திருவாய்மொழி ஒன்பதினாயிரப்படி -5-6-

கீழில் திருவாய் மொழியிலே சென்ற வியசனமே தலையெடுத்து ஆத்ம தாரணம் பண்ண முடியாமையாலே -ஸ்ரீ கோபிகளைப் போலே
கிருஷ்ணனுடைய சேஷ்டிதாதிகளையும்-மற்றும் ஜகத் ஸ்ருஷ்ட்யாதி வியாபாராதிகளையும் அநுகரித்து தரிப்பேன் என்று அதிலே
உபக்ராந்தை யான இவள் தசையை அனுசந்தித்து -இவள் தனுக்கு தாரண அர்த்தமாக அநு கரிக்கிறாள் -என்று தன் கலக்கத்தாலே
துணிய மாட்டாதே -இந்த விகாரம் மந்த்ர ஒவ்ஷாதிகளாலே பிறந்ததோ தனக்குத் தானே பிறந்ததோ -என்று இப் புடைகளாலே
பல சங்கைகளை பண்ணி -கீதாச்சார்யனான கிருஷ்ணனோட்டை வசன வ்யக்தி சாதர்யம்த்தாலும்-அவனுடைய ஞான முத்ரா நிரீக்ஷணாதிகளோடு
உண்டான சாதர்யம்த்திலுமாக-எம்பெருமான் இவள் பக்கலிலே ஆவேசிக்கையாலே அவனுடைய பேச்சை பேசுகிறாப் போலே இருந்தது
-இவளுடைய அதிலோகமான ப்ரவ்ருத்திகள் இன்னபடி என்று அத்யவசிக்க முடிகிறது இல்லை -என்று வினவ வந்தவர்களை நோக்கி
திருத் தாயார் சொல்லுகிறாள் -இடைப் பெண்களை போலே சேஷ்ட அநு கார க்ஷமை அல்லாமையாலே
ஸ்ரீ கீதையில் விபூதியத்யாய படியே ப்ராசுர்யேண அநு கரிக்கிறாள் –

—————————————————————

என் மகள் ஜகத் ஸ்ருஷ்ட்யாதி வியாபாரங்கள் எல்லாம் பண்ணினேன் என்னா நின்றாள்இது எம்பெருமான் தன் பக்கல் ஆவேசிக்க  சொல்லுகிறாப்  போலே இருந்தது என்கிறாள் –

கடல்ஞாலம்  செய்தேனும் யானே என்னும்
கடல்ஞாலம் ஆவேனும் யானே என்னும்
கடல்ஞாலம் கொண்டேனும் யானே என்னும்
கடல்ஞாலம் கீண்டேனும் யானே என்னும்
கடல்ஞாலம் உண்டேனும் யானே என்னும்
கடல்ஞாலத் தீசன் வந்து ஏறக்கொலோ?
கடல்ஞாலத் தீர்க்கிவை என் சொல்லுகேன்?
கடல்ஞாலத்து என்மகள் கற்கின்றவே.–5-6-1-

கடலோடே கூடின ஜகத்தை-சஹாயாந்தர நிரபேஷமாக ஸ்ருஷ்டித்தேனும் நானே என்னும் -இஜ் ஜகத்து மதாத்மகம் ஸ்வ தந்திரமாய் இருபத்தொரு பதார்த்தம் இல்லை என்னும் -இத்தை மஹா பாலி அபஹரிக்க-சிலர் உபாய உபதேசம் பண்ணாதே இருக்க நான் அளந்து கொண்டேன் என்னும் –பிரளய ஆர்ணவத்திலே அழுந்தின இத்தை ஸஹாய நிரபேஷமாக எடுத்தேனும் நானே என்னும் -பூமி தான் பிரளயம் வாரா நின்றது என்று அறியா நிற்க நானே அறிந்து வயிற்றிலே வைத்து பரிஹரித்தேன் என்னும் –
இப்பூமியில் இருந்து வைத்து என் மகள் மேன்மேல் எனச் சொல்லுகிற இவற்றை லௌகீகரான உங்களுக்குத் சொல்ல உபாயம் உண்டோ-

————————————————————-

சர்வ வித்யா வேதனமும் வித்யா ப்ரவர்த்திகாதிகளும் நான் இட்ட வழக்கு என்னா நின்றாள் -என்கிறாள்

கற்குங்  கல்விக்கும் எல்லை இலனே என்னும்
கற்கும் கல்வி ஆவேனும் யானே என்னும்
கற்கும் கல்வி செய்வேனும் யானே என்னும்
கற்கும் கல்வி தீர்ப்பேனும் யானே என்னும்
கற்கும் கல்விச் சாரமும் யானே என்னும்
கற்கும் கல்வி நாதன் வந்து ஏறக்கொலோ?
கற்கும் கல்வி யீர்க்கு இவைஎன் சொல்லுகேன்?
கற்கும் கல்வி என் மகள் காண்கின்றவே.–5-6-2-

நான் கற்ற வித்யா ஸ்தலத்துக்கு ஒரு முடிவு இல்லை என்னும் -எல்லாரும் விரும்பி கற்கிற வித்யைகள் நான் இட்ட வழக்கு என்னும் -அவற்றை யானே உண்டாக்கினேன் என்னும் -அவற்றினுடைய தாத்பர்ய நிர்ணயம் என்னாலே என்னும் -வித்யாபலம் நானே என்னும் -அப்யஸிக்கப்படும் சகல வித்யா வேத்யனான சர்வேஸ்வரன் வந்தேறினானோ -அறிவில்லாத உங்களுக்கு அறியத்  தொடங்கும் பருவத்தை யுடைய இவள் அனுசந்திக்கிற இவற்றைச் சொல்ல விரகு உண்டோ –

——————————————————————–

அபரிச்சேதயமான ப்ருதிவ்யாதி பூத பஞ்சகமும் நான் இட்ட வழக்கு என்னா நின்றாள் என்கிறாள் –

காண்கின்ற  நிலமெல்லாம் யானே என்னும்
காண்கின்ற விசும்பெல்லாம் யானே என்னும்
காண்கின்ற வெம் தீஎல்லாம் யானே என்னும்
காண்கின்ற இக் காற்றெல்லாம் யானே என்னும்
காண்கின்ற கடலெல்லாம் யானே என்னும்
காண்கின்ற கடல் வண்ணன் ஏறக் கொலோ?
காண்கின்ற உலகத்தீர்க் கென் சொல்லுகேன்?
காண்கின்ற என்காரிகை செய்கின்றவே.–5-6-3-

கடல் போலே எப்போதும் தர்ச நீயமான திரு நிறத்தை யுடையவன் -நீங்கள் காண்கிற படிக்கு மேற்பட்ட என்னாலே சொல்லலாவது இல்லை -நமக்குத் தெரியாத நிலத்திலே புக்கு அவகாஹித்த என் மகள் பண்ணுகிற சேஷ்டிதங்கள் -இப்பாட்டில் காண்கின்ற -என்கிற வெல்லாம் ப்ரமாணத்தாலே காணும் காட்சி -என்றும் சொல்லுவர்-

—————————————————————-

க்ரியாதிகள் எல்லாம் நான் இட்ட வழக்கு என்னா நின்றாள் -என்கிறாள் –

செய்கின்ற  கிதி எல்லாம் யானே என்னும்
செய்வான் நின்றனகளும் யானே என்னும்
செய்து முன் இறந்தவும் யானே என்னும்
செய்கைப் பயன் உண்பேனும் யானே என்னும்
செய்வார்களைச் செய்வேனும் யானே என்னும்
செய்ய கமலக் கண்ணன் ஏறக் கொலோ?
செய்ய உலகத் தீர்க்கிவை என் சொல்லுகேன்?
செய்ய கனிவாய் இளமான் திறத்தே.–5-6-4-

வர்த்தமான கிரியைகளும் -மேல் வருவதான கிரியைகளும் பண்டு செய்த கிரியைகளும் –
கிரியா பலம் புஜிப்பேனும் க்ரியா கர்த்தாக்களை அவற்றில் ப்ரவர்த்திப்பேனும் –
இவள் கண்ணின் அழகாலும் அவன் ஆவேசித்தால் போலே இரா நின்றது –
ஆழம் காண மாட்டாதே படுபாடரான உங்களுக்கு எத்தைச் சொல்லுவேன் -சிவந்த கனி போலே இருக்கிற வாயை யுடையாளாய் இருக்கிற சிறு பெண் பிள்ளை இடையாட்டத்தில்
செய்ய கனிவாய்– அநுகார ரசத்தால் பிறந்த புஷ்கல்யத்தை சொல்லுகிறது-

——————————————————————

ஜகத் ரக்ஷண பிரமுகரான -ஆதி -சேஷ்டிதங்கள் எல்லாம் பண்ணுவேன் நான் என்னா நின்றாள் என்கிறாள் –

திறம்பாமல்  மண் காக்கின்றேன் யானே என்னும்
திறம்பாமல் மலை எடுத்தேனே என்னும்
திறம்பாமல் அசுரரைக் கொன்றேனே என்னும்
திறங்காட்டி அன்றைவரைக் காத்தேனே என்னும்
திறம்பாமல் கடல் கடைந்தேனே என்னும்
திறம்பாத கடல் வண்ணன் ஏறக் கொலோ?
திறம்பாத உலகத்தீர்க்கு என் சொல்லுகேன்?
திறம்பாது என் திருமகள் எய்தினவே.–5-6-5-

திறம்பாமல் மண் காக்கின்றேன் யானே என்னும்
ஒருவருக்கும் தப்ப செய்ய ஒண்ணாத படி இப்பூமி எல்லாம் ஒரு துணை இன்றிக்கே காக்கின்றேன்
திறம்பாமல் மலை எடுத்தேனே என்னும்
சலியாத படி கோவர்த்த உத்தாரணம் பண்ணினேன்
திறம்பாமல் அசுரரைக் கொன்றேனே என்னும்
தப்பாத படி கோலி அ ஸூரரை முடித்தேன்
திறங்காட்டி அன்றைவரைக் காத்தேனே என்னும்
இப்படி கோவர்த்தன உத்தாரணம் பண்ணி ஒருவருக்கும் அறிய ஒண்ணாத என் படியை லோகத்தில் ஆவிஷ்கரித்து-தர்ம புத்ராதிகள் ஐவரையும் காத்தேன்
திறம்பாமல் கடல் கடைந்தேனே என்னும்
நினைத்தபடி தப்பாமல் கடலைக் கடைந்தேன்
திறம்பாத கடல் வண்ணன் ஏறக் கொலோ?
ஒருவருக்கும் தன் சாசனத்தை தப்ப ஒண்ணாத படியான சர்வேஸ்வரன்
திறம்பாத உலகத்தீர்க்கு என் சொல்லுகேன்?-திறம்பாது என் திருமகள் எய்தினவே.
கேட்டு அல்லது போகோம்-என்று நிர்பந்திக்கிற உங்களுக்கு எத்தைச் சொல்லுகேன் -லஷ்மீ சமையான என் மகள் பகவத் குணங்களில் தப்பாமே அகப்பட்ட படிகள் –

————————————————————-

கோவர்த்தன உத்தரணம் முதலான கிருஷ்ண சேஷ்டிதங்கள் எல்லாம் பண்ணினேன் நான் என்று இவள் சொல்லா நின்றாள் என்கிறாள் –

இன வேய்  மலை ஏந்தினேன் யானே என்னும்
இன ஏறுகள் செற்றேனும் யானே என்னும்
இன ஆன் கன்று மேய்த்தெனும் யானே என்னும்
இன ஆநிரை காத்தேனும் யானே என்னும்
இன ஆயர் தலைவனும் யானே என்னும்
இனத் தேவர் தலைவன் வந்து ஏறக்கொலோ?
இன வேற் கண் நல்லீர்க்கு இவை என் சொல்லுகேன்?
இன வேற் கண்ணி என்மகள் உற்றனவே.–5-6-6-

இன வேய் மலை –
திரள் திரளான மூங்கிலை யுடைத்தான கோவர்த்தன கிரி –இன ஆயர் தலைவன் –
ஒரு தரத்தில் ஆயர்களுக்கு எல்லாம் பிரதானன்
இனத் தேவர்
தனித்தனி பகவத் குணங்கள் அனுபவிக்க முடியாமையாலும் –ஒருவரை ஒருவர் பிரிய மாட்டாமையாலும் திரண்டு இருக்கிற அயர்வறும் அமரர்கள்
இன வேற் கண் நல்லீர்க்கு இவை என் சொல்லுகேன்?
வேல் போலே இருக்கிற கண்ணை யுடையீர்-கேட்க்கைக்கு அவஹிதராய் இருக்கிறபடி –
இன வேற் கண்ணி என்மகள் உற்றனவே.–
தான் படுகிற பாட்டை பிறரைப் படுத்த வல்ல கண்களை யுடைய இவள் உற்ற இவற்றை என் சொல்லுகேன் –

————————————————————————

எம்பெருமான் ஆஸ்ரிதர் விஷயத்தில் இருக்கும் இருப்பை தன் படியாக பேசா நின்றாள் -என்கிறாள் –

உற்றார்கள்  எனக்கு இல்லை யாரும் என்னும்
உற்றார்கள் எனக்கு இங்கு எல்லாரும் என்னும்
உற்றார்களைச் செய்வேனும் யானே என்னும்
உற்றார்களை அழிப்பேனும் யானே என்னும்
உற்றார்களுக்கு உற்றேனும் யானே என்னும்
உற்றாரிலி மாயன் வந்து ஏறக்கொலோ?
உற்றீர்கட்கு என் சொல்லிச் சொல்லுகேன் யான்?
உற்று என்னுடைப் பேதை உரைக்கின்றவே.–5-6-7-

உற்றார்கள் எனக்கு இல்லை யாரும் என்னும்
இஜ்ஜகத்தில் என் படி அறிந்து எனக்கு பந்துக்களாய் இருப்பார்
உற்றார்கள் எனக்கு இங்கு எல்லாரும் என்னும்
அவர்கள் அப்படி இருந்தமை அறிந்து வைத்தே நான் எனக்கு உறவாக நினைத்து இராதார் ஒருவரும் இல்லை
உற்றார்களைச் செய்வேனும் யானே என்னும்
சிலர் என்னை ஆஸ்ரயிக்கும் படி பண்ணுமவன் நான்
உற்றார்களை அழிப்பேனும் யானே என்னும்
ஆஸ்ரயிக்கும் அவர்களில் பிரயோஜனாந்த பிறர்க்கு அவர்கள் வேண்டியவற்றை கொடுத்து அவர்களை அகற்றுவேன் நான் -என்னுடைய ஸுந்தரியாதிகளை காட்டி அவர்களை ஈடுபடுத்துவேனும் யானே என்னும் என்றுமாம் –
உற்றார்களுக்கு உற்றேனும் யானே என்னும்
அநந்ய பிரயோஜனர்களுக்கு எல்லா பந்து க்ருத்யமும் பண்ண வேணும்
உற்றாரிலி மாயன் வந்து ஏறக்கொலோ?
எத்தனையேனும் அளவுடையார்க்கும் முட்டக் காண ஒண்ணாத படியான அத்தியாச்சார்ய பூதன் ஆனவன்
உற்றீர்கட்கு என் சொல்லிச் சொல்லுகேன் யான்?
உறவுமுறையான உங்களுக்கு என்ன பாசுரத்தாலே சொல்லுவேன்
உற்று என்னுடைப் பேதை உரைக்கின்றவே.–
ஈடுபட்டு அத்யந்த பாலையான என் மகள் சொல்லுகின்றன-

——————————————————–

ஜகத் பிரதானராக சாஸ்திரங்களில் சொல்லப் படுகிற சதுர்முகப் பிரமுகரும் நான் இட்ட வழக்கு  என்னா நின்றாள் என்கிறாள்

உரைக்கின்ற  முக்கட் பிரான் யானே என்னும்
உரைக்கின்ற திசை முகன் யானே என்னும்
உரைக்கின்ற அமரரும் யானே என்னும்
உரைக்கின்ற அமரர் கோன் யானே என்னும்
உரைக்கின்ற முனிவரும் யானே என்னும்
உரைக்கின்ற முகில் வண்ணன் ஏறக்கொலோ?
உரைக்கின்ற உலகத்தீர்க்கு என் சொல் லுகேன்?
உரைக்கின்ற என் கோமள ஒண் கொடிக்கே.–5-6-8-

காலதத்வம் உள்ளதனையும் பேசினாலும் பேசி முடிக்க ஒண்ணாத அழகை யுடையவன் -வார்த்தை அருளிச் செய்யும் போதை அழகாய்ச் சொல்லிற்று ஆகவுமாம்-
அதி லோகமான பேச்சை பேசுவதும் செய்து துக்க சஹையும் இன்றிக்கே இருக்கிற -இவ் விலக்ஷணை யான பெண் பிள்ளைக்கு பிறந்த அவசாதத்தை சொல்லு சொல்லு என்று நிரந்தரமாகச் சொல்லுகிற லௌகீகரான உங்களுக்கு எத்தைச் சொல்லுவேன் –

—————————————————————–

அகர்மவஸ்யத்வ  பிரமுகரான பகவத் யுக்திகளை தன்னினவாகப் பேசா நின்றாள் என்கிறாள் –

கொடிய  வினை யாதும் இலனே என்னும்
கொடிய வினை ஆவேனும் யானே என்னும்
கொடிய வினை செய்வேனும் யானே என்னும்
கொடிய வினை தீர்ப்பேனும் யானே என்னும்
கொடியான் இலங்கை செற்றேனே என்னும்
கொடிய புள்ளுடையவன் ஏறக் கொலோ?
கொடிய உலகத்தீர்க்கு இவை என் சொல்லுகேன்?
கொடியேன் கொடி என் மகள் கோலங்களே.–5-6-9-

கொடிய வினை யாதும் இலனே என்னும்
கர்ம வஸ்யரை நலியுமா போலே என்னை நலியக் கடவதாய் கொடுமையான கர்மங்கள் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை
கொடிய வினை ஆவேனும் யானே என்னும்
அவை நான் இட்ட வழக்கு
கொடிய வினை செய்வேனும் யானே என்னும்
பிரதி கூலர்க்கு கொடிதான் பாபத்தை விளைப்பேனும் நானே
கொடிய வினை தீர்ப்பேனும் யானே என்னும்
அநு கூலர்க்கு கொடிதான வினையைத் தீர்ப்பேனும் நானே என்னும்
கொடியான் இலங்கை செற்றேனே என்னும்
லங்கையை ஒரு படி அழித்தேன்-கொடியான் என்கிற அம்சம் அத்தனையும் திருத் தாயார் வார்த்தை
கொடிய புள்ளுடையவன் ஏறக் கொலோ?
பிரதி பக்ஷத்துக்கு கொடியனான பெரிய திருவடி
கொடிய உலகத்தீர்க்கு இவை என் சொல்லுகேன்?
சொல்லு சொல்லு என்று மிகவும் அலைக்கிற உங்களுக்கு யத்தைத் சொல்லுகேன்
கொடியேன் கொடி என் மகள் கோலங்களே.–
இப்படி படுகைக்கு ஈடான பாபத்தை பண்ணின என்னுடைய மக்களுடைய ஒருப்பாடுகள்
கோலங்கள் -தர்ச நீய ப்ரவ்ருத்திகள் ஆகவுமாம் –

——————————————————————-

ஸ்வர்க்க பிரமுகமான பதார்த்தங்கள் எல்லாம் நான் இட்ட வழக்கு என்று சொல்லா நின்றாள்-

கோலங்  கொள் சுவர்க்கமும் யானே என்னும்
கோல மில் நரகமும் யானே என்னும்
கோலம் திகழ் மோக்கமும் யானே என்னும்
கோலம் கொள் உயிர்களும் யானே என்னும்
கோலம் கொள் தனி முதல் யானே என்னும்
கோலம் கொள் முகில் வண்ணன் ஏறக் கொலோ?
கோலம் கொள் உலகத்தீர்க்கு என் சொல்லுகேன்?
கோலம் திகழ் கோதை என் கூந்தலுக்கே.–5-6-10-

கலப்பற்ற ஸூ கரூபமான ஸூ வர்க்கம்
ஸூக கந்தமும் இன்றிக்கே வெறும் தூக்கமே யான நரகம்
அபரிச்சின்ன ஸூ க ரூபமான மோக்ஷமும்
கோலம் கொள் உயிர்களும்
நாநா வேஷமாக எழுதி அணிந்து தோற்றுமவர்களைப் போலே -கர்ம அநு குணமாக தேவாதி சரீர பிரவேசம் பண்ணக் கடவ ஆத்மாக்களும் -ஞானானந்த லக்ஷணமான ஆத்மாக்களும் என்றுமாம் –
கோலம் கொள் தனி முதல்
விசித்திர கார்ய ஜனன சக்தி யுக்தையான மூல பிரகிருதி -ஸமஸ்த கல்யாண குணாத்மகனாய் -இது எல்லா வற்றுக்கும் அடியாய் இருக்கிற சர்வேஸ்வரன் என்னுதல்
கோலம் கொள் முகில் வண்ணன்
வில்லிட்டு மின்னி தர்ச நீயமான மேகம் போல் இருக்கிற திரு நிறத்தை யுடையவன்
கேட்க்கையிலே ஒருப்படா நின்று இருந்துள்ள உலகத்தீர்க்கு அழகிய மாலையையும் மயிர் முடியையும் யுடைய என் மகளுக்கு பிறந்த இவ்வஸ்தைகளை என் சொல்லுவேன் –

——————————————————————

நிகமத்தில் இப்பத்தும் வல்லவர்கள் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு அடிமை செய்யப் பெறுவார் என்கிறார் –

கூந்தல்  மலர் மங்கைக்கும் மண் மடந்தைக்கும்
குல ஆயர் கொழுந்துக்கும் கேள்வன் தன்னை
வாய்ந்த வழுதி வளநாடன் மன்னு
குருகூர்ச் சடகோபன் குற்றேவல் செய்து
ஆய்ந்த தமிழ்மாலை ஆயிரத்துள்
இவையும் ஓர் பத்தும் வல்லார் உலகில்
ஏந்து பெருஞ் செல்வத்தராய்த் திருமால்
அடியார்களைப் பூசிக்க நோற்றார்களே.–5-6-11-

வாய்ந்த-சாஷாத் கரித்த / ஆய்ந்த -ஆராய்ந்து சொன்ன
உலகில் ஏந்து பெருஞ் செல்வத்தராய்த் -லோகத்தில் எல்லாரும் கொண்டாடும்படியான பெரும் செல்வத்தை யுடையராய்
திருமால்-அடியார்களைப் பூசிக்க நோற்றார்களே
இத் திருவாய்மொழியில் ஆழ்வார் பண்ணின அநு காரம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு பிரியமாய் இருக்கையாலே இது கற்றாரும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு பிரியமான வ்ருத்தி பண்ணப் பெறுவார்

————————

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: