திருவாய்மொழி ஒன்பதினாயிரப்படி –9-8–

இப்படி தம்முடைய ஆர்த்தியை அறிவிக்கச் செய்தேயும் எம்பெருமான் அப்போதே வரக் காணாமையாலே மிகவும் அவசன்னரான ஆழ்வார்
தூத ப்ரேஷணத்தாலும் மன ப்ரசாதங்களாலும் அவனுடைய குண அனுசந்தானத்தாலும் -அவன் நம்மை விஷயீ கரித்து
திரு நாவாயிலே கொண்டு போகை நிச்சிதம் என்று அத்யவசித்து -இலங்கையில் வந்து திருவடி தன்னை திருவடி தொழுது போன பின்பு பிராட்டி
பெருமாளைக் காண்பது எப்போதோ -என்று பதறினால் போலே திரு நாவாயிலே புக வேணும் என்று பதறி
-அங்கே புக வல்லேனே என்றும் -புகும் நாள் என்றோ என்றும்
அங்கே புக்கு என் கண்ணாரக் கண்டு அடிமை செய்ய வல்லேனே என்றும் தொடங்கி அநேக மநோ ரதங்களைப் பண்ணுகிறார்
போக விட்ட தூதர் வர பற்றாமை -நான் அவன் இருந்த இடத்தே போவோம் -என்று மநோ ரதிக்கிறார் -என்றுமாம் –

—————————————————————–

எனக்கு திரு நாவாய் குறுகைக்கு யுபாயம் யுண்டோ -என்கிறார் –

அறுக்கும்  வினையாயின ஆகத்து அவனை
நிறுத்தும் மனத்து ஒன்றிய சிந்தையினார்க்கு
வெறித் தண் மலர்ச் சோலைகள் சூழ் திரு நாவாய்
குறுக்கும் வகை உண்டு கொலோ கொடியேற்கே –9-8-1-

அவனை ஹிருதயத்திலே நிறுத்த வேணும் என்னும் அத்யாவசாயத்திலே ஒருப்பட்ட மநோ ரதத்தை யுடையார்க்கு சகல துக்கங்களையும் போக்கும் – / வெறி-பரிமளம் / கொடியேற்கே– அங்கே புகப்    பெறாதே நோவு படுகைக்கு ஈடான பாபத்தைப் பண்ணின எனக்கு –

——————————————————————–

திரு நாவாயிலே புகும் நாள் என்றோ -என்கிறார் –

கொடி  ஏர் இடைக் கோகன கத்தவள் கேள்வன்
வடி வேல் தடம் கண் மடப்பின்னை மணாளன்
நெடியான் உறை சோலைகள் சூழ் திருநாவாய்
அடியேன் அணுகப் பெரும் நாள் எவை கொலோ–9-8-2–

கொடி போலே அழகிய இடையை யுடைய பெரிய பிராட்டியாருக்கு வல்லபனாய் -கூரிய வேல் போலேயாய் பெருத்து இருக்கிற திருக் கண்களை யுடைய நப்பின்னைப் பிராட்டிக்கு போக்தாவாய் –அவ்வளவு அன்றிக்கே மஹிஷீ பரிஜா நாதிகளுக்கு ஒரு முடிவின்றிக்கே இருக்கிறவன் -நித்ய வாஸம் பண்ணுவதும் செய்து -இவன் பரிகரம் எல்லாம் கொண்டு ஒரு மூலையிலே அடங்கும் படி சோலைப் பரப்பை யுடைய திரு நாவாயை –

—————————————————————

திரு நாவாயில் திரு ஓலக்கத்தில் புகும் நாள் என்று என்று அறிகிறிலேன் என்று அவசன்னராகிறார் –

எவைகோல்  அணுகப் பெரும் நாள் என்று எப்போதும்
கவை யில் மனம் இன்றி கண்ணீர்கள் கலுழ்வன்
நவை இல் திரு நாரணன் சேர் திருநாவாய்
அவையுள் புகலாவது ஓர் நாள் அறியேனே–9-8-3-

அணுகப் பெருநாள் எவையோ என்று சர்வ காலமும் மற்று ஓன்று அறியாதே ஒருமைப் பட்டு கண்ணீர் பாயா நிற்பன் / நவை இல் திரு நாரணன்- துர்லபத்வாதி தோஷம் தட்டாத படி பிராட்டியோடே கூடி ஆஸ்ரித ஸூலபனானவன் –

———————————————————————–

நாளேல்  அறியேன் எனக்கு உள்ளன நானும்
மீளா அடிமைப் பணி செய்யப் புகுந்தேன்
நீளார் மலர்ச் சோலைகள் சூழ் திரு நாவாய்
வாளேய் தடம் கண் மடப்பின்னை மணாளா –9-8-4-

எல்லா அடிமையும் கொள்ளுகைக்கு ஈடான திருச் சோலையை யுடைய திரு நாவாயிலே நப்பின்னை பிராட்டியோடே கூட எழுந்து அருளி இருக்கிற உனக்கு ஆத்மாந்த தாஸ்யம் பண்ணும் படி விஷயீ க்ருதனான நான் திருவடிகளிலே அடிமை யிலே அதிகரிக்கும் நாள் என்று என்று அறிகிறிலேன் என்று பதறுகிறார் –
வாளேய் தடம் கண்–வாள் போலேயாய் பெருத்து இருந்துள்ள கண் –

——————————————————————-

திரு நாவாயை என் கண்ணின் விடாய் தீரக் கண்டு உகந்து -க்ருதார்த்தன் ஆவது என்றோ என்கிறார் –

மணாளன் மலர் மங்கைக்கும் மண் மடந்தைக்கும்
கண்ணாளன் உலகத்து உயிர் தேவர்கட்கு எல்லாம்
விண்ணாளன் விரும்பி உறையும் திருநாவாய்
கண்ணாரக் களிக்கின்றது இங்கு என்று கொல் கண்டே–9-8-5-

லோகத்தில் யுண்டான தேவ மனுஷ்யாதிகளுக்கு நிர்வாஹகனாய் -ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதனாய் இருந்தவன் -அத்யாதரம் பண்ணிக் கொண்டு வர்த்தித்து அருளுகிற திரு நாவாயை –-இங்கு –-பிரக்ருதியோடே –

———————————————————————

திரு நாவாயில் எம்பெருமானைக் குறித்து கண்கள் உன்னைக் கண்டு களிப்பது என்றோ என்கிறார் –

கண்டே  களிக்கின்றது இங்கு என்று கொல் கண்கள்
தொண்டே உனக்காய் ஒழிந்தேன் துரிசு இன்றி
வண்டு ஆர் மலர்ச் சோலைகள் சூழ் திருநாவாய்
கொண்டே உறைகின்ற எம் கோவலர் கோவே–9-8-6-

தொண்டே  உனக்காய் ஒழிந்தேன் துரிசு இன்றி— அந்நிய பரதை கெட்டு உனக்கே அடிமை ஆனேன் -/ புக்காரை மற்று ஓன்று அறியாத படி பண்ண வல்ல நிரதிசய போக்யமான திருச் சோலைகள் சூழப் பட்ட திரு நாவாயை ஆதரித்து அங்கே நிரந்தர வாஸம் பண்ணுகிற ஆஸ்ரித ஸூ லபனானவனே-

————————————————————————

திரு நாவாயிலே ஆஸ்ரித அர்த்தமாக  நித்ய வாஸம் பண்ணுகிற நாரண நம்பீ -ஐயோ -இவன் அநந்ய கதி என்று என் பக்கலிலே கிருபையை பண்ணி யருள வேணும் என்கிறார் –

கோவாகிய  மாவலியை நிலம் கொண்டாய்
தேவா சுரம் செற்றவனே திருமாலே
நாவாய் உறைகின்ற என் நாரண நம்பீ
ஆவா அடியான் இவன் என்று அருளாயே–9-8-7-

ஆஸ்ரிதருடைய அபேக்ஷிதங்களை முடித்துக் கொடுக்கும் ஸ்வபாவனாய் -ஆஸ்ரித பிரதிகூல நிரசன ஸ்வபாவனுமாய் வைத்து -அதுக்கடியான ஸ்ரீ யபதியுமாய் ஆஸ்ரிதர்க்கு அணித்தாகைக்காக திரு நாவாயிலே எழுந்து அருளி இருப்பதும் செய்து -ஆஸ்ரித வத்சலனுமாய் இப்படி ஆஸ்ரிதர்க்கு உறுப்பாகப் பெற்றோம் -என்றதால் பூர்ணன் ஆனவனே –

————————————————————–

அபிலஷித்த படி பெறாமையாலே திரு உள்ளம் கலங்கின ஆழ்வார் -அருளிலும் அருள் -தவிரிலும் தவிர் -இப்போது கலங்காதே உன்னை அனுசந்திக்க வல்லேனாம்   படி பண்ணி அருள வேணும் –என்று அர்த்திக்கிறார்-

அருளாது  ஒழிவாய் அருள் செய்து அடியேனைப்
பொருளாக்கி உன் பொன்னடிக் கீழ் புக வைப்பாய்
மருளே இன்றி உன்னை என் நெஞ்சத்து இருத்தும்
தெருளே தரு தென் திரு நாவாய் என் தேவே –9-8-8-

கிருபை பண்ணாது ஒழி யிலும் ஒழி -கிருபை பண்ணி நிரதிசய போக்யமான திருவடிக் கீழே என்னை வைத்துக் கொள்ளிலும் கொள்-/ தென் திரு நாவாய் என் தேவே-அஞ்ஞான கந்தம் இல்லாத படி உன்னை என் நெஞ்சிலே இருத்தும் தெளிவைத் தந்து அருள வேணும் –

——————————————————————

நதே மனுஷ்யா தேவா ஸ் தே -என்று சக்கரவர்த்தி சொன்னால் போலே -திரு நாவாய் காணப் பெறாதே நான் முடியா நின்றேன் -இனி வேறு -திரு நாவாய் அனுபவிக்கும் பாக்கியவான்கள் யாரோ -என்கிறார் –

தேவர்  முனிவருக்கு என்றும் காண்டற்கு அரியன்
மூவர் முதல்வன் ஒரு மூ உலகு ஆளி
தேவன் விரும்பி உறையும் திரு நாவாய்
யாவர் அணுகப் பெறுவார் இனி அந்தோ –9-8-9-

ப்ரஹ்மாதிகளுக்கும்  சனகாதிகளுக்கும் துர் ஜ்ஜே யனாய் -ப்ரஹ்மாதிகளுக்கும் காரண பூதனான  சர்வேஸ்வரனாய் அத்யந்த  விஸஜாதீயனானவன்-அத்யாதரத்தைப் பண்ணிக் கொண்டு நிரந்தரமாக வர்த்தித்து அருளுகிற திரு நாவாயை –

——————————————————————–

உன்னை ஆசைப் பட்டு பெறாது ஒழிந்தாலும் -விட மாட்டாதே சிந்தை கலங்கி -திருமாலே -என்று அழைப்பன் -என்கிறார் –

அந்தோ  அணுகப் பெரு நாள் என்று எப்போதும்
சிந்தை கலங்கி திருமால் என்று அழைப்பன்
கொந்தார் மலர்ச் சோலைகள் சூழ் திரு நாவாய்
வந்தே உறைகின்ற எம்மா மணி வண்ணா–9-8-10-

ஐயோ அணுகப் பெறும் நாள் என்றோ -என்று சர்வ காலமும் ஹிருதயம் கலங்கி ஸ்ரீ யபதியே என்று கூப்பிடா நிற்பன் -நிரதிசய போக்யமான திருச் சோலைகளாலே சூழப் பட்ட திரு நாவாயிலே ஆஸ்ரிதர்க்கு ஸூ லபனாய் வந்து -வர்த்தித்து அருளுவதும் செய்து -அதி சிலாக்யமான அழகை யுடையவனே –

———————————————————————

நிகமத்தில் இத்திருவாய் மொழி கற்றார் பெறும் பேற்றை அருளிச் செய்கிறார் –

வண்ணம்  மணிமாடம் நல் நாவாய் உள்ளானைத்
திண்ணம் மதிள் தென் குருகூர்ச் சடகோபன்
பண்ணார் தமிழ் ஆயிரத்து இப்பத்தும் வல்லவர்
மண் ஆண்டு மணம் கமழ்வர் மல்லிகையே–9-8-11-

நாநா வர்ணங்களான ரத்னங்களாலே செய்யப்பட மாடங்களை யுடைத்தாய் -நிரதிசய போக்யமான திரு நாவாயிலே நின்று அருளினவனை -திண்ணிதான மதிலை யுடைத்தான திருநகரியை யுடைய ஆழ்வார் அருளிச் செய்த பண் ஆர்ந்த தமிழான ஆயிரம் திருவாய் மொழியிலும் இத்திருவாய் மொழி வல்லார்கள் ஐஹிக ஆமுஷ்மிக போகங்களையும் புஜிக்கப் பெறுவர் –

————————————————————————

கந்தாடை    அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: