திருவாய்மொழி ஒன்பதினாயிரப்படி –9-6–

கீழில் திருவாய் மொழியில் பிறந்த வ்யஸனத்தின் மிகுதியாலே முடித்தல் -எம்பெருமானைப் பெற்று தரித்தலான ஆழ்வாரை
இப்போது ஒரு சம்ச்லேஷம் -இன்றிக்கே இருக்கச் செய்தே-இவருடைய ஜீவநாத்ருஷ்டம்-இருத்தும் வியந்தில் எம்பெருமான்
தன்னோடு தலை தடுமாறாக பரிமாறின பரிமாற்றத்தை ஸ்மரிப்பிக்க -அத்தாலே உணர்ந்து
-இன்னுயிர்ச் சேவலில் -விஸ்லேஷத்தாலே ஸூ க துக்க அனுபவங்களுக்கு பாத்தம் இல்லாத படியான தசையில்
-பிராட்டி -சமா த்வாதச சத்ராஹம்-என்று ராம குணம் ஸ்மரணம் பண்ணி அதி ப்ரீதை யானால் போலே-
-சம்ச்லேஷ தசையில் அவனுடைய வியாமோஹத்தை மிகவும் ஸ்மரித்து-ப்ரீதி பிரகர்ஷத்தாலே அத்யந்தம் சிதிலர் ஆகிறார் –

———————————————————————

திருக் காட்கரையிலே  எம்பெருமானுடைய ஆச்சர்யமான பரிமாற்றங்களை நினைத்த தோறும் என் நெஞ்சு மிகவும் சிதிலம் ஆகா நின்றது -என்கிறார்

உருகுமால்  நெஞ்சம் உயிரின் பரம் அன்றி
பெருகுமால் வேட்கையும் என் செய்கேன் தொண்டனேன்
தெருவு எல்லாம் காவி கமழ் திருக் காட்கரை
மருவிய மாயன் தன் மாயம் நினைதொறே–9-6-1-

பகவத் குண அனுபவத்துக்கு -பிரதம உபகரணமான நெஞ்சு உருகா நின்றது -ஆத்மாவுக்கு பொறுக்க ஒண்ணாத படி அபி நிவேசமானது மிகா நின்றது –இவ் வபி நிவேச அதிசயமானது மறந்து தரிக்க ஓட்டுகிறது இல்லை -அதி சபலனான நான் என் செய்வேன் -மாயன் -ஆச்சர்யமான ஸுந்தரியாதிகளை யுடையவன் –

———————————————————————–

திருக் காட்கரையில் எம்பெருமானைக் குறித்து உன்னோடு நான் பரிமாறின பரிமாற்றத்தை நினைக்க ஷமன் ஆகிறிலேன் என்கிறார் –

நினைதொறும்  சொல்லும் தொறும் நெஞ்சு இடிந்து உகும்
வினை கொள் சீர் பாடிலும் வேம் எனது ஆர் உயிர்
சுனை கொள் பூஞ்சோலைத் தென் காட்கரை என் அப்பா
நினைகிலேன் நான் உனக்கு ஆள் செய்யும் நீர்மையே –9-6-2-

நெஞ்சு இடிந்து உகும்-ஹிருதயம் கட்டு அழிந்து நீராகா நின்றது
வினை கொள் சீர்-எல்லாருடைய துக்கங்களையும் போக்கக் கடவியான கல்யாண குணம் –சேஷ்டிதங்களோடு கூடின குணங்கள் என்றுமாம் -குணமாவது -ஸுசீல்யம் / சேஷ்டித்தமாவது -இக்குண க்ருதமான தாழ்ந்த பரிமாற்றம் -ஸூ க்ரீவம் நாதம் இச்சதி -இத்யாதி
ஆர் உயிர்–ஆத்மா / சுனை கொள் பூஞ்சோலை– சுனைகளோடு கூடின அழகிய சோலை / என் அப்பா-எனக்கு பந்து வானவனே
ஆள் செய்யும் நீர்மையே -எம்பெருமான் தன்னோடு அக்ரமமாகப் பரிமாறின படியை விநயத்தாலே ஆள் செய்யும் நீர்மை -என்கிறார்-

———————————————————————–

அடிமை கொள்ளுகிறோம் என்று க்ருத்ரிமத்தாலே என்னை விஸ்வசிப்பித்து என்னுள்ளே புகுந்து தன் குணங்களாலும் அக்ரம ப்ரவ்ருத்திகளாலும் அவன் என்னை சர்வ ஸ்வாபஹரம் பண்ணின படிகள் அனுசந்திக்க ஷமன் ஆகிறிலேன் என்கிறார் –

நீர்மையால்  நெஞ்சம் வஞ்சித்துப் புகுந்து என்னை
ஈர்மை செய்து என் உயிராய் என் உயிர் உண்டான்
சீர் மல்கு சோலைத் தென் காட் கரை என் அப்பன்
கார் முகில் வண்ணன் தன் கள்வம் அறிகிலன்–9-6-3-

தான் சேஷியாகவும் நான் சேஷமாகவும் நான் நினைத்தபடியே என்னோடு பரிமாறுவாரைப் போலே க்ருத்ரிமித்து புகுந்து தன் குணங்களாலே என்னை ஈடுபடுத்தி -எனக்கு தன்னால் அல்லது செல்லாத படி பண்ணி -என்னை புஜிப்பதும் செய்து அத்தாலே தனக்குப் பிறந்த புஷ்கல்யம் தெரியும்படி இருக்கிற திருச் சோலையை யுடைய திருக் காட்கரையிலே எழுந்து அருளி இருப்பதும் செய்து -எனக்கு பரம பந்துவாய் -என்னோட்டை கலவியாலே புதுக் கணித்த திரு நிறத்தை யுடையவனாய் இருந்துள்ளவனுடைய என்னை சர்வ ஸ்வாபஹாரம் பண்ணின குண சேஷ்டிதங்களை அறிய ஷமன் ஆகிறிலேன் –

———————————————————————–

அறிகிலேன் தன்னுள் அனைத்து உலகும் நிற்க
நெறிமையால் தானும் அவற்றுள் நிற்கும் பிரான்
வெறி கமழ் சோலைத் தென் காட்கரை என் அப்பன்
சிறிய என் ஆர் உயிர் உண்ட திரு வருளே–9-6-4-

தான் சேஷியாகவும் -ஜகத் எல்லாம் சேஷமாயும் முறையே தப்பாமே எல்லோரோடும் கலக்கிறவன் -அவ்வளவு அன்றிக்கே அதி ஷூத்ரனான என் பக்கலில்  பண்ணின வ்யாமோஹம் எனக்கு அறிய நிலம் அன்று என்கிறார் -வெறி -நாற்றம் –

——————————————————————

என்னை அடிமை கொள்வாரைப் போலே புகுந்து என்னுடைய சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் ஓக்க புஜித்தான் ஒருவன் படியே -என்று விஸ்மிதர் ஆகிறார் –

திருவருள்  செய்பவன் போல என் உள் புகுந்து
உருவமும் ஓர் ஆர் உயிரும் உடனே உண்டான்
திருவளர் சோலைத் தென் காட்கரை என் அப்பன்
கருவளர் மேனி நம் கண்ணன் கள்வங்களே–9-6-5-

அழகு மிகா நின்றுள்ள திருச் சோலையை யுடைய திருக் காட்கரையிலே என்னை விஷயீ கரிப்பதும் செய்து கறுப்பு வளரா நின்றுள்ள திரு மேனியை யுடையனாய் ஆஸ்ரித பவ்யனான கிருஷ்ணனுடைய முகப்பில் ஒன்றாய் முடிவில் ஒன்றாய் இருக்கும் ப்ரவ்ருத்திகள் –

———————————————————————-

என்னை அடிமை கொள்வாரைப் போலே வந்து மிகவும் நலியும் கிருஷ்ணனுடைய வஞ்சனங்களை அவனைக் கண்டவாறே மெய்யென்று இருப்பன் -என்கிறார் –

எம்  கண்ணன் கள்வம் எனக்குச் செம்மாய் நிற்கும்
அம் கண்ணன் உண்ட என் ஆர் உயிர்க்கோது இது
புன் கண்மை எய்திப் புலம்பி இராப்பகல்
என் கண்ணன் என்று அவன் காட் கரை ஏத்துமே-9-6-6-

அவன் வஞ்சகன் என்று ஒரு நால் அறிந்தால் பின்னை தப்பினாலோ என்னில் -எனக்கு பவ்யரைப் போலே இருக்கிற கிருஷ்ணனுடைய வஞ்சனங்கள் எனக்கு மெய்யாய் இருக்கும் —செம்மாய் நிற்கும் என்றது -சேமம் போலே இருக்கும் என்றுமாம் -அதி சபலனானவன் புஜித்த கோதான இவ்வாத்மா மீளவும் உயிர் பெய்து இராப்பகல் -எனக்கு பவ்யனான கிருஷ்ணனே -என்று கூப்பிட்டு அவன் எழுந்து அருளி இருந்த திருக் காட்கரையை ஏத்தா நின்றது  / புன் கண்மை -யாவது -பேகணிப்பு என்றும் சொல்லுவார் –

———————————————————————-

எம்பெருமான் என்னை அடிமை கொள்வாரைப் போலே வந்து புகுந்து என்னுயிரை மாள நேரே  புஜித்து பின்னையும் புஜியாதானாய் இருக்கும் –

காட்கரை  ஏத்தும் அதனுள் கண்ணா என்னும்
வேட்கை நோய் கூர நினைந்து கரைந்து உகும்
ஆட் கொள்வான் ஒத்து என் உயிர் உண்ட மாயனால்
கோட் குறை பட்டது என் ஆர் உயிர் கோள் உண்டே–9-6-7-

வேட்கை நோய் கூர-அபி நிவேசம் மிக / கோட் குறை பட்டது என் ஆர் உயிர் கோள் உண்டே-நிச்சேஷமாக புஜிக்கப் பட்டே பின்னையும் சிறிது சேஷித்தது -தான் சாபேஷனாய் போகையாலே –

———————————————————————

நாள் தோறும் என்னை அனுபவித்து – புஜியா நின்றாலும் பெறாப்   பேறு பெற்றால் போலே வந்து புஜியா நிற்கிற இவனுடைய குணவத்தை ஒன்றும் பொறுக்க மாட்டு கிறிலேன் என்கிறார் –

கோள்  உண்டான் அன்றி வந்து என் உயிர் தான் உண்டான்
நாளும் நாள் வந்து என்னை முற்றவும் தானுண்டான்
காள நீர் மேகம் தென் காட் கரை என் அப்பற்கு
ஆள் அன்றே பட்டது என் ஆர் உயிர் பட்டதே–9-6-8-

இதுக்கு முன்பு இப்படி இருப்பது ஓன்று பெற்று புஜித்து அறியாதாரைப் போலே என்னுயிரைத் தான் அபி நிவிஷ்டனாய் புஜித்தான் -நிர்ஹேதுகமாய் வந்து என்னை விஷயீ கரித்தான் என்றும் சொல்லுவார் -என்னால் கொள்ளப் படாதனனாய் தான் என்னை புஜிக்கும் என்று கருத்து -இப்படி நாள் தோறும் வந்து என்னை நிச்சேஷமாக புஜித்தான் –நிரதிசய போக்யனான திருக் காட்கரை அப்பனுக்கு நான் அடிமையான அத்தனை யன்றே –என்னை இங்கனம் படுத்த வேணுமோ –

———————————————————————–

தன்னோடு பரிமாறுவாரை எல்லாரையும் இப்படியே யன்றோ அவன் படுத்துவது என்னில் -அவனுடைய குணத்துக்கு தலை நீர்ப்பாடான திரு நாட்டில் உள்ளார் தான் நான் பட்டது பட்டாரோ -என்கிறார் –

ஆர்  உயிர் பட்டது எனது உயிர் பட்டது
பேர் இதழ்த் தாமரைக் கண் கனிவாயது ஓர்
கார் எழில் மேகம் தென் காட் கரை கோயில் கொள்
சீர் எழில் நால் தடம் தோள் தெய்வ வாரிக்கே–9-6-9-

பெரிய இதழை யுடைய தாமரைப் பூ போலே இருக்கிற கண்ணையும் சிவந்த வாயையும் யுடைத்தாய் -கறுத்த எழிலையும் உடையது ஒரு மேகம் போலே யாயத் திருக் காட்கரை யைக் கோயிலாகவும் கொள்வதும் செய்து அழகிய எழிலோடும் கூடின நாலு பெரிய தோளையும் யுடைய தெய்வ வாரிக்கு –தெய்வ வாரியாவது -தெய்வங்கள் படும் ஆகரம்

——————————————————————–

தம்மோடு கலந்த எம்பெருமானுக்கு தம்மிலும் அபி நிவேசம் மிக்கு இருந்த படியையும் அத்தாலே மிகவும் நோவு பட்ட படியையும் அருளிச் செய்கிறார் –

வாரிக்  கொண்டு உன்னை விழுங்குவன் காணில் என்று
ஆர்வுற்ற என்னை ஒழிய என்னில் முன்னம்
பாரித்துத் தான் என்னை முற்றப் பருகினான்
கார் ஒக்கும் காட் கரை அப்பன் கடியனே–9-6-10-

உன்னைக் காணில் அசேஷ சேஷ விருத்தியையும் பண்ணி புஜிக்க வேணும் என்று அபி நிவேசித்த என்னை ஒழிய எனக்கு முன்னே கோலி -தன்னுடைய குண சேஷ்டிதாதிகளைக் காட்டி -என்னை நீராக்கி நிச்சேஷமாக்கிப் பருகினான் -/ கார் ஒக்கும் காட் கரை அப்பன் கடியனே-பரம உதாரனான காட் கரை அப்பன் ப்ரணயத்தில் மிகவும் முற்பாடானாய் இருக்கும் –

——————————————————————

நிகமத்தில் ஆழ்வார் அருளிச் செய்த ஆயிரம் திருவாய் மொழியிலும் இத்திருவாய் மொழி வல்லார்க்கு ஜென்மம் முடித்து அதுக்கு அடியான சம்சாரமும் நசிக்கும் -என்கிறார் –

கடியனாய்க்  கஞ்சனைக் கொன்ற பிரான் தன்னைக்
கொடி மதிள் தென் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்
வடிவு அமை ஆயிரத்து இப்பத்தினால் சன்மம்
முடிவு எய்தி நாசம் கண்டீர்கள் எம் கானலே–9-6-11-

கடியனாய்க் கஞ்சனைக் கொன்ற பிரான் தன்னைக்-கண் பாராதே கம்சனைக் கொன்ற மஹா உபகாரகனை
கொடி மதிள் தென் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல்-வடிவு அமை ஆயிரத்து இப்பத்தினால் -சம்ருத்தமான திரு நகரியை யுடைய ஆழ்வாருடைய சொல்லான நல்ல படியை யுடைய ஆயிரம் திருவாய் மொழியிலும் இத்திருவாய் மொழி கற்றதே ஹேதுவாக –
சன்மம் முடிவு எய்தி நாசம் கண்டீர்கள் எம் கானலே–துக்க ரூபமான சம்சார காந்தாரம் நசிக்கும் –

——————————————————————

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: