திருவாய்மொழி இருபத்து நாலாயிரப்படி -5-6-

கீழ் ப்ரீதி அப்ரீதி சமமாக சென்றது -இதில் அப்ரீத் யம்சமே தலை எடுத்து -ஸ்மரித்து தரித்ததும் போய்
ஆத்ம தாரணம் பண்ண முடியாமையாலே -அநு கருத்து தரித்த கோபிமார்களை போலே -அநு காரமாய்ச் செல்லுகிற இவள்
தசையை கண்ட திருத் தாயார் – –இந்த விகாரம் மந்த்ர ஒவ்ஷாதிகளாலே வந்ததோ ஆற்றாமையால் அநு கரித்து தரிக்கிறாளோ -என்று
சங்கித்து அவனோட்டை வசன வ்யக்தி சாதர்யம்த்தாலும்-அவனுடைய ஞான முத்ரா நிரீக்ஷணாதிகளோடு உண்டான சாதர்யம்த்திலுமாக-
எம்பெருமான் இவள் பக்கலிலே ஆவேசித்தால் போலே இரா நின்றது -என்று இவள் ப்ரவ்ருத்திகளை இன்னபடி என்று அத்யவசிக்க மாட்டாமையாலே
வினவ வந்தவர்களை நோக்கிச் சொல்லுகிறாள் -இடைப் பெண்களை போலே-சேஷ்ட்ய அநுகாரம் இல்லாமையால் யுக்தி அநுகாரமாக செல்லுகிறது –
மயர்வற மதிநலம் அருள பெறுகையாலே -அநுகாரம் அவர்களை போலே அவதாரத்து அளவிலேயாய் ப்ராதேசிகம் இன்றிக்கே-
ச விபூதிகனானவனை யநுகரிக்கையாய் விபூதி அத்தியாயத்தில் சொன்ன படியே ப்ராசுர்யேண அநுகரிக்கிறாள்-
கீழில் திருவாய் மொழியில் விக்ரஹ வைலக்ஷண்யம் சொல்லிற்று -இதில் அதுக்கு உள்ளன ஸ்வரூபத்தை அனுசந்திக்கிறாள்
-தேஹாத்ம அபிமானம் முற்றினால் வேறு ஓன்று தோற்றினால் போலே -பிரகாரியான அவ்வளவும் செல்ல தன்னை யநுசந்தித்த பாவனா பிரகரக்ஷத்தாலே
-அஹம் மனுரபம் ஸூ ர்யச்ச-தத்பாவ மா பன்ன–மத் தஸ் சர்வம் அஹம் சர்வம் -என்கிறபடியே அவன் பாசுரமேயாய் இருக்கத் தட்டில்லை –

————————————————————————-

என் மகள் ஜகத் ஸ்ருஷ்ட்யாதி வியாபாரங்கள் எல்லாம் பண்ணினேன் என்னா நின்றாள்இது எம்பெருமான் தன் பக்கல் ஆவேசிக்க  சொல்லுகிறாப்  போலே இருந்தது என்கிறாள் –

கடல்ஞாலம்  செய்தேனும் யானே என்னும்
கடல்ஞாலம் ஆவேனும் யானே என்னும்
கடல்ஞாலம் கொண்டேனும் யானே என்னும்
கடல்ஞாலம் கீண்டேனும் யானே என்னும்
கடல்ஞாலம் உண்டேனும் யானே என்னும்
கடல்ஞாலத் தீசன் வந்து ஏறக்கொலோ?
கடல்ஞாலத் தீர்க்கிவை என் சொல்லுகேன்?
கடல்ஞாலத்து என்மகள் கற்கின்றவே.–5-6-1-

கடல்ஞாலம் செய்தேனும் யானே என்னும்-
கடலோடே கூடின ஜகத்தை சஹாயாந்தர நிரபேஷமாக ஸ்ருஷ்டித்தேன் என்னும் -அஹம் க்ருத்நஸ்ய ஜகத் பிரபவ -என்னா நின்றாள் -யானே என்கிற அவதாரணத்தாலே -த்ரிவித காரணமும் ஆகை -ததா தர்சித பந்த்தா நவ் ஸ்ருஷ்ட்டி சம்ஹார கார கௌ -என்கிற ப்ரஹ்ம ருத்ராதிகளும் கரண கோடியிலேயாம் –
கடல்ஞாலம் ஆவேனும் யானே என்னும்-
இத்தனை ஆவேனும் -இத்தை உண்டாக்கி வஸ்துத்வ நாம பாக்துத்வங்களுக்காக அநு பிரவேசிக்கையாலே இஜ் ஜகத்து மத் ஆத்மகம் -சாமா நாதி கரண்யம்–அநு பிரவேச க்ருத்யம் -தத் அநு ப்ரவஸ்ய ஸச் சத்யச்சா பவத் -ஸ்வ தந்திரமாய் இருபத்தொரு பதார்த்தம் இல்லை என்கை –
கடல்ஞாலம் கொண்டேனும் யானே என்னும்
இத்தை மஹா பாலி அபஹரிக்க -அவன் பக்கலிலே உதார குணம் கிடைக்கையாலே -உபாயத்திலே அர்த்தியாய் என்னை தாழ விட்டு அளந்து கொண்டேனும் யானே என்னும் -கடல்ஞாலம் கீண்டேனும் யானே என்னும்
அபஹார மாத்திரமே யன்றிக்கே-பிரளய ஆர்ணவ நிமக்னையான பூமியை அபேஷா நிரபேஷமாக -மஹா வராஹமாய் எடுத்தேனும் யானே என்னும் –
கடல்ஞாலம் உண்டேனும் யானே என்னும்-
பூமி அளவே அன்றிக்கே-சகல லோகங்களையும் பிரளயம் கொள்ளப் புக்க -பிரளயம் வாரா நின்றது -என்றும் அறியாதே இருக்க -நானே அறிந்து நோக்கினேன் என்னும்
யானே -அர்த்திப்பார் இன்றிக்கே இருக்க நானே வயிற்றிலே வைத்து நோக்கினேன் என்னும் –
கடல்ஞாலத் தீசன் வந்து ஏறக்கொலோ?-கடல்ஞாலத் தீர்க்கிவை என் சொல்லுகேன்?
சர்வ ஸ்ரஷ்டாவாய் -சகல அந்தர்யாமியாய் -சர்வ ஆபத் சகனானவன் வந்து ஆவேசித்தானோ -அறி கிறி லேன்-உன்னைக் கொண்டு நிர்ணயிக்க வர நீ சம்சயியா நின்றாயீ என்ன -இவ்விஷயத்தில் என்னளவும் புதியது உண்ணாதே நித்ய சம்சாரிகளான உங்களுக்கு எத்தை சொல்லுவது என்கிறாள் –
கடல்ஞாலத்து என்மகள் கற்கின்றவே-
சம்சாரத்தில் இருந்து வைத்து நித்ய ஸூ ரிகள் யாத்ரையாய் செல்லுகிற என் மகள் படியை –

—————————————————————

சர்வ வித்யா வேதனமும் வித்யா ப்ரவர்த்திகாதிகளும் நான் இட்ட வழக்கு என்னா நின்றாள் -என்கிறாள்

கற்குங்  கல்விக்கும் எல்லை இலனே என்னும்
கற்கும் கல்வி ஆவேனும் யானே என்னும்
கற்கும் கல்வி செய்வேனும் யானே என்னும்
கற்கும் கல்வி தீர்ப்பேனும் யானே என்னும்
கற்கும் கல்விச் சாரமும் யானே என்னும்
கற்கும் கல்வி நாதன் வந்து ஏறக்கொலோ?
கற்கும் கல்வி யீர்க்கு இவைஎன் சொல்லுகேன்?
கற்கும் கல்வி என் மகள் காண்கின்றவே.–5-6-2-

கற்குங் கல்விக்கும் எல்லை இலனே என்னும்
அல்ப காலத்தில் சாந்தீபனியோடே நான் கற்ற பரப்புக்கு எல்லை இல்லை என்னா நின்றாள் என்னுதல்-யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே-என்று மீண்டது என்னை என்னா நின்றாள் என்னுதல்
கற்கும் கல்வி ஆவேனும் யானே என்னும்
வித்யைக்கு நிலம் அன்றி இருக்கும் அளவு அன்றிக்கே எல்லாரும் அப்யசிக்கும் வித்யைகள் நான் இட்ட வழக்கு என்னும் -த்வமேவ வித்யா -என்ன கடவது இ றே
கற்கும் கல்வி செய்வேனும் யானே என்னும்
அதிகரிக்க கடவ வித்யைகளை ஸூ ப்த பிரபுத்த நியாயத்தாலே உண்டாக்குவேன் நானே என்னும்
கற்கும் கல்வி தீர்ப்பேனும் யானே என்னும்
இவற்றினுடைய தாத்பர்ய நிர்ணயம் பண்ணுவேன் நானே என்னா நின்றாள் என்னுதல் -அத்யாபகரும் அத்யேதாக்களும் இரண்டும் நானே என்னும் என்னுதல் -பரக்க கற்று வைத்தே -சூன்யமே தத்வம் என்கிறாரும் உண்டு இ றே -தீர்க்கை யாவது அவற்றின் முடிவு காண்கை
கற்கும் கல்விச் சாரமும் யானே என்னும்
சாரம்-வித்யா சாரமான பலம்
கற்கும் கல்வி நாதன் வந்து ஏறக்கொலோ?
நாதன் – சகல வித்யா வேத்யனான சர்வேஸ்வரன்
கற்கும் கல்வி யீர்க்கு இவைஎன் சொல்லுகேன்?
பகவத் விஷயம் என்றால் இன்று கற்க வேண்டி இருக்கிற உங்களுக்கு இவற்றைச் சொல்ல விரகு உண்டோ
கற்கும் கல்வி என் மகள் காண்கின்றவே.
அறியத் தொடங்கும் பருவத்தை யுடைய இவள் புக்கு அவகாஹிக்கிற நிலங்களை என்னால் பேசலாயோ விருக்கிறது-

————————————————————–

அபரிச்சேதயமான ப்ருதிவ்யாதி பூத பஞ்சகமும் நான் இட்ட வழக்கு என்னா நின்றாள் என்கிறாள் –

காண்கின்ற  நிலமெல்லாம் யானே என்னும்
காண்கின்ற விசும்பெல்லாம் யானே என்னும்
காண்கின்ற வெம் தீஎல்லாம் யானே என்னும்
காண்கின்ற இக் காற்றெல்லாம் யானே என்னும்
காண்கின்ற கடலெல்லாம் யானே என்னும்
காண்கின்ற கடல் வண்ணன் ஏறக் கொலோ?
காண்கின்ற உலகத்தீர்க் கென் சொல்லுகேன்?
காண்கின்ற என்காரிகை செய்கின்றவே.–5-6-3-

காணப்புக்கால் கண்டு முடிய ஒண்ணாத பரப்பை யுடைத்தாய் இருக்கை-காண்கை யாவது -சாஸ்திரத்தாலே காண்கை என்றுமாம் –
கடல் போலே தர்ச நீயமாக கண்டு முடிய ஒண்ணாத போக்யதையை யுடைத்தான திரு நிறத்தை யுடையவன் –
நீங்கள் காண்கின்ற படிக்கு மேற்பட்ட உட்ப்புக்கேன் ஆகிலும் என்னால் பாசுரம் இட்டுச் சொல்லலாவது இல்லை -கரையிலே நின்றாரோடு உட்ப்புக்காரோடு வாசி இல்லை -நமக்குத் தெரியாத நிலத்திலே புக்கு அவகாஹித்த என் மகள் பண்ணுகிற சேஷ்டிதங்கள்-

—————————————————————-

க்ரியாதிகள் எல்லாம் நான் இட்ட வழக்கு என்னா நின்றாள் -என்கிறாள் –

செய்கின்ற  கிதி எல்லாம் யானே என்னும்
செய்வான் நின்றனகளும் யானே என்னும்
செய்து முன் இறந்தவும் யானே என்னும்
செய்கைப் பயன் உண்பேனும் யானே என்னும்
செய்வார்களைச் செய்வேனும் யானே என்னும்
செய்ய கமலக் கண்ணன் ஏறக் கொலோ?
செய்ய உலகத் தீர்க்கிவை என் சொல்லுகேன்?
செய்ய கனிவாய் இளமான் திறத்தே.–5-6-4-

வர்த்தமான காலத்தில் உள்ள கிரியா ஜாதங்கள் -பவிஷ்ய காலத்தில் உள்ள கிரியா ஜாதங்களும் -பூத காலத்தில் செய்தவற்றையும் –
சகல கர்மங்களினுடையவும் பல போக்தாவும் -அஹம் ஹி சர்வ யஞ்ஞா நாம் போக்தா -என்னா நின்றாள்
அனுஷ்டாதாக்களை அனுஷ்ட்டிக்கப் பண்ணுவேனும் -என்னை ஆஸ்ரயிக்க பண்ணுவேன் என்னுதல் –
இவள் கண்ணின் அழகாலும் அவன் ஆவேசித்தால் போலே இரா நின்றது – அஸி தேஷ்ணை யாகை தவிர்ந்து புண்டரீகாக்ஷன் வடிவை யுடையளாகா நின்றாள் -புண்டரீகாக்ஷனுக்கு இ றே இப்பிரவ்ருத்திகள் உள்ளது –
ஆழம் காண மாட்டாத படு பாடரான உங்களுக்கு —செய்ய -செவ்வை யுடைய –
சிவந்த கனி போலே இருக்கிற வாயை யுடையளான பாலையிடை யாட்டத்திலே -விவர்ணையாய் இருந்துள்ள இவள் அநு காரத்தாலே-இவளுடைய அதரம் தன்நிறம் பெற்று இருக்கிற படியை -அவிக்ருதையாய் இருக்கிற நான் எத்தைச் சொல்லுவேன் –

—————————————————————

ஜகத் ரக்ஷண பிரமுகரான -ஆதி -சேஷ்டிதங்கள் எல்லாம் பண்ணுவேன் நான் என்னா நின்றாள் என்கிறாள் –

திறம்பாமல்  மண் காக்கின்றேன் யானே என்னும்
திறம்பாமல் மலை எடுத்தேனே என்னும்
திறம்பாமல் அசுரரைக் கொன்றேனே என்னும்
திறங்காட்டி அன்றைவரைக் காத்தேனே என்னும்
திறம்பாமல் கடல் கடைந்தேனே என்னும்
திறம்பாத கடல் வண்ணன் ஏறக் கொலோ?
திறம்பாத உலகத்தீர்க்கு என் சொல்லுகேன்?
திறம்பாது என் திருமகள் எய்தினவே.–5-6-5-

திறம்பாமல் மண் காக்கின்றேன் யானே என்னும்
ஒருவர் கூறை எழுவர் குடுக்கிற சம்சாரத்திலே ஒருவருக்கும் தப்பச் செய்ய ஒண்ணாத படி -பூமி எல்லாம் ஒரு துணை இன்றிக்கே காக்கிறேன் என்னும் -பீஷாஸ்மாத் வாத பவதே -என்கிற ஆஞ்ஞானி யாலே சிறியதை பெரியது தின்னாமே நோக்குகிறேன் நானே என்னும்
திறம்பாமல் மலை எடுத்தேனே என்னும்
சலியாத படி கோவர்த்தனத்தை எடுத்தேன் என்னும் -இடையர் மேல் ஆதல் -பசுக்கள் மேல் ஆதல் ஒரு துளி விழாத படி எட்டுக்கை
திறம்பாமல் அசுரரைக் கொன்றேனே என்னும்
தப்பாதபடி கோலி அ ஸூ ரரைக் கொன்றேன் என்னும் -மாரீசனை விட்டது ராவணனுக்கு பார்வையாக
திறங்காட்டி அன்றைவரைக் காத்தேனே என்னும்
லோகத்தில் என் படிகளைக் காட்டி -பகலை இரவாக்கியும் ஆயுதம் எடேன் என்று ஆயுதம் எடுத்தும் -ஆச்ரித பக்ஷ பாதத்தை வெளியிட்டும் -ந காங்ஷே விஜயம் க்ருஷ்ண -என்கிற அர்ஜுனனை கரிஷ்யே வசனம் தவ -என்னப் பண்ணி
திறம்பாமல் கடல் கடைந்தேனே என்னும்
திறம்பாமல் கடைகை-தப்பாமல் கடைகை -மந்தரம் கீழே விழுதல் -மேலே கொந்தளித்தல் செய்யாத படி மஹா தத்துவத்தை கலக்கினேன்-
திறம்பாத கடல் வண்ணன் ஏறக் கொலோ?
தன் சாசனத்தை ஒருவராலும் தப்ப ஒண்ணாத படியான சர்வேஸ்வரன்
திறம்பாத உலகத்தீர்க்கு என் சொல்லுகேன்?-திறம்பாது என் திருமகள் எய்தினவே.
கேட்டு அல்லது போகோம் என்று இருக்கிற உங்களுக்கு லஷ்மீ சமையான என் மகள் பகவத் குணங்களில் தப்பாதே யகப்பட்ட படிகள் -ஹிதம் சொல்லி மீட்க ஒண்ணாத படி இ றே அகப்பட்டது-

———————————————————————-

கிருஷ்ண சேஷ்டிதங்கள் எல்லாம் பண்ணினேன் நான் என்று இவள் சொல்லா நின்றாள் என்கிறாள் –

இன வேய்  மலை ஏந்தினேன் யானே என்னும்
இன ஏறுகள் செற்றேனும் யானே என்னும்
இன ஆன் கன்று மேய்த்தெனும் யானே என்னும்
இன ஆநிரை காத்தேனும் யானே என்னும்
இன ஆயர் தலைவனும் யானே என்னும்
இனத் தேவர் தலைவன் வந்து ஏறக்கொலோ?
இன வேற் கண் நல்லீர்க்கு இவை என் சொல்லுகேன்?
இன வேற் கண்ணி என்மகள் உற்றனவே.–5-6-6-

இன வேய் மலை ஏந்தினேன் யானே என்னும்
திரள் திரளான மூங்கிலை யுடைத்தான கோவர்த்தன கிரி -மலையைக் கவிழ்த்துப் பிடித்த போது அணுக்கனை கவிழ்த்துப் பிடித்தால் போலே இருக்கை
இன ஏறுகள் செற்றேனும் யானே என்னும்
திரளான எருதுகள் ஏழையும் ஊட்டியாக நெரித்தேனும் யானே
இன ஆன் கன்று மேய்த்தெனும் யானே என்னும்
வத்ஸ மத்யகதம் பாலம் -என்று என்னோடே ஒத்த பருவத்தில் கன்றுகளை மேய்த்தேனும் நானே
இன ஆநிரை காத்தேனும் யானே என்னும்
பருவம் நிரம்பின பசுக்களை மெய்த்தேனும் நானே
இன ஆயர் தலைவனும் யானே என்னும்
பிரதமத்தில் ப்ரஹ்மசர்யத்தை அனுஷ்ட்டித்து பின்பு கார்ஹஸ்யத்திலே இழியுமா போலே என் தரத்தில் இடைப் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் தீம்புக்குத் தலைவனும் நானே
இனத் தேவர் தலைவன் வந்து ஏறக்கொலோ?
பஞ்ச விம்சதி வார்ஷிகராய் இருக்கையாலே தன் பருவத்தோடே ஒத்த நித்ய ஸூ ரிகள் என்னுதல் -தனியே அனுபவிக்க நாட்டாமை யாலும் ஒருவரை ஒருவர் பிரிய மாட்டாமையாலும் திரண்டு இருக்கிற நித்ய ஸூ ர்யர்கள் என்னுதல்
இன வேற் கண் நல்லீர்க்கு இவை என் சொல்லுகேன்?
தன்னில் ஒத்த வேல் ஒழுங்கு போலே இருக்கிற கண் அழகை யுடைய உங்களுக்கு -கேட்க்கையிலே அவஹிதராய் இருக்கிற படி
இன வேற் கண்ணி என்மகள் உற்றனவே
தன் கண்ணுக்கு இலக்கானார் படும் பாட்டை தான் படுகிறவள் உற்றவற்றை என் சொல்லுகேன் –

———————————————————————–

எம்பெருமான் ஆஸ்ரிதர் விஷயத்தில் இருக்கும் இருப்பை தன் படியாக பேசா நின்றாள் -என்கிறாள் –

உற்றார்கள்  எனக்கு இல்லை யாரும் என்னும்
உற்றார்கள் எனக்கு இங்கு எல்லாரும் என்னும்
உற்றார்களைச் செய்வேனும் யானே என்னும்
உற்றார்களை அழிப்பேனும் யானே என்னும்
உற்றார்களுக்கு உற்றேனும் யானே என்னும்
உற்றாரிலி மாயன் வந்து ஏறக்கொலோ?
உற்றீர்கட்கு என் சொல்லிச் சொல்லுகேன் யான்?
உற்று என்னுடைப் பேதை உரைக்கின்றவே.–5-6-7-

உற்றார்கள் எனக்கு இல்லை யாரும் என்னும்
ஒரு உபாதியால் வந்த பந்துக்கள் ஒருவரும் இல்லை என்னுதல் -என் படியை அறிந்து எனக்கு ஸ் நே ஹிக்கக் கடவார் ஒருவரும் இல்லை என்னுதல் –உற்றார்கள் எனக்கு இங்கு எல்லாரும் என்னும்
பதிம் விஸ்வஸ்ய என்கிறபடி -பார்த்தால் இஜ்ஜகத்தில் உள்ளார் எல்லாருக்கும் பந்துக்கள் என்னுதல்-அவர்கள் இப்படி இருந்தமை இருந்து வைத்தே நிருபாதிக பந்துவாய் எல்லார்க்கும் ஸ்நேஹிதனாய் இருப்பேன் என்னுதல் –
உற்றார்களைச் செய்வேனும் யானே என்னும்
சிலர் என்னை ஆஸ்ரயிக்கப பண்ணுவேனும் யானே
உற்றார்களை அழிப்பேனும் யானே என்னும்
பிரயோஜனாந்த பரரைபிரயோஜனங்களைக் கொடுத்து அகற்றுவேனும் யானே என்னும் -என்னுதல் -அவர்களை ஸுந்தரியாதிகளைக் காட்டி அழிப்பேனும் நானே என்னுதல்
உற்றார்களுக்கு உற்றேனும் யானே என்னும்
அநந்ய பிரயோஜனர்க்கு எல்லா உறவும் நானே என்னுதல் –அநந்ய பிரயோஜனர்க்கு அநந்ய பிரயோஜனனாய் இருப்பேனும் நானே என்னுதல்
உற்றாரிலி மாயன் வந்து ஏறக்கொலோ?
எத்தனையேனும் அளவுடையார்க்கும் முட்டக் காண ஒண்ணாத படியான ஆச்சர்ய பூதன்-ஸ்வ யத்னத்தால் ஒருவருக்கும் கிட்ட ஒண்ணாதவன்
உற்றீர்கட்கு என் சொல்லிச் சொல்லுகேன் யான்?
ஆனாலும் பந்துக்களான எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டாவோ என்னில்-பந்துக்களாக அமையுமோ -விஷயம் சொல்லாக வேண்டாவோ -உறவு முறையான உங்களுக்கு என்ன பாசுரத்தை சொல்லிச் சொல்லுவேன்
உற்று என்னுடைப் பேதை உரைக்கின்றவே
பருவம் நிரம்பாத என் பெண் ஈடு பட்டுச் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை வாய்க் கரையிலே நிற்கிற நான் எத்தைச் சொல்லுவது –

————————————————————–

ஜகத் பிரதானராக சாஸ்திரங்களில் சொல்லப் படுகிற சதுர்முகப் பிரமுகரும் நான் இட்ட வழக்கு  என்னா நின்றாள் என்கிறாள்

உரைக்கின்ற  முக்கட் பிரான் யானே என்னும்
உரைக்கின்ற திசை முகன் யானே என்னும்
உரைக்கின்ற அமரரும் யானே என்னும்
உரைக்கின்ற அமரர் கோன் யானே என்னும்
உரைக்கின்ற முனிவரும் யானே என்னும்
உரைக்கின்ற முகில் வண்ணன் ஏறக்கொலோ?
உரைக்கின்ற உலகத்தீர்க்கு என் சொல் லுகேன்?
உரைக்கின்ற என் கோமள ஒண் கொடிக்கே.–5-6-8-

உரைக்கின்ற முக்கட் பிரான் யானே என்னும்
வேதத்தில் அர்த்தவாத பிரசங்களிலும் தாமச புராணங்களிலும் சொல்லுகிறவன் -பிரான் -ஸூவ கோஷ்ட்டியில் பிரசித்தன்-ருத்ராணாம் சங்கரஸ்ஸாஸ்மி -என்று ஈஸ்வரனுக்கு பிரகாரமாக சொல்லப்பட்டவன் என்றுமாம் –
உரைக்கின்ற திசை முகன் யானே என்னும்
ப்ராஹ்மண புத்ராய ஜ்யேஷ்டாயா ஷ்ரேஷ்டாயா -என்று ருத்ரனுக்கும் ஜனகனான ப்ரஹ்மா நான் இட்ட வழக்கு என்னும்
உரைக்கின்ற அமரரும் யானே என்னும்
ப்ரஹ்மாவால் ஸ்ருஷ்டராய் நித்ய ஸ்ருஷ்டிக்கு கடவராக சாஸ்திரங்களில் சொல்லப் படுகிற பிரஜா பதிகளும் நான் இட்ட வழக்கு -என்னும் -ப்ரஹ்மா தஷாதய கால என்று பகவத் பிரகாரமாக சொல்லப் படுகிறவன் என்றுமாம்
உரைக்கின்ற அமரர் கோன் யானே என்னும்
நகிரிந்த்ர த்வதுத்தர-என்று சொல்லப் படுகிறவன் என்னுதல் -தேவா நா மஸ்மி வாசவ என்று பிரகாரமாக சொல்லப் படுகிறவன் என்னுதல்
உரைக்கின்ற முனிவரும் யானே என்னும்
வேதாரத்தை ஸ்மரித்து கர்த்த வ்யாகர்த்தவ்யங்களை சொல்லும் மன்வாதிகளும் நான் இட்ட வழக்கு என்னும் –
உரைக்கின்ற முகில் வண்ணன் ஏறக்கொலோ?
நீலதோயத மத்யஸ்தா -என்று வ்ரஷூக வலாஹகம் போலே சொல்லப்படுகிறவன் என்னுதல் -வார்த்தை சொல்லுகிற போதை அழகை சொல்லுதல்
உரைக்கின்ற உலகத்தீர்க்கு என் சொல் லுகேன்?
சொல்ல ஒண்ணாது என்று அறியாதே -சொல்லு சொல்லு என்கிற லௌகீகரான உங்களுக்கு என் சொல்லுகேன்
உரைக்கின்ற என் கோமள ஒண் கொடிக்கே.
அதி லோகமான பேச்சை யுடையளாய் ஸூ குமாரை யாகையாலே -துக்க ச ஹை அன்றிக்கே-பதிசம்யோக ஸூ லபம் வய -என்று உப நக்தோடே சேர்க்க வேண்டும் பருவத்தை யுடைய இவளுக்கு ஓடுகிற தசையை –
கோமள ஒண் கொடிக்கே.-கொழுந்து விடுகிற அழகை யுடைய என் பெண்ணுக்கு –

———————————————————–

அகர்மவஸ்யத்வ  பிரமுகரான பகவத் யுக்திகளை தன்னினவாகப் பேசா நின்றாள் என்கிறாள் –

கொடிய  வினை யாதும் இலனே என்னும்
கொடிய வினை ஆவேனும் யானே என்னும்
கொடிய வினை செய்வேனும் யானே என்னும்
கொடிய வினை தீர்ப்பேனும் யானே என்னும்
கொடியான் இலங்கை செற்றேனே என்னும்
கொடிய புள்ளுடையவன் ஏறக் கொலோ?
கொடிய உலகத்தீர்க்கு இவை என் சொல்லுகேன்?
கொடியேன் கொடி என் மகள் கோலங்களே.–5-6-9-

கொடிய வினை யாதும் இலனே என்னும்
கர்ம வஸ்யரைக் கண்ணுற்று நலியும் கர்மங்கள் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை என்னும் -அநஸ்நன் நன்யோ அபிசாக தீதி-நாட்டில் பிறந்து படைத்தன பட்டு -என்கிறபடி இச்சையாய் வரும்து தவிர்க்கப் போகாது
கொடிய வினை ஆவேனும் யானே என்னும்
அவன் நான் இட்ட வழக்கு என்னும் -கர்மம் ஆகிறது என்னுடைய நிக்ரஹம் அன்றோ என்னும்
கொடிய வினை செய்வேனும் யானே என்னும்
பிரதி கூலர்க்கு கொடிதான பாபத்தை விளைப்பேனும் நானே என்னும் -ஆஸ்ரிதர் திறத்தில் விரோதிகளை பாபங்களிலே மூட்டுகை
தா நஹம் த்விஷத க்ரூரான் சம்ஸாரேஷூ நராதமான் ஷிபாம் யஜஸ்ரமசுபா நா ஸூ ரீஷ் வேவ யோ நி ஷூ
கொடிய வினை தீர்ப்பேனும் யானே என்னும்
ஆஸ்ரிதற்கு அவசியம் அநு போக்தவ்யமான கர்மத்தை போக்குவேனும் நானே என்னும் -அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி -என்னா நின்றாள் –
கொடியான் இலங்கை செற்றேனே என்னும்-
கொடியான் இலங்கை என்ற இடம் தாயார் வார்த்தை -அவனால் ஆவிஷடையாய் இருக்கிறவன் இத்தனை மதித்து வார்த்தை சொல்லாள் இ றே-சுரி குழல் கனிவாய்த் திருவினை பிரித்த கொடுமையை யுடையவன் -என்று இருக்கும் இ றே திருத் தாயார் –
கொடிய புள்ளுடையவன் ஏறக் கொலோ?
ஆஸ்ரித விரோதிகளுக்கு ம்ருத்யுவான பெரிய திருவடியை வாஹனமாகவும் த்வஜமாகவும் யுடையவன்
கொடிய உலகத்தீர்க்கு இவை என் சொல்லுகேன்?
நமக்கு நிலம் அன்று அறியாதே அதி நிர்பந்தம் பண்ணுகிற உங்களுக்கு
கொடியேன் கொடி என் மகள் கோலங்களே
இவளை அநு கரித்து தரிக்க காண்கையான மஹா பாபத்தை பண்ணின என் மகளுடைய
கோலங்கள்
தர்ச நீயமான வியாபாரங்கள் என்னுதல்-ஒருப்பாடுகள் என்னுதல் –

————————————————————–

ஸ்வர்க்க பிரமுகமான பதார்த்தங்கள் எல்லாம் நான் இட்ட வழக்கு என்று சொல்லா நின்றாள்-

கோலங்  கொள் சுவர்க்கமும் யானே என்னும்
கோல மில் நரகமும் யானே என்னும்
கோலம் திகழ் மோக்கமும் யானே என்னும்
கோலம் கொள் உயிர்களும் யானே என்னும்
கோலம் கொள் தனி முதல் யானே என்னும்
கோலம் கொள் முகில் வண்ணன் ஏறக் கொலோ?
கோலம் கொள் உலகத்தீர்க்கு என் சொல்லுகேன்?
கோலம் திகழ் கோதை என் கூந்தலுக்கே.–5-6-10-

ஸூக ரூபமான ஸ்வர்க்கங்களும் –நிலை நில்லாமையாலே முகப்பில் தர்ச நீயதையைப் பற்றிச் சொல்லுகிறது –
ஸூக கந்தமும் இன்றிக்கே நிஷ்க்ருஷ்ட துக்கமே யான நரகமும்
நிஷ்க்ருஷ்ட ஸூகமாய் அபுநாவ்ருத்தி லக்ஷணம் ஆகையால் அபரிச்சின்ன ஸூகமான மோக்ஷமும்
கோலம் கொள் உயிர்களும்
நாநா வேஷமாக எழுதி அணிந்து தோற்றுமவர்களைப் போலே -கர்ம அநு குணமாக தேவாதி சரீர பிரவேசம் பண்ணக் கடவ ஆத்மாக்களும் -ஞானானந்த லக்ஷணமான ஆத்மாக்களும் என்றுமாம் –
கோலம் கொள் தனி முதல்
விசித்திர காரிய காரிணி யான பிரகிருதி என்னுதல்
அப்படிப்பட்ட சங்கல்ப ஞானம் என்னுதல்
உபயத்தையும் பிரகாரமாக யுடையனாய் ஸமஸ்த கல்யாண குணாத்மகனான சர்வேஸ்வரன் என்னுதல்
கோலம் கொள் முகில் வண்ணன்
வில்லிட்டு மின்னி தர்ச நீயமான மேகம் போல் இருக்கிற திரு நிறத்தை யுடையவன்
விஷய ஸ்வபாவம் அறியாதே கேட்க்கையிலே ஒருப்படா நின்று இருந்துள்ள உங்களுக்கு -அழகிய மாலையையும் மயிர் முடியையும் யுடைய என் மகளுக்கு பிறந்த இவ்வஸ்தைகளை-தன் மயிர்முடி கண்டார் படும் பாட்டை தான் படுகிற இவள் படிகள் பேச்சுக்கு நிலமோ-

—————————————————————

நிகமத்தில் இப்பத்தும் வல்லவர்கள் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு அடிமை செய்யப் பெறுவார் என்கிறார் –

கூந்தல்  மலர் மங்கைக்கும் மண் மடந்தைக்கும்
குல ஆயர் கொழுந்துக்கும் கேள்வன் தன்னை
வாய்ந்த வழுதி வளநாடன் மன்னு
குருகூர்ச் சடகோபன் குற்றேவல் செய்து
ஆய்ந்த தமிழ்மாலை ஆயிரத்துள்
இவையும் ஓர் பத்தும் வல்லார் உலகில்
ஏந்து பெருஞ் செல்வத்தராய்த் திருமால்
அடியார்களைப் பூசிக்க நோற்றார்களே.–5-6-11-

கூந்தல் மலர் மங்கைக்கும் மண் மடந்தைக்கும்-குல ஆயர் கொழுந்துக்கும் கேள்வன் தன்னை
விஷ்ணோ ஸ்ரீ என்று அவனுக்கு நிரவாதிக சம்பத்தான பிராட்டிக்கும்-அந்த சம்பத்துக்கு விளை பூமியான ஸ்ரீ பூமிப் பிராட்டிக்கும் -வல்லபையான ஸ்ரீ நப்பின்னை பிராட்டிக்கும் -காந்தனானவனை -இத்தால் -ஒரு அவதார மாத்ரத்து அளவன்றிக்கே-உபய விபூதி நாதனான பூர்ண விஷயத்திலே அநு கரிக்கிறாள் என்று தோற்றி இருக்கிற படி
வாய்ந்த வழுதி வளநாடன் மன்னு
வாய்க்கை யாவது கிட்டுகை -அதாவது பாவனா ப்ரகர்ஷத்தாலே சாஷாத் கரிக்கை
குருகூர்ச் சடகோபன் குற்றேவல் செய்து
அந்தரங்க வ்ருத்தி செய்து -இவர் பாசுரத்தையே அந்தரங்க விருத்தியாக கொள்ளுகை-இவர் தாம் வாசிகமான விருத்திக்கு அவ்வருகு ஷமர் அல்லர்
ஆய்ந்த தமிழ்மாலை ஆயிரத்துள்-இவையும் ஓர் பத்தும் வல்லார்
ஆராய்ந்து சொன்ன தமிழ்த் தொடை
உலகில்-ஏந்து பெருஞ் செல்வத்தராய்த் திருமால்-அடியார்களைப் பூசிக்க நோற்றார்களே.–-
இந்த லோகத்தில் எல்லாரும் கொண்டாடும் படியான ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரீ யை யுடையராய் ஸ்ரீ லஷ்மீ பாதிக்கு அடியாரானவர்களை ஆராதிக்கப் பெறுவார்கள் -அவர்களுக்கு ஆராதனம் ஆகிறது இவர் அநு கரித்த இப் பாசுரத்தை சொல்லுகை
தொண்டர்க்கு அமுது உண்ணச் சொல்மாலைகள் சொன்னேன் என்ன கடவது இ றே
இவர் இவ் வநுகாரத்தாலே ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு ப்ரியகரர் ஆனால் போலே இது கற்றாரும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு பிரியமான வ்ருத்தியைப் பண்ணக் கடவர் என்கை


கந்தாடை       அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
திருக் குருகைப் பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: