திருவாய்மொழி ஒன்பதினாயிரப்படி –8-4—

கீழில் திருவாய் மொழியில் எம்பெருமானுடைய தனிமையை அனுசந்தித்து மிகவும் பீதரான ஆழ்வாருக்கு
-ஸுர்ய வீர்யாதி குணங்களையும் ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதியாதிகள் ஆகிற அத்புத கர்மங்களையும் யுடையனாய் –
அதுக்கும் மேலே மிகவும் சக்திமான்களாய் தனக்கு பரிவராய் இருப்பார் அநேகர் உடன் திருச் செங் குன்றூரிலே
தான் இருந்து அருளும் படியை காட்டி அருளக் கண்டு எம்பெருமான்
ஸ்ரீ ஸூ க்ரீவ மஹா ராஜருடைய பயத்தை தம்முடைய சாமர்த்தியத்தை காட்டி பெருமாள் தீர்த்து அருளினால் போலேயும்
மல்ல யுத்தத்தில் பார்ஸ்வஸ்த்தருடைய பயத்தை மள்ளரை முடித்து ஸ்ரீ கிருஷ்ண தீர்த்து அருளினால் போலேயும்
-தம்முடைய பயத்தை போக்கி யருள -அத்தாலே -க்ருதார்த்தன் ஆனேன் -இனி அவனை யல்லது
எனக்கு தாரக போஷக போக்யாதிகள் இல்லை என்று மிகவும் ப்ரீதர் ஆகிறார் –

———————————————————————

குவலயா பீட மல்ல ப்ரப்ருதிகளான  பிரதிகூலரை நிரசித்த சீர் கொள் சிற்றாயனுடைய திருச் செங்குன்றூரிலே திருச் சிற்றாறு -எங்களுடைய பயத்தை போக்க வல்ல புகல்-என்கிறார் –

வார்கடா  வருவி யானை மா மலையின்
மருப்பிணைக் குவடிறுத்துருட்டி
ஊர் கொள் திண் பாகனுயிர் செகுத்து
அரங்கின் மல்லரைக் கொன்று சூழ் பரண் மேல்
போர் கடா வரசர் புறக்கிட
மாடமீ மிசைக் கஞ்சனைத் தகர்த்த
சீர்கொள் சிற்றாயன் திருச் செங்குன்றூரில்
திருச் சிற்றாறு எங்கள் செல் சார்வே–8-4-1-

பாயா நின்றுள்ள மத ஜலமாகிற அருவியை யுடைய ஆனையாகிற பெரிய மலையினுடைய இரண்டு கொம்புகள் ஆகிற சிகரங்களை அநாயாசேன முறித்து அத்தை யுருட்டி நிலையுடையனாய் -ஆனையை நடத்துகிற பாகனுடைய பிராணனை போக்கி ரங்கத்திலே யுத்த உன்முகரான மல்லரைக் கொன்று –
சூழ யுண்ட பரண்களின் மேலே நின்ற ஆண் பிள்ளைகளான ராஜாக்கள் முதுகிட்டு போம் படி மாடத்தின் மேலே இருக்கிற கம்சனை விழ விட்டு தகர்த்த-

———————————————————————-

ஜகத் ஸ்ருஷ்ட்யாதி சமர்த்தனாய் திருச் செங்குன்றூரிலே நின்று அருளின எம்பெருமான்  அல்லது எனக்கு நல்ல துணை இல்லை என்கிறார் –

எங்கள் செல்  சார்வு யாமுடையமுதம்
இமையவரப்பன் என்னப்பன்
பொங்கு மூவுலகும் படைத்து அளித்து அழிக்கும்
பொருந்து மூவுருவன் எம்மருவன்
செங்கயல்களும் தேம் பணை புடை சூழ்
திருச் செங்குன்றூர்த் திருச் சிற்றாறு
அங்கு அமர்கின்ற ஆதியான் அல்லால்
யாவர் மற்றென்னமர் துணையே–8-4-2-

எங்கள் புகல்- எங்களுடைய நிரதிசய போக்யம் -அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதியாய் வைத்து என்னை அடிமை கொண்டவன் -தனக்கு விபூதியாய் சம்ருத்தமான இம் மூன்று லோகத்தையும் -படைப்பது -ரக்ஷிப்பது-அழிப்பதான-இச் செயல்களுக்கு பொருந்தின மூன்று வடிவையும் யுடையான் –
எம்மருவன்-எனக்கு தாரகமாய் யுள்ளான் –
இளமையாலே சிவந்து இருக்கிற கயல்கள் களியா நின்றுள்ள தேனை யுடைத்தான நீர் நிலம் சூழ்ந்த –திருச் செங்குன்றூரிலே திருச் சிற்றாறிலே நிரந்தர வாஸம் பண்ணுகிற சர்வ காரணமானவன் அல்லது வேறு எனக்கு சார்ந்த துணை இல்லை –

—————————————————————–

ஸ்ரீ வராஹமாய்  பிரளயம் கொண்ட ஜகத்தை எடுத்து அருளி திருச் செங்குன்றூரில் நின்று அருளின எம்பெருமானுடைய திருவடிகள் அல்லது வேறு சரணம் எனக்கு மநோ ரதத்திலும் இல்லை என்கிறார் –

என்னமர்  பெருமான் இமையவர் பெருமான்
இருநிலம் இடந்த வெம்பெருமான்
முன்னை வல்வினைகள் முழுதுடன் மாள
என்னை யாள்கின்ற வெம்பெருமான்
தென் திசைக்கணிகொள் திருச் செங்குன்றூரில்
திருச் சிற்றாங்கரைமீ பால்
நின்ற வெம்பெருமான் அடியல்லால் சரண் நினைப்பிலும்
பிறிதில்லை எனக்கே–8-4-3-

என்னமர் பெருமான் இமையவர் பெருமான்-
அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதியாய் எனக்கு அமர்ந்த ஸ்வாமி யாய் யுள்ளான் -நித்ய ஸூ ரிகள் மங்களா சாசனத்தை கொண்டு எப்போதும் சேவிக்கிற படியை காட்டி தம்முடைய பயத்தை கெடுத்தான் என்று கருத்து –
இருநிலம் இடந்த வெம்பெருமான்-பிரளயம் கொண்ட மஹா பிருத்வியை எல்லாம் எடுத்த தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தை காட்டி என்னை அடிமை கொண்டவன் –
தன்னுடைய ஸுர்ய வீர்யாதிகளைக் காட்டி கீழில் திருவாய் மொழியில் சொன்ன பயம் எல்லாம் போம்படி என்னை ஆளுகிறவன்
தெற்குத் திக்குக்கு ஆபரணமான திருச் செங்குன்றூரில்-திருச் சிற்றாங்கரையில் மேல் பார்ஸ்வத்தில்-

———————————————————————-

மஹா பலியை வென்றும் கடலைக் கடைந்தும் ஆஸ்ரிதருடைய ஆபத்தை போக்கி திருச் செங்குன்றூரிலே நின்று அருளின எம்பெருமான் திருவடிகள் அல்லது வேறு எனக்கு அரண் இல்லை -என்கிறார்-

பிறிதில்லை  எனக்குப் பெரிய மூவுலகும் நிறையப்
பேருருவமாய் நிமிர்ந்த
குறிய மாண் எம்மான் குரை கடல் கடைந்த
கோல மாணிக்கம் என்னம்மான்
செறி குலை வாழை கமுகு தெங்கணி சூழ்
திருச் செங்குன்றூர்த் திருச்சிற்றாறு
அறிய மெய்ம்மையே நின்ற வெம்பெருமான்
அடி இணைய யல்லதோர் அரணே-8-4-4-

பிறிதில்லை எனக்கு-வேறு இல்லை எனக்கு -/குரை கடல் கடைந்த-கோல மாணிக்கம் என்னம்மான்-மஹா கோஷம் எழும்படி கடலைக் கடைந்த சாமர்த்யத்தாலும்-அப்போதை அழகாலும் -என்னை அடிமை கொண்டவன் / அறிய மெய்ம்மையே நின்ற வெம்பெருமான்-பூர்ணமாக அனுபவிக்கலாம் படி நின்ற –

————————————————————————

மற்று உகந்து அருளின நிலம் எல்லாம் அவனதேயாய்-அவ்விடங்களில் நின்று அருளுகிறானும் தானே யாகிலும் திருச் செங்குன்றூரையும் அங்கு நின்று அருளுகிற எம்பெருமானையும் அல்லது என் ஹிருதயம் சேர்ந்து அணையாது என்கிறார் –

அல்லாதோர்  அரணும் அவனில் வேறில்லை
அது பொருளாகிலும் அவனை
யல்ல தென்னாவி யமர்ந்தணை கில்லாது
ஆதலால் அவனுறைகின்ற
நல்ல நான் மறையோர் வேள்வியுள் மடுத்த
நறும் புகை விசும்பொளி மறைக்கும்
நல்ல நீள் மாடத் திருச் செங்குன்றூரில்
திருச் சிற்றாறு எனக்கு நல் அரணே-8-4-5-

அல்லாத கோயில்களும் அவனை ஒழிந்து இருப்பது இல்லை -அர்த்த தத்வம் இருக்கிற படி அது / நல்ல நான் மறையோர்-அநந்ய பிரயோஜனர் / வேள்வியுள் மடுத்த-யாகங்களில் ப்ரவ்ருத்தமான –

—————————————————————–

சர்வஞ்ஞனான தனக்கும் கூட அறிய முடியாத படியை யுடையனாய் அயர்வறும் அமரர்களுக்கு சர்வவித பந்துவுமாய் -ப்ரஹ்மாதிகளுக்கு ஸமாச்ரயணீயனாக கொண்டு திருப் பாற் கடலிலே கண் வளர்ந்து அருளினவனை -தனக்கு என் புகுகிறதோ என்று அஞ்சாதபடி நிர்ப்பயமான திருச் செங்குன்றூரிலே காணப் பெற்றேன் என்கிறார்

எனக்கு நல்லரணை எனதாருயிரை
இமையவர் தந்தை தாய் தன்னை
தனக்கும் தன் தன்மை யறிவரியானைத்
தடங்கடல் பள்ளியம்மானை
மனக்கொள் சீர் மூவாயிரவர்
வண் சிவனும் அயனும் தானும் ஒப்பார் வாழ்
கனக்கொள் திண் மாடத் திருச் செங்குன்றூரில்
திருச் சிற்றாறு அதனுள் கண்டேனே–8-4-6-

எனக்கு நல்லரணை எனதாருயிரை–எனக்கு நல்ல புகலுமாய்-எனக்கு தாரகனுமானவனை –அம்மானை -பெரியோனை -/ எம்பெருமானுடைய குணங்களை எப்போதும் மனஸில்  கொண்டு ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி சம்ஹார ஷமராய் இருப்பார் மூவாயிரம் ப்ராஹ்மணர் தன்னை அனுபவித்து தனக்கு பரிந்து வர்த்திப்பதும் செய்து செறிந்த திண்ணிய மாடங்களை யுடைய திருச் செங்குன்றூரில்
திருச் சிற்றாற்றிலே காணப் பெற்றேன்-

———————————————————-

திருச் செங்குன்றூரில் நின்று அருளின சீர் கொள் சிற்றாயன் -ஒரு நாளும் மறக்க ஒண்ணாத படி தன் திரு அழகோடு என் இருதயத்திலே வந்து புகுந்தான் -என்கிறார்

திருச்  செங்குன்றூரில் திருச் சிற்றாறு அதனுள் கண்ட
அத்திருவடி என்றும்
திருச் செய்ய கமலக் கண்ணும் செவ்வாயும்
செவ்வடியும் செய்ய கையும்
திருச் செய்ய கமல வுந்தியும் செய்ய கமலை மார்பும்
செய்ய வுடையும்
திருச் செய்ய முடியும் ஆரமும் படையும்
திகழ வென்ன சிந்தை யுளானே–8-4-7-

திருவடி -ஸ்வாமி / ப்ரணதர் ஆனாரை சிரமஹரமான வர்ஷ தாரை போலே நோக்கக் கடவதாய் அழகியதாய் சிவந்த தாமரைப் பூ போலே இருக்கிற திருக் கண்களும் -அவர்களைக் கண்ட ஹர்ஷ ப்ரகர்ஷத்தாலே வினவுவாரைப் போலே சிரமஹரமாம் படி முறுவல் செய்கையாலே சிவந்த தோற்றின திருப் பவளமும் -கண்ணுக்கும் முறுவலுக்கும் தோற்றார்க்கு இளைப்பாறலாம் படி சிவந்த திருவடிகளும்-திருவடிகளில் விழுந்தவர்களை தரிப்பிக்கும் படியாக ஸ்பர்சிக்கும் சிவந்த திருக் கையும் -தன்னுடைய ஸ்பர்சத்தாலே தரித்து நின்றவர்கள் விடாதே நின்று  நிரந்தரமாக அனுபவிக்கும் படி அழகியதாய் சிவந்த திரு நாபியும் –பெரிய பிராட்டியார் சந்நிதானத்தாலே சிவந்த திரு மார்வும்–நீலமான நிறத்துக்கு பகைத் தொடையும் படி சிவந்த  திருப் பீதாம்பரமும் -ஸர்வேச்வரத்வ ஸூ சகமாய் அழகியதாய் சிவந்து இருக்கிற திரு அபிஷேகமும் -தன் திரு மார்வுக்குத் தகுதியான திரு வாரமும் -மிகவும் பணைத்த கற்பக தரு பணைத்தால் போலே தரித்து அருளின திவ்யாயுதங்களும் எல்லாம் விளங்கும் படி என்றும் ஓக்க என்னுடைய ஹ்ருதயஸ்தனானான் –

—————————————————————-

இப்படி பூர்ணமாக தாம் அனுபவித்த சீர் கொள் சிற்றாயன் உடைய அழகிலும் விலக்ஷண  குணத்திலும் அழுந்தி அவனை ஸ்துதிக்கும் படி அறிகிறிலேன் என்கிறார் –

திகழ  வென் சிந்தையுள் இருந்தானைச்
செழு நிலைத் தேவர் நான்மறையோர்
திசை கை கூப்பி ஏத்தும்
திருச் செங்குன்றூரில் திருச் சிற்றாற்றங்கரை யானை
புகர்கொள் வானவர்கள் புகலிடம் தன்னை
அசுரர் வன்கையர் வெங்கூற்றை
புகழுமாறு அறியேன் பொருந்து மூ வுலகும்
படைப்பொடு கெடுப்புக் காப்பவனே–8-4-8-

நாலு வேதத்திலும் பழகி வி லக்ஷணரான வைஷ்ணவர்கள் திக்குகள் தோறும் நின்று கை கூப்பி ஏத்தா நின்றுள்ள திருச் செங்குன்றூரில் திருச் சிற்றாற்றங்கரையிலே நின்று அருளினவனை –
தேஜஸ் விகளான இந்த்ராதிகளுக்கும் புகலிடமுமாய் ஒருவராலும் சாதிக்க முடியாதபடி பெரு மிடுக்கரான அஸூரர்களுக்கு வெங்கூற்றமுமானவனை –
தனக்கு விதேயமான சர்வ ஜகத்தினுடைய ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளை பண்ணுமவனை –

—————————————————————

ப்ரஹ்மாதி பீபீலிகாந்தமாய் யுள்ள சகல ஜந்துக்கள் யுடையவும் ஸ்ருஷ்ட்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் பண்ணுவான் -திருச் செங்குன்றூரில் நின்று அருளின எம்பெருமானே என்னும் இடம் அர்த்த வாதம் அன்று மெய் -என்கிறார் –

படைப்பொடு  கெடுப்புக் காப்பவன்
பிரம பரம்பரன் சிவப் பிரானவனே
இடைப்பு கோருருவு மொழிவில்லை யவனே
புகழ்வில்லை யாவையும் தானே
கொடைப் பெரும் புகழார் இனையர் தன்னானார்
கூரிய விச்சை யோடு ஒழுக்கம்
நடைப்பலி இயற்கைத் திருச் செங்குன்றூரில்
திருச் சிற்றாறு அமர்ந்த நாதனே–8-4-9-

மனுஷ்யாதிகளில் காட்டில் -பரமரான இந்த்ராதிகளில் காட்டில் -பரரான ப்ரஹ்மாவும் -பிரதானனான ருத்ரனும் எல்லாப் படியாலும் அவன் இட்ட வழக்காய் இருப்பர் -நடுவே புக்கு கிடக்கும் ஷூத்ர பதார்த்தங்களுக்கு எல்லாம் அவன் இட்ட வழக்கு -இதில் அர்த்த வாதம் இல்லை –மற்றும் உள்ள சகல பதார்த்தங்களும் தான் இட்ட வழக்கு -உதார குணத்தால் வந்த மஹா பிரதையை யுடையராய் இன்னார் என்று பிரசித்தராய் தன்னோடு ஒத்து இருந்தவர்களுடைய சம்யக் ஞானங்களும் ஞான அனுகுண சமாச்சாரங்களும் நிரந்தர பகவத் சமாராதானங்களுமே யாத்ரையான திருச் செங்குன்றூரில்-திருச் சிற்றாற்றிலே-நிரந்தர வாஸம் பண்ணி அருளும் ஸர்வேஸ்வரனே –
எனையர்-என்ற பாடமான போது -அநேகர் -என்று பொருள்-

———————————————————————–

சர்வேஸ்வரனாய் இருந்து வைத்து சகல ஜந்துக்களும் ஸமாச்ரயணீயன் ஆகைக்காக திருச் செங்குன்றூரில் எழுந்து அருளி நின்று அருளின எம்பெருமானை அனுபவிக்கப் பெற்றேன் -என்று ப்ரீதர் ஆகிறார் –

அமர்ந்த  நாதனை யவரவராகி
அவரவர்கருளும் அம்மானை
அமர்ந்த தண் பழனத் திருச் செங்குன்றூரில்
திருச் சிற்றறாங்கரையானை
அமர்ந்த சீர் மூவாயிரவர் வேதியர்கள் தம்பதி
அவனிதேவர் வாழ்வு
அமர்ந்த மாயோனை முக்கண் அம்மானை
நான்முகனை யமர்ந்தேனே–8-4-10-

எல்லார்க்கும் ஈஸ்வரன் என்றால் -தக்கு இருப்பதும் செய்து -அர்த்திகள் ஆனார் தந்தாமுக்கு நல்லர் போலே -அவர்களுக்கு தான் நல்லனாய் -நிர்ஹேதுகமாய் இவர்களுக்கு பிரசாதத்தை பண்ணுவதும் செய்து சேர்ந்து இருந்துள்ள அழகிய நீர் நிலங்களை யுடைய -திருச் செங்குன்றூரில்-திருச் சிற்றறாங்கரையிலே நின்று அருளினவனை -சேர்ந்த குணங்களை யுடைய மூவாயிரம் ப்ராஹ்மணர்க்கும் இனிதான வாஸ ஸ்தானமாய் பூமியில் வைஷ்ணவர்க்கு ப்ராப்ய பூமியாய் யுள்ள திருச் செங்குன்றூரைச் சேர்வதும் செய்து -அத்யாச்சர்யமான அழகையும் யுடையனாய் ப்ரஹ்ம ருத்ரகளுக்கு நிர்வாஹகன் ஆணவனைச் சேர பெற்றேன் –

————————————————————-

நிகமத்தில் இத்திருவாய்மொழி யில் சொன்ன சாமானாதி கரண்யத்துக்கு நிதானமான ஸ்ருஷ்ட்யாதி யுபகரணங்களை சொல்லா நின்று கொண்டு இது கற்றார்க்கு உள்ள பலத்தை அருளிச் செய்கிறார் –

தேனை  நன் பாலைக் கன்னலை யமுதைத்
திருந்துலகுண்ட வம்மானை
வான நான்முகனை மலர்ந்த தண் கொப்பூழ்
மலர்மிசைப் படைத்த மாயோனை
கோனை வண் குருகூர் சடகோபன்
சொன்ன வாயிரத்துள் இப்பத்தும்
வானின் மீதேற்றி யருள் செய்து முடிக்கும்
பிறவி மா மாயக் கூத்தினையே–8-4-11-

நிரதிசய போக்யனாய் இருந்து வைத்து கட்டளை பட்டு இருந்துள்ள இஜ்ஜகத்து பிரளயத்தில் அழியாத படி திரு வயிற்றிலே வைத்து பரிஹரித்த பெரியோனை -வானிலே இருக்கிற சதுர்முகனை ஸ்ருஷ்ட்டி அனுகுணமான செவ்வியை யுடைய திரு நாபீ கமலத்தில் படைத்த ஆச்சர்ய பூதனுமான சர்வேஸ்வரனை -ஆழ்வார் அருளிச் செய்த ஆயிரம் திருவாய் மொழியிலும் இத்திருவாய் மொழியானது முதலிலே திரு நாட்டில் கொடு போய் பின்னை சம்சார மஹா நாடகத்தை அறுக்கும் –

———————————————————

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: