ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம சூத்ரம் -ஸ்ரீ சங்கர பாஷ்யம் –நான்காம் அத்யாயம் — நான்காம் பாகம் – சூத்திரங்கள் -1–16-

முன்னுரை –

‘ஏவமேவைஷ ஸஂப்ரஸாதோஸ்மாச்சரீராத்ஸமுத்தாய பரஂ ஜ்யோதிருபஸஂபத்ய ஸ்வேந ரூபேணாபிநிஷ்பத்யதே’ இதி ஷ்ரூயதே. தத்ர ஸஂஷயஃ — கிஂ தேவலோகாத்யுபபோகஸ்தாநேஷ்விவ ஆகந்துகேந கேநசித்விஷேஷேண அபிநிஷ்பத்யதே, ஆஹோஸ்வித் ஆத்மமாத்ரேணேதி. கிஂ தாவத்ப்ராப்தம்? ஸ்தாநாந்தரேஷ்விவ ஆகந்துகேந கேநசித்ரூபேண அபிநிஷ்பத்திஃ ஸ்யாத், மோக்ஷஸ்யாபி பலத்வப்ரஸித்தேஃ, அபிநிஷ்பத்யத இதி ச உத்பத்திபர்யாயத்வாத்; ஸ்வரூபமாத்ரேண சேதபிநிஷ்பத்திஃ, பூர்வாவஸ்தாஸு ஸ்வரூபாநபாயாத் விபாவ்யேத; தஸ்மாத் விஷேஷேண கேநசிதபிநிஷ்பத்யத இதி. ஏவஂ ப்ராப்தே, ப்ரூமஃ —
——————————————————-
ஸஂபத்யாவிர்பாவாதிகரணம்||4.4.1||-ஸம்பத்யாவிர்பாவஃ ஸ்வேந ஷப்தாத் || 4.4.1 ||

கேவலேநைவ ஆத்மநா ஆவிர்பவதி, ந தர்மாந்தரேணேதி; குதஃ? ‘ஸ்வேந ரூபேணாபிநிஷ்பத்யதே’ இதி ஸ்வஷப்தாத்; அந்யதா ஹி ஸ்வஷப்தேந விஷேஷணமநவக்லரிப்தஂ ஸ்யாத். நநு, ஆத்மீயாபிப்ராயஃ ஸ்வஷப்தோ பவிஷ்யதி — ந, தஸ்யாவசநீயத்வாத்; யேநைவ ஹி கேநசித்ரூபேணாபிநிஷ்பத்யதே, தஸ்யைவ ஆத்மீயத்வோபபத்தேஃ, ஸ்வேநேதி விஷேஷணமநர்தகஂ ஸ்யாத்; ஆத்மவசநதாயாஂ து அர்தவத் — கேவலேநைவ ஆத்மரூபேணாபிநிஷ்பத்யதே, ந ஆகந்துகேநாபரரூபேணாபீதி||

கஃ புநர்விஷேஷஃ பூர்வாவஸ்தாஸு, இஹ ச ஸ்வரூபாநபாயஸாம்யே ஸதீத்யத ஆஹ —
—————————————————-
முக்தஃ ப்ரதிஜ்ஞாநாத்||4.4.2||

யோத்ர அபிநிஷ்பத்யத இத்யுக்தஃ, ஸ ஸர்வபந்தவிநிர்முக்தஃ ஷுத்தேநைவ ஆத்மநா அவதிஷ்டதே; பூர்வத்ர து-அந்தோ பவத்யபி ரோதிதீவ விநாஷமேவாபீதோ பவதி-இதி ச அவஸ்தாத்ரயகலுஷிதேந ஆத்மநா — இத்யயஂ விஷேஷஃ. கதஂ புநரவகம்யதே-முக்தோயமிதாநீஂ பவதீதி? ப்ரதிஜ்ஞாநாதித்யாஹ. ததா ஹி — ‘ஏதஂ த்வேவ தே பூயோநுவ்யாக்யாஸ்யாமி’ இதி அவஸ்தாத்ரயதோஷவிஹீநம் ஆத்மாநம் வ்யாக்யேயத்வேந ப்ரதிஜ்ஞாய, ‘அஷரீரஂ வாவ ஸந்தஂ ந ப்ரியாப்ரியே ஸ்பரிஷதஃ’ இதி ச உபந்யஸ்ய, ‘ஸ்வேந ரூபேணாபிநிஷ்பத்யதே ஸ உத்தமஃ புருஷஃ’ இதி ச உபஸஂஹரதி; ததா ஆக்யாயிகோபக்ரமேபி ‘ய ஆத்மாபஹதபாப்மா’ இத்யாதி முக்தாத்மவிஷயமேவ ப்ரதிஜ்ஞாநம். பலத்வப்ரஸித்திரபி மோக்ஷஸ்ய பந்தநிவரித்திமாத்ராபேக்ஷா, ந அபூர்வோபஜநாபேக்ஷா. யதபி அபிநிஷ்பத்யத இத்யுத்பத்திபர்யாயத்வம், ததபி ந அபூர்வாவஸ்தாபேக்ஷம் — யதா ரோகநிவரித்தௌ அரோகோபிநிஷ்பத்யத இதி, தத்வத். தஸ்மாததோஷஃ||
——————————————————-
ஆத்மா ப்ரகரணாத்||4.4.3||

கதஂ புநர்முக்த இத்யுச்யதே, யாவதா ‘பரஂ ஜ்யோதிருபஸஂபத்ய’ இதி கார்யகோசரமேவ ஏநஂ ஷ்ராவயதி, ஜ்யோதிஃஷப்தஸ்ய பௌதிகே ஜ்யோதிஷி ரூடத்வாத்? ந ச அநதிவரித்தோ விகாரவிஷயாத் கஷ்சிந்முக்தோ பவிதுமர்ஹதி, விகாரஸ்ய ஆர்தத்வப்ரஸித்தேரிதி — நைஷ தோஷஃ, யதஃ ஆத்மைவாத்ர ஜ்யோதிஃஷப்தேந ஆவேத்யதே, ப்ரகரணாத்; ‘ய ஆத்மாபஹதபாப்மா விஜரோ விமரித்யுஃ’ இதி ப்ரகரிதே பரஸ்மிந்நாத்மநி ந அகஸ்மாத்பௌதிகஂ ஜ்யோதிஃ ஷக்யஂ க்ரஹீதும், ப்ரகரிதஹாநாப்ரகரிதப்ரக்ரியாப்ரஸங்காத்; ஜ்யோதிஃஷப்தஸ்து ஆத்மந்யபி தரிஷ்யதே — ‘தத்தேவா ஜ்யோதிஷாஂ ஜ்யோதிஃ’ இதி. ப்ரபஞ்சிதஂ ச ஏதத் ‘ஜ்யோதிர்தர்ஷநாத்’ இத்யத்ர||
—————————————————-
அவிபாகாதிகரணம்||4.4.4||–அவிபாகேந தரிஷ்டத்வாத்||4.4.4||

பரஂ ஜ்யோதிருபஸஂபத்ய ஸ்வேந ரூபேணாபிநிஷ்பத்யதே யஃ, ஸ கிஂ பரஸ்மாதாத்மநஃ பரிதகேவ பவதி, உத
அவிபாகேநைவாவதிஷ்டத இதி வீக்ஷாயாம், ‘ஸ தத்ர பர்யேதி’ இத்யதிகரணாதிகர்தவ்யநிர்தேஷாத் ‘ஜ்யோதிருபஸஂபத்ய’ இதி ச கர்தரிகர்மநிர்தேஷாத் பேதேநைவாவஸ்தாநமிதி யஸ்ய மதிஃ, தஂ வ்யுத்பாதயதி — அவிபக்த ஏவ பரேண ஆத்மநா முக்தோவதிஷ்டதே; குதஃ? தரிஷ்டத்வாத்; ததா ஹி — ‘தத்த்வமஸி’ ‘அஹஂ ப்ரஹ்மாஸ்மி’ ‘யத்ர நாந்யத்பஷ்யதி’ ‘ந து தத்த்விதீயமஸ்தி ததோந்யத்விபக்தஂ யத்பஷ்யேத்’ இத்யேவமாதீநி வாக்யாந்யவிபாகேநைவ பரமாத்மாநஂ தர்ஷயந்தி; யதாதர்ஷநமேவ ச பலஂ யுக்தம், தத்க்ரதுந்யாயாத்; ‘யதோதகஂ ஷுத்தே ஷுத்தமாஸிக்தஂ தாதரிகேவ பவதி. ஏவஂ முநேர்விஜாநத ஆத்மா பவதி கௌதம’ இதி ச ஏவமாதீநி முக்தஸ்வரூபநிரூபணபராணி வாக்யாந்யவிபாகமேவ தர்ஷயந்தி; நதீஸமுத்ராதிநிதர்ஷநாநி ச. பேதநிர்தேஷஸ்து அபேதேப்யுபசர்யதே ‘ஸ பகவஃ கஸ்மிந்ப்ரதிஷ்டித இதி ஸ்வே மஹிம்நி’ இதி, ‘ஆத்மரதிராத்மக்ரீடஃ’ இதி ச ஏவமாதிதர்ஷநாத்||
———————————————————————
ப்ராஹ்மாதிகரணம்||4.4.5||–ப்ராஹ்மேண ஜைமிநிருபந்யாஸாதிப்யஃ||4.4.5||-

ஸ்திதமேதத் ‘ஸ்வேந ரூபேண’ இத்யத்ர — ஆத்மமாத்ரரூபேணாபிநிஷ்பத்யதே, ந ஆகந்துகேநாபரரூபேணேதி. அதுநா து தத்விஷேஷபுபுத்ஸாயாமபிதீயதே — ஸ்வம் அஸ்ய ரூபஂ ப்ராஹ்மம் அபஹதபாப்மத்வாதிஸத்யஸஂகல்பத்வாவஸாநஂ ததா ஸர்வஜ்ஞத்வஂ ஸர்வேஷ்வரத்வஂ ச, தேந ஸ்வரூபேணாபிநிஷ்பத்யத இதி ஜைமிநிராசார்யோ மந்யதே; குதஃ? உபந்யாஸாதிப்யஸ்ததாத்வாவகமாத்; ததா ஹி ‘ய ஆத்மாபஹதபாப்மா’ இத்யாதிநா ‘ஸத்யகாமஃ ஸத்யஸஂகல்பஃ’ இத்யேவமந்தேந உபந்யாஸேந ஏவமாத்மகதாமாத்மநோ போதயதி; ததா ‘ஸ தத்ர பர்யேதி ஜக்ஷத்க்ரீடந்ரமமாணஃ’ இதி ஐஷ்வர்யரூபமாவேதயதி, ‘தஸ்ய ஸர்வேஷு லோகேஷு காமசாரோ பவதி’ இதி ச; ‘ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வேஷ்வரஃ’ இத்யாதிவ்யபதேஷாஷ்ச ஏவமுபபந்நா பவிஷ்யந்தீதி||
——————————————————————-
சிதிதந்மாத்ரேண ததாத்மகத்வாதித்யௌடுலோமிஃ||4.4.6||

யத்யபி அபஹதபாப்மத்வாதயோ பேதேநைவ தர்மா நிர்திஷ்யந்தே, ததாபி ஷப்தவிகல்பஜா ஏவ ஏதே; பாப்மாதிநிவரித்திமாத்ரஂ ஹி தத்ர கம்யதே; சைதந்யமேவ து அஸ்ய ஆத்மநஃ ஸ்வரூபமிதி தந்மாத்ரேண ஸ்வரூபேண அபிநிஷ்பத்திர்யுக்தா; ததா ச ஷ்ருதிஃ ‘ஏவஂ வா அரேயமாத்மாநந்தரோபாஹ்யஃ கரித்ஸ்நஃ ப்ரஜ்ஞாநகந ஏவ’ இத்யேவஂஜாதீயகா அநுகரிஹீதா பவிஷ்யதி; ஸத்யகாமத்வாதயஸ்து யத்யபி வஸ்துஸ்வரூபேணைவ தர்மா உச்யந்தே — ஸத்யாஃ காமா அஸ்யேதி, ததாபி உபாதிஸஂபந்தாதீநத்வாத்தேஷாஂ ந சைதந்யவத் ஸ்வரூபத்வஸஂபவஃ, அநேகாகாரத்வப்ரதிஷேதாத்; ப்ரதிஷித்தஂ ஹி ப்ரஹ்மணோநேகாகாரத்வம் ‘ந ஸ்தாநதோபி பரஸ்யோபயலிங்கம்’ இத்யத்ர. அத ஏவ ச ஜக்ஷணாதிஸஂகீர்தநமபி துஃகாபாவமாத்ராபிப்ராயஂ ஸ்துத்யர்தம் ‘ஆத்மரதிஃ’ இத்யாதிவத். ந ஹி முக்யாந்யேவ ரதிக்ரீடாமிதுநாநி ஆத்மநிமித்தாநி ஷக்யந்தே வர்ணயிதும், த்விதீயவிஷயத்வாத்தேஷாம். தஸ்மாந்நிரஸ்தாஷேஷப்ரபஞ்சேந ப்ரஸந்நேந அவ்யபதேஷ்யேந போதாத்மநா அபிநிஷ்பத்யத இத்யௌடுலோமிராசார்யோ மந்யதே||
—————————————————————–
ஏவமப்யுபந்யாஸாத்பூர்வபாவாதவிரோதஂ பாதராயணஃ||4.4.7||

ஏவமபி பாரமார்திகசைதந்யமாத்ரஸ்வரூபாப்யுபகமேபி வ்யவஹாராபேக்ஷயா பூர்வஸ்யாபி உபந்யாஸாதிப்யோவகதஸ்ய ப்ராஹ்மஸ்ய ்ைஐஷ்வர்யரூபஸ்ய அப்ரத்யாக்யாநாதவிரோதஂ பாதராயண ஆசார்யோ மந்யதே||
———————————————————
ஸஂகல்பாதிகரணம்||4.4.8||–ஸஂகல்பாதேவ து தச்ச்ருதேஃ||4.4.8||–

ஹார்தவித்யாயாஂ ஷ்ரூயதே — ‘ஸ யதி பிதரிலோககாமோ பவதி ஸஂகல்பாதேவாஸ்ய பிதரஃ ஸமுத்திஷ்டந்தி’ இத்யாதி. தத்ர ஸஂஷயஃ — கிஂ ஸஂகல்ப ஏவ கேவலஃ பித்ராதிஸமுத்தாநே ஹேதுஃ, உத நிமித்தாந்தரஸஹித இதி. தத்ர ஸத்யபி ‘ஸஂகல்பாதேவ’ இதி ஷ்ரவணே லோகவத் நிமித்தாந்தராபேக்ஷதா யுக்தா; யதா லோகே அஸ்மதாதீநாஂ ஸஂகல்பாத் கமநாதிப்யஷ்ச ஹேதுப்யஃ பித்ராதிஸஂபத்திர்பவதி ஏவஂ முக்தஸ்யாபி ஸ்யாத்; ஏவஂ தரிஷ்டவிபரீதஂ ந கல்பிதஂ பவிஷ்யதி; ‘ஸஂகல்பாதேவ’ இதி து ராஜ்ஞ இவ ஸஂகல்பிதார்தஸித்திகரீஂ ஸாதநாந்தரஸாமக்ரீஂ ஸுலபாமபேக்ஷ்ய யோக்ஷ்யதே; ந ச ஸஂகல்பமாத்ரஸமுத்தாநாஃ பித்ராதயஃ மநோரதவிஜரிம்பிதவத் சஞ்சலத்வாத் புஷ்கலஂ போகஂ ஸமர்பயிதுஂ பர்யாப்தாஃ ஸ்யுரிதி.
ஏவஂ ப்ராப்தே, ப்ரூமஃ — ஸஂகல்பாதேவ து கேவலாத் பித்ராதிஸமுத்தாநமிதி; குதஃ? தச்ச்ருதேஃ; ‘ஸஂகல்பாதேவாஸ்ய பிதரஃ ஸமுத்திஷ்டந்தி’ இத்யாதிகா ஹி ஷ்ருதிர்நிமித்தாந்தராபேக்ஷாயாஂ பீட்யேத; நிமித்தாந்தரமபி து யதி ஸஂகல்பாநுவிதாய்யேவ ஸ்யாத், பவது; ந து ப்ரயத்நாந்தரஸஂபாத்யஂ நிமித்தாந்தரமிஷ்யதே, ப்ராக்ஸஂபத்தேஃ வந்த்யஸஂகல்பத்வப்ரஸங்காத்; ந ச ஷ்ருத்யவகம்யேர்தே லோகவதிதி ஸாமாந்யதோ தரிஷ்டஂ க்ரமதே; ஸஂகல்பபலாதேவ ச ஏஷாஂ யாவத்ப்ரயோஜநஂ ஸ்தைர்யோபபத்திஃ, ப்ராகரிதஸஂகல்பவிலக்ஷணத்வாந்முக்தஸஂகல்பஸ்ய||
——————————————————
அத ஏவ சாநந்யாதிபதிஃ||4.4.9||

அத ஏவ ச அவந்த்யஸஂகல்பத்வாத் அநந்யாதிபதிர்வித்வாந்பவதி — நாஸ்யாந்யோதிபதிர்பவதீத்யர்தஃ. ந ஹி ப்ராகரிதோபி ஸஂகல்பயந் அந்யஸ்வாமிகத்வமாத்மநஃ ஸத்யாஂ கதௌ ஸஂகல்பயதி. ஷ்ருதிஷ்சைதத்தர்ஷயதி — ‘அத ய இஹாத்மாநமநுவித்ய வ்ரஜந்த்யேதாஂஷ்ச ஸத்யாந்காமாஂஸ்தேஷாஂ ஸர்வேஷு லோகேஷு காமசாரோ பவதி’ இதி||
————————————————————-
அபாவாதிகரணம்||4.4.10||–அபாவஂ பாதரிராஹ ஹ்யேவம்||4.4.10||

‘ஸஂகல்பாதேவாஸ்ய பிதரஃ ஸமுத்திஷ்டந்தி’ இத்யதஃ ஷ்ருதேஃ மநஸ்தாவத்ஸஂகல்பஸாதநஂ ஸித்தம். ஷரீரேந்த்ரியாணி புநஃ ப்ராப்தைஷ்வர்யஸ்ய விதுஷஃ ஸந்தி, ந வா ஸந்தி — இதி ஸமீக்ஷ்யதே. தத்ர பாதரிஸ்தாவதாசார்யஃ ஷரீரஸ்யேந்த்ரியாணாஂ ச அபாவஂ மஹீயமாநஸ்ய விதுஷோ மந்யதே; கஸ்மாத்? ஏவஂ ஹி ஆஹ ஆம்நாயஃ — ‘மநஸைதாந்காமாந்பஷ்யந்ரமதே’ ‘ய ஏதே ப்ரஹ்மலோகே’ இதி; யதி மநஸா ஷரீரேந்த்ரியைஷ்ச விஹரேத, மநஸேதி விஷேஷணஂ ந ஸ்யாத்; தஸ்மாதபாவஃ ஷரீரேந்த்ரியாணாஂ மோக்ஷே||
———————————————————————
பாவஂ ஜைமிநிர்விகல்பாமநநாத்||4.4.11||

ஜைமிநிஸ்த்வாசார்யஃ மநோவத் ஷரீரஸ்யாபி ஸேந்த்ரியஸ்ய பாவஂ முக்தஂ ப்ரதி மந்யதே; யதஃ ‘ஸ ஏகதா பவதி த்ரிதா
பவதி’ இத்யாதிநா அநேகதாபாவவிகல்பமாமநந்தி. ந ஹி அநேகவிததா விநா ஷரீரபேதேந ஆஞ்ஜஸீ ஸ்யாத். யத்யபி நிர்குணாயாஂ பூமவித்யாயாம் அயமநேகதாபாவவிகல்பஃ பட்யதே, ததாபி வித்யமாநமேவேதஂ ஸகுணாவஸ்தாயாம் ஐஷ்வர்யஂ பூமவித்யாஸ்துதயே ஸஂகீர்த்யத இத்யதஃ ஸகுணவித்யாபலபாவேந உபதிஷ்டத இதி||

உச்யதே —
——————————————————————————
த்வாதஷாஹவதுபயவிதஂ பாதராயணோதஃ||4.4.12||

பாதராயணஃ புநராசார்யஃ அத ஏவ உபயலிங்கஷ்ருதிதர்ஷநாத் உபயவிதத்வஂ ஸாது மந்யதே — யதா ஸஷரீரதாஂ ஸஂகல்பயதி ததா ஸஷரீரோ பவதி, யதா து அஷரீரதாஂ ததா அஷரீர இதி; ஸத்யஸஂகல்பத்வாத், ஸஂகல்பவைசித்ர்யாச்ச. த்வாதஷாஹவத் — யதா த்வாதஷாஹஃ ஸத்ரம் அஹீநஷ்ச பவதி, உபயலிங்கஷ்ருதிதர்ஷநாத்-ஏவமிதமபீதி||
———————————————————-
தந்வபாவே ஸந்த்யவதுபபத்தேஃ||4.4.13||

யதா தநோஃ ஸேந்த்ரியஸ்ய ஷரீரஸ்ய அபாவஃ, ததா, யதா ஸஂத்யே ஸ்தாநே ஷரீரேந்த்ரியவிஷயேஷ்வவித்யமாநேஷ்வபி உபலப்திமாத்ரா ஏவ பித்ராதிகாமா பவந்தி, ஏவஂ மோக்ஷேபி ஸ்யுஃ; ஏவஂ ஹி ஏததுபபத்யதே||
————————————————————-
பாவே ஜாக்ரத்வத்||4.4.14||

பாவே புநஃ தநோஃ, யதா ஜாகரிதே வித்யமாநா ஏவ பித்ராதிகாமா பவந்தி, ஏவஂ முக்தஸ்யாப்யுபபத்யதே||
———————————————————————
ப்ரதீபாதிகரணம்||4.4.15||–ப்ரதீபவதாவேஷஸ்ததா ஹி தர்ஷயதி||4.4.15||

‘பாவஂ ஜைமிநிர்விகல்பாமநநாத்’ இத்யத்ர ஸஷரீரத்வஂ முக்தஸ்யோக்தம்; தத்ர த்ரிதாபாவாதிஷு அநேகஷரீரஸர்கே கிஂ நிராத்மகாநி ஷரீராணி தாருயந்த்ரவத்ஸரிஜ்யந்தே, கிஂ வா ஸாத்மகாந்யஸ்மதாதிஷரீரவத் — இதி பவதி வீக்ஷா. தத்ர ச ஆத்மமநஸோஃ பேதாநுபபத்தேஃ ஏகேந ஷரீரேண யோகாத் இதராணி ஷரீராணி நிராத்மகாநி — இத்யேவஂ ப்ராப்தே, ப்ரதிபத்யதே — ப்ரதீபவதாவேஷ இதி; யதா ப்ரதீப ஏகஃ அநேகப்ரதீபபாவமாபத்யதே, விகாரஷக்தியோகாத், ஏவமேகோபி ஸந் வித்வாந் ஐஷ்வர்யயோகாதநேகபாவமாபத்ய ஸர்வாணி ஷரீராண்யாவிஷதி; குதஃ? ததா ஹி தர்ஷயதி ஷாஸ்த்ரமேகஸ்யாநேகபாவம் — – ‘ஸ ஏகதா பவதி த்ரிதா பவதி பஞ்சதா ஸப்ததா நவதா’ இத்யாதி; நைதத்தாருயந்த்ரோபமாப்யுபகமேவகல்பதே, நாபி ஜீவாந்தராவேஷே; ந ச நிராத்மகாநாஂ ஷரீராணாஂ ப்ரவரித்திஃ ஸஂபவதி. யத்து ஆத்மமநஸோர்பேதாநுபபத்தேஃ அநேகஷரீரயோகாஸஂபவ இதி — நைஷ தோஷஃ; ஏகமநோநுவர்தீநி ஸமநஸ்காந்யேவாபராணி ஷரீராணி ஸத்யஸஂகல்பத்வாத் ஸ்ரக்ஷ்யதி; ஸரிஷ்டேஷு ச தேஷு உபாதிபேதாத் ஆத்மநோபி பேதேநாதிஷ்டாதரித்வஂ யோக்ஷ்யதே; ஏஷைவ ச யோகஷாஸ்த்ரேஷு யோகிநாமநேகஷரீரயோகப்ரக்ரியா||

கதஂ புநஃ முக்தஸ்ய அநேகஷரீராவேஷாதிலக்ஷணமைஷ்வர்யமப்யுபகம்யதே, யாவதா ‘தத்கேந கஂ விஜாநீயாத் ‘ ‘ந து தத்த்விதீயமஸ்தி ததோந்யத்விபக்தஂ யத்விஜாநீயாத்’ ‘ஸலில ஏகோ த்ரஷ்டாத்வைதோ பவதி’ இதி ச ஏவஂஜாதீயகா ஷ்ருதிஃ விஷேஷவிஜ்ஞாநஂ வாரயதி — இத்யத உத்தரஂ படதி —
———————————————————
ஸ்வாப்யயஸம்பத்த்யோரந்யதராபேக்ஷமாவிஷ்கரிதஂ ஹி||4.4.16||

ஸ்வாப்யயஃ ஸுஷுப்தம், ‘ஸ்வமபீதோ பவதி தஸ்மாதேநஂ ஸ்வபிதீத்யாசக்ஷதே’ இதி ஷ்ருதேஃ; ஸஂபத்திஃ கைவல்யம், ‘ப்ரஹ்மைவ ஸந்ப்ரஹ்மாப்யேதி’ இதி ஷ்ருதேஃ; தயோரந்யதராமவஸ்தாமபேக்ஷ்ய ஏதத் விஷேஷஸஂஜ்ஞாபாவவசநம் — க்வசித் ஸுஷுப்தாவஸ்தாமபேக்ஷ்யோச்யதே, க்வசித்கைவல்யாவஸ்தாம். கதமவகம்யதே? யதஸ்தத்ரைவ ஏதததிகாரவஷாத் ஆவிஷ்கரிதம் — ‘ஏதேப்யோ பூதேப்யஃ ஸமுத்தாய தாந்யேவாநு விநஷ்யதி ந ப்ரேத்ய ஸஂஜ்ஞாஸ்தீதி’ ‘யத்ர த்வஸ்ய ஸர்வமாத்மைவாபூத்’ ‘யத்ர ஸுப்தோ ந கஂசந காமஂ காமயதே ந கஂசந ஸ்வப்நஂ பஷ்யதி’ இத்யாதிஷ்ருதிப்யஃ. ஸகுணவித்யாவிபாகஸ்தாநஂ து ஏதத் ஸ்வர்காதிவத் அவஸ்தாந்தரம், யத்ரைததைஷ்வர்யமுபவர்ண்யதே. தஸ்மாததோஷஃ||
——————————————————-
ஜகத்வ்யாபாராதிகரணம்||4.4.17||–ஜகத்வ்யாபாரவர்ஜஂ ப்ரகரணாதஸஂநிஹிதத்வாச்ச||4.4.17||

யே ஸகுணப்ரஹ்மோபாஸநாத் ஸஹைவ மநஸா ஈஷ்வரஸாயுஜ்யஂ வ்ரஜந்தி, கிஂ தேஷாஂ நிரவக்ரஹமைஷ்வர்யஂ பவதி, ஆஹோஸ்வித்ஸாவக்ரஹமிதி ஸஂஷயஃ. கிஂ தாவத்ப்ராப்தம்? நிரங்குஷமேவ ஏஷாமைஷ்வர்யஂ பவிதுமர்ஹதி, ‘ஆப்நோதி ஸ்வாராஜ்யம்’ ‘ஸர்வேஸ்மை தேவா பலிமாவஹந்தி’ ‘தேஷாஂ ஸர்வேஷு லோகேஷு காமசாரோ பவதி’ இத்யாதிஷ்ருதிப்ய இதி. ஏவஂ ப்ராப்தே, படதி — ஜகத்வ்யாபாரவர்ஜமிதி; ஜகதுத்பத்த்யாதிவ்யாபாரஂ வர்ஜயித்வா அந்யத் அணிமாத்யாத்மகமைஷ்வர்யஂ முக்தாநாஂ பவிதுமர்ஹதி, ஜகத்வ்யாபாரஸ்து நித்யஸித்தஸ்யைவ ஈஷ்வரஸ்ய; குதஃ? தஸ்ய தத்ர ப்ரகரிதத்வாத்; அஸஂநிஹிதத்வாச்சேதரேஷாம்; பர ஏவ ஹி ஈஷ்வரோ ஜகத்வ்யபாரேதிகரிதஃ, தமேவ ப்ரகரித்ய உத்பத்த்யாத்யுபதேஷாத், நித்யஷப்தநிபந்தநத்வாச்ச; ததந்வேஷணவிஜிஜ்ஞாஸநபூர்வகஂ து இதரேஷாமணிமாத்யைஷ்வர்யஂ ஷ்ரூயதே; தேநாஸஂநிஹிதாஸ்தே ஜகத்வ்யாபாரே. ஸமநஸ்கத்வாதேவ ச ஏதேஷாமநைகமத்யே, கஸ்யசித்ஸ்தித்யபிப்ராயஃ கஸ்யசித்ஸஂஹாராபிப்ராய இத்யேவஂ விரோதோபி கதாசித்ஸ்யாத்; அத கஸ்யசித் ஸஂகல்பமநு அந்யஸ்ய ஸஂகல்ப இத்யவிரோதஃ ஸமர்த்யேத, ததஃ பரமேஷ்வராகூததந்த்ரத்வமேவேதரேஷாமிதி வ்யவதிஷ்டதே||
———————————————————
ப்ரத்யக்ஷோபதேஷாதிதி சேந்நாதிகாரிகமண்டலஸ்தோக்தேஃ||4.4.18||

அத யதுக்தம் — ‘ஆப்நோதி ஸ்வாராஜ்யம்’ இத்யாதிப்ரத்யக்ஷோபதேஷாத் நிரவக்ரஹமைஷ்வர்யஂ விதுஷாஂ ந்யாய்யமிதி,
தத்பரிஹர்தவ்யம்; அத்ரோச்யதே — நாயஂ தோஷஃ, ஆதிகாரிகமண்டலஸ்தோக்தேஃ. ஆதிகாரிகோ யஃ ஸவிதரிமண்டலாதிஷு விஷேஷாயதநேஷ்வவஸ்திதஃ பர ஈஷ்வரஃ, ததாயத்தைவ இயஂ ஸ்வாராஜ்யப்ராப்திருச்யதே; யத்காரணம் அநந்தரம் ‘ஆப்நோதி மநஸஸ்பதிம்’ இத்யாஹ; யோ ஹி ஸர்வமநஸாஂ பதிஃ பூர்வஸித்த ஈஷ்வரஃ தஂ ப்ராப்நோதீத்யேததுக்தஂ பவதி; ததநுஸாரேணைவ ச அநந்தரம் ‘வாக்பதிஷ்சக்ஷுஷ்பதிஃ. ஷ்ரோத்ரபதிர்விஜ்ஞாநபதிஃ’ ச பவதி இத்யாஹ. ஏவமந்யத்ராபி யதாஸஂபவஂ நித்யஸித்தேஷ்வராயத்தமேவ இதரேஷாமைஷ்வர்யஂ யோஜயிதவ்யம்||
———————————————————-
விகாராவர்தி ச ததா ஹி ஸ்திதிமாஹ||4.4.19||

விகாராவர்த்யபி ச நித்யமுக்தஂ பாரமேஷ்வரஂ ரூபம், ந கேவலஂ விகாரமாத்ரகோசரஂ ஸவிதரிமண்டலாத்யதிஷ்டாநம்; ததா ஹி அஸ்ய த்விரூபாஂ ஸ்திதிமாஹ ஆம்நாயஃ — ‘தாவாநஸ்ய மஹிமா ததோ ஜ்யாயா்்ச புருஷஃ. பாதோஸ்ய ஸர்வா பூதாநி த்ரிபாதஸ்யாமரிதஂ திவி’ இத்யேவமாதிஃ. ந ச தத் நிர்விகாரரூபம் இதராலம்பநாஃ ப்ராப்நுவந்தீதி ஷக்யஂ வக்தும் அதத்க்ரதுத்வாத்தேஷாம். அதஷ்ச யதைவ த்விரூபே பரமேஷ்வரே நிர்குணஂ ரூபமநவாப்ய ஸகுண ஏவாவதிஷ்டந்தே, ஏவஂ ஸகுணேபி நிரவக்ரஹமைஷ்வர்யமநவாப்ய ஸாவக்ரஹ ஏவாவதிஷ்டந்த இதி த்ரஷ்டவ்யம்||
————————————————————-
ர்ஷயதஷ்சைவஂ ப்ரத்யக்ஷாநுமாநே||4.4.20||

தர்ஷயதஷ்ச விகாராவர்தித்வஂ பரஸ்ய ஜ்யோதிஷஃ ஷ்ருதிஸ்மரிதீ — ‘ந தத்ர ஸூர்யோ பாதி ந சந்த்ரதாரகஂ நேமா வித்யுதோ பாந்தி குதோயமக்நிஃ’ இதி, ‘ந தத்பாஸயதே ஸூர்யோ ந ஷஷாங்கோ ந பாவகஃ’ இதி ச. ததேவஂ விகாராவர்தித்வஂ பரஸ்ய ஜ்யோதிஷஃ ப்ரஸித்தமித்யபிப்ராயஃ||
——————————————————————-
போகமாத்ரஸாம்யலிங்காச்ச||4.4.21||

இதஷ்ச ந நிரங்குஷஂ விகாராலம்பநாநாமைஷ்வர்யம், யஸ்மாத் போகமாத்ரமேவ ஏஷாம் அநாதிஸித்தேநேஷ்வரேண ஸமாநமிதி ஷ்ரூயதே — ‘தமாஹாபோ வை கலு மீயந்தே லோகோஸௌ’ இதி ‘ஸ யதைதாஂ தேவதாஂ ஸர்வாணி பூதாந்யவந்த்யேவஂ ஹைவஂவிதஂ ஸர்வாணி பூதாந்யவந்தி’ ‘தேநோ ஏதஸ்யை தேவதாயை ஸாயுஜ்யஂ ஸலோகதாஂ ஜயதி’ இத்யாதிபேதவ்யபதேஷலிங்கேப்யஃ||

நநு ஏவஂ ஸதி ஸாதிஷயத்வாதந்தவத்த்வம் ஐஷ்வர்யஸ்ய ஸ்யாத்; ததஷ்ச ஏஷாமாவரித்திஃ ப்ரஸஜ்யேத — இத்யதஃ உத்தரஂ பகவாந்பாதராயண ஆசார்யஃ படதி —
—————————————————————-
அநாவரித்திஃ ஷப்தாதநாவரித்திஃ ஷப்தாத்||4.4.22||

||4.4.22||

நாடீரஷ்மிஸமந்விதேந அர்சிராதிபர்வணா தேவயாநேந பதா யே ப்ரஹ்மலோகஂ ஷாஸ்த்ரோக்தவிஷேஷணஂ கச்சந்தி — யஸ்மிந்நரஷ்ச ஹ வை ண்யஷ்சார்ணவௌ ப்ரஹ்மலோகே தரிதீயஸ்யாமிதோ திவி, யஸ்மிந்நைரஂ மதீயஂ ஸரஃ, யஸ்மிந்நஷ்வத்தஃ ஸோமஸவநஃ, யஸ்மிந்நபராஜிதா பூர்ப்ரஹ்மணஃ, யஸ்மிஂஷ்ச ப்ரபுவிமிதஂ ஹிரண்மயஂ வேஷ்ம, யஷ்சாநேகதா மந்த்ரார்தவாதாதிப்ரதேஷேஷு ப்ரபஞ்ச்யதே — -தே தஂ ப்ராப்ய ந சந்த்ரலோகாதிவ புக்தபோகா ஆவர்தந்தே; குதஃ? ‘தயோர்த்வமாயந்நமரிதத்வமேதி’ ‘தேஷாஂ ந புநராவரித்திஃ’ ‘ஏதேந ப்ரதிபத்யமாநா இமஂ மாநவமாவர்தஂ நாவர்தந்தே’ ‘ப்ரஹ்மலோகமபிஸஂபத்யந்தே’ ‘ந ச புநராவர்ததே’ இத்யாதிஷப்தேப்யஃ. அந்தவத்த்வேபி து ஐஷ்வர்யஸ்ய யதா அநாவரித்திஃ ததா வர்ணிதம் — ‘கார்யாத்யயே ததத்யக்ஷேண ஸஹாதஃ பரம்’ இத்யத்ர; ஸம்யக்தர்ஷநவித்வஸ்ததமஸாஂ து நித்யஸித்தநிர்வாணபராயணாநாஂ ஸித்தைவ அநாவரித்திஃ; ததாஷ்ரயணேநைவ ஹி ஸகுணஷரணாநாமப்யநாவரித்திஸித்திரிதி. அநாவரித்திஃ ஷப்தாதநாவரித்திஃ ஷப்தாத் — இதி ஸூத்ராப்யாஸஃ ஷாஸ்த்ரபரிஸமாப்திஂ த்யோதயதி||

இதி ஷ்ரீமத்பரமஹஂஸபரிவ்ராஜகாசார்யாஸ்ய ஷ்ரீகோவிந்தபகவத்பூஜ்யபாதஷிஷ்யஸ்ய ஷ்ரீமச்சஂகரபகவதஃ கரிதௌ
ஷாரீரகமீமாஂஸாஸூத்ரபாஷ்யே சதுர்தாத்யாயஸ்ய சதுர்தஃ பாதஃ||
||இதி ஷ்ரீமச்சாரீரகமீமாஂஸாஸூத்ரபாஷ்யஂ ஸஂபூர்ணம்||
————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீவர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: