திருவாய்மொழி ஒன்பதினாயிரப்படி –10-1–

சரீர அவசான சமனந்தரத்திலே எம்பெருமானைப் பெறக் கடவதான நிர்ணயம் பெற்ற ஆழ்வார் -தானாக அபிமானித்துப் போந்த சரீரத்தையும் முகம் பழகின மனிசரையும் இழந்து முகம் அறிவார் ஒருத்தரையும் காணாதே-
செல்லக் கடவ இடம் எல்லாம் கண்டு அறியாத நிலமாய் இருக்கிற படியையும் -போகக் கடவ வழியின் நெடுமையையும் -போகைக்கு விக்நமான சம்சார துரிதத்தையும் அனுசந்தித்து -இவ் விக்னங்கள் தட்டாமே இந்நெடும் தூரம்-துர்ப் பலரான நம்மால் போய் முடிக்கை அரிது -பந்துவுமாய் ஆப்தனுமாய் ஆன்ரு சம்சயத்தையும் யுடையனுமாய் -பிரபல விரோதிகள் யுண்டாகிலும்-அவற்றைப் போக்கிக் கொண்டு போக வல்லனுமாய் -இருப்பான் ஒரு துணை சரீர வியோக காலத்திலே அவசியம் வேணும் என்று அத்யவசித்து–சொன்ன குணங்களை எல்லாம் யுடையனாய் -சிரமஹரமான வடிவையும் யுடையவனாய்-சர்வருடைய ரக்ஷணத்திலும் தீஷிதனாய் இருக்கிற-காள மேகத்தை திரு மோகூரிலே கண்டு -அவன் பக்கலிலே தம்மை நிஷேபித்து-அவனை இத்தசைக்கு துணையாகப் பற்றுகிறார் –

———————————————————

பிரதிகூல நிரசன ஸ்வ பாவனான காள மேகத்தை ஒழிய  வேறு நமக்கு ரக்ஷகர் இல்லை என்கிறார் –

தாள  தாமரைத் தட மணி வயல் திரு மோகூர்
நாளும் மேவி நன்கமர்ந்து நின்று அசுரரைத் தகர்க்கும்
தோளும் நான்குடைச் சுரி குழல் கமலக் கண் கனி வாய்
காளமேகத்தை யன்றி மற்று ஓன்று இலம் கதியே-10-1-1-

பூவின் பெருமையை பொறுக்க வல்ல தாளை யுடைய தாமரைத் தடம் எல்லாம் பூக்கும் வயலையுடைய திரு மோகூரிலே நாள் தோறும் அத்யாதரத்தைப் பண்ணி -அநந்ய பிரயோஜனனாய் சேர்ந்து நின்று –

——————————————————————

ஆஸ்ரிதர்க்கு ஸ்ரமஹரமான போக்யதையும் -அவர்களுக்கு உஜ்ஜீவன ஹேதுவான திரு நாமங்களையும் யுடையனானவனுடைய ஸ்ரமஹரமான திருவடிகள் அல்லது கால தத்வம் உள்ளதனையும் வேறு புகலுடையோம் அல்லோம் -என்கிறார் –

இலம்  கதி மற்று ஓன்று எம்மைக்கும் ஈன் தண் துழாயின்
அலம் கலம் கண்ணி ஆயிரம் பேருடை யம்மான்
நலம் கொள் நான்மறை வாணர்கள் வாழ் திரு மோகூர்
நலம் கழல் அவனடி நிழல் தடம் அன்றி யாமே–10-1-2-

எம்மைக்கும்--எப்பிறப்புக்கும் –  /செவ்வியையும் குளிர்த்தியையும் யுடைய திருத் துழாயினுடைய ஒளியை யுடைத்தான அழகிய மாலையையும் -குண சேஷ்டிதாதிகளுக்கு வாசகமான அபர்யந்தமான திரு நாமங்களையும்  யுடைய சர்வேஸ்வரனுமாய் -ஆன்ரு ஸமஸ்யாதிகளையும் யுடையராய் -எம்பெருமானுக்கும்  கூட ஆஸ்ரித சம்ரக்ஷணமே பரமதர்மம் -என்று ஓதுவிக்கும் படியாக வேதார்த்தம் கை வந்து இருக்குமவர்கள் -நிரந்தரமாக அனுபவிக்கிற திரு மோகூரிலே ஆஸ்ரிதருடைய குணதோஷம் நிரூபணம் பண்ணாத திருவடிகளை யுடையவனுடைய பாத்தாச்சாயை யாகிற பொய்கையை ஒழிய —

———————————————————————

சர்வ ரக்ஷண சீலனான  சர்வேஸ்வரன் வர்த்திக்கிற திரு மோகூரை நம்முடைய ஸமஸ்த துக்கங்களும் கெடச் சென்று ப்ராபிப்போம்–இது ஹிதம் -என்கிறார் –

அன்றி யாம் ஒரு புகலிடம் இலம் என்று என்று அலற்றி
நின்று நான்முகன் அரனொடு தேவர்கள் நாட
வென்றி இம் மூ வுலகளித்து உழல்வான் திரு மோகூர்
நன்று நாம் இனி நணுகுதும் நமது இடர் கெடவே-10-1-3-

வேறு நாங்கள் ஒரு புகலிடம் யுடையோம் அல்லோம் -என்று நிரந்தரமாகக் கூப்பிட்டு -ப்ரஹ்ம ருத்ர பிரமுகரான தேவர்கள் ஆஸ்ரயிக்க -பிரதிபக்ஷத்தை வென்று -இந்த மூன்று லோகத்தையும் ரக்ஷித்து -அதுவே தனக்கு போது போக்கானவனுடைய திரு மோகூரை —நன்று நாம் இனி நணுகுதும்–நன்றாகக் கூடுவோம் –

——————————————————————-

நம்முடைய ஸமஸ்த துக்கங்களும் போக –திரு மோகூரிலே வந்து ஸூ லபனான  எம்பெருமானை ஆஸ்ரயிப்போம் -வாருங்கோள் என்று ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை அழைக்கிறார் –

இடர் கெட  வெம்மைப் போந்து அளியாய் என்று என்று ஏத்தி
சுடர் கொள் சோதியைத் தேவரும் முனிவரும் தொடர
படர் கொள் பாம்பணைப் பள்ளி கொள்வான் திரு மோகூர்
இடர் கெட வடி பரவுதும் தொண்டீர் வம்மினே–10-1-4-

விலக்ஷணமான அழகை யுடையவனை -தேவர்களும் முனிவர்களும் -எங்களுடைய ஸமஸ்த துக்கங்களும் போம்படி போந்து ரக்ஷித்து அருளாய் என்று பலகாலும் ஆஸ்ரயிக்கலாம் படி -தன்னுடைய ஸ்பர்சத்தாலே வளரா நின்றுள்ள திரு வனந்த ஆழ்வான் மேலே பள்ளி கொள்ளுமவன் -அப்படியே நமக்கு ஸூலபனாகைக்காக நின்று அருளின திரு மோகூரிலே –

—————————————————————

அவன் எழுந்து அருளி நின்று அருளின திரு மோகூரை ஆஸ்ரயித்து அனுபவிக்க வாருங்கோள் -என்கிறார் –

தொண்டீர்  வம்மின் நம் சுடர் ஒளி ஒரு தனி முதல்வன்
அண்ட மூ வுலகளந்தவன் அணி திரு மோகூர்
எண் திசையும் ஈன் கரும்போடு பெரும் செந்நெல் விளைய
கொண்ட கோயிலை வலம் செய்து இங்கு ஆடுதும் கூத்தே–10-1-5-

ஜகத்துக்கு த்ரிவித காரணமும் தானேயாய் –அப்ராக்ருதமான அழகை யுடையவனுமாய் -மஹா பலியாலே அபஹ்ருதமான அண்டோதரத்திலே மூன்று லோகத்தையும் அளந்து கொண்டவனுடைய சிலாக்யமான திரு மோகூர் -எட்டுத் திக்கும் ஈன்ற கரும்போடு பெரும் செந்நெல் விளையும் படி -பரிக்ரஹித்த   கோயில் –

——————————————————————–

திரு மோகூரிலே நின்று அருளின -பரம ஆப்தனானவனுடைய திருவடிகள் அல்லது வேறு நமக்கு அரண் இல்லை என்கிறார் –

கூத்தன்  கோவலன் குதற்று வல்லசுரர்கள் கூற்றம்
ஏத்தும் நம் கட்கும் அமரர்க்கும் முனிவர்க்கும் இன்பன்
வாய்த்த தண் பணை வளவயல் சூழ் திரு மோகூர் ஆத்தன்
தாமரை யடி யன்றி மற்று இலம் அரணே–10-1-6-

கோபாலனாய் -மநோ ஹாரியான சேஷ்டிதங்களை யுடையனாய் – மிறுக்குச் செய்யும் வலியரான அஸூரர்க்கு மிருத்யுவாய் -நித்ய சித்தருக்கும் இன்று ஆஸ்ரயிக்கும் நமக்கும் ஓக்க இனியனானவன் –
வாய்த்த தண் பணை வளவயல் சூழ் திரு மோகூர் –மிக்க அழகியதான நீர் நிலங்களை யுடைய வளவிதான வயல் சூழ்ந்த திரு மோகூரிலே –

—————————————————————–

சர்வ காரணம் ஆகையால் நம்முடைய ரக்ஷணம் தனக்கு அவர்ஜ்ஜ  நீயமாம் படியான-உத்பாதகனானவனுடைய திரு மோகூரை ஆஸ்ரயிக்கவே-நம்முடைய ஸமஸ்த துக்கங்களும் அப்போதே கெடும் -என்கிறார் –

மற்று  இலம் அரண் வான் பெரும் பாழ் தனி முதலா
சுற்றும் நீர் படைத்து அதன் வழித் தொல் முனி முதலா
முற்றும் தேவரோடு உலகு செய்வான் திரு மோகூர்
சுற்றி நாம் வலம் செய்ய நம் துயர் கெடும் கடிதே-10-1-7-

மற்று  இலம் அரண்-வேறு அரணை யுடையோம் அல்லோம் -பரிச்சேதிக்க ஒண்ணாத படி பெரியதாய் ஒப்பின்றிக்கே இருக்கிற பிரக்ருதியை காரணமாக் கொண்டு ஆவரண ஜலத்தை படைத்து அவ் வழியாலே ப்ரஹ்மா முதலான தேவர்களோடு கூடின எல்லா லோகத்தையும் யுண்டாக்கினவனுடைய திரு மோகூரை –

——————————————————————

திரு மோகூரிலே நின்று அருளின ஆண் பிள்ளையான தசரதாத்மஜனை ஆஸ்ரயிக்க நம்முடைய சகல துக்கங்கள் எல்லாம் போம் என்கிறார் –

துயர்  கெடும் கடிது அடைந்து வந்து அடியவர் தொழுமின்
உயர் கொள் சோலை ஒண் தட மணி யொளி திரு மோகூர்
பெயர்கள் ஆயிரம் உடைய வல்லரக்கர் புக்கு அழுந்த
தயரதன் பெற்ற மரகத மணித் தடத்தினையே–10-1-8-

அடைந்து -கிட்டி / உயர்ந்த சோலையாலும் அழகிய தடாகங்களாலும்  அலங்க்ருதமான ஒளியை யுடைய திரு மோகூரிலே -ஸுர்ய வீர்யாதிகளுக்கு வாசகமான பல பெயர்களை யுடைய  வலிய ராக்ஷஸர்கள் புக்கு அழுந்தும் படி தயரதன் பெற்ற மரகத மணி போலே இருக்கிற தடாகத்தினை –

————————————————————-

நமக்கு அரணான திரு மோகூரை நாம் பிராபிக்கப் பெற்றோம் என்று ஸ்வ லாபத்தை பேசுகிறார் –

மணித்  தடத்து அடி மலர்க் கண்கள் பவளச் செவ்வாய்
அணிக் கொள் நால் தடம் தோள் தெய்வம் அசுரரை என்றும்
துணிக்கும் வல்லரட்டன் உறைபொழில் திரு மோகூர்
நணித்து நம்முடை நல்லரண் நாம் அடைந்தனமே–10-1-9-

ஸ்ரமஹரமான திருவடிகளையும் -மலர் போலே இருக்கிற திருக் கண்களையும் –பவளம் போலே சிவந்த வாயையும் -யுடையவனாய் -தனக்குத் தானே ஆபரணமாய் பெரிய நாலு திருத் தோள்களையும் யுடைய தேவமாய் -பிரதிகூலரை என்றும் மாய்க்கும் ஸ்வபாவனாய் -மிகவும் மிடுக்கனானவன் நிரந்தர வாஸம் பண்ணுவதும் செய்த பொழிலை யுடைய திரு மோகூர் ப்ரத்யாசன்னமாய்த்து –

—————————————————————–

சர்வ ரக்ஷகனாய் இருக்கிறவன் எழுந்து அருளி இருக்கிற திரு மோகூரை ஆதரித்து நினைத்து ஏத்துங்கோள் -நமக்கு பந்துக்களாய் யுள்ளார் என்கிறார் –

நாமடைந்த  நல்லரண் நமக்கென்று நல்லமரர்
தீமை செய்யும் வல்லசுரரை அஞ்சிச் சென்றடைந்தால்
காம ரூபம் கொண்டு எழுந்து அளிப்பான் திருமோகூர்
நாமமே நவின்று எண்ணுமின் ஏத்துமின் நமர்காள்–10-1-10-

நமக்கு  நாம் பற்றின நல் அரண் என்று உபாயஞ்ஞரான அமரர் -பாதகரான அசுரரை அஞ்சிச் சென்று ஆச்ரயித்தால் -அவர்களுடைய ரக்ஷணத்துக்கு வேண்டும் வடிவைக் கொண்டு புறப்பட்டு ரக்ஷிக்குமவனுடைய திரு மோகூரினுடைய-

———————————————————————-

நிகமத்தில் திரு மோகூருக்கு கொடுத்த இத்திருவாய் மொழியை விரும்புவாருக்கு / அப்யஸிக்க வல்லார்க்கு- சகல துக்கங்களும் போம் என்கிறார்-

ஏத்துமின்  நமர்காள் என்று தான் குடமாடு
கூத்தனை குருகூர்ச் சடகோபன் குற்றேவல்கள்
வாய்த்த வாயிரத்துள் இவை வண் திரு மோகூர்க்கு
ஈத்த பத்திவை ஏத்த வல்லார்க்கு இடர் கெடுமே–10-1-11-

தன்னுடைய திவ்ய சேஷ்டிதங்களை உகந்து இருப்பார் எல்லாரும் கண்டு வாழுங்கோள் என்று தான் குடமாடுகை யாகிற மநோ ஹாரி சேஷ்டிதங்களை யுடையவனவனைக் குறித்து அந்தரங்க வ்ருத்திகளாய் கொண்டு நேர்பட்ட ஆயிரம் திருவாய் மொழியிலும் –

—————————————————————–

கந்தாடை   அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: