ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-28- ஸூபாஷித பத்ததி -நன் மொழிப் படலம் -ஸ்லோகங்கள் -821-830-

கலாஸு காஷ்டாம் அதிஷ்டந் பூம்நே ஸம்பந்தி நாமபி
பாதுகா ரங்க துர்யஸ்ய பரத ஆராத்யதாம் கதா—-821-

கலைகளில் தேர்ச்சி பெற்று அதன் உச்சத்தை அடைந்தவன், தன்னைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு பெருமை உண்டாக்குபவனாக ஆகிறான்.
நாடகங்களை நிகழ்த்துவதில் வல்லவனாகிய ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகை,
பரத சாஸ்த்ர நிபுணர்களால் (பரதனால் என்று சிலேடை) கொண்டாடப்படுகிறது.

கலைகள் எதிலும் நிறைந்த பயிற்சி பெற்றவன் தன்னைச் சார்ந்தவர்களுக்கும் கௌரவம் ஏற்படக் காரணம் ஆகிறான் –
பதினாறு கலை பூரணமான சந்தரன் சமுத்ரத்தைப் பொங்கச் செய்கிறான் -குமுத மலரை மலரச் செய்கிறான் –
பிருஹதாரண்யகத்தில் -ஜீவாத்மா ஸ்வரூபம் என்ற ஒரு கலை பணம் என்ற பதினைந்து கலைகள் கொண்டு
சுற்றத்தாரின் செல்வத்துக்குக் காரணம் ஆகிறான் என்கிறது
ஸ்ரீ அரங்க மேடையில் சேர்ந்தவன் ஸ்ரீ அரங்க நாதன் -அவனது திருவடி நிலை
பரதக் கலை நிபுணர்களால் கொண்டாடப் படுவதைப் பாரீர்
ஸ்ரீ ரங்க நாத ஸ்ரீ பாதுகை ஸ்ரீ பரதாழ்வானால் ஆராதிக்கப் படும் தகுதியைப் பெற்றது –

—————————————————————————

ஸந்தஸ் ஸ்வதேச பரதேஸ விபாக ஸூந்யம்
ஹந்த ஸ்வ வ்ருத்திம் அநகாம் ந பரித்யஜந்தி
ராஜ்யே வநே ச ரகு புங்கவ பாத ரக்ஷே
நைஜம் ஜஹௌ ந கலு கண்டக சோதநம் தத்—-822–

சிறிதும் குற்றங்கள் இல்லாத தங்கள் கர்மங்களைப் பெரியவர்கள் தங்கள் ஊராக இருந்தாலும்,
வெளியூராக இருந்தாலும் கைவிடுவதில்லை. இது போன்று இராமனின் பாதுகையானது ராஜ்யத்திலும் கானகத்திலும்
கண்டக சோதனம் என்பதைச் செய்தபடி இருந்தாள்.

கண்டக சோதனம் என்றால் முள் இல்லாமல் செய்வது ஆகும். கானகத்தில் முள் என்பது, ராஜ்யத்தில் சத்ருக்கள் என்று கருத்து.

சாதுக்கள் தம் குற்றம் அற்ற அனுஷ்டானத்தை விடவே மாட்டார்கள் -தன் ஊரிலாய் ஆகட்டும் -வெளியூரில் ஆகட்டும்
இப்படித் தான் அவர்கள் ஸ்வ பாவம் –
ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகனின் ஸ்ரீ பாதுகை ராஜ்யத்திலோ வனத்திலோ தன் தர்மத்தை முள் எடுப்பதான கடைமையை விட வில்லை –
ராஜ்யத்தில் பகைவர் புகாதபடிக் காத்து ஆண்டது -ஸ்ரீ தண்ட காரண்யத்தில் பெருமாள் திருவடியில் முள் குத்தாமல் ரஷித்தது-

————————————————————————————

ப்ரஹ்மாஸ்த்ரதாம் அதி ஜகாம த்ருணம் ப்ரயுக்தம்
புண்யம் சரவ்யம் அபவத் பயஸாம் நிதிர்வா
ப்ருத்வீம் சசாஸ பரிமுக்த பதம் பதத்ரம்
கிம் வா ந கிம் பவத் கேளி விதௌ விபூநாம்—-823–

ஸ்ரீராமனின் திருக்கரம் கொண்டு எறிந்த புல்லானது ப்ரஹ்மாஸ்திரம் ஆனது. அவனுடைய பாணத்திற்குப்
பரசுராமனின் புண்ணியமும், ஸமுத்திரமும் (இரண்டுமே குறிபார்ப்பதற்கு இயலாதவை) இலக்காக நின்றன.
அவனுடைய பாதுகைகள் திருவடிகளைக் காப்பதை விட்டு, இந்த உலகம் முழுவதையும் காப்பாற்றினாள்.
வல்லவர்களின் விளையாட்டில் எந்தப் பொருள் தான் எந்தப் பொருளாக மாறாது?

வல்லவனாகில் அவன் விளையாட்டில் கூட எதையும் செய்து முடிப்பான் -புல் ஒருவன் திருக்கையில் பிரம்மாஸ்திரம் ஆனதே –
ஸ்ரீ பரசுராமன் தவத்தால் சேகரித்த புண்யமும் -கண்ணுக்குப் புலனாகாத வஸ்துவாய் இருந்தாலும் கூட அதுவும் பெரிய சமுத்ரமும்
அவன் அம்புக்கு இலக்காயினவே –
ஸ்ரீ பாதுகை திருப் பாதத்தைக் காப்பது -திருவடியின் கீழ் இருக்கும் அது அந்த ஸ்தானத்தை விட்டு விட்டு நாட்டை ஆண்டது –
ஆகவே வல்லவன் ஒருவன் கையில் விளையாட்டுப் போலே ஏது தான் ஏதுவாகத்தான் ஆகாது -எல்லாம் அவன் இட்டபடி நடக்கும் –

—————————————————————————————-

அந்யேஷு ஸத்ஸ்வபி நநேந்த்ர ஸுதேஷு தைவாத்
ப்ரஷ்ட: பதாத் அதிகரோதி பதம் பதார்ஹ:
ப்ராயோ நிதர்சயதி தத் ப்ரதமோ ரகூணாம்
தத் பாதயோ: ப்ரதிநிதீ மணி பாதுகே வா—-824–

தெய்வத்தின் ஸங்கல்பம் காரணமாக, அரச பட்டத்திற்குத் தகுதி படைத்த ஒருவன் அதனை நழுவ விட்டாலும்,
சிறிது காலம் கழித்து அடைந்துவிடுகிறான். இதனை ரகுவம்சத்தின் சிறந்தவனான இராமன் காண்பிக்கிறான்.
அவனுடைய திருவடிகளின் ப்ரதிநிதிகளான இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகைகள் உணர்த்துகிறாள்.

ஒருவனுக்கு ஒரு பதவி கிட்ட வேண்டும் என்றால், அந்தப் பதவியானது ஒருமுறை இல்லாவிட்டாலும் மற்றோரு முறை
அவனைத் தேடி வந்துவிடும். இராமன் அரச பதவி ஏற்பது தடைபட்டாலும், அவன் தம்பிகள் உள்ள போதிலும்
அவனது பாதுகைகள் அல்லவோ அரச பதவியைப் பிடித்தாள்?

ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திரு மகனும் ஸ்ரீ பாதுகையும் உலக நியதி ஒன்றை நிரூபிகின்றன –
தைவ சங்கல்பத்தால் ஒரு பதவி ஸ்தானத்தில் இருந்து நழுவின ஒருவன் அவன் அந்தப் பதத்திற்கே அர்ஹனாக இருக்கும் போது
அப்பதவியை எப்படியும் பெறுவான் -வேறு அரச குமாரர்கள் இருந்தாலும் மூத்தவனை அது தப்பாது
இதை ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திருமகன் விஷயத்தில் பார்க்கிறோம் -அவருடைய ஸ்ரீ ரத்ன பாதுகைகள் விஷயத்திலும் காணலாம் –
அவை திருப் பதத்திற்கு திருவடிக்குத் தகுந்தவை -அதை இழந்தன -ஆனால் பதம் -பதவி -ராஜ்ய சிம்ஹாசனம் பெற்றன –

———————————————————————————–

சரணம் அநக வ்ருத்தே: கஸ்யசித் ப்ராப்ய நித்யம்
ஸகல புவந குப்த்யை ஸத்பதே வர்த்ததே ய:
நரபதி பஹுமாநம் பாதுகேவ அதிகச்சந்
ஸ பவதி ஸமயேஷு ப்ரேக்ஷி தஜ்ஞைர் உபாஸ்ய:—825-

குற்றம் இல்லாத, அவைவராலும் கொண்டாடப்படும்படியாக நடவடிக்கைகள் கொண்டவராக உள்ள ஒருவரின்
திருவடிகளை அடைந்து, எப்போதும் உலகின் நன்மையைக் குறித்தும், உலகைக் காப்பாற்றுவது குறித்தும்
சிந்தனை செய்தபடி ஒருவன் இருக்கக்கூடும். அவன் பாதுகைகள் போன்று அரசர்களுக்கு செய்யப்படும் மரியாதைகளையும்,
அரசர்களால் செய்யப்படும் மரியாதைகளையும் அடைந்து, அந்தந்த காலகட்டங்களில் புத்திமான்களால் உபாஸிக்கப்படுவான்
(இராமனின் திருவடிகளை அடைந்து நின்ற பாதுகைகளுக்கு இந்த மரியாதை கிட்டியது).

எவன் ஒருவன் குற்றம் அற்ற நடத்தை யுடைய நல்லவர் ஒருவரின் திருவடி பிடித்து அவர் அனுஷ்டானத்தைப் பின் பற்றி இருக்கிறானோ
அதுவும் உலக நன்மைக்காக அவர் இட்ட வழியில் நடக்கிறானோ -அவன் ஸ்ரீ பாதுகையைப் போலே அரசற்கு உரிய பஹூ மானத்தைப் பெறுவான் –
மேலும் அரசர்கள் இடம் இருந்தும் மரியாதை பெறுவான் -அதற்கும் மேலாக அவன் குறிப்பு அறிந்து அவனை உபசரிக்க
சித்தராய் இருக்கும் பல இங்கிதஜ்ஞர்களால் சேவிக்கத் தகுந்தவனாக இருப்பான் –

—————————————————————————————

ராமே ராஜ்யம் பிது: அபிமதம் ஸம்மதம் ச ப்ரஜாநாம்
மாதா வவ்ரே ததிஹ பரதே ஸத்ய வாதீ ததௌ ச
சிந்தாதீதஸ் ஸமஜநி ததா பாதுகார்க்ய அபிஷேக:
துர்விஜ்ஞாந ஸ்வ ஹ்ருதயம் அஹோ தைவம் அத்ர ப்ரமாணம்—826–

இராமனிடம் ராஜ்யம் இருப்பது என்பது தசரதரின் விருப்பமாகவும், ஜனங்களின் விருப்பமாகவும் இருந்தது.
அப்போது அந்த ராஜ்யத்தை மாதாவான கைகேயி பரதனிடம் இருக்கவேண்டும் என்று கேட்டாள்.
ஸத்யத்தின் வழிமாறாத தசரதனும் அவ்விதமே செய்தார்.
ஆனால் அந்த நேரத்தில் யாராலும் எண்ணிக்கூட பார்க்க இயலாதபடி உயர்ந்த பாதுகா பட்டாபிஷேகம் நடந்தது.
இந்த உலகில் அறிய இயலாத கருத்தைக் கொண்ட தெய்வமே செல்வாக்கு உடையதாகிறது.

நாம் ஏது நினைத்தாலும் நடக்கும் எனபது நிச்சயம் இல்லை தைவம் என்ன சங்கல்பித்து இருக்கிறதோ அது தானே நடக்கும் –
உதாரணம் காணீர் –
சக்கரவர்த்தி திருமகன் அரசாள வேண்டும் என்று தசரத சக்கரவர்த்தி நினைத்தார் -மக்களும் அதையே வேண்டினர் –
ஆனால் மாதா கைகேயி குறுக்கிட்டு ராஜ்யம் தன் மகனுக்கு வண்டும் என்று வலியுறுத்தினாள்-
அப்போது யாரும் கற்பனை செய்யாத ஸ்ரீ பாதுகா பட்டாபிஷேகம் நடந்தேறியதே –

————————————————————————-

நாதிக்ராமேச் சரணவஹநாத் பாதுகா பாத பீடம்
யத்வா ஆஸந்நம் பரம் இஹ ஸதா பாதி ராஜ அஸநஸ்ய
பூர்வத்ரைவ ப்ரணி ஹிதம் அபூத் ஹந்த ராமேண ராஜ்யம்
சங்கே பர்த்து: பஹு மதி பதம் விக்ரமே ஸாஹசர்யம்—-827–

இராமனின் திருவடிகளை எப்போதும் தாங்கி நிற்கும் காரணத்தினால் திருவடியை வைக்கின்ற பீடத்தைக் காட்டிலும்
பாதுகைக்கு உயர்வு இல்லை என்றாகிறது
(காரணம் ஸிம்ஹாஸனத்தை விட்டுப் பாதுகைகள் ஸஞ்சார காலத்தில் புறப்பட்டாலும், திருவடியை வைக்கின்ற ஆஸனம் அங்கேயே உள்ளது).
அது போன்று பாதுகை, ஆஸனபீடம் ஆகிய இரண்டிற்குள் ஸிம்ஹாஸனத்திற்கு மிகவும் நெருக்கமாக ஆஸன பீடமே உள்ளது.
இப்படி உள்ள போதிலும் இராமனால் பாதுகையிடமே ராஜ்யம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இது ஏன்? ஆஹா!
விரோதிகளை அழிக்கின்ற காலத்தில் இராமனுடன் அவனை விடாமல் பாதுகை ஸஞ்சாரம் செய்து,
அவனுக்கு உதவி செய்ததால், பாதுகைக்குக் கிட்டிய வெகுமதியே இதன் காரணம் என்று எண்ணுகிறேன்.

ஸ்ரீ பாதுகை பெருமாள் திருவடியைச் சுமக்கிறது என்பதால் சிம்ஹாசனத்தில் வீற்று இருக்கும் போது திருவடியை வைக்கும் இடமான
ஸ்ரீ பாத பீடத்தின் பெருமையை விஞ்ச முடியாதே -இந்த ஸ்ரீ பாத பீடம் சிம்ஹாசனத்தின் அருகிலே இருக்குமே
ஆனாலும் ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தியின் ராஜ்யம் ஆளும் கௌரவம் ஸ்ரீ பாதுகைக்கே அளிக்கப் பட்டது -ஏன் எனில்
தனது ஸ்வாமியின் விக்ரமத்தில் -பராக்ரமத்தில் -சஞ்சாரத்தில் துணையாய் இருந்தது ஸ்ரீ பாதுகையே -அதவே காரணம் –

——————————————————————————

ப்ரதிபத சபலாபி பாதுகா
ரகுபதிநா ஸ்வபதே நிவேசிதா
ஸமஜநி நிப்ருத: ஸ்திதிஸ் ததா
பவதி குண: ஸ்ரியம் அப்யுபேயுஷாம்—828-

அடிக்கடி ஸஞ்சாரம் செய்வதால் அசைந்தபடி பாதுகைகள் இருந்தாலும், இராமனால் தனது ஸிம்ஹாஸனத்தில்
அமர வைக்கப்பட்டவுடன், அசையாமல் ஸ்திரமாக இருந்தாள். செல்வம் அடைந்தவர்களுக்கு குணம் வந்து விடுகிறது.

ஸ்ரீ பாதுகை சஞ்சலமானது -அடிக்கடி அசைந்து சஞ்சரிக்கும் இயல்புள்ளது -ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி திரு மகனால் தனக்கு பிரதிநிதியாக
சிம்ஹாசனத்தில் அமர்த்தப்பட்ட ஸ்ரீ பாதுகை அந்த ஷணமே ஸ்திரமான நிலையை எய்தியது –
இது செல்வம் சேர்ந்தால் குணம் உண்டாகும் என்ற நீதிக்கு எடுத்துக் காட்டாகும் –

—————————————————————————

கதிஹேது: அபூத் க்வசித் பதே
ஸ்திதி ஹேதுர் மணி பாதுகா க்வசித்
ந ஹி வஸ்துஷு சக்தி நிச்சயோ
நியதி: கேவலம் ஈஸ்வர இச்சயா—-829–

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையானது ஓர் இடத்தில் (திருவடியில்) ஸஞ்சாரத்திற்கே காரணமாக உள்ளாள்.
அதே பாதுகை வேறோர் இடத்தில் (ஸிம்ஹாஸனம்) ராஜ்யத்தை அமர்ந்து காப்பாற்றுவதற்கான காரணமாக உள்ளாள்.
ஆக பொருள்களில் இந்தப் பொருள், இந்தச் செயலை மட்டுமே செய்யும் என்ற நியதி இல்லை.
ஈஸ்வரனின் இச்சையினால் மட்டுமே இவ்விதம் நடக்கிறது.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையானது ஒரு பதத்திலே -பெருமாள் திருவடியிலே -சஞ்ஜாரத்திற்கு உதவுகிறது
இன்னொரு பதத்திலோ என்றால் -ஸ்தானத்தில் சிம்ஹாசனத்தில் ஒரே இடத்தில் நிலைத்து இருப்பதாக உள்ளது
ஆகவே ஒரு வஸ்துவிற்கு இன்ன சக்தி தான் என்று நிஷ்கரிப்பது முடியாது -ஈஸ்வரனின் சங்கல்ப்பப்படியே நடக்கும் –

———————————————————————————-

அதரீக்ருத: அபி மஹதா
தமேவ ஸேவேத ஸாதரம் பூஷ்ணு:
அலபத ஸமயே ராமாத்
பாத க்ராந்தாபி பாதுகே ராஜ்யம்—830-

மேலும் மேலும் உயர எண்ணுபவன், உயர்ந்த ஒருவனால் தாழ்வாக நடத்தப்பட்டாலும், அவனையே அண்டி வணங்கி நிற்க வேண்டும்.
பாதுகையானது இராமனின் திருவடிகளால் மிதிக்கப்பட்டாலும், ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த இராமனின் ராஜ்யத்தையே அடைந்தாள்

எவன் ஒருவன் மேன்மேலும் விருத்தி அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறானோ அவன் மஹா புருஷன் ஒருவனால்
கீழ்ப் படுத்தப் பட்ட போதிலும் அந்த மஹானையே ஆஸ்ரயித்து சேவை செய்வது நன்று –
ஸ்ரீ பாதுகை திருவடியால் மிதி யுண்டும் பொறுத்து அவனுக்கே சேவை செய்ததால் கால க்ரமத்தில்
ஸ்ரீ சக்ரவர்த்தி திருமகன் இடம் இருந்து ராஜ்யத்தை பெற்றதே –

——————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: