Archive for March, 2017

ஸ்ரீ அப்புள்ளார் அருளிச் செய்த சம்பிரதாய சந்திரிகை -மா முனிகள் வைபவம் –

March 14, 2017

ஆதியிலே அரவரசை அழைத்து அரங்கர் அவனியிலே இரு நூறாண்டு இரும் நீரென்னப்
பாதியிலே உடையவராய் வந்து தோன்றிப் பரம பதம் நாடி அவர் போவேன் என்ன
நீதியாய் முன் போலே நிற்க நாடி நிலுவை தனை நிறைவேற்றி வாரும் என்னச்
சாதாரணம் என்னும் மா வருடம் தன்னில் தனித் துலா மூல நாள் தான் வந்தாரே –1–

நற் குரோதன வருட மகர மாத நலமாகக் கன்னிகையை மணம் புணர்ந்து
விக்கிரம வற் சரக்கில் வீட்டிருந்து வேதாந்த மறைப் பொருளைச் சிந்தை செய்து
புக்ககத்தில் பெண் பிள்ளை போலே சென்று புவனி யுள்ள தலங்கள் எல்லாம் வணங்கி வந்து
துக்கமற வைணவர்கள் தொண்டு செய்யத் துரிய நிலை பெற்று உலகை உரைக்க கொண்டாரே -2–

செய நாமமான திருவாண்டு தன்னில் சீரங்க ராசருடைத் திருநாள் தன்னில்
செயமாகத் திரு வீதி வாரா நிற்கத் தென்னாட்டு வைணவர் என்று ஒருவர் வந்து
தயையுடைய மணவாளப் பெருமான் அனார் தன் முன்னே ஓரருத்தம் இயம்பச் சொல்லிச்
சயனம் செய்து எழுந்து இருந்து சிந்தித்து ஆங்கே சந்தித்துக் கோயில் காத்து அருளினாரே –3-

வதரியாச் சிரமத்தில் இரு மெய்த் தொண்டர் வகையாக நாரணனை அடி வணங்கிக்
கதியாக ஒரு பொருளை அளிக்க வேண்டும் கண்ணனே அடியேங்கள் தேற வென்ன
சதிராகச் சீர் சைல மந்திரத்தின் சயமான பாதியை ஆங்கு அருளிச் செய்து
பதியான கோயிலுக்குச் சென்மின் நீவீர் பாதியையும் சொல்லுதும் யாம் தேற வென்றார் –4–

சென்றவர்கள் இருவருமே சேர வந்து திருவரங்கன் தினசரியை கேளா நிற்பச்
சந்நிதி முன் கருடாழ்வார் மண்டபத்தில் தாம் ஈடு சாற்றுகின்ற சமயம் தன்னில்
பொன்னி தன்னில் நீராடிப் புகழ்ந்து வந்து புகழ் அரங்கர் சந்நிதி முன் வணங்கி நிற்பச்
சன்னதி இன்று அரங்கர் தாமே அந்தத் தனியன் உரை செய்து தலைக் கட்டினாரே—5-

நல்லதோர் பரிதாபி வருடம் தன்னில் நலமான ஆவணியில் முப்பத்து ஒன்றில்
சொல்லரிய சோதியுடன் விளங்கு வெள்ளித் தொல் கிழமை வளர் பக்க நாலா நாளில்
செல்வமிகு பெரிய திரு மண்டபத்தில் செழும் திருவாய் மொழிப் பொருளைச் செப்பும் என்றே
வல்லியுரை மணவாளர் அரங்கர் நம் கண் மணவாள மா முனிக்கு வழங்கினாரே –6-

ஆனந்த வருடத்தில் கீழ்மை ஆண்டில் அழகான ஆனி தன்னில் மூல நாளில்
பானு வாரம் கொண்ட பகலில் செய்ய பவ்ரணையில் நாளிட்டுப் பொருந்தி வைத்தே
ஆனந்த மயமான மண்டபத்தில் அழகாக மணவாளர் ஈடு சாற்ற
வானவரும் நீரிட்ட வழக்கே என்ன மணவாள மா முனிகள் களித்திட்டாரே –7-

தேவியர்கள் இருவருடன் சீர் அரங்கேசர் திகழ் திரு மா மணி மண்டபத்தில் வந்து
தாவிதமா இந்த உலகோர்கள் வாழத் தமிழ் மறையை வர முனிவன் உரைக்கக் கேட்டே
ஆவணி மாசம் தொடங்க நடக்கும் நாளில் அத்தியயனத் திரு நாள் அரங்க நாதர்
தாவமற வீற்றிருந்து தருவாய் என்று தாம் நோக்கி சீயர் தமக்கு அருளினாரே –8-

அருளினதே முதலாக அரங்கருக்கும் அன்று முதல் அரும் தமிழை அமைத்துக் கொண்டு
தெருளுடைய வியாக்கியை ஐந்துடனே கூட்டித் திகழ் திரு மா மணி மண்டபத்தில் வந்து
பொருள் உரைக்கும் போது எல்லாம் பெருமாளுக்குப் புன் சிரிப்பும் பாவனையும் மகிழ்வும் கொள்ள
அருளுடைய சடகோபர் உரைத்த வேதம் அது கேட்டுச் சாற்றியது இத்தனியன் தானே –9-

நாமார் பெரும் சீர் கொள் மண்டபத்து நம்பெருமாள் தாமாகவே வந்து தனித்து அழைத்து -நீ மாறன்
செந்தமிழ் வேதத்தின் செழும் பொருளை நாள் தோறும் வந்துரையாய் என்னுரையால் வாய்ந்து –10-

சேற்றுக் கமல வயல் சூழ் அரங்கர் தம் சீர் தழைப்பப் போற்றித் தொழும் நல்ல அந்தணர் வாழ் விப்பூதலத்தே
மாற்றாற்ற செம்பொன் மணவாள மா முனி வந்திலனேல் ஆற்றில் கரைத்த புளி யல்லவோ தமிழ் ஆரணமே –11-

—————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ அப்புள்ளார் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ தேசிகன் அருளிச் செய்த ஸ்ரீ சரணாகதி தீபிகா -ஸ்ரீ தீப பிரகாச ஸ்தோத்ரம் -ஸ்ரீ P.B.A. ஸ்வாமிகள் வியாக்யானம் –

March 14, 2017

திருத் தண்கா -தீப பிரகாசர் —
என்னை யாளுடை ஈசனை எம்பிரான் தன்னை யாம் சென்று காண்டும் தண் காவிலே –பெரிய திருமொழி
விளக்கொளியை மரகதத்தை –திருத் தண் காவில் –திரு நெடும் தாண்டகம் —

பத்மாபதே ஸ்துதி பதேன விபச்ய மாநம் பச்யந்த் விஹ பிரபதன ப்ரவணா மஹாந்த
மத்வாக்ய சம்வலிதமபி அஜஹத் ஸ்வ பாவம் மாந்யம் யதீஸ்வர மஹா நஸ சம்ப்ரதாயம் –1-

பத்மாபதே ஸ்துதி பதேன விபச்ய மாநம் –மத்வாக்ய சம்வலிதமபி அஜஹத் ஸ்வ பாவம் மாந்யம்
யதீஸ்வர மஹா நஸ சம்ப்ரதாயம்–விஹ பிரபதன- ப்ரவணா மஹாந்த பச்யந்த் –

ஸ்ரீ யபதியின் ஸ்தோத்ர ரூபேண பரிணமிப்பதாயும்-அடியேனுடைய வாக்கோடு சேர்ந்து இருந்தும் தன்மை குன்றாதாயுமாய் இருக்கும்
எதி வரனார் மடைப்பள்ளி சம்ப்ரதாயத்தை இங்கு பிரபத்தி ரசிகர்களான மகான்கள் அனுபவிக்கட்டும் –
எதிவரனார் மடைப்பள்ளி வந்த மணம் எங்கள் வார்த்தையுள் மன்னியதே -என்றும்
இதி யதிராஜ மஹாநச பரிமள பரிவாஹ வாஸிதாம் பிபத -என்றும் அருளிச் செய்வார்
எம்பெருமானார் இடம் பழுக்கக் கேட்ட கிடாம்பி ஆசான் மூலம் -கிடாம்பி அப்புள்ளார் அளவும் வந்து தேங்கிய சத் சம்ப்ரார்த்ய விசேஷங்கள்
சரணாகதி விசேஷார்த்தமே கொண்டு வடிவு எடுத்த ஸ்தோத்ரம் -நீசனேன் நிறை ஒன்றும் இலேன் -அருளினாலும்
கெடுதல் இல்லாமல் பிரமாணிகத்வமும் பிரபன்ன ஜன பரிக்ராஹ்யம் -அஜஹத் ஸ்வ பாவம் -குன்றாமல் உள்ளது என்றவாறு –

———————————————————————–

நித்யம் ச்ரியா வ ஸூ தயா ச நிஷேவ்ய மாணம் நிர்வ்யாஜ நிர்ப்பர தயா பரீதம் விபாதி
வேதாந்த வேத்யமிஹ வேகவதீ சமீபே தீபப்ரகாச இதி தைவத மத்விதீயம் –2-

ச்ரியா வ ஸூ தயா ச நித்யம் நிஷேவ்ய –மாணம் நிர்வ்யாஜ நிர்ப்பர தயா பரீதம்
வேதாந்த வேத்யம் தீபப்ரகாச இதி– அத்விதீயம் தைவதம் -இஹ வேகவதீ சமீபே-விபாதி

திருமகளும் மண்மகளும் எப்போதும் கூடி இருக்கப் பெற்றதும்
நிருபாதிக நிரவதிக தயா பரிபூரணமும் மறை முடிகளால் அறியத் தக்கதும்
விளக்கொளி என்ற திரு நாமம் கொண்டு இணையற்றதுமான பரதெய்வம் வேகவதீ சமீபத்தில் விளங்கா நின்றது —
வஸ்து நிர்தேசமான மங்கள ஸ்தோத்ரம்
அவதாரம் போலே தீர்த்தம் பிரசாதியாதே சம்சாரம் கிழங்கு எடுத்தால் அல்லது பெறேன் என்று இருப்பார்க்கு அடி தயா சாகரம் என்றபடி
வேதாந்த வேத்யம் -சாஸ்திர யோநித்வாத் -வேதங்களைக் கொண்டே ஆரியப் படுபவன் –
அத்விதீயம் -ஏகச் சோள ந்ருபஸ் சமராட்அத்விதீ யோஸ்தி பூதலே -போலே அத்விதீயம் தைவதம் இங்கே அருளிச் செய்கிறார்
விரஜா நதிக்கரையை விட்டு வந்த பெருமானுக்கு வேகவதீ நதிக்கரை யில் இருப்பு மிகவும் ருசித்தபடி –

—————————————-
தீபஸ் த்வமேவ ஜகதாம் தயிதா ருசிஸ் தே தீர்க்கம் தம பிரதி நிவர்த்த்யமிதம் யுவாப்யாம்
ஸ்தவ்யம் ஸ்தவ ப்ரியதமம் சரணோக்தி வஸ்யம் ஸ்தோதும் பவந்த மிஹ வாஞ்சதி ஜந்துரேஷ –3-

ஹே பகவன் — ஜகதாம் தீபஸ் த்வமேவ ருசிஸ் தே தயிதா இதம் தீர்க்கம் தம யுவாப்யாம் பிரதி நிவர்த்த்யமிதம்
சரணோக்தி வஸ்யம் ஸ்தவ்யம் ஸ்தவ ப்ரியதமம் பவந்தம் ஏஷ ஜந்து இஹ ஸ்தோதும் வாஞ்சதி –
வாரீர் விளக்கொளி பெருமாளே -உலகுக்கு எல்லாம் விளக்கு தேவரீரே –விளக்கில் ஒலியோ என்றால் தேவரீருடைய தேவியார் ‘
அனந்யா ராகவேணாஹம் பாஸ்கரேண பிரபா யதா -அனந்யா ஹி மயா சீதா பாஸ்கரேண பிரபா யதா –
ஜெயாத் யாஸ்ரித சம்த்ராச த்வாந்த வித்வம்ச நோதய பிரபாவான் சீதயா தேவ்யா பரமவ்யோம பாஸ்கர -ரகுவீர கத்யம்
ஸ்வ யா தீப்த்யா ரத்னம் பவதபி மஹார்க்கம் ந விகுணம் ந குண்ட ஸ்வா தந்த்ர்யம் பவதி ச ந சாந்யாஹித குணம் -பட்டர்
இவ்விருள் தரும் மா ஞாலம் ஆகிற நெடிய இருள் நீங்கள் இருவரும் சேர்ந்து போக்கத் தக்கது –
சரணம் என்கிற வாக்குக்கு வசப்படுபவரும் ஸ்தோத்ரார்ஹரும் ஸ்துதி பிரியருமான தேவரீரை அடியேன் இங்கே ஸ்துதிக்க விரும்புகிறேன் –
இத்தால் தம்முடைய தமோ நிரசனத்தையும் சித்தவத்கரித்துக் கொண்டு அபஹத தமஸ்கரான தாம் ஸ்திதி கிருதிக்கு அர்ஹர் என்னும் இடத்தை பேசுகிறார்
ஸ்தவ்யம் ஸ்தவ ப்ரியம் –ஸ்துதி நீங்கள் யாவை யாவை சில ஏற்றங்களை இட்டுக் கவி பாடினி கோள்-அவற்றை சுவீகரிக்கும் இடத்தில் ஒரு குறை உடையவன் அல்லன் –
இது ஸ்தவ்யத்வம்-இனி ஸ்தவ பிரியா -குழந்தை மழலைச் சொல்லும் கேட்டு உகக்கும் தாய் -தத் புருஷ பஹூ வ்ரீகள்-இரண்டும் கொள்ளலாம் –
சரண உக்தி வஸ்யம் -சரணாகதி மானசம் வாசிகம் காயிகம் –
ஜ்ஞானான் மோஷம் ஆகையாலே மானசமாகக் கடவது -சாஸ்திரம் இருக்கச் செய்தேயும்
மனஸ் சஹகார்யம் இன்றிக்கே உக்தி -மாத்ரமே -பேரைச் சொன்னாய் இத்யாதி மடி மாங்காய் இட்டு சர்வச்வமும் பெற்றானாய் என்றேன் என்னத்
திருமால் வந்து என் நெஞ்சு நிறைய புகுந்தான் -போலே –
அஹம் வாஞ்சாமி -என்னாமல்-ஏஷ ஜந்தர் வாஞ்சதி —ஏஷ ஜனோ வாஞ்சதி போலே பிரதம புருஷனை இட்டுச் சொல்லுகை கவி சம்ப்ரதாயம் –

—————————————————————
பத்மாகராது பகதா பரிஷஸ்வஜே த்வாம் வேகா சரித் விஹரிணா கலசாப்தி கன்யா
ஆஸூஸ் ததாப்ராப்ருதி தீபஸமாவ பாஸம் ஆஜாநதோ மரகத பிரதிமம் வபுஸ்தே–4-

ஹே பகவன்
பத்மாகராதுபகதா வேகா சரித் விஹரிணா கலசாப்திகன்யா
யதா த்வாம் பரிஷஸ்வஜே -ததாப்ராப்ருதி ஆஜாநதோ மரகத பிரதிமம் தே வபுஸ்- தீபஸமாவ பாஸம் ஆஸூஸ்

வாரீர் விளக்கொளி பெருமாளே -தாமரைத் தடாகத்தில் நின்றும் வந்து வேகவதீ விகாசம் செய்பவளான பிராட்டி
எப்பொழுது தேவரீரை தழுவிக் கொண்டாளோ–அப்போது முதலாக இயற்கையிலே மரகதம் போன்ற தான தேவரீர் உடைய திருமேனியை
தீபத்தொடு ஒத்த தேசுடையதாக பெரியோர்கள் சொல்லுகிறார்கள் –
திருத் தண் காவில் விளக்கொளியை -மரகதத்தை –விளக்கொளி -ஹிரண்யமயம் -மரகதம் -பச்சை -பசுமை நீலம் கருமை பர்யாய சப்தங்கள்
பத்ம நிறமும் விளக்கொளி நிறமும் ஒன்றே -கமல மலர் மேல் செய்யாளான பிராட்டி தேவரீர் திருமேனியிலே தோய்ந்த பின்பே
தேவரீருக்கு விளக்கொளி வாய்த்தது
கலசாப்தி கன்யா -திருப் பாற் கடல் கடைந்த காலத்தில் பிராட்டி சஹாசா ஓடி வந்து தழுவிக் கொண்டால் போலே
வேகவதிக் கரையில் நின்றும் வந்து பிராட்டி தழுவிக் கொண்டாள்-

——————————————————

ஸ்வா மின் கபீர ஸூ பகம் ச்ரம ஹாரி பும்ஸாம் மாதுர்யாம்யம் அநகம் மணி பங்க த்ருச்யம்
வேகாந்த்ரே வித நுதே பிரதி பிம்ப சோபாம் லஷ்மீ சர சரசி ஜாஸ்ரய மங்ககம் தே –5-

ஹே ஸ்வாமின் கபீர ஸூ பகம் பும்ஸாம் ச்ரம ஹாரி மாதுர்யாம்யம் அநகம் மணி பங்க த்ருச்யம்
சரசி ஜாஸ்ரயம் லஷ்மீ சர அங்கஞ்ச ச வேகாந்த்ரே பிரதி பிம்ப சோபாம் வித நுதே-

தீபப்ப்ரகாச பகவானே -மிக்க ஆழம் உடையதும் -ஸ்வச்சமானதும் -ஜனங்களின் ஸ்ரமத்தைப் போக்குவதும் -இனிப்புள்ளதும் -அழுக்கற்றதும் –
ரத்ன கலசம் போலே தோன்றுவதும் தாமரைகளுக்கு இருப்பிடமுமான பிராட்டி யாகிற தடாகமும் -கீழ்ச் சொன்ன விசேஷங்கள் பொருந்திய
தேவரீருடைய திவ்ய அவயவமும் வேகவதியிடையில் சோபையைக் காட்டுகின்றன –
பிரதிபிம்மம் பார்த்தால் பிராட்டி திருமேனியும் பெருமாள் திருமேனியும் விகல்ப்பிக்கும் படி இருக்குமே
பிராட்டியும் தடாகமாக -இவனும் -தாமரை நீள் வாசத் தடம் போல் வருவானே -தயரதன் பெற்ற மரகத மணித்தடம் –
தடாகம் -பிராட்டி -பெருமாள் -பொருத்தம் அழகாகக் காட்டி அருளுகிறார் –

கபீர ஸூ பகம் -ஆழமும் அழகும்
பும்ஸாம் ச்ரம ஹாரி -தன்னிலே அவஹாகித்தவர்களின் ஸ்ரமத்தை எல்லாம் போக்கும்
மாதுர்யாம்யம்-இனிப்பான தீர்த்தம் உடையதாய் இருக்கும்
அநகம் -அழுக்கு முதலிய கல்மஷம் அற்று இருக்கும்
மணி பங்க த்ருச்யம் -பங்கம் அலை -மணி கொழிக்கும் அலைகள் மோதப் பெற்று இருக்கும்
சரசி ஜாஸ்ரயம் -சரசிஜ ஆஸ்ரயம் -தாமரைகளுக்கு ஆஸ்ரயமாக இருக்கும்

கபீர ஸூ பகம் -கம்பீரத் தன்மையும் சௌபாக்யமும் பொருந்தியவள்
பும்ஸாம் ஸ்ரமஹாரி -அடி பணிந்தவர்களின் ச்ரமங்களை புருஷகார க்ருத்யத்தால் போக்கி அருபவள்
மாதுர்ய ரம்யம்-எம்பெருமானை வசீகரிக்க வல்ல வாக் மாதுர்யம் உடையவள்
அனகம் -சிலரை அனுக்ரஹித்து சிலரை நிக்ரஹிக்கும் குற்றம் இல்லாதவள்
மணி பங்க த்ருச்யம் -அநேக திவ்ய பூஷண பூஷிதை
சரசிஜ ஆஸ்ரயம்-பத்ம பரியே பத்மினி பத்ம ஹஸ்தே பத்மாலயே பத்ம தளயாதாஷி –

எம்பெருமானும் –
கபீர ஸூ பகம் –காம்பீர்ய சௌ ந்தர்யங்களில் குறை அற்றவன்
பும்ஸாம் ஸ்ரமஹாரி -நினைந்து இருந்தே சரமம் தீர்ந்தேன் –
மாதுர்ய ரம்யம்-மருதூர் தயாளூர் மதுரஸ் ஸ்திரஸ் மை தேனும் பாலும் நெய்யும் கன்னலும் அமுதும் ஒத்து அக்காரக் கனியாய் இருப்பவன்
அ நகம் -அகில ஹேய ப்ரத்ய நீகன்
மணி பங்க த்ருச்யம்-மணி விடம்பினி தஸ்ய மநோ ஹர வபுஷி
சரசிஜ ஆஸ்ரயம்-சரசிஜாயா -கமலாயா-ஆஸ்ரய பூதனாய் இருப்பவன் –விலஷண பாவனை பொலிய-அத்புத வாக் சமத்காரம் –

—————————————————–
ஆவிச்ய தாரயசி விச்வம் அமுஷ்ய யந்தா சேஷீ ஸ்ரியபதி அசேஷ தநுர் நிதாநம்
இத்யாதி லஷண கணை புருஷோத்தமம் த்வாம் ஜாநாதி யோ ஜகதி சர்வவித் ஏஷ கீத –6-

விச்வம் ஆவிச்ய தாரயசி அமுஷ்ய யந்தா சேஷீ ஸ்ரியபதி அசேஷ தநுர் நிதாநம் இத்யாதி லஷண கணை த்வாம் புருஷோத்தமம் ஜாநாதி யோ ஜகதி ஏஷ சர்வவித் கீத –

விளக்கொளி எம்பெருமானே -எல்லாப் பொருள்களையும் அனுபிரவேசித்து தாங்குகிறாய் –
இந்த பிரபந்தத்துக்கு எல்லாம் நியாமகனாயும்-சேஷியாகவும் -ஸ்ரீ யபதியாகவும் -சர்வ சராசர சரீரகனாயும்-ஆதி காரண பூதனாயும் இருக்கை யாகிற
இவை முதலிய லஷணங்களால் உன்னை புருஷோத்தமனாக எவன் அறிகிறானோ அவனே சர்வஜ்ஞஞாக ஸ்ரீ கீதையில் கூறப்பட்டான் –
சரணாகதிக்கு அதிகாரி நியமமோ பழ நியமமோ பிரகார தேச கால நியமங்களோ இன்றிக்கே விஷய நியமம் ஒன்றே உள்ளது -சாஸ்திர கொள்கை
விஷய நியமம் சகல சத்குண பூர்த்தி உள்ள இடமே சரணா கதிக்கு விஷயம் ஆகும் -அந்த பரத்வத்தை மூன்று ஸ்லோஹங்களால் அருளிச் செய்கிறார்
ஸ்ரீ கீதை 15-16/17/18 ஸ்லோஹங்களால் புருஷோத்தம வித்யையை அருளிச் செய்தது போலே
யோ லோகத்ரைய மாவிச்ய பிபர்த்தி அவிய ஈஸ்வர -15-17-போலே ஆவிச்ய தாரயசி விச்வம்
அதோஸ்மி லோகே வேதே ச பிரதித -புருஷோத்தம -15-18-
யோமா மேவமசம் மூடோ ஜா நாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வ பாவோ பாரதி -15-19-
என்னை உள்ளபடி உணருபவன் யாவனோ அவனே சர்வவித் -என்பதை கொண்டே இந்த ஸ்லோஹார்த்தம்
சர்வம் கல்வவிதம் ப்ரஹ்ம –ஐ ததாத்ம்ய மிதம் சர்வம் –இத்யாதிகள் அந்தர்யாமி ப்ரஹ்மம் கொண்டே நிர்வஹிக்க வேண்டும்
யந்தா -நியாமாக –
சேஷீ -கைங்கர்ய பிரதி சம்பந்தீ
அவனே ஸ்ரீ யபதி -அசேஷ தநு -சகல ஜகத் சரீரகன்
நிதாநம் -ஜன்மாத் யதிகரண சித்தாந்தின் படி முழு முதல் கடவுள்
மற்றும் மோஷ பரதத்வம் இருப்பதால் -இத்யாதி லஷண கணை -என்று அருளிச் செய்கிறார்
ஆக இவற்றைக் கொண்டு தேவரீரை புருஷோத்தமனாக அறியப் படுபவன் கீதாச்சார்யனாலே சர்வவித் என்று கொண்டாடப் படுகிறான் என்று அருளிச் செய்கிறார் –

———————————–
விச்வம் சுபாஸ்ரய வதீச வபுஸ் த்வதீயம் சர்வா கிரஸ் த்வயி பதந்தி ததோசி சர்வ
சர்வே ச வேத விதயஸ் த்வத் அநு ஹார்த்தா சர்வாதிகஸ் த்வமதி தத்வ விதஸ் ததா ஹூ –9-

ஹே ஈச -விச்வம் சுபாஸ்ரயவத் த்வதீயம் வபுஸ் சர்வா கிரஸ் த்வயி பதந்தி தத் சர்வ அஸி
சர்வே ச வேத விதயஸ் த்வத் அநு ஹார்த்தா தத் த்வாம் சர்வாதிகஸ் த்வமதி தத்வ விதஸ் தஹூ –
வாராய் சர்வேஸ்வரனே -சகல பிரபஞ்சமும் திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் போலே தேவரீருக்கு உறுப்பாகின்றது
சகல வாக்குகளும் -அபர்யவசாகையாலே சர்வரும் தேவரீரே யாகக் குறை இல்லை
இதர தேவதைகளை உத்தேசித்தவை போலே காணப்படும் வேத விதிகள் எல்லாம் தேவரீருடைய அனுக்ரஹத்தையே பலனாக கொண்டவை
ஆகையாலே தேவரீர் தான் சர்வோத்துங்கர் என்று ஞானிகள் கூறுகின்றனர் –
விக்ரஹம் தான் ஸ்வரூப ரூப குணங்களில் காட்டிலும் அத்யந்த அபிமதமாய் ஸ்வ அனுரூபமாய் நித்தியமாய் ஏக் ரூபமாய் சுத்த சத்வாகமாய்
சேதன தேஹம் போலே ஜ்ஞான மயமான ஸ்வரூபத்தை மறைக்கை யன்றிக்கே மாணிக்கச் செப்பிலே பொன்னை இட்டு வைத்தால் போலே இருக்க
பொன்னுருவமான திவ்ய ஆத்மா ஸ்வரூபத்துக்கு பிரகாசகமாய் நிரவதிக தேஜோ ரூபமாய் சௌகுமார்யாதிகல்யாண குணகண நிதியாய்
யோகித்யேயமாய் சகல ஜன மோகனமாய் சமஸ்த போக வைராக்ய ஜனகமாய் -நித்ய முக்த அனுபாவ்யமாய் –
வாசத் தடம் போல் சகல தாப ஹரமாய் அனந்த அவதார கந்தமாய் சர்வ ரஷகமாய் சர்வாஸ்ரயமாய் அஸ்த்ர பூஷண பூஷிதமாய் இருக்கும்
யஸ்ய ஆத்மா சரீரம் யஸ்ய பிருத்வி சரீரம் —-வசசாம் வாச்யம் உத்தமம் —அஹம் ஹி சர்வ யஜ்ஞ்ஞானாம் போக்தா ச ப்ரபுரேவச –
தேபி மாமேவ கௌந்தேய யஜந்த்ய விதி பூர்வகம் —தேவரீருக்கே பரத்வம் பொருந்தும் –

———————————————————–

ஜ்ஞானம் பலம் நியமன ஷமதா வீர்யம் சக்திச் ச தேஜ இதி தே குண ஷட்க மாத்யம்
சர்வாதிசாயிநி ஹிமோ பவ நேச யஸ்மின் அந்தர்கதோ ஜகதிவ த்வயி சத் குனௌக –8-

ஹே ஹிமோ பவ நேசஜ்ஞானம் பலம் நியமன ஷமதா வீர்யம் சக்திச் ச தேஜ இதி தே குண ஷட்கம் தே ஆத்யம்
சர்வாதிசாயிநி யஸ்மின் சத் குனௌக த்வயி ஜகதிவ அந்தர்கதோ-

திருத் தண்காவிற்கு தலைவரான விளக்கொளி பெருமாளே ஞானம் பலம் ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் சக்தி தேஜஸ் -ஜகத் எல்லாம்
தேவரீருக்கு உள்ளே அடங்கி இருப்பது போலே சகல கல்யாண குண சமூஹமும் சர்வ உத்ருஷ்டமான இந்த ஷட் குணங்களிலே அடங்கும் -‘
ஞானம் -சர்வ காலமும் உண்டான சர்வ பதார்த்த சாஷாத் காரம் –
சக்தி -உபய விபூதியும் அநாயாசேன வக்கக வல்ல மிடுக்கு
ஐஸ்வர்யம் -ஜகத்தை எல்லாம் குடைக்கு கீழே அமுக்கி ஆள வல்லவனாகை
வீர்யம் சாரீரமான கிலேசம் இன்றிக்கே இருக்கை
சக்தி -ஏறிட்டுக் கொண்ட கார்யம் தலைக்கட்ட வல்ல சாமர்த்தியம்
தேஜஸ் -சஹகாரி நிரபேஷமாக அல்ப பிரயத்னத்தாலே தலைக் கட்ட வல்ல மிடுக்கு –
——————————————————-

தீபாவ பாச தயயா விதிபூர்வ மேதத் விச்வம் விதாய நிகமாநபி தத்த வந்தம்
சிஷ்யாயிதா சரண யந்தி முமுஷவஸ் த்வாமத்யம் குரும் குருபரம் பரயாஅதிகம்யம் -9-

விளக்கொளி பெருமாளே பிரமன் முதலான இந்த பிரபஞ்சகத்தை கருணையினாலே படைத்து வேதங்களையும் தந்து அருளினவரும்
குரு பரம்பரையில் முதன்மை பெற்ற ஆசார்யருமான தேவரீரை சிஷ்யர்கள் போன்ற முமுஷூக்கள் அடைக்கலம் புகுகிறார்கள் –
யோ ப்ரஹ்மாணம் வித்யாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம்ச்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை முமுஷைர் வை சரணமஹம் பிரபத்யே —
ஆசார்யாணாம் ஆசாவசா விதி ஆசவத்த —நமப்யாந்தம் குரும் வந்தே கமலாக்ருஹ மேதி நம் -லஷ்மி நாத சமாரப்யாம் -இத்யாதி –

—————————————————————

சத்தாஸ்திதி பிரயத்தன ப்ரமுகை ருபாதத்தம் ஸ்வார்த்தம் சதைவ பவதா ஸ்வயமேவ விஸ்வம்
தீப பிரகாச ததிஹ த்வத வாப்தயே த்வாமவ்யாஜ சித்த மனபாய முபாய மாஹு –10-

தேவரீராலே உலகில் உள்ள சேதன வர்க்கங்கள் எல்லாம் ஸ்வரூப ஸ்திதி பிரவ்ருத்தி முதலியவற்றால் ஸ்வயமேவ எப்பொழுதும்
ஸ்வ பிரயோஜனத்தின் பொருட்டே ஸ்வீகரிக்கப் பட்டனவாதலால் -இவ்வுலகில் தேவரீரை அடையும் பொருட்டே தேவரீரையே
வ்யாஜ நிரபேஷ நிர்பய உபாயமாக மஹாச்சார்யர்கள் அருளிச் செய்கிறார்கள் –

சரணாகதி பிரசுத்துதாம் கீழே -அதுவும் உபாயம் அன்றே -நிஜ கர்மாதி பக்த்யந்தம் குர்யாத் ப்ரீத்யைவ காரித
-உபாயதாம் பரித்யஜ்ய ந்யஸ்யேத் தேவே து தாம் -ஸ்ரீ ஆளவந்தார் ஸ்ரீ ஸூ கத்தி கீதார்த்த சங்க்ரஹம்
உபாபத்தே சத்தா ஸ்திதி நியமனாத்யைச்–ஸ்வ முத்திசிய ஸ்ரீ மா நிதி வசதி வாக் ஒளபநிஷதீ –ஸ்ரீ பராசர பட்டர் -ஸ்ரீ ரெங்கராஜ ஸ்தவம் உத்தர சதகம் –
சரணாகதியும் தன் பாக்கள் உபாயத்தை ஸஹிக்க மாட்டாது என்றபடி –

———————————————————-

போக்யம் முகுந்த குண பேதம சேதநேஷூ போக்த்ருத்வ மாத்மநி ஸூ நிவேஸ்ய நிஜேச்சயைவ
பாஞ்சாலிகா சுக விபூஷண போகதாயீ சம்ராடிவாத்ம சமவா ஸஹ மோதசே த்வம் –11-

தேவரீரே அசேதன வஸ்துக்களிலே போக்யத்வ ரூப குண விசேஷத்தையும் சேதனர்கள் இடத்திலே போக்த்ருத்வத்தையும் தேவரீரே
ஸ்வ இச்சையால் வைத்து மரப்பாச்சியையையும் –
பாஞ்சாலிகா –பதுமை / சுகம் -கிளி -/ மரப்பாச்சிக்கு சேலையை உடுத்தி களிப்பது என்றுமாம் –
கிளியையும் கொண்டு விளையாடும் அரசன் போலே தேவரீரும்
உமக்கு ஏற்கும் திரு தேவிமாரோடு கூடி விளையாடிக் களிக்கின்றீர்
ஸ்வா தந்தர்ய கந்த விரஹிதமான பாரதந்தர்ய வேஷம் -நிலா தென்றல் சந்தனம் குஸூமம் போலே –
செய்த்தலை எழு நாற்றுப் போலே அவன் செய்வன செய்து கொள்ள -வர்த்திக்க வேண்டுமே
ந்யாஸ சதக ஸ்தோத்ரம் – –ஸ்வாமீ ஸ்வ சேஷம் ஸ்வ வசம் ஸ்வ ஹரத்வேந நிர்ப்பரம் ஸ்வ உத்தேஸ்யயா ஸ்வார்த்தம் ஸ்வஸ்மின் ந்யஸ்யதி மாம் ஸ்வயம் –
ஸ்வ சப்தம் ஒன்பதின்கால் இட்டு அருளி வடி கட்டின சாஸ்த்ரார்த்தம்
போக்த்ருத்வம் எம்பெருமானுக்கே அல்லது நமக்கு அன்றே –

——————————————————————————-

த்வாம் மாதரம் ச பிதரம் ஸஹஜம் நிவாஸம் சந்தஸ் சமேத்ய சரணம் ஸூ ஹ்ருதம் கதிம் ச
நிஸ் ஸீம நித்ய நிரவத்ய ஸூக பிரகாசம் தீப பிரகாச ச விபூதி குணம் விசந்தி –12-

சத்துக்களானவர்கள் – மாதா பிதா பிராதா நிவாஸ ஸ்தான பூதர் ஸூ ஹ்ருத் உபாயம் உபேய பூதரான தேவரீரை -சரணம் புகுந்து
எல்லையற்ற குற்றம் அற்ற ஆனந்த பிரசுர விபூதிகள் உடனும் கல்யாண குணங்கள் உடன் கூடிய தேவரீரை அனுபவித்து களிக்கிறார்கள்

உபநிஷத் வாக்யத்தையே கொண்டு சாதிக்கிறார் -நிவாஸ வ்ருஷ சாதூனாம் -தாரை -புகல் அற்றாருக்கு புகல் இடம் –
கதி-கரணே–கர்மணி -வ்யுத்பத்திகளால் உபாயம் உபேயம் என்றபடி –

——————————————————

ஐந்தோ அமுஷ்ய ஜனனே விதி சம்பு த்ருஷ்டவ் ராகாதி நேவ ரஜசா தமஸா ச யோக
த்வைபாய ந ப்ரப்ருதயஸ் த்வத வேஷிதாநாம் சத்வம் விமுக்தி நியதம் பாவதீயு சந்தி –13-

அநாதி காலம் சம்சாரித்து வரும் இந்த பிராணி வர்க்கத்தினுடைய ஜனன காலத்திலேயே பிராமனோ சிவனோ பார்க்க நேர்ந்தால்
ரஜோ குணமும் தமோ குணமும் ரங்குகள் ஒட்டிக் கொள்வது போலே ஒட்டிக் கொள்ளும் -என்றும் -தேவரீர் கடாக்ஷிக்க நேர்ந்தால்
மோக்ஷ ப்ராபகமான சத்வகுணம் பொருந்தும் என்றும் வியாஸாதி முனிவர்கள் மொழிகின்றார்கள் –

ஜாயமானம் ஹி புருஷம் யம் பஸ்யேன் மதுஸூதந சாத்விகஸ் ச து விஜ்ஜேயஸ் ச வை மோஷார்த்த சிந்தக —
ராகாதிநேவ –வஸ்த்ரத்தில் நிறம் கழற்ற ஒண்ணாதாப் போலே அன்றோ ரஜஸ் தமஸ் லேபமும்-

———————————————

கர்ம ஸ்வநாதி விஷ மேஷூ சமோ தயாளு ஸ்வே நைவ கல்ப தமப தேசம வேஷ மாண
ஸ்வ ப்ராப்தயே தநுப்ருதாம் த்வ ரசே முகுந்த ஸ்வாபாவிகம் தவ ஸூ ஹ்ருத்த் வமிதம் ச்ருணந்தி –14-

வீடளிக்கும் பெருமானே -சாம்யா குணமும் தயா குணமும் பொருந்திய தேவரீர் நெடுநாளாகப் போருகிற விஷம கருமங்களின் இடையிலே
தேவரீராகவே கல்பித்து வைத்த தொரு வியாஜ்யத்தை பெற்றவாறே ஸ்வ ப்ராப்திக்கு விரைகின்றீர் –
இது தான் தேவரீருடைய இயற்கையான ஸூஹார்த்த குணம் என்கிறார்கள் –

கீழே -12-ஸ்லோகத்தில் -த்வாம் மாதரம் ச பிதரம் ஸஹஜம் நிவாஸம் சந்தஸ் சமேத்ய சரணம் ஸூ ஹ்ருதம் கதிம் ச -என்ற
ஸூஹார்த்த விவரணம் இதுவும் அடுத்த ஸ்லோகமும்
ஸூஹார்த்த குணத்தினால் சரணாகதனுக்கு ஆபி முக்கியத்தை விளைவித்து அருளுகிறார் -என்கிறது இஸ் ஸ்லோகத்தால் –
சோபனம் ஹ்ருத்யஸ்ய சஸூ ஹ்ருத் -வ்யுத்பத்தி –விமுகர்களையும் வாரிப் பிடியாக பிடிக்க வேண்டி –
என்னூரைச் சொன்னாய் என் பேரைச் சொன்னாய் என் அடியார்களை நோக்கினாய் -அவர்கள் விடையை தீர்த்தாய் -அவர்கள் ஒதுங்க நிழல் கொடுத்தாய் –
சேதன லாபமே ஈஸ்வரனுக்கு புருஷார்த்தம் –இன்று விண்ணுலகம் தருவானாய் விரைகின்றான் விதி வகையே –
-சமோஹம் சர்வ பூதேஷூ ந மே த்வேஷ் யோஸ்தி ந ப்ரிய -ஸ்ரீ கீதா ஸ்லோகம் –சம -ஆசிரயணீயத்வே சம என்றவாறு –

————————————

நித்ராயிதான் நிகம வர்த்மநி சாரு தர்சீ பிரஸ்தாநா சக்தி ரஹிதான் பிரதிபோத்ய ஐந்தூன்
ஜீரணஸ்த நந்தய ஜடாந்தமுகாநி வாஸ்மான் நேதும் முகுந்த யதசே தயயா ஸஹ த்வம் —15-

எம்பெருமானே கருணையுடன் தீமைகளில் கண் செலுத்தாமல் நன்மைகளையே கடாக்ஷித்து அருளா நின்றேர் தேவரீர் –
நித்ராயிதான் நிகம வர்த்மநி – வேத மார்க்கத்தில் கண் செலுத்தாதவர்களும்-
பிரஸ்தாநா சக்தி ரஹிதான்-ஸ்வல்ப ஞானம் உண்டானாலும் ஆச்ரயிக்க சக்தி அற்றவர்கள் என்றபடி –
இப்படி பயணம் செய்ய சக்தி அற்றவர்களுமான அஸ்மாதாதிகளைத் தட்டி எழுப்பி
கிழவர் சிறுவர் மூடர் குருடர் முதலான பிராணிகளை போலே-சர்வாத்மனா பராதீன ப்ரவ்ருத்தர்கள் – நல் வழிப் படுத்த முயலா நின்றீர்
கிமேதத்–நிர்த்தோஷ க இஹ ஜகதி –இத்யாதி பிராட்டி செய்து அருளும் உபதேசங்கள் –மணல் சோற்றில் கல் ஆராயத் தகாதே
அஹம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயம்மி பரமாம் கதம் -என்னும் ஸ்ரீ வராஹ ஸ்லோகத்தில் நிக்காகாக -நேதும் முகுந்த யதசே -என்கிறார் –

——————————————–

பக்தி ப்ரபத்திரதவா பகவன் ததுக்திஸ் தன்னிஷ்ட ஸம்ஸரய இதீவ விகல்ப்யமாநம்
யத் கிஞ்சி தேகமுப பாதயதா த்வ யைவ த்ராதாஸ் தாந்த்ய அவஸரே பவிநோ பவாப்திம் –16-

பக்தியோ சரணாகதியோ -சரணம் என்கிற உக்தியோ இவை யுடையாரை அடி பணிதலோ இப்படியாக விகல்பிக்கப்படும் அவற்றுள்
ஏதேனும் ஒன்றை உள்ளதாகக் கொள்ளுகிற தேவரீராலேயே ரக்ஷிக்கப் படுகின்ற சம்சாரிகள் மைய விசேஷத்திலே பிறவிக் கடலைக் கடக்கின்றார்கள் –

பக்தோஸ்மி சரணாகதோஸ்மி -யுக்தி மாத்திரம் என்றும் இவையுடைய உத்தம அதிகாரியை ஆஸ்ரயித்தல் -இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை
தானே கல்பித்துக் கொண்டு சம்சாரிகளை காத்து அருளுகிறான் —
அவஸரே-என்றது தேக அவசான ஸமயே அல்லது கர்ம அவசான ஸமயே -என்றபடி –

—————————————————

நாநா விதைரக படை ரஜஹத் ஸ்வபாவை அப்ராக்ருதைர் நிஜ விஹார வசேந சித்தை
ஆத்மீயா க்ஷணவிபஷவிநாச நார்த்தை ஸம்ஸ்தா பயஸ்யநக ஜன்மபிராத்ய தர்மம் –17-

யநக-அகில ஹேய ப்ரத்ய நீகரான பெருமாளே -தேவ மனுஷ்யாதி சஜாதீயத்வேந பலவகைப் பட்டவர்களும் கர்ம மூலகம் அல்லாதவர்களும்
ஸ்வ ஸ்வபாவத்தை விடாதவைகளும் அப்ராக்ருதங்களும் சிஷ்ட பரிபாலன துஷ்ட சிக்ஷணார்த்தங்களுமான
திருவவதாரங்களினால் சனாதன தர்மத்தை ஸ்தாபித்து அருளா நின்றீர்

அவதாரங்களை ஆறு விசேஷணங்கள் இட்டு அருளிச் செய்கிறார் -அகபடை-சாதியை -என்றபடி
-இந்திர ஜாலாதிவத் மித்த்யா என்னும்வர்களை நிரசிக்கிறது -அஜஹத் ஸ்வ பாவை -ப்ரக்ருதிம் ஸ்வா மதிஷ்டாய –
-ஆதி யஞ்சோதி யுருவை அங்கு வைத்து இங்குப் பிறந்த –அங்கு உள்ளபடியே அமைத்துக் கொண்டு என்றபடி –
பல மாய மயக்குகளால் இன்புறும் இவ்விளையாட்டு யுடையவன் –
பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய ச துஷ்க்ருதாம் தர்ம சமஸ்தான நார்த்தாயா சம்பவாமி யுகே யுகே –என்பதுவே உத்தரார்த்தம் –

——————————-

நிம் நோந் நதாநி நிகிலாநி பதாநி காடம் மஜ் ஜந்தி தே மஹிம சாகர சீகரேஷூ
நீரந்தர மாச்ரயசி நீசஜநாந் ததாபி ஸீலேந ஹந்த சிசிரோ பவநேஸ்வர த்வம் –18-

தேவரீருடைய பெருமைக்கு கடலின் திவலைகளிலே அளவு கடந்த நீச ஸ்வ பாவத்தை யுடைய சகல ஸ்தானங்களும் மூழ்கிப் போகின்றன
என்னும் படியாக அவ்வளவு பெருமை பெற்றவராய் இருக்கச் செய்தேயும் தேவரீர் சீல குணத்தினால் தாழ்ந்தவர்களோடும் புரையறக் கலந்து பரிமாறுகின்றீர் –

மஹதோ மந்தைஸ் ஸஹ நீரந்த்ரேண சம்ச்லேஷ –சீலம் -ப்ரஹ்ம ருத்ராதிகள் பெருமைகள் எல்லாம் உனது பெருமைக் கடலில் திவலைக்குள் அடங்கும்
தத்வேந யஸ்ய மஹிமார்ணவ சீகர அணுச் சக்யோ ந மாதுமபி சர்வ பிதா மஹாதியை –ஸ்தோத்ர ரத்னம்
ப்ரஹ்ம ருத்ர வருண யமாதிகளில் பரஸ்பர ஏற்றது தாழ்வுகளைக் கருதி -நிம் நோந் நதாநி-என்கிறார்
அப்படிப்பட்ட தேவரீர் -நிஷாசர நாம் காபி குலபதி காபி சபரி குசேல குப்ஜா சா வ்ரஜ யுவதயோ மால்யக் ருஷிதி –என்று
ஒரு கோவையாக எடுத்து ஒத்தப் பட்டவர்களோடு புரையறக் கலந்து பரிமாறுவது சீலத்தினால் அன்றோ –

—————————————–

காசீ வ்ருக அந்தக சராசன பாண கங்கா சம்பூதி நாம க்ருதி சம்வதநாத்ய உதன்சத்
ஸ்வோக்தி அம்பரீஷபய சாப முகைச் ச சம்பும் த்வன் நிக்னமீஷீ தாவதாமிஹ ந சரண்ய—19-

காசீ வ்ருத்தாந்தம் –வருகாசூரன் கதை -அந்தகாசுரன் கதை -தனுசின் கதை –பாணாசுரனுடைய சரிதை -கங்கையின் வரலாறு -சிவனுடைய பிறப்பு
-தன்மைக்கு ஏற்ற நாமம் இடுதல் -பலரோடு சம்வாதம் -ஆகிய இவை முதலான வ்ருத்தாந்தங்களினாலும் -சிவன் தானே சொல்லி இருந்தது
-அம்பரீஷனிடத்தில் உண்டான பயம் சாபம் முதலானவைகளாலும் சிவனைத் தேவரீருக்கு அதீனனாக நன்கு
உணர்ந்தவர்களுக்கு இவ்வுலகில் தேவரீரைக் காட்டிலும் வேறு யார் உளர் –

காய் சினத்த காசி மன்னன் வக்கரன் பவுண்டிரன்–என்றும்
-முண்டன் நீறன் மக்கள் வெப்பு மோடி யங்கி யோடிடக் கண்டு நாணி வாணனுக்கு இரங்கின எம் மாயோனே -என்றும்
குறை கொண்டு நான்முகன் குண்டிகை நீர் பெய்து –காரை கொண்ட கண்டத்தால் சென்னி மேல் என்றக் கழுவினான் அண்டத்தான் சேவடியை யாங்கு –என்றும்
நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனும் தான் முகமாய்ச் சங்கரனைத் தான் படைத்தான் -என்றும்-
ஸ்வோக்தி -ஸ்ரீ ராம ராமேதி ரமே ராமே மநோ ரமே சஹஸ்ர நாம தத் துல்யம் ராம நாம வரானனே –
பிண்டியார் மண்டை ஏந்தி பிறர் மனை திரிந்து உண்ணும் முண்டியான் சாபம் –
ஆதி -சப்தத்தால் பிரளயத்தில் எம்பெருமான் திரு வயிற்றினுள் புகுந்து ரக்ஷை பெற்றது போன்றவை –
கண்ணால் அல்லால் இல்லை கண்டீர் சரண் என்று அறுதி இடுவதில் தட்டுண்டோ –

——————————————-

க்வாசவ் விபு க்வ வயமித்யுப சத்தி பீதான் ஐந்தூன் க்ஷணாத் த்வத் அநு வ்ருத்தி ஷூ யோக்ய யந்தீ
ஸம்ப்ராப்த சத்குருதநோ ஸமயே தயாளோர் ஆத்மாவதிர் பவதி ஸம்ஸ்க்ருதி ரீ க்ஷணம் தே –20-

மஹா ப்ரபுவான சர்வேஸ்வரன் எங்கே நாம் எங்கே -என்கிற நைச்ய பாவத்தால் அணுகுவதற்கு அஞ்சும் பிராணிகளை உன்னை அநுவர்த்திப்பதில்
ஒரு நொடிப் பொழுதில் யோக்கியர்கள் ஆக்குகின்றதாய் -சமயத்தில் ஆச்சார்ய வேஷத்தை பரிக்ரஹிக்கின்ற தயாளுவான உன்னுடைய
கடாக்ஷம் ஆகிற ஸம்ஸ்காரமானது ஆத்மா உள்ளதனையும் பேராததாய் இருக்கின்றது –

பீதகவாடைப் பிரானார் பிரம குருவாக வந்து –அம்மான் ஆழிப் பிரான் அவன் எவ்விடத்தான் யான் யார் -என்று அஞ்சுவாருக்கு
நிக்ரஹ அனுக்ரஹ சாதாரணமான ஆகாரத்தை விட்டு அனுக்ரஹ ஏக தீஷையுடன் கடாக்ஷித்து அருளுவது
யாவதாத்மா பாவி நன்மையைப் பயக்குமதாய் தலைக் காட்டும் என்றபடி –

———————————————————

யோக்யம் யமைச் ச நியமைச் ச விதாய சித்தம் சந்தோ ஜிதஆநைதயா ஸ்வ வஸ அஸூவர்க்கா
ப்ரத்யாஹ்ருத இந்திரிய கணா ஸ்திர தாரணாஸ் த்வாம் த்யாத்வா சமாதியுக லேந விலோகயந்தி —21-

சில ப்ரஹ்ம வித்துக்கள் யம நியமனாதி களால் அந்த கரணத்தை சமாதி யோக்யமாகச் செய்து கொண்டு ஸ்வஸ்திகம் முதலான ஆசன பேதங்களை
வசப்படுத்தி இருக்கும் தன்மையினால் பிராணாதி வாயு வர்க்கங்களை ஸ்வ அதீனமாகக் கொண்டவர்களாய் -இந்திரியங்களை அடக்கி ஆள்பவர்களாய்
-ஸ்திரமான தாரணையை யுடையவர்களாயும் இருந்து கொண்டு உன்னைத் சிந்தை செய்து
லா லம்பனம் நிராலம்பனம் என்று இருவகைப் பட்ட சமாதியினாலும் உன்னைக் காண்கிறார்கள் –

இது முதல் மூன்று ஸ்லோகன்களால் யோக அனுஷ்டான சாஷாத்காரம் -இளைப்பினை இயக்கம் நீக்கி இருந்து முன்னிமையைக் கூட்டி
அளப்பில் ஐம் புலனை அடக்கி அன்பு அவர் கண்ணே வைத்து துளக்கமில் சிந்தை செய்து தோன்றலும் சுடர் விட்டு
ஆங்கே விளக்கினை விதியில் காண்பார் மெய்ம்மையே காண்கிற்பாரே-
யமம் -அஹிம்சை அஸ்தேயம் சத்யம் போல்வன / நியமம் -தபஸ்ஸூ ஸந்தோஷம் ஆஸ்திக்யம் போல்வன -/
ஆசனம்-ஸ்வஸ்திகம் -கோமுகம் -பத்மம் வீரம் ஸிம்ஹாஸனம் -போல்வன
திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்தை குறிக் கொள்வது சாலம்பனம் -தத் வியதிரிக்தம் நிராலம்பனம் -சா லம்பன ஸமாதியே ஸ்வரூப அநு ரூபம்
சா லம்பநேந பரிச்சிந்திய ந யாந்தி திருப்தம் –என்று இத்தை மேலே -22-ஸ்லோகத்தில் அருளிச் செய்வார் –

—————————————–

பத்மாபிராம வதந ஈஷண பாணி பாதாம் திவ்யாயுத ஆபரண மால்ய விலேபநம் த்வாம்
யோகேன நாத சுபம் ஆஸ்ரயம் ஆத்மவந்த சாலம்ப நேந பரிச்சிந்திய ந யாந்தி த்ருபதம்—-22-

தூய மனத்தரான பரமை காந்திகள் -தாமரை போல் அழகிய திரு முகம் திருக் கண்கள் திருக் கை திருவடி ஆகிய இவற்றை யுடையவனும்
திவ்யாயுதங்கள் திவ்ய பாஷாணங்கள் வைஜயந்தி கஸ்தூரிப் பூச்சு ஆகிய இவற்றை யுடையவனுமான உன்னை
சா லம்பன யோகத்தால் திவ்ய மங்கள விக்ரஹ த்யானம் செய்து திருப்தி அடைவார் இல்லை –

சங்கினோடும் நேமியோடும் தாமரைக் கண்களோடும் செங்கனி வாய் ஒன்றினோடும் செல்கின்றது என் நெஞ்சமே —
மின்னு நூல் குண்டலமும் மார்வில் திரு மறுவும் மன்னு பூணும் நான்கு தோளும் வந்து எங்கும் நின்றுடுமே
வென்றி வில்லும் தாண்டும் வாளும் சக்கரமும் நின்று தோன்றி கண்ணுள் நீங்காது என் நெஞ்சுள்ளும் நீங்காவே –இத்யாதிகளை அனுசந்திப்பது –

——————————————————

மாநாதி லங்கி ஸூக போத மஹாம் புராஸவ் மக்நாஸ் த்ரிஸீ மரஹிதே பவதஸ் ஸ்வரூப
தாபத்ர யேண விஹதிம் ந பஜந்தி பூய சந்த சம்சார கர்மஜ நிதேந சமாதி மந்த –23-

கால தேச வஸ்து -த்ரிவித பரிச்சேதங்கள் -அற்றதான உன்னுடைய ஸ்வரூபம் ஆகிற அப்ரமேய ஆனந்த சாகரத்தில் மூழ்கி நின்ற யோகிகள்
மீண்டும் சம்சார வெக்காயத்தினால் உண்டாகும் தாப த்ரயத்தினால் துயரை அடைய மாட்டார்கள் –

கேவல ஸ்வரூப -நிராலம்பனம் -த்யானம் -சமாதி நிஷ்டர்களுக்கு சம்சார கிலேசங்கள் போனாலும்
பேரின்ப வெள்ளத்தில் ஆழம் கால் படுக்கை சொல்லப் போகாதே –

———————————————-

தீ ஸம்ஸ்க்ருதான் விதததாமிஹ கர்ம பேதான் சுத்தம் ஜிதே மனசி சிந்தயதாம் ஸ்வமேகம்
த்வத் கர்ம சக்த மனசாமபி சாபரேஷாம் ஸூதே பலான்யஹி அபிமதாநி தவான் பிரசன்ன –24–

ஞான யோக சஹ்ருதங்களான கர்ம யோக வகைகளை இங்குச் செய்பவர்களுக்கும் வெற்றி யுற்ற மனத்தில் பரம பவித்ரனான தன்னையே சிந்திப்பவர்களுக்கும்
அநுஞ்ஞா கைங்கர்ய நிஷ்டர்களுக்கும் ஆஞ்ஞா கைங்கர்ய நிஷ்டர்களுக்கும் நீ ப்ரஸன்னனாகி அபிமத பலன்களை அளிக்கின்றாய் —

கர்ம ஞான பக்தி யோக நிஷ்டர்களை சொல்லி – சுத்தம் ஜிதே மனசி சிந்தயதாம் ஸ்வமேகம் -என்று கைவல்ய நிஷ்டர்களை சொல்லி –
த்வத் கர்ம சக்த மனசாமபி-த்வத் கைங்கர்ய ஏக சக்தானாம் -என்றபடி -இளைய பெருமாளை போலே அத்தாணிச் சேவகத்தையே
நித்ய நைமித்திகாதி சகல அனுஷ்டானமாக செய்து கொண்டு இருக்கும் அநுஞ்ஞா கைங்கர்ய நிஷ்டர்களை சொல்லி –
இவர்களையே ஞானி –தன்னுடைய ஆத்மா -என்று உத்தம அதிகாரியாக தான் கொண்ட மே மதம் என்று அருளிச் செய்தான் –
பகவான் முக உல்லாசாமே பிரயோஜனமாக இருப்பவர்கள்
இதற்கு மேல் அபரேஷம்-என்று ஆஞ்ஞா கைங்கர்ய நிஷ்டர்களை சொல்லி -நித்ய நைமித்திக கர்ம நிஷ்டர்கள் –
இப்படி நான்கு வகைப்பட்ட அதிகாரிகளை சொல்லி அவ்வோ அதிகாரிகளுக்கு அபிமதமான
பலன்களை எம்பெருமான் தானே கொடுத்து அருளும் படியை அருளிச் செய்கிறார் –

——————————————————————————————-

உத்பாஹு பாவம் அபஹாய யதைவ கர்வ பிராம்சும் ஹலம் சமபியாசதி யோகி சிந்தியே
ஏவம் ஸூ துஷ்கரம் உபாய கணம் விஹாய ஸ்தாநே நிவேசயதி தஸ்ய விசாஷனஸ் த்வாம் –25-

யோகிகளால் சிந்திக்காத தக்க பெருமானே –குள்ளனானவன் உயரத்தில் உள்ள பலத்தை பெறுவதற்கு தனது கையைத் தூக்காமல்
உன்னத புருஷனை நோக்கி வேண்டுவது போலே சமர்த்தனான பிரபன்ன அதிகாரி யானவன் மிகவும் செயற்கு அரிதான
உபாயங்களை விட்டு அந்த உபாயாந்தர ஸ்தானத்தில் உன்னை வைக்கின்றான் -நீயே பேற்றை தந்து அருளுவாய் -என்பதே மர்மம் –
எம்பெருமான் எந்த ஸ்தானத்திலும் நிற்பதற்குப் புஷ்கல சக்தி உக்தன் -என்றவாறு –

———————————————————————

நித்யாலச அர்ஹம் அபயம் நிரபேஷம் அந்யை விசுவாதிகாரம் அகில அபிமத ப்ராஸூதிம்
சிஷா விசேஷ ஸூலபம் வ்யவசாய சித்தா சத்குர்வதே த்வயி முகுந்த ஷடங்க யோகம் –26-

முகுந்தனே சர்வ பிரகாரத்தாலும் அசக்தர்களுக்கே உரியதாய் -நிரபாயமாய் இதர நிரபேஷமாய் சர்வாதிகாரமாய் சர்வ அபீஷ்ட பல பிரதமாய்
ஆச்சார்ய உபதேச ஸூலபமான ஷடங்க யோகத்தைத் திடமான அத்யவசமாய் உள்ளவர்கள் உன் பக்கலிலே ஸத்கார ரூபமாக பிரயோகிக்கின்றார்கள் –

சோம்பல் உள்ளவன் -அலச -வாழும் சோம்பர் -காம்பற தலை சிரைத்து உன் கடைத்தலை இருந்து வாழும் சோம்பரை உகத்தி போலும் –
கர்ம யோகாதிகளை நாஸ்திகத்தாலே விடுபவர் கெடும் சோம்பர் -ஸ்வரூப யாதாம்யா ஞானத்தால் அவன் கையையே எதிர்பார்த்து இருக்கும்
அவர்கள் வாழும் சோம்பர் -அவர்களையே நித்யாலச சப்த விவஷித்தர்கள்
வ்யவசாய சித்தா-உயிர்நிலையான ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் -வ்யவசாயம் இல்லாதவனுக்கு இதில் அன்வயம் ஆமத்தில் போஜனம் போலே –
சேதன சகாயம் வேண்டாம் என்பதாலே நிரபாயம் -நிரபேஷம் அந்யை -உன்னால் அல்லால் யாவராலும் ஒன்றும் குறை வேண்டேன் –
சத்யம் சொல்லலும் அதிகாரம் போலே இதுவும் சர்வ அதிகாரம் -விஸ்வ அதிகாரம் –
சிஷா விசேஷ ஸூலபம்-சதாச்சார்ய சேவையில் பழுத்தவர்களுக்கு ஒழிய மற்றையோர்க்கு அரிது –
அடுத்த ஸ்லோகம் அஷ்டாங்க யோக விளக்கம் –

————————————————————

த்வத் பிராதி கூல்ய விமுகா ஸ்புரத் ஆனு கூல்யா க்ருத்வா புன க்ருபணதாம் விகத அதி சங்கா
ஸ்வாமின் தவ ஸ்வயம் உபாய இதீர யந்த திவ்ய அர்ப்பயந்தி நிஜ பாரம் அபார சக்தவ் –27-

எம்பெருமானே பிராதி கூல்ய வர்ஜனமும் ஆனு கூல்ய சங்கல்பமும் உடையவர்களாய் ஆகிஞ்சன்யத்தை முன்னிட்டு அதி சங்கை தவிர்ந்து
விசுவாச யுக்தர்களாய் -நீயே உபாயம் ஆக வேணும் -என்று சொல்லா நிற்பவர்களாய் -அளவுகடந்த சக்தியை யுடைய உன்னிடத்திலேயே
பரமை காந்திகள் தங்கள் பாரத்தை அர்ப்பணம் செய்கிறார்கள் –

கீழே சொன்ன ஷடங்க யோகம் -ஆனு கூலஸ்ய சங்கல்பம் பிராதி கூலஸ்ய வர்ஜனம் ரஷிஷ்ய தீதி விச்வாசோ கோப்த்ருத்வ வரணம் ததா
-ஆத்ம நிஷேப்ய கார்ப்பண்யே-ஷடவிதா சரணாகதி – க்ருபணதாம் க்ருத்வா –ஆகிஞ்சன்ய அனுசந்தானம் பண்ணி என்றபடி –
அபார சக்தவ் –சரணாகதி தான் சர்வாதிகாரம் ஆகையால் ஸ்வ ரக்ஷண பரத்தை உலகம் எல்லாம் தன்னிடம்
ஸமர்ப்பித்தாலும் ஏற்றுக் கொண்டு செய்து முடிக்க வல்லமை -சர்வ சக்தித்வம் சொல்லிற்று –

——————————————————————–

அர்த்தாந்தரேஷூ விமுகான் அதிகார ஹாநே ஸ்ரத்தா அதிகான் த்வத் அநு பூதி விலம்ப பீதான்
தீப பிரகாச லபஸே ஸூ ஸிராத் க்ருதீவ ந்யஸ்தாத்மநஸ் தவ பதே நிப்ருதான் ப்ரபந்நான் —28-

கர்ம ஞான பகுதிகள் ஆகிற உபாயாந்தரங்கள் ஸ்வ அதிகார விருத்தங்கள் என்பதால் இவற்றில் அன்வயம் இல்லாதவர்களும்
மஹா விசுவாச யுக்தர்களும் உன்னை அனுபவிப்பதில் கால தாமதம் பொறாதவர்களும் -பேற்றிலே கண் வைத்தவர்களும்
உன் திருவடிகளில் ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்தவர்களுமான ப்ரபன்னர்களை க்ருதக்ருத்யன் போலே நீ நெடு நாள் இழந்து இருந்து பெறுகின்றாய்-
வாஸூ தேவஸ் ஸர்வமிதி ச மஹாத்மா ஸூதுர்லப-என்று இழவு தோற்ற பேசினான் அன்றோ
க்ருதக்ருத்யஸ் ததா ராமோ விஜ்வர ப்ரமுமோதஹ -என்றான் இ றே ரிஷியும்
மஹா விசுவாசத்தை ஸ்ரத்தை என்கிறதுபேற்றிலே சம்சயம் இன்றி மார்விலே கை வைத்து உறங்குமவர்கள் –
த்வத் அநு பூதி விலம்ப பீதான் –தாவி வையம் கொண்ட தடம் தாமரை கட்கே கூவிக் கொள்ளும் காலம் இன்னம் குறுகாதோ -என்றும்
எனை நாள் வந்து கூடுவன் யான் -என்றும் பதறுமவர்கள் அன்றோ –
கீழே -14-ஸ்லோகத்தில் பதறுபவனும் அவனே என்றதே -இத்தலை த்வரிப்பது கார்யகரம் ஆகாது -சைதன்ய அதிகாரி லக்ஷணம் என்றபடி –
லபஸே ஸூ ஸிராத் க்ருதீவ –நெடும் காலம் தவம் கிடந்து பெறாதே இழவோடே கிடந்து இப்போதாகப் பெறுகிறாய் என்றபடி –

————————————————-

மந்தரைர் அநு ச்ரவ முகேஷூ அதிகம்ய மாநை ஸ்வ அதிக்ரியா சமுசிதைர் யதிவா அன்யவாஸ்யை
நாத த்வதீய சரணவ் சரணம் சதானாம் நைவ அவாப்யா அயதாயுத கலாபி அபரை ரைவ வாப்யா–29-

வேதம் முதலியவற்றால் ஓதப்படுகிற மந்த்ரங்களினானாலோ ஸ்வ அதிகார அநு ரூபமான ஆழ்வார் ஆச்சார்யர்களின் ஸ்ரீ ஸூ க்திகளாலே
தேவரீருடைய திருவடிகளை சரணம் புகுந்தவர்களுக்கு உள்ள பெருமையில் லக்ஷத்தில் ஏகதேசமும் இதரர்கள் -உபாசககர்களால் அடைய முடியாததே –

வேத யுக்தமான மந்த்ர ரத்னம் த்வயம் -கொண்டோ -பிதரம் மாதரம் தாரான் புத்ரான்–லோக விக்ராந்த சரணவ் சரணம் தேவ்ரஜம் விபோ
-புராண வசனங்களைக் கொண்டோ –புகல் ஓன்று இல்லா அடியேன் அடிக் கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே
-அகிஞ்சனோ அநந்ய கதிச் சரண்ய த்வத் பாத மூலம் சரணம் ப்ரபத்யே –இத்யாதி ஸ்ரீ ஸூ க்திகளைக் கொண்டோ
சரணம் புகுந்த சிரேஷ்ட அதிகாரிகள் பெருமையில் ஏக தேசமும் உபாசகர்களால் பெற முடியாதே –

————————————————

தத்தா ப்ரஜா ஜனகவத் தேவ தேசிகேந்தரை பத்யா அபி நந்த்ய பவதா பரிணீயமாநா
மத்யே சதாம் மஹிதபோக விசேஷ ஸித்த்யை மங்கள்ய ஸூத்ரமிவ பிப்ரதி கிங்கரத்வம் –30-

தகப்பனார் கன்யகாதானம் பண்ணுமா போலே ஆச்சார்யர்களால் உனக்கு கொடுக்கப் பட்டு விஸ்வபதியான உன்னாலே உகந்து
ஏற்றுக் கொள்ளப் படுபவர்களான ப்ரபந்ந சந்தானங்கள் அந்தமில் பேரின்பம் ஆகிற நலமந்தம் இல்லாதோர் நாட்டில் அனுபவம் சித்திப்பதற்காக
இடையில் உள்ள காலத்திலே பாகவத பரிசர்யையை மங்கள ஸூ த்ரம் போல் வகிக்கின்றார்கள்

ஆத்மவிவாஹமே எம்பெருமான் பேறு-ஸ்த்ரீ பிராயம் இதரம் ஜகத் – தஞ்சமாகிய தந்தை ஆச்சார்யன் -கன்னிகா தானம் செய்ய –
நீ இந்த மண்ணகத்தே திருத்தி திருமகள் கேள்வனுக்கு ஆக்கிய பின்பு -பதிம் விஸ்வஸ்ய-பண வாள் அரவணைப் பல் பல காலமும் பள்ளி கொள் மணவாளர் —
கௌசல்யா லோக பார்த்தாராம் ஸூஷூவே உம மனஸ்விநீ-பறவை ஏறு பரம் புருடா நீ என்னைக் கைக் கொண்ட பின் -உகந்து பரிணயம் செய்து கொண்ட பின்
பிராப்தி அளவும் நடு உள்ள நாளில் பாகவத கைங்கர்ய விசேஷங்களில் போது போக்குவதுதான் ஸுமங்கல்ய லக்ஷணம் -என்றதாயிற்று –

———————————————————————————

திவ்யே பதே நியத கிங்கரதா ஆதி ராஜ்யம் ப்ராப்தும் த்வதீய தயயா விஹித அபிஷேகா
ஆதேஹ பாதமநகா பரிசர்யயா தே யுஜ்ஜான சிந்த்ய யுவராஜ பதம் பஜந்தி –31-

யோகிகளால் சிந்திக்கத் தக்க பெருமானே -நித்ய விபூதியில் ஸ்வாமி கைங்கர்ய பட்டாபிஷேகத்தை பெறுவதற்காக
உனது திருவருளால் அபிஷேகம் செய்யப் பெற்ற பரமை காந்திகள் தேஹ அவசானத்து அளவும்
உனக்குத் தொண்டு பூண்டு யுவராஜ பதவியை வஹிக்கிறார்கள் -புருஷார்த்தம் அங்கும் இங்கும் துல்யம் -என்றதாயிற்று –

——————————————————–

த்வாம் பாஞ்ச ராத்ரிகந யேந ப்ருதக் விதேந வைகாநஸேந ச பதா நியதாதிகாரா
சம்ஜ்ஞா விசேஷ நியமேன சமர்ச்ச யந்த ப்ரீத்யா நயந்தி பலவந்தி திநாநி தன்யா –32-

வெவ்வேறு வகைப் பட்ட பாஞ்ச ராத்ர மார்க்கத்தாலும் வைகானச மார்க்கத்தாலும் அதிகார நியதி யுள்ளவர்கள்
வாஸூ தேவாதி சம்ஜ்ஞா விசேஷ நியமத்தோடு உன்னை பக்தியோடு திருவாராதனம் செய்து ஸூ க்ருதிகளாய்க் காலத்தை சபலமாகக் கழிக்கிறார்கள்–

விளக்கொளி சந்நிதியில் வைகானச க்ரமம் / ப்ருதக் விதேந-பாத்மம் -பாரமேஸ்வரம் -பரமம் -கபிஞ்சலம் -போன்ற சம்ஹிதா பேதங்கள் /
மந்த்ர சித்தாந்தம் -ஆகம சித்தாந்தம் -தந்த்ர சித்தாந்தம் -போன்ற பேதங்கள் -/ அத்திரி படலம் -மரீசி படலம் -பிருகு படலம் -போன்ற பேதங்கள் என்றவாறு
நியத அதிகார –ஆகம நியதி கொண்ட படி /பாஞ்ச ராத்ரத்தில் வாசுதேவ சங்கர்ஷணாதி சம்ஜ்ஞாதி பேதம் போலே –
வைகாநஸத்திலும் விஷ்ணு புருஷ ஸத்ய அச்சித்தாதி சம்ஜ் ஞாதி பேதங்கள் உள்ளனவாகச் சொல்லுகிறார்கள் –
இங்கனம் திருவாராதனம் செய்ய வல்ல பாக்கியசாலிகள் காலத்தை பழுதாகாமல் சபலமாக்கி வருகிறார்கள் என்றவாறு –

————————————————

வர்ணாஸ்ரமாதி நியமஸ்திர ஸூத்ர பத்தா பக்த்யா யதார்ஹ விநிவேசித பத்ர புஷ்பா
மாலேவ கால விஹிதா ஹ்ருத யங்கமா த்வாம் ஆமோத யத்ய நுபராக தியாம் சபர்யா –33-

ஸ்ரீ பகவத் ஆஞ்ஞயா பகவத் கைங்கர்ய ரூபம் -மாலையாக வைத்து -வர்ணாஸ்ரமாதி நியமங்கள் ஆகிற கெட்டியான நூலிலே கட்டப் பட்டதும்
ஸூத்ரங்களுக்கு கட்டுப் பட்டதும் பக்தியோடு கூட தகுந்தபடி சேர்க்கப் பட்ட பத்ர புஷ்ப்பங்களை யுடையதும்
பத்ரம் புஷ்ப்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்த்யா பிரயச்சத்தி -பத்ரம் -திருத் துழாய் தளம்
காலத்தில் செய்யப்பட்டதும்–வசந்தாதி காலம் மாலைக்கு பஞ்ச கால பராயணர்கள் காலம் தவறாமல் செய்வார்கள் -என்றபடி
ஹ்ருதயங்கா -திருமாலை திரு மார்பின் சம்பந்தம் -பிரமை காந்திகள் ஹிருதய பூர்ணமாக உகந்து பணி செய்வார்கள் –
அழகியதுமான மாலை போன்று உள்ளதுமான விரக்தர்களின் திருவாராதனம் உன்னை உகப்பிக்கின்றது –
ஆமோதயதி-பரிமளத்துக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் -மாலைக்கும் சபர்யைக்கும் இணங்கிய கிரியா பதம் –

————————————————

ப்ரஹ்மா கிரீச இதரேப்யமரா ய ஏதே நிர்த்தூய தான் நிரய துல்ய பல ப்ரஸூதீன்
ப்ராப்தும் தவைவ பத பத்ம யுகம் ப்ரதீதா பாதி வ்ரதீம் த்வயி பஜந்தி பராவாஜ்ஞா –34-

பாக்யதார்களான பரமை காந்திகள் பிரமனும் சிவனும் மற்றும் இந்த்ராதிகளுமாக எந்த தேவர்கள் வேதங்களில் ஓதப் பட்டு இருக்கின்றார்களோ
அவர்கள் எல்லாம் கால பர்யாயமான பலன்களை கொடுப்பவர்கள் என்று அவர்களை விட்டு ஒழிந்து
எம்பெருமானே உன்னுடைய திருவடி இணையையே அடைவதற்கு உன்னிடத்தில் கற்பு நிலையை எய்துகின்றனர்
எட்டு இழையாய் மூன்று சரடாய் இருபத்தொரு மங்கள ஸூ த்ரம் போலே திருமந்திரம் –
கண்டார்கள் இகழ்கனவே காதலன் தான் செய்திடினும் கொண்டானை அல்லால் அறியா குலமகள் போல்
ஏதே வை நிரயாஸ் தாத ஸ்தாநஸ்ய பரமாத்மனே -ஸ்ருதி
பராவாஜ்ஞா-இன்னது பரம் இன்னது அவரம் என்று பகுத்து அறிய வல்லவர்கள் -தஸ்மிந் த்ருஷ்டே பராவரே —
பர் அவரே யஸ்மாத் ச பராபர -வ்யுத்பத்தி -பர் -மேம்பட்டவர்கள் என்று சொல்லப் பட்டவர்களும் -யஸ்மாத் அவரே -எம்பெருமானை பார்க்கில் தண்ணியர்களே-என்றவாறு –

————————————————————————–

நாத த்வதிஷ்ட விநியோக விசேஷ சித்தம் சேஷத்வ சார மநபேஷ்ய நிஜம் குணஜ்ஞா
பக்தேஷூ தே வர குணார்ணவ பாரதந்தர்யாத் தாஸ்யம் பஜந்தி விபணி வ்யவஹார யோக்யம் –35-

எம்பெருமானே சிறந்த குணக் கடலே ஸ்வரூபஞ்ஞர்களான பரமைகாந்திகள் உன்னுடைய யதேஷ்ட விநியோக அர்ஹமான தங்களுடைய சேஷத்வ சிறப்பை விரும்பாமல்
பாரதந்தர்யத்தினாலே உன்னுடைய பக்தர்கள் இடத்திலே கிரய விக்ரய அர்ஹமான சேஷத்வ காஷ்டயை அடைகிறார்கள் –
மம பக்த பக்தேஷூ ப்ரீதி ரப்யதிகா பவேத் -என்று எம்பெருமான் தானே அருளிச் செய்கிறான்
த்வத் ப்ருத்ய ப்ருத்ய பரிசாரக ப்ருத்ய ப்ருத்ய ப்ருத்யஸ்ய ப்ருத்ய இதி மாம் ஸ்மர லோக நாத -என்றும்
அடியார் அடியார் தம் அடியார் அடியார் தமக்கு அடியார் அடியார் தம் அடியோங்களே -என்றும் சொல்லக் கடவது இ றே
விபணி யாவது கடை வீதி -த்வத் பக்தி நிக்ன மனஸாம் கிரய விக்ரய அர்ஹ -என்றும் -பேசுவார் அடியார்கள் எம் தம்மை விற்கவும் பெறுவார்களே-பெரியாழ்வார் –
ஹரி பக்த தாஸ்ய ரசிகா பரஸ்பரம் கிரய விக்ரய அர்ஹ தசையா சமிந்ததே –யதிராஜ சப்ததி –

——————————————————–

சத்பிஸ் த்வத்தேக சரணைர் நியதம் ச நாத சர்ப்பாதிவத் த்வத் அபராதிஷூ தூர யாதா
தீராஸ் த்ருணீக்ருத விரிஞ்ச புரந்த ராத்யா காலம் ஷிபந்தி பகவன் கரணைர் அவந்த்யை–36-

சத்பிஸ் த்வத்தேக சரணைர் நியதம் ச நாத—பேராளன் பேரோதும் பெரியோரை ஒருகாலும் பிரிகிலேனே -என்றும்
செல்வத் தண் சேறை எம்பெருமான் தாள் தொழுவார் காண்மின் என் தலை மேலாரே —
எம்பெருமானே உன்னையே தஞ்சம் என்று பற்றின சத்துக்களோடே நித்ய ஸஹவாசம் செய்பவர்களும் -உன் திறத்தில் அபசாரம் படுவர்களைக் கண்டால்
சர்பாதிகளைக் கண்டால் போல் -சர்ப்பாதிவத் த்வத் அபராதிஷூ தூர யாதா –நெடும் தூரம் ஓடுமவர்களுமான பரமை காந்திகள்
-பிரமன் இந்திரன் முதலானவர்களை த்ருணமாக நினைத்தவர்களாகக் கொண்டு–த்ருணீக்ருத விரிஞ்ச புரந்த ராத்யா-என்றது
த்ருணீக்ருத விரிஞ்சாதி நிரங்குச விபூதயா ராமானுஜ பதாம் போஜ ஸமாச்ரயண சாலின-என்றும்
ஆனாத செல்வத்து அரம்பையர்கள் தற் சூழ வானாளும் செல்வமும் மண்ணரசும் யான் வேண்டேன் -என்று இருக்குமவர்கள் –
கரண க்ரமங்களை சபலமாக்கா நின்று கொண்டு-காலம் ஷிபந்தி பகவன் கரணைர் அவந்த்யை- போது போக்குகின்றனர் –
அவன் தந்த கரணங்களை அவனுக்கே உறுப்பாக்கிக் கால செபம் பண்ணா நிற்பார்கள் –
ஞானம் விரக்தி சாந்தி உடையவர்கள் பரம சாத்விகனோடு ஸஹவாசம் பண்ணப் பெற்றால் அவர்களுடைய போது போக்கு இருக்கும் படி சொல்ல வேணுமோ –

———————————————–

வாகாதிகம் மனசி தத் பவநே ச ஜீவே பூதேஷ் வயம் புநரசவ் த்வயி தை சமேதி
சாதாரண உதக்ரமண கர்ம ஸமாச்ரிதானாம் யந்த்ரா முகுந்த பவதைவ யதா யமாதே –37-

நிர்யாண காலத்திலே வாகாதி பத்து இந்திரியங்களும் மனசிலே சேர்ந்து -அவை பிராண வாயுவில் சேர்ந்து -அவை ஜீவாத்மாவில் சேர்ந்து
-அவை பூதங்களில் சேர்ந்து -எம்பெருமானே உன்னோடே மீண்டும் சேர -இங்கனம் சர்வ பிராணி சாதாரணமாக சொல்லப்பட்ட ஜீவ உதக்ரமணம்
பிரபன்னர்களுக்கும் சர்வ நியாமகனான உன்னாலேயே யமாதி அதிகார புருஷர்களுக்கு எப்படியோ அப்படியே ஆகிறது
ஸ்ரீ ப்ரஹ்ம ஸூ த்ரம் -4–2-வாகாதிகரணம்/ மநோதி கரணம்/ அத்யஷாதி கரணம் /பூதாதி கரணம் /ஆஸ்ருத்தியதிகரணம் /பர சம்பத்தயதிகரணம்
-ஸ்ரீ ஸூக்திகளை திரு உள்ளத்தில் கொண்டு அருளிச் செய்கிறார் -பிரபன்னர்களுக்கு விசேஷம் மேல் ஸ்லோகத்தில்
-இதில் அதிகாரி புருஷர்களுக்கு விசேஷ அதிகாரம் இல்லை என்றதாயிற்று இதில் –

—————————————————-

சவ்யான்யயோ அயனயோர் நிசி வாஸரே வா சங்கல்பிதா யுவாதீன் சபதி ப்ரபந்நான்
ஹார்த ஸ்வயம் நிஜபதே விநிவேச யிஷ்யன் நாடீம் ப்ரவேசயசி நாத சதாதிகரம் த்வம் –38-

தஷிணாயன உத்தராயண காலங்களிலோ இரவிலோ பகலிலோ வாழ்க்கை முடியும் அளவினரான பிரபன்னர்களை
நீ ஹார்த்த புருஷனாய்க் கொண்டு தானே தன்னுடைய திரு நாட்டிலே கொண்டு போய் வைக்கக் கருதி சதாதிக நாடீ என்கிற
ஸூஷூம்நா நாடியை பிரவேசிக்கச் செய்து அருளுகிறாய் -ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் –4–2-நிஸாதிகரணமும் / தஷிணாய நாதிகரணமும் -படியே
ப்ரஹ்ம வித்துக்களை ப்ரஹ்ம பிராப்தியை அருளிச் செய்கிறார் –

——————————————

அர்ச்சிர் தினம் விசதபக்ஷ உதக் பிரயாணம் சம்வத்சரோ மருத் அஸீதகர சசாங்க
சவ்தாமநீ ஜலபதிர் வலஜித் ப்ரஜேச இத்யாதிவாஹி கசகோ நயசி ஸ்வ கீயான்–39-

எம்பெருமானே -அக்னி பகல் சுக்ல பக்ஷம் உத்தராயணம் சம்வத்சரம் வாயு ஸூர்யன் சந்திரன் வித்யுத் வருணன் இந்திரன் பிரஜாபதி என்னும்
இந்த ஆதி வாஹிகர்களைத் துணை கொண்டு தன் அடியார்களை ஸ்வ ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு போகிறாய் –
விராஜா நதி நீராட்டமும் உப லக்ஷணம் –

————————————–

த்வச் சேஷ வ்ருத்த்ய அநு குணைர் மஹிதைர் குணவ்க ஆவிர்ப்பவத் யயுதசித்த நிஜ ஸ்வரூபே
த்வல் லக்ஷனேஷூ நியதேஷ்வபி போக மாத்ரே சாம்யம் பஜந்தி பரமம் பவதா விமுக்தா–40-

எம்பெருமானே -முக்தாத்மாக்கள் உன் பக்கலிலே அடிமைத் தொழிலுக்குத் தகுதியான சிறந்த குணங்களோடு கூட அப்ருதக் சித்த ஸ்வரூபம்
ஆவிர்பவித்த அளவிலே உன்னுடைய லக்ஷணங்கள் உனக்கு அசாதாரணங்களாய் இருக்கச் செய்தேயும்
ப்ரஹ்ம அனுபவத்தில் மட்டும் உன்னோடே கூட சாம்யத்தை அடைகிறார்கள் –
ஜகத் வியாபார வர்ஜாதி கரணம் –போக மாத்ர சாம்யா லிங்காச்ச -ஜகாத் காரணத்வ நியாமகத்வாதிகள் முக்தனுக்கு சம்பவிக்க மாட்டாவே
சோஸ்னுதே சர்வான் காமான் -ப்ரஹ்மத்தின் குணங்கள் விபூதிகள் அனைத்தையும் முற்றவும் அனுபவிக்கை –
த்வச் சேஷ வ்ருத்த்ய அநு குணைர் மஹிதைர் குணவ்க–ஆத்மாவுக்கு அழியாததான சேஷத்வத்துக்கு அநு குணமான பேறு தானே பிராப்தம் ஆகும் –

———————————————–

இத்தம் த்வதேக சரணைர் அநகை அவாப்யே த்வத் கிங்கரத்வ விபவே ஸ்ப்ருஹயா அபராத்யன்
ஆத்மா மமேதி பகவன் பலதைவ கீதான் ப்ராஸ நிரீஷ்ய பரணீய இஹ த்வயா அஹம் -41–

எம்பெருமானே இப்படி உன்னையே தஞ்சம் என்று பற்றின பரமை காந்திகளால் பெறுதற்கு அரியதான உன்னுடைய கைங்கர்ய ஸ்ரீ யில்
ஆசைப்படுவதனால் மஹா அபராதியான நான்-ஞானீ து ஆத்மைவ மே மதம் -என்று உன்னாலே கொண்டாடப் பட்ட
பூர்வ புருஷர்களை நோக்கி உன்னால் ரஷிக்கத் தக்கவன் ஆகிறேன்
மா சூணா வான் கோலத்து அமரர் கோன் வழி பட்டால் மா சூணா உன மலர்ச் சோதி மழுங்காதே -வழி பாடு அவ்தயாஹம்
கைங்கர்ய அபிநிவேசம் ஸ்வரூபத்துக்கு அநு ரூபமாய் இருந்தாலும் நைச்ய அனுசந்தானத்தால் –
நெடு நாள் அந்நிய பரையாய் போந்த பார்யை லஜ்ஜா பயங்கள் இன்றிக்கே பர்த்ரு சகாசத்தில் வந்து என்னை அங்கீ கரிக்க வேணும்
என்று அபேக்ஷிக்குமா போலே இருப்பது ஓன்று இ றே இவன் பண்ணும் பிரபத்தி –
ஞானீத் வாத்மைவ மே மதம் –அபிமானத்துக்கு பாத்திர பூதர்கள் தொடர்பை இட்டு அடியேனை அபிமானித்து அருள வேணும் -என்கிறார் –
பிதாமஹம் நாத முனிம் விலோக்ய -போலே –

————————————————

பத்மா மஹீ ப்ரப்ருதிபி பரி புக்தபூம்ந கா ஹாநிர் அத்ர மயி போக்தரி தே பவித்ரீ
துஷ்யேத் கிமன்க்ரிதடி நீ தவ தேவ சேவ்யா துர்வார தர்ஷ சபலேந ஸூநா அவலீடா -42-

எம்பெருமானே ஸ்ரீ தேவி பூ தேவி முதலானவர்களால் அனுபவிக்கப் பட்ட பெருமையையுடைய யுன்னை நானும் அனுபவித்தால்
இதனால் உனக்கு என்ன ஹானி விளையும் -தேவர்கள் குடைந்த்தாடத் தக்க கங்கை -தாஹம் உள்ள நாயால் நக்கத் பட்ட அளவில் கெடுதல் அடையுமோ –
சதுமுகன் கையில் சதுப் புயன் தாளில் சங்கரன் சடையில் தங்கிப் பெருகினதாய் -கங்கை கங்கை என்ற வாசகத்தாலே கடுவினை களைந்திடகிற்குமதாய்-
தேவ கங்கையில் பெரு விடாய் உள்ள நாயானது தண்ணீர் பருகினால் ஹானி விளையாதே –

————————————————————–

சத்வானி நாத விவி தான்ய பிசஜ் ஜிக்ரு ஷோ சம்சார நாட்ய ரஸி கஸ்ய தவாஸ்து த்ருப்தயை
ப்ரத்யக் பராங்கமுகமதே அசமீஷ்ய கர்த்து ப்ராசீன சஜ்ஜன விடம்பன பூமிகா மே –43-

எம்பெருமானே ஆத்மஞான சம்பாதனத்திலே த்ருஷ்ட்டி அற்றவனும் மேல் விளைவது நோக்காமல் மனம் போன படி செய்பவனுமான என்னுடைய இந்த
பூர்வாச்சார்ய ப்ரக்ரியையை அநு கரிக்கும் வேஷமானது பல் வகைப் பட்ட பிராணிகளையும் -வலை வைத்துப் பிடிக்குமா போலே
-பிடிக்க நினைத்து இருப்பவனும் சம்சார நாடக ரசிகனுமான யுனக்கு திருப்தியை விளைக்குமதாகுக–
நைச்ய அனுசந்தானமும் -நாடகமே -சீலம் இல்லா சிறியேன் -ஏலும் செய்வினையோ பெரிதால் -என்றும்
கிடகில்லேன் என்று அட்டகிலேன் ஐம் புலன் வெல்ல கில்லேன் கடவனாகி காலம் தோறும் போப் பறித்து ஏத்த கில்லேன் -என்றும்
அமர்யாத ஷூத்ர சல மதிர் அஸூயா ப்ரஸவபூ-என்றும் அருளிச் செய்வதை அநு காரம் -பிரானே இதுவே உனக்கு திரு உள்ளம் உகக்கப் போறுமாயிற்றே
நீயும் சம்சாரிகளைப் போலே நாட்டிலே பிறந்து படாதன பட்டு அநு கரித்து வாரிப் பிடியாக சம்சாரிகளை கூட்டிச் செல்லாத தானே
நம்முடைய கூத்துக்கு தகுதியாக இவனும் கூத்தடிக்கிறான் -நாடகத்தை ரசிக்கின்றாய் -என்றவாறு –

——————————————————

கர்த்தவ்யமிதி அநு கலம் கலயாமி க்ருத்யம் ஸ்வாமின் ந க்ருத்யமிதி க்ருத்யமபி த்யஜாமி
அந்யத் வ்யதி க்ரமண ஜாதம் அநந்தம் அர்த்தஸ்தாநே தயா பவது தே மயி ஸார்வ பவ்மீ -44–

எம்பெருமானே -செய்யத் தகாத துஷ் தர்மத்தை செய்யத் தக்கதாக நினைத்து அடிக்கடி செய்து போருகிறேன்-செய்ய வேண்டியவற்றையோ
அக்ருத்யமாக நினைத்து விட்டு விடுகிறேன் -மற்றும் உள்ள அபசாராதிகளோ எல்லை யற்றவை -ஆதலால்
-உன்னுடைய திரு அருளே பேறு பெறுத்தும் விஷயத்தில் என்பால் சம்ருத்தமாக விளங்க வேணும் –
ந்யாஸ சதகத்தில் -அக்ருத்யா நாஞ்ச கரணம் க்ருத்யா நாம் வர்ஜ நஞ்ச மே க்ஷமஸ்வ நிகிலம் தேவ ப்ரணதார்த்தி ஹர ப்ரபோ –
தேவரீர் அகிஞ்சனர் விஷயத்தில் உபாயாந்தர ஸ்தானத்தில் நின்று அருளுவது போலே அவ்யாஜ கருணையை செய்து அருள வேணும்
ஸார்வ பவ்மீ பவது -என்றது செங்கோல் செலுத்த வேண்டும் என்றபடியாய் புஷ்கலமாக விளங்க வேணும் என்கை –

—————————————————

யம் பூர்வ மாஸ்ரித ஜநேஷூ பவான் யதாவத் தாமம் பரம் ப்ரணி ஜனவ் ஸ்வயா மான்ரு சம்சயம்
சம்ஸ்மாரிதஸ் த்வமஸி தஸ்ய சரண்ய பாவாத் நாத த்வத் ஆத்தசமயா நநு மாத்ரு சார்த்தம் –45-

எம்பெருமானே தேவரீர் முன்பு ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தில் -ஆஸ்ரிதர்கள் விஷயத்தில் இரக்கத்தையே பரம தர்மமாக சொன்ன படியால் அத்தை நினைப்பூட்டுகிறேன்
சரண்யதவ உபாய யுக்தமாக தேவரீர் கொள்ளும் உறுதிகள் எல்லாம் என் போல்வார்க்காக வன்றோ –
ஆன்ரு சம்சயம் பரோ தர்ம –த்வத்த ஏவ மயா ஸ்ருத –சுந்தர -38–41-
கடல் கரை வார்த்தை -தேர் தட்டு வார்த்தை -அடியேன் போல்வார்க்காக அன்றோ –

———————————————–

த்ராணம் பவேதி சக்ருதுக்தி ஸமூத்யதாநாம் தைஸ் தைர ஸஹ்ய வ்ருஜி நைரு தரம் பரிஸ் தே
சத்யாபிதா சதமகாத்மஜ சங்கராதவ் நாத ஷமா ந கலு ஜந்துஷு மத்விவர்ஜம் –46-

தேவரீரே சரணமாக வேணும் என்று ஒருகால் சொல்ல முயல்பவர்களினுடைய பல பல அஸஹ்ய அபசாரங்களினால் வயிறு வளர்ப்பதும் –
சதமகாத்மஜ–காகம் –சங்கராத -சிவன் பாணாசுர விருத்தாந்தம் -மண்டை ஏந்தியதும் உண்டே
-ஆதி -காளியன் சிசுபாலன் போல்வார் – முதலானோர் இடத்திலே மெய்ம்மையை பெற்றதுமான தேவரீருடைய க்ஷமை யானது
பிராணிகள் இடத்தில் பிரசுரிக்கும் போது என்னைத் தவிர்த்தது அன்றே –
ஒரு முறை சொல்ல முயன்றால் போதும் -சர்வ சாதாரணமான ஷமைக்கு அடியேன் ஒருவன் விலக்கோ
க்ஷமை ஜீவிப்பது என் போல்வார் அபராதங்களாலே என்றபடி –

————————————————————————-

கர்மா திஷூ த்ரி ஷூ கதாம் கதமப்ய ஜானன் காமாதி மேதுரதயா கலுஷு ப்ரவ்ருத்தி
சாகேத சம்பவ சராசர ஐந்து நீத்யா வீஷ்ய ப்ரபோ விஷய வாசி தயாபி அப்யஹம் தே —47-

கர்ம ஞான பக்திகள் மூன்றிலும் ப்ரஸக்தி லேசமும் அற்றவனாய் -காம க்ரோதாதிகள் நிரம்பி இருப்பதனால் துஷ்ட ப்ரவ்ருத்தியை யுடையேனாய்
இருக்கிற அடியேன் நல் பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரக் கணக்கிலே தேச வாஸிஸ்த்வத்தை இட்டே கடாக்ஷிக்கத் தகுந்தவன் ஆகிறேன் –
அபி வ்ருஷா பரிம்லாநாஸ் ச புஷபாங்குர -தேச வாசம் ஒன்றாலே வ்ருக்ஷங்களும் வாழ்ந்தே போனவே-

————————————————

ப்ரஹ்மாண்ட லக்ஷஸத கோடி கணா அனந்தான் ஏக ஷண விபரி வர்த்தய விலஜ்ஜமா நாம்
மத் பாப ராசி மன்னே மது கைடர்ப ஹந்த்ரீம் சக்திம் வினியுங்கஷவ சரணாகத வத்ஸல த்வம் –48-

பக்த வத்சலனான பெருமானே அளவற்ற ப்ரஹ்மாண்ட அண்டங்களை ஒரு நொடிப் பொழுதில் நசிப்பித்தும் என் செய்தோம் என்று வெள்கி நிற்குமதும்
மது கைடபர் விநாசகமுமான தேவரீருடைய சக்தியை என்னுடைய பாபங்களை போக்குவதில் விநியோகித்து அருள வேணும்
சராசரங்கள் தீமைகள் ஒன்றும் செய்ய வில்லையே -அடியேன் உடைய பண நிவர்த்தகம் உன்னுடைய சக்தித்வத்துக்கு அஸக்யமோ –

—————————————————

ஆஸ்தாம் ப்ரபத்திர்ஹ தேசிக சாஷிகம் மே சித்தா ததுக்திரதவா த்வத வேஷி தார்த்தா
நியஸ் தஸ்ய பூர்வ ப்ருஷைஸ் த்வயி நன்விதா நீம் பூர்ணே முகுந்த புநருக்தா உபாய ஏஷ–49-

த்வயத்தை உபதேசித்த ஆச்சார்யன் சாக்ஷியாக எனக்கு சித்தித்த உபாயம் கிடக்கட்டும்
-உன் திரு உள்ளத்தால் தெரிந்து கொள்ளப் பட்ட பொருளை யுடைத்தான யுக்தியும் கிடக்கட்டும் -புஷ்கலனான உன்னிடத்தில் முன்னோர்களால்
ஏற்கனவே சமர்ப்பிக்க பட்டவனான எனக்கு இப்போதைய உபாய அனுஷ்டானமும் மிகை யன்றோ
சதாசார்ய கடாக்ஷ விஷயீ கார்த்தாலே வந்த த்வய உச்சாரண அனுச்சாரணத்தாலே பிரபத்தி அனுஷ்டானம் பிறந்த பின்பு சரண்ய
ப்ரசாதங்களில் இதுக்கு மேல் ஓன்று இல்லாமையால் -ரஹஸ்ய த்ரய சாரம் –
இது கிடக்கட்டும் -ந தர்ம நிஷுடோஸ்மி–அபராத சஹஸ்ர பாஜனம் -அகலகில்லேன் இறையும்-போன்ற
ஸ்ரீ ஸூக்திகளை சொல்லுவதால் சித்திக்கிற பிரபத்தியும் கிடக்கட்டும்
உக்திகளின் பொருளை அடியேன் அறியாவிட்டாலும் சர்வஞ்ஞனான நீ அறிவாய் -இது கார்ய கரம் ஆகுமே -அதுவும் கிடக்கட்டும்
லஷ்மண முநேர் பவதா விதீர்ணம் ச்ருத்வா வரம் -நீர் பூர்ணன் -எதையும் எதிர்பார்க்காமல் நிர்ஹேதுகமாக அருளுபவர் அன்றோ
இந்த ஸ்தோத்ர முகேன அநுஸந்திக்கும் ந்யாஸ ரூபமான உபாயமும் மிகையாகச் செய்யப் பட்டது இத்தனை -அத்யந்த அகிஞ்சித்கரம்-என்றபடி –

——————————————————

யத்வா மதர்த்த பரிசிந்த நயா தவ அலம் சம்ஜ்ஞாம் ப்ரபந்ந இதி சஹாசி கஸ் பிபர்மி
ஏவம் ஸ்திதே த்வத் அபவா நிவ்ருத்தயே மாம் பாத்ரம் குருஷ்வ பகவன் பவத க்ருபாயா –50-

எம்பெருமானே -பல சொல்லி என் -என் பக்கலில் என்ன என்ன கைம்முதல் உள்ளது என்கிற ஆராய்ச்சி தேவரீருக்கு வேண்டா –
பிரபன்னன் என்கிற பெயரை நான் துணிந்து சுமக்கிறேன் -இப்படி இருந்தும் பிரபன்ன பரித்யாமி என்கிற அபவாதம்
தேவரீருக்கு விளையாமைக்காக அடியேனை அருளுக்கு இலக்காக்கிக் கொள்ள வேணும்
யத்வா -என்று தொடங்கி -இத்தை விசேஷித்து கொண்டு அருள வேணும் பிரபன்ன குலத்தில் உள்ளதே அதிகாரம்
-தேவரீர் அடியேனை அருளுக்கு இலக்காக்கியே தீர வேணும் என்கிறார் ஆயிற்று –

—————————————————————

த்யாஸே ஸூணேச சரணாகத சம்ஜ்ஞிநோ மே ஸ்த்யாநே ஆசசோபி ஸஹசைவ பரிக்ரஹே வா
கிம் நாம குத்ர பவதீதி க்ருபாதி பிஸ் தே கூடம் விசாரய குண இதர தாரதாம்யம் –51-

குண நிதியான பெருமானே -பிரபன்னன் என்னும் பெயரை சுமக்கும் அடியேனை விடுவதோ -மஹா அபராதியாய் இருக்கச் செய்தேயும்
அடியேனை கடுகப் பரிக்ரஹிப்பதோ -ஆகிய இவை இரண்டில் எது செய்தால் எது நேரும் ஏங்கிய குணாகுண தாரதம்யத்தை
தேவரீருடைய கிருபை முதலான குணங்களோடு கூடி ஏகாந்தமாக விசாரித்து அருள வேணும் –
சாதுர்யமாக விண்ணப்பம் செய்கிறார் -அடியேன் பால் பரித்யாஜ்யத்தைக்கும் பரிக்ரஹிப்பதற்கும் விஷயம் உண்டு
-தேவரீர் ஸ்வ தந்த்ரர் -வாத்சல்யத்தி குணங்கள் ஜீவிக்க வேணும் என்று திரு உள்ளம் பற்ற வேணும்
பரித்யஜித்தால் குண ஹானி விளையும் -பரிக்ரஹித்தால் குண ஸம்ருத்தி விளையும் -என்று விசாரணையில் தேறும்-

——————————————

ஸ்வாமீ தயா ஜல நிதிர் மதுர ஷமாவான் சீலாயிக ஸ்ரிதவச சுசி அத்யுதார
ஏதாநி ஹாது மநஹோ ந கிலார்ஹசி த்வம் விக்க்யாதி மந்தி பிருதானி மாயா சஹைவ –52-

அகில ஹேய ப்ரத்ய நீகரான தேவரீர் -ஸ்வாமி என்றும் -கருணைக் கடல் என்றும் -இனிமையே வடிவெடுத்தவர் என்றும் –
பொறுமை உள்ளவர் என்றும் -ஸுசீல்ய நிதி என்றும் -ஆஸ்ரித வத்சலன் என்றும் -பரிசுத்தர் என்றும் -பெரு வள்ளல் என்றும்
பிரசித்தி பெற்ற விருதுகளையும் அடியேனையும் விடக் கடவீர் அல்லீர்
கீழே கிருபாதி ஸஹ கூடம் விசாரய -என்ற ஆதி சப்தத்தை விவரித்து அருளிச் செய்கிறார்
ஸ்வாமீ -உடையவன் உடைமையை விடலாமா –
தயா ஜல நிதிர் -கருணைக் கடலாய் இருப்பவன் நிர்க் குணர் செய்வதை செய்யலாமா
மதுர-தேனே பாலே கன்னலே அமுதே என்னும் படி இருப்பவன் அந்த மாதுர்யத்தை காட்டில் எறிந்த நிலாவாக ஆக்கலாமோ
ஷமாவான்-ஷமைக்கு இரை தேடிக் கொடுக்க வேண்டியது அன்றோ உன் பணி
சீலாயிக-ஸுசீல்யம் என்னை விட்டால் ஜீவிக்குமோ
ஸ்ரிதவச -ஆஸ்ரித வசன் -பராதீனன் -பக்த பராதீனன் என்னும் பெயர் சுமப்பது வெறுமனேயோ
சுசி -கைம்மாறு கருதாமல் அபகரித்தல் ஆகிற குணத்துக்கு கொத்தை வரலாமோ
அத்யுதார-எனக்கே தன்னை தந்த கற்பகம் -என்று தன் உடைமையையும் கொடுத்து தன்னையும் கொடுக்கும் வள்ளல் தனத்துக்கு பொருந்துமோ
என்று இங்கனம் பல கேள்விகளை கேட்ட படி –

——————————————————

வேலா தனஞ்சய ரத ஆதி ஷூ வாசிகை ஸ்வை ஆகோஷிதாம் அகில ஐந்து சரண்யதாம் தே
ஜானன் தசா நநசதாத் அதிக ஆகாச அபி பஸ்யாமி தத்தம் அபயம் ஸ்வ க்ருதே த்வயா மே –53-

எம்பெருமானே கடற்கரை அர்ஜுனன் தேர்த்தட்டு முதலான இடங்களில் தனது திரு வாக்குகளால் கோஷிக்கப் பட்ட –
அடியார்களுக்கு சேம வாய்ப்பு அன்று தேவரீருடைய சரம ஸ்லோகங்கள் -இவை அனைவருக்கும் விசுவசிக்க உடலாய் இருக்குமே
உன்னுடைய சர்வ லோக சரண்யத்வத்தை
அறிந்த அடியேன் நூறு ராவணர்களில் காட்டிலும் மிக்க அபராதியாய் இருக்கும் எனக்கும் ஸ்வார்த்தமாக நீ அபயம் அளித்ததாக காண்கிறேன்
குற்றவாளர்களையே தேடித் திரியும் தேவரீருடைய கருணைக்கு கொண்டாட்டம் அன்றோ இது –

—————————————————

ரஷ்யன் த்வயா தவ ஹர அஸ்ம்யஹமி த்வ பூர்வான் வர்ணான் இமான் அஹ்ருதயான் அபி வாசயித்வா
மத்தோஷ நிர்ஜித குணோ மஹிஷீ சமஷம் மாபூஸ் த்வத் அந்நிய இவ மோஹ பரிச்ரமஸ் த்வம் –54-

எம்பெருமானே அடியேன் தேவரீரால் ரஷிக்கத் தகுந்தவன் என்றும் -அடியேன் தேவரீருக்கே போஷ்யன் என்றும்
இங்கனம் சில வார்த்தைகள் அஹ்ருதயம் ஆனாலும் இதை என் வாக்கினால் சொல்லுவித்து என்னுடைய குற்றங்களுக்குத்
தோற்ற குணம் யுடையீரான தேவரீர் பிராட்டி திரு முன்பே வேறு ஒரு அசக்தனைப் போலே பழுதுபட்ட
பரிச்ரமத்தை யுடையவராக ஆகக் கூடாது -சமத்காரமாக அருளிச் செய்கிறார் -பரிச்ரமப்பட்டு அடியேனை சொல்லுவித்தீரே –
ஸ்த்ரீயம் புருஷ விக்ரஹம் -ஏச்சுப் பேசினவள் அன்றோ பிராட்டி -சர்வஞ்ஞர் சர்வ சக்தர் அடியேனை ரஷித்து அருள வேணும் –

————————————————————–

முக்கயஞ்ச யத் பிரபதனம் ஸ்வயமேவ ஸாத்யம் தாதவ்ய மீச க்ருபயா ததபி த்வயைவ
தன்மே பவச் சரண சங்கவதீம் அவஸ்தாம் பஸ்யன் உபாய பலயோ உசிதம் விதேயா–55-

எம்பெருமானே தானே சாதித்துக் கொள்ளத் தக்கதாக யாதொரு முக்கியமான பிரபத்தி யுண்டோ அதுவும் தேவரீராலேயே கருணையினால் கொடுத்து அருளத் தக்கது
ஆகவே தேவரீருடைய திருவடிகளை பொருந்தியே யாக வேணும் என்று இருக்கிற எனது நிலைமையை நோக்கி உபாயம் பலன் என்னும்
இரண்டினுள் எது உசிதமோஅது தன்னைத் தந்து அருள வேணும் –
அதுவும் அவனது இன்னருளே–எனது ஆவியார் யானார் தந்த நீ கொண்டாக்கினையே -என்பதையே-தாதவ்ய மீச -க்ருபயா ததபி த்வயைவ -என்கிறார்
என் நான் செய்கேன் -என்று இருக்கும் அடியேனால் சாதிக்கப்படுவது ஒன்றும் இல்லையே
உபாய பலயோ உசிதம் விதேயா-அடியேனை க்ருதக்ருத்யனாக திரு உள்ளம் பற்றும் அளவில் பலனைப் பெறுவித்து அருளுவது /
க்ருதக்ருத்யன் அல்லேன் என்று திரு உள்ளம் பற்றுமாகில் உபாய நிஷ்பத்தியை தேவரீர் தாமே செய்து கொடுக்க –
இவ்விரண்டிலும் அடியேனுக்கு அநிஷ்டம் அன்று -பலனே உத்தேச்யம் -அத்தை அத்வாரமாகவோ சத்வாரமாகவோ
தேவரீர் திரு உள்ளபடி ஆகுக -நிர்பந்தம் பண்ணுவேன் அல்லேன் –

—————————————————–

அல்ப அஸ்திர அஸூகரை அஸூகாவசநை துக்கான்விதைர் அநு சிதை அபிமான மூலை
ப்ரத்யக் பர அநுபவை பரி கூர்ணிதம் மாம் த்வய் யேவ நாத சரி தார்த்தய நிர்விவிஷூம் —56-

எம்பெருமானே -அற்பங்களும் நிலையில்லாதனவும் விரும்பிச் செய்ய முடியாதனவும் துக்கத்திலே முடிந்து நிற்பனவும் துக்கங்களோடு கூடியனவும்
-ஸ்வரூப விருத்தங்களும் தேஹாத்ம பிரமம் முதலிய அபிமானங்களால் விளைவனவுமான கைவல்ய போக ஸ்வர்க்க போகங்களாலே
வியாகுல சித்தனாய் உன் பக்கலிலே பேரின்பம் அனுபவிக்க விரும்பியவனுமான என்னை க்ருதார்த்தன் ஆக்கி அருள வேணும் –
கண்டு கேட்டு உற்று மோந்து உண்டு உழலும் ஐம்கருவி கண்ட இன்பம் தெரிவரிய வளவில்லாகி சிற்றின்பம் ஒண் டொடியாள் திரு மகளும்
நீயுமே நிலா நிற்பக் கண்ட சதிர் கண்டு ஒழிந்தேன் அடைந்தேன் உன் திருவடியே –
-கீழ் ஸ்லோகத்து அளவும் உபாயத்தில் களை அறுத்து இதில் உபேயத்தில் களை இருக்கிறார்
ப்ரத்யக் பர அநுபவை–ஆத்மானுபவம் -கைவல்ய அனுபவம் /பர அநுபவை-ஐஹிக போகங்களும் ஸ்வர்க்காதி போகங்களும் /
பரி கூர்ணிதம்-இத்தை அனுபவிப்போமோ அத்தை அனுபவிப்போமோ என்று மனம் சுழலுகிற படி –

———————————————————————–

தத்வ அவபோத சமித பிரதிகூல வ்ருத்திம் கைங்கர்ய லப்த கரண த்ரய சாமரஸ்யம்
க்ருத்வா த்வத் அந்நிய விமுகம் க்ருபயா ஸ்வயம் மாம் ஸ்பாதிம் த்ருஸோ ஸாதி லபஸ்வ ஜெகஜ் ஜனன்யா –57-

எம்பெருமானே அடியேனை தத்வ ஞானத்தால் பிரதிகூல விருத்திகள் தொலையப் பெற்றவனாகவும் கைங்கர்ய விசேஷங்களினாலே
மநோ வாக் காயங்களின் சாமரஸ்யம் பெற்றவனாயும் -உன்னை ஒழிந்த விஷயங்களில் விமுகனாயும் இயற்க்கை இன்னருளாலே
செய்து அருளி பெரிய பிராட்டியாருடைய திருக் கண் மலர்ச்சியைப் பெறுவாயாக –
அடியேனை அங்கீ கரித்து நீயும் உனக்கு அபிமதம் பெறப் பெறுவாய் -எனக்காக செய்தது அன்றிக்கே பிராட்டியின் திரு உள்ள உகப்புக்காக செய்ததாக வேணும் –
ஸாதி லபஸ்வ-மலர்ச்சி -பரம லாபம் தேவர்க்கும் கிட்டும் என்றபடியே –

——————————————-

இத்தம் ஸ்துதி ப்ரப்ருதயோ யதி சம்மதாஸ் ஸ்யு யத்வா அபராத பதவீஷூ அபி சம்விசந்தி
ஸ்தோகா நுகூல்ய கணிகாவச வர்த்திநஸ் தே ப்ரீதி ஷமாப் ரஸ ரயோ அஹம் அஸ்மி லஷ்யம் –58-

எம்பெருமானே -அடியேன் இங்கனே ஸ்துதி நமஸ்காராதிகளைச் செய்வது தேவரீருக்கு அபிமதமாகில் ஸ்வல்ப அநு கூல்யத்து அளவில் வசப்படுகின்ற
தேவரீருக்கு ப்ரீதி லஷ்யம் ஆகிறேன் -இவை தேவரீருக்கு அநபிமதம் ஆகில் ஷமைக்கு லஷ்யம் ஆகிறேன் -ஒரு வழியிலும் ஒரு குறையும் இல்லையே
எம்பெருமான் திரு உள்ளத்தால் இவை உபசார கோடியிலேயோ அபசார கோடியிலேயோ என்று அறுதி இட ஒண்ணாத படி -இரண்டுமே உத்தேச்யம் ஆகுமே –
ஸ்தோகா நுகூல்ய கணிகாவச வர்த்திநஸ் தே-என்றது ப்ரீத்திக்கும் க்ஷமைக்கும் பொதுவாகுமே -ப்ரீதி ஹேது வாவதும் ஷமா ஹேது வாவதும் நிர்விசேஷமே –

—————————————————————-

ஸ்நே ஹா உப பன்ன விஷயாம் ஸ்வ தசா விசேஷான் பூயஸ் தமிஸ் ரஸ மநீம் புவி வேங்கடேச
திவ்யாம் ஸ்துதிம் நிரமிமீத சதாம் நியோ காத் தீப பிரகாச சரணாகதி தீபிகாக்க்யாம் –59-

தன்னுடைய உயர்ந்த ஆசையினால் பக்தி நிறைந்த விஷயங்களை யுடையதும் இந்நிலத்தில் கனமான இருளைப் போக்குவதும்
சரணாகதி தீபிகை என்னும் பெயரை யுடையதுமான சிறந்த ஸ்தோத்ர மாலை -நூலை -ஸ்ரீ மத் வேதாந்தாச்சார்யார் பணித்தார்
விளக்கொளி பெருமாள் -என்பதால் தீபிகா -அஞ்ஞான அந்தகாரம் போக்கும்
ஸ்நே ஹா உப பன்ன விஷயாம் ஸ்வ தசா விசேஷான்–தசா -என்றது ஸ் துதிக்கும் திரிக்கும் / ஸ்நேஹம -அன்புக்கும் எண்ணெய் க்கும் /
திவ்யாம்-ஜென்ம கர்ம ச மே திவ்யம் -போலே தாமே தம்முடைய ஸ்ருதியை திவ்யாம் என்கிறார் –
சப்த சன்னிவேசங்களையும் அர்த்த புஷ்கல்யத்தையும் கண்டு அருளிச் செய்த படி
பலன் தனியாக அருளிச் செய்யாமல் -இந்த ஸ்துதியை கற்கையே ஸ்வதம் பிரயோஜனம் -என்றவாறு –

————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ P.B.A.ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகாச்சார்யார் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

அருளிச் செயல்களில் பரத்வாதி பஞ்சகம் -முதல் பாகம் -பரத்வம் –ஸ்ரீ வேளுக்குடி வரதாச்சார்யர் ஸ்வாமிகள் –

March 10, 2017

திருமந்திரம்

மான ஆதீன மேய சித்தி -ப்ரமேயம் சித்திப்பது பிரமாணத்தாலே-
ஆதவ் வேதா பிரமாணம் -என்கிறபடியே மூல பிரமாணம் -நிரபேஷ பிரமாணம் -அபவ் ருஷேய பிரமாணம் –வேதம் –வேதாந்தம் -வேதாந்த சாரம் –
வேதத்தில் கூறப்படும் தர்மம் கர்மம் –வேதார்த்த விசாரம் -ஸ்ரீ ஜைமினி பகவான் – கர்ம விசாரம் -பூர்வ மீமாம்சை –
வேதாந்தத்தில் –தர்மம் -பக்தி ரூபாபன்ன ஞானம் –வேத வியாச பகவான் வேதாந்தார்த்த விசாரம் -உத்தர மீமாம்சை –
வேதாந்த சாரம் -ரகஸ்ய த்ரயம் -இதில் விசாரம் செய்யும் தர்மம் சாஷாத் தர்மமான பகவான் -ராமோ விக்ரஹவான் தர்ம -கிருஷ்ணம் தர்மம் சனாதனம் –
வேதார்த்த தர்மம் -கர்மமும்–வேதாந்தார்த்த தர்மம் – பக்தியும் -தர்மம் ஆவதும் பகவத் சம்பந்தத்தாலே இ றே -அவ்யவஹித தர்மம் பகவானே –
ரகஸ்ய த்ரய விசாரம் -ரகஸ்ய த்ரய மீமாம்சை எனப்படும் –
கர்ம மீமாம்சை -16 அத்தியாயங்கள் -முதல் 12 -கர்ம விசாரம் / மேல் நான்கும் தேவதா விசாரம் -இத்தை தேவதா காண்டம் என்பர் –
இது காஸக்ருத்ஸ்ன பிரகாசித்தம் ஆகையால் -காஸக்ருத்ஸ்நீயம் -என்றும் சொல்வார் -இந்த தேவதா காண்டமும்
கர்ம காண்ட சேஷம் ஆகையால் கர்ம காண்டம் என்றே சொல்வர் –
இதனாலே அத கர்ம விசார அநந்தரம் -என்று ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர் அருளிச் செய்கிறார் –
மேலே பக்தி ரூபா பன்ன ஞானம் ஆகிற வேதாந்த விஹித தர்மத்தை விசாரித்தாலும்-ப்ரஹ்ம ஜிஜ்ஜாஞாசா -என்றே
ப்ரதிஞ்ஞஜை -பண்ணினார் -பகவானே சாஷாத் தர்மம் என்ற திரு உள்ளத்தின் உறைப்பால்–
பக்தியான உபாயம் மூன்றாம் அத்யாயம் -உபேயமான முத்தியை நான்காம் அத்தியாயத்திலும் ஸ்பஷ்டமாக அருளிச் செய்கிறார் –
அதாதோ தர்ம ஜிஜ்ஞாசா -என்ற கர்ம மீமாம்ச அந்திம ஸூத்ரமே-க்ருத்ஸ்ந மீமாம்ச சாஸ்திர ப்ரதீஜ்ஞ்ஞா ஸூ த்ரம்-என்பர் நம் பூர்வர்கள் –

உபாய உபேயத்வே ததிஹ தவ தத்வம் நது குணவ்-ஸ்ரீ பராசர பட்டர் -பகவான் ஒருவனே ப்ராப்யமும் ப்ராபகனும் –
அந்த உபாய உபேய பாவத்தை ஸூ வியக்தமாக ஸூ ஸ்பஷ்டமாக கூறும் அது இ றே நாராயண பதம் –
தத் கடிதமான திரு மந்த்ரமும் -தத் விவரணமான த்வய சரம ஸ்லோகங்கள் -இ றே ரகஸ்ய த்ரயம்
-இதுவே வேதாந்த சாரம் -இது தன்னில் பரமாத்மா சேஷீ -சரண்யன் – ப்ராப்யன்-என அறுதி இடப்பட்டுள்ளான்-
இந்த ரகஸ்ய த்ரயத்தை உபதேசிக்கும் அவனே ஆச்சார்ய பதத்துக்கு சாஷாத் வாக்யார்த்தம் ஆகிறான் நேரே ஆச்சார்யன் என்பது
சம்சார நிவர்த்தகமான பெரிய திரு மந்த்ரத்தை உபதேசித்தவனை –ஸ்ரீ வசன பூஷணம் ஸ்ரீ ஸூ க்தி -315 –
இத்தைச் சொல்லவே அவற்றினுடைய உபதேசமும் தன்னடையே சொல்லிற்றாம் -ஆகையால் இது ரகஸ்ய த்ரய உபதேசத்துக்கும்
உப லக்ஷணம் -என்ற பெரிய ஜீயர் வியாக்யானமும் அத்ர அனுசந்தேயம் –
யுவ யஞ்சயந்தம் மனும் தம் தத் ப்ராப்யம் ச த்வயம் அபி விதன் சம்மத சர்வ வேதீ-அர்த்த பஞ்சக அதிகார ஆரம்பம் – ஸ்ரீ தேசிகன்
வேதாந்த சாரமான இந்த ரகஸ்ய த்ரயத்திலும் வைத்துக் கொண்டு பெரிய திருமந்த்ரம் முதல் ரகஸ்யம் –
முதல் கண் அறிய வேண்டிய ஸ்வ ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி தெரிவிக்கிறது ஆகையால் பிரதம ரகஸ்யம் –
தஸ்மை வியாபக முக்யாய மந்த்ராய மஹதே நம -என்று அர்லிச் செய்தார் ஸ்ரீ தேசிகன் –
அறிய வேண்டும் அர்த்தம் எல்லாம் இதுக்குள்ளே உண்டு -மற்று எல்லாம் பேசிலும் நின் திருவெட்டெழுத்து -8-10-3- கலியன் –
முமுஷு ஞாதவ்ய சகலார்த்த ப்ரதிபாதகம் இ றே திரு வெட்டெழுத்து -இதனுடைய விவரணம் மேலில் ரகஸ்ய த்வயம் -இம் மூன்றும் வேதாந்த சாரம் –

திரு மந்த்ரத்தை பதரியில் நரேனுக்கு நாராயணன் உபதேசித்தான் –
த்வயத்தை ஸ்ரீ விஷ்ணு லோகத்தில் பகவான் பெரிய பிராட்டிக்கு உபதேசித்தான் –
சரம ஸ்லோகத்தை கீதாச்சார்யன் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசித்தான்
இம் மூன்றையும் சேர உபதேசித்தான் ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியாருக்கு திருவரங்கத்து எம்பெருமான் –
ஆகையால் குரு பரம்பரையில் பிரதம ஆச்சர்யம் திருவரங்கன் -லஷ்மீ நாத சமாரம்பாம் -இந்த திருவரங்கனையே குறிக்கும் –
ஆழ்வார்கள் ஆருளிச் செயல்கள் நாலாயிரமும் இவனுக்கு –
வடிவுடை வானோர் தலைவனே என்னும் -பரத்வமும் –கடலிடம் கொண்ட கடல் வண்ணா -என்னும் வியூஹமும்
கடக்கிலேயே என்னும் அந்தர்யாமித்வமும் -கண்ணனே காகுத்தா -என்னும் வைபவமும் -வண் திருவரங்கனே-எல்லாம் திருவரங்கனுக்கே –
ரகஸ்ய த்ரய உபதேஷ்டா திருவரங்கன் –
ரகஸ்ய த்ரய விவரணம் அருளிச் செயல் நாலாயிரமும்
அருளிச் செயலுக்கு விஷயமே திருவரங்கனே
பரத்வாதி பஞ்சகமும் திருவரங்கனுக்கே உள்ளது –

——————————————————————————————-

ஸ்ரீ நடாதூர் அம்மாள் என்று ஸூ ப்ரசித்தரான ஸ்ரீ வாத்சல்ய வரதாச்சார்யார் ஸ்வாமி அருளிச் செய்த பரத்வாதி பஞ்சகம் –
வந்தே அஹம் வரதார்யம் தம் வத்ஸ அபிஜன பூஷணம்
பாஷ்யாம் அம்ருத பிரதா நாத் யஸ் சம்ஜீவ யதிமாம் அபி —

உத்யத் பானு சகஸ்ர பாஸ்வர பர வியோமாஸ் பதம் நிர்மல
ஞான ஆனந்த கந ஸ்வரூப மம லாஜ்ஞ்ஞா நாதிபிஷ் ஷட் குணை
ஜுஷ்டம் ஸூரிஜனாதிபம் த்ருத ரதாங்காப்ஜம் ஸூ பூஷ உஜ்ஜ்வலம்
ஸ்ரீ பூ ஸேவ்யம் அநந்த போகி நிலயம் ஸ்ரீ வா ஸூ தேவம் பஜே –1–

ஆமோதே புவநே ப்ரமோத உத சம்மோதே ச சங்கர்ஷணம்
ப்ரத்யும்னம் ச ததா அநிருத்தம் அபி தான் ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதிதீ சாப்யயம்
குர்வாணான் மதிமுக்ய ஷட் குண வரை யுக்தான் த்ரி யுக்மாத்மகை
வ்யூஹ அதிஷ்டித வாஸூதேவம் அபி தம் ஷீராப்தி நாதம் பஜே –2-

வேதான் வேஷண மந்த ராத்ரி பரண ஷ்மோத்தாரண ஸ்வ ஆஸ்ரித
ப்ரஹ்லாதாவன பூமி பிஷண ஜகத் விக்ராந்தயோ யத்க்ரியா
துஷ்ட க்ஷத்ர நிபர்ஹணம் தசை முகாத்யுந் மூலநம் கர்ஷணம்
காலிந்த்யா அதி பாப கம்ச நிதனம் யத்க்ரீடிதம் தம் நும் –3-

யோ தேவாதி சதுர் விதேஷ்ட ஜநிஷூ ப்ரஹ்மாண்ட கோசாந்தரே
சம் பக்தேஷூ சராசரேஷூ நிவஸன் நாஸ்தே சதா அந்தர்பஹி
விஷ்ணும் தம் நிகிலேஷ் வணுஷ் வணு தரம் பூயஸ் ஸூ பூயஸ் தரம்
ஸ்வ அங்குஷ்ட ப்ரமிதம் ச யோகி ஹ்ருதயேஷ் வாஸீ நமீசம் பஜே –4-

ஸ்ரீ ரங்க ஸ்த் தல வேங்கடாத்ரி கரி கிரி யாதவ் சதே அஷ்டோத்தர
ஸ்த்தானே க்ராம நிகேத நேஷூ ச சதா சா நித்ய மாஸே துஷே
அர்ச்சா ரூபிணம் அர்ச்சகாபி மதித ஸ்வீகுர்வதே விக்ரஹம்
பூஜாம் சாகில வாஞ்சி தான் விதரதே ஸ்ரீ சாய தஸ்மை நம –5-

ப்ராதர் விஷ்ணோ பரத்வாதி பஞ்சக ஸ்துதி முத்தமாம்
படன் ப்ராப்னோதி பகவத் பக்திம் வரத நிர்மிதாம் –

————————————————————————————–

பரத்வாதி பஞ்சகம் –திரு அஷ்டாக்ஷரம் –

நர நாராயணனாய் அற நூல் விரித்தது –

நா வாயில் உண்டே நமோ நாரணா வென்று
ஓவாதுரைக்கும் உரை யுண்டே –மூவாத
மாக்கதிக் கண் செல்லும் வகையுண்டு –இன்னொருவர்
தீக்கதிக் கண் செல்லும் திறம் –பொய்கையார் -95 –

———————————-

திரு அஷ்டாக்ஷர அனுசந்தானம் –

எட்டும் எட்டும் எட்டுமாய ஓர் ஏழும் ஏழும் ஏழுமாய்
எட்டும் மூன்றும் ஒன்றுமாகி நின்ற ஆதி தேவனை
எட்டினாயா பேதமோடு இறைஞ்சி நின்று அவன் பெயர்
எட்டு எழுத்தும் ஓதுவார்கள் வல்லார் வானம் ஆளவே –திருச் சந்த –77 –

மூன்று எழுத்ததனை மூன்று எழுத்து அதனால் மூன்று எழுத்தாக்கி மூன்று எழுத்தை
ஏன்று கொண்டு இருப்பார்க்கு இரக்க நன்குடைய எம் புருடோத்தமன் இருக்கை
மூன்றடி நிமிர்த்து மூன்றினில் தோன்றி மூன்றினில் மூன்று உருவானான்
கான் தடம் பொழில் சூழ் கங்கையின் கரை மேல் கண்டம் என்னும் கடி நகரே –பெரியாழ்வார் -4-7-10-

பேசுமின் திரு நாமம் எட்டு எழுத்தும் சொல்லி நின்று பின்னரும்
பேசுவார் தம்மை உய்ய வாங்கிப் பிறப்பு அறுக்கும் பிரானிடம்
வாச மா மலர் நாறுவார் பொழில் சூழ் தரும் உலகுக்கு எல்லாம்
தேசமாய் த் திகழும் மலைத் திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே –பெரிய திருமொழி -1-8-9 –

மற்று எல்லாம் பேசிலும் நின் திரு எட்டு எழுத்தும் கற்று நான் கண்ண புரத்துறை அம்மானே –பெரிய திருமொழி -8-10-3-

திரு மந்த்ரம் போதிக்கும் 7 தத்தவங்கள் –
1-தேகமே ஆத்மா என்னும் பிரமம் நீங்குதல்
2-தான் ஸ்வ தந்த்ரன் என்னும் கொள்கை நீங்குதல்
3-தேவதாந்தரங்களுக்கு அடிமை யாகாமை –
4- பேற்றின் பொருட்டு தன் முயற்சி தவிர்த்தல்
5-உறவு அல்லாதாரை உறவினராகக் கொல்லாமை
6 -ஐம் புலன் ஆசை ஒழித்தல்
7-பாகவத சேஷத்வம் -பிரபன்னன் அனுஷ்ட்டிக்க வேண்டுவது
இவை பிரணவத்தில்-மகாரத்தாலும் -சதுர்த்யந்தமான அகாரத்தாலும் -உகாரத்தாலும் -நம பதத்தாலும் –
நாராயணாய என்ற சரம பதத்தில் ப்ரக்ருத்யம்சமான நாராயண பதத்தாலும்
ஆய என்கிற வியக்த சதுர்த்தியாலும் -சாப்தமாகத் தேறும்
பாகவத சேஷத்வம் நம பதத்தில் ஆர்த்தமாகத் தேறும் –
அல்வழக்கு ஒன்றும் இல்லா அணி கோட்டியர் கோன்-என்றார் இ றே பெரியாழ்வார் –

ப்ரக்ருதி யாத்ம பிராந்தி கலதி சிதசில் லக்ஷணதியா
ததா ஜீவே சைக்ய ப்ரப்ருதி கலஹ தத் விபஜநாத்
அதா போக்தா போக்யம் ததுபய நியந்தேதி நிகமை
விபக்தம் ந தத்வத்ரயம் உபதிசந்தி அஷததிய–தத்வ த்ரய சிந்தனாதிகாரம் -ரகஸ்ய த்ரய சாரம் –
தத்வத்ரயவாதம் சாஸ்திர சம்பிரதாய சித்தம்
திரு அஷ்டாக்ஷர ப்ரமேயமே தத்வத்ரயம் –

ஆத்ம தத்துவமான ஜீவனுக்கு விரோதியான ப்ரக்ருதியான அசித் அம்சத்தைக் கழித்துத் தருமது இ றே பகவத் பிரசாதம் –
இஷ்டமான மோக்ஷ ஸூ கத்தை அளிப்பதும் இதுவே இவன் பண்ணும் பிரபத்தி வியாஜ மாத்ரமாகும் –
அத்ருஷ்ட த்வாரகம் இ றே மோக்ஷம் இராமானுச மதத்தில் அங்கீ கரிக்கப் பட்டது –
மயர்வற மதி நலம் அருளினன் –அவா வற்று வீடு பெற்ற குருகூர்ச் சடகோபன் -என்று இ றே ப்ரபந்ந ஏக அர்த்த்யம்
இவை இத்தனையும் இ றே மூல மந்த்ரார்த்தம் இ றே

————————————————

நாராயண பரத்வம் /பரத்வம் /எல்லாம் நீயே/ சர்வ ரக்ஷகன் எம்பெருமானே -/சகலமும் உன் ஸ்வரூபத்துக்கு உள்ளே ஒடுங்கியது -/ஜைன புத்த மத கண்டனம்/
உலகம் – படைத்து -அளித்து -காத்து – உண்டு -உமிழ்ந்தது -/ ப்ரஹ்ம ஸ்ருஷ்ட்டி /பிரமனுக்கு நல் வேத உபதேசம் /பிரமன் கர்வம் அடக்கியது /
பிரமன் திருவடி விளக்க -கங்கை -கங்கை சுத்தி பெற அருள் /பாணாசுர யுத்தத்தில் சிவன் தோற்றல்/சிவாதி தேவதாந்தரங்கள் பகவானை வழிபடுதல் /
சிவன் பிரமன் அறிய மாட்டாதவர்கள் /சிவன் சாபம் நீக்கி அருள் புரிந்தது -/ப்ரஹ்ம சிவாதிகளுக்கு திருமேனியில் ஒதுங்க இடம் கொடுத்தது -/
விஷ்ணுக்கும் சிவனுக்கும் உள்ள தாரதம்யம் /திரிபுரஹதம் /மார்க்கண்டேயன் கண்ட பகவத் பரத்வம் /சந்த்ர சாப விமோசனம் -/சுமுகனுக்கு அபயம் /
சேஷ சயனம் /கருடத்வஜன் /கருட வாஹனன் கஜேந்திர வரதன்/

—————————————

நாராயண பரத்வம் –

நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான்-நான் முகனும் தான் முகமாய்ச் சங்கரனை தான் படைத்தான் –நான் திரு -1-
நான் முகன் திருவந்தாதியும் -திருச் சந்த விருத்தமும் பரத்வத்தை பன்னி யுரைக்குமே
ஆறு சடைக் கரந்தான்–வேறு ஒருவர் இல்லாமை நின்றானை எம்மானை –நான் திரு -4-
தமராவார் யாவர்க்கும் தாமரை மேலார்க்கும் -அமரர்க்கு ஆடரவார்த்தார்க்கும் அமரர்கள்
தாள் தாமரை மலர்கள் இட்டு இறைஞ்சி மால் வண்ணன் -தாள் தாமரை யடைவோம் என்று –நான் திரு -91 –
புறம் தொழா மாந்தரை -தேவதாந்தரம் பண்ணாதவர்கள் -கண்டால் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் -என்று எம கிங்கர்களுக்கு யமன் கட்டளை –
திறம் பேன் மின் கண்டீர் திருவடி தன் நாமம் -மறந்தும் புறம் தொழா மாந்தர் -இறைஞ்சியும்
சாதுவராய்ப் போதுமின்கள் என்றான் நமனும் தன் தூதுவரைக் கூவிச் செவிக்கு –68 –

———————————————–

பரத்வ ஸ்தாபனம் –
போதில் மங்கை பூதலக் கிழத்தி தேவி அன்றியும் -போது தங்கு நான்முகன் மகன் அவன் மகன் சொலில்
மாது தங்கு கூறன் ஏற தூர்தி என்று வேத நூல் ஒத்துகின்றதுண்மை நல்லதில்லை மாற்றுரைக்கிலே –திரு சந்த -72-

———————————————

எல்லாம் நீயே –
நீயே உலகு எல்லாம் –நான் திரு -20 –
வானுலவு –திருமாலகைப்பு–நான் திரு -37 –
பாட்டும் முறையும் –நான் திரு -76 –
இனி அறிந்தேன் நான் காரணன் நீ கற்றவை நீ கற்பவை நீ நற் கிரிசை நாரணன் நீ நன்கு அறிந்தேன் நான் -நான் திரு -96-

——————————————————

சர்வ ரக்ஷகன் எம்பெருமானே –
இமய பெருமாளை போல் இந்திரனார்க்கிட்ட சமய விருந்துண்டு ஆர் காப்பார் –சமயங்கள்
கண்டானவை காப்பான் கார்க்கண்டன் நான் முகனோடு உண்டான் உலகோடுஉயிர் –நான் திரு -87 –

——————————————-

சகலமும் உன் ஸ்வரூபத்துக்கு உள்ளே ஒடுங்கியது –
தன்னுளே திரைத்தெழும் தரங்க வெண் தடங்கடல் -தன்னுளே திரைத்தெழுந்து அடங்குகின்ற தன்மைபோல்
நின்னுளே பிறந்திறந்து நிரப்பவும் திரிபவும் நின்னுளே யடங்குகின்ற நீர்மை நின் கண் நின்றதே –திரு சந்த –10-
சொல்லினால் தொடர்ச்சி நீ சொலப்படும் பொருளும் நீ சொல்லினால் சொலப்படாது தோன்றுகின்ற சோதி நீ
சொல்லினால் படைக்க நீ படைக்க வந்து தோன்றினார் சொல்லினால் சுருங்க நின் குணங்கள் சொல்ல வல்லரே —திரு சந்த –11-
ஊனில் மேய ஆவி நீ உறக்கமோடு உணர்ச்சி நீ -ஆனில் மேயவைத்தும் நீ அவற்றுள் நின்ற தூய்மை நீ
வானினொடு மண்ணும் நீ வளம் கடல் பயனும் நீ யானும் நீ அதன்றி எம்பிரானும் நீ இராமனே –திரு சந்த –94-
ஆழாதா பாரும் நீ வானும் நீ காலும் நீ தீயும் நீ நீரும் நீயாய் நின்ற நீ -பெரிய திரு -11 –

———————————————-

சமணர் புத்தர் கண்டனம் –
அறியார் சமணர் அயர்த்தார் பவுத்தர் சிறியோர் சிவப்பட்டார் செப்பில் வெறியாய்
மாயவனை மாணவனை மாதவனை ஏத்தாதார் ஈனவரே யாதலால் இன்று -நான் -திரு -6-
திருமால் தன் பேரான பேசப் பெறாத பிணச் சமயர் பேசக் கேட்டு ஆசைப் பட்டு ஆழ்வார் பலர் -நான் -திரு -14-
இடமாவது என் நெஞ்சம் இன்று எல்லாம் பண்டு பட நாகணை நெடியமாற்கு திடமாக
வையேன் மதி சூடி தன்னோடு அயனை நான் வையேன் ஆடிசெய்யேன் வலம் –நான் திரு-66-
புலையற மாகி நின்ற புத்தோடு சமணம் எல்லாம் கலை யாறக் கற்ற மாந்தர் காண்பரோ கேட்பரோ தாம் –திருமாலை -7-
எம்பெருமானார் கூரத் தாழ்வான் ஐதிக்யம் காண்க
வெறுப்போடு சமணர் முண்டர் விதியில் சாக்கியர்கள் நின்பால் பொறுப்பரியனகள் பேசில் போவதே நோயதாகி -திருமாலை -8-

————————————————-

சமணர் சாக்கியர்
பிணக்கற வறு வகைச் சமயமும் -திருவாய் -1-3-5-
இலங்கித்திட்ட புராணத்தீரும் சமணரும் சாக்கியரும் -வலிந்து வாது செய்வீர்களும் மற்று நும் தெய்வமுமாகி நின்றான் –திருவாய் –4-10-5-
உருவாகிய ஆறு சம்யங்கட்க்கு எல்லாம் பொருவாகி நின்றானவன் –திரு வாய் -9 -4-8-
பொங்கு பொதியும் பிண்டியும் உடைப் புத்தர் நோன்பியர் பள்ளி யுள்ளுறை தங்கள் தேவரும் தங்களுமேயாக என் நெஞ்சம் என்பாய் –பெரிய திரு -2-1-5-
துவரியாடையார் மட்டையர் சமன் தொண்டர்கள் மண்டியுண்டு பின்னரும் தமரும் தாங்களுமே தடிக்க என் நெஞ்சம் என்பாய் –பெரிய திரு -2-1-6 –
தருக்கினால் சமண் செய்து சோறு தண் தயிரினால் திரளை மிடற்றிடை நெருக்கு வாரலக்கணது கண்டு என் நெஞ்சம் என்பாய் –பெரிய திரு -2-1-7-
பிச்சச் சிறுபீலி பிடித்து உலகில் பிணந்தின்னி மடவாரவர் போல் அங்கனே அச்சமிலர் நாண் இரா தண்மையால் அவர் செய்கையை வெறுத்து -பெரிய திரு -4-4-8-
பிச்சச் சிறு பீலிச் சமண் குண்டர் முதலாயோர் விச்சைக்கிறை என்னும் அவ்விறையைப் பணியாதே –பெரிய திரு -2-6 -5-
துவரித்த உடையவர்க்கு தூய்மையில்லாத் சமணர்க்கும் அவர்கட்க்கு அங்கு அருளில்லா அருளாணை –பெரிய திரு -5-6 -8-
வந்திக்கும் மற்றவர்க்கும் மாசுடம்பில் வல்லமணர் தமக்கும் அல்லேன் -பெரிய திரு -7-4-5-
தெருவில் திரி சிறு நோன்பியர் செஞ்சோற்றோடு கஞ்சி மருவி பிரிந்தவர் வாய் மொழி மதியாது வந்தடைவீர் -பெரிய திரு மொழி -7-9 -2-

———————————————-

பரத்வம் –
மற்றோர் தெய்வம் உண்டே மதியிலா மானிடங்காள்–கற்றினம் மேய்த்த வெந்தை கழிலிணை பணிமின் நீரே –திருமாலை -9 –
ஓன்று எனப்பலவென அறிவரும் வடிவினுள் நின்ற நன்று எழில் நாரணன் நான் முகன் அரன் என்னும் இவரை
ஒன்ற நும் மனத்து வைத்து உள்ளி நும் இரு பசை யறுத்து நன்று என நலம் செய்வது அவனுடை நம்முடை நாளே –திருவாய் -1 -3 -7 –
நம் கண்ணன் கண் அல்லது இளையோர் கண்ணே –திருவாய் -1 -2 -1 –
ஈ பாவம் செய்து அருளால் அளிப்பாரார் -மா பாவம் விட அரற்குப் பிச்சை பெய் கோபால கோளரி ஏறன்றியே –திருவாய் -1-2-2-
அணைவது அரவணை மேல் பூம்பாவையாகம் புணர்வது இருவரவர் முதலும் தானே
இணைவனாம் எப்பொருட்க்கும் வீடு முதலாம் புணைவன் பிறவிக்கடல் நீந்துவார்க்கே –திருவாய் -2-8-1-
புணர்க்கும் அயனாம் அழிக்கும் அரனாம் புணர்த்த தன்னுந்தியோடு ஆகத்து மன்னி
புணர்த்த திருவாகித் தன் மார்வில் தான் சேர் புணர்ப்பன் பெரும் புணர்ப்பு எங்கும் புலனே –திருவாய் -2-8-3-
தீர்த்தான் உலகு அளந்த சேவடி மேல் பூந்தாமம் சேர்த்தியவையே சிவன் முடி மேல் தான் கண்டு
பார்த்தன் தெளிந்து ஒழிந்த பைந்துழாயான் பெருமை பேர்த்தும் ஒருவரால் பேசக் கிடந்ததே –திருவாய் -2-8-6-
ஒளி மணி வண்ணன் என்கோ ஒருவன் என்று ஏத்த நின்ற நளிர் மதிச் சடையன் என்கோ நான் முக்கட் கடவுள் என்கோ
அளி மகிழ்ந்து உலகம் எல்லாம் படைத்தவை ஏத்த நின்ற களி மலர்த் துளவன் என்னம்மான் கண்ணனையே மாயனையே –திருவாய் -3-4-8-
மூவராகிய மூர்த்தியை முதல் மூவர்க்கும் முதல்வன் தன்னை சாவமுள்ள நீக்குவானை –திருவாய் -3-6-2-
திருவுருவு கிடந்தவாறும் கொப்பூழ்ச் செந்தாமரை மேல் திசைமகன் கருவில் வீற்றிருந்து படைத்திட்ட கருமங்களை –திருவாய் -5-10-8-
நீலார் கண்டத்தம்மானும் நிறை நான்முகனும் இந்திரனும் சேலேய் கண்ணார் பலர் சூழ விரும்பும் திரு வேங்கடத்தானே -திருவாய் –6-10-8-
அங்குயர் முக்கண் பிரான் பிரம பெருமானவன் நீ வெங்கதிர் வச்சிரக்கை இந்திரன் முதலாத் தெய்வம் நீ –திருவாய் -7-6-4-
தீயாய் நீராய் நிலனாய் விசும்பாய்க் காலாய் தாயாய்த் தந்தையாய் மக்களாய் மற்றுமாய் முற்றுமாய்
நீயாய் நீ நின்றவாறு இவையென்ன நியாயங்களே –திருவாய் -7-8-1-
அயர்ப்பாய்த் தேற்றமுமாய் அழலாய்க் குளிராய் வியவாய் வியப்பாய் வென்றிகளாய்
வினையாய்ப் பயனாய் பின்னும் நீ துயக்காய் நீ நின்றவாறு -திருவாய் -7-8-6-
அவனே அவனும் அவனும் அவனும் அவனே மாற்று எல்லாமும் அறிந்தனமே -திருவாய் -9-3-2-

மூவராகிய ஒருவனை -கலியன் -3-1-10-
யாவருமாய் யாவையுமாய் எழில் வேதப் பொருள்களுமாய் மூவருமாய் முதலாய மூர்த்தி -கலியன் -4-1-2-
வானாடும் மண்ணாடும் மற்றுள்ள பல்லுயிரும் தானாய வெம்பிரான் -கலியன் -4-1-3-
இந்திரனும் இமையவரும் முனிவர்களும் எழில் அமைந்த சந்த மலர்ச் சதுமுகனும் கதிரவனும் சந்திரனும்
எந்தை எமக்கு அருள் என நின்று அருளுமிடம் –கலியன் -4-1-4-
குன்றமும் வானும் மண்ணும் குளிர் புனல் திங்களொடு நின்ற வெஞ்சுடரும் அல்லா நிலைகளும் ஆய எந்தை -கலியன்4-5-7-
சங்கையும் துணிவும் பொய்யும் மெய்யும் இத்தரணி யோம்பும் பொங்கிய முகிலும்
அல்லாப் பொருள்களும் ஆய எந்தை -திருமணிக் கூடத்தானே—கலியன் -4-5-8-
பாவமும் அறமும் வீடும் இன்பமும் துன்பம் தானும் கோவமும் அருளும்
அல்லாக் குணங்களும் ஆய வெந்தை –திருமணிக் கூடத்தானே–கலியன் -4-5-9-
சந்தமாய்ச் சமயமாகிச் சமய வைம்பூதமாகி அந்தமாய் ஆதியாகி அருமறை யாவையும் ஆனாய் -கலியன் -4-6-9-
நான்மறைகள் தேடி என்றும் காண மாட்டாச் செல்வன் -கலியன் -4-8-7-
பொங்கு புணரிக் கடல் சூழாடை நில மா மகள் மலர் மா மங்கை பிரமன் சிவன் இந்திரன் வானவர் நாயகராய
எங்கள் அடிகள் இமையோர் தலைவருடைய திரு நாமம் நங்கள் வினைகள் தவிர உரைமின் நமோ நாராயணமே –கலியன் -6-10-9-
கிரேத திரேதா துவாபர கலி யுகம் இவை நான்கும் முனானாய்-கலியன் -7-7-6-
மற்றும் ஓர் தெய்வம் உளதென்று இருப்பரோடு உற்றிலேன் உற்றதும் உன்னடியார்க்கு அடிமை -கலியன் -8-10-3-
கானமரும் கல்லதர் போய்க் காடுறைந்த பொன்னடிக்கள் வானவர் தம் சென்னி மலர் கண்டாய் சாழலோ -கலியன் –11-5-1
நந்தன் குலமதலையாய் வளர்ந்தான் நான்முகற்குத் தந்தை காண் –கலியன் –11-5-2-
இவ்வேழ் உலகும் உண்டும் இடமுடைத்தால் சாழலே– கலியன் –11-5-3-
பொன் வயிற்றுக்கு எறி நீருலகனைத்தும் எய்தாதால் சாழலே–கலியன் –11-5-4-
கட்டுண்டானாகிலும் எண்ணற்கரியன் இமையோர்க்கும் சாழலே –கலியன் –11-5-5-
கூத்தாடினான் ஆகிலும் என்றும் அரியன் இமையோர்க்கும் சாழலே -கலியன் -11-5-6-
சொல்லுண்டான் ஆகிலும் ஓத நீர் வையகம் முன்னுண்டு உமிழ்ந்தான் சாழலே -கலியன் –11-5-7-
தேரூர்ந்தான் ஆகிலும் தார் மன்னர் தங்கள் தலை மேலான் சாழலே -கலியன் –11-5-8-
மண்ணிரந்தான் ஆகிலும் விண் ஏழு உலகுக்கும் மிக்கான் காண் சாழலே -கலியன் -11-5-9-
வெள்ளத்தான் வேங்கடத்தானேலும் கலி கன்றி உள்ளத்தினுள்ளே உளன் கண்டாய் சாழலே –கலியன் -11-5-10-

————————————————

உலகம் – படைத்து -அளித்து -காத்து – உண்டு -உமிழ்ந்தது –

இது நீ படைத்து -இடந்து உண்டு உமிழ்ந்த பார்–பொய்கையார் -2 –
மண்ணும் மலையும் மறி கடலும் மருதமும் விண்ணும் விழுங்கியது மெய் என்பர் -பொய்கையார் -10-
என்னொருவர் மெய் என்பர் ஏழு உலகு உண்டு -பொய்கையார் -34-
முன்னொரு நாள் மண்ணை யுமிழ்ந்த வயிறு -பொய்கையார் -92-
செற்று எழுந்து தீ விழித்து மாற்றிவைய வென்று வாய் அங்காந்து முற்றும் மறையவர்க்கு காட்டிய
மாயவனை அல்லால் -மார்கண்டேயர்க்கு -பொய்கையார் -94-
உண்டதும் தான் கடந்த ஏழு உலகு -பூதத்தார் -18
அறியாமை மண் கொண்டு மண் உண்டு மண் உமிழ்ந்த மாயன் என்று -பூதத்தார் -36
ஞாலம் அளந்து இடந்து உண்டு உமிழ்ந்த -பூதத்தார் -47-
உலகு எழும் முற்றும் விழுங்கும் முகில் வண்ணன் -பூதத்தார் -94-
உண்டது உலகு ஏழும் உள் ஒடுங்க -பூதத்தார் -98-
உலகம் உண்டும் உமிழ்ந்து –பேயார் 4
மண்ணுலகம் உண்டு உமிழ்ந்த வண்டுறையும் தண் துழாய் கண்ணன் -பேயார் 8
முன்னுலகம் உண்டு உமித்தாய்க்கு -பேயார் 20
தூ நீர் உலகம் முழுதுண்டு -பேயார் 25 –
உலகு எல்லாம் மேல் ஒரு நாள் உண்டவனே -பேயார் -33 –
பேர் அக்காலத்து உள் ஒடுக்கும் பேரார மார்வனார் -பேயார் -43 –
மண்ணுண்டும் பீய்ச்சி முலையுண்டும் -பேயார் -91 –
அனைத்துலகும் உள் ஒடுக்கி ஆல் மேல் -பேயார் –93 –
உகத்தில் ஒரு நான்று நீ உயர்த்தி உள் வாங்கி நீயே –நான்-திரு -5
ஆரே அறிவார் அணைத்து உலகும் உண்டு உமிழ்ந்த பேராழியான் பெருமையை –நான் திரு -73
மேல் ஒரு நாள் வெள்ளம் பரக்க கறந்து உலகம் காத்து அளித்த கண்ணன் -நான் திரு -80
உலகு தன்னை உள் ஒடுக்கி வைத்து -திருச்சந்த -12
ஞாலம் ஏழும் உண்டு மண்டி ஆலிலைத் துயின்ற -திருச்சந்த –
இரந்த மண் வயிற்றுள்ளே கரத்தி-திருச்சந்த -25
படைத்த பார் இடந்து அளந்த அது உண்டு உமிழ்ந்த -திருச்சந்த -28
வானகமும் மண்ணகமும் வெற்பும் ஏழு கடல்களும் போனகம் செய்து ஆலிலைத் துயின்ற -திருச்சந்த -30
ஞாலம் ஏழும் உண்டு பண்டு ஒரு பாலனாய பண்பனே -திருச்சந்த -31
ஆய்ச்சி பாலை யுண்டு மண்ணை யுண்டு -திருச்சந்த -37
மண் ஓன்று சென்று அது ஒன்றை யுண்டு -திருச்சந்த -48
மண்ணை யுண்டு உமிழ்ந்து -திருச்சந்த -100-
மூவுலகு உண்டு உமிழ்ந்த முதல்வ -திருமாலை –
அண்டரண்ட பகிரண்டத்து ஒரு மா நிலம் எழு மால் வரை முற்றும் உண்டகண்டம் கண்டீர் -அமலனாதி -1-
ஒரு பாலகனாய் ஞாலம் ஏழும் உண்டாய் -அமலனாதி -9
அன்று உலகம் உண்டவனே -பெருமாள் -8-7-
அண்டமும் நாடும் அடங்க விழுங்கிய -பெரியாழ்வார் -1-2-13-
மண்ணும் மலையும் கடலும் உலகு ஏழும் உண்ணும் திறத்து மகிழ்ந்து உண்ணும் பிள்ளைக்கு -பெரியாழ்வார் -1-2-18-
உய்ய உலகு படைத்ததுண்டா மணி வயிறா -பெரியாழ்வார் -1-5-1-
மண்ணும் மலையும் மறி கடல்களும் மற்றும் யாவும் எல்லாம் திண்ணம் விழுங்கி உமிழ்ந்த தேவனைச் சிக்கென நாடுதிரேல் -பெரியாழ்வார் -4-1-9-
கோட்டு மண் கொண்டு இடந்து மீட்டும் அஃது உண்டும் உமிழ்ந்து விளையாடும் விமலன் -பெரியாழ்வார் -4-3-9-
துற்றி ஏழ் உலகுண்ட தூ மணி வண்ணன் தன்னைத் தொழாதவர் பெற்ற தாயார் வயிற்றினை பெரு நோய் செய்வான் –பெரியாழ்வார் -4-4-2-
ஏழு உலகு உண்டு உமிழ்ந்தானே -பெரியாழ்வார் -5-1-2-
உலகு ஏழும் யுண்டான் சொன்மொழி-திருச்சந்த -20-
காள வண்ண வண்டுண் துழாய்ப் பெருமான் மது சூதனன் தாமோதரன் உண்டும் உமிழ்ந்தும் கடாயை -திருச்சந்த -49
வியலிடமுண்ட பிரானார் விடுத்த திரு வருளால் -திருச்சந்த -56-
உலகு எல்லாம் முற்றும் விழுங்கி உமிழ்ந்த -திருச்சந்த -65-
ஊழிகளாய் உலகு எல்லாம் உண்டான் என்று இலன் -திருச்சந்த -71-
வையம் விழுங்கியும் -திருச்சந்த -74-
ஞாலம் விழுங்கும் நாதனை தொழுவார் -திருச்சந்த -79-
வையம் முற்றும் ஒருங்குற யுண்ட பெரு வயிற்றாளனை -திருச்சந்த -91-
உலகம் படைத்துண்ட எந்தை -திருவாசிரியம் -2-
படைத்து இடந்து உண்டு உமிழ்ந்து அளந்து -திருவாசிரியம் -6-
மார்பாரப் புல்கி நீ யுண்டு உமிழ்ந்த பூமி நீர் ஏற்பரிதே–பெரிய திரு வந்தாதி -16
சோம்பாது இப் பல்லுருவை எல்லாம் படர்வித்த வித்தா -பெரிய திருவந்தாதி -18
பாருண்டான் பார் உமிழ்ந்தான் பார் இடந்தான் பார் அளந்தான் பாரிடம் முன் படைத்தான் என்பரால் -பெரிய திருவந்தாதி -42-
கார் கலந்த –பார் கலந்த பல் வயிற்றான் -பெரிய திருவந்தாதி -86-
உலகம் எல்லாம் உண்டும் உமிழ்ந்து -சிறிய திருமடல்
தன்னைப் பிறர் அறியாத தத்துவத்தை –முத்தினை –முன் இவ்விளக்கம் உண்ட மூர்த்தியை -பெரிய திரு மடல்
வரன் முதலாயாவை முழுதுண்ட பரபரன் -திருவாய் மொழி -1-1-8-
உண்டாய் உலகு ஏழ் முன்னமே உமிழ்ந்து மாயையால் புக்கு -திருவாய்மொழி -1-5-8-
உண்டான் ஏழ் வையம் -திருவாய்மொழி -1-8-7-
உண்டானை யுலகு ஏழும் ஓர் மூவடி கொண்டானை -திருவாய்மொழி -1-10-5-
மண்ணும் விண்ணும் எல்லாம் உடன் உண்ட –நம் கண்ணன் கண் அல்லது இல்லையோர் கண்ணே -திருவாய்மொழி -2-2-1-
யாவரும் யாவையும் எல்லாப் பொருளும் கவர்வின்றித் தன்னுள் ஒடுங்க நின்ற -திருவாய்மொழி -2-2-6-
ஏழ் உலகும் கொள்ளும் –வள்ளல் வல் வயிற்றுப பெருமான் -திருவாய்மொழி -2-2-7-
பொழில் ஏழும் யுண்ட வெந்தய -திருவாய்மொழி -2-3-4-
மன்னு முழு வேழ் உலகும் வயிற்றினுல தன்னுள் கலவாதது எப்பொருளும் தான் இல்லையே -திருவாய்மொழி -2-5-3-
உலகுகள் ஒக்கவே விழுங்கிப் புகுந்தான் -திருவாய்மொழி -2-6-2-
முழு வேழ் உலகுண்டான் -திருவாய்மொழி -2-6-7-
ஞாலம் உண்டவனை -திருவாய்மொழி -2-7-12-
மூவாத் தனி முதலாய் மூ உலகும் காவலன் -திருவாய்மொழி-2-8-5-
தன்னுள் கரக்கும் உமிழும் -திருவாய்மொழி – 2-8-7-
முறையால் இவ்வுலகு எல்லாம் படைத்து இடந்து உண்டு உமிழ்ந்து அளந்தாய் -திருவாய் மொழி -3-1-10-
ஞாலம் உண்டு உமிழ்ந்த மாலை -திருவாய்மொழி -3-4-9-
உலகு ஏழும் உண்டவன் கண்டீர் -திருவாய்மொழி -3-6-1-
உலகு ஏழும் உண்டு உமிழ்ந்தான் தன்னை -திருவாய்மொழி -3-6-8-
அடியார்த்த வையமுண்டு -திருவாய்மொழி -3-7-10-
நக்க பிரானொடு அயன் முதலாக எல்லாரும் அவையும் தன்னுள் ஓக்க ஒடுங்க விழுங்க
வல்லானைப் பெற்று ஒன்றும் தளர்விலனே -திருவாய் -3-10-9-
பாலனாய் ஏழு உலகு யுண்டு பரிவின்றி -திருவாய் மொழி -4-2-1-
ஈசன் ஞாலம் உண்டு உமிழ்ந்த எந்தை -திருவாய் மொழி -4-3-2-
ஞாலம் முற்றும் உண்டு உமிழ்ந்த நாராயணனே -திருவாய் மொழி -4-3-6-
உண்டும் உமிழ்ந்து கடந்தும் இடத்தும் கிடந்தும் நின்றும் -திருவாய்மொழி-4-5-10-
ஒருங்காகவே யுலகு ஏழும் விழுங்கி உமிழ்ந்திட்ட -திருவாய் மொழி -4-6-4-
ஞாலம் யுண்டாய் -திருவாய் -4-7-1-
உலகு ஏழ் தன்னுள் ஒடுக்கி -திருவாய்மொழி -4-8-11-
பரந்த தெய்வமும் பல்லுக்கும் படைத்து அன்று உடனே விழுங்கி கரந்து உமிழ்ந்து கடந்து கிடந்தது -திருவாய்மொழி -4-10-1-
பார் எல்லாம் உண்ட நம் பாம்பணையான் -திருவாய்மொழி -5-4-1-
ஆழ் கடல் மண் விண் மூடி மா விகாரமாய் -திருவாய்மொழி -5-4-2-
கடல் ஞாலம் செய்தேனும் யானே என்னும் -கடல் ஞாலம் செய்வேனும் யானே என்னும்
-கடல் ஞாலம் யுண்டேனும் யானே என்னும் -திருவாய் -5-6-1-
திறம்பாமல் மண் காக்கின்றேன் யானே என்னும் -திருவாய் -5-6-5-
முழு ஏழு உலகும் யுண்டாய் -திருவாய்மொழி -5-7-7-
இஞ்ஞாலம் யுண்ட நம்பிரான் தன்னை நாடோறுமே–திருவாய்மொழி-5-9-7-
மண்ணை முன் படைத்து உண்டு உமிழ்ந்து -திருவாய்மொழி-5 -10-5-
உலகம் உண்ட ஒண் சுடரே -திருவாய்மொழி-5 -10-6-
ஞாலம் எல்லாம் உண்ட நம்பெருமானை -திருவாய்மொழி-6-1-2-
கடல் ஞாலம் உண்டிட்ட நின்மலா நெடியாய் –திருவாய்மொழி-6 –2–7-
வியன் ஞாலம் முன் படைத்தாய் –திருவாய்மொழி-6-2-10-
முழுவேழ் உலகும் தன் வாயகம் புகை வைத்து உமிழ்ந்து அவையாய் அவை அல்லனுமாம் –திருவாய்மொழி-6-4-11-
நீடுலகுண்ட திறம் கிளர் வாய்ச சிறுகே கள்வன் அவற்கு –திருவாய்மொழி-6-6-3-
முன்னுலகங்கள் எல்லாம் படைத்த முகில் வண்ணன் கண்ணன் –திருவாய்மொழி-6-8-1-
உலகமுண்ட பெரு வாயா –திருவாய்மொழி-6-10-1-
ஆதியாகி யகலிடம் படைத்து உண்டு உமிழ்ந்து –திருவாய்மொழி-7-1-3-
முன் செய்த இவ்வுலகம் உண்டு உமிந்து அளந்தாய் –திருவாய்மொழி-7-2-2-
கார்க்கடல் ஞாலம் யுண்ட கண்ணபிரான் –திருவாய்மொழி-7-3-9-
அப்பன் ஊளி எழ உலகமுண்ட ஊணே–திருவாய்மொழி-7-4-4-
அப்பன் அன்று முதல் உலகம் செய்ததுமே –திருவாய்மொழி-7-4-9-
பா மரு மூவுலகும் படைத்த பற்ப நாபாவோ –திருவாய்மொழி–7-6–1-
அகலிடம் முழுதும் படைத்த இடந்து உண்டு உமிழ்ந்த –திருவாய்மொழி-8-1-5-
பொங்கு மூ வுலகும் படைத்து அளித்து அழிக்கும் பொருந்து மூவுருவன் எம்மருவன் -திருவாய்மொழி -8-4-2-
தேனை நன் பாலைக் கன்னலை யமுதை திருந்துலகுண்ட அம்மானை –திருவாய்மொழி -8-4–11-
ஆழி சூழ் மல்லை ஞாலம் முழுதுண்ட –திருவாய்மொழி -8-5 -5-
மூ உலகும் தன் நெறியா வயிற்றில் கொண்டு சிறியேனுடைச் சிந்தையுள் நின்று ஒழிந்தாரே –திருவாய்மொழி -8-7-8-
நின்ற ஒரு மூ உலகும் தன் வயிற்றில் கொண்டு நின்ற வண்ணம் நின்ற மாலை –திருவாய்மொழி -8-7-9-
சீர் வளங்கிளர் மூ வுலகுண்டு உமிழ் தேவ பிரான் –திருவாய்மொழி–8–9–4-
இரு மா நிலம் முன் உண்டு உமிழ்ந்த –திருவாய்மொழி-8–10-4-
தான் தோன்றி முனி மாப் பிரம முதல் வித்தாய் உலகம் மூன்றும் முளைப்பித்த –திருவாய்மொழி–8–10–7-
எண்டிசையும் கீழும் மேலும் முற்றவும் உண்ட பிரான் தொண்டரோமாய் உய்யல் அல்லால் இல்லை கண்டீர் துணையே –திருவாய்மொழி-9-1-1-
அவனே அகல் ஞாலம் உண்டு படைத்து இடந்தான் அவனே அஃது உண்டு உமிழ்ந்து அளந்தான் —9—3–2—
அகலிடம் படைந்தது இடந்து உண்டு உமிழ்ந்து அளந்து –9–9–2-
அவனி யுண்டு உமிழ்ந்தவன் –9–9–11-
சுற்றும் நீர் படைத்து அதன் வழித் தொன் முனி முதலா முற்றும் தேவரோடு உலகு செய்வான் —10–1–7-
உலகு எல்லாம் உண்டு உமிழ்ந்தான் –10–2–3-
உலகு உயிர் தேவும் மற்றும் படைத்த எம் பரம மூர்த்தி —10–2–7-
தானே படைத்து தானே யுண்டு யுமிழ்ந்து தானே யாள்வானே –10—5–3-
செழு மூ உலகும் தன் ஒரு மா வயிற்றினுள்ளே வைத்து ஊழி ஊழி தலை அளிக்கும் –10–7–6-
காரேழ் கடல் ஏழ் மலை ஏழ் உலகுண்டும் ஆரா வயிற்றானை அடங்கப் பிடித்தேனே—10- 8–2-
முற்ற இம்மூவுலகும் பெரும் தூறாய்த் தூற்றில் புக்கு முற்றக் கரந்து ஒளித்தாய் –10–10–8-

பாரை யுண்டு பார் உமிழ்ந்து பார் அளந்து பாரை ஆண்ட –திரு நெடும் தாண்-20-
உலகுண்ட பெருவாயர் இங்கே வந்து –திரு நெடும் தாண் -24-
கொண்டல் மாருதங்கள் குலவரை தொக்கு நீர்க் குரை கடல் உலகுடன் அனைத்தும் உண்ட மா வயிற்றோன்
ஒண் சுடர் ஏய்ந்த உம்பரும் ஊழியும் ஆனான் –கலி—1—4–9-
பாரார் உலகும் பனிமால் வரையும் கடலும் சுடரும் இவை
பாராயதுண்டு உமிழ்ந்த –2–5–1-
அண்டமும் எண் திசையும் நிலனும் அலை நீரொடு வான் எரி கால் முதலா யுண்டவன் -2–9–4-
மஞ்சாடு வரை ஏழும் கடல்கள் ஏழும் வானகமும் மண்ணகமும் மற்றும் எல்லாம் எஞ்சாமல் வயிற்று அடக்கி
ஆலின் மேலோர் ஓர் இளந்தளிரில் கண் வளர்ந்த ஈசன் -2–10–1-
மூ வுலகுண்டு உமிழ்ந்து அளந்தானை –3–1–10-
உலகுண்ட மாயன் —3–2—8-
அண்டமும் இவ்வலை கடலும் அவனிகளும் எல்லாம் அமுது செய்த திரு வயிற்றன் –3–9–3-
உலகுண்ட காளை –3–9–7-
அண்டமும் இவ்வலை கடலும் அவனிகளும் குலவரையும் உண்ட பிரான் –4-1–5-
ஏழுலகும் தாழ் வரையும் எங்கும் மூடி எண் திசையும் மண்டலமும் மண்டி அண்டமும் மோழை எழுந்து
ஆழி மிகும் ஊழி வெள்ளம் முன் அகத்தில் ஒடுக்கிய எம் மூர்த்தி –4-4-9-
ஞாலம் முற்றும் உண்டு உமிழ்ந்த நாதன் –4–8–6-
ஏழுலகும் தாழ் வரையும் எங்கும் மூடி எண் திசையும் மண்டலமும் மண்டி அண்டமும் மோழை எழுந்து
ஆழி மிகும் ஊழி வெள்ளம் முன் அகத்தில் ஒடுக்கிய எம் மூர்த்தி –4-4-9-
ஞாலம் முற்றும் உண்டு உமிழ்ந்த நாதன் –4–8–6-
பாரினை யுண்டு பாரினை உமிழ்ந்து –4–10-5-
கரும் தண் கடலும் மலையும் உலகும் அருந்தும் அடிகள் அமருமூர் –5–2–7-
உலகுண்டவன் எந்தை பெம்மான் –4–5–1-
வையம் உண்டு ஆலிலை மேவும் மாயன் –5–4–2-
இவ்வுலகுண்ட பெரு வயிற்றன் –5-5-4-
காரார் திண் கடல் ஏழும் மலை ஏழ் இவ்வுலகு ஏழும் உண்டு ஆராது என்று இருந்தானை -5–6–2-
அன்று உலகம் உண்டு உமிழ்ந்த கற்பகத்தை –5–6–6-
ஒரு கால் பெரு நிலம் விழுங்கி அது உமிழ்ந்த வாயானாய் –5–7–9-
வங்கமார் கடல்கள் ஏழும் மலையும் வானகமும் மற்றும் அங்கண் மா ஞாலம் எல்லாம் அமுது செய்து உமிழ்ந்த வெந்தை -5-9-2-
அங்கண் மா ஞாலம் எல்லாம் அமுது செய்து உமிழ்ந்த வெந்தை —5–9–2-
உலகு ஏழும் ஒழியாமே முன நாள் மெய்யின் அளவே யமுது செய்ய வல்ல ஐயனவன் மேவு நகர் தான் –5–10–2-
உம்பர் உலகு ஏழும் கடல் ஏழும் மலை ஏழும் ஒழியாமை முன நாள் தம் பொன் வயிறார அளவும் உண்டு அவை உமிழ்ந்த தட மார்வர் —5–10–3-

மேல் ஏழு உலகங்கள் –பூ -புவ-ஸூ வ –மஹ–ஜன –தப –சத்யம் –
கீழ் ஏழு உலகங்கள் –அதல -விதல -ஸூ தல –நிதல –தராதல–ரஸாதல –மஹா தல —
ஏழு கடல்கள் –உப்பு -கருப்பஞ்சாறு -தேன்- நெய்-தயிர் -பால் -புனல்
ஏழு மலைகள் -இமயம் மந்த்ரம் -கைலாசம் -வடவிந்தம் -நிமதம் -ஏமகூடம் -நீலகிரி –

நிலவொடு வெய்யில் நிலவிரு சுடரும் உலகும் உயிர்களும் உண்டு ஒரு கால் –6–1–4-
பார் ஏழு கடல் ஏழு மலை ஏழுமாய்ச் சீர் கெழும் இவ்வுலகு ஏழும் எல்லாம் ஆர் கெழு வயிற்றினில்
அடக்கி நின்று அங்கு ஓர் எழுத்து உருவும் ஆனவனே –6–1–5-
அம்பரமும் பெரு நிலனும் திசைகள் எட்டும் அலை கடலும் குல வரையும் யுண்ட கண்டன் –6–6–1-
உம்பர் உலகோடு உயிர் எல்லாம் உந்தியில் வம்பு மலர் மேல் படைத்தானை மாயோனை -6–8–6-
மூ உலகோடு அளை வெண்ணெய் யுண்டான் –6–9–3-
இவ்வுலகு ஏழும் புகக் கரந்த திரு வயிற்றன் –6–9–5-
வற்றா முது நீரொடு மால் வரை ஏழும் துற்றாக முன் துற்றிய தொல் புகழோனே -7–1–2-
அலை நீர் உலகு ஏழும் முன்னுண்ட வாயா –7–1–9-
உடையானை ஒலி நீர் உலகங்கள் படைத்தானை –7–6–3-
உலகுண்ட ஒருவா –7–7–1-
பன்றியாய் மீனாகி யரியாய்ப் பாரைப் படைத்துக் காத்து உண்டு உமிழ்ந்த பரமன் தன்னை –7–8–10-
எண் திசையும் எழு சுடரும் பெரு விசும்பும் உண்டு உமிழ்ந்த பெருமான் –8–3–7-
பெரு நீரும் விண்ணும் மலையும் உலகு ஏழும் ஒரு தாரா நின்னுள் ஒடுக்கிய நின்னை அல்லால் -8–10–2-
எண் திசையும் எறி நீர்க் கடலும் ஏழ் உலகும் உடனே விழுங்கி –9–2–9-
பூவலருந்தி தன்னுள் புவனம் படைத்து உண்டு உமிழ்ந்த –9–9-1-
உண்டு உலகு ஏழினையும் —9–9–3-
உலகு ஏழினையும் ஊழில் வாங்கி முனித்தலைவன் முழங்கு ஒலி சேர் திரு வயிற்றில் வைத்து
உம்மை உய்யக் கொண்ட கனிக் களவத் திரு வுருவத் தொருவன் –11 –6- 4-
பாராரும் காணாமே பரவை மா நெடுங்கடலே யான காலம் ஆரானும் அவனுடைய திரு வயிற்றில்
நெடுங்காலம் கிடந்தது உள்ளத்தோராத வுணர்விலீர்—11–6–5-
பேயிருக்கு நெடுவெள்ளம் பெரு விசும்பின் மீதோடிப் பெருகும் காலம் தாயிருக்கும் வண்ணமே
உம்மைத் தண் வயிற்றில் இருத்தி உய்யக் கொண்டான் —11–6–6-
மண்ணாடும் விண்ணாடும் வானவரும் தானவரும் மற்றும் எல்லாம் உண்ணாத பெரு வெள்ளம்
உண்ணாமல் தான் விழுங்கி உய்யக் கொண்ட –11–6–7-
மரம் கிளர்ந்து கரும் கடல் நீருரம் துரந்து பரந்தேறி அண்டத்து அப்பால் புறம் கிளர்ந்த காலத்து பொன்னுலக
மேனையுமூழில் வாங்கி அறம் கிளர்ந்த திரு வயிற்றின் அகம் படியில் வைத்து உம்மை உய்யக் கொண்ட –11-6–8-
அண்டத்தின் முகடு அழுத்த அலை முந்நீர்த் திரை ததும்ப ஆ ஆ வென்று தொண்டர்க்கு அமரர்க்கும் முனிவருக்கும் தான் அருளி
உலகம் ஏழும் உண்டு ஒத்த திரு வயிற்றின் அகம்படியில் வைத்து உம்மை உய்யக் கொண்ட –11–6–9-
தேவரையும் அசுரரையும் திசைகளையும் கடல்களையும் மற்றும் முற்றும் யாவரையும் ஒழியாமே எம்பெருமான் உண்டு உமிழ்ந்தது அறிந்து சொன்ன
கா வளரும் பொழில் மங்கைக் கலிகன்றி ஒலி மாலை கற்று வல்லார் பூ வளரும்
திரு மகளால் அருள் பெற்று பொன்னுலகில் பொலிவர் தாமே —11–6–10-
உருகா நிற்கும் என்னுள்ளம் ஊழி முதல்வா —11–8–4-
உலகு ஏழும் உண்டு உமிழ்ந்தான் –9–10–3-
பொங்கார் கடலும் பொருத்தும் நெருப்பும் நெருக்கிப் புகப் பொன் மிடறு அத்தனை போது அங்காந்தவன் காண்மின் -10–6–1-
நன்றுண்ட தொல் சீர் மகரக் கடல் ஏழ் மலை ஏழ் உலகு ஏழ் ஒழியாமை நம்பி அன்று உண்டவன் காண்மின் –10–6–2-
பெரு நிலம் உண்டு உமிழ்ந்த பெரு வாயராகி யாவர் நம்மை யாள்வர் பெரிதே –11- 4–3-
தாழ் குழலார் வைத்த தயிர் உண்ட பொன் வயிறு இவ் வேழ் உலகும் உண்டும் இடமுடைத்தால் –11–5–3-
உறியார் நறு வெண்ணெய் உண்டு உகந்த பொன் வயிற்றுக்கு எறி நீர் உலகனைத்து மெய்தாதால் –போதாது -11–5–4-
சொல்லுண்டான் ஆகிலும் ஓத நீர் வையகம் முன் உண்டு உமிழ்ந்தான் —11–5–7-
நெய்ந்நின்ற சக்கரத்தன் திரு வயிற்றில் நெடுங்காலம் கிடந்ததோரீர் –11–6–1-
எல்லாரும் அறியாரோ எம்பெருமான் உண்டு உமிழ்ந்த எச்சில் தேவர் அல்லாதார் தாமுளரே அவன் அருளே யுலகாவது அறியீர்களே –11–6–2-
நெற்றி மேல் கண்ணானும் நிறை மொழி வாய் நான்முகனும் நீண்ட நால் வாய் ஒற்றைக்கை வெண் பகட்டின் ஒருவனையும்
உள்ளிட்ட அமரரோடும் வெற்றிப் போர்க் கடல் அரையன் விழுங்காமல் தான் விழுங்கி உய்யக் கொண்ட —11–6–3-

——————————————

பிரமனைப் படைத்தது-

நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான் –நான்முகன் -1-
அயனைப் படைத்ததோர் எழில் உந்தி –அமலன் –3-
அயன் முதலாத் தந்த நளிர் மா மலர் உந்தி –நாச்சியார் -14-9-
நிறை நான்முகனைப் படைத்தவன் –திருவாய் –1-5-3-
பூவில் நான்முகனைப் படைத்த தேவன் –திருவாய் –2–2–4-
நான்முகன் பயந்த ஆதி தேவன் –திருச் சந்தவிருத்தம் -5-
இந்துவார் சடை ஈசனைப் பயந்த நான் முகனைத் தன் எழிலாரும் உந்தி மா மலர் மீ மிசைப் படைத்தவன் –கலியன் -4–2-9-
உந்தி மேல் நான்முகனைப் படைத்தான் –5–4–1-
ஒருவனை உந்திப் பூ மேல் ஓங்குவித்து -5–9–3-
வம்பு மலர் மேல் படைத்தானை மாயோனை -6-8–6-

பிரமனுக்கு நல் வேத உபதேசம்
அன்னே இவரை அறிவன் மறை நான்கும் முன்னே உரைத்த முனிவர் இவர் -11–3–3-

மறைத்து வந்த ராவணனை பிரம்மாவுக்கு காட்டிக் கொடுத்தது
பூ மேய மாதவத்தோன் தாள் பணிந்த வாள் அரக்கன் நீண் முடியை பாதமத்தால் எண்ணினான் பண்பு -பொய்கையார் –45-
ஆய்ந்த வரு மறையோன் நான் முகத்தோன் நன் குறங்கில் வாய்ந்த குழவியாய் வாள் அரக்கன்
ஏய்ந்த முடிப் போது மூன்று ஏழு என்று எண்ணினான் –பேயாழ்வார் -77-
கொண்டு குடங்கால் மேல் வைத்த குழவியாய்த் தண்ட வரக்கன் தலை தாளால் பண்டு எண்ணி –நான்முகன் -44-

பிரமன் கர்வம் அடக்கியது
நான்முகன் நாள் மிகைத்து தருக்கையிருக்கு வாய்மை நலமிகு சீருரோமசனால் நவிற்றி –கலி -3–4–2-

பிரமன் திருவடி விளக்க -கங்கை –
அங்கை நீர் ஏற்றார்க்கு அலர் மேலோன் கால் கழுவ கங்கை நீர் கான்ற கழல் -பேயாழ்வார் –6-

கங்கை சுத்தி பெற அருள்
பொடி சேர் அனல் கங்கை ஏற்றான் அவிர் சடை மேல் பாய்ந்த புனல் கங்கை என்னும் பேர்ப்பொன்
உன் தன் அடி சேர்ந்து அருள் பெற்றான் அன்றே –பொய்கையார் –97-

பாணாசுர யுத்தத்தில் சிவன் தோற்றல்
உவரிக்கடல் நஞ்சமுண்டான் கடன் என்று வாணற்கு உடன் நின்று தோற்றான் ஒருங்கு –நான்முகன் –56-
பரிவின்றி வாணனைக் காத்தும் என்று அன்று படையொடும் வந்து எதிர்ந்த திரிபுரம் செற்றவனும் மகனும்
பின்னும் அங்கியும் போர் தொலையப் பொரு சிறைப் பிள்ளைக் கடாவிய மாயனை –திருவாய் -3- 10-4-
வாண புரம் புக்கு முக்கட் பிரானைத் தொலைய –திருவாய் -7-10-7-
ஈசன் தன் படையொடும் கிளையொடும் ஓட–கலியன் -4–2–5-
சடையானோடே வடல் வாணன் தடம் தோள் துணித்த –5-1-7-
வெஞ்சினத்த கொடும் தொழிலோன் விசை யுருவை யசைவித்த –5–6–6-
விடையனோடே அன்று விறல் ஆழி விசைத்தானை –7-6 -3-

சிவன் பூஜையினால் பகவானுடைய அவிக்ருதத்வம் -பெருமை
நலமாகத் தீக் கொண்ட செஞ்சடையான் சென்று என்றும் பூக் கொண்டு வல்லவாறு ஏத்த மகிழாத –நான்முகன் -75-

சிவன் விஷ்ணு நாமத்தை கேட்டு பரவசன் ஆனமை
நீண் முடியான் தன் பெயரே கேட்டிருந்தது அங்கார லங்க லானமையால் ஆய்ந்து –நான்முகன் -78-

சிவன் ஆழ்வாருக்கு ஒவ்வான்
பிதிரும் மனமிலேன் பிஞ்சகன் தன்னோடும் எதிர்வன் அவன் எனக்கு நேரான் –நான்முகன் -84-

சிவாதி தேவதாந்தரங்கள் பகவானை வழிபடுதல்
நீர் ஏறு செஞ்சடை நீல கண்டனும் நான்முகனும் முறையால் சீரேறு வாசகம் செய்ய நின்ற திருமாலை –பெரியாழ்வார் -4-1-5-
தாதுலாவு கொன்றை மாலை துன்னு செஞ்சடைச் சிவன் நீதியால் வணங்கு பாத நின்மலா —திருச் சந்தவிருத்தம் -9-
நாள் தொறும் வானவர் தம்மை யாளுமவனும் நான்முகனும் சடை முடி அண்ணலும் செம்மையால்
அவன் பாத பங்கயம் சிந்தித்து ஏத்தித் திரிவரே –திருவாய் -3- 6-4-
தெரிவரிய சிவன் பிரமன் அமரர் கோன் பணிந்து ஏத்தும் –திருவாய் -4–8–8-
பேச நின்ற சிவனுக்கும் பிரமன் தனக்கும் பிறர்க்கும் நாயகன் ஆனவனே –திருவாய் -4-10-4-
அரன் நான்முகன் ஏத்தும் செய்ய நின் திருப் பாதத்தை யான் என்று கொல் சேர்வது அந்தோ –7–6–2-
திருமால் நான்முகன் செஞ்சடையான் என்ற இவர்கள் எம்பெருமான் தன்மையை யார் அறிகிற்பார் பேசி என்—8–3-9-
சிவனும் பிரமனும் காணாது அருமால் எய்தி அடி பரவ அருளை ஈந்த வம்மானே –10–7–6-
அருளை ஈ என்னம்மானே என்னும் முக்கண் அம்மானும் –இருள்கள் கடியும் முனிவரும் ஏத்தும்
அம்மான் திருமலை திருமால் இரும் சோலை மலையே -10—7–7-
வானவர் தங்கள் கோனும் மலர் மிசை அயனும் நாளும் தே மலர் தூவி ஏத்தும் சேவடிச் செங்கண் மாலை –திரு குரும் தாண்–20-
ஆடு தாமரையோனும் ஈசனும் அமரர் கோனும் நின்று ஏத்தும் -கலியன் –2–1-9-
பிறையாரும் சடையானும் பிரமனும் முன் தொழுது ஏத்த -6–9–9-

சிவன் பிரமன் அறிய மாட்டாதவர்கள்
ஒற்றை விடையனும் நான்முகனும் உன்னை அறியாப் பெருமையோனே முற்ற உலகு எல்லாம் நீயே யாகி
மூன்று எழுத்தாய முதல்வனேயோ –பெரியாழ்வார் –4-10-4-
ஆறு பொதி சடையோன் அறிவரும் தன்மைப் பெருமையுள் நின்றனை –திரு எழு கூற்று
தாமோதரன் உருவாகிய சிவற்கும் திசை முகற்கும் ஆமோ தரம் அறிய எம்மானை என் ஆழி வண்ணனையே –திருவாய் –2- 7-12-
பிறையேறு சடையானும் நான்முகனும் இந்திரனும் இறையாதல் அறிந்து ஏத்த வீற்று இருத்தல் இது வியப்பே –திருவாய் –3–1–10-

சிவன் சாபம் நீக்கி அருள் புரிந்தது –
பண் புரிந்த நான் மறையோன் சென்னிப் பலி ஏற்ற வெண் புரி நூல் மார்பன் வினை தீர
புண் புரிந்த வாசகத்தான் தாள் பணிவார் கண்டீர் –பொய்கையார் -46-
ஒற்றைப் பிறை இருந்த செஞ்சடையான் பின் சென்று மாலைக் குறையிரந்து தான் முடித்தான் கொண்டு –பூதத்தார் –17-
எரி யுருவத்து ஏறு ஏறி பட்ட விடு சாபம் பார் ஏறி யுண்ட தலைவாய் நிறையக் கோட்டங்கை ஒண் குருதி –பூதத்தார் –63-
கண்ட பொருள் சொல்லில் கதை மேல் நான்முகன் அரனை இட்ட விடு சாபம் தான் நாரணன் ஒழித்தான் தாரகையுள் –நான்முகன் -31-
என் நெஞ்சமேயானை இல்லா விடை ஏற்றான் வெவ்வினை தீர்த்தாயானுக்கு ஆக்கினேன் அன்பு –நான்முகன் -58-
வேறு இசைந்த செக்கர் மேனி நீறு அணிந்த புன் சடைக் கீறு திங்கள் வைத்தவன் கை வைத்த வன் கபால்மிசை –
-ஊறு செங்குருதியால் நிறைத்த காரணம் தனை–திருச்சந்தவிருத்தம் -42-
அடைக்கலத்து ஓங்கு கமலத்து அலர் அயன் சென்னி என்னும் முடைக்கலத்தூண் முன் அரனுக்கு நீக்கியை –திருச்சந்த விருத்தம் –86-
சலம் கலந்த செஞ்சடைக் கறுத்த கண்டன் வன் துயர் கெட வாச நீர் கொடுத்தவன் அடுத்த சீர் –திருச்சந்த விருத்தம் –113-
துண்டை வெண் பிறையன் துயர் தீர்த்தவன் –அமலனாதிபிரான் -6-
கண்ட கடலும் மலையும் உலகு ஏழும் முண்டத்துக்கு ஆற்றா முகில் வண்ணா ஓ ஓ என்று
இண்டைச் சடை முடி ஈசன் இரக் கொள் மண்டை நிறைத்தானே –பெரியாழ்வார் -1- 8-9-
மா பாவம் விட அரற்குப் பிச்சை பெய் கோபால கோளரி ஏறு அன்றியே –திருவாய் –2–2–2-
குமாரனார் தாதை துன்பம் துடைத்த கோவிந்தனாரே –திருவாய் –10–2–6-
முண்டியான் சாபம் தீர்த்த ஒருவனூர் –திருக் குரும் தாண்-19-
அயன் அரனைத் தான் முனிந்திட்ட வெந்திறல் சாபம் தவிர்த்தவன் –கலியன் -1–4–8-
வெந்தார் என்பும் சூடு நீறும் மெய்யில் பூசிக் கையகத்து ஓர் சந்தார் தலை கொண்டு உலகு ஏழும் திரியும் பெரியோன்
தான் சென்று –என் எந்தாய் சாபம் தீர் என்ன இவங்கமுது நீர் திரு மார்பில் தந்தான் –1-5-8-
புரம் எரி செய்த சிவனுறு துயர் களை தேவை –2–3–1-
நக்கன் ஊன்முகமார் தலை யோட்டூண் ஒழித்த வெந்தை –3–4–2-
அரன் கொண்டு திரியும் முண்டமது நிறைத்து அவன் கண் சாபமது நீக்கும் முதல்வன் அவன் –3—9–3-
வாளையார் தடம் கண் உண்மை பங்கனவன் சாபம் மற்றது நீங்க மூளையார் சிரத்தையும் முன் அளித்த –4–2–8-
இறையான் கையில் நிறையாத முண்டம் நிறைத்த –5–1–8-
தக்கன் வேள்வி தகர்த்த தலைவன் துக்கம் துடைத்த -5–2–6-
ஆகம் தன்னால் ஒருவனை சாபம் நீக்கி உம்பராள் என்று விட்டான் -5—9–3-
ஊனமர் தலை ஓன்று ஏந்தி உலகு எலாம் திரியும் ஈசன் –ஈனமர் சாபம் நீக்காய் என்ன ஒண் புனலை ஈந்தான்–5-9–4-
ஆறும் பிறையும் யரவும் அடம்பும் சடை மேல் அணிந்து உடலம் நீறும் பேசி ஏறு ஊரும் இறையோன் சென்று
குறை இரப்ப மாறு ஓன்று இல்லா வாச நீர் வரை மார்பகலத்து அளித்து உகந்தான் –6–7-9-
முடையடர்த்த சிரமேந்தி மூவுலகும் பலி திரிவோன் இடர் கெடுத்த திருவாளன் -6–9–1—
சுடலையில் சுடு நீறன் அமர்ந்ததோர் நடலை தீர்த்தவனை –10-1–5-

———————————–

ப்ரஹ்ம சிவாதிகளுக்கு திருமேனியில் ஒதுங்க இடம் கொடுத்தது –

மா மதிள் மூன்று எய்த இறையான் நின்னாகத்திறை –பொய்கையார் -28-
பொன் திகழும் மேனிப்புரிசடை யம் புண்ணியனும் –ஒருவன் ஒருவனங்கத்து என்றும் உளன் –பொய்கையார் -98-
நறவேற்றான் பாகத்தான் –பேயார் -31-
பனி நீர் அகத்துலவு செஞ்சடையான் ஆகத்தான் நான்முகத்தான் நின்னுந்தி முதல் –பெரிய திரு –71-
வலத்தனன் திரிபுரம் எரித்தவன் இடம் பெறத்துந்தித் தலத்து எழு திசைமுகன் படைத்த நல்லுலமும் தானும் –திருவாய் –1–3–9-
ஏறனைப் பூவனைப் பூ மகள் தன்னை வேறின்றி விண் தொழத் தன்னுள் வைத்து –மால் தன்னில் மிக்குமோர் தேவுமுளதே –2–2–3-
அயனிடமே கொப்பூழ் ஒருவிடமும் எந்தை பெருமாற்கு அரனே ஓ ஒருவிதம் ஓன்று இன்றி என்னுள் களந்தானுக்கே –திருவாய் -2–5–2-
ஏறாளும் இறையோனும் திசைமகனும் திருமகளும் கூறாளும் தனிவுடம்பன் –4–8–1-
தடம் புனல் சடை முடியன் தனியொரு கூறு அமர்ந்து உறையும் -4–8–10-
தாள மா மறையான் உனதுந்தியான்–வாள் கொள் நீள் மழு வாள் உன்னாகத்தான் –9–3–10-
சிவனோடு பிரமன் வண் திரு மடந்தை சேர் திருவாகம் –9–9–6-
மாகத்து இளம் மதியம் சேரும் சடையானை பாகத்து வைத்தான் –10–4–6-
குலவரையன் மடப்பாவை இடப்பால் கொண்டான் பங்கத்தாய் –திரு நெடும் தாண் -9-
பிணங்கள் அடு காடதனுள் நடமாடும் பிஞ்ஞகனோடு இணங்கு திருச் சக்கரத்து எம்பெருமானார்க்கு இடம் –கலியன் –2–6-9-
பிறை தங்கு சடையானை வலத்தே வைத்துப் பிரமனை தன்னுந்தியிலே தோற்றுவித்து
கறை தங்கு வேல் தடம் கண் திருவை மார்பில் கலந்தவன் தாள் அணைகிற்பீர் –3- 4-9-
அலர்மகட்க்கும் அமரர்க்கும் கூறாகக் கொடுத்து அருளும் திரு உடம்பன் இமையோர் குல முதல்வன் —3–9–8-
சூழல் நிற வண்ணன் நின் கூறு கொண்ட தழல் நிற வண்ணன் –6-1–3-
வானார் மதி பொதியும் சடை மழு வாளி யோடு ஒரு பாலதனாகிய தலைவன் –7–9–4-
வாசவார் குழலாள் மலை மங்கை தன் பங்கனைப் பங்கில் வைத்து உகந்தான் தன்னை —7–10–3-
கண்ணுதல் கூடிய அருத்தனை -7–10–7-
ஏறும் ஏறி இலங்கும் ஒண் மழுப் பற்றும் ஈசற்க்கு இசைந்து உடம்பிலோர் கூறு தான் கொடுத்தான் குல மா மகட்க்கு இனியான்–9–10-4-
மல்கிய தோளும் மானுரிய தளமுடையவர் தமக்குமோர் பாகம் நல்கிய நலமோ –10-9–4-

————————————-

விஷ்ணுக்கும் சிவனுக்கும் உள்ள தாரதம்யம்

அரன் நாரணன் நாமம் ஆன் விடை புள்ளூர்தி –கார் மேனி ஓன்று —பொய்கையார் -5-
ஏற்றான் புள்ளூர்ந்தான் எயில் எரித்தான் மார்விடந்தான் நீற்றான் நிழல் மணி வண்ணத்தான் கூற்றொரு பால் மங்கையான்
பூ மகளான் வார் சடையான் நீண் முடியான் கங்கையான் நீள் கழலான் காப்பு –பொய்கையார் -74-
விஷ்ணுவோ -ஹரி -சர்வ வியாபகன் -நாராயணன் -சர்வ ரக்ஷகன் / சிவனோ -ஹாரன் -சர்வத்தையும் அழிப்பவன்-
விஷ்ணுவுக்கு வாஹனமோ வேத மூர்த்தியான பெரிய திருவடி /சிவனுக்கு மூட தனத்துக்கு உதாரணமாக காட்டும் எருது
விஷ்ணுவுக்கு பிரமாணம் அப்வருஷேயமான வேதம் -/சிவனுக்கோ மணிசாரால் ஆக்கப்பட்ட ஆகமம்
வாசஸ் ஸ்தானம் –நீர்மைக்கு தகுதியான திருப் பாற் கடல் / இவனுக்கோ கடினமான கைலாச பர்வதம் –
ரக்ஷணம் தொழில் / சம்ஹாரம் அவனுக்கு –/ திருச்சக்கரம் -சூலாயுதம் / காள மேக உருவம் -காலாக்கினி அவனுக்கு /
அனைவரையும் சரீரமாக கொண்டவன் -சிவன் சரீர பூதன் /நீண்ட கிரீடம் -நீண்ட ஜாடை முடி அவனுக்கு
நோண்ட திருவடி ஸ்பர்சம் பட்டு புனிதமான கங்கையை தலையிலே தரித்து சிவனானான்
பொன் திகழு மேனிப் புரி சடையம் புண்ணியனும் நின்றுலகம் தாய நெடுமாலும் என்றும்
இருவரங்கத்தால் திரிவரேலும் ஒருவன் ஒரு வனங்கத்து என்றும் உளன் –பொய்கையார் –98-

————————————

திரிபுரஹதம்
புரம் ஒரு மூன்று எரித்து –திருவாய் -1-1–8-
கள்ள வேடத்தைக் கொண்டு போய்ப் புரம் புக்கவாறும் கலந்து அசுரரை உள்ளம் பேதம் செய்திட்டு உயிர் உண்ட உபாயங்களும்
வெல்ல நீர்ச் சடையானும் நின்னிடை வேறு அலாமை விளங்க நின்றதும் -5- 10-4-
எயில் மூன்று எரித்த –7–6–7-
திரிபுரம் மூன்று எரித்தானும் -2–8–1-
நண்ணார் நகரம் வீழ நனிமலை சிலை வளைவு செய்து அங்கழல் நிற வம்பது வானவனே–7–1–3-

————————————-

சிவ பிரான் நால்வருக்கு உபதேசித்தது –
அறிவானாம் ஆலமர நீழல் அறம் நால்வர்க்கு அன்று உரைத்த ஆலமர் கண்டத்து அரன் –பொய்கையார் -4-
ஆல நிழல் கீழ் அற நெறியை நால்வர்க்கு மேலையுகத்து யுரைத்தான் மெய்த் தவத்தோன் –ஞாலம் அளந்தானை ஆழிக் கிடந்தானை –
-ஆல் மேல் வளர்ந்தானைத் தான் வணங்குமாறு –நான்முகன் -17-

—————————————————-

சிவன் நஞ்சுண்டது –
அலைகடல் கடைந்து அதனுள் கண்ணுதல் நஞ்சுண்ணக் கண்டவனே –கலியன் -6-1–2-

———————

மார்க்கண்டேயன் கண்ட பகவத் பரத்வம்
மார்கண்டன் கண்ட வகையே வரும் கண்டீர் –நான்முகன் –15-
புக்கடிமையினால் தன்னைக் கண்ட மார்க்கண்டேயன் அவனை நக்கபிரானும் அன்று உய்யக் கொண்டது நாராயணன் அருளே –திருவாய் -4-10-8-
மறுத்துவம் அவனோடே கண்டீர் மார்க்கண்டேயனும் கரியே-திருவாய் -5–2–7-
மார்க்கண்டேயனுக்கு வாழு நாள் இண்டைச் சடை முடி ஈசனுடன் கொண்டு உசாச் செல்ல கொண்டு அங்குத்
தன்னோடும் கொண்டு உடன் சென்றதும் உணர்ந்துமே–திருவாய் -7–5–7-
மன்னு நான் முறை மா முனி பெற்ற மைந்தனை மதியாத வெங்கூற்றம் தன்னை யஞ்சி
நின் சரண் எனச் சரணாய்த் தகவில் காலனை யுக முனிந்து ஒழியா -கலியன் -5-8-6-

————————————-

இந்திரனுக்குப் பதவி அளித்தல்
வெந்திறல் களிறும் வேலைவாய் அமுதும் விண்ணோடு விண்ணவர்க்கு அரசும் இந்திரற்கு அருளி எமக்கும் ஈந்து அருளும் –கலியன் -1-4-7-

——————————————

சந்த்ர சாப விமோசனம் –
மதித்தாய் மதி கோள் விடுத்தாய் –நான்முகன் -12-
மா மதி கோள் முன்னம் விடுத்த முகில் வண்ணன் –பெரிய திரு மடல்
பான் மதிக்கு இடர் தீர்த்தவன் –கலியன் -1-8-6-
மதி கோள் விடுத்த தேவா -6–2-8-
பனி சேர் விசும்பில் பான் மதி கோள் விடுத்தான் இடம் –6–4–9-
பனி மதி கோள் விடுத்து உகந்த –8-3-3-
முற்றா மா மதி கோள் விடுத்தானை எம்மானை –8–9-7-
தேம்பல் இளம் திங்கள் சிறை விடுத்து –11–8–7-

———————————————

சுமுகனுக்கு அபயம்
அடுத்த கடும் பகைஞ்ஞற்கு ஆற்றேன் என்று ஓடிப் படுத்த பெரும் பாழி சூழ்ந்த -விடந்தரவை வல்லாளன் கைக் கொடுத்த
மா மேனி மாயவனுக்கு அல்லாதும் ஆவரோ ஆள் -பொய்கையார் -80-
பதிப் பகைஞ்ஞற்கு ஆற்றாது –வாள் அரவம் தன்னை மதித்து அவன் தன் வல்லாகத்து ஏற்றிய மா மேனி மாயவனை –நான்முகன் -74-
நஞ்சு சோர்வதோர் வெஞ்சின வரவம் வெருவி வந்து நின் சரண் எனச் சரணா நெஞ்சில் கொண்டு நின் அஞ்சிறைப் பறவைக்கு
அடைக்கலம் கொடுத்து அருள் செய்தது அறிந்து –கலியன் –5-8-4-

——————————————–

க்ஷத்ர பந்து உபாக்யானம்
கத்திர பந்தும் அன்றே பராங்கதி கண்டு கொண்டான் –திருமாலை -4-

——————
மந்தேஹ அசுரர்கள் கதை -அர்க்க்ய பிரதான வைபவம்
மீண்டு அவற்றுள் எரி கொள் செந்தீ வீழ் அசுரரைப் போலே –திருச்சந்த விருத்தம் -82-

————————-

தேவாசுர யுத்தம்
தேவாசுரம் பெற்றவனே திருமாலே –திருவாய் –9–8–7-

——————–

நமனும் முற்கலனும் பேச நரகில் நின்றார்கள் கேட்க நரகமே ஸ்வர்க்கமாகும் நாமங்கள் யுடைய நம்பீ -திருமாலை -12-

———————————–

சேஷ சயனம்
அஞ்சி அழுதேன் அரவணை மேல் கண்டு தொழுதேன் –பொய்கையார் -16-
பாலோதம் சிந்தப் பட நாகணைக் கிடந்த –பொய்கையார் -42-
அவரவர் என்று இல்லை அரவணையான் பாதம் எவர் வணங்கி ஏத்தார் எண்ணில் –பூதத்தார் -12-
நாகத்தின் தண் பள்ளி கொள்வான் தனக்கு –பூதத்தார் –15 –
விடம் காலும் தீவாய் அரவணை மேல் –பூதத்தார் -71-
பொங்கு பட மூக்கில் ஆயிரவாய்ப் பாம்பணை மேல் சேர்ந்தாய் –பூதத்தார் –97-
பாம்பணையான் மேலான் –பேயார் -11–
அடைந்தது அரவணை மேல் –பேயார் -28-
செவி தெரியா நாகத்தான் –பேயார் -31-
பாம்பும் –இடமாகக் கொண்டான் –பேயார் -32-
நேமி அரவணையான் சேவடிக்கே –பேயார் –80-
அங்கு ஆரவாரம் அது கேட்டு அழல் உமிழும் பூங்கார அரவணையான் பொன் மேனி யாம் காண வல்லமே யல்லமே –நான்முகன் -10-
வெள்ளத்து அரவணை மேல் கிடைக்குமே –நான்முகன் –30-
ஐந்தலை வாய் நாகத்தணை –நான்முகன்-35-
பட நாகணை நெடியமாற்கு–நான்முகன் -66-
பை தெளிந்த பாம்பின் அணையாய் அருளாய் அடியேற்கு வேம்பும் கறி யாகும் என்று –நான்முகன் -94-
தடம் கடல் பணத்தலைச் செங்கண் நாகணைக் கிடந்த செல்வ மல்கு சீரியனாய் –திருச்சந்த விருத்தம் -15-
நாக மூர்த்தி சயன நலம் கடல் கிடந்தது –திருச் சந்த விருத்தம் -17-
பவ்வ நீர் அரவணைப் படுத்த பாயல் பள்ளி கொள்வது என் கொள் வேலை வண்ணனே -திருச்சந்த -18-
புள்ளின் மெய்ம் பகைக் கடல் கிடத்தல் காதலித்ததே –திருச்சந்த -19-
கூசம் ஒன்றும் இன்றி மாசுணம் படுத்து வேலை நீர் –20-
அனந்தன் மேல் கிடந்த எம் புண்ணியா -45-
நச்சு அரவணைக் கிடந்த நாத –85-
நச்சு நாகணைக் கிடந்த நாதன் வேத கீதனே -117-
படுத்த நாகணைப் பள்ளி கொண்டான் –திருப் பல்லாண்டு –9-
அரவணையாய் ஆயர் ஏறே–பெரியாழ்வார் –2–2–1-
அரவின் அணை மேலான் –2–6–6-
அரவில் பள்ளி கொண்டு -3–5–11-
ஆயிரம் தோள் பரப்பி முடி ஆயிரம் மின்னிலக ஆயிரம்
வெள்ளை வெள்ளத்தின் மேல் ஒரு பாம்பை மெத்தையாக விரித்து அதன் மேலே கள்ள நித்திரை கொள்கின்ற –5–1–7-
அரவணை மேல் பள்ளி கொண்டாய் –நாச்சியார் -3–1-
அரவணை மேல் பள்ளி கொண்ட முகில் வண்ணனே –திருச்சந்த -26-
பாம்பணையான் –பெரிய திருவந்தாதி -86-
மன்னிய பல் பொறி சேர் ஆயிரவாய் வாள் அரவின் –மன்னிய நாகத்தணை மேல் ஓர் மா மா மலை போல் –பெரிய திருமடல் –
நாண் மதியே நீ இந்நாள் ஐவாய் அரவணை மேல் ஆழிப் பிரானார் மெய் வாசகம் கேட்டு உன் மெய் நீர்மை தோற்றாயே –திருவாய் –2–1–6-
பைத்த பாம்பணையான் திருவேங்கடம் —3-3-10-
அனந்தன் மேல் நன்கு நன்கு உறைகின்றானே -3–4–9-
பட அரவின் அணைக்கிடந்த பரஞ்சுடர் -3–6–10-
பை கொள் பாம்பு ஏறி உரை பரனே –3–8–4-
பணம் கொள் அரவணையான் திரு நாமம் படிமினோ –4–1–8-
பட நாகத்து அணைக் கிடந்த –4–8–3-
நாக மிசை துயில்வான் போல் உலகு எல்லாம் நன்கு ஒடுங்க –4–8–9-
அரவின் அணை அம்மானே -5–7–1-
நச்சு அரவணை மேல் நம்பிரானது நன்னிலமே—5–9–4-
நச்சு நாகணையானே –5–10–10-
நாகணை மிசை நம்பிரான் சரணே சரண் நமக்கு என்று –5–10–11-
அரவில் பள்ளிப் பிரான் தன் மாய வினைகளை –6–4–1-
பை யரவின் அணைப் பள்ளியினானுக்கு –6–6–7-
பை கொள் பாம்பின் அணையாய் –7–2–6-
பை விடப் பாம்பணையான் திருக் குண்டலக் காதுகளே –7-7-6-
பாம்பணை அப்பன் அமர்ந்துறையும் –7–10–5-
பணங்கள் ஆயிரமும் உடைய பைந்நாகப் பள்ளியாய் பாற் கடல் சேர்ப்பா -8—1–8-
பட அரவு அணையான் தன் நாமம் அல்லால் பரவாள் இவளே —8—9–8-
பாம்பணைப் பள்ளியாய் தழுவுமாறு அறியேன் –9-3–9-
வரி வாள் அரவின் அணைப் பள்ளி கொள்கின்ற கரியான் -9-4–5-
படர் கொள் பாம்பணைப் பள்ளி கொள்வான் திரு மோகூர் -10–1–4-
விடமுடை அரவில் பள்ளி விரும்பினான் –10–2–1-
பாம்பணைப் பள்ளி கொண்டான் –10–2–7-
படமுடை வரவில் பள்ளி பயின்றவன் பாதம் காண –10–2–8-
நாகத்தணையானை —-10- -4–6-
மலை மாடத்து அரவணை மேல் வாட்டாற்றான் —10–6–6-
நஞ்சரவில் துயில் அமர்ந்த நம்பீ -திரு நெடும் தாண் –12-
பணங்கள் ஆயிரம் யுடைய நல்லரவணைப் பள்ளி கொள் பரமா வென்று இணங்கி வானவர் மணி முடி பணி தர –கலியன் –1–2–6-
பட நாகத்தணைக் கிடந்து—-2- 5–10-
உரந்தரு மெல்லணைப் பள்ளி கொண்டான் ஒரு கால் முன்னம் மாவுருவாய் கடலுள் —-2–9–3-
அரவணைத் துயின்ற ஆழியான் –4–10–9-
பை கொள் நாகத்து அணையான் —5–4–2-
தீ வாய் நாகணையில் துயில்வானே –7–7–9-
ஐவாய் அரவணை மேல் உறை அமலா –7–7–8-
வரி அரவின் அணைத் துயின்று –8–3–2-
ஆயிர வாய் அரவிணை மேல் பேராளர் பெருமான் –8–3–9-
பாம்பின் அணையான் –9–4–8-
அண்டரும் பரவ அவர் அரவணைத் துயின்று –9–8–2-
விடம் கலந்தமர்ந்த அரவணைத் துயின்று –9–8–9-
பாந்தட் பாழியில் பள்ளி விரும்பிய –10–1–7-
ஐவாய் பாம்பின் அணைப் பள்ளி கொண்டாய் பரஞ்சோதீ–11—8–7-

—————————————————-
கருடத்வஜன்
வெஞ்சிறைப் புள்ளுயர்த்தான்–திருவாய் –1–4–1-
கொடியா அடு புள்ளுயர்த்த –1–6–9-
புள்ளூர் கொடியானே –3–8–1-
கொடி மன்னு புள்ளுடை யண்ணல் கழல்கள் குறுகுமினோ –4–1–9-
ஆடு புட்கொடி—4–10–7-
கருளப் புட்கொடி—-5–7–3-
ஆடல் பறவை உயர்ந்த –8–2–4-

————————————————-

கருட வாஹனன் கஜேந்திர வரதன்

இருஞ்சிறைப் புள் ஊர்ந்தான் –பொய்கையார் –17-
பிறை மருப்பின் பைங்கண் மால் யானை படு துயரம் காத்து அளித்த செங்கண் மால் –29-
மேலொரு நாள் கைந்நாகம் காத்தான் கழல் –47-
வேழம் தொடர்வான் கொடு முதலை சூழ்ந்த –78-
பிடி சேர் களிறு அளித்த பேராளா–97-
தொடர் எடுத்த மால்யானை –அன்று இடர் அடுக்க ஆழியான் பாதம் பணிந்தன்றே –பூதத்தார் –13-
கரியதோர் வெண் கோட்டு மால் யானை வென்று முடித்தன்றே –தண் கோட்டு மா மலரால் தாழ்ந்து –22-
ஏய்ந்த பிறைக் கோட்டுச் செங்கண் கரி விடுத்த பெம்மான் -73-
ஆழ்ந்த மணி நீர்ச் சுனை வளர்ந்த மா முதலை கொன்றான் –பேயார் –50-
குட்டத்துக்குக் கோள் முதலை துஞ்சக் குறித்து எறிந்த சக்கரத்தான்—99-
மதித்தாய் மடுக்கிடந்த மா முதலை கோள் விடுப்பான் ஆழி விடற்கு இரண்டும் போய் இரண்டின் வீடு –நான்முகன் -12-
ஆனை காத்து ஓர் ஆனை கொன்று –திருச்சந்த –40-
ஆனைக்காகி செம்புலால் உண்டு வாழும் முதலை மேல் சீறி வந்தார் –திருமாலை -28-
விண்ணுளார் வியப்ப வந்து ஆணைக்கு அன்று அருளை ஈந்த -44-
விழுங்கிய முதலையின் பிலம்புரை பேழ் வாய் வெள் எயிறு உற வதன் விடத்தினுக்கு அனுங்கி
அழுங்கிய வானையின் யரும் துயர் கெடுத்த –திருப்பள்ளி -2-
பதக முதலை வாய்ப்பட்ட களிறு கதறிக் கை கூப்பி என் கண்ணா கண்ணா என்ன உதவப் புள்ளூர்ந்து
அங்குறு துயர் தீர்த்த அதகன் –பெரியாழ்வார் -2–1–9-
தடம் பெரும் பொய்கை வாய் வாழு முதலை வலைப்பட்டு வாதிப் புண் வேழம் துயர் கெட
விண்ணோர் பெருமானாய் ஆழி பணி கொண்டான் –அதற்கு அருள் செய்தான் —2-10-8-
ஒரு வாரணம் பணி கொண்டவன் பொய்கையில் -4-2-5-
கண்ணனே கரி கோள் விடுத்தானே -5–1–9-
மதயானை கோள் விடுத்தாய் –நாச்சியார் -2–3-
மதம் ஒழுகு வாரணம் உய்ய அளித்த எம் அழகனார் -4–10-
பாரும் தாள் களிற்றுக்கு அருள் செய்த பரமன் தன்னைப் — விருந்தாவனத்தே கண்டமை -14–10-
ஒரு தனி வேழத் தரந்தையை ஒரு நாள் இரு நீர் மடுவுள் தீர்த்தனை –திரு எழு கூற்று
போரானை பொய்கை வாய்க் கோட்பட்டு நின்று அலறி –தீராத சீற்றத்தால் சென்று இரண்டு கூறாக ஈரா வதனை இடர் கடிந்தான் எம்பெருமான் –சிறிய திருமடல்
ஓரானை கொம்பு யோசித்து ஓரானை கோள் விடுத்த சீரானை –சிறிய திருமடல் –
பூந்தண் புனல் பொய்கையானை இடர் கடிந்த –திருவாய் -2-8-2-
கைம்மா துன்பம் கடிந்த பிரானே –2–9–1-
தொழுங்காதல் களிறு அளிப்பான் புள்ளூர்ந்து தோன்றினையே –3–1–9-
பொய்கை முதலைச் சிறைப்பட்டு நின்ற கைம்மாவுக்கு அருள் செய்த கார் முகில் போல் வண்ணன் கண்ணன் –3–5–1-
கைம்மா துன்பு ஒழித்தாய என்று கைத்தலை பூசலிட்டே–5–1–7-
அன்றி மற்று என்றிலம் நின் சரணே என்று அகலிரும் பொய்கையின் வாய் நின்று தன் நீள் கழல் ஏத்திய ஆனையின் நெஞ்சு இடர் தீர்த்த பிரான் –7-10–8-
பெரும் தாள் களிற்றுக்கு அருள் செய்த பெருமான் கவள மா களிற்றின் இடர் கெடத் தடத்துக் காய்ச்சினப் பறவை இருந்தேனே—9–2–5-
திண் கைம்மா துயர் தீர்த்தவன் –கலியன் –1–8–5-
மீனமர் பொய்கை நாண் மலர் கொய்வான் –கானமர் வேழம் கை எடுத்து அலறக் கரா வதன் காலினைக் கதுவ
ஆனையின் துயரம் தீரப் புள்ளூர்ந்து சென்று நின்று ஆழி தொட்டானை –2–3–9-
காரானை இடர் கடிந்த கற்பகத்தை –2–5–1-
தூம்புடைத் திண் கை வன் தாள் களிற்றின் துயர் தீர்த்து -2–9–5-
கொழுந்து அலரும் மலர் சோலைக் குழாங்கள் பொய்கைக் கோள் முதலை வாள் எயிற்றுக் கொண்டற்கு எள்கி அழுந்திய
மா களிற்றினுக்கு அன்று ஆழி ஏந்தி அந்தரமே வரத் தோன்றி அருள் செய்தானை –2- 10–3-
வாரணம் கொள் இடர் கடிந்த மாலை –2–10–11-
முதலைத் தனி மா முரண் தீர வன்று–முது நீர்த் தடத்துச் செங்கண் வேழம் உய்ய விதலைத் தலைச் சென்று அதற்க்கே உதவி வினை தீர்த்த அம்மான் –3–8–2-
கொலைப்புண்ட லைக்குன்றம் ஓன்று உய்ய அன்று கொடு மா முதலைக்கு இடர் செய்து –
-கொங்காரிலைப் புண்டரீகத்தின் அவள் இன்பன் அன்போடு அணைந்திட்ட வம்மான் –3- -8–3-
கத நாகம் காத்து அளித்த –4–4–1-
தூம்புடைப் பணைக் கை வேழம் துயர் கெடுத்து அருளி -4–5–1-
தாவளந்து உலகம் முற்றும் தடா மலர் பொய்கை புக்கு நா வள நவின்று அங்கு ஏத்த நாகத்தின் நடுக்கம் தீர்த்தாய் –4-6-1-
பொள்ளைக் கரத்த புத்தகத்தின் துன்பம் தவிர்த்த புனிதன் -5–1–2-
உலகில் சூழி மால் யானைத் துயர் கெடுத்து –5–7–8-
கடி கொள் பூம் பொழில் காமரு பொய்கை வைகு தாமரை வாங்கிய வேழம் முடியும் வண்ணமோர் முழு வலி முதலை பற்ற மற்றது நின் சரண் நினைப்ப
கொடியவா விலங்கினுயிர் மலங்கக் கொண்ட சீற்றம் ஓன்று உளது அறிந்து உன் அடியனேனும் வந்து அடியிணை அடைந்தேன் –கலியன் -5- 8-3-
தூவாய புள்ளூர்ந்து வந்து துறை வேழம் மூவாமை நல்கி முதலை துணித்தானை —-6–8–3-

குல வேழம் அன்று பொன்றாமை அதனுக்கு அருள் செய்த –7–6–4-
குலத்தலைய மத வேழம் பொய்கை புக்குக் கோள் முதலை பிடிக்க வதற்கு அங்கு நின்று நிலத்திகழும்
மலர்ச் சுடர்யேய் சோதீ என்ன நெஞ்சிடர் தீர்த்து அருளிய வென் நிமலன் -7-8-3-
மலர்ப்பூம் பொய்கை வாய் முதலை தன்னால் அடர்ப்புண்டு கொலையார் வேழம் நடுக்குற்றுக் குலைய அதனுக்கு அருள் புரிந்தான் -8-6-7-
கைம்மான மதயானை இடர் தீர்த்த கரு முகிலை -8–9–1-
கவள மா கதத்த கரி உய்யப் பொய்கை காரங்கொளக் கலங்கி யுள் நினைந்து துவள மேல் வந்து தோன்றி வன் முதலை துணி படச் சுடுபடை துரந்தோன்–9–1-2-
கறை சேர் பரும் தாள் களிற்றுக்கு அருள் செய்த செங்கண் –11–3–2-

—————————————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

ஸ்ரீ நிவாஸனும் ருக் வேதமும் / ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் -பரிபாடல் / ஸ்ரீ ரெங்கம் அரையர் பாடல்கள் /பூர்வாச்சார்யர்கள் / ஸ்ரீ கூரத் தாழ்வான் வைபவம்-பத்து கொத்து பெயர்கள் —

March 6, 2017

ஸ்ரீ நிவாஸனும் ருக் வேதமும் –
அராயி காணே விகடே கிரிம் கச்ச ஸதான்வே ஸ்ரீம் பிடஸ்ய சத்த்வபி தேபிஷ்ட்வா ஸாதயாமசி -ருக்கு -8-அஷ்டகம் -8-அத்யாயம் -13-வர்க்கம் –முதல் ருக்கு மந்த்ரம்
த்வயி அராயி சதி –குழந்தாய் நீ இஹ லோக பரலோக ஐஸ்வர்யம் இல்லாமல் இருந்தாயானால்
த்வயி காணே சதி -நீ வெளிக்கண்ணும் உள் கண்ணும் இல்லாதவனாய் இருந்தால்
த்வயி விக்டே சதி -நீ ஆத்யாத்மீகம் -ஆதி பவ்திக்கம் -ஆதி தைவிகம் -தாப த்ரயங்களால் பீடிக்கப் பட்டு இருந்தாயாகில் —கடம் -தாஹம்
த்வயி ஸதான்வே சதி -புருஷார்த்தங்களை பெற முடியாமல் பிரதிபந்தகங்கள் இருந்தால்
ஸ்ரீம் பீடஸ்ய -திருமகளுக்கு திரு மார்பினால் பீடமாகிய ஸ்ரீ நிவாசனுடைய
கிரிம் -திருமலையைக் குறித்து
ஸ்ரீம் பிடஸ்ய சத்த்வபி கச்ச -ஸ்ரீ நிவாசனுடைய பக்தர்களோடு சென்று சேர்
தேபி -அவர்கள் மூலமாகவே
த்வா ஸ்ரீம் பீடஸ்ய ஸாதயாமசி -நீ ஸ்ரீ நிவாஸனை வேண்டிக் கொள்ள தகுதி பெற்று இருக்கிறாய்-
சமர்பிக்கத் தகுதி பெற்று இருப்பாய் என்றுமாம் –

————————

ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் -பரிபாடல் —

ஐந்தலை உயரிய அணங்குடை யரும் திறல் மைந்துடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ –பூவனும் நாற்றமும் நீ –பரிபாடல் -1-

நின் ஒக்கும் புகழ் நிழலவை —எண்ணிறந்த புகழவை–பரிபாடல் –1-

அன்ன மரபின் அனையோய் நின்னை இன்னன் என்று உரைத்தல் எமக்கு எவன் எளிது –பரிபாடல் -1-

இன்னோர் அனையை இனையையால் என அன்னோர் யாம் இவண் காணாமையின் பொன் அணி  நேமி வலம் கொண்டு ஏந்திய மன்னிய முதல்வனை ஆதலின் நின்னோர் அனையை நின் புகழோடும் பொலிந்தே –பரிபாடல் -1-

கேடுஇல் கேள்வியில் நடு ஆக்குதலும் –பரிபாடல் –2-

அமரர்க்கு முதல்வன் நீ –பரிபாடல் -3-

இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை —அனைத்தும் நீ அனைத்தின் உட்ப்பொருளும் நீ ஆதலின் –பரிபாடல் –3-

தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும் ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும் திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் மாசி இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும் தா மா இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் மூ ஏழ் உலகும் உலகினுள் மன்பதும் மாயோய் நின் வயின் பரந்தவை உரைத்தேம் மாயா வாய் மொழி உரை தர வலந்து வாய் மொழி ஓடை மலர்ந்த தாமரைப் பூவினுள் பிறந்தோனும் தாதையும் நீ என மொழியுமால் அந்தணர் அருமறை –பரிபாடல் -3-
பதினாயிரம் கை முது மொழி முதல்வ –இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை –முன்னை மரபின் முது மொழி முதல்வ –அமரர்க்கு முதல்வன் நீ அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ –கால முதல்வனை ஏ ஏ இன கிளத்தலின் இனிமை நன்கு அறிந்தனம்–முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலின் பிறவாப் பிறப்பிலை பிறப்பித்தோர் இலையே–இரு நிழல் படாமை மூ ஏழ் உலகும் ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ –
பாழ் என கால் என பகு என ஓன்று என இரண்டு என மூன்று என நான்கு என ஐந்து என ஆறு என ஏழு என எட்டு என தொண்டு என நால் வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை

மாயோயே மாயோயே மறு பிறப்பு அறுக்கும் மாசில் சேவடி மணி திகழ் உருபின் மாயோயே
விதியின் மக்களும் மாசில் எண்மரும் பதினோரு கபிலரும் தாமா இருவரும் தருமனும் மூ ஏழ் உலகும்
உலகினுள் மன்பதும் மாயோய் நின்வயின் பரந்தவை உரைத்தேம்
மாயா வாய் மொழி உரை தர வலந்து வாய் மொழி ஓடை மலர்ந்த தாமரைப் பூவினுள் பிறந்தோனும் தாதையும் நீ என மொழியுமால் அந்தணர் அருமறை
மா நிலம் இயலா முதல் முறை அமையத்து நாம வெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய வாய் மொழி மகனொடு மலர்ந்த தாமரைப் பொகுட்டு நின் –பரிபாடல் –3-

நூறு ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள் நின்னைப் புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்த்தியோ முன்னை மரபின் முது மொழி முதல்வ —பரிபாடல் –3-

அளப்பரியவை –பரிபாடல் –4-

நின்னைப் புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்த்தியோ முன்னை மரபின் முது மொழி முதல்வ –பரிபாடல் -4-

அன்னை என நினை இ நின் அடி தொழுதனம் –பரிபாடல் -13-

எவ்வயின் உலகத்தும் தோன்றி அவ்வயின் மன்பது மறுக்கத் துன்பம் களைவோன் அன்பதுமே ஏய் இரும் குன்றத்தான் –பரிபாடல் -15-

தீயினுள் தேறல் நீ பூவினுள் நாற்றம் நீ கல்லினுள் மணியும் நீ சொல்லினுள் வாய்மை நீ
அறத்தினுள் அன்பு நீ மரத்துனுள் மைந்தும் நீ வேதத்து மறை நீ பூதத்து முதலும் நீ
வெஞ்சுடர் ஒளியும் நீ திங்களுள் அளியும் நீ அனைத்தும் நீ அனைத்தின் உட்ப்பொருளும் நீ
ஆதலின் உறைவும் உறைவதும் இலையே உண்மையும் மறவியல் சிறப்பின் மாய மாரணையை
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலின் பிறவாப் பிறப்பிலை பிறப்பித்தோர் இலையே
அருள் கொடையாக –அறம் கோலமாக இரு நிழல் படாமை மூ வேழ் உலகும் ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ –பரிபாடல் –63-76-

மாயோன் மேய காடுறை உலகம் –தொல்காப்பியம்
ஆதி பகவன்– அடி அளந்தான் –தாமரைக் கண்ணன் -முப்பாலிலும் திருக்குறள் திருமாளையே வைத்து போற்றும்

———————-

ஸ்வயம் வியக்த ஷேத்ரங்கள் –
ஸ்ரீ ரெங்கம் /ஸ்ரீ முஷ்ணம் / திருமலை / வானமா மலை/சாளக்கிராமம்/நைமிசாரண்யம் /பத்ரிகாஸ்ரமம்

காவேரி விராஜா சேயம் வைகுண்டம் ரெங்க மந்த்ரம் ஸ்வர வாஸூ தேவோ ரங்கேச ப்ரத்யக்ஷம் பரமம் பதம்

பகல் பத்து அரையர் எடுத்துக் கொள்ளும் பாசுரங்கள்
1-அடியோமோடும் –திருப்பல்லாண்டு —
2-தன்னேராயிரம் –பெரியாழ்வார் -3–1-
3-சென்னியோங்கு –பெரியாழ்வார் —5–4–1-
4-மார்கழி திங்கள் –திருப்பாவை
5-ஆற்றிலிருந்து –நாச்சியார் -10-1-
6-கண்ணன் என்னும் கரும் தெய்வம் -13-1-
7-இருள் இரிய–பெருமாள் திருமொழி -1–1-
8-ஊனேறு செல்வம் –பெருமாள் திருமொழி -4-1-
9-காவலில் புலனை வைத்து –திருமாலை -1-
10-கண்ணி நுண் சிறுத் தாம்பு -1-
11-வாடினேன் வாடி –பெரிய திருமொழி -1–1–1-
12-பண்டை நான் மறை –பெரிய திருமொழி -5–7–1-
13-தெள்ளியீர்–பெரிய திருமொழி -8–2–1-
14-அக்கும் புலியின் –பெரிய திருமொழி -9–6–1-
15-முந்துற உரைக்கேன் -பெரிய திருமொழி -9–8–1-
16-இரக்கம் இன்றி –பெரிய திருமொழி –10–2–1-
17-மின்னுருவாய் –பட்டுடுக்கும் –திரு நெடும் தாண்டகம் -1-முதல் -10-வரை

பகல் பத்து -4–7–8–10-நாள்களில் முறையே கம்ச வதை / வாமனன் கதை /அம்ருத மதனம் / இராவணன் வதம் -நாடகங்கள் அரையர் நடித்து காட்டி அருளுவார்
பகல் பத்து –9-நாள் முத்துக் குறி -கட்டுவிச்சி யாக கொண்டு தலைவிக்கு நோய் இன்னது பரிகாரம் இன்னது என்று காட்டி அருளுவார்
இது ஆழ்வார் திரு நகரியில் -இறுதி -நாள் நடக்கும் / ஸ்ரீ வில்லி புத்தூரில் -ஆடிப் பூரம் உத்சவம் பத்தாம் நாள்
-எண்ணெய் காப்பு உத்சவம் ஒன்பதாம் நாள் /பங்குனி திருக்  கல்யாண உத்சவம் பத்தாம் நாள் நடைபெறும்
பகல் பத்தின் இறுதி நாள் திரு நெடும் தாண்டகம் சேவிக்கப் பட்டு அம்ருத மதனம் அபிநயனம் நடை பெரும்
முத்துக் குறி சேவைக்கு உரிய பாசுரங்கள் பட்டுடுக்கும் –11-பாசுரம் –தாய்- தலைவி -கட்டுவிச்சி மூவராகவும் அபிநயம்
அரையருக்கு திருக் கோயில் பட்டு அளிப்பர்
திருவடியில் கரு நெடுமால் பெறு வடிவில் கடல் அமுதம் கொண்ட காலம் -அம்ருத மதனம்-

இராப்பத்து திருவாய் மொழி -பாசுரங்கள் –
1–உயர்வற உயர்நலம் –1–1–1-
2–கிளர் ஒளி இளமை கெடுவதன் முன்னம் –2–10–1-
3—ஒழிவில் காலம் எல்லாம் -3–3–1-
4—ஒன்றும் தேவும் -4–10–1-
5—எங்கனேயோ –5–5–1-
6—கங்குலும் பகலும் -7–2–1-
7–நெடுமாற்கு அடிமை -8–10–1-
8—மாலை நண்ணி –9–10–1-
9—தாள தாமரை –10–1–1-
10—முனியே நான் முகனே -10–10–1-

வேடு பறி உத்சவம் –வாடி வாடி
பிரளய கலகம் –மின்னொத்த நுண் இடை -பெருமாள் திருமொழி -6–3-/
காதில் கடுப்பு -துவரை உடுத்து -பெரிய திருமொழி –10–8–1-/-2-/ மின்னிடை மடவார் –திருவாய் –6-2-1-

——————————

Sri Ramanuja’s Period – 1017 to 1137 AD
Rajendra I 1012 to 1043 AD, Rajadhi Rajan I – 1018 to 1054 AD
, Rajendra II-1052 to 1063 AD, Rajamahendran-1058 to 1063 AD , Veera Rajendran- 1063 to 1070 AD , Athi Rajendran
1068 to 1071 AD , Kulothunga I -1070 to 1122 AD , Vikrama
Cholan- 1118 to 1135 AD , Kulothunga II – 1133 to 1150 AD ,
Rajaraja II – 1146 to 1163 AD
The Hoysala dynasty flourished during the period 1022 to
1342 AD. Nripakama 1022 – 1047 AD , Vinayaditya 1047 –
1098 AD, Ereyanga 1063 – 1110 AD , Vishnuvardhana 1110 – 1152
AD , Narasimha I 1152 – 1173 AD
Later Pandya Kings who were Rulers of the Pandya Kingdom
Kulasekara Pandian (1055-1110 AD), Satayavarman
Srivallaban (1101-1124 AD) , Manabaranan Satayavarman (1104-
1131 AD), Satayavarman Sri Vallaban (1131 – 1143 AD)

நாத முனிகள் அருளிச் செய்ததாக -நியாய தத்வம் -யோக ரகஸ்யம் -புருஷ நிர்ணயம் -கிடைக்க வில்லை இப்பொழுது
ஆளவந்தார் –சித்தி த்ரயம் -கீதார்த்த சங்க்ரஹம் -ஆகம ப்ரமாண்யம் -ஸ்தோத்ர ரத்னம் -சதுஸ் ஸ்லோகி -ஏழும் கிடைக்கின்றன -மற்ற ஒன்றான
மஹா புருஷ நிர்ணயம் கிடைக்க வில்லை
ஸ்ரீ மன் நாத முனிகள் –கீழை அகத்தாழ்வான் – ஸ்ரீ கிருஷ்ணமாச்சார்யார் /மேலை அகத்தாழ்வான் -ஸ்ரீ வரதாச்சார்யர்
-மருமகன்களை கொண்டு -காளம் வலம் புரி போல் இருவரையும் கொண்டு -திவ்ய கானம் அமைத்து அருளினார்
ஸ்ரீ வரதாச்சார்யர் ஸ்ரீ தர யோகாபதி என்ற யோக சாஸ்த்ர நூலும்-
-ஸ்ரீ கிருஷ்ணமாச்சார்யார் ஸ்ரீ தர யோக கல்ப தரு என்னும் யோக சாஸ்த்ர நூலும் அருளிச் செய்துள்ளார்
ஸ்ரீ வரதாச்சார்யர் திருக் குமாரர் ஸ்ரீ நிர்மல தாசர் ஸ்ரீ மன் நாத முனிகள் அருளிச் செய்த யோக சாரப்பரத்துக்கு வ்ருத்தி -விளக்கம் -அருளிச் செய்தார்
இவர் திருக் குமாரர் ஸ்ரீ ஞான வரஹாச்சார்யார்-ஸ்ரீ மன் நாத முனிகள் அருளிச் செய்த யோக சாஸ்திரத்துக்கு ஸ்ரீ பதாஞ்சலி அருளிச் செய்த
யோக சாஸ்திரத்துக்கு ஐக கண்ட்யம் அருளிச் செய்தார்
இவர் திருக் குமாரர் ஸ்ரீ குருகை காவல் அப்பன் -தை விசாகம் -திருக் குருகூரில் அவதரித்தவர்
822 —நாத முனிகள்-ஆனி மாதம் -சொட்டைக் குலம்/
உய்யக் கொண்டார் -886–சித்திரை -கார்த்திகை -பிணம் கிடைக்க மணம் புணருவார் உண்டோ -என்றவர்
929—மணக்கால் நம்பி –மாசி -மகம் –
976—ஆளவந்தார்-ஆடி -உத்ராடம் –ஸ்ரீ -ஈஸ்வர முனி க்கும் -ஸ்ரீ ரெங்க நாயகி தாயார் -க்கும் –
திருவரங்க பெருமாள் அரையர் -தெய்வத்துக்கு அரசு நம்பி -பிள்ளை அரசு நம்பி -சொட்டை நம்பி -நால்வரும் இவர் திருக் குமாரர்கள்
997 /–998–பெரிய நம்பி –மார்கழி கேட்டை -இவர் திரு மகளார் அத்துழாய் -இவர் சிஷ்யர் அணி அரங்கத்து அமுதனார் -நம் அமுதனார் திருத் தந்தை
987—திருக் கோஷ்டி யூர் நம்பி –செல்வ நம்பி குலம் –இயல் பெயர் -திருக் குருகைப் பிரான் -இவர் திருக் குமாரத்தி ஸ்ரீ தேவகி பிராட்டி
-இவர் திருக் குமாரர் தெற்கு ஆழ்வான்- ராமானுஜர் சீடர்
988—-திருமாலை ஆண்டான் -திருமால் இரும் சோலையில் திரு அவதாரம் -ஞான பூர்ணர்- இயல் பெயர் –
-பிரமேய ரத்னம் தத்வ பூஷணம் இரண்டு நூல்கள் அருளியவர்
நாலூர் ஆண்டான்- வங்கி புரத்து நம்பி இவர் சிஷ்யர்கள்
இவர் திருக் குமாரர் பெரியாண்டான் -சுந்தர தோளுடையான்
திருமலை நம்பி –வைகாசி ஸ்வாதி –
திருவரங்க பெருமாள் அரையர் -வைகாசி கேட்டை -1017-எம்பெருமானார் திருஅவதரித்த வருஷம் -ஆளவந்தார் ஸ்ரீ ரெங்க நாயகி -திருக் குமாரர்
திருக் கச்சி நம்பி —வீரராகவர் -தந்தை -கமலை -தாய் / கஜேந்திர தாசர் இயல் பெயர்
மாறனேர் நம்பி -ஆடி ஆயில்யம் -புராந்தகம் கிராமம்
தெய்வ வாரி ஆண்டான் -ஆளவந்தார் விஸ்லேஷத்தில் உடம்பு மெலிந்து
அம்மங்கி அம்மாள் -ஆளவந்தார் சிஷ்யர் -உடையவருக்கு -அக்னி ஜ்வாலையில் அகப்படாதே -அரு நஞ்சு தின்னாதே
-அ ஸூ சி மிதியாதே -அபலைகளோடு செறியாதே கிடீர்
பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகள் சம்சாரிகளை சொன்னவாறு
வைத்த கையிலும் வாங்கிக் கொடுத்த கை தஞ்சம் -அபய ஹஸ்தம் விட உடையவர் திருக் கையே தஞ்சம் என்றவாறு
யாதவ பிரகாசர் -ஆளவந்தார் திரு கடாக்ஷத்தால் சுத்தி அடைந்து எம்பெருமானார் திருவடி பற்றி
-கோவிந்த ஜீயர் -திருநாமம் கொண்டு -யதி தர்ம சமுச்சயம் -கிரந்தம் அருளி உள்ளார் –
வடுக நம்பி -மாசி புனர்பூசம் -சர்வஜித் வருஷம் -சாளக்ராம ஐயன் திருத் தகப்பனார்
முதலியாண்டான் -சித்திரை புனர்பூசம் -ஆனந்த தீட்சிதர் திருத்  தகப்பனார் -தாயார் நாச்சியார் அம்மான்-ரகஸ்ய த்ரய கிரந்தம் அருளு உள்ளார் என்பர்
கந்தாடை ஆண்டான் -திருக் குமாரர்
நடாதூர் ஆழ்வான் -வரத விஷ்ணு இயல் பெயர் –திரு பேரனார் வாத்சல்ய வரதாச்சார்யார் –நடாதூர் அம்மாள்
எங்கள் ஆழ்வான் -சித்திரை ரோஹிணி -திரு வெள்ளறை -ஸ்வீகார புத்திரர் நடாதூர் அம்மாள்
எம்பார் –1026-குரோதன வருஷம் –விஞ்ஞான ஸ்துதி கிரந்தம் சாத்தி அருளி உள்ளார் என்பர்
1167—பெரியவாச்சான் பிள்ளை –சங்க நல்லூர் -ஆவணி -ரோஹிணி -தகப்பனார் யமுனா தேசிகர் -தாயார் நாச்சியார் அம்மான் -அபயப்பிரதராஜர்
சகல பிராமண தாத்பர்யம் -/ உபகார ரத்னம் /கத்யத்ரய வியாக்யானம் / தனி ஸ்லோக வியாக்யானம்
/ஸ்தோத்ர ரத்னம் சதுஸ்லோகி ஜிதேந்த்தா ஸ்தோத்ர வியாக்கியானங்கள் /சரம ரகஸ்யம் /
அனுசந்தான ரகஸ்யம் / நியமனப்படி /மாணிக்க மாலை / நவ ரத்ன மாலை /–போன்றவை அருளிச் செய்துள்ளார் –
கூர குலோத்தம தாசர் -ஐப்பசி திருவாதிரை
திருவாய் மொழிப பிள்ளை –வைகாசி விசாகம்
மா முனிகள் -ஐப்பசி மூலம் -திரு நா வீறுடைய பிரான் தாதர் அண்ணர்-திருத் தகப்பனார் /ஸ்ரீ ரெங்க நாச்சியார் திருத் தாயார்
ராமானுஜர் பொன்னடி / பெரிய ஜீயர் / யதீந்த்ர ப்ரவணர் / வர யோகி / வர வர முனி /
1268–ஸ்ரீ தேசிகன் –புரட்டாசி திருவோணம் -திருத் தகப்பனார் அனந்த ஸூ ரி / திருத் தாயார் தோதாரம்மா/

நாம்யார் திரு மண்டபம் யார் நம்பெருமான் தாமாகவே என்னைத் தனித்து அழைத்து -நீ மாறன்
செந்தமிழ் வேதத்தின் செழும் பொருளை நாளும் இங்கே வந்து உரை என்று ஏவுவதே வாய்ந்து –

பரிதாப வருஷ -ஆவணி திருப் பவித்ர திருநாள் –
நல்லதோர் பரிதாபி வருடம் தன்னில் நலமான ஆவணியில் முப்பத்தொன்றில் சொல்லரிய சோதியுடன் விளங்கும்
வெள்ளிக் கிழமை வளர் பக்கம் நாலாம் நாளில் செல்வமிகு பெரிய திரு மண்டபத்தில்
செழும் திருவாய் மொழிப் பொருளைச் செப்பும் என்று மணவாள மா முனிக்கு வழங்கினாரே-ஏத்தி இருப்பாரை வெல்லுமே அவர் தம்மை சாத்தி இருப்பார் தவம் –

க்ரோதந வருஷம் ஐப்பசி திருவோணம் -பிள்ளை லோகாச்சார்யார்
தம்பியுடன் தாசாரதி யானானும் சங்க வண்ண நம்பியுடன் பின்னடைந்து வந்தானும் -பொங்கு புனல்
-ஓங்கு முடும்பை யுலகாரியனும் அறம் தாங்கு மணவாளனுமே தான் –
இவர் சிஷ்யர்கள் -திருப் புட் குழி ஜீயர் –திருக் கண்ணங்குடிப் பிள்ளை -ஈயுண்ணி பத்ம நாதர் -நாயனாராச்சார்யர்
-கூர குலோத்தம தாசர் -திருமலை யாழ்வார்-விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை -மணல் பாக்கத்து நம்பி -திகழக் கிடந்தான்
திரு நா வீறுடைய பிரான் தாதர் அண்ணன் (மா முனிகள் திருத் தகப்பனார் -ஸ்ரீ ரெங்க நாய்ச்சியார் -திருத் தாயார் )-
கொல்லி காவல தாசரான அழகிய மணவாள பெருமாள் பிள்ளை (மா முனிகள்-மாதா மகர் )-கோட்டூரில் அண்ணர்-நாலூர்ப் பிள்ளை –
ஈடு -நம்பிள்ளை –ஈயுண்ணி மாதவப் பெருமாள் -குமாரர் ஈயுண்ணி பத்ம நாதர் -இவர் சிஷ்யர் கோல வராஹா நாயனார்
-இவர் குமாரர் நாலூராச்சான் பிள்ளை -திருவாய் மொழிப் பிள்ளை -மணவாள மா முனிகள் –
நாதமுனி -823–917-
நம்பிள்ளை -1147–1252-
முதலாம் மாற வர்மன் குலசேகர பாண்டியன் வீர பாண்டியன் -1297-முடி சூடினான் -இந்த வீர பாண்டியன் கலியுக ராமன் என்ற
பெயர் உடன் இருந்தான் இவன் சகோதரன் –
சுந்தர பாண்டியன் -சுந்தர பாண்டியன் -பிள்ளை பராக்கிரம பாண்டியன் -10-வயசு முடி சூடிக் கொள்ளும் வரை
எட்டு ஆண்டுகள் -1326–1334-குந்தீ கொந்தகை நகர த்தில் அவதரித்த திருமலை ஆழ்வார் செங்கோல் –
கலகமிகு பஞ்சமுடன் கள்ளர் பற்றில் அகத்திருவர் காரியப்பேர் ஒருவர் வந்து
-பலம் அறிந்து பதம் பணிந்து பச்சை கட்டப் பாங்குடனே-வாங்கினால் போலே வாங்கி நீங்கி
நலம் மிகுந்த தனம் இதனை நம்பினோமேல் நம் பெருமாள் உம்பருடன் நயந்து வாழும்
இலகு மிகு பெரும் செல்வம் இல்லை என்று-ஏர் முடும்பை யுலகாரியனும் உரை செய்தானே -பிள்ளை லோகம் ஜீயர்
லோக குரும் குரு பிஸ் ஸஹ பூர்வை-கூர குலோத்தம தாஸம் உதாரம் -ஸ்ரீ நகபதி அபிராம வரே சவ்
தீப் ரசயான குருஞ்ச பஜேஹம் –மா முனிகள் -அருளிச் செய்த தனியன்
பிள்ளை லோகாச்சார்யார் -கூர குலோத்தம தாசர் -திருவாய் மொழிப பிள்ளை -அழகிய மணவாள பெருமாள் பிள்ளை
-திகழக் கிடந்தான் -அனைவரையும் வணங்கி அளித்த தனியன் –

——————————————————–

ஸ்ரீ கூரத் தாழ்வான் வைபவம்-

சீராரும் திருப்பதிகள் சிறக்க வந்தோன் வாழியே
தென்னரங்கர் சீர் அருளைச் சேருமவன் வாழியே
பாராரும் எதிராசன் பதம் பணிந்தோன் வாழியே
பாடியத்தின் உட் பொருளைப் பகருமவன் வாழியே
நாராயணன் சமயம் நாட்டினான் வாழியே
நாலூரான் தனக்கு முக்தி நல்கினான் வாழியே
ஏராரும் தையில் அத்தத்து இங்கு உதித்தான் வாழியே
எழில் கூரத் தாழ்வான் இணை யடிகள் வாழியே

பொருள் விரிக்கும் எதிராசர் பொன்னடியோன் வாழியே
பொன் வட்டில் தனை எறிந்த புகழுடையோன் வாழியே
மருள் விரிக்கும் முக்குறும்பை மாற்ற வந்தோன் வாழியே
மயர்வறவே மெய்ஞ்ஞானம் விளங்கிடுவோன் வாழியே
இருள் விரிக்கும் சிவம் இரட்டு எழுத்து இட்டோன் வாழியே
ஏதம் அற எவ்வுயிர்க்கும் இதம் அளித்தோன் வாழியே
அருள் விரிக்கும் அரங்கத்தான் அடி இணையோன் வாழியே
அழகாரும் கூரத் தாழ்வான் தன் அடி இணைகள் வாழியே

மட்டவிழும் பொழில் சூழ் குருகேசர் மறைத்தமிழ் வாழ்ந்திடு நாள்
மண்ணுலகில் ஸ்ரீ பாஷ்யம் விளங்கிட வந்து பிறந்தவர் நாள்
எட்டும் இரண்டும் இசைந்த சுலோகம் இசைத்திட வந்தவர் நாள்
இல்லை எனச் சிவம் என்று எதிரிட்டு எழுத்திட வந்தவர் நாள்
துட்ட குதிரிட்டிகள் மாயிகள் வாழ்வைத் துணித்திட வந்தவர் நாள்
சூரிய பூமியர் ஆரியர் என்று துதித்திட வந்தவர் நாள்
அட்ட திசைக்கும் நிறைந்த பெரும் புகழ் அந்தணர் வாழ் கூரத் தாழ்வான்
வந்து அருளிய நாள் தையில் விளங்கிடும் அத்தமது நன்னாளே –

சவ்ம்ய வர்ஷம் -தை மாசம் ஹஸ்தம் -ஸ்ரீ வத்சாங்க மிஸ்ரர் -திரு மறு மார்பன் /
ஹஸ்தகிரிநாதர் அண்ணா -மா முனி -போலே ராமானுஜர் கூர த் தாழ்வான் -/
பாவ ஜ்ஜேன க்ருதஜ்ஜேன தர்மஜ்ஜேன ச லஷ்மண த்வயா புத்ரேண தர்மாத்மா ந சம்வ்ருத்த பிதா மம -போலே
ஆளவந்தார் திரு நாட்டுக்கு எழுந்து அருளினாராக நினைக்க வில்லை என்று போரப் பொலிய கொண்டாடி அருளினார் எம்பெருமானார் –
சோளஸ்யா ஸ்ருதிகடு சேஷ்டிதம் யதீந்த்ர -ஸ்ருத்வாத ஸ்ரித விமலாம் பரஸ் ச ரங்காத்-ஸ்ரீ ரங்கின்
அவ தவ தாம தர்ச நஞ்ச இத்யுக்த்வா ப்ராஸ்தித விநிவேஸ்ய கூர நாதம் –திவ்ய ஸூ ரி சரிதம் –74-ஸ்ரீ கருட வாகன பண்டிதர்
ஆநைஷீத் ந்ருபஸவிதம் மஹார்ஹ பூர்ணம் -ஸ்ரீ ரெங்காத் ஸஹ யதி வேஷ கூர பர்த்ரா -77-
காஷாயத்ருத் கூர பதிஸ் த்ரி தண்டீ ப்ராயான் மஹா பூர்ண யுதஸ்து தத்ர -வாத்ஸ் யேச முக்யைஸ் சஹிதோ
யதீச சுக்லாம் பர ப்ராப திசம் ப்ரதீஸீம் -95-யதிராஜா வைபவம் வடுக நம்பி
சிவாத் பரதரம் நாஸ்தி –த்ரோணம் அஸ்தி தத பரம்
அவிஜ் ஞாதா –சர்வஞ்ஞதாம் ஏவ முபால பாமஹே த்வம் ஹ்யஜ்ஞ ஏவ ஆஸ்ரித தோஷ ஜோஷண -என்று
தம் தமப்பனார் அருளிச் செய்த ஸ்லோகம் என்று பட்டர் அருளிச் செய்துள்ளார் –
சரம ஸ்லோக வியாக்யானம் -நித்யம் -யமகரத்நாகரம் -ஸ்ரீ கிருஷ்ண சரித்திரம் வியாக்யானம் பண்ணி அருளியதாகவும் சொல்வர்
அர்வாஞ்சோயத் பத சரஸிஜ த்வந்த்வம் ஆஸ்ரிதய பூர்வே மூர்த்நா யஸ்ய அந்வய முபகதா தேசிகா முக்திமாபு –
சோயம்ந் ராமானுஜ முநிரபி ஸ்வீய முக்திம் கரஸ்தாம் -பத சம்பந்தாத் அமநுத கதம் வர்ண்யதே கூர நாத —

————————————–

முதல் கொத்து –திருப்பதியார் -முன்பு கோயில் சம்பந்தம் அற்று தம் திருவடிகளை ஆஸ்ரயித்த திருக் குருகை பிரான் -திருப் பாற் கடல் தாசர் போல்வார் –
இரண்டாம் கொத்து –திருப் பணி  கொள்வார் -திரு நாமம் சாத்தி –திருத் தாழ்வாரை தாசர் வம்சத்தார் -ஐந்து திரு நாமம் சாதித்து
திருக் குருகூர் தாசர் -நாலு கவி பெருமாள் தாசர் -சடகோப தாசர் -திருக் கலிகன்றி தாசர் -ராமானுஜ தாசர் –
மூன்றாம் கொத்து –பாகவத நம்பிமார்
நான்காம் கொத்து –உள்ளூரார்
ஐந்தாம் கொத்து –விண்ணப்பம் செய்வார் -அரையர்
ஆறாவது கொத்து –திருக் கரகக் கையார் -திருவரங்க வள்ளலார் தூய மணி வேழம்-சிஷ்யர்களுக்கு திரு மஞ்சன கைங்கர்யம்
ஏழாவது – ஸ்தானத்தார்
எட்டாவது பட்டான் கொத்து –கருட வாகன பண்டிதர் -பெரிய நம்பி -ஆழ்வான்-கோவிந்த பெருமாள் -அமுதனார் -பிள்ளான் போன்றவர்கள்
ஒன்பதாவது – ஆரிய பட்டாள்
பத்தாவது – தாசன் கொத்து புண்டரீக தாசர் கைங்கர்யம்

—————————————————————-

ஸ்ரீ  கோயில் கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்ரீ யதீந்த்ர மத தீபிகை-2-ஸ்ரீ நிவாஸாச்சார்யார் ஸ்வாமிகள்–ஸ்ரீ வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் —

March 5, 2017

ஸ்ரீ வேங்கடேசம் கரி சைல நாதம் ஸ்ரீ தேவ ராஜம் கடிகாத்ரி ஸிம்ஹம் கிருஷ்னேன சகம் யதிராஜம் இதே ஸ்வப்னே ச த்ருஷ்டன் மம தேசிகேந்த்ரன் –
யதீஸ்வரம் ப்ராணமாம் யஹம் வேதாந்தர்யம் மஹா குரும் கரோமி பால போதார்த்தம் யதீந்த்ர மத தீபிகம்

நியாய சாஸ்திரம் வேதாந்தத்துக்கு உதவ கொள்ள வேண்டும் -மீமாம்ச – வியாகரண சாஸ்திரங்கள் -இவையும் உண்டே –
விஜிதாத்மா விதேயாத்மா-சந்தி-பொறுத்து -அவிதேயாத்மா-கட்டுப் பட்டவன் -கட்டுப் படாதவன் இரண்டும் கொள்ளலாம் –
மந்த புத்தி உள்ள நாம் -இவை அறியா விட்டாலும் அனுபவித்து மகிழ்கிறோம் -பத்ரம் பூ –போதும் -அஷ்டாங்க யோகமும் சொல்லும் -வேதாந்தம் –
அடிப்படை சாமான்ய சாஸ்திரங்கள் இவை -விசேஷ சாஸ்திரம் வேதாந்தம் –
நையாயிகன் மீமாம்சிகன் –பிணக்கு -இவற்றில் இருந்து திரட்டி வேதாந்த சாஸ்திரம் அரிய வேண்டியதை தொகுத்து ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸாராச்சார்யர்
நமக்கு அருளிச் செய்கிறார் -தேன் எடுத்து கொடுத்து -அடிப்படை -இது -ஸ்ரீ பாஷ்யம் அறிய இவை ஓர் அளவுக்கு தகுதி உண்டாகும்
எழுந்திரு- முழித்திக் கொள் –கட வல்லி -சேஷபூதன் அறிவு -வேண்டுமே –
இனி அனுமானம் பார்க்கப் போகிறோம் -புரிந்து இருந்தால் முக ஸந்தோஷம் -முக ஸந்தோஷம் கண்டு புரிந்ததாக அனுமானம் பண்ண வேண்டும் –
பக்ஷம் சாத்தியம் ஹேது மூன்றையும் பார்ப்போம் –
தியாகத்தால் -அம்ருதம் -ஏகாதசி போக போக பிடிக்குமே -கருணையால் இந்த கிரந்தங்கள் அருளிச் செய்து -எழுத்தாணி கொண்டு
-கைங்கர்யங்களை விட்டு -லோக க்ஷேமார்த்தத்துக்காக -அன்றோ –
மீமாம்சை நியாய வியாகரண சாஸ்திரங்கள் கத்துக்க கொண்டு வாழ்க்கை -மாறும் -வேதாந்தத்துக்கு தள்ளியே விடும்
கர்ம விசாரம் கற்று ப்ரஹ்மா விசாரம் போவோமே -வேதாந்தம் கற்றுக் கொள்ள கை கொடுக்கும் –
பிரமாணம் -மூன்றாக -பிரத்யக்ஷம் பார்த்தோம்
அடுத்து அனுமானம் -மொத்தம் -10-உண்டே –
இது இப்படி அது ஆனபடியால் இப்படி -அனுமானத்தால் ஈஸ்வரனை சாதிக்க முடியாது வேதாந்தம் –
-இவற்றை அறிந்து இவற்றால் உபயோகம் இல்லை சப்தம் -சுடர் மிகு சுருதி -என்பதை கொண்டே சாதிக்கலாம்
புலன்களுக்கு அகப்படாத -இந்திரியங்களுக்கு அப்பால் பட்ட அதீந்தர்யம்-அனுமானத்துக்கு பிரத்யக்ஷத்தால் முன்பு சாதித்து இறுக்க வேண்டுமே
-பர்வதம் -நெருப்பு உள்ளது புகை இருக்கிற படியால் -மூன்றும் பார்த்து இருக்க வேண்டுமே
விளக்கு பக்ஷம் -நெருப்பு -சாத்தியம் -புகை -ஹேது -/ 5-வார்த்தைகள் அறிவோம் –
-1-அனுமிதி -பிரமித்தி -ஞானம் -மலையில் நெருப்பு உள்ளது -இந்த மலை நெருப்புடன் கூடியது -அல்லாதது -என்று சமஸ்க்ருதம் சொல்லும் –
அனுமானம் -ஞானத்துக்கு கருவி -என்றபடி -அனுமதிக்கு -பிரமிதிக்கு கருவி அனுமானம்
நெருப்பு இருக்கும் இடத்தில் எல்லாம் புகை இருக்கும் உண்மை இல்லை -இரும்பு கம்பி காய்ச்சி நெருப்பு உள்ளது புகை இல்லை
புகை உள்ள இடத்தில் எல்லாம் நெருப்பு -இருக்க வேண்டும் -ஆகவே நெருப்பு நிறைய வும் புகை குறையவும் என்றவாறு –
-2-வியாபகம் -நிறைய இடத்தில் இருக்கும் -அதிக காலத்தில் -நெருப்பு -அக்னி -அர்ச்சிராதி மார்க்கம் வெளிச்சம்
-3-வியாப்பியம்–குறைய இடத்தில் இருக்கும் -குறைய காலத்தில் –புகை -தூமம் -இது வேறே பெயர் -தூமாதி மார்க்கம் தூமம் புகை
சக சார்யம் -சக தர்ம சாரிணி போலே வியாபகமும் வியாபயமும் சேர்ந்தே இருக்கும் –
-4-வியாப்தி -நியதமான சக சாரயம் வேண்டும் -நியதி சாமா நாதிகாரண்யம் என்றும் -சம்பந்தம் –
-5-தியாகம்
மலை -நெருப்பு -புகையால்
சாத்தியம் எதில் சாதிக்கப்படுகிறதோ அது பக்ஷம் -அக்னி சாத்தியம் -பர்வதம் பக்ஷம் -காரணம் ஹேது லிங்கம் சாதனம் புகை –
முன்பே பார்த்து இருப்பதால் —
தளிகை மடப்பள்ளி தளிகை -ஹேது வாசனை -சாகசர்யம் வாசனை உள்ள இடத்தில் எல்லாம் தளிகை -உவமானம் உதாரணம்
-முன்பே பார்த்து உள்ளது -அது வியாப்தி –
அனுமானம் -முன்பே பிரத்யக்ஷம் இருந்து இருக்க வேண்டும் –
எதிலே –பதில் பக்ஷம் –
மடப்பள்ளி உதாரணம்
ச பக்ஷம் -இதுபோல் மலை மடப்பள்ளி -இரண்டு இடத்திலும் நெருப்பு புகை கூடி
வி பக்ஷம் -குளம்-நெருப்பு புகை இருக்காதே -புகை இல்லை நெருப்பு இல்லை -சொல்ல முடியும் இடம் ச பக்ஷம்
வியாபியாஸ்ய -அனுசந்தானாத் நெருப்பால் -வியாபக விசேஷம் நெருப்பு பற்ற அனுமிதி ஞானத்துக்கு பிரமாணம் -தத் கரணம் கருவி அனுமானம்
ஹேது லிங்கம் -லிங்க பராமர்சம் என்பர்
தூமஸ்ய –வியாபியாஸ்ய -அக்னி -புகைக்கு வியாபகம் புகை -தூமத்துக்கு வியாபகம் அக்னி –
வியாபகம் -நிறைய இடத்தில் இருக்கும் /தேச விசேஷம் -ஸ்ரீ வைகுண்டம் /வியாபக விசேஷம் ஓன்று நெருப்பு –
அ நதிக தேச கால வியாப்பியம் –அன்யூன குறைவில்லாத தேச கால வியாபகம் -எதிர்மறை யாகவே -நத்வே-நித்யம் அநித்தியம் என்பது இல்லை போலே –
எது எதை விட்டு பிரியாமல் இருக்குமோ வியாப்பியம் -புகை நெருப்பை விட்டு பிரியாதே -புகை வியாப்பியம் –
திருப்பி போட்டால் வராது -நெருப்பு புகை பிரிந்து இருக்குமே -நெருப்பு பெரிசு / புகை குறைவு
அனுமதி -ஞானம் எதனால் ஏற்படுகிறது -/ அனுமானம் -ஐந்து விஷயம் -புகை கண்ணில் படும் -முன்பே பார்த்துள்ளோம்
/மலை நெருப்போடு கூடியது ஞானம் -பக்ஷம் சாத்தியம் ஹேது அங்கம் -சகஸ்ரயம் தேவை பிரியாது இருக்கும் தன்மை
-நெருப்பை ஹேதுவாக கொண்டு புகையை சாத்தியம் ஆக்க முடியாது –
லிங்கம் பக்ஷத்தில் உள்ளது என்னும் அறிவு வர வேண்டுமே லிங்க பராமர்சம் இதற்கு பெயர் -மலை புகை யுடையது என்பது லிங்கபராமர்சம் -சபக்ஷ ஞானம்
நிருபாதிக தயா -உபாதியை பற்றாமல் நியதி சம்பந்தம் வியாப்தி –
வியாப்தி உடன் உள்ள புத்தியால் புகையை பார்த்து -இது அனுமிதி -வியாப்தி அனுமதி கொண்டு –
உபாதை -இருந்தால் வியாப்தி தப்பாக துஷ்டமாக போகும்
ஈர விறகு இருந்தால் புகையும்
எங்கு எங்கு எல்லாம் ஈர விறகு இருக்குமோ அங்கு அங்கு எல்லாம் புகை உண்டே
எங்கு எங்கு எல்லாம் ஈர விறகு இல்லையோ அங்கு புகையாதே -இரும்பு துண்டில் புகை இல்லை -அங்கு ஈர விறகு இல்லை சொல்லுவோமே -இதனால் உபாதி
ஆர்த்தரதா-ஈரம் –
வியாப்தி -த்விதம்
பாவ வியாப்தி / அபாவ வியாப்தி
அன்வய வியாப்தி / வியதிரேக வியாப்தி –
இருப்பதை சொல்வது -இல்லாததை சொல்வது –
புகை எங்கு எங்கு இருக்குமோ அங்கு அங்கு நெருப்பு இருக்குமோ -அந்வயம்
நெருப்பு இருந்து புகை இல்லாமல் இருக்கலாமே
அன்வய வியாப்தி -ஹேது இருக்கும் இடங்களில் சாத்தியம் இருக்கும்
வியதிரேகம் -எங்கு எங்கு சாத்தியம் இல்லையோ -அங்கு அங்கு ஹேது இருக்காது –
சாதனம் -ஹேது -பர்யாயம் /புகை உடன் கூடியது எல்லாம் நெருப்பு உடன் கூடி இருக்கும் –
யதா அ நாக்கினி ச நிர்த்தூம–உபாதி வந்தால் துஷ்டம் குற்றம் வரும்
ஆகாச தாமரை மணக்கும் நில தாமரை மணப்பதால்-பிரத்யக்ஷத்தால் பாதிக்கப் படும் –
ஞானம் இருந்தால் உண்மையாகவே இருக்கும் நம் சித்தாந்தம் -கயறு பாம்பு என்று பிரமிப்பதும் உண்மை பொருத்தம் இருப்பதால் தான் பிரமிப்பு
ஒற்றுமை உண்மை தானே
எங்கு எங்கு எல்லாம் புகை இருக்கிறதோ இருக்கும் இடத்தில் ஈர விறகு இருக்கும் -சொல்லி
ஈர விறகு வியாப்பியம் -நெருப்பு இருக்கு -ஈர விறகு இல்லை –
சாத்திய வியாபகம் -உபாதி சம்பந்தம் வந்தால் அனுமானம் தப்பு ஆகுமே -ஈர விறகு உபாதி –
நெருப்பு கொண்டு புகை சாதித்தால் தப்பாகும் -/ புகை கொண்டு நெருப்பை சாதித்தால் சரியாகும் –
மைத்ரி-பிள்ளை யான படியால் -கருப்பாக உள்ளான் / கீரை சாப்பிட்ட படியால் / தப்பான அனுமானம் -/துஷ்டமான அனுமானம் –
உபாதி த்விதம்
நிச்சித உபாதி -சங்கித்த உபாதி
சேவை பண்ணினால் துக்கம் -மனு நாய் தொழில் -கைங்கர்யம் செய்ய மாட்டேன் -மனு சொல்வது மருந்து –
பாபத்தால் கர்மத்தால் சேவை துக்கம்
ஈஸ்வர கைங்கர்யம் கர்மத்தால் இல்லை –
பாபத்தால் வந்த சேவை -நிச்சித உபாதி -உதாரணம் –
சரீர அவசானே முக்திமான் -சமாதி முடிந்த படியால் -ஸூ காச்சார்யார் போலே -உபாசனம் முடிந்தால் முக்தி –
சமாதி அடையும் ஜீவன் அனைவருக்கும் முக்தி –சர்வ கர்ம நாசம் அடைந்தால் முக்தி –சங்கித்த உபாதி –
நிருபாதிக சம்பந்தம் இருந்தால் தான் -வியாப்தி -அனுமானம் தோஷம் இல்லாமல் சித்திக்கும்

ப்ரத்யக்ஷம் அனுமானம் சப்தம் -மூன்றும் பிரமாணங்கள் -10-அவதாரங்களில் இவை மூன்றும் -இதில் அனுமானம் பார்த்து வருகிறோம்
ஹேது -சாதனம்- லிங்கம் – பர்யாயம் /பக்ஷம் -சாதனம் / ச பக்ஷம் -ஹேதுவை பக்ஷத்தில் -இதே போலே ஹேது வைப் பார்த்த இடங்கள் -சஜாதீய பக்ஷம் என்றவாறு
வி பக்ஷம் பார்க்காத இடங்கள் -விசஜாதீய பக்ஷங்கள்-இந்த ஐந்தையும் பார்த்தோம்
வியாப்தி பார்த்தோம் –வியாபகம் -வியாப்யம்-சாஹா சர்யம்/ அன்வய வியதிரேக வியாப்தி பார்த்தோம்
புகை இருக்கும் இடத்தில் நெருப்பு –இந்த மலையில் புகை இருக்கு -இரண்டும் -பக்ஷத்தியல் ஹேது இருக்க வேண்டும்
-நெருப்பு புகை வியாப்யம் ஞானமும் இருக்க வேண்டும் –இரண்டும் இருந்தால் தான் அனுமானம் சித்திக்கும் -அனுமிதி ஞானம் கரணம் அனுமானம்
வியாப்யம் -சாதனம் லிங்கம் -புகை —பக்ஷ தர்மதா -முதலில் வந்து -மலையில் புகை பார்த்து -புத்தி -வியாப்தி இரண்டும் அங்கம்
பஞ்ச ரூபங்கள் –பக்ஷ சத்வம் முதலில் -புகை மலையில் இருக்க வேண்டும்
ச பக்ஷ சத்வம் -மடப்பள்ளி யில் புகை நெருப்பும் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது
மூன்றாவது வி பஷா-இருக்க கூடாது -பெரிய குளத்தில் நெருப்பு இருக்க கூடாது –
-வேறே பிரமாணத்தால் பாதிக்கப் படாத சாத்யம் நாலாவது -இருக்க வேண்டும் -விளக்கில் திரி குறையுமே -நெய் குறையும்
-ஒரே நெருப்பு இல்லை ஸாமக்ரி மாறும் அனுமானம் கொண்டு பிரத்யஷமே பாதிக்கும்
-ஐந்தாவது -பிரதி பந்தகம்- சத் பிரதி பக்ஷம் –வேறே ஹேது இத்தை -பாதிக்க -நிவாரகர் இல்லாத பக்ஷம் -அசத் பிரதி பக்ஷம்
-குறும்பு அறுத்த நம்பி க்கு அருளினான் -பகவத் பக்தியால் -அனுமானம் பொய்க்காது -சம பல தயா பிரதிபக்ஷம் இருக்காமல் இருக்க வேண்டும்
இந்த ஐந்தும் அவயவங்கள் –
சாதா இஷிதா தர்ம விசிஷ்டோ தர்மி பக்ஷம் –
அன்வய -வியதிரேகம் இரண்டுமே சாது -தோஷம் இல்லாமை சாதுத்வம் –
கேவல அன்வயம் -உண்டு -வியதிரேகம் இல்லாமல்
கேவல வியதிரேகம் -தார்கிகர் சொல்வர் -ஸ்ரீ ராமானுஜர் இதுவும் கேவலம் அன்வயத்தில் பொருந்தும் என்பர் –
ஐந்து அவயவம்-அங்கங்கள் -வியாப்யம் அன்வயம் வியதிரேகம்
ப்ரஹ்மம் சப்தத்தால் சொல்லால் -கேசவ -இத்யாதி -வஸ்துவாக இருப்பதால் -அனுமானம் -சொல்ல தகாததகாக இருந்தால் வஸ்துவாக இருக்காது சொல்ல முடியாதே
சொல்ல தகாதது என்று இல்லையே -கேவல அன்வயம் -நெருப்பு குளத்தில் இருக்காது அங்கு இரண்டும் உண்டே –
விபஷமே இல்லாமல் -இருந்தால் -கேவலம் -என்றவாறு –
விபக்ஷம் இல்லாமல் இருந்தால் நான்கு அங்கங்கள் தானே இருக்கும் -கேவல வியதிரேகம் -அன்வயம் சொல்ல முடியாமல் -அத்தை கிரஹிக்க முடியாதே
-அதனால் அதுவும் கேவல அன்வயத்திலே சேரும் -கேவல வியதிரேகம் நிரசிக்கப் படும்
சகர்த்ருத்வம் காரயத்வாத் -கார்யம் இருப்பதால் கர்த்தா -இருக்க வேண்டுமே – ப்ரஹ்மம் அனுமானம் –கொண்டு
சாதிக்க முடியாது என்பதே 1 -5 -அதிகரணம் -ஈஷதே நா சப்தம் -மடப்பள்ளி நெருப்பு மலையில் உள்ள நெருப்பு -போலே
தச்சன் கட்டில் குயவன் மண் போலே இல்லையே ப்ரஹ்மமும் பிரபஞ்சமும் -சாத்ருஸ்யம்-ஒப்பார் மிக்கார் இலையாய மா மாயன் –
வேதம் ஒன்றே பிரமாணம் -அதீந்த்ர விஷயத்துக்கு அனுமானம் முடியாதே -கர்மங்கள் –
தண்டனை தப்புக்கு -மறு பிறவி -அனுமானத்தால் -கர்மம் அநாதி சாஸ்திரம் தானே சொல்லும் –
வேதமே ஸ்வதக பிரமாணம் -இதுவே ஸ்வாமி சாதிக்கிறார் -அதீந்த்ரம் கொண்டு சாதிக்க முடியாததை அனுமானத்தால் கொண்டு சாதிக்க முடியாதே
ஸ் வார்த்த அனுமானம் -போதக வாக்கியம் –
பரார்த்த அனுமானம் –
என்ன சொல்லி சாதிப்பார் -பிரதிஞ்ஞஜை ஹேது உதாரணம் உபநய நிகமனம் -ஐந்தும்
தேவதத்தன் நன்கு பகலில் சாப்பிடுவது இல்லை – பருத்து இருக்கிறான் -இரவில் சாப்பிடுகிறான் பருத்து இருப்பதால் –
மலையில் நெருப்பு / புகை உள்ளதாக இருக்கு / மடப்பள்ளி போலே / இம்மலை யில் / புகை உடையதாக இருப்பதால் நெருப்பு நிகமானம் -இந்த ஐந்தும்
சாத்திய வத்யா பக்ஷம் –நடை என்னும் கிரியை உடையவனாய் இவர் இருக்கிறார் அர்த்த போதம் சப்த போதம்
லிஙகஸ்ய வசனம் ஹேது / வியாப்தி நிர்தேச பூர்வகம் -உதாரணம் மூன்றாது / தத் த்வி விதம் அன்வயம் வியதிரேகம்
-புகை எங்கு எங்கு உடன் கூடியது அங்கு எல்லாம் நெருப்பு இருக்க வேண்டும் -ஸ்தாபிக்க வேண்டியதை
ராமன் எங்கு இருந்ததோ அங்கே விபீஷணன் -திவ்ய தேசத்தை மோந்து பார்த்து இருப்பான் -அன்றோ –
இருந்தான் கண்டு கொண்டே -ப்ரஹ்மம் -புரியாதே –
நெருப்பு இல்லாத இடத்தில் புகை இல்லை குயலாம் போலே
உப நயம் -த்ருஷ்டாந்த -சொல்லிக் கொண்டு -சேர்க்க வேண்டும் -மடப்பள்ளியில் பாரத்தை மலையில்
இதுவும் த்வி விதம் அன்வயம் வியதி ரகம்
சொல்லி நிகமிக்க
நெருப்புடன் கூடிய மலை -நெருப்பு இல்லாததுதான் கூடியது அல்ல -புகை உடன் கூடி இருப்பதால் நெருப்பு இல்லாததுதான் கூடி இல்லை
புகை இன்மை உடன் கூடி இல்லாததால் நெருப்பு –
எல்லா மலையிலும் நெருப்பு இருக்க வேண்டாமே அதனால் இரண்டும் –
ஹேது பூர்வகம் பக்ஷே-
மீமாம்சகர் -மூன்றும் தான் உதாரண உபநய நிகமனம் -என்பர்
புத்தர் இரண்டு தான் -என்பர் –
கண் ஜாடையாலே முத்து மாலை திருவடிக்கு -ஆகையால் எல்லாமே சித்தாந்தம் -இரண்டோ மூன்றோ ஐந்தோ -ஒன்றோ -வாக்மீ ஸ்ரீ மான் –
நியமனம் இல்லை -உதாஹரணம் கொண்டு நிகமிக்கலாமே-
ம்ருது மத்யம கடோர தீ – தீக்ஷண புத்தி கொண்டு ஒன்றோ ஐந்தோ -புத்திக்கு தக்க படி -நியமம் இல்லை என்றபடி –
துஷ்ட ஹேது -இல்லாமல் புகை போலே தூசி -மண்டலம் -பார்த்து -தூமி ஸதர்ச தூளி படலம் –
ஹேது போலே இருக்கும் ஆனால் ஹேது இல்லை ஹேது ஆபாசம் -அனுமானம் பொய்த்து போகுமே -இவையும்
1-அஸித்தம்- –2–விருத்தம் -3–அநேகாந்திகம்–4-பிரகரணம் சமஸ்து -இப்படி ஐந்து உண்டே
அஸித்தம் -ஸ்வரூபம் ஆச்ரய வியாப்பியத்வ மூன்றும் உண்டே
ஸ்வரூபம் ஜீவன் அநித்யன் -கண்ணாலே அறிய படுபவன் குடத்தை போலே என்பான் –ஹேது பொருந்தாதே
ஆஸ்ரய-ஆகாச தாமரை மணக்கும் -இல்லாதவற்றை -ஆகாசம் ஆஸ்ரயமாக இருக்காதே -விமானம் சூ ர்ய சந்திரர் நக்ஷத்ரங்கள் -இருப்பது வேறே காரணம் –
யது யது உள்ளதோ அது அது க்ஷணிகம் வியாப்பியத்வ-அஸித்தம் –
ஏகோ வியாப்தி கிரஹணிக்க பிரமாணம் -புகை நெருப்பு பார்க்க பிரத்யக்ஷம் உண்டே
யதோ யதோ உள்ளதோ க்ஷணிகம் பிரமாணம் இல்லையே
உபாதி வந்தால் தோஷம் -ஈர விறகு -அனுமானம்
அக்னிஷ்வ் ஹோமம் பசு அதர்மம் ஹிம்சை ஏற்படுத்துவதால் -சாஸ்திர நிஷேதம் உபாதி
சத் க்ஷணிகம் இருக்க பிரமாணம் இல்லையே –
2 – விருத்தம்
சாதியத்துக்கு விபரீதம்
பிரகிருதி -நித்யம் –க்ருதகத்வாத் -செய்யப் படுவதாக இருப்பதால் காலத்தை போலே -அனுமானம்
விருத்த ஹேது -உருவாக என்பதால் -கடம் நித்யம் உருவாகிற படி விருத்த ஹேது -உருவானால் அநித்தியம் தான் சித்திக்கும்
3–அநேகாந்திகம் -சாத்தியமும் ஹேதுவும் எங்கும் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் -நெருப்பு இருந்து புகை இல்லாத இடம் -இரும்பு
ஏகாந்தம் இல்லாமல் வியபிசாரம் -தோஷம் உள்ளது -வியபிசாரம் இல்லாத பக்தி பண்ணு கீதை
சாதாரணம் -பக்ஷம் ச பக்ஷம் வி பக்ஷம் மூன்றிலும் இருக்கும் -சாதாரண ஐ காந்திகம்
சபதம் அழி வற்றது அறிய படுவதால் காலம் போலே -நித்யம் என்று சாதிக்கப் படுகிறது
பக்ஷம் சப்தம்/ ச பக்ஷம் -ஜீவாத்மா -அழிவற்றது அறிய படுகிறது -/ கடம் -அறிய படுவது -அழியும் -வி பக்ஷம் –
அசாதாரண ஹேது பக்ஷம் மட்டும் -ச பக்ஷம் வி பக்ஷம் இருக்காது –பூமி கந்தம் உள்ளபடியால் அழிவற்றது -என்ன சம்பந்தம் தோஷம் வகை படுத்தி காட்டுகிறான்
ஆத்மா -ஜலம் -காந்தம் இல்லை -பக்ஷம் மட்டும் இருக்கும் –
-4-பிரகரணம் சமஸ்து –சத் பிரதிபக்ஷம் -சாதிக்க வந்த சாத்யம் –
யதா ஈஸ்வர நித்யம் அநித்ய தர்மம் இல்லாத படியால் -ஹேது ஆபாசம் –
சாத்திய அபாவத்துடன் கூடிய பக்ஷம் -நெருப்பு உஷ்ணமாக இருக்காது பதார்த்தம் ஆன படியால் நீரில் இல்லை போலே –
நெருப்பில் உஷ்ணம் இல்லாமை ஸ்தாபிக்க பார்க்க பிரத்யக்ஷம் உடைக்கும்
உவமானம் போன்றவற்றை அபிமானத்திலே சேர்க்கலாம்
காட்டு பசு கவயம் -நாட்டு பசு போலே இருக்கும் -ஒற்றுமை -இதுதானே உவமானம் –
பிரத்யக்ஷத்திலே சேர்க்கலாம் அனுமானத்தின் சேர்க்கலாம் -ஆப்த வாஸ்யம் சப்தத்தில் சேர்க்கலாம்
அதி தேச வாக்ய அர்த்தம் ஸ்மரண ஹேது சக க்ருத சாத்ருசம்-
அர்த்தா பத்தி –இராத்தி போஜனம் கல்பிக்க -தேவ தத்தன் போலே பீதனத்தவ தர்சநாத் -இது தானே அனுமானம் –
சரணா கதி பலிக்க பிராட்டி கூட இருக்கணும் எப்பொழுதும் சரணா கதி பண்ணலாம் -எப்பொழுதும் கூடவே இருக்க வேண்டும்
பகவத் சேனாபதிமிஸ்ரர் வார்த்தை -ரக்ஷிக்க பிராட்டி சந்நிதி வேணுமே
புகை இருக்கலாம் நெருப்பு இருக்க வேண்டாமே -புகையும் இருக்காதே -அனுமானத்தில் -தர்க்கமும் சேரும்
-நிச்சயம் /-பீத ராக கதா ரஹிதம் -வாதம் /-ஜல்பம் -பட்டர் கிரீடம் சூட ரத்னா ஆதி ராஜ்ஜியம் ஜலப்பிதா-பக்ஷம் ஸ்தாபித்து
புற பக்ஷம் காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் — / விதண்டா -ஸூ பக்ஷ ஸ்தாபனம் முயலாமல் புற பக்ஷம் தோஷமே சொல்லிக் கொண்டு
/ சலம் தூஷணம் மட்டும் சொல்லி -ஏமாற்றி -இளமை யவ்வனம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க -அதனால் தான் அனுபவிப்பது எல்லாம் செய்து கொள்-தப்பாக
ஜாதி வியாபித்த தோஷம் -ஸூய பக்கம் கோல் அடித்து -ஸூய பக்ஷம் தோஷம் சொல்லி
நிக்ரக ஸ்தானம் -எடுத்துக் கொடுத்த குறிப்பால் எதிரிகள் வெல்ல
இவை போலே பல அனுமானத்தில் அந்தரபாவம்
-தனி மனித விரோதம் இல்லை -சாஸ்திர விரோதம் மட்டுமே கண்டிப்பார் ஸ்வாமி -மேல் சப்த விவரணம் –

———————————————

பிரமாணம் மூன்று -பிரமேயம் ஏழாக கொண்டு -ப்ரத்யக்ஷம் அனுமானம் வரை பார்த்துள்ளோம் –
வாதம் -விஷயத்தை பற்றியே இருக்க வேண்டும் -வியக்தி கத தூஷணமாக ஆக கூடாது -உதாசீனாக இருந்தும் -இப்படி அபசாரம் பட்டால் பாபம் கணக்கு எழுதுவான்
வண்டு வராத பதி -செண்பக புஷபம் -தேனை எடுக்க வராது -வண் துவராபதி -இப்படியும் பிரிப்பர் –
பூர்வ பஷி இடம் கால ஷேபம்-அதை அறிந்து கொண்டு வாதம் -சதஸ் நிறைய நடக்கும் –
தர்க்க அனுக்ரகித்த பிராமண பூர்வக தத்வ அவதாரணம் உண்மை பொருளை தர்க்கம் கொண்டு நிரூபித்தால் –1-நிச்சயம் –
பீத ராக கத ரஹிதம் – -ஓட்டுதல் விரோதம் இல்லாமல் -பற்று அற்ற–2-வாதம் -பக்ஷ பாதம் இல்லாமல் வாதம்
-ஆச்ரித பக்ஷ பாதி -ஆஸ்ரிதர்களுக்குள் பக்ஷ பாதம் இல்லாதவன் –
விசேஷ அபி மதி -நம்முடையவன் -அகங்கார கேசம் இல்லாத சரணாகதி வேண்டும் –
பக்ஷ த்வய -3ஜல்பம் -நல்ல விஷய ஜல்பம் கிரீடம் குந்துமணி -ஆதி ராஜ்ஜியம் -தேவாதி தேவன் -ஸ்மிதம் ஸுலப்யம் காட்ட -பரதவம் கலந்த ஸுலப்யம்
4–விதண்டா -ஸூ பக்ஷம் ஸ்தாபிக்காமல் பிறர் பக்ஷம் தோஷம் மட்டும் சொல்லி
5–சலம்–ஆரோபணம் தப்பாக சொல்லி வாதிப்பது -6–ஜாதி ஸூ பக்ஷ -தப்பான பதில் –7-நிக்ரக ஸ்தானம் —

மேல் சப்தம் பிரமாணம் -வேதம் அங்கம் உபாங்கம் -பார்ப்போம் -ஆராவமுதம் -சுடர் மிகு ஸ்ருதியுள் உளன் -அபாதித்த பிரமாணம் -பாதிக்க பட முடியாத –
பிரத்யக்ஷ விரோதமாக போகாது -அத்வைதி பொய் தோற்றம் மாயை -முயன்று தர்க்கத்தால் ஸ்தாபிக்க பார்ப்பான்
நாம் கயிறு பாம்பு பிரமிப்பும் உண்மை சத்யம் -கொஞ்சம் சாம்யம் இருப்பதால் தானே பிரமிக்கிறான் –
அஸ்திதி இதை வதந்தி ஆஸ்திகன் -வேதம் பிரமாணம் ஒத்துக்க கொள்பவன் வேதத்தில் இருக்கும் உண்மை ஞானம் தான் தெய்வம் -பிரமாணம் கொண்டே பிரமேயம் –
வேதம்–1-அநாதி 2-அபவ்ருஷேயம் -புருஷோத்தமன் கூட உருவாக்கியது இல்லை -நித்யம் என்று சங்கல்பித்தார்
3-அபூர்வார்த்த -பிரதர்சனம் -புதிய அர்த்தம்
4-சத்ய பிரதர்சனம் -உண்மையே சொல்லும் -சத்யா வாதனம் என்றவாறு –
சப்தம் -விசேஷித்து வேதம் காட்டும் -வேத அங்கம் -அருளிச் செயல் -ஆச்சார்யர்கள் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்
கடைசி கால தஞ்சம் –ஆச்சார்யர்கள் –உடையவர் திருவடி -உடையவர் த்வயம் –சப்தம் பிரமாணம் இதுக்கும் இடம் கொடுக்கும் –
பிரத்யக்ஷம் -ஐந்து பார்த்தோம் கண்ணால் காதால் -அதிலும் காதால் கேட்க்கும் ஸ்ரோத்ர ப்ரத்யக்ஷம் உண்டே -இதில் சப்தம் செல்வத்துக்கும் வாசி என்ன –
கருவி வேறே -அங்கு காத்து / இங்கு சப்தம் கருவி கரணம் -அதில் காது கருவி கிரகிக்கிறது சப்தம் –
ஒலி காதில் விழுந்து -ஸ்ரோத்ரம் / அர்த்தம் புரிந்து அந்த அளவும் இங்கு –சப்தம் கருவி கிரகிக்கிறது அர்த்தம் இங்கு
உபஸித்திதமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் –
ஆப்த யுக்தம் -மேலே தளங்கள் வைத்து பிரதி பக்ஷ நிரசனம் -கால மேகத்தை அன்றி மாற்று இல்லை அரண்
உண்மை அறிந்தவன் -வேண்டியவனை விட இது அன்றோ முக்கியம் -வேதம் ஆப்தனால் சொல்லப் பட்டது -அபவ்ருஷேயம் போகுமே -நேராக சொல்லாமல் –
அ நாப்த்தேனே அனுக்தம்-இதனால் -அனுக்தம் -சொல்லப் பட்டது இல்லை –
சாஸ்த்ரா அனுக்ரீகமாக தர்க்கம் இருக்க வேண்டும் -வேதங்கள் எல்லாம் அநாதி –
மீமாம்சகர் -ஆப்தேன யுக்தம் -நையாயிகரும் இப்படி
வாக்ய ஜெனித அர்த்த விஷய ஞானம் சப்தம் –
அநாப்தானால் சொல்லப் படாத வாக்யத்தினால் –
அர்த்த ஞானம் சாத்தியம் -சாதனம் சப்தம் -என்றவாறு
காரண தோஷ பாதகம் -இவற்றால் வந்த அறிவு -பூர்வ பூர்வ கிரமத்தால் சதுர்முகனுக்கு உபதேசம் -ஸ்ம்ருத்வா-நினைத்து நினைத்து –
திருவாய்மொழி வரை -இப்படி நம்மாழ்வார் கடாக்ஷித்து வெளி இட்டார் என்றபடி –
உபய வேதம் இரட்டை சொத்து நமக்கு -சம பிரதானம் -யோ ப்ராஹ்மணம் வாக்கியம் –
நித்யத்வம் சித்தம் -காரண தோஷம் இல்லாமல் -அநாதி -அபவ் ருஷேயம் -வேதம் காரியமே இல்லையே –
பாதக பிரத்யக அபாவம் உண்டே
கார்ய பரமாக இருந்தால் பிரமாணம் மீமாம்சகர் -பசு கொண்டு வா -பசுவும் அறியாதவன் கொண்டு வருவதும் தெரியாதே
-பசுவை கட்டு -பொதுவான சொல் -கிரியை -பசு த்ரவ்யம் -அறிந்து -கார்ய பரமாக இருந்தால் தான் அர்த்தம்
ப்ரஹ்மம் -சாஸ்திரம் கொண்டு அரிய முடியாது -கிரியைக்கு உட்படுத்த முடியாதே –
ப்ரஹ்மம் கூட்டிவா கட்டி வை -உட்படுத்த முடியாதே அர்த்தம்
சித்த வஸ்து -மீமாம்சகர் வேதம் ஒத்துக்க கொண்டவன் -இப்படி சொல்ல
காரியத்துக்கு உட்படுத்த முடியாதே ஞானம் அசம்பாவாத் -என்பான் -வேதம் பிரமாணம் ஆகாது என்பான் பூர்வ பஷி
இழுக்காமல் கட்டாமல் பொருள் ஞானம் வரும் -என்று காட்ட வேண்டும் -வாக்கியங்கள் சொல்லும் என்று காட்ட வேண்டும்
அப்பா -குழந்தைக்கு அம்மா -கட்டி வைக்காமல் சொல்லிக் கொடுக்க -சித்த வஸ்துவை அறிவிக்க அம்மா சப்தம் -அநாப்தா சப்தம் இல்லை -இதுவே ஸ்ரீ பாஷ்யம்
ஆப்த வாக்கியம் சித்த வஸ்துவை சொல்ல அர்த்தம் -சாஸ்திரம் சகஸ்ர தாய் போலே வாத்சல்ய தரம் –
உபாஸீதா -த்ரஷ்டாவ்யா –காரியமும் உண்டே -மனனம் பண்ண தகுந்ததே -வித்வான் -அறிந்தவன் அடைகிறான்
இரண்டு வாதம் -அபயமிக்கவ வாதம் அனுப்பியக்கமிவ வாதம் -ஒத்துக்க கொண்டும் ஒத்துக்க கொள்ளாமலும் வாதம்
உபாசனை ரூப கார்யவான் சுவீகாரம் உண்டே –
பிதா சுகமாக இருக்கிறார் -கூட்டி வராமலே ஆப்த வாக்கியம் உணர்த்தும்
லோகே மாதா பிதா பிரவ்ருத்தி ஆகுளி தாதா அம்பா சந்த்ர -மாதுல-மாதுல மருமகன் சம்ப்ரதாயம் -முக்கியம் -சந்த்ர்யாதி நீர்திஸ்ய நீர்திஸ்ய
காட்டாக கூடிய சப்தங்களை சொல்லி -உதடு துடிப்பைப் பார்த்து -பாலானாம் ஸூ க போதானாம்
-கிளர் ஓளி இளமை கெடுவதன் முன்னம் -கை காட்டி -ஆப்த வாக்கியம் -அதே போலே சாஸ்திரம் சொல்லுவதை குழந்தை போலே நம்பி இருக்க வேண்டுமே
கிரமேண சிஷித்து –மீண்டும் மீண்டும் பஞ்சாயதி பஹுஸ்ய சிஷித்து சோம்பல் இல்லாது சொல்லும் உப நிஷத் –
தத் ப்ரஹ்ம குழந்தையாக வந்து அன்றோ காட்டிக் கொடுக்கிறது
பரி நிஷ்பன்ன அபி பார்த்தே சப்தம் அர்த்தம் போதிக்கும் -வேதம் பிரமாணம்
அபிசார கர்மம் அதர்வண வேதம் பிரமாணமாக கொள்ளலாமோ பிரதிபக்ஷம் வாதம் -நம்பிக்கை ஏற்படுத்த –
த்ரி குண்ய-விஷயம் வேதம் — சாத்விகனுக்கு இல்லை
அதுவும் பிரமாணம் த்ருஷ்ட பல தர்சனேனா அதிருஷ்ட ஸ்வர்க்க இத்யாதி யிலே மூட்ட -நியாசம் வரை ரஷா பரம் –
அபிசார கர்மம் தொடக்கி மோக்ஷம் வரை
ஆதித்ய வாக்கியம் -யூப ஸ்தம்பம் -யூபமே ஆதித்யன் என்று சொல்லும் -அப்பிரமானமா -தேஜஸ் -சாதுர்ஸ்யம் –
நல்லது பண்ண -எழுத்து கூட பிரமாணம்
ச வேத -கர்மா பாகம் ப்ரஹ்ம பாகம் -வேத சிரஸ் உப நிஷத் -ஆராதனை -ஆராத்யம்–ஆராதகன் -செய்பவன் -ஆராத்யனை பற்றி ப்ரஹ்ம காண்டம்
ஏக சாஸ்திரம் -வேத வேதாந்த ஐக சாஸ்திரம்
ரிக் யஜுர் சாம அதர்வம் -நான்கு பகுதி -பல உபநிஷத்துக்கள் -அனந்த பிரகாரம் -பல உள் பிரிவுகள் உண்டே சாகைகள் பல –
சாம வேதம் -1000-உண்டு -3-தான் கிடைக்கிறது
மந்த்ர அர்த்த வாதம் விதி மூன்றுவகை
அநுஷ்டேய அர்த்த பிரகாசம் மந்த்ரம் -இந்த கர்மம் இப்படி பண்ண
அர்த்த வாதம் -தூண்ட சொல்வது -அதுவும் பிரமாணம் -வாயவ்ய யாகம் பண்ண செல்வம் வரும் விதி கேட்டு தூண்ட –
வாய் வேகமான கடவுள் -சொத்தை கூட்டி வரும் சூறாவளி காற்று போலே -வாதம் பண்ணி
சுவர்க்கம் பசு தலை கீழே நடக்கும் போன்ற வாக்கியங்கள் அர்த்தவாதம் -விதிக்கு ஆதீனம் பட்டு கர்த்தாவை தூண்ட
ஹிதம் சொல்வது விதி -மூன்றாவது வகை -நிறைந்தது வேதம்
அபூர்வ வாக்கியம் பரிச்சங்கை நியமம் -மூன்று வித விதி
அபூர்வம் புது விதி -நெல்லை புரோக்ஷித்து எடுத்து -அபூர்வ –
சங்க்யா-இரண்டு வழி-இமாம் -குதிரை கடி வாளாம் பிடித்து சொல் -ஒருவன் குதிரை கோரி கழுத்தை இரண்டில் குதிரை
நியமம் விதி -இப்படியும் பண்ணலாம் -குருவை அடைந்து சாஸ்திரம் படித்து -நீ குருவை அடைந்தே -நியம விதி
மேலும் விதியை பலவாக –
சாங்க்யா-நித்ய விதி -சந்த்யா வந்த நாதிகள் -சந்யாச ஆஸ்ரமத்தில் கர்மம் போகாது நம் சம்ப்ரதாயம்
நைமித்திக -ஜாதி எஷ்டி-ஹோமம் -அக்னி ஹோத்ரி நித்தியமாக பண்ணுபவன் பிள்ளை / கிரஹண தர்ப்பணம் /
ஸ்ரார்த்தம்-நித்ய கர்மா என்பர் -கிரஹணம் -நைமித்திகம் –
காம்ய விதிகள் -காம்ய கர்மங்கள் கூடாதே –
அங்கங்கள் -சிஷா –
சந்தஸ் -அனுஷ்டுப் -8-/ த்ருஷ்டுப் -11-/ஏழு தேர் ஸூ ர்யன்-ஒரு சக்கரம் -புரவி ஏழு ஒரு கால் உடைய தேர் /
காயத்ரி மூன்று பாதம் -24-காயத்ரி மண்டபம்
கல்பம் ஸூ தரம் -ஸ்ரவ்த்தை ஸ்மர்த்த –
சிஷா வர்ணம் எழுத்துக்கள்
நிருத்தம் -அபூர்வகால நிர்ணயம் -அத்யயன காலம் அர்த்தம்
வியாகரணம் -சாது -சப்தம் சுரம்
அங்கங்களும் பிரமாணம்
அதீத சாங்க வேதம் பிரமாணம் -ஸ்ம்ருதிகளும் பிரமாணம் -ஸ்மார்த்தா ஸ்ம்ருதி பார்த்து -ஷோடச கர்மங்கள் –
வேதார்த்தம் அறுதி இடுவது ஸ்ம்ருதி இதிகாச புராணங்களால்
ஆசாரம் விவகாரம் பிராயச்சித்தம் சொல்லும்
யோக ஸ்ம்ருதி -பிரமன் -ஹிரண்ய கார்பன் –
கபிலர் சாணக்யா ஸ்ம்ருதி ஸ்ருதிக்கு விரோதம் ஒத்துக்க கொள்ள கூடாதே
குண த்ரய வஸ்யர் என்பதால் –
கொசித் கொசித் தத்வ அம்சம் வேதாந்த வாக்யமே பிரதானம்
சர்க்காதி பஞ்சகம் -ஸ்ருஷ்ட்டி சம்ஹாரம் வம்சம் மன்வந்த்ரம் கிளை கதை புராணம்
சாத்விக ரஜஸ் தாமச புராணங்கள் -வேதம் புறம்பான இடங்கள் தான் பிரமாணம் இல்லை
பசுபதி ஆகமும் அப்படியே
பாஞ்சராத்ரம் முழுக்கவே பிரமாணம் ஆகமம் -திவ்யம் தந்திரம் தந்த்ரஙத்ரம்
வைகாசன ஆகமும் இப்படியே
தர்ம சாஸ்திரமும் பிரமாணம் -சாண்டில்யர் இவர் போலே
சில்பா ஆயுர்வேத பரத காந்தர்வ சாஸ்திரம் / நிருத்ய சாஸ்த்திரம்
64–கலைகள் -தத்வ ஹிதம் புருஷார்த்தம் சொல்ல வந்தவை
வகுளாபரண -பிராமண தரம் -தெரியாத மறை நிலங்கள் தெளிக்கின்றோமே –
ஸ்ரீ மத் ஸ்ரீ பாஷ்யாதி பிராமண தமம் -ஆச்சார்யர்கள் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் -கர்மம் தொலைந்து இருந்தாலும் ஈஸ்வர இச்சையால் இருள் தரும் மா ஞாலத்தில் இருந்தவர்கள்
புருஷ ஸ்வாதந்திரம் கொண்டு எழுதி -காவ்யா நாடக அலங்காரம் -காளி தாசர் -பிரமாணம் ஆகும்
ஆ காங்க்ஷம் -குடத்தை –கொண்டு வா எதிர் பார்க்கும் -ஒன்றை ஒன்றை -அத்தை அவர் இடம் வாங்கி வா -எத்தை எவர் இடம் எதிர்பார்க்கும்
-நெருப்பில் நனைகிறான் சொல்ல முடியாதே -யோக்யதை -இல்லாத வாக்கியம்
இந்த குற்றங்கள் உன் காவ்யா இத்யாதியில் குற்றம்
ஆழ்வார் -மண்ணை இருந்து துழாவி வாமனன் அளந்த மண் -சந்நிதி குற்றமே இல்லை உதகர்ஷ அவஸ்தை பக்தி பாவ -சீமா பூமா -ந சாஸ்திரம் நைவ க்ரமம்-
நதி கரையில் ஐந்து பழங்கள் – உண்மை அறிவு ஏற்படும் எதுவும் பிரமாணம்
லௌகிக வைதிக வாக்கியங்கள்
முக்கிய விருத்தி காட்டுவன விருத்தி
அபிதா விருத்தி
யோகம் ரூடி -பதக் சேர்க்கையால் யோகம் -பிரசித்த அர்த்தம் ரூடி
சிம்மம் -மிருக ஸ்ரேஷ்டம் முக்கிய விருத்தி -பங்கஜம் -தாமரை நாய் குடை -முக்கிய அர்த்தம் ரூடி –
லக்ஷணை-கங்காயாம் கோஷா இடைச்சேரி -சிம் ஹோ தேவதத்தன்
சாதிக்கும் -வஸ்து தர்மம் -தர்மியை பிரித்து காட்டும் -நீல வர்ணம் -விசேஷணம் -தர்மம் -விசேஷயம் பிரித்து காட்டும்
புஷ்ப்பம் -பலம் இல்லை -விசேஷண விசிஷ்டமாகவே இருக்கும்
சரீர வாஸ்யம் சரீரீ வரை குறிக்கும் -ப்ரஹ்ம வாசகம் -சர்வ சப்த வாஸயன்-பரமாத்மா -சித்த அசித் தத்வ த்ரயம் எல்லா சப்தமும் -குறிக்கும் –
முக்கிய பிரதான அர்த்தம் -ப்ரஹ்மம் தான் முக்கிய அர்த்தம் -வஸ்து ஸ்திதியே ஆத்மாவால் –
பகவத் சரீரம் பிரம்மா இந்திரன் -தேவர்கள் -பிரகிருதி கால ஆகாசம் பிராணன் -இவையும் ப்ரஹ்மமே குறிக்கும் –
சரீரீ அவன் -சரீரம் குறிக்கும் சொற்கள் பர்யவசானம் பண்ணும் –
வேதாந்தார்த்தம் கேட்டு தானே சப்த அர்த்தம் முழுவதுமாக பூர்ணமாக அறிவோம் –நாராயணனே -சர்வ சரீரீ -சப்த பிரமாணம் நிரூபிக்கப் பட்டது இதுவரை –

———————————-

கரோமி பால போதார்த்தம் -நம் போல்வார் -பாலர்களும் அறியும் படி கருணையால் அருளிச் செய்கிறார் –
பிரமாணம் மூன்று வகை பார்த்தோம் -உண்மை அறிவை அறிய கருவிகள் பிரமாணம் -ப்ரத்யக்ஷம் அனுமானம் சப்தம் –
அக்ஷம் பிரதி -கண்ணுக்கு முன்னால்-ரூபம் கண்ணால் / காதுக்கு அருகில் சப்தம் இதுவும் பிரத்யக்ஷம் /
அனுமானம் -பக்ஷம் ஹேது சாத்தியம் -/ வேதம் சப்தம் -ஆத்மா பரமாத்ம அறிய –
பிரமேயம் -ஏழு வகை -மேல் பார்ப்போம் -/ த்ரவ்யம் -ஆறு வகை /அத்ரவ்யம் –குணம் சத்வம் ரஜஸ் தாமஸ் –
த்ரவ்யம் -பிரகிருதி -காலம் —தர்ம பூத ஞானம் -நித்ய விபூதி -ஜீவன் -ஈஸ்வரன் –
முடிவில் பெரும் பாழ்-/பிராகிருதம் பிரக்ருதியால் உருவாக்கப் பட்டவை –
மேயம் -பிரகர்ஷேன -நன்றாக அறியத் தகுந்தது -பிரமேயம் -இப்படிப் பட்டது என்று அறியாத தக்கவை –
எத்தால் -பிரமாணம் -யார் தெரிகிறார்களோ -பிரமாதா -எதன் மூலம் பிரமாணம் –எதை பற்றி -பிரமேயம் –
உபாதானம் -த்ரவ்யம் -பல அவஸ்தா பேதங்கள் -ஏற்படும் த்ரவ்யம் -மாறுதலுக்கு உட்பட்டு அவஸ்தைகள் -அடையும்
குடம் -மண்ணாய் இருந்து -மண் குடம் சக்கரம் எல்லாம் த்ரவ்யம் –
நிலை வேறு பாடுகள் அடையாதவை அத்ரவ்யம் -சத்வம் தமஸ் ரஜஸ் போல்வன –
பர வியூக விபவ அவஸ்தைகள் / பக்த முக்த நித்ய -அவஸ்தைகள் –
மாதாந்தரஸ்தர்கள் -தார்க்கீகர்- ஸப்தம் -ஏழாக பிரிப்பர் -த்ரவ்ய குண கர்ம சாமான்ய விசேஷம் சமவாய அபாவங்கள் –
த்ரவ்யம் அத்ரவ்யம் ஒத்துக்க கொள்கிறோம் -குணமே அத்ரவ்யம்
கீழ் சொன்ன பாக்கி ஐந்தும் இதில் அந்தரபாவம் -த்ரவ்யத்துக்குள் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் –
நித்ய விபூதி லீலா விபூதி –
சோழ நாடு -இப்படி ஏழாகவும் -108-ஆகவும் பிரிக்கலாம் –
கர்மம் -ஐந்தாக -சலனம் -உச்செபனம் -கீழே மேலே –சுருங்க விரிந்து -நடந்து -பிரிப்பது போலே
கௌரவம் -உக்தியால் -அதிகப்படுத்தும் -குற்றம் -/ சாஸ்திரம் சொல்வதை குறைத்து- லாகவும் குற்றம் –
சம்யோகம் -சலனத்தில் சேர்க்கலாம் -அத்ரவ்யத்தில் சேரும்
சலநாத்மகம் தர்மம் -அசையும் தர்மம் -தானே / மேசை மேல் உள்ள பொருள் -சம்யோகம் ஓன்று மாறி -கையில் சேர்ந்ததே –
சாமான்யம் -கடம் படம் -குடம் துணி -கடத்தவம் படத்துவம் -வாயும் வயிறுமாய் -சமஸ்தானம் உருவ அமைப்பு /
கோத்சவம் கடத்தவம் புஷபத்வம் சமஸ்தானம்
ஜாதிகள் -இருப்பதாக -சாமான்யம் பிரித்து மாதாந்தரஸ்தர்கள் –
சாமான்யம் கடத்தை படத்தில் இருந்து வேறுபடுத்த வேண்டும் என்பர் —
ஜீவாத்மா இடம் ஜீவத்வம் உண்டே -தனித்து இல்லைநாம் சொல்கிறோம் -உருவ அமைப்பு சமஸ்தானம் பார்த்தே வேறுபடுத்தி அறியலாம்
சமஸ்தானமே ஜாதி -அதனால் சாமான்யம் ஒத்துக்க கொள்ள வில்லை
விசேஷம் -அடுத்து -ஒன்றில் இருந்து மற்று ஒன்றை வேறுபடுத்த -விசேஷம் தார்க்கிகர் -கட்டத்தில் கடத்தவம் விசேஷம்
-உடனே சேர்ந்தே இருக்கும் – அனவஸ்தானம் குற்றம் வரும் -சம்யுக்த விசேஷணம் -கோத்வம் -சஷூஸ் இந்திரியம் விஷயம் கூடி
-சம்யுக்த விசேஷணம் -தனியாக கல்பிக்க வேண்டாமே
அணுத்தவம் விபுத்வம் -ஜீவா பர வாசி -வேறு விசேஷம் வேண்டாமே
அபாவம் -தனியாக இல்லை
ப்ராக பாவம் –முன்னால் -குடம் இன்மை -அபாவம் -என்பான் –பிரத்யக்ஷத்திலே சேரும்
அத்யந்த பாவம் –அன்யோன்ய பாவம் -குதிரை இடம் மாட்டின் அபாவம் உண்டே -மாட்டை பார்த்ததும் ஆடு இல்லை அறிவோம்
பிரத்வம்ச பாவம் -அபாவம் -அத்யந்த பாவம் -எப்பொழுதுமே இல்லை –
இருப்பதை சொல்வதை விட்டு மண்ணாக இன்மை இல்லை போன்று கல்பித்து சொல்ல வேண்டாமே
மாடு கிரகிக்கும் பொழுதே ஆடு இல்லை அறிவோம் –
த்ரவ்யம் அத்ரவ்யம் இரண்டுமே போதும் –த்ரவ்யம் உபாதானம் -குணத்துக்கு ஆச்ரயமாக இருக்கும் –
த்ரவ்யம் ஷட்-பாவம் -அவஸ்தா விசேஷம் -ஆறு அவதாரங்கள் -பிரகிருதி -காலம் -சுத்த சத்வ -தர்ம பூத ஞானம் -ஜீவ பரமாத்ம
ஜடம் அஜடம்-இரண்டு வகை -தானே பிரகாசிக்கும் அஜடம் -ஜடத்தில் இரண்டு -பிரகிருதி காலம்
அஜடத்தில் – -சுத்த சத்வ -தர்ம பூத ஞானம் -ஜீவ பரமாத்ம -ஆகிய நான்கும் –
அமிஸ்ர சத்வ ரஹிதம் –சுத்த சத்வம் -கலசாமல் -சுத்த சத்வ குணம் இல்லாதது ஜடம் –அதி வியாப்தி ஆகும் –
முக்குணம் இல்லாத ஜீவாத்மா உண்டே
லக்ஷணமாக கொள்ளாமல் ஸ்வரூபகதமாக கொள்ளலாம்
பிரகிருதி -முக்குணம் இருப்பிடம் –அக்ஷரம் அவித்யை மாயை -அவ்யக்தம் -பர்யாயம் –
அழியாதது -பகவத் ஸ்வரூபம் மறைக்கும் திரை போலே மறைக்கும் –
கார்ய உன்முக -அவ்யக்தம் -சங்கல்பத்தால் –தயார் ஆகும் நிலை -ஸ்ருஷ்டி உன் முக அவஸ்தை -அவ்யக்தம்
அப்புறம் வியக்தம் ஆகும் -விதை பருத்து உடைந்து முளை விட்டு மேல் வந்து -பஹுஸ்யாம் -பஹு பவன ஸ்ருஷ்ட்டி –
சமஷ்டி ஸ்ருஷ்ட்டி பண்ணி மூலப் பொருள் -அப்புறம் வியஷ்ட்டி ஸ்ருஷ்ட்டி –
அத்வாராக சத்வாராக என்றும் இவற்றையே சொல்வார்கள் –
தஸ்மான் மஹான் –உத்பத்தியதே –பரிணாமம் -மாறுவது -பரிமாணம் வேற அளவு -என்பதை குறிக்கும்
சாத்விக ராஜஸ தாமச த்ரிவித மஹான் -பிரகிருதி இடம் ஒட்டிக் கொண்டே இருப்பதால்
மஹான் -அஹங்காரம் ஆகும்
வைகாரிக -சாத்வீகம் -11-இந்திரியங்கள் -கர்ம ஞான மனஸ் -சாத்விக அஹங்கார உபாதானமாக கொண்ட த்ரவ்யம் –
ஞான ப்ரசரனம்-ஞானம் வெளிப்பட சாதனம் -கண் -காது மூக்கு -ராசனம் நாக்கு தோல்
மனஸ் -ஸ்ம்ருதி நினைக்க மனம் -தஸ்ய ஹ்ருதய பிரதேச வர்த்தி
பந்த மோக்ஷ காரணம் -முந்துற்ற நெஞ்சே -நல்ல நெஞ்சே -புத்தி -நிச்சய புத்தி /அஹங்காரம் -மநோ வியாபாரம் /சிந்தனை /
பூதாதி -தாமச -10-தன்மாத்திரைகள் -பூதங்கள் -சப்த ஸ்பர்ச
இந்திரியம் தொடர்பு -இவற்றுடன்
சப்தம் காதுக்கு -ஸ்பர்சம் தோலுக்கு –பூதங்களிலும் ஆஸ்ரயம் இவற்றுக்கு –
-24-தத்வங்கள் –பிரகிருதி –
அத்ரவ்யத்தில் தன் மாத்திரைகள் சேர்க்கவேண்டும் -இந்த குழப்பம் மேலே பார்ப்போம்
சப்தம் மட்டும் -காதுக்கு -ஸ்ரவண குஹார வர்த்தி -ஸூ ஷ்மம்
த்வி ஜிஹ்வா -பாம்புக்கு கண்ணுக்குள் கட் செவி -தனியாக காட்டி அருளுகிறார் –
ரூப மாத்திரம் கிரகண சக்தி நயனம் -ஸர்வேஷாம் நயன வர்த்தி -பாம்புக்கும் இதுவே
கந்தம் -கிரகிக்கும் நாசி -மூக்கு நுனியில் இருக்கும்
யானைக்கு -துதிக்கையில்
ரசம் மாத்திரம் -நாக்கு நுனியில் இருக்கும் -சூப்பி சாப்பிட்டு ரசனை போகம் அனுபவிக்க -நேராக தொண்டைக்குள் போனால் தெரியாதே -சக்தி வரும்
ஸ்பர்சம் -தோலுக்கு -ஸர்வ சரீர வர்த்தி அனைவருக்கும் -நகம் கேசம் பல்லில் தொட்டால் தெரியவில்லையே
-பிராண மாந்த்ய தாரதம்யம் -உயிர் ஓட்டம் குறைய இருக்கும் -இவ்விடங்களில் -பிராண சஞ்சாரம் குறைய இருக்கும் இடங்களில்
-அதனால் தொடு உணர்ச்சி அல்பம் இங்கு
விஷய சம்பந்தம் -கொசித் சம்யோகம் -சம்யுக்த ஆச்ரயணம் -என்றுமாம் –
கர்மேந்த்ரியங்கள் -வாக்கு கை கால் பாயு உபஸ்தம் –
உச்சாரணம் முதலான சக்திகள் -வர்ண உச்சாரண கரணம் -வாக்கு –
அஷ்டக -ஹ்ருதயம் கழுத்து நாக்கு நுனி தாலு தந்த உதட்டில் மூக்கு தலையில் –திருவடியை கொண்டாடி பெருமாள் –
ஊமை-மிருகங்கள் அதிருஷ்டம் கர்ம வசம் -கர்ஜிக்கும் மட்டும் -இந்திரியங்கள் இருந்தாலும் -மனம் வேலை செய்து கஜேந்திரன் ஓ மணி வண்ணா கத்தி –
ஜடாயு திருவடி கைங்கர்யம் -அதிருஷ்டம் பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் –

———————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ உ வே வேளுக்குடி ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச மஹா குரு ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

ஸ்ரீ ராமாநுஜாசார்ய மங்களம் -/ சஹஸ்ர நாமா வளி–

March 5, 2017

ஸ்ரீ மங்களம் யதி ராஜாயா அநந்தாயா மஹி தவ் ஜஸே
மோஷார்த்ராயாம் பூத புர்யாம் அவதீர்ணாயா மங்களம் –

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ச ஸைன்யநாதாநாம் திவ்யாயுத கனஸ்ய ச
அம்சத பரி பூர்ணாயா மம நாதாயா மங்களம் —

விஷ்ணு பாரம்ய ரஷாயை துர்மத உன்மூல நாய
உஜ்ஜீவ நாய லோகா நாம் அவதீர்ணாய மங்களம் –

ஸூ ஸீ தல ஸூ தாதார வர்ஷி லோசன பங்கஜ
கூரேச தாசரத்யாயை குருபி ஸ்ரித மங்களம்

சதஸ் சப்தாதி சிஷ்யாட்ய பஞ்சாச்சார்ய அங்கரி சம்ஸ் ரிதா
ஏகா நதி நாம் த்வாத சபி ஸஹஸ்ரைர் வ்ருதா மங்களம்

பரங்குசாதி ஸூ ரிணாம் சரணம் போஜ ரூபிணே
குரு பங்க்தி த்வயீ ஹார தராளா யாஸ்து மங்களம் –

உஜ்ஜீவநாய ஸர்வேஷாம் சரணா கதி தாநத
அவ்யாஹத மஹா வர்த்மன் யதிராஜாய மங்களம்

அநந்தாத்மன் மஹா யோகின் ஸ்ரீ மன் ராமாநுஜாத்மநே
குரூணாம் குரவே துப்யம் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

குரு நிஷ்டாம் தரிசயிதும் யதீந்த்ர பிரவணாத்ம நா
பூயஸ் ஸ்வாம் சே நாவ தீர்ண யதிராஜாய மங்களம்

ஸ்ரீ சைலே யாதவ கிரவ் ஸ்ரீ ரெங்கே கரி பூதரே
விசேஷதோ நித்ய வாச ரசிகா யாஸ்து மங்களம்

விபூதி த்வய நாதாய ஸ்வார்ச்சா விபவ ரூபத
சாந்நித்யம் குர்வதே தஸ்மை யதிராஜாய மங்களம்

அனந்தாய நமோ நித்யம் லஷ்மணாய நமோ நம
பல பத்ராய தே ஸ்வஸ்தி பாஷ்ய காராய மங்களம்

கலி கல்மஷ விச்சேத்ர விஷ்ணு லோக ப்ரதாயிநே
ஜ்ஞானாதி ஷாட் குண்ய முகை கல்யாண குண ராஸிபி

ஸுந்தர்ய லாவண்ய முகை குணைம் விக்ரஹ சம்ஸ்ரித
பாஸ்வதே யதிராஜாய நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

ஆகாரத் ரய சம்பன்னாத் பரபக்த்யாதிபர் யுதான்
ப்ரபந்நான் ஸர்வதா ரக்ஷன் பக்த அநன்யான் விசேஷத

விசேஷதோ அஸ்மத் ரஷாயை க்ருத தீஷ ஜகத் குரோ
யதி ராஜாய தே ஸ்ரீமன் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

ஸ்ரீ மத் ராமானுஜ முநேஸ் சரணம் போருஹ த்வயம்
சரணம் பிரதி பன்னாநாம் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

————————————

ஸ்ரீ ராமானுஜருக்கு -11 திருநாமங்கள் -1-இளைய ஆழ்வார் முதலில்/
ஸ்ரீ பெரும் புதூர் ஆதி கேசவ பெருமாள் சாத்திய திரு நாமம் -2–பூத புரீசர் /
/நம் பெருமாள் -3–உடையவர் /
தேவ பெருமாள் -4–எதி ராஜர்
/திருவேங்கடம் உடையான்–-5-தேசிகேந்த்ரன்
ஐந்து ஆச்சார்யர்கள் ஐந்து நாமங்கள்
சாரதா தேவி-6- ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர்
பெரிய நம்பி -7-ராமானுஜர்–தாஸ நாமம்
திரு கோஷ்ட்டி நம்பி-8- எம்பெருமானார்
பெரிய திருமலை நம்பி -9–கோவில் அண்ணன் /
திரு மாலை ஆண்டான்-10- சட கோபன் பொன் அடி /
ஆழ்வார் திரு அரங்க பெருமாள் அரையர் -11–லஷ்மண முனி
ஆக 11 திரு நாமங்கள் –யதீந்த்ரர் மற்றும் பல–

பிங்கள வருஷம் -சித்திரை -ஸூக்ல
பக்ஷம் -பஞ்சமி -திருவாதிரை -கேசவ சோமயாஜி -பூமி தேவி
கமலா நயன பட்டர் -ஸ்ரீ தேவி -எம்பார் -கோவிந்தர்
யாதவ பிரகாசர் -திருந்தி -கோவிந்த ஜீயர் -யதி தர்ம சமுச்சயம் கிரந்தம் –
யஜ்ஜ மூர்த்தி -அருளாள பெருமாள் எம்பெருமானார் –

——————————–

ஓம் ஸ்ரீ மதே ராமாநுஜாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வாமினே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புஷ்கராஷா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தயாம்புதாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அபார பகவத் பக்த்யே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யதீந்த்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கருணாகராயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹாரீத கேசவாச்சார்ய யஜ்வநஸ் தபஸ் பலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைரவிணீ நாத பார்த்த ஸூத பிரசாத ஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மேஷார்த்ரா சம்பவாயா நம-

ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு தர்சன ஸ்தாபன உத் ஸூகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காந்திம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லீலா மானுஷ விக்ரஹயா நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாதுல ஸ்ரீ சைல பூர்ண க்ருத லஷ்மண நாமவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வேதம்ருத்ஸ்நா சங்க சக்ர புஜ மூலங்கிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விதி வல்லப்த்த ஸுலாதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவ ஸ்ரீ விராஜிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அதீத வேத வேதங்காயா நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வ சாஸ்த்ரார்த்த தத்வவிதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ருஹீத கார்ஹஸ்த்ய விதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஞ்ச யஞ்ஞ பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தர்மஞ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ருதஞ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சஜ் ஜன ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ரோதக்நே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்யுதி மதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தீமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆத்மவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநஸூயகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பரேங்கிதஜ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நீதிஜ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ம்ருதிமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரதிபாநவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மதிமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புத்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாக்மிநே நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மந்த ஸ்மித முகாம் புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சரஸ் சந்த்ர ப்ரதீகாசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூஸீலாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூலபாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூசயா நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயண க்ருபா பாத்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூத புர நாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பக்த மந்தாராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கேசவ ஆனந்த வர்த்தனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்யாத ரூப மஹா தேவீ வரதாம்பு ப்ரதாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரணதார்த்தி விநாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்திமே பரமாச்சார்ய யாமுன அங்குளி மோசகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே தேவராஜ க்ருணா லப்த ஷட்வாக்யார்த்த மஹோததயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேவராஜ அர்ச்சநரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மன் நாதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தரணீ தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்ணார்ய லப்த சன்மந்த்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் ஆராதன தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ சைல பூர்ண கருணா லப்த ராமாயணார்த்தகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோஷ்டீ பூர்ண க்ருபா லப்த மந்த்ர ராஜ ப்ரகாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வர அரங்க அநுகம்பாத்த த்ராவிடாம்நாய பாரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாலாதரார்ய ஸூஜ் ஞாத த்ராவிடம்நாய தத்வதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே தயாத ரங்கிதா பாங்க த்ருஷ்டயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூத ஹிதேரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அபார கருணா சிந்தவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நிஸ்தாரித ஜகத் த்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த ரூபாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த ஸ்ரீ ரிய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த குண பூஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அசேஷ சித் அசித் சேஷி சேஷதைக ரதாத்மவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அகில ஆத்ம குணா வாசாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆகார த்ரய சோபிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆனந்த நிலயாபிக்ய விமான ஸ்ரீ நிவாஸ த்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அயோத்யா நகராதீச ராம சந்த்ர ப்ரிய அநுஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அமந்த ஆனந்த சந்தாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்ச்சிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்ச்சா ஸ்தல ப்ரியா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அச்யுத ஆனந்த கைங்கர்ய நிரதாத்மனே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அச்யுத பிரியா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அ ல்பீ க்ருத விரிஞ்சாதி பத வைஷ்ணவஸே
விதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அகிலாம் நாய சாரார்த்த ஸ்ரீ மத் அஷ்டாக்ஷர ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆ ஸூ ரி ஹாரீதகுல துக்தாம்புநிதி சந்த்ரமஸே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பூத யோகி பதாம் போஜ மது பான மது வரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காசார யோகி பதாப்ஜ ஸூ திருட ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திவ்ய ஸூரி மஹா யோகி பதாப்ஜ த்யான தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பட்ட நாத யோகீந்திர மங்களாசாஸ்த்தி தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஹீ சார புராதீச பக்தி சார முனி ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குலசேகர யோகீந்திர பதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பாண திவ்ய ஸூர்யப்ஜ பாத யுக்ம பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பக்தாங்க்ரி ரேணு ஸூரீந்த்ர பதாப்ஜ நியதாத்மவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸார்ங்காம்ச பரகாலக்ய திவ்ய ஸூரி பதாம் புஜாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே வகுளா லங்க்ருத ஸ்ரீ மத் சடகோப பதாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தசாநாம் திவ்ய ஸூரீநாம் பதாம் போஜ தயா ஸ்ருதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மதுரம் கவிம் ஆஸ்ரித்ய தத் பதாப்ஜ ஏக தாரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாத யோகி பதாம் போஜ சந்தத த்யான தத்பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புண்டரீகாக்ஷ குரு சரணம் போஜ தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ராம மிஸ்ர பதாப்ஜ ஸ்த்ரீத்க்ருத ஹ்ருதம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் யாமுன யோகீந்த்ர பதாப்ஜ உத்தாரகத்வதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பராங்குச தாசாக்ய மஹா பூர்ண பதாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வதா பக்திதோ த்யாத ஸ்ரீ மத் குரு பரம்பரயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கவி நா மதுரேனோ யுக்த சடாராதி ஸ்தவேரதாய நம

விஷ்ணு பாரம்ய ரஷாயை துர்மத உன்மூல நாய
உஜ்ஜீவ நாய லோகா நாம் அவதீர்ணாய மங்களம் –

———————–

ஓம் ஸ்ரீ மதே நித்ய அனுசந்தீயமான ரங்கி ப்ராபோதகீ ஸ்துதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோதா காதா த்ரிம்ஸதாத்ம ஸ்ரீ வ்ரத ஸ்துதித் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஷட் அங்கீ பூத கவிராட் பரகால ஸ்தவ ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மச் ஸ்ரீ முக ஸூக்தாக்ய திராவிட உபநிஷத் ப்ரியாய நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மங்களா சாஸநீ பூத பட்ட நாத ஸ்தவ ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பட்டநாத யோகீந்த்ர திவ்ய ஸ்ரீ ஸூ க்தி மக்நதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோதா தேவீ ஸூக்தி ரஸா ஸ்வாதநைக பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குல சேகர ராஜேந்திர ஸூக்த்யார்த்ரீ க்ருத மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மச் சந்தோ வ்ருத்த நாம பக்தி சார ஸ்தவாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாலாபித பக்தாங்க்ரிரேணு ஸ்தவ ரதாத்மதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆபாத சூட அநு பூதி ஸ்ரீ பாண ஸ்தவ போகவநே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூத யோகி சார யோகி பிராந்தி யோகி பதாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்தாதி ரூப தத் காதா மாதுர்ய ஸ்வாத லோலுபாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்முக அந்தாதி காதா தாத்பர்ய ரஸ சக்ததியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வ்ருத்த காதா கம்பீர ஸ்வாபதேசார்த்த வித்ததியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திருவாசிரிய ஆபிக்ய சடகோபஸ் தவாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ சடாரி மஹாந்தாதி ஸ்தோத்ர அனுபவ தத்பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ராமானுஜ அந்தாதி ரூப ஸ்துத்ய ஆவிஷ் க்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ரங்க அம்ருத நாமார்ய ப்ரகடீ க்ருதி வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கலிஜித் க்ருத வேதாங்க தாத்பர்ய ரஸ வித்ததியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சடாரி சந்த்ருஷ்ட சாம வேதார்த்த விவ்ருதி த்வாராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வ தேச சர்வ கால சர்வ அவஸ்த சர்வ தாஸ்ய யாதாத்மவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பரம வ்யோம நிலய வாஸூதேவ பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஷீராப்தி நாத தாஸ்ய ஏக தத் தன் மூர்த்தி பரிக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விபவ அநுகத அநேக விக்ரஹ உசித மூர்த்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கல்யாண குண பூர்ண அர்ச்சா முக்தி தாஸ்ய ஏக விக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூபாஸ்ரய ஹ்ருதப்ஜஸ்த்த ஸ்ரீ சத்யான பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மந்த்ர ரத்ன அநு சந்தான சந்தத ஸ்புரிதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததர்த்த தத்வ தன் நிஷ்டா நிஸ்சலாத்ம மன அம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்மயமாந முகாம்புஜாய நம –

ஓம் ஸ்ரீ மதே தயமான த்ருத அஞ்சலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்மித பூர்வ அபி பாஷிணே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்வ பாஷிண சாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ம்ருது சத்வ ப்ரிய ஹித பாஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாக்விதாம் வராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த மங்கள குணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தாயார்த்ரீ க்ருத மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வ பூத அநுகம்பாவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவ்விஞ்ஞாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஷமா நிதயே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ லக்ஷண ம்ருணா லாச்ச யஞ்ஞ ஸூத்ர விபூஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் தத் ஸ்தான ஸூ வின்யஸ்த்த ஸ்வேதம்ருத்ஸ் நோர்த்த்வ புண்டரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச ஸ்ரீக கேசவ அதீனமநுசந்தான ஹர்ஷிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பத்மாஷ துளஸீ மாலா பவித்ராதி விபூஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காஷாயாம்பர சம்வீதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கமநீய சிகா க்ருதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ரிதண்ட தாரிணே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஹ்மஞ்ஞாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஹ்ம த்யான பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏகாந்தி நாம் த்வாதஸபிஸ் ஸஹஸ்ரை ரூப சோபிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அனந்தைர் வைஷ்ணவைர் அந்நியர் மஹா பாகைஸ் ஸமாவ்ருதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுஸ் சப்ததி பீடாட்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஞ்சாச்சார்ய பதாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜகத் ரஷா சிந்தனார்த்தாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பக்தாத்ம உஜ்ஜீவநேரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜீவா லோகஸ்ய ரஷித்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ ஜனஸ்ய அபி ரஷித்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வ லோகஹிதேரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விநம்ர விவித பிராணி சங்க ரக்ஷண தீக்ஷிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூவ்ருத்த வித்யா அபிஜத சம்பத்தார்த்த வம்சஜாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ தர்ம க்லாந்ய தர்மாப்யுத்த நாவிஷ்க்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ தேஜோம்ச ஸமுத்பூத ஸ்வாம் சாம்ஸ் யாத்ருத தர்சனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ நிர்ஹேதுக க்ருபா லப்த ஞாத சேதன ஸம்ஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வாம் சாம்ஸ்ய அநந்த ஸூ ர்யாதி ப்ரகடீ வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்யுதிமத் யாத்மஜ ஸ்ரீ மத கோவிந்தார்ய ப்ரியா நுஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ தர்சன சமாகாரயனா பக்த்யாதிமன் ப்ரி யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பர ஞான பல அசேஷ தாஸ்ய ஸ்தாபித சேதநாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நிஜ விஸ்லேஷ பீருத்வ பக்தி பாரம்ய தாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பங்கு முக ஜடாத்தாதி பிரபன்ன உஜ்ஜீவநேரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கூரேச தாசரத்யாதி பரமார்த்த ப்ரதாயகாய நம –

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ சைல பூர்ண தநய குருகேச க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புத்ரீ க்ருத சடாரதயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் பாதாப்ஜ மது வ்ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரபன்ன ஜன கூடஸ்த சடாரி ருண மோசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குருகேச க்ருதாத்மீய சர்வ கைங்கர்ய துஷ்ட தியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பவித்ரீக்ருத கூரேசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாகிநேய த்ரிதண்டாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரணதார்த்தி ஹராச்சார்ய தத்தபிஷைக போஜநயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹஸ்தி நாத க்ருபயா ஜித யஞ்ஞாஹ்வா மூர்த்திகாய நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாத்ரீக்ருத தயாபாலமந் நாத முனி சேவிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே யாமுநேய மஹாக்ரந்த கண்டிதாத்வைத சஞ்சயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பவித்ரீக்ருத பூ பாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே போதாயன மதாநுகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கேஸவ பாதாப்ஜ மகரந்த மது வ்ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மன் நாராயணா அங்கர்யப்ஜ சரணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ந்ருணம் சரணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மாதவ பதாம் போஜ ப்ரேமவிஹ்வல மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கோவிந்த குண உத்கர்ஷ சிந்தனை ஏக பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ விஷ்ணு கல்யாண குண அனுபவ ஏக பிரயோஜநயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மன் மதுரிபுன் யஸ்த ஸ்வாத் மாத்மீய பராய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் த்ரி விக்ரம அங்க்ரி யப்ஜ த்யான நிஸ்ஸல மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாமன கடாக்ஷாத்த ஞான நிர்த்தூத கல்மஷயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ஸ்ரீ தர பதாம் போஜ உபாய உபேயித்வ நிஸ்ஸயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ஹ்ருஷீ கேச பகவத் விஷயீ க்ருத மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பத்ம நாப பாதாப்ஜ திருட பக்த்யா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அசஞ்சலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ தாமோதர பாதாப்ஜ வின்யஸ்த்த ஹ்ருதயாம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச ஸ்ரீ க கேஸவாதீ நாம் த்யான தத் பர மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயணாய அஷ்டாஷரார்த்த தாத்பர்யாசக்த மானஸாய நம

ஸூ ஸீ தல ஸூ தாதார வர்ஷி லோசன பங்கஜ
கூரேச தாசரத்யாயை குருபி ஸ்ரித மங்களம்

————————————

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வப்ன அநு பூத விபவ ஸ்வ ஆச்ரிதாத்வைதி யாதவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புண்ய சங்கீர்த்த நாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புண்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்ணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்ண மநோ ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் வைகுண்ட நாதாப்ஜ பதவின் யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் ஷீராப்தி நாத அங்கரி சந்தக த்யான தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் ரெங்கேச சரண நலின த்யான மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தர்ம வர்ம தனயா பத பத்ம க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கதம்ப புரவாஸ் தவ்ய புருஷோத்தம நிஷ்டிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ் வேதாத்ரி புண்டரீகாக்ஷ பாதாப் ஜன்யஸ்ய மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரேமேலயேச பாதாப்ஜ வின் யஸ்த ஹ்ருதயாம் புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மன் நாம புரா பூப கும்ப ஸ்வாமி ஹ்ருதம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஞ்ஞா புரீ நீல மேக சரணம் புஜா ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஞ்ஞா புரீ ந்ருஸிம்ஹாப்ஜ பாத சேவன தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கிண்டி பூர்ஹர சா பார்த்தி ஹாரி பாதாப்ஜ தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ சங்கம புரா வாச ரஷக மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கபிஸ்தல கஜார்த்திக்ன த்யான தத் பர மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பஷீ பூத நகரீ ஸ்ரீ ராம ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆதனூர் நாத பாதாப்ஜ மங்களாசாஸ்த்தி தத் பராயா நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ நந்தி பூரம் பாயூர் நாதவின்பஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வியத்புரதாதா நுபம ஸ்வாமி ஹ்ருதம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கந்தபுர பந்த்வாக்ய ஸ்வாமி ந்யஸ்த ஹ்ருதயம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரத மக்ன புரீ நாத ந்யஸ்த மானஸ பங்கஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ரூப்ய நகரீ நாத ஸ்ரீ ராம த்யான தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பால வியாக்ர புரா பூர்வ மஹாபதி ஸ்ரீ ச நிர்ப்பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்பலாவதா காவாச ஸவ்ரி பாதாப்ஜ ஷட்பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புஷ்கரேச சரண நளின ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண மஹிஷீ பூர்ஸ்த்த பக்தா ஸூ விபு மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கிருஷ்ண புர நாதாஹ்வ பார்த்த ஸூதா க்ருதாதராய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ நாக பூரதி பதி ஸூந்தர ந்யஸ்த மானசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ஸூகந்தவநாதீச பாத பங்கஜ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ராம புஷ்கரபுர த்ரிவிக்ரம க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பரிரம்மபுரீ நாத பாத பத்ம ஹ்ருதம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த ஸூமணி தாம நாத பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த அம்பரபூர் கட நர்த்தக சம்ஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த புஷ்பேஷூ புங்க தேவ பதாசரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த புருஷோத்தம தேவ பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த வைகுண்டாம் பரபூர் நாத ஸம்ஸரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த ஹே மாக்ய தாம நாத பதாஸ்ரிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த பார்த்தாஹ்வ பூர் நாதாப்ஜ பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த ஸ்ரீ ரத்ன கூட நாத பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த தேவாஹ்ய நாம கிருஷ்ண பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த வேதாஹ்வா புஷ்கரணி யதி பாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த ஸ்ரீ சக்த சம்சதிச பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மூர்த்த சங்க பூர் நாத நவ சந்த்ர க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சித்ர கூட கோவிந்த ராஜ விந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மூஷ்ண பூ வராஹ அப்ஜ சரண த்வய சாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் வநாத்ரி நிலய ஸ்ரீ ஸூ ந்தர புஜ ஆஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மோஹன புராதீச காள மேக பாத ஆஸ்ரிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பாண்ட்ய மதுரா பூர்ஸ்த்த சங்க ஸூந்தர பக்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புல்லாடவீ நாத ஜெகந்நாத பத ஆச்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புல்லாடவீ தர்ப்ப சயன ராம பத ஆஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் கோஷ்டீ புரபதி ஸும்ய நாராயண ஆஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சத்ய கிரி ஈசான சத்ய நாத பத ஆஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே துஷார ஸரஸீ தாத பாதாப்ஜ சமஸ் ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தன்வி நவ்ய புராதீச வடதாமபத ஆஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தன்வி நவ்ய புரீ கோதா ரங்க மன்னாத சமாஸ்ரிதா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஸூந்தரீ ரத்ன சோதரீ பாவ பாவிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தன்வீ நவ்ய புரீ விஷ்ணு பாதாப்ஜ சம்ஸ் ரிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே குருகா ஸ்ரீ நகர்யாதி நாத பாதாப்ஜ ஷட் பாதயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குருகா பூர தீஸான சடஜித் பாத சம்ஸ்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைகுண்ட நாத சோரேச ஸூந்தர்ய ஹ்ருத மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்யாத ஸ்ரீ மத் வரகுண பிரமாத விஜயாசநாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சிஞ்சா குடீ பூமி பால பாதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே துல்ய தன்வி ஸூப க்ஷேத்ர தேவே சன்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹ்ருதி த்யாதார விந்தாக்ஷ திவ்ய மங்கள விக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தென் குளந்தஹ்வய க்ஷேத்ர த்யாதகை தவ நாட் யகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஞ்ஜூ கர்ணே ஜெப புரி த்யாத நிஷிப்த வித்தகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்யாத தக்ஷிண மாபிக்ய மகரீ கர்ண பாசவதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வாநாசல தோதாத்ரவ் த்யாத ஸ்ரீ தேவ நாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீத் குரங்க நகரீ தேவ பஞ்சக பக்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீத் குரங்க நகரீ சிந்து பரிதான பரிக்ரஹாய நம உபதேசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீத் குரங்க நகரீ திஷ்டத் தேவ பாதாப்ஜ பக்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீத் குரங்க நகரீ சைல ஸ்திதி பூர்ண த்ருதாந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீத் குரங்க நகரீ வாமன அந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கேரள அநந்த பத்ம நாப பாதாப்ஜ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வாட்டராபித க்ஷேத்ர சாயி கேசவ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ யேத்ததோர் மத்ய தேவம் பரிசார புரே நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேவித ஸ்ரீ தக்ஷிண மருத் தடதாத பதாம் புஜாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மூலிதாம ஸூ க்ஷேத்ர கட நர்த்தக சாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கேரளீ யவ்யாக்ர புராதீச விந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கேரள அருண சிலா பூர் கோப பத மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோளே நவ்புராதீச நாராயண நிவிஷ்டதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வல்ல வாள் புர சிர ஸ்ரய மானேச மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ சார ப்ருங்க பூர்வாசா பகவன் ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வித்வத்ரே தாஹ்வ பூர் நாத பத பங்கஜ ஷட் பதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கடீ சமாக்யஸ்தா நேச தாதந்யஸ்த மநோம் புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திரு வாரன்விளா பிக்யா சரித்ருத்திம தீஸிகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ஜனார்த்தன ஸூ க்ஷேத்ர நாத வைபவ தோஷிதாயை நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அஹீந்த்ர நகராதீச தேவ நாயக மானஸாய நம –
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் கோப புரா பிக்ய தேஹளீச பத ஆஸ் ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காஞ்சீ ஹஸ்திகிரி வரதாதீந மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கரி சைல அதோபிலஸ்த் தா யோக ஸிம்ஹ பாதாப்ஜதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யதோத்தகாரி நாதாப்ஜ சரண ஆஸ்ரித மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஷ்ட புஜ ஸ்வாமி சரணாம்புஜ ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சிசிரோபாவ ணாதீச பாத பத்ம க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காமாஸிகா நரஹரி பாதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பரமேஸ வ்யோம புரீ நாத பாதாப்ஜ ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாட கேச பாதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸ பங்கஜாய நம

சதஸ் சப்தாதி சிஷ்யாட்ய பஞ்சாச்சார்ய அங்கரி சம்ஸ் ரிதா
ஏகா நதி நாம் த்வாத சபி ஸஹஸ்ரைர் வ்ருதா மங்களம்

————————————-

ஓம் ஸ்ரீ மதே பாதோ நிவாஸேச த்யான தத் பர மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாரித தாமேச சரணம் புஜ ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரதீத கரமாலயேஸ வின்யஸ்த நைஜதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வர்ஷா நபோதிபதி நா ஸூ நிவிஷ்ட ஹ்ருதந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ரிவிக்ரம அங்கர்யப்ஜ சம்ஸ்லிஷ்ட ஹ்ருதயாம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சோரஓதி க்ரஸ்த நிஜமாதச பங்கஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜ்யோத்ஸ் நேந்து கண்ட நாதாங்க்ரி கமலாதீன மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரவாள வர்ணேச பாதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஷி குண்ட பதி நா ஸூ நிவிஷ்ட ஹ்ருதந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தோயாத்ரி நாத பாதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸ பங்கஜாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சாகர மல்லாபூர் ஸ்த்தலேசாய ஹ்ருதந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைவரவணீ நாத பார்த்த ஸூத ஹ்ருதந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைவரவணீ வேத வல்லி மந்நாத சம்ஸ்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைவரவணீ ராம சந்த்ராதி ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைவரவணீ வாஸி கஜேந்திர வரதாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைவரவணீ யோக ஸிம்ஹ பாதாப்ஜ ஷட் பதயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மயூர நகரீ சான கேசவ ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கமலாஸ்தித தாமேச பாத பங்கஜ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லதாஹ்ரத நாதாக்ய வீர ராகவா தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கடி காத்ரா வம்ருத பல ஸ்ரீ நரஸிம்ஹ பாதாப்ஜதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயண வன கல்யாண ஸ்ரீ சமாநசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வியத்புரீசாயி நாத பாதாப்ஜ தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஹோபிலே ஹிரண்யாரி நரஸிம்ஹ பதாஸ்ராயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாண்டு ரெங்க ஹ்ருதஸ் வாந்தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் ஸுந்தர்ய விமோஹிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வாராவதீ நாத கோபால ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ நைமிசாரண்ய ஹரிவி ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புஷ்கர ஸூ க்ஷேத்ர பகவான் ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கங்கா தீரே கண்ட தாம்நி விஷ்ணு விந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புருஷோத்தம தாமாக்ய நாதவி ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பத்ரிகா நாத நர நாராயண அங்க்ரிகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ப்ரீதி பூர்வ ராதீச பாத பங்கஜ ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹரித்வாரி க்ருதாவாச ஜகத்பதி ஹ்ருதந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாயா ஸூ க்ஷேத்ர ரசிக மது ஸூதன தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாரக்ராவ மஹா க்ஷேத்ர ஹரி வின்யஸ்த்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மதுரா நகரீசான வாஸூதேவ பதாப்ஜதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கோஷ பந்து வின்யஸ்ய நிஜ மானஸ பங்கஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோவர்த்தநே கோப வேஷ பால க்ருஷ்ண பதாப்ஜதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிருந்தாவநே நந்த ஸூநு சரணம் போஜ தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காளிய ஹ்ரத கோவிந்த பத பங்கஜ ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அயோத்யா புர தவ் ரேய ராம சந்த்ர பதாப் ஜதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சித்ர கூடே ராகவாங்க்ரி ஜல ஜாத க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரயாக ஸூ க்ஷேத்ர மாதவத்யா ந தத்பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கயா விஷ்ணு பாத பத்ம த்யான க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கங்கா சாகரகே விஷ்ணு சரணம் போஜ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோமந்த பர்வத ஸுரி சரணம் புஜ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பக்த லோசன ஸூ க்ஷேத்ர பகவத் த்யான தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவந்திகா புரீ கிருஷ்ண பத பங்கஜ லோசனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புருஷோத்தம நாதாக்ய ஜெகந்நாத க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கூரமாக்ய மஹா க்ஷேத்ரே கூர்ம நாத ப்ரகாசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சிம்ஹாசல போத்ரீச நார ஸிம்ஹ பதாப்ஜ ஹ்ருதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்ப காரண்ய நிலய ராஜ கோபால மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வீர நாராயண புர ராஜகோபால பக்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்ராவ தீர்ண ஸ்ரீ ரெங்க நாத யோகி பத ஆஸ்ரயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்ராவ தீர்ண தத் பவ்த்ர ஸ்ரீ மத் யாமுன மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா பாஷ்ய மஹா க்ரந்த தத்வ யாதார்த்ய வேதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா பாஷ்யாதி சத் கிரந்த காரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கலி நாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரபன்ன பார்த்த வியாஜேன கீதம் சாஸ்திரம் விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா சாரார்த்த தாத்பர்ய பூமிக்கு நாராயணம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபாய ஸாத்யம் பக்த்யைக கமயம்தம் பரம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதாதி மாத்யாய பார்த்த விஷாதம் ஸூ விம்ருஸ்யவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா த்வதீய சாங்க்யாஹ்வ யோகார்த்த வீசதீகாராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா த்ருதீய கர்மாக்ய யோகார்த்தாந் ஸூ ப்ரபஞ்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா சதுர்த்தே ஞானாக்கிய யோகார்த்தாந் ஸ்பஷ்ட முக்தவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கர்ம சந்யாச யோகார்த்தாந் கீதா பஞ்சம ஈரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா சஷ்டி அத்யாய யோக யோக அப்யாஸ விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதாயாம் சப்த மாத்யாயே விஞ்ஞானார்த்த விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சஹாஷர பர ப்ரஹ்ம யோகார்த்ததாந் அஷ்டமே வாததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்ய யோகார்த்ததாந் நவமே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விபூதி விஸ்தரம் யோகம் தசமே விஸ்திருதம் ப்ருவதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா ஏகாதச ஸூவ்யக்த வைஸ்வரூப்யார்த்த போதாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா அத்யாயே த்வாதசகே பக்தி யோகம் விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா த்ரேயதசே க்ஷேத்ர ஷேத்ரஞ்ஞா நார்த்த விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்தச அத்யாயே குண த்ரய விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஞ்ச தச அத்யாயே புருஷோத்தம யோகவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதாயாம் ஷோடசே தைவ அஸூர சம்பத் விபாகவத நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரத்தா த்ரய விபாகாக்ய யோகம் சப்த தஸே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அத்யாய அஷ்ட தஸே கீதா மோக்ஷ சந்யாச யோக விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா சாரார்த்த சரம ஸ்லோக தத்துவார்த்த போதாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நித்யாக்ய பகவத் யாக க்ரந்தமோதித ரங்க ராஜே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ந்யாஸ கத்யார்த்த விவச ரங்கி தத்த மஹா பலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரெங்க கத்யே ரெங்கேச கல்யாண குண பாவுகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சவிபூதிக வைகுண்ட நாத கத்யார்த்த போதாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கத்ய த்ரய அனுசந்தான வஸ்ய ஸ்ரீ ரெங்க நாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரெங்கேச க்ருபா லப்த விபூதி த்வய நாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆத்ம சம்பந்தி சர்வாத்ம வைத மோக்ஷத ரங்க ராஜே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அத்ரைவ ஸ்ரீ ரெங்கே ஸூகம் ஆஸ்வேதி ரங்கி சோதிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்யாஸ ஸூத்ரார்த்த தத்வஞ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விசிஷ்டாத்வைத பாலகாய நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே போதாயன க்ருத ப்ரஹ்ம ஸூ த்ர வ்ருத்யர்த்த சிந்தகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே வேதார்த்த சங்க்ரஹத் வஸ்த குத்ருஷ்ட்டி முக தர்சநாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேதாந்த தீபாக்ய க்ரந்த பாஸ்த தமஸ்ததாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேதாந்த சாரார்த்த ரஸாஸ் வாதித சேதனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாரீர காபிக்ய மீமாம்ஸா பாஷ்ய காரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அதாதோ ப்ரஹ்ம ஜிஜ்ஞ்ஞா சேத் யாத்ராவஸ்ய கதார்த்ததியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜெகஜ் ஜென்மாதி ஹேத்வர்த்த ஜன்மாத்யதிக்ருத வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாஸ்த்ர பிரமாணம் ப்ரஹ்மேதி சாஸ்த்ர யோநித்ர ஸூ த்ரவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமன்வயாதி கரண தத்வார்த்த விவ்ருதி ஷமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈஷத் யதிக்ருதா வார்த்த ப்ரபஞ்சந விசஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆனந்த மயாதி க்ருதவ் பரோப ந்யஸ்த தோஷ ஹ்ருதே நம

பரங்குசாதி ஸூ ரிணாம் சரணம் போஜ ரூபிணே
குரு பங்க்தி த்வயீ ஹார தராளா யாஸ்து மங்களம் –

—————————–

ஓம் ஸ்ரீ மதே பரமாத்ம அர்த்த அந்தரதிகரணம் ஸ்புடமீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பர ப்ரஹ்ம ஆகாசவாஸ்ய மகாசாதி க்ருதவ் வாததே நம பரமாத்மா ப்ராணவாஸ்ய பிராண அதிகரணே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜ்யோதிர் ஆக்யாதி காரணே பரமாத்மா நமீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இந்திராக்யாதி கரணே பரமாதமே த்யுதீரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச ஏவ வாஸ்ய ஸர்வத்ர ப்ரஸித்யதி க்ருதவ் வததே நம அத்தரபி க்யாதி கரணே பரமாத்மா ந மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்தர்யாம் யாக்யாதி க்ருதவ் பரமாத்மேதி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அத்ருஸ்யத்வாதி குண காதி க்ருதவ் பரமாத்ம விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைச்வா நராதி கரணே பராமாத்மா தமூ சுஷே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்யுப்வாத் யதிக்ருதா வாத்மா பரமாத்மேதி போதாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூமாதி கரணே பூமா பரமாத் த்யுதீரயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அக்ஷராதி க்ருதாவுக்தோஸ் பரமாத்மேதி தத்வதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈஷாதி கர்மாதி க்ருதவ் பரமாத்மேதி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஹராதி க்ருதவ் வாஸ்யே பரமாத்மே தரத்வதியே நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரமிதாதி க்ருதவ் வாஸ்ய பரமாத் மேதி போதாயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேவதாதி க்ருதவ் தேஷாம் ப்ரஹ்ம வித்யாப்தி போத காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மத்வாஹ்வாதி க்ருதவ் வஸ்வாத் யதிகார இதீ ராயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அப ஸூ த்ராதி கரணே நாதிகாரீ ச ஈராயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்த்தாந்தரத்வாதி க்ருதவ் புருஷோத்தம முக்தவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆநுமாநிக பூர்வாயாம் தமேவாதி க்ருதவ் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஹமாத்மிகைவ ப்ரக்ருதிர் நதாந்தரீதி ச சோதயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சம சாதி க்ருதா வஜாம் ப்ரஹமாத்மிகா மேவ வாததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சங்க்யோப சங்க்ரஹா க்யாதி க்ருதவ் தாந்த்ரீ நசேதிவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காரணத்வாதிகரணே சதசத் வாசி தத்வவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜகத் வாசித்வாதி க்ருதவ் தத் கர்த்தாரம் ஹரீம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாக்ய அன்வயாதி கரணே ஹரவ் வாக்ய அன்வயம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரக்ருதி யதிக்ருதவ் ஸவ்ரி ரூபாதானமாபீதி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வ வ்யாக்யாநாதி க்ருதவ் பரமாத்ம பரத்வ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ம்ருத்யபி க்யாதி கரணே ப்ரஹ்மைகம் காரணம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யோக ப்ரத்யுக்த் யதிக்ருதவ் யோகஸ் யத்யாஜ்யதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விலக்ஷணத்வாதி க்ருதவ் ப்ரஹ்ம காரணதாம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே போக்த்ராபத்யாத்யதி க்ருதவ் ப்ரஹ்மா கர்மவசம் ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆரம்பணாதி கரணே ப்ரஹ்ம அந்நியஜ் ஜகத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இதர வ்யபதேசாதி க்ருதவ் பேதாத் தோஷ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உப சம்ஹார பூர்வாயாம் தர்சநாதி க்ருதவ் ஹரிம் அந்யாத பேஷம் ஜகதாரம்பகம் ஷீரவத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ருத்ஸன பிரசக்த்யதி க்ருதவ் ப்ரஹ்மணோ ஹேதுதாம் வததே நம—
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரஸநா நுபபத்யா க்யாதி க்ருதவ் ப்ராஞ்ஞ ஹேது விதே நம —
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஹத் தீர்க்காதி கரணே பரமணாவ ஹேதுதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமுதாயாதி கரணே பவ்த்தாதிநாம் நிராசவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உப லப்தயாக்யாதி க்ருதவ் யோகாசாரம் ப்ரதிஷிபதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வதா அனுபபத்யாக்யாதி க்ருதவ் ஸூன்யவாதக்தே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அசம்பாவாதி கரணே சைகஸ்மின் ஜைன தோஷ ஹ்ருதே நம –
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஸூபத்யாக்யாதி க்ருதவ் அசாமஞ்ஜஸ்யா மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்பத்ய சம்பவாக்யாதி க்ருதவ் பாஞ்சராத்ரகே ஆப்த நாராயணா உக்தத்வாத் பிராமண்யம் வேதவத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வியதாக்யாதி கரணே ஆகாச உத்பத்தி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஜோதி கரணே தோஷ முத்பத்திம் ப்ரஹ்மணே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆத்மாதி கரணே தஸ்ய நித்யத்வாதஜதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜ்ஞாதிக்ருதவ் ஜ்ஞானமாத்மா ஜ்ஞாதைவேதி ச போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கர்த்ராக்யாதி க்ருதக்தஸ்ய கர்த்ருத்வம் ஸ்புட மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பராயத் தத்வாதி க்ருதவ் தத் பராதீன மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அம்சாதி கரணே ஜீவஸ்ய பரமாத்மாம் சதாம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பிராண உத்பத்யாதி க்ருதவ் இந்திரிய உத்பத்தி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சப்த கத்யாக்யாதி க்ருதவ் தோஷாமேகாத சத்வே விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிராண அணு வத்வாதி கரணே இந்த்ரியானாம் அணுத்வ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாயு க்ரியாதி கரணே ப்ராணே அவஸ்தா விசேஷ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரேஷ்ட அணுத்வாதி கரணே ப்ராணே அணுத்வம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சஜ்யோதி ராத்யதிஷ்டா நாதி க்ருதவ் பரமாத்மநி ஜீவாக்ந்யாதே பாரதந்தர்யம் ஸூ விம்ருஸ்ய ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்ஜ்ஞா மூர்த்திக்லுப்த்யபிக்யாதி க்ருதவ் வியஷ்ட்டி ஸ்ருஷ்ட்டி க்ருத ஹிரண்ய கர்ப்ப அந்தராத்மா பரமாத்மேதி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததந்திர பிரதிபத்யதி க்ருதவ் பூத ஸூஷ்மகை ஜீவஸ்ய சம் பரிஷ் வஜ்ய கமனம் ஸ்பஷ்ட மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ருதாத்யயாதி கரணே கர்மா சேஷேண சம்யுதோ ஜீவோ தூமாதிநா ப்ரத்யாவ்ருத்திம் ப்ராப் நோதி சேதி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநிஷ்டாதி கார்யதி க்ருதவ் ப்ராப்ய சந்த்ரகோ வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வா பாவ்யா பத்யதி க்ருதவ் தத்தவ்ல்யா பத்தி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாதி சிராதி கரணே ஷிப்ர நிஷ்க்ரமணம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அன்யாதிஷ்டிதாதி க்ருதவ் தஸ்ய சம்ச்லேஷ மாத்ர விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸந்த்யாதி கரணே ஸ்வாப்நார்த்தாநாம் ஷ்ரஷ்டா ஹரிம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத பாவாதி கரணே ப்ரஹ்மண் ஏவ ஸூ ஷூப்தி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச கர்மா அனுஸ்ம்ருதி சப்தா வித்யாதி க்ருதவ் சது ஸூப்தா ஏவோத் திஷடட நீதி நான்ய இத்யர்த்த தத்வ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே முக்தாதி கரணே மூர்ச்சாம் ம்ருதே ரர்த்தாந்தாரம் ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபய லிங்காதி க்ருதவ் தத்தோஷோ நாந்தாரே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஹி குண்டலாதி க்ருதவ் ஜீவாஸ்யே தோபி ச சரீரத் வாதி யோகேன ஹ்யமசாம்சித்வ முதிரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பராதிகரணே ப்ராப்யம் ப்ராஹ்மண அந்நியன் ந போதயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பலதம் பரமாத்மா நம் பலாதி கரணே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரத்ய யாக்யாதி கரணே சர்வ வேதாந்த பூர்வக வைச்வா நராதி வித்யாயா வித்யைக்யம் சாமுதீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்நிய தாத்வாதி கரணே வித்யாபேத விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வா பேதாதி கரணே வித்யைக்யம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆனந்தாஹ்வாதி காரணே வித்யா ஸூ குண யோகவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கார் யாக்யாநாதி கரணே ததர்த்தம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமா நாஹ்வாதி கரணே ரூபவித்யா குணைக்யவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்பந்தாஹ்வாதி கரணே வித்யைக் யஸ்ய நிராசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்ப்ருத்யதி க்ருதவ் தஸ்யா த்யு வ்யாப்தேசச விமர்சவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புருஷ வித்யாதி க்ருதவ் வித்யாபேத விமர்சகாய நம

உஜ்ஜீவநாய ஸர்வேஷாம் சரணா கதி தாநத
அவ்யாஹத மஹா வர்த்மன் யதிராஜாய மங்களம்

—————————————-

ஓம் ஸ்ரீ மதே வேதாக்யாதி க்ருதவ் மந்த்ரா ந வித்யாங்கமிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹான்ய பிக்யாதி கரணே ச விமர்சார்த்த போதாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாம்பரா யாதி கரணே கர்ம நாசம் விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநியமாதி க்ருதவ் ஸர்வ ப்ரஹ்ம நிஷ்ட கதிம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஷரத் யாக்யாதி க்ருதவ் ஸூ விம்ருஸ் யார்த்த போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்தரத்வாதி கரணே வித்யைகேதி சமர்த்தயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காமாத் யாக்யாதி காரணே வித்யைக்யம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநியமாதி க்ருதாவத்ர தன நிர்த்தாரண பூர்வகே அநியம அநுஷ்டேய மர்த்தம் கோதோஹ நவத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரதாநாதி க்ருதவ் தஹ்ரகுணா வ்ருத்திம் விஸோ தயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லிங்க பூயஸ்த்வாதி க்ருதவ் வித்யோபாஸ்யம் விமர்சயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்வ விகல்பாதி க்ருதவ் அக்ன்யார்த்யர்த்த விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சரீர பூர்வே பாவாதி க்ருதா வாத் மாந்தராத்மவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அங்காவபத்தாதி க்ருதா யுத்கீதம் ஸூ விம்ருச்யதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூமஜ்யாயஸ்த்வாதி க்ருதவ் ஸமஸ்த உபாசனம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சப்தாதி பேதாதி க்ருதவ் தத் பேதாத் பேத மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விகல்பாக்யாதி கரணே வித்யா வைகல்ய மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சயதாஸ்ரய பாவாதி கரணே தத் விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புருஷார்த்தாதி கரணே வேதநாத் புருஷார்த்த விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்துதி மாத்ராதி கரணே ததர்த்தான் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாரிப்லவாதி கரணே ஆக்யாதா நாம் விமர்சகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அக்நீந்தநாதி கரணே வித்யாமேவ ப்ரஸம்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ அபேஷாதி கரணே வித்யாம் சா பேஷகாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமாத்யதி க்ருதவ் தேஷாம் வித்யாங்கத்வம் வி நிர்ணயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ அன்ன பூர்வ அநுமத்யதி க்ருதேரார்த்த போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஹிதத்வாதி கரணேப் யாஸ்ர மாங்கத்வ மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விதுராக் யாதி காரணே தேஷாம் வித்யாதிகார விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் பூதாதி க்ருதள நிஷ்ட அச்யுதா நாம் நாதிகார விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வாம் யபி க்யாதி கரணே ருக் விக்கந்த்ருத்வ மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸஹகார்யந்த்ர வித்யாக்யாதி க்ருத்யர்த்த சோதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநாவிஷ்காராதி க்ருதவ் ததார்த்தாநாம் விசோதகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஐ ஹி காக்யாதி கரணே பலோத்பத்யாதி சோத காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே முக்தி பலாதி கரணே பூர்வ ஸூத்ரார்த்தவத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆவ்ருத்யதிக்ருதா வஸ்யா மஸக்ருத் த்யான முக்தவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆத்மத்வ உபாசன அபிக்யாதிக்ருதம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரதீகாதீ க்ருதவ் ப்ரஹ்ம த்ருஷ்ட்யா அங்க உபாசனம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மத்ய பிக்யாதிகாரணம் சாதித்யாதிம் விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆஸீ நாதி க்ருதவ் குர்யாதாஸீ நோத்யான மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தததிகமாத்தி க்ருதவ் வித்யா மஹாத்ம்யா மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இதராதி க்ருதவ் புண்யாஸ்லேஷ வி நாஸதாம் வக்த்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கார்யாதி கரணே சா நாரப்த்தே அர்த்த தஸ்ய விமர்சகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அக்னி ஹோத்ராத்யதி க்ருதவ் அநுஷ்டேயம் விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேத ரக்ஷ பணாபிக்யாதி க்ருதம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாக் பூர்வாதி க்ருதவ் வாசோ மனஸ் சம்யோக மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மநோதி கரணே ப்ராணே மனஸ் சம்யோக மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அத்யஷாதி க்ருதவ் ஜீவே பிராண ஸம்பத்தி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூதாதி கரணே ஜீவம் ச பூதே தேஜஸீதி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபக்ரமாதி கரணே ஸாஸ்ருதவ் தத் விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பர சம்பத்யதி க்ருதவ் தத் சம்பத்திம் பரே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவி பாகாதி கரணே தத விபாகதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததோகோதி க்ருதவ் நாட்யா மூர்த்தன்ய யோத்கதிம் விதுஷே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ரஸ்ம்யநு சாராதி க்ருதவ் தேநைவ கமனம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நிசாதி கரணே ப்ரஹ்ம ப்ராப்திம் நிச்யபி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஷிணாய நாதி க்ருதவ் ப்ரஹ்மாப்திம் விதுஷோ வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்ச்சிராத் யாக்யாதி க்ருதவ் ப்ரஹ்ம வித் கதி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாய்வபி க்யாதி கரணே ததாப்தி நியமம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வித்யுதாக்யாதி கரணே வருணாதி நிவேச விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆதி வாஹிகாதி க்ருதா வர்சி ராத்யாபி மான விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கார்யாதி கரணே ப்ரஹ்ம ப்ராப்த்யர்த்தஸ்ய விசோதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாவாதி கரணே சம்பத்யாவி பூர்வே பலம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவி பாகேன த்ருஷ்டத்வாதி க்ருதா லவிபாக விதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஹ்மாதி கரணே ஹ்யஸ்ய சாவிர்பாவ பிரகார விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சங்கல்பாதி க்ருதா வஸ்ய சங்கல்பாத் ஸ்ருஷ்ட்டி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அபாவாதி க்ருதா வஸ்ய சரீரம் ஸ் வேச்சயேதி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜகத் வ்யாபாரவர் ஜாதி க்ருதம் சம்யக் ப்ரபஞ்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே போக மாத்ரமநா வ்ருத்தி மஸ்யா மேவ விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாரீரகா பிக்ய மீமாம்ஸா பாஷ்ய யுத்தமே ஆத்யாத்யா யாத்ய பாதேன ப்ரஹ்ம காரண தாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஸ்மிந் த்வதீய பாதேநா ஸ்பஷ்ட ஜீவாதி லிங்க விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஸ்மிம் ஸ்த்ருதீய பாதேநா ஸ்பஷ்ட ஜீவாதி லிங்க விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஸ்மிந் சதுர்த்த பாதேன தச்ச ஸ்பஷ்ட தரம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்விதீயே ப்ரதமே பாதே பரோக்தம் தூஷணம் ஹரதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வதீயேஸ்மிந் த்விதீயேந பர பஷான் பிரதி ஷிபதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஸ்மின் நேவ த்ருதீ யேந ஜகத்கார்ய பிரகாரவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்விதீயேது சதிர்த்தேன ஜீவ உப காரணாதி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ருதீயே பிரதம பாதே ஜீவ தோஷான் விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஸ்மின் நேவ த்விதீ யேந பரமாத்மா குணான் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஸ்மின் நேவ த்ருதீ யேந வித்யா பேதாதி சிந்தகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ருதீயே துர்ய பாதேன கர்ம வித்யாங்க சிந்தகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்த்தே ப்ரதமே வித்யா ஸ்வரூப பல சிந்தகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்த்தே த்வதீ யேந சோத் க்ராந்தே ப்ரக்ரியாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்த்தே த்ருதீ யேந சார்ச்சிராதி கதிம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்த்தே து சதுர்த்தே ந முக்த ஐஸ்வர்ய பிரகார விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏவம் ஷோடச பாதாத்ம சதுரத்யாய தத்வ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ வேதாந்த சித்தாந்த விசிஷ்டாத்வைத பாரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமன்வயாக்யே ப்ரதமே அவிரோதாக்யே த்வதீயகே த்ருதீமே சோபாச நாக்ய பாலாபிக்யே சதுர்த்தகே விம்ருஸ்ய சங்கதிம் வக்த்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரா தத்வவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அத்யாய பூர்வத்விகேந சித் அசித் பரதத்வ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்தரணே த்விகே நாத்ர சோபாசன பலம் வாததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்வர்த்த நாமகாத யாயைஸ் சதுர்ப்பிர் ப்ரஹ்ம காண்ட விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கப்யாஸ ஸ்ருதி வாக்யார்த்த சாரதா சோக நாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஷா தத்த ஹயக்ரீவாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஷ்யகாரய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஹா யஸசே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குத்ருஷ்ட்டி யாதவா பார்த்த வ்ருஷச்சேத குடாரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜீவ ப்ரஹ்ம ஐக்கிய சம்வாத பேத நாதி விசாரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சங்கர அத்வைத சித்தாந்த நிர்மூலன விசஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஸ்கரா பாதிதா பார்த்த தூலோத் தூநத மாருதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஹ்ய ஆகம மஹாரண்ய தாவா நல சிகோபமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேங்கடேச அனுமத ரங்கிதத்த விபூதி மதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேங்கடாசல தீச சங்க சக்ர ப்ரதாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேங்கடேச ஸ்வ ஸூ ராய நம

அநந்தாத்மன் மஹா யோகின் ஸ்ரீ மன் ராமாநுஜாத்மநே
குரூணாம் குரவே துப்யம் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

—————————————————

ஓம் ஸ்ரீ மதே ரமா சக தேசிகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்ருஷாத்ரவ் ஸ்வ மடே ந்யஸ்த சேனாபதி யதீஸ்வராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குஞ்சிகா ஹனுமன் முத்ரா த்வஜ நிர்வாக தாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ அங்க்ரி பத்மாஸ்ரித மஹா ராஜ யாதவ பூஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்ருஷேச கைங்கர்ய ரத தாபிதக்ராம மண்டலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்ஸ்க்ருத த்ராவிடாம் நாயாத்யய நாஜ் ஞப்த வைஷ்ணவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைகாநச ஆகம ப்ரீத வ்ருஷாத்ரீ சோத்சவாதி க்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததாராதக சம்பூர்ண தாபிதக்ராம மண்டலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்ருஷசைல உத்சவ அதீன சடாரிதர வைஷ்ணவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யாமுனே யாதி ரசித புஷ்ப கைங்கர்ய தூர்வஹாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ நிவாஸே ஸ்கந்த காலீ சங்கராதி விவாத ஹ்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சோரஸ்த்த வ்யூஹ லஷ்ம்யா ஸ்வர்ண லஷ்மீ சமர்ப்பகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேஷா சல விஷ ஜ்வாலாக் லிஸ்யதே பத புரீ மவன் கருட வ்யூஹ சம்பத்த ஸ்ரீ மத் பத புரீ ஸ்த்தலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ ப்ரதிஷ்டித கோவிந்த ராஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நிர்த் தூத மாயிகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ சம்பத் சம்ருத்யர்த்தம் கோதாவதரண உத் ஸூ காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பத புரே ஸ்ரீ மத் கோதா ப்ரதிஷ்டாய ஸ்ரீ கராயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேங்கடேச யாத்ராயாம் கோபிகா மோக்ஷ தாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபத்யகா திவ்ய ஸூரி நித்ய கைங்கர்ய தூர்வஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவ ப்ரார்த்தநயா ஆதித்ய காரோஹண உத் ஸூகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே உபோஷ்ய ஸ்ரீ வேங்கடேசம் நத்வா ஸ்ரீ பத பூர்கதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேங்கடேச கல்யாண குண அனுபவ ஹர்ஷவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரத்யா வ்ருத்தவ் ஸூக புரே ஸ்ரியம் பத்மாலயாம் நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புஷ்ப மண்டப விஸ்லேஷா ஸஹாய கரிகிரிம் வ்ரஜதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கடிகாத்ரவ் ஸூதா வல்யா ஸ்ரியா யோக ஹரிம் நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரணதார்த்தி ஹரம் தேவராஜம் கரி கிரவ் நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தியாக மண்டப விஸ்லேஷ அஸஹாய ஸ்ரீ ரெங்க மாவ்ரஜதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே போக மண்டப சம்ஸாயி ரங்கநாதம் ஸ்ரீ ரியா நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேதாந்த த்வய சாரஞ்ஞாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விபூதி த்வய தாயகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரபீத விஷ தீர்த்தாம்ப பிரகடீக்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வரதாசார்ய சத் பக்தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விட்டலேச ப்ர பூஜிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏகாந்தி பரமை காந்தி சேவிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவ ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச விசேஷம் ப்ரஹ்ம வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேஷீ க்ருத ரமா பதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ சாஸ்த்ரார்த்த தத்வஞ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ மந்த்ர மஹோ ததயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ சம்சய விச்சேத்ரே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சாது லோக சிகாமணியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமீஸீ நார்ய சச்சிஷ்ய ஸத்க்ருதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லோக சத் க்ருதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அங்கீ க்ருதாந்த்ர பூர்ணார்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அனந்த பூருஷ சேவிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ அந்தரங்காந்த்ர பூர்ணார்ய சாளக்ராம பிரதிஷ்டிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நியோஜி தாந்த்ர பூர்ணார்ய ஷீர கைங்கர்ய போக்யதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பக்த க்ராம பூரணேசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மூகமுக்தி ப்ரதாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே டாகீ நீ ப்ரஹ்ம ராஷோக் நாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ மோசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புத்த த்வாந்த சஹஸ்ராம்சவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேஷ ரூப பிரதர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சஹஸ்ர பண மாணிக்ய ரஸ்மி ரூஷித விக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விநாசி தாகில மதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு வர்த்தன ரக்ஷகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யதி கிரீசான ஸ்வப்ன போதித தாஸ்ய க்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நகரீக்ருத வேதாத்ரயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயண பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயண ப்ரதிஷ்டாத்ரே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் தீர்த்த விபவாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரபத்தி தர்மை கரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே டில்லீஸ்வர சமர்ச்சிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்பத்குமார ஜனகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்பத் புத்ர விமோசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யதிராஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யாதவாத்ரி ஸர்வ கைங்கர்ய தூர்வஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வி பஞ்சாசத் பரிஜன ப்ரவரஸ்தாபகே ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தன் மநோ ரத பூர்த்தயே தத்ர ஸ் வார்ச்சா ஸம்ஸ்தாபகய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரெங்கே நித்ய வாசதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அகார வாஸ்ய பகவன் நாராயண பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அசேஷ ஜெகதீ சித்யர்த்தம் ஸ்ரியாம் ஸ்ரீ சே க்ருதா தராயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவ்யயே புருஷே ஸாக்ஷிண்ய ஷரே பரமேரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அரவிந்த நிவாஸின்யா ஸ்ரீய ஸ்ரீர் யஸ் ததாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அச்யுத அனந்த கோவிந்த குண அனுபவ தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆகார த்ரய சம்பன்னாநேக பாகவத ஆஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆகார அநுமித அநந்த மஹிமாதி குண உஜ்வலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆர்த்த அபராத ஜனதா சமுத்தார தயார்த்ரதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆச்ரித அபராத வாத்சலயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாந்தி தாந்தி குணோ ததயே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே இந்திரேச அபாங்க வீஷா பாத்ரீக்ருத ப்ருதக் ஜனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இதமித் தந்தவ மாதாதி பூமயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ச பக்தி மதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இந்திராதி வந்த்ய சரணம் போஜாத ஸ்ரீ நிதி பிரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இந்து மண்டல மத்யஸ்த மஹா தேஜோ ஹரி பிரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈஸா நாம் ஜகதோ விஷ்ணு பத்னி மாத்மேஸ்வரீம் ஸ்துவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈங்கார நிலயாம் லஷ்மீம் தத்பதிம் ஹரிம் அன்விதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈஷதே சத் அசத் வ்யக்திர் யஸ்ய தம் ஸ்ரீ பதிம் ஸ்ரீரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈத்ரு சந்த்வித்ய நிர்த்தேச்யம் வபுர் ரஸ்ய தத் ஆச்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உகாராத்யா நுஷ்டுபாத்ம ந்ருஸிம்ஹ மனு ராஜாதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே உத் சீதச் சேதன அஞ்ஞான நிர்மோசன விசஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்கீத ப்ரண வத்யேய ஹயாநந க்ருதா தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்தமம் புருஷம் லஷ்மீ நாராயண மனு வ்ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உகார வாச்யயா லஷ்ம்யா ஸஹ நாராயணம் ஸ்மரதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உன்நாம சடஜித் ப்ரஹ்ம ஸம்ஹிதார்த்த ப்ரகாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்புல்ல பத்ம பத்ராஜம் ரவவ் த்யேய மனுஸ் மரதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உன்னித்ர சிஞ்சா மூலஸ்த்த சடஜித் த்யான தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்பத்ஸ்ய மான விவித துர்மத த்வம்ஸி பாஷ்ய க்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஊகார விலஸத் மந்த்ர சரீராதி பிரபஞ்ச விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ருக்யாத்ய அனுஷ்டுப ஜ்ஜேய ஹயாஸ்ய பகவத் பராய நம

குரு நிஷ்டாம் தரிசயிதும் யதீந்த்ர பிரவணாத்ம நா
பூயஸ் ஸ்வாம் சே நாவ தீர்ண யதிராஜாய மங்களம்

——————————–

ஓம் ஸ்ரீ மதே ருதம் சத்யம் பரம் ப்ரஹ்ம யத்தத் த்யான ஸமாஹிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரூகார விலஸத் வர்ண மாலா தத்வ பிரபஞ்ச விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லுகாரார்த்த அநு சந்தான பல போதன தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லூகார க்ரதி தாம் வர்ண மாலா மாதரா தர்ப்பயதா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏகார விலஸத் வர்ண மாலாம் பகவத் ஏனர் பயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஐ காரத்யாத நிர்த்தூத வாக் தோஷாதி ப்ரபாவ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஐந்தர்யா சாவில சத் பாத பத்ம ஸ்ரீ ரெங்க பாவுகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஐந்தரம் மகம் வ்யபோஹ்யாத்ம ஸாத் காரி ஹரி பாவதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஓங்கார ஸ்மரண உத்தூத பிரதிபந்தக சந்ததயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஓங்கார த்யான ஸூ ஸ்பஷ்ட ஸர்வ மங்கள போதாகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அம் காராக்ய மஹா வர்ண மஹா பாலா விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அ இத்யக்ஷர மாலாந்த்ய ஸ்வரார்த்த விஸதீ கராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கருணா பாங்க ஸந்த்ருஷ்ட சேதன உஜ்ஜீவநே ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கிருமிகண்ட ந்ருபத்வம்ஸிநே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காமக்நே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கலி நாசநாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ருபா மாத்ர ப்ரசன்னார்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காருண்ய அம்ருத சாகராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ககார மாகாச சம்ஜ்ஞம் மாத்ரு கார்ணம் விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காகரோக்தம் வாயு தத்வம் ச விமர்சம் நியோஜயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ககார சம்ஜ்ஞ வஹ்ந்யாக்ய தத்வ யோக விசஷணாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உதாரதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச் சகாரம் மாத்ருகாம் நாதம் ஸூ விம்ருஸ்ய பிரயோக விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஐகார தத்வ விஜ்ஞாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திக்விஜேக்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜகத் குரவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜ்ஐகார தத்வ ந்யாஸாதி ப்ரயோஜன விசாரதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஞகாரம் மாத்ருகா மாலா க்ரதிதம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே டகார சம்ஜ்ஞிதம் தத்வம் உபயோக்த்தம் விசஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ட்டகாரா கயம் மாத்ரு காயம் தத்வம் சம்யக் விமர்சயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே டகார தத்வ விதுஷாம் மாத்ருகாயா மமோக தியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ட்டகார சம்ஜ்ஞ த்வார்த்த வேத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்விவ்ருதி ஷமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ணகார சம்ஜ் ஞிதம் தத்வம் ப்ரயோக்தம் ஸூ விசாரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தகார சம்ஜ்ஞா கந்தாக்ய தத் மாத்ரா விநியோகதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்தகாரம் ரஸ தன்மாத்ரா சம்ஜ்ஞம் சம்யக் விவேசயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தகாரம் ரூப தன்மாத்ரா சம்ஜ்ஞ மர்த்தேன போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த் தகாரம் ஸ்பர்ச தன்மாத்ரா சம்ஜ்ஞிதம் சம் ப்ரபோதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நகாரம் சப்த தன்மாத்ரா சம்ஜ்ஞ மர்த்தேன போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பகாரம் அந்தக்கரணம் போதகம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்பகார சம்ஜ்ஞ அஹங்கார தத்வ தத்வார்த்த வேதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பகார சம்ஜ்ஞகம் புத்தி தத்வம் சம்யக் விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பகார சம்ஜ்ஞாம் ப்ரக்ருதிம் தத்தர்த்தேன ப்ரபஞ்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மகார வாஸ்யம் பஞ்ச விம்சகம் புருஷம் விஞ்ஞாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யகார தத்வ விஞ்ஞாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யஜ்ஜே சார்த்தி விநாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரம் பீஜ தத்வ விஞ்ஞாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் பிரயோக விசஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வர்ண மாலாயாம் க்ரதிதம் சார்த்தம் லகாரம் உத்க்ருணதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வகார க்ரதிதாம் வர்ண மாலா மர்த்தேன போதயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சாகா ரோக்த்தார்த்த சாகல்ய பிரயோகாதி விசாரவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஷகார பீஜ மர்த்தேன ஜாநதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஸ்ய பிரயோக விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸகாரம் வர்ணமாலாயாம் ஸர்வ சித்தி ப்ரதம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹகாரம் மாத்ருகா மாலா க்ரதிதம் ஸூ விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ளகார வர்ணமர்த்தேன ஜாநதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்ர க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஷகாரம் மாத்ரு காந்தஸ்த்தம் ஸர்வாரிஷ்ட ஹரம் ஸ்மரதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அகாராதி ஷகாராந்த அக்ஷரமாலார் ச்சித்தாச்யுதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த அபீஷ்ட பலதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அனந்தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த குண அன்விதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்சார தாப சந்தப்த்த ஜநதாபாக்ய சஞ்சயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ கடாஷித ஸூ த்தாத்ம விஷ்ணு லோக ப்ரதாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அமோகாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லஷ்மண முனயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லஷ்மீ நாதேதி பத்யக்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவ்யாஹத மஹா வரத்மனே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த கைங்கர்ய தீக்ஷிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்ச்சிராதி கதேர் தாத்ரே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அமானவ ஸ்பர்ச காரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அசேஷ சித் அசித் வாஸ்து சேஷி சேஷ ஸ்வரூப த்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குரு குலோத்தம்சாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோதாபீஷ்ட ப்ரபூரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வ்ரத ஸ்துதி யோகீந்த்ர ஸ்ரீ ரெங்க நகராக்ரஜ இதி ஸ்ரீ கோதாயாசாதரம் ஸூப ஹூக்ருத்தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சரண்ய சரணம் போஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ராமானுஜ குரூத்தமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வஜ்ர சங்கு சத்வ ஜாப் ஜாதி ரேகா பாத தலாஞ்சிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பல்லவ அங்குல்யர்த்த சந்த்ர நக பங்க்தி விராஜிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குந்த குல்ப்பாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அப்ஜ தானாப ஜங்கா யுகள சோபிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்யத் வ்ருஷ ககுத்துல்ய ஜானு த்வய மநோ ஹராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லாவண் யாம்பு ப்ரவா ஹோத்த புத்புதாக்ருதி ஜானு காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூண்டா காந்தோரு யுகளாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூக டீதட மஞ்ஜூ ளாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஹா வர்த்த ஸூ கம்பீர நாபீ தேச ஸூ லஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே முஷ்டிமேய ஸூ மத்யாட் யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தநூ தரல சதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விபவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விசால வக்ஷஸே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ருசிர கம்புகண்ட ஸூ சோபிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பந்துர ஸ்கந்த சோ பாட்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கூட ஜத்ரூயு காஞ்சிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்ருத்தாய தாஜா நுபாஹவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரேகாகர தலாங்கிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்விஜ பங்க்தி ஸ்மித ஜ்யோத்ஸ்நாஸ் தர வித்ரும பூஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கல்ப பல்லவ துல்யாப கபோல த்வய சோபிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்நிக்த கேசாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ பிம் போஷ்ட்டாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்ண சந்த்ர நிபா ந நயா நம

ஸ்ரீ சைலே யாதவ கிரவ் ஸ்ரீ ரெங்கே கரி பூதரே
விசேஷதோ நித்ய வாச ரசிகா யாஸ்து மங்களம்

———————-

ஓம் ஸ்ரீ மதே ல சச்சி புக காந்த ஸ்ரீ யே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கர்ண பாச ஸூ லஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விகஸத் பத்ம பத்ராப விசாலாஷாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தயா நிதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கருணா ரஸ சம்பூர்ண சீதலா பாங்க வீக்ஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ நாசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சார்ங்க ருசிர ஸூப் ரூயுக மநோ ஹராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்த்தேந்தவலிக ஸோபாட்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கமநீய சி காஞ்சி தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அதியுத்த மோத்த மாங்கஸ்ரியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ ஸூந்தர ஸூ விக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம விபக் தாங்காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வை தீயீக த்ரி விக்ரமாய
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஸ் புரத் ரஸ்மி வீஸ்மேராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ் நிக்த வர்ணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரதா பவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ லக்ஷண சம்பன்ன திவ்ய மங்கள மூர்த்தி மதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வச் சோர்த்வ புண்ட்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காஷா யத்ரி தண்டாஞ்ஜலி சோபிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூபவீத லசன் மூர்த்தயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நம பிரணவ சோபிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸுந்தர்ய லாவண்ய நிதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஷோப்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யதி புங்கவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வரூப ரூப விபவ குணை ஸ்ரீ ராம சந்நிபாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வேஷூ பூதேஷூ சமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்நிக்த்தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ ஜன ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பரமாத்ம ஸ்வரூபாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு பத்னீ ஸ்வ பாவவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஸ்தகீ பூத சடஜிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாதாக்ய முக மண்டலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நேத்ர யுக்ம சரோஜா ஷாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கபோல த்வய ராகவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வக்ஷஸ் ஸ்தலே யாமு நாக்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கண்டே ஸ்ரீ பூர்ண தேசிகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஹு த்வயே சைல பூர்ணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்தநத்வயே கோஷ்டீ பூர்ணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜடரே வர ரங்கார்யாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ருஷ்டே மாலாதராஹ் வயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காஞ்சீ முனி கடீ பாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோவிந்தார்ய நிதம்பகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பட்ட வேதாந்தி ஜங்காஹ் வாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஊரு யுக்மாஹ்வ மத் குரவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜாநு யுக்மே க்ருஷ்ண பாதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாத பங்கஜே லோகார்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சைல நாத ரேகாஹ் வாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாதுகா வரயோகி ராஜே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேநே சாபித புண்ட் ராட் யாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே கூர நாதேந ஸூத்ரவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாகி நேய த்ரிதண்டாஹ்வாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காஷாயாஹ் வாந்த்ர பூர்ணகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாலாஹ்வ குரு கேசார்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச்சாயா ஸ்ரீ சாப கிங்கராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அங்க பூத அகில குரவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குரு மூர்த்யாத்ம யோகி ராஜே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரங்கேச வேங்கடேசாதி பிரகாஸீ க்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வநாத்ரி நிலய ஸ்ரீ ஸ போதித வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திவ்ய ஸூ ரி சடாராதி யோக ஸந்த்ருஷ்ட வைபவாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே நாத மஹா யோகி யோகஜ் ஞாத ஸ்வ வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யாமுன முனியாத்மா ஜ்ஞான ஸந்த்ருஷ்ட வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஹா பூர்ண குரு பிரகாஸீ க்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோஷ்ட்டீ பூர்ண குரூத் தம்ச விசதீக்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சைல பூர்ண குருராடாவிஷ் க்ருத ஸூ வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாலா தரார்ய விஞ்ஞாத நிஜ வைபவ ஸம்ஹதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வர ரங்கார்ய அநு பூத ஸ்வ கீய குண சந்ததயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜ்ஞாத வைபவ பஞ்சார்ய காரிதாத்மஜ ஸம்ஸரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆந்த்ர பூர்ணார்ய விதித முக்தி தத்வாதி வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஷ்யஸ்ய பட நாத்யாப நாதவ் நியோஜகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே திராவிட வேதாந்த சாங்கா தீத்யாதி சோத காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நித்யம் த்வயார்த்த மனன ஸ்ரத்தாம் விதிவதா திசதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நித்ய வாசம் யாதவாத்ரவ் குடீம் க்ருத்வாபி சோத யதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பகவதாதீநாபி மான ஸ்திதி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாபசாரான் பகவதி குருதேதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாகவதாச்சார்ய தத் தாஸ்ய ருசி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ பாகவதாச்சார்ய அபசாரோ மாஸ்த் விதி ப்ரூவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வாச்சார்யா வத் பாகவதே தாஸ்ய ஸாம்யஞ்ச போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்வாச்சார் யோக்த்த வாக்யேஷூ மஹா விச்வாஸ மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திவா நிஸம் கிங்கரதா மேந்திரி யேஷ் விதி போதயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜாத்வபி சாமான்ய சாஸ்த்ர நிரதிர்மாஸ்த்விதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பகவச் சாஸ்த்ர நையத்யம் சதை வாசதவீதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆச்சார்ய லப்த ஞானஸ்ய சப்தாத்ய ருசிதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வான் சப்தாதி விஷயான் த்யஜேதிதி ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மால்யாதி போக்கிய த்ரவ்யேஷூ ருஸ்யாதிர் மாஸ்த்விதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹரி சங்கீர்த்தனே ப்ரீதிம் ததீ யேஷ்வபி தாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததீய ஆஞ்ஞா அநு வ்ருத்திர்ஹி ஹரே ராப்த்யா இதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ராகாதி ப்ரேரிதோ நஸ்யேத் தாஸ்யத் யாகாதிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவ நாம அனுஷ்டானம் நோபாய இதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபேயத்வேன தத் வித்யாத் இதி சம்யக் ப்ரபோதயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே நாஹ்வா நமேக வஸனாத் ததீயா நாமி தீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ருஷ்ட மாத்ரே வைஷ்ணவேது கார்யோஞ்ஜலிரிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு வைஷ்ணவ சந்நித்யே மாபாத பிரசர இதி வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்வத் குரு க்ருஹா தவ் ஸ மா நித்ரேதி ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குரோ பரம்பராம் த்யாயேன் நித்ராந்த இதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோஷ்ட்யாம் சவ்ரேஸ் ததீயானாம் கீர்த்தனம் ஸ்ரவணம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அபி பூஜ்ய யதா சக்தி தத்ர ஸ்ரவண மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கமனம் மத்ய உத்தாய ஹேது ராகச ஈரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவா கமனம் ஸ்ருத்வா கச்சேதபி முகம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தன் நிர்கமே பக்த்யா கிஞ்சித் தூரா நுகமநம் ப்ருவதே நம

விபூதி த்வய நாதாய ஸ்வார்ச்சா விபவ ரூபத
சாந்நித்யம் குர்வதே தஸ்மை யதிராஜாய மங்களம்

———————————————–

ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வயோர கரணாதா ஸூ மஹா தோஷம் விநிர்திசதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததீய சேஷ வ்ருத்யாதீ நாத்ம யாத்ரோசி தான் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மா தேஹ யாத்ரோ பயிகீ ப்ராக்ருதாதிகதிர் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏதத் த்வய அதிக்ரமணே ஹாநிம் விஸ்தரசோ வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணோர் விமா நாதீன் த்ருஷ்ட்வா கார்யோஞ்சலிரிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ருஷ்ட்வேதர விமாநாநி மாவிஸ்மய இதீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேவதாந்தர சங்கீர்த்தி ஸ்ருத்வ மா விஸ்மயோ வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ப்ருஷ்ட்வா சம்சாரிண பூர்வம் வைஷ்ணவா ஸ்பர்ச நம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு வைஷ்ணவ தன் நாம சங்கீர்த்தன பரான் நரான் த்ருஷ்ட்வா நாவாப்ய சந்தோஷ மாஷேபஹ் யாக ஈரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஹச்சாயா வைஷ்ணவா நாம் நலங்க்யேதி ஸ்புடம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ தேஹச்சாயயா ஸ்பர்ச ஸ்தேஷூ மாஸ்தவித்யு தீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரணமத் வைஷ்ணவே தீனே அநாதரோ மாஸ்தவித்யு தீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தோஷா நுக்திம் தத் குண யுக்தம் நிஸ்ரேய சகரீம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஸ்யதி பிராக்ருதே அபேயம் பாததீர்த்தமிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு பாதோதகம் தத்வன் நியமே நேதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்வத்ர யஞ்ஞா நஹீன பாதாம் ப்வக்ராஹ்ய மீராயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்வ த்ரய ரகஸ்ய த்ரிதய ஞான ஹீ நாம்ப் விதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஞான அனுஷ்டான யுக்தஸ்ய தீர்த்தம் க்ராஹ்ய மிதி ப்ருத்வதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ பிரயத்தனம் சதாசார யுக்த தீர்த்தம் பிபேத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வஸ்மின் பாகவதைஸ் சாம்யபுத்திம் நோகார யேத் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்பிபேத் ப்ராக்ருத ஸ்பர்சே ஸ் நாத்வா பாதாம்ப் விதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஞானாதி குண பூர்ணாந்தான் பரமான் மன்வீ தேதி வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்பி பேத் ப்ராக்ருத ஸ்பர்ஸே ஸ்நாத்வா பாதாம்ப் விதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஞானாதி குண பூர்ணாந்தான் பரமான் மன்வீ தேதி வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குர்யாச்ச தேஷூ விச்வாஸம் விசேஷேநேத் யுதீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைராக்ய ஞான பக்த்யாதி யுக்தேஷூ உத்தேச்யதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஷூ விஸ்வச நீயத்வ புத்திம் சம்யகு தீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு தீர்த்தம் பிராக்ருதா நாம் க்ருஹே நக்ராஹ்ய மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ராக்ருத ஆகார நிவஸத் விஷ்ண்வர்சா சேவ்யதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பதேர் திவ்ய தேஸேஷூ பஸ்யத் ஸூ ப்ராக்ருதேஷ் வபி தீர்த்த பிரசாத கிரஹணம் குர்யாதிதி ஸ்புடம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே யதி ஸ்ரீ வைஷ்ணவைர் தத்த பிரசாதோ விஷ்ணு சந்நிதவ் உபவாசாதி யுக்தோபி ந த்யேஜதிதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஸாதே பாவேந விஷ்ணோர் உச்சிஷ்டத் வதியும் ஹரதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு வைஷ்ணவ சான் நித்யே ஸ்வ குணா கீர்த்தனம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் சான் நித்யே நான்ய ஜன பரி பால்ய இதீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குண அனுபவ கைங்கர்யம் ததீயே வைன மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததக்ருத்வா க்ஷணம் வாபிந கார்யம் கிஞ்சி தீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குரோர் குணா நாம் கதனம் ப்ரத்யாஹாவஸ்யகம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சடார்யாதி ப்ரபந்தானாம் நித்யாதீதம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரபந்தா நாம் குரூணாம் ஸ நித்யாத் யேயத்வ மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஹ அபிமானி பிர் மாஸ்து ஸஹவாஸ இதீரயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸஹ வாசோ விஷ்ணு சிந்ஹைர் வஞ்சகைர் மாஸ்த்விதி ப்ரூவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்வத்தைரேவ விஷயேஷ்வாதுரைரிதி போதாயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பர தூஷண தத் பரைர் ந பாஷே தேதி ஸ வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேவதாந்த்ர பக்தா நாம் சங்க தோஷ நிவ்ருத்தயே ஸ்ரீ வைஷ்ணவைர் மஹா பாகைஸ் சதா சல்லாப போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததீய தூஷண ஜனாக வலோகம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வயைக நிஷ்ட புருஷ சதா சங்கதி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபாயாந்தர நிஷ்டா நாம் நாராணாம் வர்ஜனம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரபத்தி தர்ம நிரத ஸஹ வாசம் சதா வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்வன் மஹா பாகைஸ் தத்வ த்ரய விசார தைரித வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜாதுசித்தார்த்த காம பரைஸ் சங்கதிர் மாஸ்த் விதி ப்ருவதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பகவத் பக்தி நிஷ்டைஸ் சதா சல்லாப மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவேந திரசகார க்ருதே தத் விஸ்ம்ருதிம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மவ்நேந வர்த்தநம் யுக்தம் தாத்ருஸேஷ்விதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சஞ்சாத புத்தே பரமே பதே தத்வ்ருத்தி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவேப்யஸ் சததம் ஹிதம் கார்யமிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜாத்யாத்ய துஷ்ட மன் நாத்ய மஸ் நீயாத் சாதரம் ப்ரூவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தர்மாத பேதம் யத் கர்ம யத்யபி ஸ்யான் மஹா பலம் நதத்ஸே வேத மேதாவீ ந தத்தித மிதீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ தேஹ ப்ரிய போகாம்ஸ்து ஹரயே நார்ப்ப யேத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாஸ்த்ரீய ஸர்வ போகாநா மார்ப்பணம் விஷ்ணவே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநர்ப்பிதம் ஹரே ரத்னம் நாத்யாதிதி ஸ்புடம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே கைங்கர்ய புத்யா கார்யேஷூ சாஸ்திரீயேஷூ விதிக்கு வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புஷ்வ சந்தன தாம்பூல வஸ்திர உதக பலாதிகம் அநர்ப்பிதம் தத்தரயே ந க்ராஹ்ய மிதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாதனாந்தர ஸம்ப்ராப்த மர்த்தகாமாதி ஹேது கம் அயாசித மபி பிராப்தம் ந க்ருஹ்ணீ யாதிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ண் வர்ப்பிதான் நபா நீய புஷ்பாதிஷூ ஸூ கந்திஷூ பிரசாத புத்தி கர்த்த்வயா ந போக்யத்வ மிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மந்த்ர த்ரயார்த்த நிஷ்டஸ்ய மஹா பாகவதஸ்ய ஹி அபசாரான்ருதே நான்யதாத்மா நாசந மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆத்மநோ மோக்ஷ ஹேதுத்வ தன் முகோ லாஸ மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூஜ நாத் விஷ்ணு பக்தா நாம் புமர்த்தோ நேதரோ வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஷூ வித் வேஷதா கிஞ்சின் நாத்ம நாஸே ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ண் வாச்சாயாம் சிலாலோஹா புத்தேர் நாரகிதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நர புத்தேர் குரவ் நாரகித்வம் சம்யக் பிரபஞ்சயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜாதி புத்திம் வைஷ்ணவேஷூ ஹயாத்ம நாச கரீம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ தீர்த்தே சாமான்யாம் புதியோ நாசம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹரா வித்ரைஸ் சாம்யதியோ நாசம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சயா காத்ததீயாநு யாகாதிக்யம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாப சாராதாதியம் ததீயாவ மதவ் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதீர்த்தாதி கதாம் ததீ யாங்க்ரி ஜலே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஷ்வ தந்த்ரித வ்ருத்திர் யாமோஷாயேதி ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏவம் தயாத சிஷ்யேப்யோ மஹார்த்தான் விஸ்த்ருதம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ மோஷே ரங்கி கிங்கரான் ஸ்வஸ்மின் ஷமாம் பிரார்த்தயித்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வார்ச்சா லிங்க ந ஸூ வ்யக்த ஸர்வ சக்த்யாதி வைபவாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே நிஜ பூத புரீன் யஸ்த ஸ்வார்ச்சா ரூப மஹா நிதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைகானச விதி ப்ரதிஷ்டாபித விக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நிஜ வம்சயார்ச்ச நாதுஷ்ட நிஜ மானஸ பங்கஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரெங்கேச கைங்கர்ய ரதயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரெங்க நாத நிதேச க்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நித்யம் அஷ்டோத்ர சத திவ்ய தேசான் ஸ்மரன் நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயணம் சம்பத் ஸூ நும் யது கிரவ் ஸ்மரதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜகத் உஜ்ஜீவன ரதாய ஸ்ரீ மதே ராமாநுஜாய முநயே நம

இதி ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜார்ய குரு சரண சகஸ்ர நாமாவளி ஸமாப்தம்-

அனந்தாய நமோ நித்யம் லஷ்மணாய நமோ நம
பல பத்ராய தே ஸ்வஸ்தி பாஷ்ய காராய மங்களம்

கலி கல்மஷ விச்சேத்ர விஷ்ணு லோக ப்ரதாயிநே
ஜ்ஞானாதி ஷாட் குண்ய முகை கல்யாண குண ராஸிபி

ஸுந்தர்ய லாவண்ய முகை குணைம் விக்ரஹ சம்ஸ்ரித
பாஸ்வதே யதிராஜாய நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

ஆகாரத் ரய சம்பன்னாத் பரபக்த்யாதிபர் யுதான்
ப்ரபந்நான் ஸர்வதா ரக்ஷன் பக்த அநன்யான் விசேஷத

விசேஷதோ அஸ்மத் ரஷாயை க்ருத தீஷ ஜகத் குரோ
யதி ராஜாய தே ஸ்ரீமன் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

ஸ்ரீ மத் ராமானுஜ முநேஸ் சரணம் போருஹ த்வயம்
சரணம் பிரதி பன்னாநாம் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம் –

——————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –