திருவாய்மொழி ஒன்பதினாயிரப்படி –7-8-

எம்பெருமானுடைய தோற்றரவு உருவ வெளிப்பாடு என்று அறிந்து அவனோடே பரிமாறுகைக்கு தாம் பண்ணின உத்தியோகத்தை தவிர்ந்து
அவனால் அல்லது செல்லாத படி இருக்கிற தம்மை தன்னோடு விஸ்லேஷிக்கச் செய்தே தன்னைக் காட்டி ஆர்த்தி தீராது ஒழிகிற படியையும்
-அங்கனம் இருக்கச் செய்தேயும் முடியாதபடி தம்மை நடத்துகிற படியையும் கண்டு -இவ்வாச்சர்யம் இருந்த படி என் -என்று எம்பெருமானுக்கு அறிவிக்க
-அவனும் இவ்வளவோ என் படி என்று தன்னுடைய விசித்திர விபூதித்வத்தை காட்டி அருளக் கண்டு -இது இருந்தபடி என்
-துரஜேயமாய் இருந்ததீ என்று யேமுனைக் கரையில் அவனுடைய ஆச்சர்ய அனுசந்தானத்தைப் பண்ணின அக்ரூரனைப் போலே தாம் விஸ்மிதர் ஆகிறார் –

——————————————————

விசித்திரமான காரியங்களையும் காரணங்களையும் எல்லாம் விபூதியாக யுடையனாய் அனுசந்தித்து -இவை என்ன படிகள் என்று விஸ்மிதராய் எம்பெருமானைக் கிடக்கிறார் –

மாயா! வாமனனே!மது சூதா! நீ அருளாய்
தீயாய் நீராய் நிலனாய் விசும்பாய்க் காலாய்த்
தாயாய்த் தந்தையாய் மக்களாய் மற்றுமாய் முற்றுமாய்
நீயாய் நீ நின்றவாறு இவை என்ன நியாயங்களே!–7-8-1-

மாயா! -இத் திருவாய் மொழிக்கு நிதானமான ஆச்சர்யங்களை யுடையனாய் இருக்கிற இருப்பை சங்க்ரஹேண சொல்லுகிறது –
வாமனனே!-ஆச்சார்யங்களுக்கு உதாஹரணம்
மது சூதா! -மதுவாகிற அசுரனைப் போக்கினால் போலே என்னுடைய துக்கத்தை போக்கினவனே
நீ அருளாய்-என்னைத் தெளிவிக்க வேணும்
தீயாய் நீராய் நிலனாய் விசும்பாய்க் காலாய்த்-தாயாய்த் தந்தையாய் மக்களாய் மற்றுமாய் முற்றுமாய்
லோகத்தில் தாயும் தந்தையுமாய் இருக்கிறாரையும் -மக்களாய் இருக்கிறாரையும் -மற்றும் உள்ளார் எல்லாரையும் விபூதியாக யுடையாய்
நீயாய் நீ நின்றவாறு இவை என்ன நியாயங்களே!–இவற்றோடு பிரியாத சாதாரண ஆகாரத்தை யுடையையாய் கொண்டு நின்றபடி –

———————————————————–

சந்த்ர ஸூர்யாதி பதார்த்தங்களை அடைய தனக்கு விபூதியாக யுடையனாய் இருக்கிற படியை அருளிச் செய்கிறார்-

அங்கண்  மலர்த் தண் துழாய் முடி அச்சுதனே!அருளாய்
திங்களும் ஞாயிறுமாய்ச் செழும் பல் சுட ராய் இருளாய்ப்
பொங்கு பொழி மழையாய்ப் புக ழாய்ப் பழி யாய்ப் பின்னும் நீ
வெங்கண் வெங் கூற்றமுமாம் இவை என்ன விசித்திரமே!-7-8-2-

அழகிய மதுவோடே கூடின பூவை யுடைய திருத் துழாயை திரு முடியில் யுடையையாய் இப்படிப் பட்ட அழகுக்கு ஒரு நாளும் ஒருச்யுதி இல்லாதவனே -இத்தால் -திருக் குழலிலே வளையம் போலே விபூதி யோகம் ஆகர்ஷகம் என்று கருத்து
செழும் பல் சுடர் -நக்ஷத்ராதிகள் –

—————————————————————

க்ருதாதிகளான அநேக யுகங்களும் -அவ்வவ காலங்களில் யுண்டான தேவ மநுஷ்யாதிகளையும் விபூதியாக யுடையவன் என்கிறார் –

சித்திரத்  தேர் வலவா!திருச் சக்கரத் தாய்!அருளாய்
எத்தனையோர் உகமும் அவையாய் அவற்றுள் இயலும்
ஒத்த ஒண் பல் பொருள்கள் உலப்பில்லனவாய் வியவாய்
வித்தகத்தாய் நிற்றி நீ இவை என்ன விடமங்களே!–7-8-3-

சித்திரத் தேர் வலவா!–சாரத்யம் பண்ணும் போது அத்யாச்சர்யமாம் படி திருத் தேரை நடத்த வல்லவனே –
திருச் சக்கரத் தாய்-ஜெயத்ரத வதத்தின் அன்று பகலை இரவாக்கின அத்யாச்சர்யமான திரு வாழியை யுடையவனே
ஒத்த ஒண் பல் பொருள்கள் உலப்பில்லனவாய் வியவாய்-ஒரோ வகையாலே ஒத்தும் ஒரேவகையாலே ஒவ்வாததுமான தேவ மனுஷ்ய ரூபேண பலவாய் பிரதிவ்யக்தய சங்க்யமான பதார்த்தங்களை விபூதியாக யுடையையாய்
வித்தகத்தாய் நிற்றி நீ இவை என்ன விடமங்களே-விஸ்மயநீ யமான படிகளை யுடையையாய் நிற்றீ -இவை என்ன சேராச் சேர்த்திகளே-

——————————————————————-

நித்ய அநித்ய பதார்த்தங்களை விபூதியாக யுடையனாய் இருக்கிற படியை அருளிச் செய்கிறார் –

கள்ளவிழ்  தாமரைக் கண் கண்ணனே!எனக்கு ஒன்று அருளாய்
உள்ளதும் இல்லதுமாய் உலப்பில்லனவாய் வியவாய்
வெள்ளத் தடங்கடலுள் விட நாகணை மேன் மருவி
உள்ளப் பல்யோகு செய்தி இவை என்ன உபாயங்களே!–7-8-4-

கள்ளவிழ் தாமரைக் கண் கண்ணனே-கீழில் திரு வாய் மொழியில் தாமரை நாண் மலர் என்று அனுபவித்த திருக் கண்களில் அழகை அனுசந்திக்கிறார் –
எனக்கு ஒன்று அருளாய்-எனக்கு ஓன்று அருளிச் செய்ய வேணும் –
உள்ளதும் இல்லதுமாய் உலப்பில்லனவாய் வியவாய்-நித்யராய் இருக்கையாலே உண்டு என்று சொல்லலாம் சேதனனும் பரிணாம ஸ்வ பாவமாய் கொண்டு ப்ரதி க்ஷணம் அவஸ்த்தாந்தர பாக்காகையாலே இல்லை என்னலாம் பிரக்ருதியும்
உள்ளப் பல்யோகு செய்தி -திரு உள்ளத்தால் பல ரக்ஷண சிந்தைகளை பண்ணா நிற்றி

——————————————————————–

பிராகிருத விஷய ப்ராவண்யத்தை தவிர்த்து த்வத் ஏக தாரகனாம் படி என்னைப் பண்ணி வைத்து பின்னையும் இப்பிரக்ருதியிலே இட்டு வைக்கிற ஆச்சர்யம் என் -என்று கொண்டு இத் திரு வாய் மொழிக்கு நிதானத்தை அருளிச் செய்கிறார் –

பாசங்கள்  நீக்கி என்னை உனக்கே அறக் கொண்டிட்டு நீ
வாச மலர்த் தண் துழாய் முடி மாயவனே!அருளாய்
காயமும் சீவனுமாய்க் கழிவாய்ப் பிறப்பாய் பின்னும் நீ
மாயங்கள் செய்து வைத்தி;இவை என்ன மயக்குகளே.–7-8-5-

புறம்பில்  பாசத்தையும் அறுத்து அநந்யார்ஹம் ஆக்கின அழகாய்ச் சொல்லுகிறது -பின்னையும் சம்சாரத்தில் நசை அற்றார்க்கு கூடாத ஜென்ம மரணாத் யாச்சர்யங்களை யுண்டாக்கி அவயதோடு ஜீவிப்பித்து வைத்தீ -இவை என்ன துரஜேஜேய பிரவ்ருத்திகள்

—————————————————————-

விஸ்ம்ருதி  – விஸ்மரணம்  –தொடக்கமான விருத்த பதார்த்தங்களை விபூதியாக யுடையனாய் இருக்கிற படியை அனுசந்தித்து விஸ்மிதர் ஆகிறார் –

மயக்கா!  வாமனனே! மதியாம் வண்ணம் ஒன்றருளாய்
அயர்ப்பாய்த் தேற்றமுமாய் அழலாய்க் குளிராய் வியவாய்
வியப்பாய் வென்றிகளாய் வினையாய்ப் பயனாய்ப் பின்னுநீ
துயக்கா நீ நின்றவாறு இவை என்ன துயரங்களே.–7-8-6-

மயக்கா! வாமனனே!– ஸ்ரீ வாமனான அழகாலே பிச்சேற்றி நினைத்தது முடித்துக் கொள்ள வல்ல விரகனான நீ என்னுடைய சங்கடத்தையும் தீர்க்க வேணும் என்று கருத்து -வியவாய்-வியப்பாய்-விஸ்மய நீயமும் -விஸ்மயமுமாய்-

————————————————————

துக்க ஹேதுவான அபிமானம் தொடக்கமான விசித்திர பதார்த்தங்களை விபூதியாக யுடையனாக இருக்கும் இருப்பை அனுசந்திக்கிறார் –

துயரங்கள்  செய்யும் கண்ணா !சுடர் நீள் முடி யாய்!அருளாய்
துயரஞ் செய் மானங்களாய் மதனாகி உகவைகளாய்த்
துயரஞ் செய் காமங்களாய்த் துலையாய் நிலையாய் நடையாய்த்
துயரங்கள் செய்து வைத்தி;இவை என்ன சுண் டாயங்களே.–7-8-7-

துயரங்கள் செய்யும் கண்ணா !சுடர் நீள் முடி யாய்!அருளாய்-உன்னுடைய திரு அபிஷேகத்தில் அழகாலே நலியும் கிருஷ்ணனே -அப்படியே விபூதியினுடைய ஆச்சர்யத்தாலும் நலிவு படாமே தெளிவிக்க வேணும்
மதனாகி-அபிமானத்தாலே வந்த மதம் -/ துலையாய்-பரிமாணம் -முடியுமவை என்றுமாம் / நிலையாய் நடையாய்த்–ஸ்திதி கமனங்கள் –
துயரங்கள் -இவ்விபூதிய அனுசந்தானம் பண்ணப் புக்காரை வருந்தும் படி சொல்லுகிறது –சுண்டாயங்களே-விளையாட்டுகளே –

—————————————————————-

சகல ஜகத்தையும் ஸ்ருஷ்டித்து அந்தர் பஹிச்ச வியாபித்து இப்படி நிர்வஹியா நின்று வைத்து துர்ஜ்ஜேயனாய் இருக்கிற இது என்ன ஆச்சர்யம் -ஸ்வபாவம் -என்கிறார்  –

என்ன  சுண்டாயங்களால் நின்றிட்டாய் என்னை ஆளுங்கண்ணா!
இன்னதோர் தன்மையை என்று உன்னை யாவர்க்குந் தேற்றரியை
முன்னிய மூவுலகும் மவையாய் அவற்றைப் படைத்தும்
பின்னும் உள்ளாய்!புறத்தாய்!இவை என்ன இயற்கைகளே–7-8-8-.

—————————————————————

ஞான இந்திரியங்களும் கர்ம இந்திரியங்களும் சப்தாதி விஷயங்களும் அவனுக்கு விபூதியாய் இருக்கும் இருப்பை அனுசந்திக்கிறார் -.

என்ன  இயற்கைகளால் எங்ஙனே நின்றிட்டாய் என் கண்ணா
துன்னு கர சரணம் முதலாக எல்லா உறுப்பும்
உன்னு சுவை ஒளி ஊறு ஒலி நாற்றம் முற்றும் நீயே
உன்னை உணர உறில் உலப்பில்லை நுணுக்கங்களே.–7-8-9-

உன்னை அனுசந்திக்கப் புகில் உன்னுடைய வைலக்ஷண்யத்துக்கு முடிவு இல்லை –

—————————————————————

வேதைக சமைதி கம்யனாய்-காரணமாய் -அதி ஸூஷ்மமாய் இருந்துள்ள  சேதன அசேதனங்களை விபூதியாக உடையவனுடைய இருப்பை அனுசந்திக்கிறார் –

இல்லை  நுணுக்கங்களே இதனி்ற் பிறி தென்னும் வண்ணம்
தொல்லை நன்னூலிற் சொன்ன உருவும் அருவும் நீயே
அல்லித் துழாய் அலங்கல் அணிமார்ப!என் அச்சுதனே!
வல்லதோர் வண்ணம் சொன்னால் அதுவே உனக்காம் வண்ணமே –7-8-10-

அல்லித் துழாய் அலங்கல் அணிமார்ப!என் அச்சுதனே!-அல்லியை யுடைய திருத் துழாய் மாலையால் அலங்க்ருதமான அழகிய மார்பை யுடையையாய் -இங்கனம் இருக்கும் அழகுக்கு ஒரு நாளும் ஒழிவு இல்லாதவனே -சேதன அசேதனங்களை விபூதியாய் யுடையனாய் இருக்கும் இருப்பு இத் திருத் துழாய் மாலை போலே தகுதியாய் இருக்கும் என்று கருத்து –
வல்லதோர் வண்ணம் சொன்னால் அதுவே உனக்காம் வண்ணமே -வேதங்களும் ஸநகாதி பரம யோகிகளும் உன்னுடைய ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளைப் பேசப் புக்கால் -யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே -என்னும் படியால் உனக்கு பேசின அம்சம் பேசிற்றாம் இத்தனை போக்கி பேசாததுக்கு அவதி இல்லை என்று கருத்து -உனக்கு நல்லார் உன் குணங்களில் ஈடுபட்டு இருப்பார் எத்தனையேனும் அளவில்லாதார் ஆகிலும் அவர்கள் ஏதேனும் ஒரு படி பேசினால் நம்மை உள்ளபடியே கண்டு சத்ருசமான பேச்சு பேசுகிறார் என்று இ றே உன் திரு உள்ளக் கருத்து –

———————————————————————–

ஆம்  வண்ணம் இன்னது ஒன்று என்று அறிவது அரிய அரியை
ஆம் வண்ண த்தால் குரு கூர்ச் சடகோபன் அறிந்து உரை த்த
ஆம் வண்ண ஒண் தமிழ்கள் இவை ஆயிரத்துள் இப் பத்தும்
ஆம் வண்ணத்தால் உரைப்பார் அமைந்தார் தமக்கு என்றைக்குமே.–7-8-11-

நிகமத்தில் ஒருவராலும் ஒரு வகையும் அறிய ஒண்ணாத சர்வேஸ்வரனை உள்ளபடியே அறிந்து அங்குத்தைக்கு சத்ருசமாக ஆழ்வார் அருளிச் செய்த ஆயிரம் திருவாய் மொழியிலும் இத் திருவாய் மொழியை யதா சக்தி சொல்லுமவர்கள் என்றைக்கும் க்ருதக்ருத்யர் என்கிறார்
ஆம் வண்ண ஒண் தமிழ் ஆவது –நல்ல சந்தஸ் ஸை யுடைத்தான அழகிய தமிழ் என்றுமாம் –


கந்தாடை    அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: