ஸ்ரீ ராமாநுஜாசார்ய மங்களம் -/ சஹஸ்ர நாமா வளி–

ஸ்ரீ மங்களம் யதி ராஜாயா அநந்தாயா மஹி தவ் ஜஸே
மோஷார்த்ராயாம் பூத புர்யாம் அவதீர்ணாயா மங்களம் –

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ச ஸைன்யநாதாநாம் திவ்யாயுத கனஸ்ய ச
அம்சத பரி பூர்ணாயா மம நாதாயா மங்களம் —

விஷ்ணு பாரம்ய ரஷாயை துர்மத உன்மூல நாய
உஜ்ஜீவ நாய லோகா நாம் அவதீர்ணாய மங்களம் –

ஸூ ஸீ தல ஸூ தாதார வர்ஷி லோசன பங்கஜ
கூரேச தாசரத்யாயை குருபி ஸ்ரித மங்களம்

சதஸ் சப்தாதி சிஷ்யாட்ய பஞ்சாச்சார்ய அங்கரி சம்ஸ் ரிதா
ஏகா நதி நாம் த்வாத சபி ஸஹஸ்ரைர் வ்ருதா மங்களம்

பரங்குசாதி ஸூ ரிணாம் சரணம் போஜ ரூபிணே
குரு பங்க்தி த்வயீ ஹார தராளா யாஸ்து மங்களம் –

உஜ்ஜீவநாய ஸர்வேஷாம் சரணா கதி தாநத
அவ்யாஹத மஹா வர்த்மன் யதிராஜாய மங்களம்

அநந்தாத்மன் மஹா யோகின் ஸ்ரீ மன் ராமாநுஜாத்மநே
குரூணாம் குரவே துப்யம் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

குரு நிஷ்டாம் தரிசயிதும் யதீந்த்ர பிரவணாத்ம நா
பூயஸ் ஸ்வாம் சே நாவ தீர்ண யதிராஜாய மங்களம்

ஸ்ரீ சைலே யாதவ கிரவ் ஸ்ரீ ரெங்கே கரி பூதரே
விசேஷதோ நித்ய வாச ரசிகா யாஸ்து மங்களம்

விபூதி த்வய நாதாய ஸ்வார்ச்சா விபவ ரூபத
சாந்நித்யம் குர்வதே தஸ்மை யதிராஜாய மங்களம்

அனந்தாய நமோ நித்யம் லஷ்மணாய நமோ நம
பல பத்ராய தே ஸ்வஸ்தி பாஷ்ய காராய மங்களம்

கலி கல்மஷ விச்சேத்ர விஷ்ணு லோக ப்ரதாயிநே
ஜ்ஞானாதி ஷாட் குண்ய முகை கல்யாண குண ராஸிபி

ஸுந்தர்ய லாவண்ய முகை குணைம் விக்ரஹ சம்ஸ்ரித
பாஸ்வதே யதிராஜாய நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

ஆகாரத் ரய சம்பன்னாத் பரபக்த்யாதிபர் யுதான்
ப்ரபந்நான் ஸர்வதா ரக்ஷன் பக்த அநன்யான் விசேஷத

விசேஷதோ அஸ்மத் ரஷாயை க்ருத தீஷ ஜகத் குரோ
யதி ராஜாய தே ஸ்ரீமன் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

ஸ்ரீ மத் ராமானுஜ முநேஸ் சரணம் போருஹ த்வயம்
சரணம் பிரதி பன்னாநாம் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

————————————

ஸ்ரீ ராமானுஜருக்கு -11 திருநாமங்கள் -1-இளைய ஆழ்வார் முதலில்/
ஸ்ரீ பெரும் புதூர் ஆதி கேசவ பெருமாள் சாத்திய திரு நாமம் -2–பூத புரீசர் /
/நம் பெருமாள் -3–உடையவர் /
தேவ பெருமாள் -4–எதி ராஜர்
/திருவேங்கடம் உடையான்–-5-தேசிகேந்த்ரன்
ஐந்து ஆச்சார்யர்கள் ஐந்து நாமங்கள்
சாரதா தேவி-6- ஸ்ரீ பாஷ்ய காரர்
பெரிய நம்பி -7-ராமானுஜர்–தாஸ நாமம்
திரு கோஷ்ட்டி நம்பி-8- எம்பெருமானார்
பெரிய திருமலை நம்பி -9–கோவில் அண்ணன் /
திரு மாலை ஆண்டான்-10- சட கோபன் பொன் அடி /
ஆழ்வார் திரு அரங்க பெருமாள் அரையர் -11–லஷ்மண முனி
ஆக 11 திரு நாமங்கள் –யதீந்த்ரர் மற்றும் பல–

பிங்கள வருஷம் -சித்திரை -ஸூக்ல
பக்ஷம் -பஞ்சமி -திருவாதிரை -கேசவ சோமயாஜி -பூமி தேவி
கமலா நயன பட்டர் -ஸ்ரீ தேவி -எம்பார் -கோவிந்தர்
யாதவ பிரகாசர் -திருந்தி -கோவிந்த ஜீயர் -யதி தர்ம சமுச்சயம் கிரந்தம் –
யஜ்ஜ மூர்த்தி -அருளாள பெருமாள் எம்பெருமானார் –

——————————–

ஓம் ஸ்ரீ மதே ராமாநுஜாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வாமினே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புஷ்கராஷா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தயாம்புதாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அபார பகவத் பக்த்யே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யதீந்த்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கருணாகராயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹாரீத கேசவாச்சார்ய யஜ்வநஸ் தபஸ் பலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைரவிணீ நாத பார்த்த ஸூத பிரசாத ஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மேஷார்த்ரா சம்பவாயா நம-

ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு தர்சன ஸ்தாபன உத் ஸூகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காந்திம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லீலா மானுஷ விக்ரஹயா நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாதுல ஸ்ரீ சைல பூர்ண க்ருத லஷ்மண நாமவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வேதம்ருத்ஸ்நா சங்க சக்ர புஜ மூலங்கிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விதி வல்லப்த்த ஸுலாதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவ ஸ்ரீ விராஜிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அதீத வேத வேதங்காயா நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வ சாஸ்த்ரார்த்த தத்வவிதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ருஹீத கார்ஹஸ்த்ய விதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஞ்ச யஞ்ஞ பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தர்மஞ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ருதஞ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சஜ் ஜன ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ரோதக்நே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்யுதி மதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தீமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆத்மவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநஸூயகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பரேங்கிதஜ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நீதிஜ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ம்ருதிமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரதிபாநவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மதிமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புத்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாக்மிநே நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மந்த ஸ்மித முகாம் புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சரஸ் சந்த்ர ப்ரதீகாசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூஸீலாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூலபாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூசயா நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயண க்ருபா பாத்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூத புர நாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பக்த மந்தாராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கேசவ ஆனந்த வர்த்தனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்யாத ரூப மஹா தேவீ வரதாம்பு ப்ரதாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரணதார்த்தி விநாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்திமே பரமாச்சார்ய யாமுன அங்குளி மோசகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே தேவராஜ க்ருணா லப்த ஷட்வாக்யார்த்த மஹோததயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேவராஜ அர்ச்சநரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மன் நாதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தரணீ தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்ணார்ய லப்த சன்மந்த்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் ஆராதன தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ சைல பூர்ண கருணா லப்த ராமாயணார்த்தகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோஷ்டீ பூர்ண க்ருபா லப்த மந்த்ர ராஜ ப்ரகாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வர அரங்க அநுகம்பாத்த த்ராவிடாம்நாய பாரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாலாதரார்ய ஸூஜ் ஞாத த்ராவிடம்நாய தத்வதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே தயாத ரங்கிதா பாங்க த்ருஷ்டயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூத ஹிதேரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அபார கருணா சிந்தவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நிஸ்தாரித ஜகத் த்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த ரூபாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த ஸ்ரீ ரிய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த குண பூஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அசேஷ சித் அசித் சேஷி சேஷதைக ரதாத்மவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அகில ஆத்ம குணா வாசாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆகார த்ரய சோபிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆனந்த நிலயாபிக்ய விமான ஸ்ரீ நிவாஸ த்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அயோத்யா நகராதீச ராம சந்த்ர ப்ரிய அநுஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அமந்த ஆனந்த சந்தாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்ச்சிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்ச்சா ஸ்தல ப்ரியா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அச்யுத ஆனந்த கைங்கர்ய நிரதாத்மனே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அச்யுத பிரியா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அ ல்பீ க்ருத விரிஞ்சாதி பத வைஷ்ணவஸே
விதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அகிலாம் நாய சாரார்த்த ஸ்ரீ மத் அஷ்டாக்ஷர ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆ ஸூ ரி ஹாரீதகுல துக்தாம்புநிதி சந்த்ரமஸே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பூத யோகி பதாம் போஜ மது பான மது வரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காசார யோகி பதாப்ஜ ஸூ திருட ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திவ்ய ஸூரி மஹா யோகி பதாப்ஜ த்யான தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பட்ட நாத யோகீந்திர மங்களாசாஸ்த்தி தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஹீ சார புராதீச பக்தி சார முனி ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குலசேகர யோகீந்திர பதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பாண திவ்ய ஸூர்யப்ஜ பாத யுக்ம பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பக்தாங்க்ரி ரேணு ஸூரீந்த்ர பதாப்ஜ நியதாத்மவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸார்ங்காம்ச பரகாலக்ய திவ்ய ஸூரி பதாம் புஜாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே வகுளா லங்க்ருத ஸ்ரீ மத் சடகோப பதாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தசாநாம் திவ்ய ஸூரீநாம் பதாம் போஜ தயா ஸ்ருதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மதுரம் கவிம் ஆஸ்ரித்ய தத் பதாப்ஜ ஏக தாரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாத யோகி பதாம் போஜ சந்தத த்யான தத்பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புண்டரீகாக்ஷ குரு சரணம் போஜ தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ராம மிஸ்ர பதாப்ஜ ஸ்த்ரீத்க்ருத ஹ்ருதம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் யாமுன யோகீந்த்ர பதாப்ஜ உத்தாரகத்வதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பராங்குச தாசாக்ய மஹா பூர்ண பதாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வதா பக்திதோ த்யாத ஸ்ரீ மத் குரு பரம்பரயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கவி நா மதுரேனோ யுக்த சடாராதி ஸ்தவேரதாய நம

விஷ்ணு பாரம்ய ரஷாயை துர்மத உன்மூல நாய
உஜ்ஜீவ நாய லோகா நாம் அவதீர்ணாய மங்களம் –

———————–

ஓம் ஸ்ரீ மதே நித்ய அனுசந்தீயமான ரங்கி ப்ராபோதகீ ஸ்துதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோதா காதா த்ரிம்ஸதாத்ம ஸ்ரீ வ்ரத ஸ்துதித் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஷட் அங்கீ பூத கவிராட் பரகால ஸ்தவ ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மச் ஸ்ரீ முக ஸூக்தாக்ய திராவிட உபநிஷத் ப்ரியாய நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மங்களா சாஸநீ பூத பட்ட நாத ஸ்தவ ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பட்டநாத யோகீந்த்ர திவ்ய ஸ்ரீ ஸூ க்தி மக்நதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோதா தேவீ ஸூக்தி ரஸா ஸ்வாதநைக பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குல சேகர ராஜேந்திர ஸூக்த்யார்த்ரீ க்ருத மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மச் சந்தோ வ்ருத்த நாம பக்தி சார ஸ்தவாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாலாபித பக்தாங்க்ரிரேணு ஸ்தவ ரதாத்மதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆபாத சூட அநு பூதி ஸ்ரீ பாண ஸ்தவ போகவநே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூத யோகி சார யோகி பிராந்தி யோகி பதாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்தாதி ரூப தத் காதா மாதுர்ய ஸ்வாத லோலுபாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்முக அந்தாதி காதா தாத்பர்ய ரஸ சக்ததியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வ்ருத்த காதா கம்பீர ஸ்வாபதேசார்த்த வித்ததியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திருவாசிரிய ஆபிக்ய சடகோபஸ் தவாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ சடாரி மஹாந்தாதி ஸ்தோத்ர அனுபவ தத்பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ராமானுஜ அந்தாதி ரூப ஸ்துத்ய ஆவிஷ் க்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ரங்க அம்ருத நாமார்ய ப்ரகடீ க்ருதி வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கலிஜித் க்ருத வேதாங்க தாத்பர்ய ரஸ வித்ததியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சடாரி சந்த்ருஷ்ட சாம வேதார்த்த விவ்ருதி த்வாராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வ தேச சர்வ கால சர்வ அவஸ்த சர்வ தாஸ்ய யாதாத்மவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பரம வ்யோம நிலய வாஸூதேவ பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஷீராப்தி நாத தாஸ்ய ஏக தத் தன் மூர்த்தி பரிக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விபவ அநுகத அநேக விக்ரஹ உசித மூர்த்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கல்யாண குண பூர்ண அர்ச்சா முக்தி தாஸ்ய ஏக விக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூபாஸ்ரய ஹ்ருதப்ஜஸ்த்த ஸ்ரீ சத்யான பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மந்த்ர ரத்ன அநு சந்தான சந்தத ஸ்புரிதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததர்த்த தத்வ தன் நிஷ்டா நிஸ்சலாத்ம மன அம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்மயமாந முகாம்புஜாய நம –

ஓம் ஸ்ரீ மதே தயமான த்ருத அஞ்சலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்மித பூர்வ அபி பாஷிணே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்வ பாஷிண சாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ம்ருது சத்வ ப்ரிய ஹித பாஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாக்விதாம் வராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த மங்கள குணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தாயார்த்ரீ க்ருத மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வ பூத அநுகம்பாவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவ்விஞ்ஞாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஷமா நிதயே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ லக்ஷண ம்ருணா லாச்ச யஞ்ஞ ஸூத்ர விபூஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் தத் ஸ்தான ஸூ வின்யஸ்த்த ஸ்வேதம்ருத்ஸ் நோர்த்த்வ புண்டரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச ஸ்ரீக கேசவ அதீனமநுசந்தான ஹர்ஷிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பத்மாஷ துளஸீ மாலா பவித்ராதி விபூஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காஷாயாம்பர சம்வீதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கமநீய சிகா க்ருதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ரிதண்ட தாரிணே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஹ்மஞ்ஞாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஹ்ம த்யான பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏகாந்தி நாம் த்வாதஸபிஸ் ஸஹஸ்ரை ரூப சோபிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அனந்தைர் வைஷ்ணவைர் அந்நியர் மஹா பாகைஸ் ஸமாவ்ருதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுஸ் சப்ததி பீடாட்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஞ்சாச்சார்ய பதாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜகத் ரஷா சிந்தனார்த்தாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பக்தாத்ம உஜ்ஜீவநேரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜீவா லோகஸ்ய ரஷித்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ ஜனஸ்ய அபி ரஷித்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வ லோகஹிதேரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விநம்ர விவித பிராணி சங்க ரக்ஷண தீக்ஷிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூவ்ருத்த வித்யா அபிஜத சம்பத்தார்த்த வம்சஜாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ தர்ம க்லாந்ய தர்மாப்யுத்த நாவிஷ்க்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ தேஜோம்ச ஸமுத்பூத ஸ்வாம் சாம்ஸ் யாத்ருத தர்சனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ நிர்ஹேதுக க்ருபா லப்த ஞாத சேதன ஸம்ஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வாம் சாம்ஸ்ய அநந்த ஸூ ர்யாதி ப்ரகடீ வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்யுதிமத் யாத்மஜ ஸ்ரீ மத கோவிந்தார்ய ப்ரியா நுஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ தர்சன சமாகாரயனா பக்த்யாதிமன் ப்ரி யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பர ஞான பல அசேஷ தாஸ்ய ஸ்தாபித சேதநாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நிஜ விஸ்லேஷ பீருத்வ பக்தி பாரம்ய தாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பங்கு முக ஜடாத்தாதி பிரபன்ன உஜ்ஜீவநேரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கூரேச தாசரத்யாதி பரமார்த்த ப்ரதாயகாய நம –

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ சைல பூர்ண தநய குருகேச க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புத்ரீ க்ருத சடாரதயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் பாதாப்ஜ மது வ்ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரபன்ன ஜன கூடஸ்த சடாரி ருண மோசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குருகேச க்ருதாத்மீய சர்வ கைங்கர்ய துஷ்ட தியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பவித்ரீக்ருத கூரேசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாகிநேய த்ரிதண்டாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரணதார்த்தி ஹராச்சார்ய தத்தபிஷைக போஜநயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹஸ்தி நாத க்ருபயா ஜித யஞ்ஞாஹ்வா மூர்த்திகாய நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாத்ரீக்ருத தயாபாலமந் நாத முனி சேவிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே யாமுநேய மஹாக்ரந்த கண்டிதாத்வைத சஞ்சயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பவித்ரீக்ருத பூ பாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே போதாயன மதாநுகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கேஸவ பாதாப்ஜ மகரந்த மது வ்ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மன் நாராயணா அங்கர்யப்ஜ சரணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ந்ருணம் சரணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மாதவ பதாம் போஜ ப்ரேமவிஹ்வல மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கோவிந்த குண உத்கர்ஷ சிந்தனை ஏக பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ விஷ்ணு கல்யாண குண அனுபவ ஏக பிரயோஜநயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மன் மதுரிபுன் யஸ்த ஸ்வாத் மாத்மீய பராய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் த்ரி விக்ரம அங்க்ரி யப்ஜ த்யான நிஸ்ஸல மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாமன கடாக்ஷாத்த ஞான நிர்த்தூத கல்மஷயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ஸ்ரீ தர பதாம் போஜ உபாய உபேயித்வ நிஸ்ஸயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ஹ்ருஷீ கேச பகவத் விஷயீ க்ருத மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பத்ம நாப பாதாப்ஜ திருட பக்த்யா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அசஞ்சலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ தாமோதர பாதாப்ஜ வின்யஸ்த்த ஹ்ருதயாம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச ஸ்ரீ க கேஸவாதீ நாம் த்யான தத் பர மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயணாய அஷ்டாஷரார்த்த தாத்பர்யாசக்த மானஸாய நம

ஸூ ஸீ தல ஸூ தாதார வர்ஷி லோசன பங்கஜ
கூரேச தாசரத்யாயை குருபி ஸ்ரித மங்களம்

————————————

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வப்ன அநு பூத விபவ ஸ்வ ஆச்ரிதாத்வைதி யாதவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புண்ய சங்கீர்த்த நாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புண்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்ணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்ண மநோ ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் வைகுண்ட நாதாப்ஜ பதவின் யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் ஷீராப்தி நாத அங்கரி சந்தக த்யான தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் ரெங்கேச சரண நலின த்யான மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தர்ம வர்ம தனயா பத பத்ம க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கதம்ப புரவாஸ் தவ்ய புருஷோத்தம நிஷ்டிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ் வேதாத்ரி புண்டரீகாக்ஷ பாதாப் ஜன்யஸ்ய மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரேமேலயேச பாதாப்ஜ வின் யஸ்த ஹ்ருதயாம் புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மன் நாம புரா பூப கும்ப ஸ்வாமி ஹ்ருதம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஞ்ஞா புரீ நீல மேக சரணம் புஜா ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஞ்ஞா புரீ ந்ருஸிம்ஹாப்ஜ பாத சேவன தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கிண்டி பூர்ஹர சா பார்த்தி ஹாரி பாதாப்ஜ தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ சங்கம புரா வாச ரஷக மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கபிஸ்தல கஜார்த்திக்ன த்யான தத் பர மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பஷீ பூத நகரீ ஸ்ரீ ராம ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆதனூர் நாத பாதாப்ஜ மங்களாசாஸ்த்தி தத் பராயா நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ நந்தி பூரம் பாயூர் நாதவின்பஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வியத்புரதாதா நுபம ஸ்வாமி ஹ்ருதம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கந்தபுர பந்த்வாக்ய ஸ்வாமி ந்யஸ்த ஹ்ருதயம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரத மக்ன புரீ நாத ந்யஸ்த மானஸ பங்கஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ரூப்ய நகரீ நாத ஸ்ரீ ராம த்யான தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பால வியாக்ர புரா பூர்வ மஹாபதி ஸ்ரீ ச நிர்ப்பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்பலாவதா காவாச ஸவ்ரி பாதாப்ஜ ஷட்பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புஷ்கரேச சரண நளின ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண மஹிஷீ பூர்ஸ்த்த பக்தா ஸூ விபு மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கிருஷ்ண புர நாதாஹ்வ பார்த்த ஸூதா க்ருதாதராய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ நாக பூரதி பதி ஸூந்தர ந்யஸ்த மானசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ஸூகந்தவநாதீச பாத பங்கஜ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ராம புஷ்கரபுர த்ரிவிக்ரம க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பரிரம்மபுரீ நாத பாத பத்ம ஹ்ருதம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த ஸூமணி தாம நாத பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த அம்பரபூர் கட நர்த்தக சம்ஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த புஷ்பேஷூ புங்க தேவ பதாசரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த புருஷோத்தம தேவ பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த வைகுண்டாம் பரபூர் நாத ஸம்ஸரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த ஹே மாக்ய தாம நாத பதாஸ்ரிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த பார்த்தாஹ்வ பூர் நாதாப்ஜ பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த ஸ்ரீ ரத்ன கூட நாத பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த தேவாஹ்ய நாம கிருஷ்ண பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த வேதாஹ்வா புஷ்கரணி யதி பாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாக பூர்ஸ்த்த ஸ்ரீ சக்த சம்சதிச பதாஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மூர்த்த சங்க பூர் நாத நவ சந்த்ர க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சித்ர கூட கோவிந்த ராஜ விந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மூஷ்ண பூ வராஹ அப்ஜ சரண த்வய சாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் வநாத்ரி நிலய ஸ்ரீ ஸூ ந்தர புஜ ஆஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மோஹன புராதீச காள மேக பாத ஆஸ்ரிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ பாண்ட்ய மதுரா பூர்ஸ்த்த சங்க ஸூந்தர பக்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புல்லாடவீ நாத ஜெகந்நாத பத ஆச்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புல்லாடவீ தர்ப்ப சயன ராம பத ஆஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் கோஷ்டீ புரபதி ஸும்ய நாராயண ஆஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சத்ய கிரி ஈசான சத்ய நாத பத ஆஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே துஷார ஸரஸீ தாத பாதாப்ஜ சமஸ் ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தன்வி நவ்ய புராதீச வடதாமபத ஆஸ்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தன்வி நவ்ய புரீ கோதா ரங்க மன்னாத சமாஸ்ரிதா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஸூந்தரீ ரத்ன சோதரீ பாவ பாவிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தன்வீ நவ்ய புரீ விஷ்ணு பாதாப்ஜ சம்ஸ் ரிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே குருகா ஸ்ரீ நகர்யாதி நாத பாதாப்ஜ ஷட் பாதயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குருகா பூர தீஸான சடஜித் பாத சம்ஸ்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைகுண்ட நாத சோரேச ஸூந்தர்ய ஹ்ருத மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்யாத ஸ்ரீ மத் வரகுண பிரமாத விஜயாசநாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சிஞ்சா குடீ பூமி பால பாதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே துல்ய தன்வி ஸூப க்ஷேத்ர தேவே சன்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹ்ருதி த்யாதார விந்தாக்ஷ திவ்ய மங்கள விக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தென் குளந்தஹ்வய க்ஷேத்ர த்யாதகை தவ நாட் யகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஞ்ஜூ கர்ணே ஜெப புரி த்யாத நிஷிப்த வித்தகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்யாத தக்ஷிண மாபிக்ய மகரீ கர்ண பாசவதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வாநாசல தோதாத்ரவ் த்யாத ஸ்ரீ தேவ நாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீத் குரங்க நகரீ தேவ பஞ்சக பக்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீத் குரங்க நகரீ சிந்து பரிதான பரிக்ரஹாய நம உபதேசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீத் குரங்க நகரீ திஷ்டத் தேவ பாதாப்ஜ பக்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீத் குரங்க நகரீ சைல ஸ்திதி பூர்ண த்ருதாந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீத் குரங்க நகரீ வாமன அந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கேரள அநந்த பத்ம நாப பாதாப்ஜ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வாட்டராபித க்ஷேத்ர சாயி கேசவ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ யேத்ததோர் மத்ய தேவம் பரிசார புரே நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேவித ஸ்ரீ தக்ஷிண மருத் தடதாத பதாம் புஜாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மூலிதாம ஸூ க்ஷேத்ர கட நர்த்தக சாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கேரளீ யவ்யாக்ர புராதீச விந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கேரள அருண சிலா பூர் கோப பத மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோளே நவ்புராதீச நாராயண நிவிஷ்டதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வல்ல வாள் புர சிர ஸ்ரய மானேச மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ சார ப்ருங்க பூர்வாசா பகவன் ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வித்வத்ரே தாஹ்வ பூர் நாத பத பங்கஜ ஷட் பதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கடீ சமாக்யஸ்தா நேச தாதந்யஸ்த மநோம் புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திரு வாரன்விளா பிக்யா சரித்ருத்திம தீஸிகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ஜனார்த்தன ஸூ க்ஷேத்ர நாத வைபவ தோஷிதாயை நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அஹீந்த்ர நகராதீச தேவ நாயக மானஸாய நம –
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ மத் கோப புரா பிக்ய தேஹளீச பத ஆஸ் ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காஞ்சீ ஹஸ்திகிரி வரதாதீந மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கரி சைல அதோபிலஸ்த் தா யோக ஸிம்ஹ பாதாப்ஜதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யதோத்தகாரி நாதாப்ஜ சரண ஆஸ்ரித மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஷ்ட புஜ ஸ்வாமி சரணாம்புஜ ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சிசிரோபாவ ணாதீச பாத பத்ம க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காமாஸிகா நரஹரி பாதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பரமேஸ வ்யோம புரீ நாத பாதாப்ஜ ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாட கேச பாதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸ பங்கஜாய நம

சதஸ் சப்தாதி சிஷ்யாட்ய பஞ்சாச்சார்ய அங்கரி சம்ஸ் ரிதா
ஏகா நதி நாம் த்வாத சபி ஸஹஸ்ரைர் வ்ருதா மங்களம்

————————————-

ஓம் ஸ்ரீ மதே பாதோ நிவாஸேச த்யான தத் பர மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாரித தாமேச சரணம் புஜ ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரதீத கரமாலயேஸ வின்யஸ்த நைஜதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வர்ஷா நபோதிபதி நா ஸூ நிவிஷ்ட ஹ்ருதந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ரிவிக்ரம அங்கர்யப்ஜ சம்ஸ்லிஷ்ட ஹ்ருதயாம்புஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சோரஓதி க்ரஸ்த நிஜமாதச பங்கஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜ்யோத்ஸ் நேந்து கண்ட நாதாங்க்ரி கமலாதீன மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரவாள வர்ணேச பாதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஷி குண்ட பதி நா ஸூ நிவிஷ்ட ஹ்ருதந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தோயாத்ரி நாத பாதாப்ஜ ந்யஸ்த மானஸ பங்கஜாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சாகர மல்லாபூர் ஸ்த்தலேசாய ஹ்ருதந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைவரவணீ நாத பார்த்த ஸூத ஹ்ருதந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைவரவணீ வேத வல்லி மந்நாத சம்ஸ்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைவரவணீ ராம சந்த்ராதி ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைவரவணீ வாஸி கஜேந்திர வரதாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கைவரவணீ யோக ஸிம்ஹ பாதாப்ஜ ஷட் பதயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மயூர நகரீ சான கேசவ ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கமலாஸ்தித தாமேச பாத பங்கஜ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லதாஹ்ரத நாதாக்ய வீர ராகவா தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கடி காத்ரா வம்ருத பல ஸ்ரீ நரஸிம்ஹ பாதாப்ஜதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயண வன கல்யாண ஸ்ரீ சமாநசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வியத்புரீசாயி நாத பாதாப்ஜ தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஹோபிலே ஹிரண்யாரி நரஸிம்ஹ பதாஸ்ராயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாண்டு ரெங்க ஹ்ருதஸ் வாந்தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் ஸுந்தர்ய விமோஹிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வாராவதீ நாத கோபால ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ நைமிசாரண்ய ஹரிவி ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புஷ்கர ஸூ க்ஷேத்ர பகவான் ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கங்கா தீரே கண்ட தாம்நி விஷ்ணு விந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புருஷோத்தம தாமாக்ய நாதவி ந்யஸ்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பத்ரிகா நாத நர நாராயண அங்க்ரிகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ப்ரீதி பூர்வ ராதீச பாத பங்கஜ ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹரித்வாரி க்ருதாவாச ஜகத்பதி ஹ்ருதந்தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாயா ஸூ க்ஷேத்ர ரசிக மது ஸூதன தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாரக்ராவ மஹா க்ஷேத்ர ஹரி வின்யஸ்த்த மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மதுரா நகரீசான வாஸூதேவ பதாப்ஜதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ கோஷ பந்து வின்யஸ்ய நிஜ மானஸ பங்கஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோவர்த்தநே கோப வேஷ பால க்ருஷ்ண பதாப்ஜதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிருந்தாவநே நந்த ஸூநு சரணம் போஜ தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காளிய ஹ்ரத கோவிந்த பத பங்கஜ ஷட் பதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அயோத்யா புர தவ் ரேய ராம சந்த்ர பதாப் ஜதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சித்ர கூடே ராகவாங்க்ரி ஜல ஜாத க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரயாக ஸூ க்ஷேத்ர மாதவத்யா ந தத்பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கயா விஷ்ணு பாத பத்ம த்யான க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கங்கா சாகரகே விஷ்ணு சரணம் போஜ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோமந்த பர்வத ஸுரி சரணம் புஜ மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பக்த லோசன ஸூ க்ஷேத்ர பகவத் த்யான தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவந்திகா புரீ கிருஷ்ண பத பங்கஜ லோசனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புருஷோத்தம நாதாக்ய ஜெகந்நாத க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கூரமாக்ய மஹா க்ஷேத்ரே கூர்ம நாத ப்ரகாசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சிம்ஹாசல போத்ரீச நார ஸிம்ஹ பதாப்ஜ ஹ்ருதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்ப காரண்ய நிலய ராஜ கோபால மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வீர நாராயண புர ராஜகோபால பக்திமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்ராவ தீர்ண ஸ்ரீ ரெங்க நாத யோகி பத ஆஸ்ரயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்ராவ தீர்ண தத் பவ்த்ர ஸ்ரீ மத் யாமுன மானஸாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா பாஷ்ய மஹா க்ரந்த தத்வ யாதார்த்ய வேதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா பாஷ்யாதி சத் கிரந்த காரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கலி நாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரபன்ன பார்த்த வியாஜேன கீதம் சாஸ்திரம் விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா சாரார்த்த தாத்பர்ய பூமிக்கு நாராயணம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபாய ஸாத்யம் பக்த்யைக கமயம்தம் பரம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதாதி மாத்யாய பார்த்த விஷாதம் ஸூ விம்ருஸ்யவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா த்வதீய சாங்க்யாஹ்வ யோகார்த்த வீசதீகாராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா த்ருதீய கர்மாக்ய யோகார்த்தாந் ஸூ ப்ரபஞ்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா சதுர்த்தே ஞானாக்கிய யோகார்த்தாந் ஸ்பஷ்ட முக்தவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கர்ம சந்யாச யோகார்த்தாந் கீதா பஞ்சம ஈரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா சஷ்டி அத்யாய யோக யோக அப்யாஸ விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதாயாம் சப்த மாத்யாயே விஞ்ஞானார்த்த விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சஹாஷர பர ப்ரஹ்ம யோகார்த்ததாந் அஷ்டமே வாததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்ய யோகார்த்ததாந் நவமே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விபூதி விஸ்தரம் யோகம் தசமே விஸ்திருதம் ப்ருவதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா ஏகாதச ஸூவ்யக்த வைஸ்வரூப்யார்த்த போதாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா அத்யாயே த்வாதசகே பக்தி யோகம் விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா த்ரேயதசே க்ஷேத்ர ஷேத்ரஞ்ஞா நார்த்த விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்தச அத்யாயே குண த்ரய விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஞ்ச தச அத்யாயே புருஷோத்தம யோகவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதாயாம் ஷோடசே தைவ அஸூர சம்பத் விபாகவத நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரத்தா த்ரய விபாகாக்ய யோகம் சப்த தஸே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அத்யாய அஷ்ட தஸே கீதா மோக்ஷ சந்யாச யோக விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கீதா சாரார்த்த சரம ஸ்லோக தத்துவார்த்த போதாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நித்யாக்ய பகவத் யாக க்ரந்தமோதித ரங்க ராஜே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ந்யாஸ கத்யார்த்த விவச ரங்கி தத்த மஹா பலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரெங்க கத்யே ரெங்கேச கல்யாண குண பாவுகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சவிபூதிக வைகுண்ட நாத கத்யார்த்த போதாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கத்ய த்ரய அனுசந்தான வஸ்ய ஸ்ரீ ரெங்க நாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரெங்கேச க்ருபா லப்த விபூதி த்வய நாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆத்ம சம்பந்தி சர்வாத்ம வைத மோக்ஷத ரங்க ராஜே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அத்ரைவ ஸ்ரீ ரெங்கே ஸூகம் ஆஸ்வேதி ரங்கி சோதிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்யாஸ ஸூத்ரார்த்த தத்வஞ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விசிஷ்டாத்வைத பாலகாய நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே போதாயன க்ருத ப்ரஹ்ம ஸூ த்ர வ்ருத்யர்த்த சிந்தகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே வேதார்த்த சங்க்ரஹத் வஸ்த குத்ருஷ்ட்டி முக தர்சநாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேதாந்த தீபாக்ய க்ரந்த பாஸ்த தமஸ்ததாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேதாந்த சாரார்த்த ரஸாஸ் வாதித சேதனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாரீர காபிக்ய மீமாம்ஸா பாஷ்ய காரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அதாதோ ப்ரஹ்ம ஜிஜ்ஞ்ஞா சேத் யாத்ராவஸ்ய கதார்த்ததியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜெகஜ் ஜென்மாதி ஹேத்வர்த்த ஜன்மாத்யதிக்ருத வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாஸ்த்ர பிரமாணம் ப்ரஹ்மேதி சாஸ்த்ர யோநித்ர ஸூ த்ரவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமன்வயாதி கரண தத்வார்த்த விவ்ருதி ஷமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈஷத் யதிக்ருதா வார்த்த ப்ரபஞ்சந விசஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆனந்த மயாதி க்ருதவ் பரோப ந்யஸ்த தோஷ ஹ்ருதே நம

பரங்குசாதி ஸூ ரிணாம் சரணம் போஜ ரூபிணே
குரு பங்க்தி த்வயீ ஹார தராளா யாஸ்து மங்களம் –

—————————–

ஓம் ஸ்ரீ மதே பரமாத்ம அர்த்த அந்தரதிகரணம் ஸ்புடமீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பர ப்ரஹ்ம ஆகாசவாஸ்ய மகாசாதி க்ருதவ் வாததே நம பரமாத்மா ப்ராணவாஸ்ய பிராண அதிகரணே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜ்யோதிர் ஆக்யாதி காரணே பரமாத்மா நமீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இந்திராக்யாதி கரணே பரமாதமே த்யுதீரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச ஏவ வாஸ்ய ஸர்வத்ர ப்ரஸித்யதி க்ருதவ் வததே நம அத்தரபி க்யாதி கரணே பரமாத்மா ந மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்தர்யாம் யாக்யாதி க்ருதவ் பரமாத்மேதி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அத்ருஸ்யத்வாதி குண காதி க்ருதவ் பரமாத்ம விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைச்வா நராதி கரணே பராமாத்மா தமூ சுஷே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்யுப்வாத் யதிக்ருதா வாத்மா பரமாத்மேதி போதாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூமாதி கரணே பூமா பரமாத் த்யுதீரயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அக்ஷராதி க்ருதாவுக்தோஸ் பரமாத்மேதி தத்வதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈஷாதி கர்மாதி க்ருதவ் பரமாத்மேதி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஹராதி க்ருதவ் வாஸ்யே பரமாத்மே தரத்வதியே நாம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரமிதாதி க்ருதவ் வாஸ்ய பரமாத் மேதி போதாயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேவதாதி க்ருதவ் தேஷாம் ப்ரஹ்ம வித்யாப்தி போத காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மத்வாஹ்வாதி க்ருதவ் வஸ்வாத் யதிகார இதீ ராயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அப ஸூ த்ராதி கரணே நாதிகாரீ ச ஈராயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்த்தாந்தரத்வாதி க்ருதவ் புருஷோத்தம முக்தவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆநுமாநிக பூர்வாயாம் தமேவாதி க்ருதவ் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஹமாத்மிகைவ ப்ரக்ருதிர் நதாந்தரீதி ச சோதயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சம சாதி க்ருதா வஜாம் ப்ரஹமாத்மிகா மேவ வாததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சங்க்யோப சங்க்ரஹா க்யாதி க்ருதவ் தாந்த்ரீ நசேதிவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காரணத்வாதிகரணே சதசத் வாசி தத்வவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜகத் வாசித்வாதி க்ருதவ் தத் கர்த்தாரம் ஹரீம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாக்ய அன்வயாதி கரணே ஹரவ் வாக்ய அன்வயம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரக்ருதி யதிக்ருதவ் ஸவ்ரி ரூபாதானமாபீதி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வ வ்யாக்யாநாதி க்ருதவ் பரமாத்ம பரத்வ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ம்ருத்யபி க்யாதி கரணே ப்ரஹ்மைகம் காரணம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யோக ப்ரத்யுக்த் யதிக்ருதவ் யோகஸ் யத்யாஜ்யதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விலக்ஷணத்வாதி க்ருதவ் ப்ரஹ்ம காரணதாம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே போக்த்ராபத்யாத்யதி க்ருதவ் ப்ரஹ்மா கர்மவசம் ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆரம்பணாதி கரணே ப்ரஹ்ம அந்நியஜ் ஜகத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இதர வ்யபதேசாதி க்ருதவ் பேதாத் தோஷ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உப சம்ஹார பூர்வாயாம் தர்சநாதி க்ருதவ் ஹரிம் அந்யாத பேஷம் ஜகதாரம்பகம் ஷீரவத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ருத்ஸன பிரசக்த்யதி க்ருதவ் ப்ரஹ்மணோ ஹேதுதாம் வததே நம—
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரஸநா நுபபத்யா க்யாதி க்ருதவ் ப்ராஞ்ஞ ஹேது விதே நம —
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஹத் தீர்க்காதி கரணே பரமணாவ ஹேதுதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமுதாயாதி கரணே பவ்த்தாதிநாம் நிராசவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உப லப்தயாக்யாதி க்ருதவ் யோகாசாரம் ப்ரதிஷிபதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வதா அனுபபத்யாக்யாதி க்ருதவ் ஸூன்யவாதக்தே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அசம்பாவாதி கரணே சைகஸ்மின் ஜைன தோஷ ஹ்ருதே நம –
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஸூபத்யாக்யாதி க்ருதவ் அசாமஞ்ஜஸ்யா மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்பத்ய சம்பவாக்யாதி க்ருதவ் பாஞ்சராத்ரகே ஆப்த நாராயணா உக்தத்வாத் பிராமண்யம் வேதவத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வியதாக்யாதி கரணே ஆகாச உத்பத்தி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஜோதி கரணே தோஷ முத்பத்திம் ப்ரஹ்மணே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆத்மாதி கரணே தஸ்ய நித்யத்வாதஜதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜ்ஞாதிக்ருதவ் ஜ்ஞானமாத்மா ஜ்ஞாதைவேதி ச போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கர்த்ராக்யாதி க்ருதக்தஸ்ய கர்த்ருத்வம் ஸ்புட மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பராயத் தத்வாதி க்ருதவ் தத் பராதீன மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அம்சாதி கரணே ஜீவஸ்ய பரமாத்மாம் சதாம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பிராண உத்பத்யாதி க்ருதவ் இந்திரிய உத்பத்தி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சப்த கத்யாக்யாதி க்ருதவ் தோஷாமேகாத சத்வே விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிராண அணு வத்வாதி கரணே இந்த்ரியானாம் அணுத்வ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாயு க்ரியாதி கரணே ப்ராணே அவஸ்தா விசேஷ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரேஷ்ட அணுத்வாதி கரணே ப்ராணே அணுத்வம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சஜ்யோதி ராத்யதிஷ்டா நாதி க்ருதவ் பரமாத்மநி ஜீவாக்ந்யாதே பாரதந்தர்யம் ஸூ விம்ருஸ்ய ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்ஜ்ஞா மூர்த்திக்லுப்த்யபிக்யாதி க்ருதவ் வியஷ்ட்டி ஸ்ருஷ்ட்டி க்ருத ஹிரண்ய கர்ப்ப அந்தராத்மா பரமாத்மேதி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததந்திர பிரதிபத்யதி க்ருதவ் பூத ஸூஷ்மகை ஜீவஸ்ய சம் பரிஷ் வஜ்ய கமனம் ஸ்பஷ்ட மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ருதாத்யயாதி கரணே கர்மா சேஷேண சம்யுதோ ஜீவோ தூமாதிநா ப்ரத்யாவ்ருத்திம் ப்ராப் நோதி சேதி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநிஷ்டாதி கார்யதி க்ருதவ் ப்ராப்ய சந்த்ரகோ வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வா பாவ்யா பத்யதி க்ருதவ் தத்தவ்ல்யா பத்தி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாதி சிராதி கரணே ஷிப்ர நிஷ்க்ரமணம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அன்யாதிஷ்டிதாதி க்ருதவ் தஸ்ய சம்ச்லேஷ மாத்ர விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸந்த்யாதி கரணே ஸ்வாப்நார்த்தாநாம் ஷ்ரஷ்டா ஹரிம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத பாவாதி கரணே ப்ரஹ்மண் ஏவ ஸூ ஷூப்தி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச கர்மா அனுஸ்ம்ருதி சப்தா வித்யாதி க்ருதவ் சது ஸூப்தா ஏவோத் திஷடட நீதி நான்ய இத்யர்த்த தத்வ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே முக்தாதி கரணே மூர்ச்சாம் ம்ருதே ரர்த்தாந்தாரம் ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபய லிங்காதி க்ருதவ் தத்தோஷோ நாந்தாரே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஹி குண்டலாதி க்ருதவ் ஜீவாஸ்யே தோபி ச சரீரத் வாதி யோகேன ஹ்யமசாம்சித்வ முதிரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பராதிகரணே ப்ராப்யம் ப்ராஹ்மண அந்நியன் ந போதயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பலதம் பரமாத்மா நம் பலாதி கரணே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரத்ய யாக்யாதி கரணே சர்வ வேதாந்த பூர்வக வைச்வா நராதி வித்யாயா வித்யைக்யம் சாமுதீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்நிய தாத்வாதி கரணே வித்யாபேத விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வா பேதாதி கரணே வித்யைக்யம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆனந்தாஹ்வாதி காரணே வித்யா ஸூ குண யோகவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கார் யாக்யாநாதி கரணே ததர்த்தம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமா நாஹ்வாதி கரணே ரூபவித்யா குணைக்யவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்பந்தாஹ்வாதி கரணே வித்யைக் யஸ்ய நிராசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்ப்ருத்யதி க்ருதவ் தஸ்யா த்யு வ்யாப்தேசச விமர்சவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புருஷ வித்யாதி க்ருதவ் வித்யாபேத விமர்சகாய நம

உஜ்ஜீவநாய ஸர்வேஷாம் சரணா கதி தாநத
அவ்யாஹத மஹா வர்த்மன் யதிராஜாய மங்களம்

—————————————-

ஓம் ஸ்ரீ மதே வேதாக்யாதி க்ருதவ் மந்த்ரா ந வித்யாங்கமிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹான்ய பிக்யாதி கரணே ச விமர்சார்த்த போதாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாம்பரா யாதி கரணே கர்ம நாசம் விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநியமாதி க்ருதவ் ஸர்வ ப்ரஹ்ம நிஷ்ட கதிம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஷரத் யாக்யாதி க்ருதவ் ஸூ விம்ருஸ் யார்த்த போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்தரத்வாதி கரணே வித்யைகேதி சமர்த்தயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காமாத் யாக்யாதி காரணே வித்யைக்யம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநியமாதி க்ருதாவத்ர தன நிர்த்தாரண பூர்வகே அநியம அநுஷ்டேய மர்த்தம் கோதோஹ நவத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரதாநாதி க்ருதவ் தஹ்ரகுணா வ்ருத்திம் விஸோ தயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லிங்க பூயஸ்த்வாதி க்ருதவ் வித்யோபாஸ்யம் விமர்சயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்வ விகல்பாதி க்ருதவ் அக்ன்யார்த்யர்த்த விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சரீர பூர்வே பாவாதி க்ருதா வாத் மாந்தராத்மவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அங்காவபத்தாதி க்ருதா யுத்கீதம் ஸூ விம்ருச்யதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூமஜ்யாயஸ்த்வாதி க்ருதவ் ஸமஸ்த உபாசனம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சப்தாதி பேதாதி க்ருதவ் தத் பேதாத் பேத மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விகல்பாக்யாதி கரணே வித்யா வைகல்ய மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சயதாஸ்ரய பாவாதி கரணே தத் விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புருஷார்த்தாதி கரணே வேதநாத் புருஷார்த்த விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்துதி மாத்ராதி கரணே ததர்த்தான் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாரிப்லவாதி கரணே ஆக்யாதா நாம் விமர்சகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அக்நீந்தநாதி கரணே வித்யாமேவ ப்ரஸம்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ அபேஷாதி கரணே வித்யாம் சா பேஷகாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமாத்யதி க்ருதவ் தேஷாம் வித்யாங்கத்வம் வி நிர்ணயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ அன்ன பூர்வ அநுமத்யதி க்ருதேரார்த்த போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஹிதத்வாதி கரணேப் யாஸ்ர மாங்கத்வ மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விதுராக் யாதி காரணே தேஷாம் வித்யாதிகார விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் பூதாதி க்ருதள நிஷ்ட அச்யுதா நாம் நாதிகார விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வாம் யபி க்யாதி கரணே ருக் விக்கந்த்ருத்வ மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸஹகார்யந்த்ர வித்யாக்யாதி க்ருத்யர்த்த சோதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநாவிஷ்காராதி க்ருதவ் ததார்த்தாநாம் விசோதகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஐ ஹி காக்யாதி கரணே பலோத்பத்யாதி சோத காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே முக்தி பலாதி கரணே பூர்வ ஸூத்ரார்த்தவத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆவ்ருத்யதிக்ருதா வஸ்யா மஸக்ருத் த்யான முக்தவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆத்மத்வ உபாசன அபிக்யாதிக்ருதம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரதீகாதீ க்ருதவ் ப்ரஹ்ம த்ருஷ்ட்யா அங்க உபாசனம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மத்ய பிக்யாதிகாரணம் சாதித்யாதிம் விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆஸீ நாதி க்ருதவ் குர்யாதாஸீ நோத்யான மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தததிகமாத்தி க்ருதவ் வித்யா மஹாத்ம்யா மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இதராதி க்ருதவ் புண்யாஸ்லேஷ வி நாஸதாம் வக்த்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கார்யாதி கரணே சா நாரப்த்தே அர்த்த தஸ்ய விமர்சகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அக்னி ஹோத்ராத்யதி க்ருதவ் அநுஷ்டேயம் விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேத ரக்ஷ பணாபிக்யாதி க்ருதம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாக் பூர்வாதி க்ருதவ் வாசோ மனஸ் சம்யோக மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மநோதி கரணே ப்ராணே மனஸ் சம்யோக மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அத்யஷாதி க்ருதவ் ஜீவே பிராண ஸம்பத்தி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூதாதி கரணே ஜீவம் ச பூதே தேஜஸீதி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபக்ரமாதி கரணே ஸாஸ்ருதவ் தத் விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பர சம்பத்யதி க்ருதவ் தத் சம்பத்திம் பரே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவி பாகாதி கரணே தத விபாகதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததோகோதி க்ருதவ் நாட்யா மூர்த்தன்ய யோத்கதிம் விதுஷே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ரஸ்ம்யநு சாராதி க்ருதவ் தேநைவ கமனம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நிசாதி கரணே ப்ரஹ்ம ப்ராப்திம் நிச்யபி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஷிணாய நாதி க்ருதவ் ப்ரஹ்மாப்திம் விதுஷோ வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்ச்சிராத் யாக்யாதி க்ருதவ் ப்ரஹ்ம வித் கதி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வாய்வபி க்யாதி கரணே ததாப்தி நியமம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வித்யுதாக்யாதி கரணே வருணாதி நிவேச விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆதி வாஹிகாதி க்ருதா வர்சி ராத்யாபி மான விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கார்யாதி கரணே ப்ரஹ்ம ப்ராப்த்யர்த்தஸ்ய விசோதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாவாதி கரணே சம்பத்யாவி பூர்வே பலம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவி பாகேன த்ருஷ்டத்வாதி க்ருதா லவிபாக விதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஹ்மாதி கரணே ஹ்யஸ்ய சாவிர்பாவ பிரகார விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சங்கல்பாதி க்ருதா வஸ்ய சங்கல்பாத் ஸ்ருஷ்ட்டி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அபாவாதி க்ருதா வஸ்ய சரீரம் ஸ் வேச்சயேதி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜகத் வ்யாபாரவர் ஜாதி க்ருதம் சம்யக் ப்ரபஞ்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே போக மாத்ரமநா வ்ருத்தி மஸ்யா மேவ விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாரீரகா பிக்ய மீமாம்ஸா பாஷ்ய யுத்தமே ஆத்யாத்யா யாத்ய பாதேன ப்ரஹ்ம காரண தாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஸ்மிந் த்வதீய பாதேநா ஸ்பஷ்ட ஜீவாதி லிங்க விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஸ்மிம் ஸ்த்ருதீய பாதேநா ஸ்பஷ்ட ஜீவாதி லிங்க விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஸ்மிந் சதுர்த்த பாதேன தச்ச ஸ்பஷ்ட தரம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்விதீயே ப்ரதமே பாதே பரோக்தம் தூஷணம் ஹரதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வதீயேஸ்மிந் த்விதீயேந பர பஷான் பிரதி ஷிபதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஸ்மின் நேவ த்ருதீ யேந ஜகத்கார்ய பிரகாரவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்விதீயேது சதிர்த்தேன ஜீவ உப காரணாதி விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ருதீயே பிரதம பாதே ஜீவ தோஷான் விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஸ்மின் நேவ த்விதீ யேந பரமாத்மா குணான் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஸ்மின் நேவ த்ருதீ யேந வித்யா பேதாதி சிந்தகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ருதீயே துர்ய பாதேன கர்ம வித்யாங்க சிந்தகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்த்தே ப்ரதமே வித்யா ஸ்வரூப பல சிந்தகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்த்தே த்வதீ யேந சோத் க்ராந்தே ப்ரக்ரியாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்த்தே த்ருதீ யேந சார்ச்சிராதி கதிம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சதுர்த்தே து சதுர்த்தே ந முக்த ஐஸ்வர்ய பிரகார விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏவம் ஷோடச பாதாத்ம சதுரத்யாய தத்வ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ வேதாந்த சித்தாந்த விசிஷ்டாத்வைத பாரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமன்வயாக்யே ப்ரதமே அவிரோதாக்யே த்வதீயகே த்ருதீமே சோபாச நாக்ய பாலாபிக்யே சதுர்த்தகே விம்ருஸ்ய சங்கதிம் வக்த்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரா தத்வவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அத்யாய பூர்வத்விகேந சித் அசித் பரதத்வ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்தரணே த்விகே நாத்ர சோபாசன பலம் வாததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அந்வர்த்த நாமகாத யாயைஸ் சதுர்ப்பிர் ப்ரஹ்ம காண்ட விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கப்யாஸ ஸ்ருதி வாக்யார்த்த சாரதா சோக நாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஷா தத்த ஹயக்ரீவாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஷ்யகாரய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஹா யஸசே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குத்ருஷ்ட்டி யாதவா பார்த்த வ்ருஷச்சேத குடாரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜீவ ப்ரஹ்ம ஐக்கிய சம்வாத பேத நாதி விசாரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சங்கர அத்வைத சித்தாந்த நிர்மூலன விசஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஸ்கரா பாதிதா பார்த்த தூலோத் தூநத மாருதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஹ்ய ஆகம மஹாரண்ய தாவா நல சிகோபமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேங்கடேச அனுமத ரங்கிதத்த விபூதி மதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேங்கடாசல தீச சங்க சக்ர ப்ரதாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேங்கடேச ஸ்வ ஸூ ராய நம

அநந்தாத்மன் மஹா யோகின் ஸ்ரீ மன் ராமாநுஜாத்மநே
குரூணாம் குரவே துப்யம் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

—————————————————

ஓம் ஸ்ரீ மதே ரமா சக தேசிகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்ருஷாத்ரவ் ஸ்வ மடே ந்யஸ்த சேனாபதி யதீஸ்வராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குஞ்சிகா ஹனுமன் முத்ரா த்வஜ நிர்வாக தாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ அங்க்ரி பத்மாஸ்ரித மஹா ராஜ யாதவ பூஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்ருஷேச கைங்கர்ய ரத தாபிதக்ராம மண்டலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்ஸ்க்ருத த்ராவிடாம் நாயாத்யய நாஜ் ஞப்த வைஷ்ணவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைகாநச ஆகம ப்ரீத வ்ருஷாத்ரீ சோத்சவாதி க்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததாராதக சம்பூர்ண தாபிதக்ராம மண்டலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்ருஷசைல உத்சவ அதீன சடாரிதர வைஷ்ணவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யாமுனே யாதி ரசித புஷ்ப கைங்கர்ய தூர்வஹாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ நிவாஸே ஸ்கந்த காலீ சங்கராதி விவாத ஹ்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சோரஸ்த்த வ்யூஹ லஷ்ம்யா ஸ்வர்ண லஷ்மீ சமர்ப்பகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேஷா சல விஷ ஜ்வாலாக் லிஸ்யதே பத புரீ மவன் கருட வ்யூஹ சம்பத்த ஸ்ரீ மத் பத புரீ ஸ்த்தலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ ப்ரதிஷ்டித கோவிந்த ராஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நிர்த் தூத மாயிகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ சம்பத் சம்ருத்யர்த்தம் கோதாவதரண உத் ஸூ காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பத புரே ஸ்ரீ மத் கோதா ப்ரதிஷ்டாய ஸ்ரீ கராயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேங்கடேச யாத்ராயாம் கோபிகா மோக்ஷ தாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபத்யகா திவ்ய ஸூரி நித்ய கைங்கர்ய தூர்வஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவ ப்ரார்த்தநயா ஆதித்ய காரோஹண உத் ஸூகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே உபோஷ்ய ஸ்ரீ வேங்கடேசம் நத்வா ஸ்ரீ பத பூர்கதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேங்கடேச கல்யாண குண அனுபவ ஹர்ஷவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரத்யா வ்ருத்தவ் ஸூக புரே ஸ்ரியம் பத்மாலயாம் நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புஷ்ப மண்டப விஸ்லேஷா ஸஹாய கரிகிரிம் வ்ரஜதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கடிகாத்ரவ் ஸூதா வல்யா ஸ்ரியா யோக ஹரிம் நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரணதார்த்தி ஹரம் தேவராஜம் கரி கிரவ் நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தியாக மண்டப விஸ்லேஷ அஸஹாய ஸ்ரீ ரெங்க மாவ்ரஜதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே போக மண்டப சம்ஸாயி ரங்கநாதம் ஸ்ரீ ரியா நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வேதாந்த த்வய சாரஞ்ஞாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விபூதி த்வய தாயகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரபீத விஷ தீர்த்தாம்ப பிரகடீக்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வரதாசார்ய சத் பக்தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விட்டலேச ப்ர பூஜிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏகாந்தி பரமை காந்தி சேவிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவ ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச விசேஷம் ப்ரஹ்ம வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேஷீ க்ருத ரமா பதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ சாஸ்த்ரார்த்த தத்வஞ்ஞாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ மந்த்ர மஹோ ததயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ சம்சய விச்சேத்ரே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சாது லோக சிகாமணியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமீஸீ நார்ய சச்சிஷ்ய ஸத்க்ருதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லோக சத் க்ருதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அங்கீ க்ருதாந்த்ர பூர்ணார்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அனந்த பூருஷ சேவிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ அந்தரங்காந்த்ர பூர்ணார்ய சாளக்ராம பிரதிஷ்டிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நியோஜி தாந்த்ர பூர்ணார்ய ஷீர கைங்கர்ய போக்யதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பக்த க்ராம பூரணேசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மூகமுக்தி ப்ரதாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே டாகீ நீ ப்ரஹ்ம ராஷோக் நாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ மோசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புத்த த்வாந்த சஹஸ்ராம்சவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேஷ ரூப பிரதர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சஹஸ்ர பண மாணிக்ய ரஸ்மி ரூஷித விக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விநாசி தாகில மதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு வர்த்தன ரக்ஷகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யதி கிரீசான ஸ்வப்ன போதித தாஸ்ய க்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நகரீக்ருத வேதாத்ரயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயண பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயண ப்ரதிஷ்டாத்ரே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் தீர்த்த விபவாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரபத்தி தர்மை கரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே டில்லீஸ்வர சமர்ச்சிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்பத்குமார ஜனகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்பத் புத்ர விமோசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யதிராஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யாதவாத்ரி ஸர்வ கைங்கர்ய தூர்வஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வி பஞ்சாசத் பரிஜன ப்ரவரஸ்தாபகே ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தன் மநோ ரத பூர்த்தயே தத்ர ஸ் வார்ச்சா ஸம்ஸ்தாபகய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரெங்கே நித்ய வாசதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அகார வாஸ்ய பகவன் நாராயண பராயணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அசேஷ ஜெகதீ சித்யர்த்தம் ஸ்ரியாம் ஸ்ரீ சே க்ருதா தராயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவ்யயே புருஷே ஸாக்ஷிண்ய ஷரே பரமேரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அரவிந்த நிவாஸின்யா ஸ்ரீய ஸ்ரீர் யஸ் ததாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அச்யுத அனந்த கோவிந்த குண அனுபவ தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆகார த்ரய சம்பன்னாநேக பாகவத ஆஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆகார அநுமித அநந்த மஹிமாதி குண உஜ்வலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆர்த்த அபராத ஜனதா சமுத்தார தயார்த்ரதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆச்ரித அபராத வாத்சலயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாந்தி தாந்தி குணோ ததயே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே இந்திரேச அபாங்க வீஷா பாத்ரீக்ருத ப்ருதக் ஜனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இதமித் தந்தவ மாதாதி பூமயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ ச பக்தி மதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இந்திராதி வந்த்ய சரணம் போஜாத ஸ்ரீ நிதி பிரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே இந்து மண்டல மத்யஸ்த மஹா தேஜோ ஹரி பிரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈஸா நாம் ஜகதோ விஷ்ணு பத்னி மாத்மேஸ்வரீம் ஸ்துவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈங்கார நிலயாம் லஷ்மீம் தத்பதிம் ஹரிம் அன்விதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈஷதே சத் அசத் வ்யக்திர் யஸ்ய தம் ஸ்ரீ பதிம் ஸ்ரீரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஈத்ரு சந்த்வித்ய நிர்த்தேச்யம் வபுர் ரஸ்ய தத் ஆச்ரிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உகாராத்யா நுஷ்டுபாத்ம ந்ருஸிம்ஹ மனு ராஜாதியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே உத் சீதச் சேதன அஞ்ஞான நிர்மோசன விசஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்கீத ப்ரண வத்யேய ஹயாநந க்ருதா தராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்தமம் புருஷம் லஷ்மீ நாராயண மனு வ்ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உகார வாச்யயா லஷ்ம்யா ஸஹ நாராயணம் ஸ்மரதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உன்நாம சடஜித் ப்ரஹ்ம ஸம்ஹிதார்த்த ப்ரகாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்புல்ல பத்ம பத்ராஜம் ரவவ் த்யேய மனுஸ் மரதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உன்னித்ர சிஞ்சா மூலஸ்த்த சடஜித் த்யான தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்பத்ஸ்ய மான விவித துர்மத த்வம்ஸி பாஷ்ய க்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஊகார விலஸத் மந்த்ர சரீராதி பிரபஞ்ச விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ருக்யாத்ய அனுஷ்டுப ஜ்ஜேய ஹயாஸ்ய பகவத் பராய நம

குரு நிஷ்டாம் தரிசயிதும் யதீந்த்ர பிரவணாத்ம நா
பூயஸ் ஸ்வாம் சே நாவ தீர்ண யதிராஜாய மங்களம்

——————————–

ஓம் ஸ்ரீ மதே ருதம் சத்யம் பரம் ப்ரஹ்ம யத்தத் த்யான ஸமாஹிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரூகார விலஸத் வர்ண மாலா தத்வ பிரபஞ்ச விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லுகாரார்த்த அநு சந்தான பல போதன தத் பராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லூகார க்ரதி தாம் வர்ண மாலா மாதரா தர்ப்பயதா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏகார விலஸத் வர்ண மாலாம் பகவத் ஏனர் பயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஐ காரத்யாத நிர்த்தூத வாக் தோஷாதி ப்ரபாவ விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஐந்தர்யா சாவில சத் பாத பத்ம ஸ்ரீ ரெங்க பாவுகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஐந்தரம் மகம் வ்யபோஹ்யாத்ம ஸாத் காரி ஹரி பாவதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஓங்கார ஸ்மரண உத்தூத பிரதிபந்தக சந்ததயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஓங்கார த்யான ஸூ ஸ்பஷ்ட ஸர்வ மங்கள போதாகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அம் காராக்ய மஹா வர்ண மஹா பாலா விமர்சகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அ இத்யக்ஷர மாலாந்த்ய ஸ்வரார்த்த விஸதீ கராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கருணா பாங்க ஸந்த்ருஷ்ட சேதன உஜ்ஜீவநே ரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கிருமிகண்ட ந்ருபத்வம்ஸிநே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காமக்நே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கலி நாசநாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே க்ருபா மாத்ர ப்ரசன்னார்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காருண்ய அம்ருத சாகராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ககார மாகாச சம்ஜ்ஞம் மாத்ரு கார்ணம் விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காகரோக்தம் வாயு தத்வம் ச விமர்சம் நியோஜயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ககார சம்ஜ்ஞ வஹ்ந்யாக்ய தத்வ யோக விசஷணாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உதாரதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச் சகாரம் மாத்ருகாம் நாதம் ஸூ விம்ருஸ்ய பிரயோக விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஐகார தத்வ விஜ்ஞாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திக்விஜேக்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜகத் குரவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜ்ஐகார தத்வ ந்யாஸாதி ப்ரயோஜன விசாரதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஞகாரம் மாத்ருகா மாலா க்ரதிதம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே டகார சம்ஜ்ஞிதம் தத்வம் உபயோக்த்தம் விசஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ட்டகாரா கயம் மாத்ரு காயம் தத்வம் சம்யக் விமர்சயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே டகார தத்வ விதுஷாம் மாத்ருகாயா மமோக தியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ட்டகார சம்ஜ்ஞ த்வார்த்த வேத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்விவ்ருதி ஷமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ணகார சம்ஜ் ஞிதம் தத்வம் ப்ரயோக்தம் ஸூ விசாரதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தகார சம்ஜ்ஞா கந்தாக்ய தத் மாத்ரா விநியோகதியே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்தகாரம் ரஸ தன்மாத்ரா சம்ஜ்ஞம் சம்யக் விவேசயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தகாரம் ரூப தன்மாத்ரா சம்ஜ்ஞ மர்த்தேன போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த் தகாரம் ஸ்பர்ச தன்மாத்ரா சம்ஜ்ஞிதம் சம் ப்ரபோதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நகாரம் சப்த தன்மாத்ரா சம்ஜ்ஞ மர்த்தேன போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பகாரம் அந்தக்கரணம் போதகம் ஸூ விம்ருஸ்ய விதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்பகார சம்ஜ்ஞ அஹங்கார தத்வ தத்வார்த்த வேதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பகார சம்ஜ்ஞகம் புத்தி தத்வம் சம்யக் விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பகார சம்ஜ்ஞாம் ப்ரக்ருதிம் தத்தர்த்தேன ப்ரபஞ்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மகார வாஸ்யம் பஞ்ச விம்சகம் புருஷம் விஞ்ஞாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யகார தத்வ விஞ்ஞாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யஜ்ஜே சார்த்தி விநாசகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரம் பீஜ தத்வ விஞ்ஞாத்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் பிரயோக விசஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வர்ண மாலாயாம் க்ரதிதம் சார்த்தம் லகாரம் உத்க்ருணதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வகார க்ரதிதாம் வர்ண மாலா மர்த்தேன போதயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சாகா ரோக்த்தார்த்த சாகல்ய பிரயோகாதி விசாரவிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஷகார பீஜ மர்த்தேன ஜாநதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தஸ்ய பிரயோக விதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸகாரம் வர்ணமாலாயாம் ஸர்வ சித்தி ப்ரதம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹகாரம் மாத்ருகா மாலா க்ரதிதம் ஸூ விமர்சயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ளகார வர்ணமர்த்தேன ஜாநதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்ர க்ருதாதராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஷகாரம் மாத்ரு காந்தஸ்த்தம் ஸர்வாரிஷ்ட ஹரம் ஸ்மரதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அகாராதி ஷகாராந்த அக்ஷரமாலார் ச்சித்தாச்யுதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த அபீஷ்ட பலதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அனந்தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த குண அன்விதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்சார தாப சந்தப்த்த ஜநதாபாக்ய சஞ்சயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ கடாஷித ஸூ த்தாத்ம விஷ்ணு லோக ப்ரதாயகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அமோகாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லஷ்மண முனயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லஷ்மீ நாதேதி பத்யக்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அவ்யாஹத மஹா வரத்மனே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநந்த கைங்கர்ய தீக்ஷிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்ச்சிராதி கதேர் தாத்ரே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அமானவ ஸ்பர்ச காரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அசேஷ சித் அசித் வாஸ்து சேஷி சேஷ ஸ்வரூப த்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குரு குலோத்தம்சாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோதாபீஷ்ட ப்ரபூரகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ரீ வ்ரத ஸ்துதி யோகீந்த்ர ஸ்ரீ ரெங்க நகராக்ரஜ இதி ஸ்ரீ கோதாயாசாதரம் ஸூப ஹூக்ருத்தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சரண்ய சரணம் போஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ராமானுஜ குரூத்தமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வஜ்ர சங்கு சத்வ ஜாப் ஜாதி ரேகா பாத தலாஞ்சிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பல்லவ அங்குல்யர்த்த சந்த்ர நக பங்க்தி விராஜிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குந்த குல்ப்பாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே அப்ஜ தானாப ஜங்கா யுகள சோபிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உத்யத் வ்ருஷ ககுத்துல்ய ஜானு த்வய மநோ ஹராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே லாவண் யாம்பு ப்ரவா ஹோத்த புத்புதாக்ருதி ஜானு காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூண்டா காந்தோரு யுகளாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூக டீதட மஞ்ஜூ ளாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஹா வர்த்த ஸூ கம்பீர நாபீ தேச ஸூ லஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே முஷ்டிமேய ஸூ மத்யாட் யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தநூ தரல சதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விபவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விசால வக்ஷஸே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ருசிர கம்புகண்ட ஸூ சோபிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பந்துர ஸ்கந்த சோ பாட்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கூட ஜத்ரூயு காஞ்சிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வ்ருத்தாய தாஜா நுபாஹவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரேகாகர தலாங்கிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்விஜ பங்க்தி ஸ்மித ஜ்யோத்ஸ்நாஸ் தர வித்ரும பூஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கல்ப பல்லவ துல்யாப கபோல த்வய சோபிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்நிக்த கேசாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ பிம் போஷ்ட்டாயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்ண சந்த்ர நிபா ந நயா நம

ஸ்ரீ சைலே யாதவ கிரவ் ஸ்ரீ ரெங்கே கரி பூதரே
விசேஷதோ நித்ய வாச ரசிகா யாஸ்து மங்களம்

———————-

ஓம் ஸ்ரீ மதே ல சச்சி புக காந்த ஸ்ரீ யே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கர்ண பாச ஸூ லஷிதாயை நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விகஸத் பத்ம பத்ராப விசாலாஷாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தயா நிதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கருணா ரஸ சம்பூர்ண சீதலா பாங்க வீக்ஷணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ நாசாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சார்ங்க ருசிர ஸூப் ரூயுக மநோ ஹராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அர்த்தேந்தவலிக ஸோபாட்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கமநீய சி காஞ்சி தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அதியுத்த மோத்த மாங்கஸ்ரியே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூ ஸூந்தர ஸூ விக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம விபக் தாங்காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வை தீயீக த்ரி விக்ரமாய
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஸ் புரத் ரஸ்மி வீஸ்மேராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ் நிக்த வர்ணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரதா பவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ லக்ஷண சம்பன்ன திவ்ய மங்கள மூர்த்தி மதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வச் சோர்த்வ புண்ட்ராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காஷா யத்ரி தண்டாஞ்ஜலி சோபிதாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸூபவீத லசன் மூர்த்தயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நம பிரணவ சோபிதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸுந்தர்ய லாவண்ய நிதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அஷோப்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யதி புங்கவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வரூப ரூப விபவ குணை ஸ்ரீ ராம சந்நிபாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வேஷூ பூதேஷூ சமாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்நிக்த்தாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸர்வ ஜன ப்ரியாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பரமாத்ம ஸ்வரூபாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு பத்னீ ஸ்வ பாவவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஸ்தகீ பூத சடஜிதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாதாக்ய முக மண்டலாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நேத்ர யுக்ம சரோஜா ஷாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கபோல த்வய ராகவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வக்ஷஸ் ஸ்தலே யாமு நாக்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கண்டே ஸ்ரீ பூர்ண தேசிகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஹு த்வயே சைல பூர்ணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்தநத்வயே கோஷ்டீ பூர்ணாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜடரே வர ரங்கார்யாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ருஷ்டே மாலாதராஹ் வயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காஞ்சீ முனி கடீ பாகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோவிந்தார்ய நிதம்பகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பட்ட வேதாந்தி ஜங்காஹ் வாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஊரு யுக்மாஹ்வ மத் குரவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜாநு யுக்மே க்ருஷ்ண பாதாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாத பங்கஜே லோகார்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சைல நாத ரேகாஹ் வாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாதுகா வரயோகி ராஜே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சேநே சாபித புண்ட் ராட் யாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே கூர நாதேந ஸூத்ரவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாகி நேய த்ரிதண்டாஹ்வாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே காஷாயாஹ் வாந்த்ர பூர்ணகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாலாஹ்வ குரு கேசார்யாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ச்சாயா ஸ்ரீ சாப கிங்கராய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அங்க பூத அகில குரவே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குரு மூர்த்யாத்ம யோகி ராஜே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரங்கேச வேங்கடேசாதி பிரகாஸீ க்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வநாத்ரி நிலய ஸ்ரீ ஸ போதித வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திவ்ய ஸூ ரி சடாராதி யோக ஸந்த்ருஷ்ட வைபவாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே நாத மஹா யோகி யோகஜ் ஞாத ஸ்வ வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே யாமுன முனியாத்மா ஜ்ஞான ஸந்த்ருஷ்ட வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மஹா பூர்ண குரு பிரகாஸீ க்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோஷ்ட்டீ பூர்ண குரூத் தம்ச விசதீக்ருத வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சைல பூர்ண குருராடாவிஷ் க்ருத ஸூ வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாலா தரார்ய விஞ்ஞாத நிஜ வைபவ ஸம்ஹதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வர ரங்கார்ய அநு பூத ஸ்வ கீய குண சந்ததயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜ்ஞாத வைபவ பஞ்சார்ய காரிதாத்மஜ ஸம்ஸரயாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆந்த்ர பூர்ணார்ய விதித முக்தி தத்வாதி வைபவாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாஷ்யஸ்ய பட நாத்யாப நாதவ் நியோஜகாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே திராவிட வேதாந்த சாங்கா தீத்யாதி சோத காய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நித்யம் த்வயார்த்த மனன ஸ்ரத்தாம் விதிவதா திசதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நித்ய வாசம் யாதவாத்ரவ் குடீம் க்ருத்வாபி சோத யதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பகவதாதீநாபி மான ஸ்திதி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மாபசாரான் பகவதி குருதேதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பாகவதாச்சார்ய தத் தாஸ்ய ருசி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ பாகவதாச்சார்ய அபசாரோ மாஸ்த் விதி ப்ரூவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வாச்சார்யா வத் பாகவதே தாஸ்ய ஸாம்யஞ்ச போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூர்வாச்சார் யோக்த்த வாக்யேஷூ மஹா விச்வாஸ மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே திவா நிஸம் கிங்கரதா மேந்திரி யேஷ் விதி போதயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜாத்வபி சாமான்ய சாஸ்த்ர நிரதிர்மாஸ்த்விதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பகவச் சாஸ்த்ர நையத்யம் சதை வாசதவீதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆச்சார்ய லப்த ஞானஸ்ய சப்தாத்ய ருசிதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சர்வான் சப்தாதி விஷயான் த்யஜேதிதி ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மால்யாதி போக்கிய த்ரவ்யேஷூ ருஸ்யாதிர் மாஸ்த்விதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹரி சங்கீர்த்தனே ப்ரீதிம் ததீ யேஷ்வபி தாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததீய ஆஞ்ஞா அநு வ்ருத்திர்ஹி ஹரே ராப்த்யா இதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ராகாதி ப்ரேரிதோ நஸ்யேத் தாஸ்யத் யாகாதிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவ நாம அனுஷ்டானம் நோபாய இதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபேயத்வேன தத் வித்யாத் இதி சம்யக் ப்ரபோதயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே நாஹ்வா நமேக வஸனாத் ததீயா நாமி தீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ருஷ்ட மாத்ரே வைஷ்ணவேது கார்யோஞ்ஜலிரிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு வைஷ்ணவ சந்நித்யே மாபாத பிரசர இதி வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்வத் குரு க்ருஹா தவ் ஸ மா நித்ரேதி ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குரோ பரம்பராம் த்யாயேன் நித்ராந்த இதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கோஷ்ட்யாம் சவ்ரேஸ் ததீயானாம் கீர்த்தனம் ஸ்ரவணம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அபி பூஜ்ய யதா சக்தி தத்ர ஸ்ரவண மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே கமனம் மத்ய உத்தாய ஹேது ராகச ஈரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவா கமனம் ஸ்ருத்வா கச்சேதபி முகம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தன் நிர்கமே பக்த்யா கிஞ்சித் தூரா நுகமநம் ப்ருவதே நம

விபூதி த்வய நாதாய ஸ்வார்ச்சா விபவ ரூபத
சாந்நித்யம் குர்வதே தஸ்மை யதிராஜாய மங்களம்

———————————————–

ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வயோர கரணாதா ஸூ மஹா தோஷம் விநிர்திசதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததீய சேஷ வ்ருத்யாதீ நாத்ம யாத்ரோசி தான் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மா தேஹ யாத்ரோ பயிகீ ப்ராக்ருதாதிகதிர் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏதத் த்வய அதிக்ரமணே ஹாநிம் விஸ்தரசோ வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணோர் விமா நாதீன் த்ருஷ்ட்வா கார்யோஞ்சலிரிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்ருஷ்ட்வேதர விமாநாநி மாவிஸ்மய இதீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேவதாந்தர சங்கீர்த்தி ஸ்ருத்வ மா விஸ்மயோ வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்ப்ருஷ்ட்வா சம்சாரிண பூர்வம் வைஷ்ணவா ஸ்பர்ச நம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு வைஷ்ணவ தன் நாம சங்கீர்த்தன பரான் நரான் த்ருஷ்ட்வா நாவாப்ய சந்தோஷ மாஷேபஹ் யாக ஈரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஹச்சாயா வைஷ்ணவா நாம் நலங்க்யேதி ஸ்புடம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ தேஹச்சாயயா ஸ்பர்ச ஸ்தேஷூ மாஸ்தவித்யு தீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரணமத் வைஷ்ணவே தீனே அநாதரோ மாஸ்தவித்யு தீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தோஷா நுக்திம் தத் குண யுக்தம் நிஸ்ரேய சகரீம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பஸ்யதி பிராக்ருதே அபேயம் பாததீர்த்தமிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு பாதோதகம் தத்வன் நியமே நேதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்வத்ர யஞ்ஞா நஹீன பாதாம் ப்வக்ராஹ்ய மீராயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்வ த்ரய ரகஸ்ய த்ரிதய ஞான ஹீ நாம்ப் விதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஞான அனுஷ்டான யுக்தஸ்ய தீர்த்தம் க்ராஹ்ய மிதி ப்ருத்வதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ பிரயத்தனம் சதாசார யுக்த தீர்த்தம் பிபேத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வஸ்மின் பாகவதைஸ் சாம்யபுத்திம் நோகார யேத் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்பிபேத் ப்ராக்ருத ஸ்பர்சே ஸ் நாத்வா பாதாம்ப் விதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஞானாதி குண பூர்ணாந்தான் பரமான் மன்வீ தேதி வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சம்பி பேத் ப்ராக்ருத ஸ்பர்ஸே ஸ்நாத்வா பாதாம்ப் விதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஞானாதி குண பூர்ணாந்தான் பரமான் மன்வீ தேதி வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குர்யாச்ச தேஷூ விச்வாஸம் விசேஷேநேத் யுதீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைராக்ய ஞான பக்த்யாதி யுக்தேஷூ உத்தேச்யதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஷூ விஸ்வச நீயத்வ புத்திம் சம்யகு தீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு தீர்த்தம் பிராக்ருதா நாம் க்ருஹே நக்ராஹ்ய மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ராக்ருத ஆகார நிவஸத் விஷ்ண்வர்சா சேவ்யதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பதேர் திவ்ய தேஸேஷூ பஸ்யத் ஸூ ப்ராக்ருதேஷ் வபி தீர்த்த பிரசாத கிரஹணம் குர்யாதிதி ஸ்புடம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே யதி ஸ்ரீ வைஷ்ணவைர் தத்த பிரசாதோ விஷ்ணு சந்நிதவ் உபவாசாதி யுக்தோபி ந த்யேஜதிதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ப்ரஸாதே பாவேந விஷ்ணோர் உச்சிஷ்டத் வதியும் ஹரதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ணு வைஷ்ணவ சான் நித்யே ஸ்வ குணா கீர்த்தனம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத் சான் நித்யே நான்ய ஜன பரி பால்ய இதீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குண அனுபவ கைங்கர்யம் ததீயே வைன மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததக்ருத்வா க்ஷணம் வாபிந கார்யம் கிஞ்சி தீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே குரோர் குணா நாம் கதனம் ப்ரத்யாஹாவஸ்யகம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சடார்யாதி ப்ரபந்தானாம் நித்யாதீதம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரபந்தா நாம் குரூணாம் ஸ நித்யாத் யேயத்வ மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஹ அபிமானி பிர் மாஸ்து ஸஹவாஸ இதீரயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸஹ வாசோ விஷ்ணு சிந்ஹைர் வஞ்சகைர் மாஸ்த்விதி ப்ரூவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்வத்தைரேவ விஷயேஷ்வாதுரைரிதி போதாயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பர தூஷண தத் பரைர் ந பாஷே தேதி ஸ வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேவதாந்த்ர பக்தா நாம் சங்க தோஷ நிவ்ருத்தயே ஸ்ரீ வைஷ்ணவைர் மஹா பாகைஸ் சதா சல்லாப போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ததீய தூஷண ஜனாக வலோகம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே த்வயைக நிஷ்ட புருஷ சதா சங்கதி போதகாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே உபாயாந்தர நிஷ்டா நாம் நாராணாம் வர்ஜனம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பிரபத்தி தர்ம நிரத ஸஹ வாசம் சதா வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தத்வன் மஹா பாகைஸ் தத்வ த்ரய விசார தைரித வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜாதுசித்தார்த்த காம பரைஸ் சங்கதிர் மாஸ்த் விதி ப்ருவதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே பகவத் பக்தி நிஷ்டைஸ் சதா சல்லாப மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவேந திரசகார க்ருதே தத் விஸ்ம்ருதிம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மவ்நேந வர்த்தநம் யுக்தம் தாத்ருஸேஷ்விதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சஞ்சாத புத்தே பரமே பதே தத்வ்ருத்தி மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைஷ்ணவேப்யஸ் சததம் ஹிதம் கார்யமிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜாத்யாத்ய துஷ்ட மன் நாத்ய மஸ் நீயாத் சாதரம் ப்ரூவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தர்மாத பேதம் யத் கர்ம யத்யபி ஸ்யான் மஹா பலம் நதத்ஸே வேத மேதாவீ ந தத்தித மிதீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ தேஹ ப்ரிய போகாம்ஸ்து ஹரயே நார்ப்ப யேத் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாஸ்த்ரீய ஸர்வ போகாநா மார்ப்பணம் விஷ்ணவே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே அநர்ப்பிதம் ஹரே ரத்னம் நாத்யாதிதி ஸ்புடம் வததே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே கைங்கர்ய புத்யா கார்யேஷூ சாஸ்திரீயேஷூ விதிக்கு வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே புஷ்வ சந்தன தாம்பூல வஸ்திர உதக பலாதிகம் அநர்ப்பிதம் தத்தரயே ந க்ராஹ்ய மிதி போதயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாதனாந்தர ஸம்ப்ராப்த மர்த்தகாமாதி ஹேது கம் அயாசித மபி பிராப்தம் ந க்ருஹ்ணீ யாதிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ண் வர்ப்பிதான் நபா நீய புஷ்பாதிஷூ ஸூ கந்திஷூ பிரசாத புத்தி கர்த்த்வயா ந போக்யத்வ மிதி ப்ருவதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே மந்த்ர த்ரயார்த்த நிஷ்டஸ்ய மஹா பாகவதஸ்ய ஹி அபசாரான்ருதே நான்யதாத்மா நாசந மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஆத்மநோ மோக்ஷ ஹேதுத்வ தன் முகோ லாஸ மீரயதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே பூஜ நாத் விஷ்ணு பக்தா நாம் புமர்த்தோ நேதரோ வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஷூ வித் வேஷதா கிஞ்சின் நாத்ம நாஸே ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே விஷ்ண் வாச்சாயாம் சிலாலோஹா புத்தேர் நாரகிதாம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நர புத்தேர் குரவ் நாரகித்வம் சம்யக் பிரபஞ்சயதே நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜாதி புத்திம் வைஷ்ணவேஷூ ஹயாத்ம நாச கரீம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ தீர்த்தே சாமான்யாம் புதியோ நாசம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஹரா வித்ரைஸ் சாம்யதியோ நாசம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சயா காத்ததீயாநு யாகாதிக்யம் ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சாப சாராதாதியம் ததீயாவ மதவ் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே சதீர்த்தாதி கதாம் ததீ யாங்க்ரி ஜலே வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே தேஷ்வ தந்த்ரித வ்ருத்திர் யாமோஷாயேதி ஸ்புடம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஏவம் தயாத சிஷ்யேப்யோ மஹார்த்தான் விஸ்த்ருதம் வததே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வ மோஷே ரங்கி கிங்கரான் ஸ்வஸ்மின் ஷமாம் பிரார்த்தயித்ரே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஸ்வார்ச்சா லிங்க ந ஸூ வ்யக்த ஸர்வ சக்த்யாதி வைபவாய நம

ஓம் ஸ்ரீ மதே நிஜ பூத புரீன் யஸ்த ஸ்வார்ச்சா ரூப மஹா நிதயே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே வைகானச விதி ப்ரதிஷ்டாபித விக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நிஜ வம்சயார்ச்ச நாதுஷ்ட நிஜ மானஸ பங்கஜாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரெங்கேச கைங்கர்ய ரதயா நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ரெங்க நாத நிதேச க்ருதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நித்யம் அஷ்டோத்ர சத திவ்ய தேசான் ஸ்மரன் நமதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நாராயணம் சம்பத் ஸூ நும் யது கிரவ் ஸ்மரதே நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே ஜகத் உஜ்ஜீவன ரதாய ஸ்ரீ மதே ராமாநுஜாய முநயே நம

இதி ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜார்ய குரு சரண சகஸ்ர நாமாவளி ஸமாப்தம்-

அனந்தாய நமோ நித்யம் லஷ்மணாய நமோ நம
பல பத்ராய தே ஸ்வஸ்தி பாஷ்ய காராய மங்களம்

கலி கல்மஷ விச்சேத்ர விஷ்ணு லோக ப்ரதாயிநே
ஜ்ஞானாதி ஷாட் குண்ய முகை கல்யாண குண ராஸிபி

ஸுந்தர்ய லாவண்ய முகை குணைம் விக்ரஹ சம்ஸ்ரித
பாஸ்வதே யதிராஜாய நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

ஆகாரத் ரய சம்பன்னாத் பரபக்த்யாதிபர் யுதான்
ப்ரபந்நான் ஸர்வதா ரக்ஷன் பக்த அநன்யான் விசேஷத

விசேஷதோ அஸ்மத் ரஷாயை க்ருத தீஷ ஜகத் குரோ
யதி ராஜாய தே ஸ்ரீமன் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

ஸ்ரீ மத் ராமானுஜ முநேஸ் சரணம் போருஹ த்வயம்
சரணம் பிரதி பன்னாநாம் நித்ய ஸ்ரீர் நித்ய மங்களம் –

——————————————

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: