ஸ்ரீ கீதா ஸ்லோகங்கள் — -5—-கர்ம சந்யாச யோகம் —

ஜ்ஞான கர்மாத்மிகே நிஷ்டே யோக லஷ்யே ஸூ ஸம்ஸ்க்ருதே
ஆத்மாநுபூதி சித்த்யர்த்தே பூர்வ ஷட்கே ந சோதிதே –ஸ்ரீ கீதார்த்த சங்க்ரஹம் –2-

ஜீவாத்ம சாஷாத்காரம் -யோகத்தை அடையும் விதத்தையும் -ஆத்ம அனுபவத்தை அடையும் விதத்தையும்-பகவத் விஷய ஞானம்
-இதர விஷய வைராக்யம் -இவற்றால் அலங்கரிக்கப் பட்ட ஞான கர்ம யோகங்கள் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் அருளிச் செய்யப் பட்டன

கர்த்ருத்வ புத்தியை விடுதல் சன்யாசம் –என்னுடையது அல்ல -பலன் எனக்கு இல்லை -அகர்த்ருத்வ அனுசந்தானம் வேண்டுமே –

கர்ம யோகச்ய சௌகர்யம் சைக்ர்யம் காஸ்சன தத்விதா
பிராமஜ்ஞான பிரகாரச்ச பஞ்சமத்யாய உச்யதே -ஸ்ரீ கீதார்த்த சங்க்ரஹம் -9-

1–கர்ம யோகச்ய சௌகர்யம்-எளிதாக பண்ணலாமே -ஸூகரம் -மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் சொன்னதை மீண்டும் –
2–சைக்ர்யம் காஸ்சன தத்விதா -சீக்கிரமாக பலத்தைக் கொடுக்கும் -இரண்டாவது ஏற்றம் –ஞான யோகம் குறைபாடு
-விட்ட இடத்தில் ஞான யோகம் தொடர முடியாதே -கர்ம யோகம் அப்படி இல்லையே –
3–தத்விதா -அங்கங்கள் விதிக்கிறான்
-4-பிராமஜ்ஞான பிரகாரச்ச –தன்னைப் போலே பிறரை நினைக்க-சம தர்சனம் -அனைத்தும் ப்ரஹ்மாத்மகம் -ஒரே ஜாதி -சேஷபூதன்-ஒன்றே –

————————————-

அர்ஜுந உவாச
ஸம் ந்யாஸம் கர்மணாம் கரிஷ்ண புநர்யோகம் ச ஷம் ஸஸி–யச்ச்ரேய ஏதயோரேகம் தந்மே ப்ரூஹி ஸுநிஷ்சதம்–৷৷5.1৷৷
கர்ம சன்யாசம் -ஞான யோகம் -கர்மம் அனுஷ்டானம் வேண்டாமே -/ ஞான யோகமும் பேசி கர்ம யோகத்தில் ஞான பாகமும் பேசி
பூமிக்கு ஆனந்தம் கொடுப்பவனாய் இருந்து என்னை குழப்புகிறாய் /இரண்டுக்கும் எனக்கு எதை ச்ரேயஸை கொடுக்குமோ அத்தை அருளுவாய் –
நிச்சயப்படுத்தி –கர்ம சன்யாசம் ஞான யோகமா -கர்ம யோகமா -சாத்தியம் கைப் பட்டால் சாதனம் மறப்பது தானே இயல்பு -ஏணியை எட்டி உதைப்போமே –
கர்ம யோகம் சாதனம் -ஞான யோகம் சாத்தியம் என்றால் -இதை தொடர வேண்டுமோ -/ கர்ம யோகமே நேராக சாஷாத்காரம் கொடுக்கும் என்றானே முன்னமே –
அத்தை திடப் படுத்தி -கர்ம யோகத்தின் ஏற்றம் சொல்லி ஞான யோகம் பண்ணும் சிரமங்களையும் அருளிச் செய்கிறான் –
சக்தி உள்ளவர் -லோக சங்க்ரஹம் இல்லாதவர் மட்டுமே ஞான யோகத்துக்கு அதிகாரிகள் –

ஸ்ரீ பகவாநுவாச
ஸந்யாஸ கர்மயோகஷ்ச நிஷ்ரேயஸகராவுபௌ—-தயோஸ்து கர்மஸம் ந்யாஸாத்கர்மயோகோ விஷிஷ்யதே—৷৷5.2৷৷
இரண்டும் ஆத்ம சாஷாத்காரம் கொடுக்கும் -சன்யாசம் என்றது ஞான யோகம் / யோகம் -கர்ம யோகம் -/இரண்டுக்குள்ளும் கர்ம யோகம் சிறப்புடையது
பழகியது -இதுவே -/ ஞான யோகம் தேவை இல்லை / இதுவே நேராக சாஷாத்காரம் கொடுக்கும் / ஞான யோகியும் கர்ம யோகம் விட முடியாதே
-மேலும் எனக்கு பிடித்தது -ஆகையால் செய்வாய் -/
ஆயர் பிள்ளைகள் -கோவர்தனம் -கண்ணன் சொல்வதை கேட்டு செய்தார்களே -நீ சொல்வதை செய்வேன் சொல்ல வைக்க -700-ஸ்லோகங்கள் வேண்டி இருந்ததே –

ஜ்ஞேய ஸ நித்யஸம் ந்யாஸீ யோ ந த்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி—–நிர்த்வந்த்வோ ஹி மஹாபாஹோ ஸுகம் பந்தாத்ப்ரமுச்யதே—৷৷5.3৷৷
சந்நியாசி -கர்ம யோகியை இங்கே குறிக்கும் -அந்த சந்நியாசி -மிக உயர்ந்தவன் -கர்த்ருத்வ ஸந்யாஸத்தை -இதுவே இந்த அத்யாயம் -/
அகர்த்ருத்வ புத்தி -நான் செய்ய வில்லை -என்னுடையது இல்லை -பலனும் எனக்கு இல்லை -/ பற்று அற்ற நிலை -ஆசை சங்கம் இல்லாதவன் –
இந்திரியங்களை பட்டி மேய விடாமல் -/ துவேஷமும் இருக்காதே ஆசை விட்ட படியால் / த்வந்தம் சுக துக்கம் அற்று -/
செய்கின்ற கிரியை எல்லாம் நானே என்னும் -செய்கை பயன் உண்பேனும் நானே என்னும் -செய்வாரை செய்விப்பேனும் யானே என்னும் /

சாங்க்ய யோகௌ பரிதக்பாலா ப்ரவதந்தி ந பண்டிதா—-ஏகமப்யாஸ்தித ஸம்யகுபயோர்விந்ததே பலம்—৷৷5.4৷৷
சாங்க்யம் ஞான யோகம் / யோகம் -கர்ம யோகம் -/ வேறு வேறு பலன் கொடுக்கும் என்பர் அஞ்ஞர்-இரண்டுக்கும் ஒன்றை பற்றி
-இரண்டாலும் பெரும் பலனை பெறலாம் -/சமமாக இரண்டையும் அருளிச் செய்கிறான் இதில் /

யத் சாங்க்யை ப்ராப்யதே ஸ்தாநம் தத்யோகைரபி கம்யதே—.ஏகம் ஸாம் க்யம் ச யோகம் ச ய பஷ்யதி ஸ பஷ்யதி—-৷৷5.5৷৷
சாங்க்யை –கர்ம யோகத்தால் அடையலாம் -அபி சப்தம் -/நீ நினைக்கும் ஞான யோக பலன் கர்ம யோகத்தால் கிட்டும் – ஒன்றாக நினைப்பவன்
தான் உண்மையை அறிந்தவன் ஆகிறான் -ஒரே பலனை கொடுக்கும் என்று அறிந்தவன் -வேறு வேறு சாதனங்களாக இருந்தாலும் –

ஸந்யாஸஸ்து மஹாபாஹோ துகமாப்துமயோகத—–யோகயுக்தோ முநிர்ப்ரஹ்ம நசிரேணாதிகச்சதி—-৷৷5.6৷৷
தடக்கையன் -கர்ம சன்யாசம் புரிந்து சன்யாசம் பற்று அற்ற தன்மை விட பாராய் -ஞான யோகம் கர்ம யோகம் இல்லாமல் பலன் தராதே —
கர்ம யோகம் -முனி -மனன சீலன் -ஆத்ம சாஷாத் காரம் பற்றி நினைவு உடன் செய்பவன் -குறைவான காலத்தில்
ஆத்ம சாஷாத்காரம் அடைகிறான் /சுலபமாக அடைகிறான் –

யோகயுக்தோ விஷுத்தாத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்த்ரிய—-ஸர்வபூதாத்மபூதாத்மா குர்வந்நபி ந லிப்யதே—৷৷5.7৷৷
சரீராத்மா அபிமானம் இவற்றால் தீண்டப்படுவது இல்லை -/ஆத்மாவில் அழுக்கு -கர்ம வாசனை இருக்காதே –த்ரிவித தியாகமே -இத்தை போக்க -/
அழுக்கு போவது சாஸ்திரம் படி நடக்கிறோம் என்ற ஹர்ஷத்தாலே – இதுவே இந்திரிய ஜெயம் கொடுக்கும் -/
எல்லாம் ப்ரஹ்மாத்மகம் என்று உணருகிறான் -சம தர்சனம் -கர்மம் அனுஷ்டித்துக் கொண்டே இருந்தாலும் தேஹாத்ம அபிமானம் தீண்டாதே /
தர்ம சாஸ்திரம் சொன்ன படி வாழ்கிறோம் என்ற எண்ணம் -உடன் செய்கிறான் -கர்த்தாவாக இருந்தாலும் கர்த்ருத்வ புத்தி இல்லையே

நைவ கிம் சித்கரோமீதி யுக்தோ மந்யேத தத்த்வவித்.—பஷ்யந் ஷ்ரரிணவந்ஸ்பரிஷஞ்ஜிக்ரந்நஷ்நந்கச்சந்ஸ்வபந் ஷ்வஸந்—-৷৷5.8৷৷

ப்ரலபந்விஸரிஜந்கரிஹ்ணந்நுந்மிஷந்நிமிஷந்நபி—.இந்த்ரியாணீந்த்ரியார்தேஷு வர்தந்த இதி தாரயந்—৷৷5.9৷৷
ப்ரஹ்மண்யாதாய கர்மாணி ஸங்கம் த்யக்த்வா கரோதி ய—லிப்யதே ந ஸ பாபேந பத்மபத்ரமிவாம்பஸா—-৷৷5.10৷৷
உண்மை அறிந்தவன் -ஒன்றுமே நான் செய்வது இல்லை -என்றுமே -/ பார்க்கிறான் கேட்க்கிறான் தொடுகிறான் முகருகிறான் -மூச்சு விடுகிறான் தூங்குகிறான்
கண்ணை திறக்கிறான் -மூடு கிறான் -இந்திரியங்களின் கார்யம் -பெருமாள் தூண்ட செய்தன -என்னால் செய்யப் பட வில்லை —
முக்குணங்கள் அவன் தூண்டுதல் -என்ற எண்ணம் உண்டே இவனுக்கு -நமக்கு அன்வயம் இல்லை –
இந்திரியங்களின் மேல் -/ கபிலர் நொண்டி குருடன் -சேர்ந்து கார்யம் -நிரீஸ்வர சாங்க்ய மதம் -ஆத்மா சரீரம் -கர்த்ருத்வம் ஞாத்ருத்வம் மட்டும்
உள்ளவை போதுமே -ஆத்மா வழிகாட்ட சரீரம் கார்யம் என்பான் -/
நொண்டிக்கும் ஞாத்ருத்வம் வேணுமே -நடக்கும் வழீ கேட்டு நடக்க -/ மேல் உள்ளவனுக்கு கர்த்ருத்வம் வேண்டுமே தப்பாக போனால் தோளை தட்டி சரி பண்ண –
கர்த்தா சாஸ்த்ராத்வத் -ஸ்வ தந்த்ர கர்த்தா இல்லை -/பற்றுதலை விட்டு பலத்தில் ஆசை இல்லாமல் -தாமரை இலை தண்ணீர் போலே
-சம்சாரத்தில் வாழ்ந்தாலும் ஒட்டாமல் -இருக்கிறான் என்றபடி -பாபங்கள் தீண்டாது

காயேந மநஸா புத்த்யா கேவலைரிந்த்ரியைரபி.–யோகிந கர்ம குர்வந்தி ஸங்கம் த்யக்த்வாத்மஷுத்தயே—৷৷5.11৷৷
ஆத்ம சுத்தி அடைய -கர்ம யோகம் -அநாதி கர்ம வாசனை தொலைய -/ஞானத்தின் வேறு வேறு நிலை -கர்மம் அடியாக ஞான விகாசம் சுருக்கம் -ஜன்மா -/
மணிவரம் -ரத்னம் சேற்றில் விழுந்தால் -கௌஸ்துபம் -அஞ்ஞானம் -மறைக்கப் பற்று -/
சங்கம் த்யக்த்வா — ஸ்வர்க்கம் போன்ற தாழ்ந்த பலன்களில் பற்று அற்று -கர்ம யோகம் செய்து / இந்திரியங்கள் புத்தி மனஸ் சரீரம் -என்னுடையது
என்ற எண்ணம் இல்லாமல் -கேவல சப்தம் அனைத்துக்கும் -சேர்த்து -அபிமானம் இல்லாமல் பண்ணி -ஆத்ம சுத்தி பெற்று -மமகாராம் அஹங்காரம் இல்லாமல்
-கர்ம பலன்கள் தீண்டாமல் -பாப புண்யங்கள் அற்று -சரீர விமுக்தனாக நினைக்க நினைக்க -இவற்றால் பாதிப்பு வராதே –

யுக்த கர்மபலம் த்யக்த்வா ஷாந்திமாப்நோதி நைஷ்டிகீம்—-அயுக்த காமகாரேண பலே ஸக்தோ நிபத்யதே—৷৷5.12৷৷
ஒரே இந்திரியங்கள் சிலருக்கு நல்லதாகவும் சிலருக்கு கேட்டதாகவும் இருக்குமோ -பட்டர் திரு மேனி அலங்காரம் -அவன் உள்ளே எழுந்து இருக்கும்
திருக் கோயில் என்ற எண்ணம் -/ ஒரே சரீரம் நினைவால் ஆகாரம் மாறிற்றே -/அகற்ற நீ வைத்த மாய வல் ஐம் புலன்கள் -அம்மாவை நன்கு அறிந்தனன்–
ஆசை இல்லாமல் -பற்றுதல் இல்லா -மனசே -பந்த மோக்ஷ காரணம் –தொழுது எழு என் மனனே -முன்புற்ற நெஞ்சே -நல்லை நல்லை நெஞ்சே உன் பெற்றால் என் செய்யோம் /
யோக யுக்தன் -நெஞ்சை பழக்கி -பண்படுத்தி -/ இந்திரியங்கள் மனஸ் உதவும் -/ அவை போன வழியில் போகாமல் -அவற்றை அடக்கி -/
ஓ மண் அளந்த தாளாளா–அளந்த திருவடிகளை காட்ட தான் பிரார்த்திக்கிறேன் -/
நாங்கள் கொள்வான் அன்று -ஓன்று நூறாயிரமாக கொடுத்து பின்னும் ஆளும் செய்வோம் -/
ஸ்வயம் பிரயோஜனம் -திரு நாம சங்கீர்த்தனம் -திரு விளக்கு ஏற்றுதல் -கைங்கர்யம் /அல்ப பலன்கள் கேட்டு சம்சாரத்தில் ஆள்கிறார்கள் /

ஸர்வகர்மாணி மநஸா ஸம் ந்யஸ்யாஸ்தே ஸுகம் வஷீ.—-நவத்வாரே புரே தேஹீ நைவ குர்வந்ந காரயந்—-৷৷5.13৷৷
ஆத்மா பண்ணவும் பண்ணி வைக்கவும் இல்லாமல் -வசீ -எல்லாம் மனசால் துரந்து -விவேக ஞானம் பெற்று -/நிஷ்க்ருஷ்ட ஆத்ம ஸ்வரூபம் அறிந்து
-சுகம் பெறுகிறான் /உறவுகள் சரீர சம்பந்தத்தால் தானே –ஒன்பது த்வாரங்கள் உள்ள பட்டணம் –சரீரம் -/கொப்பூழ் தலை பகுதி சேர்த்து -11-என்பர் குழந்தைக்கு /
திறந்த கூண்டு -வரும் கஷ்டங்கள் -அவயவங்கள் உடன் கூடிய சரீர கஷ்டம் -ஆத்மா அப்படி இல்லையே /ஆத்மாவில் மனசை செலுத்தி -/
மனஸ் இந்திரியங்கள் முற்றுகை -சரீரத்தை தானே ஆத்மாவை முடியாதே -கர்ம பாரதந்தர்யம் -சரீரம் ஆத்மா இல்லையே –
பெரியதாய் பராமரிப்பது கஷ்டம் –பல வித வைத்தியர்கள் வேன்டும் -நிறைய தடவை போக வேன்டும் -ஆத்மா அணு-கௌஸ்துபம் -ரத்னம் போலே –
ஒரே வியாதி -சம்சாரம் -ஒரே வைத்தியர் வைத்தியோ நாராயணோ ஹரி -ஒரே மருந்து சரணாகதி -ஒரே தடவை ஸக்ருத் போதுமே /
ஊன் இடை சுவர் வைத்து என்பு தோல் உரோமம் கூரை வேய்ந்து –ஒன்பது வாசல் –தானுடை குரம்பை -கலியன் -நைமிசாரண்யம் -சரணாகதி

ந கர்தரித்வம் ந கர்மாணி லோகஸ்ய ஸரிஜதி ப்ரபு–.ந கர்மபலஸம் யோகம் ஸ்வபாவஸ்து ப்ரவர்ததே—-৷৷5.14৷৷
இயற்கையில் அகர்த்ருத்வம் –பிரகிருதி சம்பந்தத்தால் -பிரபு -ஜீவாத்மா –கர்மாவும் இல்லை கர்த்ருத்வமும் இல்லை
-லோகஸ்ய -லோகத்தில் உள்ள ஜனங்கள் -ஆகு பெயர் -/ஸ்வபாவஸ்து-பிரகிருதி – இதுவே பூர்வ வாசனை –

நாதத்தே கஸ்யசித்பாபம் ந சைவ ஸுகரிதம் விபு—அஜ்ஞாநேநாவரிதம் ஜ்ஞாநம் தேந முஹ்யந்தி ஜந்தவ—৷৷5.15৷৷
ரொம்ப வேண்டியவர்கள் இடம் -பாபத்தை நீக்க முடியாதே -/ வேண்டாதவர் புண்ணியம் நீக்கவும் முடியாதே /விபு -ஆத்மாவின் தர்ம பூத ஞானத்தை சொன்ன படி
பல ஜென்மங்களில் வேறு வேறு சரீரங்களில் புகுகுவதால் விபு / அஞ்ஞானம் பூர்வ ஜன்மா பாப வாசனை –
தேஹாத்ம பிரமம் -ஆத்ம பந்துவை பார்க்காமல் -/தேக பந்துவை நினைத்து /

ஜ்ஞாநேந து ததஜ்ஞாநம் யேஷாம் நாஷிதமாத்மந–தேஷாமாதித்யவஜ்ஜ்ஞாநம் ப்ரகாஷயதி தத்பரம்—৷৷5.16৷৷
விலக்க உபாயம் -அநாதி பாப கர்ம வாசனை -ஆத்மா யாதாம்யா ஞானம் கொண்டே -வளர்த்து -அப்பியாசம் முக்கியம் -/
ஆதித்யன் ஒளியால் பொருள்கள் விளங்குவது போலே -/மேகம்மூட்டம் போலே அஞ்ஞானம் –

தத்புத்தயஸ்ததாத்மாநஸ்தந்நிஷ்டாஸ்தத்பராயணா—-கச்சந்த்யபுநராவரித்திம் ஜ்ஞாநநிர்தூதகல்மஷா—৷৷5.17৷৷
படிக்கட்டுகள் -ஞானம் கத்தியால் வெட்டிக் களையப் பட்ட பாப -கர்ம -வாசனை–ஆத்ம விஷயத்தில் -உறுதி முதலில் -கேட்க கேட்க –
-உபதேசம் அனுஷ்டானம் இவற்றால் -பெற்று -அதன் பின்னே நெஞ்சு அதில் சென்று -அடுத்து –பயிற்சி -அப்பியாசம் –பரம பிரயோஜனம் அடைவாய்
-பாராயணம் ஆத்ம சாஷாத்காரம் -மீளாத பரம ப்ராப்யம் –
கூரத் தாழ்வான் -முதலி யாண்டான் -விட்டே பற்றவை -பற்றி விடவா -மால் பால் மனம் சுளிப்ப மங்கையர் தோள் கை விட -என்றவாறு –

வித்யாவிநய ஸம்பந்நே ப்ராஹ்மணே கவி ஹஸ்திநி—ஷுநி சைவ ஷ்வபாகே ச பண்டிதா ஸமதர்ஷிந—-৷৷5.18৷৷
சம தர்சனம் முக்கியம் -ப்ரஹ்ம ஞானம் -சேஷ பூதர்-அனைவரும் –வித்யையும் விநயமும் உள்ள -இல்லாத ப்ராஹ்மணர்களுக்குள் வாசி /
கோ ஹஸ்தி பசுவோ யானையோ / நாயை அடித்து உண்ணும் வேடனுக்கு நாயுக்கும் வாசி பார்க்காமல் /சம தரிசனமே ஆத்ம சாஷாத்காரம் –
இவை எல்லாம் சரீரத்தால் தானே -ஆத்மா இயற்கையாகவே ஞானி -ஏக ஆகாரம் தானே /
புல்லாங்குகள் ஒரே காத்து -சப்த ஸ்வரம் -/ பசுமாடு பல வர்ணங்கள் பால் வெண்மை தானே /

இஹைவ தைர்ஜித ஸர்கோ யேஷாம் ஸாம்யே ஸ்திதம் மந–நிர்தோஷம் ஹி ஸமம் ப்ரஹ்ம தஸ்மாத்ப்ரஹ்மணி தே ஸ்திதா—৷৷5.19৷৷
தோஷம் விலக்கப்பட்ட ஆத்ம -பிரகிருதி சம்பந்தம் இல்லாமல் -கர்ம யோகி -இங்கேயே சம்சாரம் -சாதனா தசையில் சம்சாரம் கழிக்கப் பெற்ற பெருமை அடைகிறான் –
ப்ரஹ்மம் சாம்யம் பெறுகிறான் -பாப புண்ய ரூப கர்மங்கள் வில்லை -சமமாக அனைத்தையும் பார்க்கிறான்
மேலே ஆறு நிலைகள் சம தரிசனத்துக்கு -படிப் படியாக உயர்த்திக் கொண்டு அருளிச் செய்கிறான்

ந ப்ரஹரிஷ்யேத்ப்ரியம் ப்ராப்ய நோத்விஜேத்ப்ராப்ய சாப்ரியம்.—ஸ்திரபுத்திரஸம்மூடோ ப்ரஹ்மவித்ப்ரஹ்மணி ஸ்தித—৷৷5.20৷৷
ப்ரஹ்மவித் -ஆத்மாவை அறிந்தவன் -பிரியமானது பெற்று ஹர்ஷமோ -அப்ரியமானது பெற்று பயப்படாமல் -ஸ்திர புத்தி கொண்டு
தேஹாத்ம அபிமானம் இல்லாமல் -அமூடராக -ஆத்மாவை அறிந்து -நிலை நிற்கிறான் –
அப்ரியம் கண்டு துக்கப் படாதே சொல்ல வில்லை -பயப்படாதே என்கிறான் -வருவதற்கு முன்பு உள்ள நிலை தானே -இது முதல் நிலை –

பாஹ்யஸ்பர்ஷேஷ்வஸக்தாத்மா விந்தத்யாத்மநி யத்ஸுகம்.—ஸ ப்ரஹ்மயோகயுக்தாத்மா ஸுகமக்ஷயமஷ்நுதே—-৷৷5.21৷৷
அடுத்த நிலை -ஸ்திர புத்தி ஏற்பட்ட -முதல் நிலை வந்த பின்பு -ஆத்மா இங்கு நெஞ்சு -பாஹ்ய விஷயம் தீண்டினாலும் மனஸ் செல்லாமல்
ஆத்மா இடமே சோகத்தை பார்த்து -சுத்த ஆத்ம ஸ்வரூபத்தில் நெஞ்சை செலுத்தி -ஆனந்தம் படுகிறான் –

யே ஹி ஸம் ஸ்பர்ஷஜா போகா துகயோநய ஏவ தே.—ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய ந தேஷு ரமதே புத—–৷৷5.22৷৷
மூன்றாவது நிலை -விஷயங்கள் தீண்டி -இந்திரியங்கள் விஷய சம்பந்தம் பெற்று –சுகமே துக்கத்துக்கு காரணம் என்று அறிந்து —
அல்பம் அஸ்திரம் -முதலிலே படாமலே இருக்கலாம் ஆத்ம சுகமே ஆதி யந்தம் இல்லாதது -என்று அறிந்து -சம்சாரம் தோஷம் காட்டியே மனசை திருப்பி –
வஸ்து சம்பாதிக்கும் கஷ்டம் -ஆர்ஜன தோஷம் /ரக்ஷணம் -எலிகள் திருடன் ராஜா -நெல்லை காப்பது கஷ்டமே /
க்ஷய தோஷம் /போக தோஷம் அனுபவிக்கும் பொழுது / ஹிம்ஸா தோஷம் /-அனுபவிக்கும் பொழுது இவை கண்ணில் பட்டு -சுகப்படாமல் –
பட்டு -காணும் பொழுது எத்தனை பட்டு பூச்சி -/ மாலை சாத்தும் பொழுது -இதை பூ பறித்து கட்டி செய்த கஷ்டங்களை அனுசந்தித்து –

ஷக்நோதீஹைவ ய ஸோடும் ப்ராக்ஷரீரவிமோக்ஷணாத்.—காமக்ரோதோத்பவம் வேகம் ஸ யுக்த ஸ ஸுகீ நர—-৷৷5.23৷৷
நான்காவது நிலை –சரீரம் போவதற்கு சற்று முன்பு -தடுக்க யாரால் முடியுமோ -காமம் க்ரோதங்களால் ஏற்படும் -வேதம் -நிதானம் இழந்து
-கரண த்ரயங்களால் –அவனே அதிகாரி -ஆவான்

யோந்த ஸுகோந்தராராமஸ்ததாந்தர்ஜ்யோதிரேவ ய–.ஸ யோகீ ப்ரஹ்மநிர்வாணம் ப்ரஹ்மபூதோதிகச்சதி–৷৷5.24৷৷
ஐந்தாவது நிலை –உண்ணும் சோறு -இத்யாதி -ஆத்மாவை பற்றியே -சுகம் அடைந்து -ஆத்மாவையே போக ஸ்தானம் போக உபகரணம் -சுத்த ஆத்ம ஸ்வரூபம் உணர்ந்து

லபந்தே ப்ரஹ்மநிர்வாணமரிஷய க்ஷீணகல்மஷா—சிந்நத்வைதா யதாத்மாந ஸர்வபூதஹிதே ரதா—-৷৷5.25৷৷
ஆறாவது நிலை – எல்லா ஜீவ ராசிகள் -அடியார்கள் வாழ –கடல் சூழ்ந்த மண்ணுலகம் வாழ -/ இரட்டை கடந்து –
ஆத்மாவில் நிலை நின்று -பாபங்கள் வாசனை தொலைந்து சாயுஜ்யம் பெறுவார்
ரிஷிகள் போலே மந்த்ர த்ரஷ்டர்-ஆவார்கள் -கஷ்டப்பட்டு தவம் இத்யாதியால் பெற்றதை கர்ம யோகி பெறுவான் – –

காமக்ரோதவியுக்தாநாம் யதீநாம் யதசேதஸாம்—.அபிதோ ப்ரஹ்மநிர்வாணம் வர்ததே விதிதாத்மநாம்—৷৷5.26৷৷
இந்திரியங்களை வென்று –நமக்கு நெருக்கமான -அக்கரை அநர்த்தக்கடல் -இக்கரை அடையலாம் -/
பிராகிருத விஷயங்களில் வைராக்யம் -கொண்டு /கை இலங்கு நெல்லிக் கனி யாகும்

ஸ்பர்ஷாந்கரித்வா பஹிர்பாஹ்யாம் ஷ்சக்ஷுஷ்சைவாந்தரே ப்ருவோ–.ப்ராணாபாநௌ ஸமௌ கரித்வா நாஸாப்யந்தரசாரிணௌ—৷৷5.27৷৷
யதேந்த்ரியமநோபுத்திர்முநிர்மோக்ஷபராயண–விகதேச்சாபயக்ரோதோ ய ஸதா முக்த ஏவ ஸ—৷৷5.28৷৷
வெளி விஷயங்கள் தீண்டினால் அகற்று -புருவம் நடுவில் பார்த்து -இரண்டு கண்களாலும் ஒன்றையே பார்த்து -பிராண வாயு ஆபரண வாயு கதிகளை சமன்வயப்படுத்தி –
அடக்கப்பட்ட இந்திரியங்கள் மனஸ் புத்தி -முனியாகி -ஆத்ம சாஷாத்காரத்தில் ஆசை வைத்து -இச்சை பயம் க்ரோதம் மூன்றும் இல்லாமல்
எப்பொழுதும் முக்தனாக இருக்கிறான்

போக்தாரம் யஜ்ஞதபஸாம் ஸர்வலோகமஹேஷ்வரம்—-ஸுஹரிதம் ஸர்வபூதாநாம் ஜ்ஞாத்வா மாம் ஷாந்திமரிச்சதி—৷৷5.29৷৷
தன்னை பற்றி இங்கே அருளிச் செய்து -கர்மங்களால் ஆராதிக்கப்படுபவன் தானே -ஸூ லாபமான கர்மம் -என்னை நோக்கி பண்ணுவதால் -அழகான வாதம்
-திருமேனி அழகை நினைந்தே -சர்வரும் நன்றாக இருக்க வேன்டும்- காருண்யம் உதாரன் மகேஸ்வரன் மூன்றையும் அறிந்து –

——————————————————–

கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: