ஸ்ரீ கீதா ஸ்லோகங்கள் -18-

ஈஸ்வரே கர்த்ருதா புத்தி சத்வ உபாதேயதா அந்தி மே-
ஸ்வ கர்ம பரிணா மஸ்ஸ சாஸ்திர சாரார்த்த உச்யதே –ஸ்ரீ கீதார்த்த சங்க்ரஹம் –22-

1–ஈஸ்வரே கர்த்ருதா புத்தி -கர்த்தா நான் அல்லேன் -ஈஸ்வரன் தூண்ட செய்கிறேன் என்ற புத்தி வேண்டுமே –18-17-வரை –
2–சத்த்வோ பாதே யதாந்தி மே—சத்வ உபாதேயதா அந்தி மே-கடைசி அத்தியாயத்தில் – –சத்வ குணத்துடன் -18-18–18-43-வரை –
-சாத்விக ஞானம் -சாத்விக புத்தி -சாத்விக கர்மா -சாத்விக தியாகம் சாத்விக கர்த்தா –தேவதை ஆகாரம் தானம் யஜ்ஜம் தபஸ்-ஐந்தையும் கீழே பார்த்தோம்
-இங்கு -கர்மம் ஞானம் புத்தி த்ருதி கர்த்தா -என்ற ஐந்தும் சொல்வான்
3–ஸ்வ கர்ம பரிணா மஸ்ஸ –ஞானம் உள் அடக்கிய கர்மா யோகத்தால் –18-44—18-54-வரை –
4–சாஸ்திர சாரார்த்த உச்யதே –சாஸ்த்ர சாரத்தை அருளிச் செய்கிறான் –
சாரார்த்தம் -ஸாத்ய பக்தி ஏக கோசாரத்தால்–பக்தி யோகத்தால் மட்டும் தான் அவனை அடைய முடியும் –
-18–66–சரம உபாயம் சொல்லும் ஸ்லோகம் என்றபடி -/ பக்தி சரமமா -சரணாகதி சரமமா என்னில் -கீதா சாஸ்திரம் படி பக்தியே
-பக்தி ஆரம்ப விரோதிகளை போக்க சரணாகதி -இங்கு
சரம ஸ்லோகம் வைபவம் இங்கு இல்லை -ரஹஸ்ய த்ரயத்தில் சேர்த்து -சரணாகதியை உபாயம் -நேரே முக்திக்கு உபாயம் சரணாகதி என்றவாறு -/
ஒரே ஸ்லோகம் கொண்டு -இங்கு பக்திக்கு அங்கம் / அங்கு ஸ்வதந்திரமாக உபாயம் என்றவாறு –

———————————–

அர்ஜுந உவாச-
ஸந்யாஸஸ்ய மஹாபாஹோ தத்த்வமிச்சாமி வேதிதும்–த்யாகஸ்ய ச ஹரிஷீகேஷ பரிதக்கேஷிநிஷூதந–৷৷18.1৷৷

ஸ்ரீ பகவாநுவாச-
காம்யாநாம் கர்மணாம் ந்யாஸம் ஸந்யாஸம் கவயோ விது–ஸர்வகர்மபலத்யாகம் ப்ராஹுஸ்த்யாகம் விசக்ஷணா–৷৷18.2৷৷
காம்ய கர்மங்களை விட்டு -பலன்களை விட்டு -ஸ்வரூப தியாகம் கூடாது

த்யாஜ்யம் தோஷவதித்யேகே கர்ம ப்ராஹுர்மநீஷிண–யஜ்ஞதாநதப கர்ம ந த்யாஜ்யமிதி சாபரே–৷৷18.3৷৷
ஸ்வரூப தியாகம் கூடாது -தோஷம் இருப்பதால் எல்லா கர்மங்களையும் விட வேண்டும் -முமுஷுக்களும் செய்ய வேண்டும்

நிஷ்சயம் ஷ்ரரிணு மே தத்ர த்யாகே பரதஸத்தம–த்யாகோ ஹி புருஷவ்யாக்ர த்ரிவித ஸம் ப்ரகீர்தித–৷৷18.4৷৷
தியாக விஷயத்தில் -நிர்ணய விஷயம் /பிரமம் இல்லாமல் – பிரமாதம் கவன குறைவு இல்லாமல் – விப்ரலிப்ஸை -குழப்ப சொல்வது இல்லையே
தியாகம் என்னில் ஹி பிரசித்த அர்த்தம் –மூன்றாம் அத்யாயம் -30-ஸ்லோகம் -எல்லா கர்மங்களையும் என்னிடம்
-கர்த்ருத்வ பல மமக புத்தி தவிர்ந்து -மூன்றையும் நிறைய தரம் பார்த்து உள்ளோம்- மனிசர்களில் புலி போன்றவனே

யஜ்ஞதாநதப கர்ம ந த்யாஜ்யம் கார்யமேவ தத்–யஜ்ஞோ தாநம் தபஷ்சைவ பாவநாநி மநீஷிணாம்–৷৷18.5৷৷
தானம் தபஸ் போன்றவற்றை ஒரு காலும் விடக் கூடாது–முமுஷுக்களும் செய்ய வேண்டும் –நித்ய நைமித்திக கர்மாக்கள்
கடைசி வரை செய்தெ இருக்க வேண்டும் -ஆ பிரயானாத் -பிரயாணம் வரை -அர்ச்சிராதி கதி – வர்ணாஸ்ரமம்-விடாமல் செய்வதே அவனுக்கு பிரியகரம்
முமுஷுக்களும் செய்ய வேண்டும் என்னில் -எந்த பயனுக்கு -தானம் தாபம் யாகம் முன் வினைகளை போக்கி -மனஸ் சுத்தி அடைவிக்கும்
-இதில் தான் பலனை அருளிச் செய்கிறான் –பக்தி நிஷ்டனுக்கும் -இங்கே இருப்பதால் -களை போலே -இருக்குமே
-நித்ய நைமித்திக கர்மம் செய்ய பாபங்கள் எரிக்கப் படும் -பக்தி செய்ய தடங்கல் இல்லாமல் சுத்தி கிட்டும்

ஏதாந்யபி து கர்மாணி ஸங்கம் த்யக்த்வா பலாநி ச–கர்தவ்யாநீதி மே பார்த நிஷ்சதம் மதமுத்தமம்–৷৷18.6৷৷
சாஸ்திரம் -ஹிம்சை தோஷம் கிடையாது -உபாசனம் போலே இந்த கர்மங்களும் -சங்கம் -பற்றுதலை அழித்து பலத்திலும் ஆசை இல்லாமல்
-கர்தவ்யம் -பகவத் ஆராதனம் ரூபமாக செய் -இது தான் உத்தம மதம் என்னுடைய மதம் -இவன் சொல்வது எல்லாம் உத்தமம்
-ஆராதனை ரூபம் என்றாலே மூன்று வித தியாகங்களும் உண்டு அவன் முக விகாசமே உத்தேச்யம்

நியதஸ்ய து ஸந்யாஸ கர்மணோ நோபபத்யதே–மோஹாத்தஸ்ய பரித்யாகஸ்தாமஸ பரிகீர்தித–৷৷18.7৷৷
கர்மம் விடுபவன் தமோ குணம் தூண்ட செய்கிறான் -நியதம் -நித்ய நைமித்திக கர்மங்கள் -சந்யாச தியாக சப்தங்கள் மாறி மாறி உபயோகித்து இரண்டும் ஒன்றே
என்று காட்டி அருளுகிறார் -விடுவது ஒவ்வாது -மயக்கத்தால் -குற்றம் இருக்கும் என்ற மயக்கம் -விட்டால் தமோ குண கார்யம் என்பர்
-பஞ்ச மகா யாகங்கள் -நிச்சயம் கர்ம யோகம் செய்தே இருக்க வேண்டும் -பகவத் ஆராதனம் -சரீர யாத்திரைக்கு வேண்டும்
-திருவாராதனம் செய்யாமல் உண்டால் பாப உருண்டைகள் தானே

துக்கமித்யேவ யத்கர்ம காயக்லேஷபயாத்த்யஜேத்–ஸ கரித்வா ராஜஸ த்யாகம் நைவ த்யாகபலம் லபேத்–৷৷18.8৷৷
கீழே விபரீத ஞானத்தால் விடுவது -இங்கு அந்யதா ஞானத்தால் -கீழ் அதர்மம் என்று நினைத்து -இங்கு காய கிலேசம் பயத்தால் -குதப-கு – பூமி சுட்டால் தான்
-வயிறு சுட்டால் தான் -ஸ்ரார்த்தம் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டும் -மநோ பலமே தேக ஆரோக்யம் கொடுக்கும் -/மனசுக்கும் துக்கம்கொடுக்கும் உடம்பை வருத்தும்
என்று விட்டால் ராக்ஷஸ குணத்தால் விட்டதாகும் -ராக்ஷஸ தியாகம் ஆகும் -தியாக பலம் -சாத்விக தியாக தியாகத்தால் தான் ஞானம் வரும்
-ஆர்ஜிததுக்கும் – கொண்ட சொத்தை ரஷிக்கவும் காய கிலேசம் -என்பான் -ஆஜ்ஜை சாஸ்திரம் படி நடக்க வேண்டுமே

கார்யமித்யேவ யத்கர்ம நியதம் க்ரியதேர்ஜுந–ஸங்கம் த்யக்த்வா பலம் சைவ ஸ த்யாக ஸாத்த்விகோ மத–৷৷18.9৷৷
சாத்விக தியாகம் -நியத கர்மங்கள் -பகவத் ஆராதனை ரூபமாக -சங்கம் பற்று இல்லாமல் -பல மமதா தியாகம் செய்து -சாத்விக சப்தம் -இங்கு இருந்து
-எத்தை செய்தாலும் சாத்விக குணம் வேண்டுமே -/பகவத் முக விலாசம் பலன் -சாத்விக தியாகம் ஞானம் ஏற்படுத்தும்

ந த்வேஷ்ட்யகுஷலம் கர்ம குஷலே நாநுஷஜ்ஜதே-த்யாகீ ஸத்த்வஸமாவிஷ்டோ மேதாவீ சிந்நஸம் ஷய–৷৷18.10৷৷
கர்மங்களை ஸ்வரூபேண விடக் கூடாது -மீண்டும் வலியுறுத்தி அருளிச் செய்கிறான் -சத்வ குணங்கள் உடன் கூடி நல்ல ஞானவான் ஆகிறான்
-சம்சயன்கள் போக்குகிறான் -எல்லா பலன்களையும் விடுகிறான் -படிப் படியாக -கர்மங்களை வெறுக்காமலும் விரும்பாமலும் –
-அகுசல -விரும்பாத பாபம் தரும் கர்மங்கள் -விரும்பிய புண்ணியம் தரும் கர்மங்கள் -இதுவே கிடையாதே -பலனில் ஆசை இல்லாமல் இருக்கிறான்
-வெறுக்காமல் என்றால் பண்ணி கொண்டே இருக்கலாமோ -சங்கை -மோக்ஷம் போகிறவன் -பாப கர்ம தெரிந்து செய்ய மாட்டானே
-தெரியாமல் செய்தாலும் கவலை வேண்டாம் -நான் கணக்கில் கொள்ள மாட்டேன் -என்றபடி -/புண்ணியம் கொடுக்கும் கர்மாக்களை விரும்ப மாட்டானே
-/பலன்களில் விருப்பம் இல்லாமை கர்மங்களை செய்கிறான் –

ந ஹி தேஹபரிதா ஷக்யம் த்யக்தும் கர்மாண்யஷேஷத–யஸ்து கர்மபலத்யாகீ ஸ த்யாகீத்யபிதீயதே–৷৷18.11৷৷
ஒன்றும் மிச்சம் இல்லாமல் -எல்லா கர்மங்களையும் -தேஹ தாரணத்துக்கு -செய்தே -சாஸ்திரம் விதி மீறாமல் பொருள் ஈட்டி -வர்ணாஸ்ரம தர்மம் விரோதிக்காமல்
-/யார் பலத்தை விட்டு உள்ளானோ அவனே தியாகி -/தியாகத்தினாலேயே அம்ருத தன்மை -மோக்ஷம் அடைகிறான் -வேத வாக்கியம்
-தியாகம் என்றது கர்மங்களை விட சொல்ல வில்லை -பல த்யாகத்தையே சொல்லிற்று

அநிஷ்டமிஷ்டம் மிஷ்ரம் ச த்ரிவிதம் கர்மண பலம்–பவத்யத்யாகிநாம் ப்ரேத்ய ந து ஸந்யாஸிநாம் க்வசித்–৷৷18.12৷৷
கர்மங்களுக்கு மூன்று வித பலம் -நரகம்-அநிஷ்டம் / ஸ்வர்க்கம் -இஷ்டம் / இந்த லோக பலன் -மிஸ்ரம் -இதுவே /தியாகம் செய்யாதவர்களுக்கு –இவை
தியாகம் செய்தவர்களுக்கு இவை கிட்டாதே -/ த்ரிவித தியாகம் -முக்கியம் -/
விநியோக பிரததக்த நியாயம் –ஒரே கர்மா -மோக்ஷம் -ஸ்வர்க்கம் -ஆசை வைத்து நான் செய்தென் -என்ற எண்ணம் ஸ்வர்க்கம் / இல்லை என்றால் மோக்ஷம்
-எதை பொருட்டு பண்ணுகிறோம் அதே ஸ்வதந்த்ர போராட்டம் -கொண்டாடுகிறோம் -ஒரே செயல் பேர் பெற்று கொடுக்கும் -மற்றவருக்கு சிறை சாலை போலே /

பஞ்சைதாநி மஹாபாஹோ காரணாநி நிபோத மே–ஸாம் க்யே கரிதாந்தே ப்ரோக்தாநி ஸித்தயே ஸர்வகர்மணாம்–৷৷18.13৷৷
வேதத்தில் முடிவான பொருள் இதுவே -நான் தூண்டியே செய்கிறாய் -நான் கர்த்தா இல்லை என்ற தன்மை நினைத்து -பண்ண வேண்டும்
-பண்ணினேன் என்ற எண்ணமே விட வேண்டும் -/ஐந்து பேர் சேர்ந்தே செயல்கள் –

அதிஷ்டாநம் ததா கர்தா கரணம் ச பரிதக்விதம்–விவிதாஷ்ச பரிதக்சேஷ்டா தைவம் சைவாத்ர பஞ்சமம்–৷৷18.14৷৷
சரீரம் ஜீவாத்மா பற்றுக் கொம்பாக / ஜீவாத்மா / கருவிகள் இந்திரியங்கள் –ஐந்து வகை உண்டே /சேஷ்டை செய்யும் ஐவர்
-பஞ்ச பிராணங்கள்-வேறே வேறே வேலை இவற்றுக்கு பிராணன் அபானன் சாமான வாயு இவற்றுக்கு வேலை வேறே வேறே /
தெய்வம் பரமாத்மா -ஐந்து பெரும் சேர்ந்தே கார்யம் /தெய்வம் முக்கியம் மற்றை நாலையும் தூண்டுவித்து கார்யம் -கட்டை விரலை போலே –

ஷரீரவாங்மநோபிர்யத்கர்ம ப்ராரபதே நர–ந்யாய்யம் வா விபரீதம் வா பஞ்சைதே தஸ்ய ஹேதவ—৷৷18.15৷৷
சாஸ்திரம் சம்மதித்த கர்மம் -தொடங்கும் பொழுது -சரீர வாக் மனஸ் மூவகை பட்ட கர்மாக்கள் -/சம்மதிக்காதவையும் உண்டே / இந்த ஐந்தும் இருந்தால் தான் –
முக்கிய அர்த்தம் -கர்த்தா சாஸ்த்ரார்த்தவாத் –ஜீவாத்மா தான் கர்த்தா -விதிக்கிற படியால் -/ பரமாத்மாவை விதிக்காதே /சாஸ்திரம் அர்த்தம் ஆக வேண்டுமே
ஸ்வ தந்த்ர கர்த்தா இல்லை -அடுத்து -பரார்த்த் து -ஈஸ்வராதீனம் –ஈஸ்வர ஆணைக்கு உட்பட செய்தால் கர்ம பலன் ஜீவாத்மாவுக்கு சேரலாமோ -சங்கை வருமே /
க்ருத ப்ரத்யநா அபேஷாத் -பிரயத்தனம் எதிர்பார்த்து –உதாசீனம் அனுமந்தா -தூண்டி விடும் மூன்று நிலைகள்
முதல் நிலை உதாசீனம் -சாஸ்திரம் கொடுத்து ஞானம் கொடுத்து -முதல் முடிவு ஜீவாத்மா –
அனுமதி அளிக்கும் இரண்டாம் நிலை -நல்ல செயலோ தீய நிலையோ -அதிலேயே தூண்டி விடுகிறான் -குற்றம் வருமோ என்னில் –
தாய் குழந்தை விழும் பொழுது தடுக்காமல் -குற்றம் வருமோ -என்னில் -ஸ்வாதந்திரம் கொடுத்ததால் -இவன் ஆட்டு வாணியன் இல்லையே -ஞானமும் கொடுத்தானே-
ஆழ்வார் நீ தான் சம்சாரத்தில் -தூராக் குழி தூர்த்து வைத்தாய் -என்றது -பரதந்த்ர நிலையில் இருந்தே -சொன்னார்கள் -எல்லா பொறுப்பும் அவன் இடமே
-சர்வாத்மனா ஸ்வாதந்தர்யம் விட வேண்டுமே -அந்த நிஷ்டை வந்தால் நாமும் இப்படி சொல்லலாம் –

தத்ரைவம் ஸதி கர்தாரமாத்மாநம் கேவலம் து ய–பஷ்யத்யகரிதபுத்தித்வாந்ந ஸ பஷ்யதி துர்மதி—৷৷18.16৷৷
உண்மையில் செய்பவன் சர்வேஸ்வரன் -என்று உணராத துர்மதிகள் -இதுவே அகர்த்ருத்வ நினைவு இல்லாதவன்
-செய்து விட்டு நான் செய்ய வில்லை என்ற நினைவு வேண்டுமே

யஸ்ய நாஹம் கரிதோ பாவோ புத்திர்யஸ்ய ந லிப்யதே–ஹத்வாபி ஸ இமா ல்லோகாந்ந ஹந்தி ந நிபத்யதே–৷৷18.17৷৷
அகங்கார பாவம் -நானே செய்கிறேன் -இந்த பாவம் இல்லாதவன் -புத்தி செயலுக்கு ஆசைப்படாமல் -கர்த்ருத்வ பல தியாகம் கொண்டு –
கொலையே செய்தாலும் -யுத்தம் -ராஜ்ய பலம் இல்லாமல் -லோகத்தில் உள்ள அனைவரையும் –யாரையும் கொன்றவனாக ஆவது இல்லை -பாபங்களும் வராதே -/
பண்ணும் தப்புக்கு நாம் பொறுப்பு இல்லையா -தர்ம யுத்தத்தில் கொன்றாலும் என்றபடி -ஷத்ரிய தர்மம் என்பதால்
-தர்மம் வழியில் தர்ம யுத்தம் தர்மம் காக்க -இந்த கர்த்ருத்வ அனுசந்தானம் இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்றபடி –

ஜ்ஞாநம் ஜ்ஞேயம் பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா கர்மசோதநா–கரணம் கர்ம கர்தேதி த்ரிவித கர்மஸம் க்ரஹ—৷৷18.18৷৷
கர்மம் செய்ய தூண்டும் வேத வாக்கியங்கள் -அறிவும் கர்மங்களும் கர்த்தா -மூன்று வகை -பற்றி சொல்லும் /கர்ம வகை பற்றி இதில் சொல்லுகிறேன்
-இந்த வர்க்கம் -கரணம் யாகங்கள் செய்யும் த்ரவ்யம் -கர்மா -யாகம் / கர்த்தா -செய்யும் கர்த்தா –

ஜ்ஞாநம் கர்ம ச கர்தா ச த்ரிதைவ குணபேதத–ப்ரோச்யதே குணஸம் க்யாநே யதாவச்சரிணு தாந்யபி–৷৷18.19৷৷
இங்கும் முக்குணம் -பேதத்தால் -ஞானம் -கர்ம கர்த்தா -மூன்றுமே மாறுமே -/ சத்வ குணம் பயனில் பற்று வைத்து சாஸ்த்ர விதி
என்பதால் செய்வதே /உண்மை நிலையை கேள் -பராக் பார்க்காமல் கேள் என்றபடி

ஸர்வபூதேஷு யேநைகம் பாவமவ்யயமீக்ஷதே–அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஜ்ஜ்ஞாநம் வித்தி ஸாத்த்விகம்–৷৷18.20৷৷
அந்த ஞானத்தை சாத்விக ஞானம் என்று புரிந்து கோள் -எந்த ஞானத்தால் இப்படி பார்க்கிறானோ -பிரம்மா முதல் பீபீலிகா வரை ஒன்றாக சம தர்சனம்
-விகாரம் இல்லா தன்மையை -எந்த அரிவாள் பார்க்கிறானோ -அந்த அறிவை சாத்விக ஞானம் -ஏகம் பாவம் ஜாதி வேறுபாடு -நிறம் வேறுபாடு இல்லாமை -அவிபக்தம்

பரிதக்த்வேந து யஜ்ஜ்ஞாநம் நாநாபாவாந்பரிதக்விதாந்–வேத்தி ஸர்வேஷு பூதேஷு தஜ்ஜ்ஞாநம் வித்தி ராஜஸம்–৷৷18.21৷৷
ராக்ஷஸ ஞானம் -எதனால் ஜாதி முதலான வேறுபாடுகள் —உயரம் நிறம் போன்றவை- நாநா பாவம் ஜீவா சமூகம் -சரீரத்தால் வேறுபாடு -என்று அறியாமல் –
பசு பல வர்ணம் பால் வெண்மை -புல்லாங்குழல் -வேறே வேறே ஸ்வரம் ஒரே காத்து -ஆத்மா சரீரம் -இதே போலே

யத்து கரித்ஸ்நவதேகஸ்மிந்கார்யே ஸக்தமஹைதுகம்–அதத்த்வார்தவதல்பம் ச தத்தாமஸமுதாஹரிதம்–৷৷18.22৷৷
தாமஸ ஞானம் -இறந்தவர்கள் பூத கணங்களையும் பூஜித்து -கர்மங்கள் பண்ணி -/செயலும் தப்பு -சாதிக்கவும் முடியாது –
/காரணமே இல்லாமல் -அல்பமாக -சரீரம் தானே எல்லாம் என்று நினைத்து – பற்றி -செய்பவர்கள்

நியதம் ஸங்கரஹிதமராகத்வேஷத கரிதம்–அபலப்ரேப்ஸுநா கர்ம யத்தத்ஸாத்த்விகமுச்யதே–৷৷18.23৷৷
சாத்விக கர்மம் -சங்க ரஹிதம்-பற்று இல்லாமல் -கர்த்ருத்வ புத்தி -நியதம் க்ருதம் வர்ணாஸ்ரம கர்மங்கள் செய்து / பலனில் ஆசை இல்லாமல்
-த்ரிவித தியாகம் -/ புகழோ பழிப்போ என்று நினையாமல் -செய்யத் தகுந்தது என்பதற்காகவே செய்வது -/

யத்து காமேப்ஸுநா கர்ம ஸாஹங்காரேண வா புந–க்ரியதே பஹுலாயாஸம் தத்ராஜஸமுதாஹரிதம்–৷৷18.24৷৷
ராக்ஷஸ கர்மம் -ஆசை வைத்து -பலனை விரும்பி -அகங்காரத்துடன் -பெரு முயற்சி உடன் செய்து -ஹிரண்ய கசிபு ஆயிரம் ஆண்டு தபஸ்
-ராவணன் தலையை வெட்டி தபஸ் -இயற்கையில் ஏற்புடைய பகவல் லாபார்த்திக்கு சிரமம் இல்லையே -/பருவத்தில் ஈசனை பாடி -ஸூ ஆராதன் அன்றோ /

அநுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம் ஸாமநபேக்ஷ்ய ச பௌருஷம்–மோஹாதாரப்யதே கர்ம யத்தத்தாமஸமுச்யதே–৷৷18.25৷৷
தாமஸ -பின் தொடர்ந்து -துக்கம் வருமே -கர்மம் செய்வதால் பொருள்கள் அழியும் -ஜீவா ராசிகள் ஹிம்சை -இவற்றில் கண் வைக்காமல் -/
தனக்கு உள்ள செயல் திறனையும் நினைக்காமல் / எம்பெருமான் செய்விக்கிறான் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் –

முக்தஸங்கோநஹம் வாதீ தரித்யுத்ஸாஹஸமந்வித–ஸித்த்யஸித்த்யோர்நிர்விகார கர்தா ஸாத்த்விக உச்யதே–৷৷18.26৷৷
பலத்தில் ஆசை இல்லாமல் -நான் செய்ய வில்லை -அஹம் அவாதீ-பொறுமை செயல் திறன் -தடங்கல் வந்தாலும் தவிர்க்க ஒண்ணாத
துன்பம் பொறுத்து கொண்டு -மனம் சோர்வு அடையாமல் -திருவடி இலங்கை நிலையில் போலே -உத்ஸாகம் அடைந்து -/அவன் செயல்பாடு
என்ற எண்ணம் கொண்டு –சித்தி அடைவான் -/ஜெயம் தோல்வி பாதிப்பு இல்லாமல் -/ பலத்தில் ஆசை வைக்கவில்லையே -/

ராகீ கர்மபலப்ரேப்ஸுர்லுப்தோ ஹிஂஸாத்மகோஷுசி–ஹர்ஷஷோகாந்வித கர்தா ராஜஸ பரிகீர்தித–৷৷18.27৷৷
ராக்ஷஸ கர்த்தா -புகழில் ஆசை / பலனில் விருப்பம் / கருமி / ஹிம்சை செய்தெ கார்யம் / தேக சுத்தி இல்லாமல் / ஆனந்தம் துக்கம் கொண்டு /

அயுக்த ப்ராகரித ஸ்தப்த ஷடோ நைஷ்கரிதிகோலஸ–விஷாதீ தீர்கஸூத்ரீ ச கர்தா தாமஸ உச்யதே–৷৷18.28৷৷
தாமஸ கர்த்தா -சேராதவன் -தகுதி இல்லாதவன் -என்றபடி -சாமான்யன் -சாஸ்த்ர ஞானம் இல்லாதவன் -/லௌகிக விஷயங்களில் உழன்று –
/மனு -ஷத்ரிய வம்சம் -சூர்ய குலம் -மனு தர்ம சாஸ்திரம் மூட நம்பிக்கை இல்லையே /ஸ்தாப்த்தன் ஒன்றும் தெரியாமல் நிற்பவன்
-சட புத்தி -அபிசார கர்மங்கள் வைப்பு எடுப்பு / ராகு கால பூஜைகள் போல்வன / வஞ்சிக்கும் புத்தி / மந்த புத்தி /
மன வருத்தம் –தீர்கஸூத்ரீ-நீண்ட நாள் பிறருக்கு தீங்கு நினைத்து –

புத்தேர்பேதம் தரிதேஷ்சைவ குணதஸ்த்ரிவிதம் ஷ்ரரிணு–ப்ரோச்யமாநமஷேஷேண பரிதக்த்வேந தநஞ்ஜய–৷৷18.29৷৷
புத்தி –விவேக பூர்வக நிச்சய -உறுதியானவற்றில் அறிவு ஞானம் -அனுஷ்டானம் -உறுதி அறிவு அனுஷ்டானம் -மூன்று நிலைகள் /
புத்தியின் வேறுபாடுகள் -த்ருதி விடா முயற்சி உடன் தடங்கலை தாண்டி முடிக்கும் திட உணர்வு

ப்ரவரித்திம் ச நிவரித்திம் ச கார்யாகார்யே பயாபயே–பந்தம் மோக்ஷம் ச யா வேத்தி புத்தி ஸா பார்த ஸாத்த்விகீ–৷৷18.30৷৷
சாத்விக புத்தி -பிரவ்ருத்தி மார்க்கம் இவ்வுலக இன்பம் ஸ்வர்க்கம் வரை / நிவ்ருத்தி மோக்ஷம் விஷயம் /
பயப்பட- வேண்டாதது -பந்தம் எது மோக்ஷம் -என்ற உறுதியான புத்தி -இதனால் சாத்விக ஞானம் -அதனால் சாத்விக கர்மா -அதனால் சாத்விக பலன்

யயா தர்மமதர்மம் ச கார்யம் சாகார்யமேவ ச–அயதாவத்ப்ரஜாநாதி புத்தி ஸா பார்த ராஜஸீ–৷৷18.31৷৷
தர்மம் அதர்மம் மயங்கி -ராக்ஷஸ புத்தி -செய்யத் தக்கவை தகாதவை தெரியாமல் மயங்கி -புத்தி -உறுதி -தர்ம பூத ஞானம் தான் புத்தி என்பர் –

அதர்மம் தர்மமிதி யா மந்யதே தமஸாவரிதா–ஸர்வார்தாந்விபரீதாம் ஷ்ச புத்தி ஸா பார்த தாமஸீ–৷৷18.32৷৷
தாமஸ புத்தி -அதர்மமே தர்மம் என்று உறுதி -கீழே மயக்கம் தான் -இங்கு அதர்மமே தர்மம் -என்று திட புத்தி –எத்தனை அழிந்தாலும் மாற்றி கொள்ளாத புத்தி –
தமோ குணத்தால் சூழ்ந்து -விபரீதமாக -சித்தம் சாத்தியம் தப்பாக புரிந்து பூதம் பிரேத குணம் சாத்தியம் என்று கொண்டு -சூழல்

தரித்யா யயா தாரயதே மந ப்ராணேந்த்ரியக்ரியா–யோகேநாவ்யபிசாரிண்யா தரிதி ஸா பார்த ஸாத்த்விகீ–৷৷18.33৷৷
த்ருதி -எடுத்த செயலை நிறைவேற்றுதல் -சாத்விக -மனஸ் பிராணன் இந்திரியங்கள் மூன்றையும் -வேறு பயனை கருதாமல் –உபாசனத்தில் நிலை நிறுத்தி –

யயா து தர்மகாமார்தாந் தரித்யா தாரயதேர்ஜுந–ப்ரஸங்கேந பலாகாங்க்ஷீ தரிதி ஸா பார்த ராஜஸீ–৷৷18.34৷৷
ராக்ஷஸ த்ருதி -தர்மம் காமம் அர்த்தம் மட்டும் -கீழே மோக்ஷ பலன் -மனஸ் இந்திரியங்களை பலனை குறித்து இங்கு –

யயா ஸ்வப்நம் பயம் ஷோகம் விஷாதம் மதமேவ ச–ந விமுஞ்சதி துர்மேதா தரிதி ஸா பார்த தாமஸீ–৷৷18.35৷৷
தாமஸ த்ருதி -அதிக தூக்கம் பயம் அச்சம் கவலை -இவற்றுடன் செய்து -விரோதம் கொண்டு அஞ்சி /சோகம் -/
கவலை கர்வம் விடாமல் செய்யும் கர்மங்கள் -இதுவரை சாதனங்களை சொல்லி மேலே பலன்களை சொல்லுகிறார்

ஸுகம் த்விதாநீம் த்ரிவிதம் ஷ்ரரிணு மே பரதர்ஷப–அப்யாஸாத்ரமதே யத்ர துக்காந்தம் ச நிகச்சதி–৷৷18.36৷৷
சுகத்தையும் மூன்று -சாத்விக கர்மாக்களால் சாத்விக சுகம் -பத்து ஸ்லோகங்கள் பின்பு ஸ்ருணு பராக் பார்க்காமல் -கேள் –என்கிறான் –
நீண்ட நாள் பயிற்சியாய் -ஆனந்தம் பட்டு -சுகம் அனுபவிக்க சம்சார துக்கம் குறைந்து -போகுமே

யத்ததக்ரே விஷமிவ பரிணாமேமரிதோபமம்–தத்ஸுகஂ ஸாத்த்விகம் ப்ரோக்தமாத்மபுத்திப்ரஸாதஜம்–৷৷18.37৷৷
ஆத்ம புத்தி -ஆத்மா இடமே செலுத்திய மனஸ் -அதனாலே பிறந்த சுகம் —ஆரம்பத்தில் விஷம் போலே இருந்தாலும் -மேலே சுகம் அமிருதம் –

விஷயேந்த்ரியஸம் யோகாத்யத்ததக்ரேமரிதோபமம்–பரிணாமே விஷமிவ தத்ஸுகம் ராஜஸம் ஸ்மரிதம்–৷৷18.38৷৷
ஆரம்பம் அம்ருதம் -மேலே விஷம் ஆகுமே -ராக்ஷஸ சுகம் -நீடித்த இன்பம் கொடுக்காதே -ஆத்ம பந்துக்கள் உத்தேச்யம் நீண்ட சுகத்துக்கு —
விஷயாந்தரங்கள் -சம்யோகத்தால் வந்த சுகம் -நாள் பட நாள் பட துக்கம் –

யதக்ரே சாநுபந்தே ச ஸுகம் மோஹநமாத்மந–நித்ராலஸ்யப்ரமாதோத்தம் தத்தாமஸமுதாஹரிதம்–৷৷18.39৷৷
தாமஸ சுகம் –முதலிலும் முடிவிலும் -விஷம் -மோகம் -நித்ரா சோம்பல் -கவனம் இன்மை -தூண்ட –

ந ததஸ்தி பரிதிவ்யாம் வா திவி தேவேஷு வா புந–ஸத்த்வம் ப்ரகரிதிஜைர்முக்தம் யதேபி ஸ்யாத்த்ரபிர்குணை–৷৷18.40৷৷
முக்குணம் -முக்தி அடைந்த தத்துவமே இல்லையே -எல்லாம் அகப்பட்டவை -அவன் திருவடி பற்றியே வெளி வர முடியும் –

ப்ராஹ்மணக்ஷத்ரியவிஷாம் ஷூத்ராணாம் ச பரந்தப –கர்மாணி ப்ரவிபக்தாநி ஸ்வபாவப்ரபவைர்குணை–৷৷18.41৷৷
முன் வினையால் விளையும் குணங்கள் -பிரித்து விடப்பட்ட நான்கு வகைகள் -செயல்களையும்-குணம் அடிப்படையில் -பிரித்து கொடுக்கப் பட்டன
–குணம் வர்ணம் செயல் -மூன்று குணங்கள் நான்கு வர்ணங்கள்

ஷமோ தமஸ்தப ஷௌசம் க்ஷாந்திரார்ஜவமேவ ச–ஜ்ஞாநம் விஜ்ஞாநமாஸ்திக்யம் ப்ரஹ்மகர்ம ஸ்வபாவஜம்–৷৷18.42৷৷
சமம் வெளி இந்திரியங்கள் அடக்கி / தமம் மனஸ் அடக்கி /-சாந்த சம தமாதி குணங்கள் -/ தபஸ் சாஸ்த்ரா உபாசனம் ஏகாதசி –
தகுதி -உடம்பு சுத்தி / ஷாந்தி ஆர்ஜவம் / தத்வ ஞானம் பகவத் விஞ்ஞானம் /வேத உறுதி ஆஸ்திகம் வேதம் பிரமாணம் என்று ஒத்துக் கொள்பவன்
/ ப்ராஹ்மணர் கர்மாக்கள் இவை -சாத்வீகம் பூர்ணன் என்றபடி –

ஷௌர்யம் தேஜோ தரிதிர்தாக்ஷ்யம் யுத்தே சாப்யபலாயநம்–தாநமீஷ்வரபாவஷ்ச க்ஷாத்ரம் கர்ம ஸ்வபாவஜம்–৷৷18.43৷৷
பெரிய படைக்குள் காலங்கள் நுழைந்து -வெல்ல முடியாத தேஜஸ் / த்ருதி உறுதி உடைமை / செயல் திறமை / யுத்தம் புற முதுகு காட்டாமை /
தானம் / நியமிக்கும் திறல்/-ஷத்ரியன் ரஜஸ் குணம் கார்யங்கள் –

கரிஷிகௌரக்ஷ்யவாணிஜ்யம் வைஷ்யகர்ம ஸ்வபாவஜம்–பரிசர்யாத்மகம் கர்ம ஷூத்ரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம்–৷৷18.44৷৷
வைசியன் -ரஜஸ் தமோ குணம் கலவை / வியாபாரம் /மூவருக்கு உதவி சூத்ரன் -கர்மங்கள்பண்ணி மெய் வகிருந்து சோகம் இருப்பவன் சூத்ரன்
-முதல் மூவருக்கும் இவன் வேண்டும் -அவர்கள் சோகத்தை போக்குவதால் சூத்ரன் –
போதனம் ரக்ஷணம் போஷணம் சேவகம் நால்வருக்கும் – சர்மா வர்மா குப்தா தாஸ்யன் பேர் வாசி -பேர் குணம் வியாபாரம் வாசி
தாசர் பிள்ளை உறங்கா வல்லி தாசர் சூத்ர வர்ணம் -பரம வைஷ்ணவர் -பிரபன்னன் -இவை தாண்டி -ராமானுஜ தாசன்
-குலம் தங்கு சாதிகள் -நான்கையும் தாங்கும் குலம்-ஈர் இரண்டில் ஒன்றிலும் பிறந்திலேன் –

ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்யபிரத ஸம் ஸித்திம் லபதே நர–ஸ்வகர்மநிரத ஸித்திம் யதா விந்ததி தச்சரிணு–৷৷18.45৷৷
கேள் -தங்கள் தங்கள் கர்மங்களில் ஆசை நிலை நின்று மோக்ஷம் அடைகிறார்கள் -கர்மங்களில் நிலை நின்றவன் சித்தி அடைவது எப்படி
-2-அத்யாயம் தொடங்கிய இடம் மீண்டும் இங்கு -கர்மா யோகம் பண்ணி –

யதம் ப்ரவரித்திர்பூதாநாம் யேந ஸர்வமிதம் ததம்.–ஸ்வகர்மணா தமப்யர்ச்ய ஸித்திம் விந்ததி மாநவ—৷৷18.46৷৷
முக்தி -அடைகிறான் -எவன் இடம் இருந்து ஜீவ ராசிகள் உத்பத்தியோ அடைகின்றனவோ வியாபிக்க பட்டு இருக்கிறதோ
-அந்த பரம் பொருளை -அர்ச்சனை பண்ணி -வர்ணாஸ்ரம கர்மாக்களில் புஷபம் அர்ச்சனை -பிரித்து விட்டு –

ஷ்ரேயாந்ஸ்வதர்மோ விகுண பரதர்மாத்ஸ்வநுஷ்டிதாத்–ஸ்வபாவநியதம் கர்ம குர்வந்நாப்நோதி கில்பிஷம்–৷৷18.47৷৷
வர்ணாஸ்ரமமே கர்மா யோகம் -14-வகை கீழே பார்த்தோம் தீர்த்த யாத்திரை போல்வன -பரிணமித்து பரம பக்தி வரை -உயர்ந்தது
-தன கர்மா உயர்ந்தது -குறைவாக செய்யப் பட்டாலும் இதுவே உயர்ந்தது -பர தர்மம் ஞான யோகம் -நன்றாக அனுஷ்ட்டிடிக்கப் பட்டத்தை விட -இதுவே பழகியது —

ஸஹஜம் கர்ம கௌந்தேய ஸதோஷமபி ந த்யஜேத்–ஸர்வாரம்பா ஹி தோஷேண தூமேநாக்நிரிவாவரிதா–৷৷18.48৷৷
தோஷம் -இங்கு உடம்பு வருத்தம் ஞான யோகம் இந்திரியம் அடக்குவது கஷ்டம் -இதுவே சகஜம் -ஆயாசம் வந்தாலும் விட முடியாதே
-எதை ஆரம்பித்தாலும் கர்மா ஞான -அக்னியில் புகை போலே ஆயாசம் இருக்குமே

அஸக்தபுத்தி ஸர்வத்ர ஜிதாத்மா விகதஸ்பரிஹ–நைஷ்கர்ம்யஸித்திம் பரமாம் ஸந்யாஸேநாதிகச்சதி–৷৷18.49৷৷
ஞான யோகம் மூலம் அடையும் தியான நிஷ்டையும் கர்மா யோகத்தால் கிட்டும் -கர்மா யோகத்துக்குள் ஞான பாகம் உண்டே
-கர்மா என்னது இல்லை பலன் என்னது இல்லை ஞானமே தியானத்தின் மூட்டும் –நைஷ்கர்ம்யஸித்திம் -தியாகத்தால் கிட்டும் -த்ரிவித தியாகம் -சந்நியாசம் –

ஸித்திம் ப்ராப்தோ யதா ப்ரஹ்ம ததாப்நோதி நிபோத மே–ஸமாஸேநைவ கௌந்தேய நிஷ்டா ஜ்ஞாநஸ்ய யா பரா–৷৷18.50৷৷
புத்த்யா விஷுத்தயா யுக்தோ தரித்யாத்மாநம் நியம்ய ச–ஷப்தாதீந் விஷயாம் ஸ்த்யக்த்வா ராகத்வேஷௌ வ்யுதஸ்ய ச–৷৷18.51৷৷
விவிக்தஸேவீ லக்வாஷீ யதவாக்காயமாநஸ–த்யாநயோகபரோ நித்யம் வைராக்யம் ஸமுபாஷ்ரித–৷৷18.52৷
அஹங்காரம் பலம் தர்பம் காமம் க்ரோதம் பரிக்ரஹம்–விமுச்ய நிர்மம ஷாந்தோ ப்ரஹ்மபூயாய கல்பதே–৷৷18.53৷৷
ப்ரஹ்மபூத ப்ரஸந்நாத்மா ந ஷோசதி ந காங்க்ஷதி–ஸம ஸர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம்–৷৷18.54৷৷
ஆத்மதியானத்துக்கு -சுருக்கமாக சொல்கிறேன் கேள் –ஆத்ம சாஷாத்காரம் பற்றி -புத்தி -உண்மையான கலக்கம் அற்ற புத்தி சாத்விக த்ருதி
-சப்தாதி விஷயாந்தரங்கள் -விருப்பு வெறுப்பு தொலைத்து -ஏகாந்தமான இடத்தில் -குறைந்த உணவு உண்டு
-அடக்கப்பட்ட வாக்கு காயம் மனஸ்-த்யான யோகம் -நித்ய வைராக்யம் கொண்டு அஹங்காரம் பலம் வாசனை -கர்வம் பேராசை கோபம் உறவுகளை விட்டு
-நிர்மம -சாந்தமாக ஆத்மாவே இனியது ப்ரஹ்மம் ஆத்ம அனுபவம் பெறுகிறான் –
என்னை தவிர வேறு ஒன்றில் விருப்பம் இல்லாமல் -சம புத்தி கொண்டு என் பக்தியையும் பெறுகிறான் –
ஆத்ம சாஷாத்காரம் -உண்மை அறிவை பெற்று த்யானம் -பரமாத்மாவுக்கு சரீரம் சேஷ பூதன் நினைக்க நினைக்க -மாறுவான்
-ஞான ஆனந்த மயன் விட சேஷத்வமே பிரதானம் -இது முதல் படி -பக்தியில் மூட்டும் –
என் விஷயமான உயர்ந்த பக்தியை அடைகிறான் -மனஸ் கலங்காமல் -என்னையே நினைத்து -மற்றவை பற்றி நினைக்காமல் விரும்பாமல் -சமமாக ஜீவராசிகளை நினைத்து
எட்டு காரணங்கள்-1 – -ஈஸ்வரன் என்று புரிந்து -ஆட்சி செலுத்துபன் அவனே –/-2-காரண வஸ்துவை த்யானம் பண்ண சுருதிகள் சொல்லுமே -நிகில ஜகத் உதயலய லீலா -/
-3-நிரஸ்த நிகில தோஷ அகில ஹேய ப்ரத்ய நீக்கம் கல்யாண ஏக குணாத்மகம்/ பரம பாவ்யம் பவித்ராணாம் -மண்கலன்களுக்கு இருப்பிடம்
-4- அனவதிக அதிசய -இதம் பூர்ணம் -சர்வம் பூர்வம் -/-5-அழகுக்கு குறை இல்லையே அம்ருத லாவண்யா சாகரம் அன்றோ
-6-ஸ்ரீ யபதி -மூவர் ஆளும் உலகமும் மூன்று -நடுவாக வீற்று இருக்கும் நாயகன் /-7-புண்டரீக நாயகன் -கீழே லாவண்யம் இங்கு ஸுந்தர்யம்-
-அமலங்களாக விழிக்கும் -கமலக் கண்ணன் -தூது செய் கண்கள் -ஜிதந்தே புண்டரீகாஷா /-8-ஸ்வாமி -இந்த காரணங்களால் –
தன்னடையே பரமாத்மா சிந்தனைக்கு கூட்டி செல்லும் -தேகமே எல்லாம் என்ற நினைவு மாறுவது தான் கஷ்டம் —

பக்த்யா மாமபிஜாநாதி யாவாந்யஷ்சாஸ்மி தத்த்வத–ததோ மாம் தத்த்வதோ ஜ்ஞாத்வா விஷதே ததநந்தரம்–৷৷18.55৷৷
மேலே மேலே பக்தி முற்றும் -பர பக்தி -அத்ருஷ்டார்த்த பிரத்யக்ஷ அபி நிவேசம் -ஆசை ஏற்படும் / பர ஞானம் -சாஷாத்காரம் பண்ணி அனுபவிக்க /
பரம பக்தி புனர் விஸ்லேஷ பீருத்வம் கிடைத்த அனுபவம் விலகுமோ என்று துடிக்க வைக்கும் /ஞான தரிசன பிராப்தி அவஸ்தைகள் /
யஹா அஸ்மி யாராக -எப்படிப்பட்டவனாக -இன்னான் இணையான் –ஸ்வரூப நிரூபிக்க தர்மம் -நிரூபித்த ஸ்வரூப விசேஷணங்கள்-இரண்டையும் அறிகிறான் பர பக்தி
சத்யம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா -இன்னான் -நிர்விகார தத்வம் ஞான மயம் அந்தம் அற்றவன் -ஞான பல -இத்யாதி இணையான் -அறிந்து கொண்டு
என்னை பெற பக்தியால் தெரிந்து கொள்கிறான் -அதற்கு பின் உண்மையாக தெரிந்து அடைய ஆசை கொள்கிறான்
-ஞாத்வா பர ஞானம் -ஞானம் முற்றி முற்றி தர்சன சாஷாத்கார அவஸ்தை -மேலே பரம பக்தி அடைந்து என்னை அனுபவிக்கிறான் –

ஸர்வகர்மாண்யபி ஸதா குர்வாணோ மத்வ்யபாஷ்ரய–மத்ப்ரஸாதாதவாப்நோதி ஷாஷ்வதம் பதமவ்யயம்–৷৷18.56৷৷
யுத்தம் செய்தால் எப்படி கர்மா யோகம் –சாஸ்வதம் பதமவ்யயம்-குறைவற்ற அழிவற்ற ஸ்ரீ வைகுண்டம் அடைகிறான் -என்னுடைய பிரசாதத்தாலே –
முக்தி யுத்தமோ பக்தியோ கொடுக்காதே -பரம சேதனன் சர்வேஸ்வரன் -கொடுப்பவன் கண்ணன் என்கிற எண்ணமே வேண்டும்
கத்ய த்ரயம் -சர்வ அபதாரம் க்ஷமஸ்வ -ஏதோ பிரகாரத்தில் த்வயம் -சரண் என்னுடைய தையை ஒன்றாலே
-மதியே ஏவ தயையா கேவலம் -சங்கைக்கு இடம் இல்லாமல் -என்னுடைய -தயை மட்டுமே உமக்கு கொடுக்கும்
வர்ணாஸ்ரமம் செய்ய செய்ய அவனுக்கு ப்ரீதி -தயை கிட்டுமே-
பக்தி யோகத்தில் பக்தி பண்ணினால் கிருபையால் முக்தி -பிரவ்ருத்தி மார்க்கம் -பிரபத்தி நிவ்ருத்தி மார்க்கம் –
யுத்தம் காம்ய கர்மம் எப்படி பலனை கொடுக்கும் சங்கை -த்ரிவித த்யாகத்துடன் செய்வதால் -கர்த்ருத்வம் அவன் இடம் சமர்ப்பித்து -பலன் பெறுகிறான்

சேதஸா ஸர்வகர்மாணி மயி ஸஂந்யஸ்ய மத்பர–புத்தியோகமுபாஷ்ரித்ய மச்சித்த ஸததம் பவ–৷৷18.57৷৷
யுத்தத்தில் மூட்டுகிறார் -சொல்ல வேண்டியது எல்லாம் சொல்லிய பின்பு -மனசால் புத்தியால் -அவன் நடத்துகிறான் என்ற நினைவுடன்
-கர்ம பலன் அவன் இடம் -அவன் முக விலாசம் பலன் –அவன் இடம் நெஞ்சை செலுத்து -சர்வ துர்க்கங்களையும் கடந்து
-ஜல துர்க்கம் போலே சம்சார ஆர்ணவம் தாண்டி -புத்தி யோகம் -த்ரிவித த்யாகத்துடன் –

மச்சித்த ஸர்வதுர்காணி மத்ப்ரஸாதாத்தரிஷ்யஸி–அத சேத்த்வமஹங்காராந்ந ஷ்ரோஷ்யஸி விநங்க்ஷ்யஸி–৷৷18.58৷৷
சர்வ தியாகம் இல்லாமல் -வீணாக போகிறாய் -என் இடம் நெஞ்சை செலுத்தி -என் பிரசாதத்தாலே தாண்டுகிறாய் -தாண்டுவிக்கிறான் நாம் செய்வதில் ப்ரீதி அடைந்து –
ஒரு வேலை அஹங்காரத்தால் -நானே செய்கிறேன் என்று -நான் சொல்வதை காது கொடுத்து கெடுக்காமல் இருந்தால் -சம்சாரத்தில் மாறி மாறி உழல்வாய்

யதஹங்காரமாஷ்ரித்ய ந யோத்ஸ்ய இதி மந்யஸே–மித்யைஷ வ்யவஸாயஸ்தே ப்ரகரிதிஸ்த்வாம் நியோக்ஷ்யதி–৷৷18.59৷৷
நான் சொல்வதை கெடுக்காமல் இருந்தாலும் யுத்தம் செய்வாய் -சம்சாரம் கிட்டும் -நான் சொல்வதை கேட்டு செய்தால் மோக்ஷம் –
விவசாயம் உறுதி -மித்யையாகும் -உன்னை பிரகிருதி தூண்டுவிக்கும் -இயற்க்கை -ஷத்ரியம் ரஜோ குணம் சண்டை போட வைக்கும் –
உன் ஸ்வ பாவமே உன்னை சண்டை போட வைக்கும் ஓடினால் பேடி என்பர் -கேட்டதும் நீ என்ன செய்வாய் -காண்டீபம் தர்மர் குறை சொல்ல பொறுக்காதவன் அன்றோ நீ
-கர்ணன் துரியோதனன் கேலி பண்ண ரஜோ குணம் தூண்ட -ராஜ்ஜியம் வேண்டும் இவர்களை தண்டிப்போம் என்ற புத்தியுடன் செய்வாய்
-இதில் எது என்பதை நீயே முடிவு பண்ணு

ஸ்வபாவஜேந கௌந்தேய நிபத்த ஸ்வேந கர்மணா–கர்தும் நேச்சஸி யந்மோஹாத்கரிஷ்யஸ்யவஷோபி தத்–৷৷18.60৷৷
ஸ்வ பாவம் -முன் வினையால் -வாசனை ருசி -கட்டுப்பட்டு -உனது சாதுர்யம் வீரம் கர்மம் -சம்சாரத்தில் கட்டுண்டு -மோகத்தால்
யுத்தம் செய்யாமல் நீ விலகி இருந்தாலும் -நீ நினைத்தால் கூட உன்னை அறியாமல் யுத்தம் செய்வாய் -ரஜோ குணம் தூண்ட செய்வாய் –

ஈஷ்வர ஸர்வபூதாநாம் ஹரித்தேஷேர்ஜுந திஷ்டதி–ப்ராமயந்ஸர்வபூதாநி யந்த்ராரூடாநி மாயயா–৷৷18.61৷৷
நானே செய்வேன் என்றால் நீ தூண்டுகிறாய் என்று எதனால் சொன்னாய் -ஈஸ்வரன் -நியமிக்கிறவன் -சர்வ ஜீவ ராசிகளுக்கு ஹிருதய பிரதேசம்
-சிந்தனம் உதயம் ஆகும் இடம் -நானே உள்ளேன் –இருந்து ஞானம் ஸ்மரணம் மறதி மூன்றையும் நானே செலுத்துகிறேன் முன்பே சொன்னேன் —
யந்த்ரம் -பிரகிருதி கார்யமான சரீரம் -அதில் ஏற்றி வைத்த ஆத்மா -மாயா சக்தியால் -முக்குணங்களில் ஈடுபடுத்தி -முக்குணம் தகுந்த படி நடத்துகிறேன்
-எத்தை செய்தாலும் என் ஆட்சியால் -சாமான்ய காரணம் பகவான் தான் -விசேஷ கார்யம் கர்மா அன்றோ

தமேவ ஷரணம் கச்ச ஸர்வபாவேந பாரத–தத்ப்ரஸாதாத்பராம் ஷாந்திம் ஸ்தாநம் ப்ராப்ஸ்யஸி ஷாஷ்வதம்–৷৷18.62৷৷
நானே விடுவிக்க வேண்டும் -செய்ய வேண்டியதை சொல்கிறேன் -இது தான் சரம ஸ்லோகம் -தெளிந்த நீரோட்டம் போலே உபதேசம் இது வரை –
அதன் படி நடக்க வில்லை -மாற்றி மேலே –18–64-வந்தது –
தமேவ -அந்த என்னையே -சரணமாக பற்றி விடு –/ஸர்வபாவேந- எல்லா பாவத்தாலும் என்னையே உபாயம் உபேயம் தாரக போஷக போக்யம் அந்தர்யாமியாக பற்று
-/ சித்த உபாயம் அன்றோ –அவனாலே அவனை அடைகிறோம் –அந்த அனுக்ரஹத்தாலே பரமமான சாந்தி கர்மா பந்தம் விடு பட்டு
ஸ்ரீ வைகுண்டம் அடைவாய் -சாஸ்வதம் -நித்ய விபூதி -சரணாகதி முக்கிய கருத்து இது தானே –
பலத்தின் சமீபத்தில் அழைத்து செல்வது உபாயம் -தாது -அர்த்தம்– பக்தி உபாயம் சாதிய உபாயம் -பகவானே உபாயம் சித்த உபாயம் –
மோக்ஷம் பலன் கொடுப்பது அவனே -பக்தி யோகத்தால் ப்ரீதி அடைந்து பலத்தை அவன் தானே அளிக்க வேண்டும் —
நான் செய்து பதிலுக்கு அவன் செய்தால் வியாபாரம் -ஆகுமே -பிதா பிராப்தி ஸ்வாமி -ஸ்வரூபம் இருவருக்கும் கொத்தை ஆகுமே /
ரஷிப்பது ஸ்வ பாவம் -பிரபாவம் இல்லையே -இயற்க்கை என்றவாறு -இரண்டும் இருவருக்கும் ஸ்வரூபம் -ஸ்வாதந்திரம் தலை தூக்கக் கூடாதே
-அசித்வத் பாரதந்தர்யம் வேண்டுமே -/ பக்தி யோகம் செய்ய தக்கது இல்லை இதனாலே -மேம் பொருள் போக விட்டு -வாழும் சோம்பரை யுகத்தி போலும் –
நீயே உபாயமாக இருப்பாய் என்ற பிரார்த்தனையை சரணாகதி -தமேவ ஷரணம் கச்ச-சரணம் உபாயம் க்ருஹம் ரக்ஷணம் -சரணாலயம் க்ருஹம் இல்லம் வீடு /
உபாயம் -பலத்துக்கு அருகில் அவரே கூட்டிப் போவார் /ஸ்வரோபா அனுரூபம் சரணாகதி -சரணம் இதி கதி -சரணம் என்று வந்து விடுவது தானே –கத்யர்த்த புத்யர்த்த
உபாயம் அனுஷ்ட்டிக்க வேண்டிய பொறுப்பும் உம்மது–விலக்காமை அத்வேஷம் -தடுப்பை நீக்கினால் போதுமே
-அவன் நினைவு எப்பொழுதும் உண்டு -அது கார்யகரம் ஆவது இவன் நினைவு மாறினால் தானே -பர்த்ரு போகத்தை விலைக்கு உறுப்பு ஆக்குமா போலே –
தடுப்பை நீக்குவதே சரணாகதி -/ப்ரஹ்மமே உபாயம் என்ற நினைவு வேண்டும் என்னில்-நினைவும் உபாயம் இல்லை -பக்தி பிராப்ய ருசியில் மூட்டும் –
சரணாகதர்களுக்கும் பக்தி வேண்டும் –பக்தி உபாயம் என்ற எண்ணத்தை மட்டும் விடடார்கள் -ஸ்வயம் பிரயோஜனமாக பக்தி உண்டு என்றவாறு –
வனத்திடை ஏரியாம் இயற்றி இது வல்லால் –மழை பெய்விப்பார் யார் -மேகத்தின் கருணையால் மழை போலே —
சம்சார பயம் கண்டு சோகம் -அதிகாரிக்கு லக்ஷணம் -பலன் சோகம் நிவ்ருத்தி -சோகம் இல்லை என்றால் பலிக்காது
-பின் சோகம் இல்லாமல் இருப்பதும் சரணாகதி லக்ஷணம் -இதோ சரணம் -என்று சொல்லி இருந்தால் ஸ்ரீ கீதை முடிந்து இருக்கும் -சொல்ல வில்லையே –

இதி தே ஜ்ஞாநமாக்யாதம் குஹ்யாத்குஹ்யதரம் மயா–விமரிஷ்யைததஷேஷேண யதேச்சஸி ததா குரு–৷৷18.63৷৷
என்னால் ரஹஸ்யங்களில் ரஹஸ்ய சாஸ்திரம் -மோக்ஷ சாதனம் என்னால் சொல்லப் பட்டது –2-
-12-வரை இது வரை சொன்னதை ஆராய்ந்து நீ உன் செயல்பாட்டை முடிவு செய்து கொள்- உன் தகுதிக்கு தக்க படி செய் -ஆசைப்பட்ட படி செய் என்றால்
-யுத்த பூமியில் இருந்து ஓடுவது தானே -என்னில் நான் சொன்ன வழிகளில் ஒன்றை தானே தேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் –
சொல்லி மௌனமாக கண்ணன் -இருக்க -சரணாகதியை அர்ஜுனனுக்கு ருசி இல்லை
-சோகம் வேண்டும் என் கையில் ஒன்றும் இல்லை ஸ்வாதந்த்ர லேசம் கூடாதே -ஷத்ரியன் ஒன்றும் பண்ணாமல் இருக்க முடியாதே
-முகத்தை பார்த்து பக்தி யோகம் தான் இவனுக்கு -சரணாகதி இல்லை என்று உணர்ந்து மேலே அருளிச் செய்கிறான்

ஸர்வகுஹ்யதமம் பூய ஷ்ரரிணு மே பரமம் வச–இஷ்டோஸி மே தரிடமிதி ததோ வக்ஷ்யாமி தே ஹிதம்–৷৷18.64৷৷
ஹிதமானதை சொல்கிறேன் -மிக நெருங்கிய இனியவனாக உள்ளாய் -ரஹஸ்யம் -மறுபடியும் சொல்கிறேன்
-இந்த பக்தி யோகத்தை -9-அத்யாயம் கடைசி ஸ்லோகம் -முன்பே சொன்னேன் அதனால் பூய -மறுபடியும் -சொல்கிறேன் என்கிறான்

மந்மநா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜீ மாம் நமஸ்குரு–மாமேவைஷ்யஸி ஸத்யம் தே ப்ரதிஜாநே ப்ரியோஸி மே–৷৷18.65৷৷
சத்யம் இட்டு ப்ரதிஞ்ஜை செய்து அன்றோ அருளிச் செய்கிறான் -நீ இனியவன் -என்னை அடைவாய் -/
உனக்கு நல்லது பக்தி யோகம் தான் -இதற்கும் சோகபி பட்டான் -அதனால் மேல் ஸ்லோகம் –
முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும் தர்மம் அதர்மம் மயக்கம் தாசன் சிஷ்யன் / கீழ் தேவன் அசுரர் விபாகம் கேட்டு சோகம் -இங்கு மூன்றாவது சோகம்

ஸர்வ தர்மாந் பரித்யஜ்ய மாமேகம் ஷரணம் வ்ரஜ–அஹம் த்வா ஸர்வ பாபேப்யோ மோக் ஷயிஷ்யாமி மா ஷுச–৷৷18.66৷৷

சோகப் படாதே –சரணாகதி விரிவாக கீழே பார்த்தோம் -/என்னை ஒருவனையே பற்று-சர்வ தடங்கலாக உள்ள எல்லா பாபங்களில் இருந்தும்
விடுவிப்பேன் சோகப் படாதே -பாபங்கள் இருந்ததே என்று தானே சோகப் பட்டு இருக்க வேண்டும் -பக்தி பண்ண -ஆரம்ப விரோதிகள் இருக்குமே
-ஆரம்பிக்கவே முடியாதே –அதை கண்டு பயந்து சோகம் –
வர்ணாஸ்ரம கர்மங்கள் பண்ணி கொண்டே பலன்களை விட்டு -சர்வ தர்ம பல பரித்யாகம் -என்னையே கர்த்தா -ஆராதனாக பற்று -என்றவாறு –
பாபங்களை போக்கும் பிராயச்சித்த தர்மங்களையும் கண்டு பயப்பட்டு சோகம் -இங்கு அவற்றையும் விட்டு -அந்த ஸ்தானத்தில் சரணாகதி என்றவாறு –
பக்தி தான் ஸ்ரீ கீதா சாஸ்திரம் உபாயம் -அர்ஜுனனுக்கு ஏற்ற உபதேசம் -அங்க பிரபத்தி என்றவாறு -பிரதான உபாயம் பக்தி யோகம் –
தடங்கலை போக்கி பக்தி தொடங்கி-பக்தி ஒன்றினால் அடையப் படுகிறேன் -ஸ்ரீ கீதா வாக்கியம் –
ரஹஸ்ய த்ரயம் -அர்த்தம் ஸ்வ தந்த்ர பிரபத்தி –
கர்மா ஞான பக்தி யோகங்களை விட்டு -என்னை சரண் அடைந்து -பண்ணின எண்ணத்தையும் உபாயமாக எண்ணாமல் -என்னை அடைய தடங்கலாக
உள்ள எல்லா பாபங்களையும் கண்டு சோகப் படாதே -இங்கு சோகம் –
இவன் சர்வாத்மா -ஞானம் வந்த பின்பு -ஆராய்ந்த பின் உனக்கு எது சரி -அத்தை செய் -இது தான் பொறுப்பை தலையில் வைத்த சோகம்
-நான் ஸ்வரூப அனுரூபமாக அன்றோ பண்ண வேண்டும் –
பிராரப்த கர்மாக்கள் பக்தி யோகனுக்கு முடிக்க மாட்டார் -பிரபன்னனுக்கு அனைத்தையும் -இந்த சரீரம் தான் கடைசி சரீரம்
-சீக்கிரம் பலம் -பஹு ஆனந்தம் -அன்றோ –
கர்மா ஞான பக்தி யோகங்கள் கைங்கர்ய ரூபமாக செய்வான் பிரபன்னன் -உபாய புத்தியால் இல்லை
மாம் -ஸுலப்ய பரம்-ஆஸ்ரயண ஸுகர்ய ஆபாத குணங்கள் / அஹம் -பரத்வ பரம்- -ஆஸ்ரய கார்ய ஆபாத குணங்கள் /

இதம் தே நாதபஸ்காய நாபக்தாய கதாசந–ந சாஷுஷ்ரூஷவே வாச்யம் ந ச மாம் யோப்யஸூயதி–৷৷18.67৷৷
தபம் இல்லாதவனுக்கு சொல்லாதே =-பக்தி இல்லாதவன் -ஆசை இல்லாதவன் -சொல்லாதே அஸூயை உள்ளவனுக்கு சொல்லாதே –
திரௌபதி விரிந்த குழல் முடிப்பதே இவனுக்கு லஷ்யம் -அதனால் ரஹஸ்யம் முற்றத்தில் கொட்டு விட்டு பதண் பதண் என்கிறான் –

ய இமம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி-பக்தம் மயி பராம் கரித்வா மாமேவைஷ்யத்யஸம் ஷய–৷৷18.68৷৷
குஹ்யம் -சாஸ்திரம் -பக்தர்கள் இடம் வியாக்யானம் செய்தால் -ஸ்வயம் பிரயோஜனமாக பக்தி இதுவே உண்டாக்கும் -ஐந்தாவது உபாயம் இது
-சரமதமமான உபாயம் அன்றோ இது -சங்கை இல்லாமல் -நான் சொல்லியபடி சொல்லி பலன் கெடுபவர் பெறுவார்

ந ச தஸ்மாந்மநுஷ்யேஷு கஷ்சந்மே ப்ரியகரித்தம–பவிதா ந ச மே தஸ்மாதந்ய ப்ரியதரோ புவி–৷৷18.69৷৷
கீதா சொல்பவனை விட யாரும் எனக்கு பிரிய தமன் இல்லை -நேற்றும் நாளையும் இதுவே –

அத்யேஷ்யதே ச ய இமம் தர்ம்யம் ஸம் வாதமாவயோ–ஜ்ஞாநயஜ்ஞேந தேநாஹமிஷ்ட ஸ்யாமிதி மே மதி–৷৷18.70৷৷
இது என் மதி -அத்யயனம் பண்ணுபவன் -உனக்கும் எனக்கும் நடந்த வார்த்தா லாபம் -ஞான யாகம் தான் இது -நான் பூஜிக்கப் பட்டவன் ஆகிறேன் –

ஷ்ரத்தாவாநநஸூயஷ்ச ஷ்ரரிணுயாதபி யோ நர–ஸோபி முக்த ஷுபா ல்லோகாந்ப்ராப்நுயாத்புண்யகர்மணாம்–৷৷18.71৷৷
கேட்பவனும் சம்சார காட்டில் இருந்து முக்தன் ஆகிறான் –
புண்ய கர்மாக்கள் பண்ணும் பக்தர் கூட்டங்கள் -அடியார் குழாங்கள் இடம் சேர்ந்து பரம புருஷார்த்த மோக்ஷம் பெறுவார்கள்

கச்சிதேதச்ச்ருதம் பார்த த்வயைகாக்ரேண சேதஸா–கச்சிதஜ்ஞாநஸம் மோஹ ப்ரநஷ்டஸ்தே தநஞ்ஜய–৷৷18.72৷৷-
பார்த்தா தனஞ்சயன் ஒரு நிலை பட்ட மநஸால் கேட்டாயா -அறிவின்மையால் பெற்ற மயக்கம் போனதா –

அர்ஜுந உவாச-
நஷ்டோ மோஹ ஸ்மரிதிர்லப்தா த்வத்ப்ரஸாதாந்மயாச்யுத–ஸ்திதோஸ்மி கதஸந்தேஹ கரிஷ்யே வசநம் தவ–৷৷18.73৷৷
மோகம் போனது -தேஹாத்ம அபிமானம் -யுத்தம் பண்ணினால் மோக்ஷம் கிடைக்காது மோகம் போனது -ஆத்மா தான் எல்லாம் பக்தி யோகம் அறிந்தேன்
உன் பிரசாதத்தால் பெற்றேன் -சிஷித்து அருளினாய் -சங்கைகள் எல்லாம் தீர்ந்தேன்
-உன் வாக்கியம் கேட்டு காண்டீபம் எடுக்கிறேன் -இதற்க்கு தானே இவ்வளவும் அருளினான் –

ஸஞ்ஜய உவாச-
இத்யஹம் வாஸுதேவஸ்ய பார்தஸ்ய ச மஹாத்மந–ஸம் வாதமிமமஷ்ரௌஷமத்புதம் ரோமஹர்ஷணம்–৷৷18.74৷৷
அத்புதம் -மயிர் கூச்சு எரிந்து உள்ளேன் -கேட்டேன் -வாஸூ தேவனும் பார்தனும் பேசிய தெய்வத் தன்மை மிக்க சம்வாதம்
-வேத வியாசர் பிரசாதத்தால் கேட்கப் பெற்றேன்

வ்யாஸப்ரஸாதாச்ச்ருதவாநேதத்குஹ்யமஹம் பரம்–யோகம் யோகேஷ்வராத்கரிஷ்ணாத்ஸாக்ஷாத்கதயத ஸ்வயம்–৷৷18.75৷৷
வியாச பிரசாதத்தால் -கேட்க்கும் பாக்யம் பெற்றேன் -மிக ரஹஸ்யமான -இத்தை யோகங்களை யோகேஸ்வரன் அவனே அருளிச் செய்ய அன்றோ கேட்க பெற்றேன்

ராஜந்ஸம் ஸ்மரித்ய ஸம் ஸ்மரித்ய ஸம் வாதமிமமத்புதம்–கேஷவார்ஜுநயோ புண்யம் ஹரிஷ்யாமி ச முஹுர்முஹு–৷৷18.76৷৷
கேள்விக்கு எனக்கு தகுதி இல்லை -நினைத்து நினைத்து அத்புதம் கேசவன் அர்ஜுனன் -புண்யம் தெய்வ தன்மை-மிக்க சம்வாதம்
-நினைக்க நினைக்க மிக்க ஆனந்தப் படுகிறேன்

தச்ச ஸம் ஸ்மரித்ய ஸம் ஸ்மரித்ய ரூபமத்யத்புதம் ஹரே–விஸ்மயோ மே மஹாந் ராஜந் ஹரிஷ்யாமி ச புந புந–৷৷18.77৷৷
உயர்ந்த விஸ்வரூபம் ஒன்றையே நினைக்க ஆனந்தம் -எதுவும் பண்ண வேண்டாம் -நினைத்து நினைத்து
அதி அத்புத ரூபம் -விராட் ஸ்வரூபம் -ஆனந்தப் படுகிறேன்

யத்ர யோகேஷ்வர கரிஷ்ணோ யத்ர பார்தோ தநுர்தர–தத்ர ஷ்ரீர்விஜயோ பூதிர்த்ருவா நீதிர்மதிர்மம–৷৷18.78৷৷
முதல் கேள்விக்கு இங்கு பதில் -யார்க்கு வாழ்ச்சி -நேராக சொல்லாமல் எங்கு கண்ணனோ அர்ஜுனனோ அங்கே வெற்றி
-காண்டீபம் தரித்த -யோகேஸ்வரன் சேர்த்தி இங்கு தான் வெற்றி நிச்சயம்
தர்மங்கள் வெற்றி வைபவம் செல்வம் இங்கு தான் இது என்னுடைய அபிப்ராயம் -கிருஷ்ண அனுக்ரஹம் தான் வெற்றி கொடுக்கும்
-அது இல்லாமல் நீ கிட்டே போகிறாய் என்று த்ருதராஷ்ட்ரனுக்கு சொல்லி நிகாமிக்கிறார்
ஸ்ரீ கீதா சாஸ்திரம் கேட்டால் தேர் கடாவிய கனை கழல் பெறப் பெறுவோம்

——————————————————

கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: