதவ்யம் நாபுத்ராயா ஷிஷ்யாய வா புந–৷৷6.1.22।।

யஸ்ய தேவே பராபக்தி யதா தேவே ததா குரௌ–
தஸ்யைதே கதிதா ஹ்யர்தா ப்ரகாஷந்தே மஹாத்மந-ப்ரகாஷந்தே மஹாத்மந இதி–৷৷6.1.23৷৷

———————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: