திருவாய்மொழி ஒன்பதினாயிரப்படி –6-6-

கீழில் திருவாய் மொழியில் பிறந்த வ்யஸனம் முறுகடி யிடுகையாலே இப்பிராட்டியும் மோஹித்து-அது பொறுக்க மாட்டாமை
இவளுடைய தோழியும் மோஹித்த தசையிலும்-இவளை ஜீவிப்பிக்கைக்கு விரகுகளை மநோ ரதிக்கையாலே
தரித்து இருக்கிற திருத் தாயாரானவள் -இவளுடைய வலயாதிகள் காணக் காண சிதிலமாய் போகிறபடியை கண்டு –
அவற்றைத் தனித் தனியே சொல்லி சோகிக்கிறாள்-

———————————————————–

இவன் உலகு அளந்து அருளின எம்பெருமானுடைய குண சேஷ்டிதாதிகளிலே அகப்பட்டு வளை இழந்தாள் என்கிறாள் –

மாலுக்கு  வையம் அளந்த மணாளற்கு
நீலக் கருநிற மேக நியாயற்கு
கோலச்செந் தாமரைக் கண்ணற்கு என் கொங்கலர்
ஏலக் குழலி இழந்தது சங்கே.–6-6-1-

ஆஸ்ரித விஷயத்தில் மிகவும் வ்யாமுக்தனாய் அதி மானுஷ சேஷ்டிதங்களைப் பண்ணி ஆஸ்ரிதருடைய அபேக்ஷிதங்களை முடித்துக் கொடுத்த இச் செயலால் இவளை அகப்படுத்தி இவளுக்கு போக்தாவானவனுக்கு
அற நெய்த்துக் கறுத்த நிறத்தை யுடைய மேகம் போலே சிரமஹரமான நிறத்தையும் அதினுடைய உதாராதிகளையும் உடையனாய் ஆஸ்ரிதருடைய அபேக்ஷிதம் முடித்துக் கொடுக்கப் பெற்ற ஹர்ஷ ப்ரகர்ஷத்தாலே அழகு பெற்ற திருக் கண்களையும் உடையவனும் –
விசேஷணம் தோறும் அவனுக்கு என்கிறது தனித்தனியே ஈடுபடுகையாலே
ஏலக் குழலி இழந்தது சங்கே-ஏலம் போலே நறு நாற்றத்தை கமழா நின்ற குழலை யுடைய என் மகள் –

————————————————————–

திரு உலகு அளந்து அருளின எம்பெருமானுடைய ஸ்ரீ பஞ்சாயுத தாரணத்தாலே வந்த அழகிலே அகப்பட்டு  என் மகள் தன்னுடைய அழகிய நிறத்தை இழந்தாள் -என்கிறாள் –

சங்குவில் வாள்தண்டு சக்கரக் கையற்கு
செங்கனி வாய்ச்செய்ய தாமரைக் கண்ணற்கு
கொங்கலர் தண்ணந் துழாய் முடி யானுக்குஎன்
மங்கை இழந்தது மாமை நிறமே.–6-6-2-

திருப் பவளத்தில் அழகும் திருக் கண்களில் அழகும் போலே தகுதியான ஸ்ரீ பஞ்சாயுதங்களை திருக் கையிலே தரித்த அழகை உடையவனுக்கு-இவை சர்வாயுதங்களுக்கும் உப லக்ஷணம் –கொங்கலர்-பரிமளம் மிகுகை-

———————————————————————-

ஆலிலையில் கண் வளர்ந்து அருளினவனுடைய ஸுந்தரியாதிகளிலே அகப்பட்டு என் பெண் பிள்ளை தன்னுடைய பெருமையை இழந்தாள் என்கிறாள் –

நிறங்கரி யானுக்கு நீடுலகு உண்ட
திறங்கிளர் வாய்ச்சிறுக் கள்வ னவர்க்கு
கறங்கிய சக்கரக் கையவ னுக்குஎன்
பிறங்கிருங் கூந்தல் இழந்தது பீடே.–6-6-3-

இம் மஹா லோகத்தை எல்லாம் திரு வயிற்றிலே வைத்துக் கொண்டமை தெரியும் படியான திருப் பவளத்தையும் யுடையவனாய் -தான் சிறுத்து ஒருவருக்கும் பரிச்சேதிக்க ஒண்ணாத அத்யாச்சர்ய சேஷ்டிதங்களை யுடையவனுக்கு –
பிரதிபக்ஷத்தை மாய்க்கையில் உண்டான த்வரையாலே எப்போதும் சுழன்று வாரா நின்றுள்ள திரு வாழியைத் திருக் கையிலே உடையனான கிருஷ்ணனுக்கு –என்-பிறங்கிருங் கூந்தல்-வளர்ந்து பெருத்து இருந்துள்ள கூந்தலை யுடைய என் பெண் பிள்ளை –

—————————————————————–

சதுர் முகனுக்கு ஸ்ரஷ்டாவாய் வைத்து தன் மேன்மை பாராதே ஆஸ்ரித அபிமதங்களை செய்து அருளும் மஹா குணத்தை உடையவனுக்கு என் பெண் பிள்ளை தன்னுடைய நீர்மையை இழந்தாள் என்கிறாள் –

பீடுடை  நான்முகனைப்படைத் தானுக்கு
மாடுடை வையம் அளந்த மணாளற்கு
நாடுடை மன்னர்க்குத் தூது செல் நம்பிக்கு என்
பாடுடை அல்குல் இழந்தது பண்பே.–6-6-4-

மாடுடை வையம் அளந்த மணாளற்கு-வஸூமதியான பூமியை இந்திரன் இழந்தான் என்று பார்த்து -அவனுக்கு வாங்கிக் கொடுத்து அருளுகைக்காக பண்ணின கிருத்ரிம சேஷ்டிதத்தாலே தன்னை அகப்படுத்தினவனுக்கு
நாடுடை மன்னர்க்குத் தூது செல் நம்பிக்கு-நாடுடைய ராஜாக்களான பாண்டவர்களுக்கு தூத க்ருத்யம் பண்ணி அத்தாலே பரிபூர்ணன் ஆனவனுக்கு
பாடுடை அல்குல் இழந்தது பண்பே--இடமுடைத்தான கடிப்பிரதேசத்தை யுடைய என் பெண் பிள்ளை-

—————————————————————–

வேத ப்ரதானாதி உபகாரங்களை பண்ணினவனுக்கு என் மகள் கற்பு இழந்தாள் என்கிறாள் –

பண்புடை வேதம் பயந்த பரனுக்கு
மண்புரை வையம் இடந்த வராகற்கு
தெண்புனற் பள்ளிஎம் தேவபி ரானுக்குஎன்
கண்புனை கோதை இழந்தது கற்பே.–6-6-5-

பண்புடை வேதம் பயந்த பரனுக்கு-மண்புரை வையம் இடந்த வராகற்கு-
தன்னை பிரதிபாதிக்க வற்றான வேதத்தை ப்ரஹ்மாவுக்காக ஆவிஷ்கரிப்பதும் செய்து -எல்லாரிலும் பரனாய் மண் மிக்க பிருத்வியை கிடந்த ஸ்ரீ வராஹமானவனுக்கு -மண் மிகுதி சொல்லிற்று -எடுக்கையில் அருமை தோற்றுகைக்காக
தெண்புனற் பள்ளிஎம் தேவபி ரானுக்குஎன்-கண்புனை கோதை இழந்தது கற்பே.–
கண் வளர்ந்து அருளுகைக்கு ஈடாம்படி ஸ்வாச்சமான நீர் வெள்ளத்தை யுடைத்தான ஏகார்ணவத்திலே கண் வளர்ந்து அருளா நின்று ப்ரஹ்மாதி தேவர்களுக்கும் ஸ்ருஷ்டியாதி உபகாரகனுக்கு -கண்டாருடைய கண்ணை பிணிக்க வல்ல -அழகை யுடைய என் பெண் பிள்ளை தன்னுடைய கல்வியை  இழந்தாள்-

—————————————————————

ஏகார்ணவ சாயியான எம்பெருமானுடைய திவ்ய அவயவ ஸுந்தர்யத்திலே அகப்பட்டு என் பிள்ளை தன்னுடைய மெய் இழந்தாள் என்கிறாள் –

கற்பகக் காவன நற்பல தேளாற்கு
பொற்சுடர்க் குன்றன்ன பூத்தண் முடியற்கு
நற்பல தாமரை நாண்மலர்க் கையற்குஎன்
விற்புரு வக்கொடி தோற்றது மெய்யே.–6-6-6-

ஒரு சாயல் கற்பக சோலை போலேயேயாய் -அவ்வளவு அன்றிக்கே நன்றான பழ திருத் தோள்களை உடையனாய் ஒளியை யுடைய பொன் மலை போலே யாய் -அழகியதாய் திருமுடிக்கு அனுகூலமான திரு அபிஷேகத்தை உடையவனுக்கு –திரு அபிஷேகம் சர்வ திவ்ய ஆபரணங்களும் உப லக்ஷணம்
அழகியதாய் பலவாய் செவ்வித் தாமரை பூ போலே இருக்கிற திருக் கைகளை யுடையவனுக்கு வில் போலே இருக்கிற புருவத்தை யுடைய என் பெண் பிள்ளை உடம்பு இழந்தாள்-

———————————————————————

ஷீரார்ணவ சாயியான எம்பெருமானுடைய ஆபரண சோபையிலே அகப்பட்டு என் பெண் பிள்ளை தன்னுடைய லாவண்யத்தை இழந்தாள் என்கிறாள் –

மெய்யமர்  பல்கலன் நன்கணிந் தானுக்கு
பையர வின் அணைப் பள்ளியி னானுக்கு
கையொடு கால்செய்ய கண்ணபி ரானுக்குஎன்
தையல் இழந்தது தன்னுடைச் சாயே.–6-6-7-

திருமேனிக்கு சேர்ந்து இருந்துள்ள பல திரு அணிகலன்களையும் அழகிதாகச் சாத்தி அருளி தன்னுடைய ஸ் பர்சத்தாலே பணம் விரித்து இருக்கிற திரு வனந்த ஆழ்வான் மேலே அவ்வொப்பனை நிறம் பெறும்படி கண் வளர்ந்து அருளினவனுக்கு –
கறுத்த திரு நிறத்தில் பகைத்து தொடையாய் சிவந்து இருந்துள்ள திருக் கைகள் திரு வடிகள் முதலான திவ்ய அவயவங்களை யுடையனாய் அனுக்ரஹ சீலனான கிருஷ்ணனுக்கு -லாவண்யமாவது -ஓளி-

——————————————————————-

பிரதிகூல நிரசன பரம்பரையை யுடையனான கிருஷ்ணனுக்கு என் பெண் பிள்ளை மாண்பை இழந்தாள் என்கிறாள் –

சாயக்  குருந்தம் ஒசித்த தமியற்கு
மாயச் சகடம் உதைத்த மணாளற்கு
பேயைப் பிணம்படப் பாலுண் பிரானுக்குஎன்
வாசக் குழலி இழந்தது மாண்பே.–6-6-8-

அஸூர வடிவான குருந்தை வேரோடு சாய்ந்து விழும்படி தனியே நின்று முறித்து ஆ ஸூ ரமான க்ருத்ரிம சகடத்தை பொடியாம்படி உதைத்த இச் செயலாலே இவள் தனக்கே யாம் படி பண்ணிக் கொண்டவனுக்கு –
பூதனையை பிணமாய் விழும்படி முலைப்பால் உண்ண வல்ல மஹா உபகாரகனுக்கு
நை சர்க்கிகமான பரிமளமான குழலை யுடைய என் பெண் பிள்ளை தன்னுடைய மாட்சியை இழந்தாள் -அதாவது ஸ்த்ரீத்வம் –

————————————————————-

ஸ்ரீ வாமனாதி அநேக அவதாரங்களை பண்ணி இருந்துள்ள எம்பெருமானுடைய திரு வழகிலே அகப்பட்டு என் பிள்ளை தன்னுடைய பொற்பை இழந்தாள் என்கிறாள் –

மாண்பமை கோலத்துஎம் மாயக் குறளற்கு
சேண்சுடர்க் குன்றன்ன செஞ்சுடர் மூர்த்திக்கு
காண்பெருந் தோற்றத்துஎம் காகுத்த நம்பிக்குஎன்
பூண்புனை மென்முலை தோற்றது பொற்பே.–6-6-9-

அழகு சமைந்த ஒப்பனையை யுடையவனாய் -அத்யாச்சர்ய பூதனாய் ஆஸ்ரித பவ்யனான ஸ்ரீ வாமனனாய் உயர்ந்து இருந்துள்ள சுடர்க் குன்று போலேயாய் செஞ்சுடரை யுடைய வடிவை யுடையவனுக்கு
ஸ்ப்ருஹணீயமாய்-அபரிச்சேதயமான தோற்றத்தை யுடையவனாய் சர்வ குண சம்பன்னனாய் ஆஸ்ரித பரதந்த்ரனான காகுத்ஸதனுக்கு -ஜென்ம ராமஸ்ய ஸூ மஹத் -என்கிற அவதார மஹாத்மம் ஆகவுமாம் –
ஆபரணங்களால் அலங்க்ருதையாய் -அதும் பொறாத ஸுகுமார்யத்தை உடையளான என்னுடைய மகள் தன்னுடைய அழகை இழந்தாள் –

—————————————————————-

ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதனாயும்-ஸ்ரீ கிருஷ்ணாதி அவதாரங்களை பண்ணியும் -பிரதிகூல நிரசனங்களைப் பண்ணியும் -ஜெகதாகாரனாயும் இருக்கிற எம்பெருமானுக்கு என் மகள் கட்டு இழந்தாள் என்கிறாள் –

பொற்பமை நீண்முடிப் பூந்தண் துழாயற்கு
மற்பொரு தோளுடை மாயப் பிரானுக்கு
நிற்பன பல்லுருவாய் நிற்கு மாயற்கு என்
கற்புடை யாட்டி இழந்தது கட்டே.–6-6-10-

மிகவும் அழகியதாய் -சர்வ ஐஸ்வர்ய ஸூசகமான திரு அபிஷேகத்தையும் திருக் குழலிலே ஸ்பர்சத்தாலே பூத்து ஸ்ரமஹரமான திருத் துழாய் மாலையையும் உடையனாய் -பூசின சந்தனம் அழியாத படி மல்லரோடு பொருத தோளையும் உடையனாய் இப்படி அத்யாச்சர்யமான மஹா உபகாரங்களைப் பண்ணுமவனுக்கு
ஸ் தாவர ஜங்கமாத்மகமான ஜகத்தை தனக்கு சரீரமாக யுடையனாய் நிற்கிற கிருஷ்ணனுக்கு மிகவும் கற்புடையவளாய் இருக்கிற என் மகள் எல்லாம் இழந்தாள் -லோக யாத்திரையை இழந்தாள் என்றுமாம் –

——————————————————————–

நிகமத்தில் இத்திரு வாய் மொழி வல்லவர்கள் அயர்வறும் அமரர்களுடைய போகத்தை புஜிப்பார் என்கிறார் –

கட்டெழில்  சோலை நல் வேங்கட வாணனைக்
கட்டெழில் தென்குரு கூர்ச்சட கோபன்சொல்
கட்டெழில் ஆயிரத்து இப் பத்தும் வல்லவர்
கட்டெழில் வானவர் போகம்உண்பாரே.–5-6-11-

நாலு பாதத்திலும் கட்டு என்கிற சப்தம் சாகல்ய பரம் -நாலு பாதத்திலும் கட்டுக்குப் பொருள் -பரிமளமும்– காவலும்–தொடையும் -பெருமையும் -என்றுமாம்  –

————————————————————————

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: