ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-17-பத்மராக பத்ததி -செம்மணிப் படலம் -ஸ்லோகங்கள் -581-610-

கடந்த பத்ததியில் பல இரத்தினங்களின் சேர்க்கையை வர்ணித்தார்.
இந்த பத்ததி தொடங்கி அடுத்து உள்ள நான்கு பத்ததிகளில்,
நான்கு இரத்தினங்களின் வர்ணனையை தனித்தனியே அருளிச்செய்கிறார்.
முதலில் பத்மராகம் பற்றிக் கூறுகிறார்.
இங்கு பத்மராகம் என்பது இரத்தினங்களையும், ஸ்லேடையாக பிராட்டியையும் குறிப்பதாக உள்ளது.
ஆனால் பிராட்டி அவனது திருமார்பில் இருக்க வேண்டுமே என்ற சந்தேகம் தோன்ற,
இந்தப் பிராட்டி அவன் திருவடிகளில் இருக்கும் மற்றோரு பிராட்டி என்கிறார்.

———–

ப்ரபத்யே ரங்கநாதஸ்ய பாதுகாம் பத்ம ராகிணீம்
பதைக நியதாம் தஸ்ய பத்ம வாஸாம் இவ அபராம்—-581-

பத்ம ராகக் கற்கள் கொண்டவளும், ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளை விட்டு எப்போதும் அகலாமல் உள்ள
மற்றோரு மஹாலக்ஷ்மி போன்றவளும் ஆகிய ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகைப் பிராட்டியைச் சரணம் அடைகிறேன்.

நான் ஸ்ரீ ரங்க நாதனுடைய ஸ்ரீ பாதுகையை சரணம் அடைகிறேன் -ஸ்ரீ பாதுகை மற்று ஒரு மஹா லஷ்மீ யாயிற்றே –
இருவரும் பத்ம ராகிணி–மஹா லஷ்மி தாமரையில் தங்க ராகம் கொள்பவள் –
ஸ்ரீ பாதுகையில் பத்மராக -சிவப்புக் கற்கள் விளங்குகின்றன –
மேலும் ஸ்ரீ பாதுகை ஸ்ரீ ரங்க நாத பாதங்களிலேயே நியதமாய் இருப்பது போலே
மஹா லஷ்மி பெருமாள் உடைய எல்லா பதவிகளிலும் -உபய விபூதி நிர்வாஹகம் சேஷித்வம் முதலியவை
தான் ஒருத்தியாய் –அவரோடு நியதமாக இணைந்தவள் –

—————————————————————–

அதி வாங் மநஸாம் விசிந்த்ய சௌரே:
பத ரக்ஷே பத பத்ம ஸௌகுமார்யம்
பரிஷ்யஸி பத்மராக பாஸா
பதவீம் ஆஹித பல்லவாம் இவ த்வாம்—-582-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளின் மென்மை என்பது சொற்களாலும்,
மனதாலும் நினைக்க இயலாதபடி உள்ளன.
இப்படிப்பட்ட மென்மையான திருவடிகள் ஸஞ்சாரம் செய்யும்போது நீ செய்வது என்ன?
உனது பத்மராகக் கற்களின் சிவந்த ஒளி மூலமாக, ஸ்ரீரங்கநாதன் செல்கின்ற வழி முழுவதும்
தளிர்களால் ஆகிய விரிப்பை உண்டாக்குகிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாளின் திருவடியின் மென்மை சௌகுமார்யம் வாக்குக்கும் மனதுக்கும் எட்டாத ஓன்று –
இதைக் கருதி நீ பெருமாள் சஞ்சரிக்கும் பாதையில் தளிர்களைப் பரப்புவதற்காக
பத்ம ராகக் கற்களின் ஒளிக் கதிர்களை வீசிப் பரப்புகிறாய் போலும் –

——————————————————————-

பத பல்லவ ஸங்கிபி: ப்ரதீப்தை:
அதி கோல்லாஸிபி: அம்ப பத்மராகை:
அநலே சயநம் க்வசிந் முராரே:
அவி ஸம்வாத யஸீவ பாதுகே த்வம்—-583-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! தாயே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகள் துளிர்கள் போன்று மென்மையாகவும், சிவந்தும் உள்ளன.
அதில் நீ சேர்ந்து காணப்படுகிறாய். உன்னில் பதிக்கப்பட்ட பத்மராகக் கற்கள் காரணமாக,
அவனது திருவடிகள் மேலும் சிவந்த நெருப்பு போன்று காணப்படுகின்றன.
இதனை காணும்போது, பாஞ்சராத்ர ஆகமத்தில் எம்பெருமான் நெருப்பால் ஆன படுக்கையில் சயனித்துள்ளான்
என்பதைக் காண்பிப்பதாக உள்ளது.

ஸ்ரீ பாதுகைத் தாயே –உன் பத்ம ராகக் கற்கள் தாமே அதிகமாக பிரகாசிக்கின்றன –
பெருமாள் திருவடித் துளிர் கூடச் சேர்ந்து இன்னும் அதிகமாக ஜ்வலிக்கும் –
அப்போது பெருமாள் நிலையை நோக்கினால் பகவான் ஒரு காலத்தில் அக்னியில் சயனித்துக் கொண்டு இருந்தது –
ருத்ரனைப் படைத்தது –பாஞ்சராத்ர சாஸ்த்ரம் படி -விவாத விஷயம் இல்லை என்று நீ தெளிவிக்கிறாப் போல் உள்ளது –

———————————————————————–

விவ்ருணோதி ரங்க பதி ரத்ந பாதுகே
த்வயி பத்ம ராக மணி பத்ததி: ஸூபா
நிபிட ஊரு ஸங்கடந பீடந க்ஷரத்
மதுகைடப க்ஷதஜ பங்க வாஸநம்—-584-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! மது மற்றும் கைடபன் ஆகிய இரண்டு அசுரர்களைச் சேர்த்து வைத்து, தனது உறுதியான
தொடைகளில் நெருக்கி, ஸ்ரீரங்கநாதன் வதம் செய்தான்.
அப்போது பெருகிய ரத்தச் சேற்றினை உனது பத்மராகக் கற்கள் காண்பிப்பது போன்று உள்ளன.

ஸ்ரீ ரங்க நாத ஸ்ரீ பாதுகையே உன் பத்ம ராகக் கற்களின் வரிசை மிகவும் சோபனம் -எல்லோருக்கும் மங்களம் அளிக்கும்
ஒரு காலத்தில் ஹயக்ரீவ திருவவதாரம் எடுத்து மதுகைடபரைத் தன் தொடைகளுக்கு இடையில் நெறித்துக் கொன்ற போது
பெருகிய ரத்தத்தின் சிவப்பு இது எனத் தோற்றும் –

——————————————————————————

ப்ரதியந்தி ரங்கபதி பாதுகே ஜநா:
தவ பத்மராக மணி ரஸ்மி ஸந்ததிம்
அபிஜக்முஷாம் த்வத் அநுபாவ கண்டிதாத்
ஆக ஸஞ்சயத் விகளிதாம் அஸ்ருக்ச்சடாம்—-585-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னை அடைந்தவர்களின் பாவக் கூட்டங்களை, உனது பெருமை மற்றும்
மேன்மையால் வெட்டுகிறாய். அந்த கூட்டத்தின் இரத்தப்பெருக்கு போன்று உன்னில் பதிக்கப்பட்ட
பத்மராகக் கற்களின் ஒளியானது உள்ளது.

ஸ்ரீ ரங்க நாத ஸ்ரீ பாதுகையே -உன் பத்ம ராகக் கற்களின் ஒளிக் கதிர்ப் பரப்பு மிக மகிமை வாய்ந்தது
ஜனங்கள் அதை நோக்கி ஆஸ்ரிதர் உடைய பாபக் கூட்டங்கள் -அவற்றின் அபிமான தேவதைகள் கொல்லப்பட்டு
அதில் இருந்து பெருகின ரத்த வெள்ளமோ என்று ஐயுறுவர்-

————————————————————————-

பஸ்யந்தி ரங்கேஸ்வர பாதுகே த்வாம்
பௌராங்கநா: ஸ்பர்சித ராக பந்தாம்
ஸ்ருங்கார யோநே: ஜ்வலநஸ்ய தீப்தை:
அங்கார ஜாலைரிவ பத்மராகை:—-586-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கத்துப் பெண்கள் உன்னில் பதிக்கப்பட்ட பத்மராகக் கற்கள் ஏற்படுத்தும்
சிவந்த ஒளியைக் காண்கின்றனர். உடனே அவர்கள் தங்கள் மனதில்,
“நம்மை வாட்டும் மன்மதனுடைய அக்னியின் தணல்கள் இவையோ?”, என்று எண்ணுகின்றனர்.

ஸ்ரீ ரங்க நாத பாதுகையே நகரத்து ஸ்திரீகள் உன்னை சேவித்துக் காதல் உறுகின்றனர் –
பத்ம ராகங்கள் கொடுக்கும் ரத்தச் சிவப்பு மன்மதன் ஆகிற அக்னியின் தணல் குவியலில் இருந்து
வருவது என்று அவர்கள் கருதுவர் –

————————————————————-

அவைமி தோஷா பகமஸ்ய ஹேதும்
தம: அபஹாம் ஸம்ப்ருத பத்ம ராகாம்
அசேஷ வந்த்யாம் மணி பாதுகே த்வாம்
ரங்கேஸ ஸூர்யோதய பூர்வ ஸந்த்யாம்—-587–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! அனைத்து விதமான பாவங்கள் என்னும்
இரவுப் பொழுது போக்குவதாகவும், அந்தப் பாவங்களுக்குக் காரணமான தமோ குணம் என்னும் இருள் நீங்குவதாகவும்,
பத்மராகக் கற்கள் என்னும் தாமரை மலர்வதாகவும், ஸ்ரீரங்கநாதன் என்னும் சூரியன் உதிப்பதாகவும் நான் காண்கிறேன்.
இவற்றுக்குக் காரணமாக உள்ள உன்னை, நான் காலை வேளையாகவே எண்ணுகிறேன்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க நாதன் ஆகிற ஸூர்யன் உதயம் ஆவதற்கு முன் தோற்றம் அளிக்கும் காலை சந்தி -நீ
பாபம் நீங்குகிறது -இருள் போகிறது -பத்ம ராகங்கள் தாமரை மலர்கின்றதைக் காட்டுகிறது
எல்லோரும் சேவிக்கிறார்கள் -உன்னைப் பூர்வ சந்த்யை யாகச் சொல்வதற்கு இவை காரணங்கள் –

——————————————————————–

அவாப்ய பாதாவநி ரங்க பர்த்து:
பாதாம் புஜே பல்லவ ஸம்ஸ்தராபம்
த்வத் பத்ம ராக த்யுதயோ பஜந்தே
காலா நலத்வம் கலு ஷாம்புதே: ந:—588–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னில் பதிக்கப்பட்ட பத்மராகக் கற்களின் சிவந்த ஒளியானது,
ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில் மென்மையான தளிர்கள் போன்று காணப்படுகின்றன.
ஆனால் அவையே எங்களது பாவம் என்ற பெரும் ஸமுத்திரத்தை வற்றச் செய்கின்ற ப்ரளய காலத்து அக்னி போன்று உள்ளது.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் பத்மராக ஒளிக் கதிர்கள் பெருமாள் திருவடியில் துளிர்ப் பரப்பு தந்தது எனபது உண்மை –
ஆனால் அதுவே எங்கள் பாப சமுத்ரத்தை வற்றச் செய்யக் கூடிய காலாக்னி என்று சொல்லத் தக்கது –

—————————————————————————–

நிஸர்க ஸித்தம் மணி பாத ரக்ஷே
தேவஸ்ய ரங்காவஸத ப்ரியஸ்ய
பாலார்க்க வர்ணா: பத பத்ம ராகம்
த்வத் பத்ம ராகா: புநருக்த யந்தி—-589–

இரத்தினக்கற்கள் இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! உன்னுடைய பத்மராகக் கற்களின் ஒளியானது
இளம் சூரியனின் நிறம் போன்று சிவந்துள்ளது. ஸ்ரீரங்கத்தில் மிகவும் சந்தோஷத்துடன் வாசம் செய்யும்
நம்பெருமாளின் திருவடித்தாமரைகளின் அழகை இந்தச் சூரிய ஒளி மேலும் அதிகப்படுத்துகிறது.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க ஷேத்திர வாஸ பிரியனான பகவான் திருவடிகளே இயற்கையாகத் தாமரைகள் –
அவற்றிக்கே ஒரு பத்ம ராகம் -தாமரை நிறம் உண்டு –
நீ தரித்து இருக்கும் பால ஸூர்யனை ஒத்த பத்ம ராகக் கற்கள் அவன் பாத பத்ம ராகத்தை அதிகப் படுத்துகின்றன –

———————————————————————-

பதேந விச்வம் மணி பாத ரக்ஷே
பத்ந்யா ஸமம் பாலயதோ முராரே:
யச: பயோதௌ பரிகல்பயந்தி
ப்ரவாள சோபாம் தவ பத்மராகா:—590–

இரத்தினக் கற்கள் இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! தனது திருவடிகள் மற்றும் ஸ்ரீரங்கநாச்சியார் ஆகிய துணையுடன்,
ஸ்ரீரங்கநாதன் இந்த உலகத்தைக் காப்பாற்றுகிறான். அவனது கீர்த்தியானது பெரும் ஸமுத்திரம் போன்று உள்ளது.
உனது பத்மராகக் கற்கள், இந்த ஸமுத்திரத்தை மேலும் அழகுபடுத்தும் பவழங்கள் போன்று உள்ளன.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே -பிராட்டி உடன் இணைந்து இந்த உலகின் எல்லாவற்றையும் அதற்கு ஏற்றவாறு ஊக்கத்துடன் ரஷித்து வருகிற
பெருமாளுடைய கீர்த்தி யாகிற சமுத்ரம் இருக்கிறதே -அதில் உனது செம்மணிகள் பவழங்களின் அழகை உண்டாக்கும் –

—————————————————————-

அர்ச்சிஷ்மதீ காஞ்சந பாத ரக்ஷே
ப்ரஸ்தௌதி தே பாடல ரத்ந பங்க்தி:
ரேகா ரதாங்கஸ்ய மஹ: ப்ரபஞ்சம்
ரங்கேச பாதாம்புஜ மத்ய பாஜ:—-591–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பொன்மயமான பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய தாமரை மலர் போன்ற அழகிய திருவடியின் நடுவில்,
ரேகை வடிவத்தில் சக்கரம் உள்ளது. உன்னுடைய பத்மராகக் கற்களின் சிவந்த ஒளியானது,
அந்தச் சக்கரத்தின் ஒளியைப் போன்று காணப்படுகிறது.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் பத்ம ராகங்களின் தேஜஸ் பெருமாள் திருவடியின் அடிப்பாகத்தில் நடுவில் ரேகையாக
இடம் பெற்றுள்ள சக்ரத்திற்குக் கூட ஒளி தந்து விடுகிறதே –

——————————————————-

த்வயைவ பாதாவநி சோண ரத்நை:
பாலாதபம் தூநம் உதீர யந்த்யா
பத்மாபதே: பாத தல ப்ரரூடம்
ரேகாம் புஜம் நித்யம் அபூத் அநித்ரம்—592–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உனது பத்மராகக்கற்களின் சிவந்த ஒளியானது இளம் வெய்யில் போன்று காணப்படுகிறது.
இந்த வெய்யிலின் காரணமாகவே, ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் நாயகனான ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில்,
ரேகை வடிவில் உள்ள தாமரையானது, எப்போது மூடாமல், மலர்ந்தே காணப்படுகிறது.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் உள்ளங்காலில் திகழ்கிற ரேகை யுருவிலான பத்மம் -தாமரை -எப்போதும்
குவியாமல் மலர்ந்தே இருப்பது -உன் செம்மணிகளின் மிதமான வெயிலால் போலும் –

————————————————————–

நித்யம் நிஜா லோக பதம் கதாநாம்
ஸ்ரேயோ திசந்தீம் ஸ்ரித பத்ம ராகாம்
மஹீ யஸிம் மாதவ பாத ரக்ஷே
மந்யா மஹே மங்கள தேவதாம் த்வாம்—-593-

ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரைத் தரித்த பெரிய பெருமாளின் பாதுகையே! உன்னுடைய ப்ரகாசம் என்னும் வழியில் செல்பவர்களுக்கு
நீ மிகுந்த நன்மையை அளித்தபடி உள்ளாய். பத்மராகக் கற்களின் சிவந்த ஒளியால் நீ
தாமரை மலரில் விருப்பம் உடையவளாகத் தோன்றுகிறாய். மிகவும் மேன்மையுடன் விளங்குகிறாய்.
இப்படியாக உள்ள உன்னை அனைத்து விதமான மங்களங்களுக்கும் தேவதையான மஹாலக்ஷ்மி என்றே எண்ணுகிறோம்
(திருவடியில் உள்ளதால் பாதுகையும் மஹாலக்ஷ்மியும் ஒன்றே எனக் கூறுகிறார்).

ஸ்ரீ மாதவ பாதுகையே உன்னை மங்கள தேவதை என்ற அடை மொழி பெற்ற மஹா லஷ்மி யாகவே கருதுகிறோம்
ஏன் என்றால் அவள் பத்மத்தில் வசிக்க ராகம் உடையவள் என்றால் நீ பத்ம ராகக் கற்களை வைத்து இருக்கிறாய் –
நீ உன் ஒளி வட்டத்தில் வந்தவருக்கும் அவள் கடாஷதிற்கு இலக்கானவருக்கும் நித்யம் ஸ்ரேயசை -பரமபதத்தை -அளித்து அருளுகிறீர்கள்
அவளும் மிகப் பெரியவள் -நீயும் பத கமலத்தை விட மகிமை பெற்று உள்ளாய் –

————————————————————-

தேவஸ்ய ரங்க ரஸிகஸ்ய விஹார ஹேதோ:
ஆத்மாநம் அங்க்ரி கமலே விநி வேத்ய பூர்வம்
ப்ராயோ நிவேதயஸி சோண மணி ப்ரகாசை:
ப்ரத்யூஷ பதம் கலிகாம் பத ரக்ஷிணி த்வம்—-594-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கத்தின் மீது மிகவும் ஆசை கொண்டவனான
ஸ்ரீரங்கநாதனின் ஸஞ்சாரத்தின் பொருட்டு, அவனது திருவடித் தாமரைகளில், நீ உன்னை முதலில் சமர்ப்பணம் செய்து கொள்கிறாய்.
அதன் பின்னர் உனது சிவந்த பத்மராக்க் கற்களின் ஒளி மூலம், காலை நேரத்து தாமரை மலர்களைச் சமர்ப்பிக்கிறாய் போலும்.

இங்கு கூத்தாடும் ஒரு பெண், சபையில் உள்ள தலைவனை வணங்கி, அவனுக்கு மலர்களை வாரி இறைத்தல் என்பது கூறப்படுகிறது.

ஸ்ரீ பாதுகையே நாட்ய சாலையில் ப்ரீதி உள்ள நடன் ஒருவனை ஆட்டத்திற்காக வரும் போது வணங்கி வரவேற்பது போலே
ஸ்ரீ ரங்க ஷேத்திர ரசிகனான பெருமாள் சஞ்சாரத்திற்குப் புறப்படும் போது அவன் திருவடிகளில் தன்னை சமர்ப்பித்து
உன் பத்ம ராக மணிகள் உடைய ஒளிகளால் காலையில் இன்னும் மலராத தாமரை மொக்கை உபசாரமாக சமர்ப்பிக்கிறாய் போலும் –

——————————————————————————-

ப்ரத்யங்க யஸ்ய ஹவிஷ: ப்ரணவேன தேவி
ப்ரக்ஷே பணாய பரமார்த்த விதாம் முநீநாம்
ப்ராஜ்யாம் முகுந்த சரணாவநி பத்ம ராகை:
பர்யாய பாவக சிகாம் பவதீம் ப்ரதீம:—-595-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகா தேவியே! பத்மராகங்களுடன் கூடிய நீ, ஒரு விதமான அக்னியின் ஜ்வாலை போன்றே உள்ளாய்.
இந்த அக்னியில், ப்ரணவத்தை உச்சரித்தபடி, முனிவர்கள் தங்கள் ஆத்ம ஸ்வரூபம் என்ற அவிர்பாகத்தை அளிக்கின்றனர்.

ஸ்ரீ முகுந்த பாதுகையே தத்வ ஜ்ஞானம் பரமார்த்தம் எது என்ற ஜ்ஞானம் பெற்ற முனிவர் பத்ம ராகங்களோடு கூடிய உன்னை
உத்தேசித்து பிரணவ மந்திர உச்சாரணத்துடன் ஆத்மா சமர்ப்பணம் செய்கையில் ஹவிஸ்சை ஆத்மாவை ஹோமம்
செய்யும் போது பெரியதாயும் நெய் சேர்க்கப் பட்டதாயும் உள்ள ஓர் அக்னி வகையாக உன்னை நினைக்கிறோம் –

——————————————————————————

ஸம்பத்யதே தவ பாதாவநி பத்ம ராகை:
ப்ரஸ்தாந மாங்களிக ஹோம ஹுதாஸ நஸ் ரீ:
க்ஷிரா ஹுதி: பவதி யத்ர விகல்ப கங்கா
ரங்கேஸ் வரஸ்ய ருசிரா நகரஸ்மி தாரா—-596-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் உற்சவ காலங்களில் யாக சாலையில் இயற்றப்படும்
ஹோமத்தில் உள்ள மங்களகரமான அக்னியோ என்னும்படி உனது பத்மராகக் கற்கள் தோன்றுகிறன.
அப்போது அங்கு எழுந்தருளும் ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய திருவடி நகங்கள், கங்கை போன்று வெண்மையாகக் காணப்படுகின்றன.
இந்த வெண்மையைக் காணும் போது, அந்த ஹோமத்தில் இடப்படும் பால் போன்று உள்ளது.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க நாதன் புறப்பாடு கண்டு அருள -மாங்களிக ஹோமம் நடக்கிறது போலும்
நீ உன் பத்ம ராகங்கள் உடன் அக்னி போல் ஜ்வலிக்கிறாய்- அதில் பெருமாள் திருவடி திரு நகங்களின் காந்தி வரிசை
ஒரு வெண்ணிறமான ஆஹூதி போல் தோன்றும் –
அது இன்னொரு கங்கையோ பெருமாள் திருவடியில் இருந்து பெருகி பால் ஆ ஹூதி போல் ஆகிறதே –

———————————————————————————–

ஆமுஞ்சதாம் அருண யாவக பங்க லக்ஷ்மீம்
சோணாஸ் மநாம் தவ பதாவநி சாந்தி யோகாத்
பத்மா ஸஹாய பத பத்ம நகா: ஸ்ரயந்தே
ஸந்த்யா அநுரஞ்ஜித ஸுதாகர பிம்ப சோபாம்—-597-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் தாமரை போன்ற திருவடிகளின் நகங்கள் அனைத்தும்,
செம்பஞ்சுக் குழம்பு பூசப்பட்டது போன்ற அழகை, உனது பத்மராகக் கற்களின் சிவந்த ஒளி மூலம் அடைகின்றன.
அவற்றைக் காணும்போது ஸந்த்யா கால நேரத்தில் சிவந்துள்ள வானத்தில் காணப்படும் சந்த்ரன் போன்று உள்ளன.

ஸ்ரீ பாதுகையே -பெருமாள் திரும்ப அவர் திருவடி திரு நகங்கள் செம்பஞ்சு குழம்பின் சிவந்த சோபையையுடைய
பத்ம ராகங்கள் நீ தரிப்பவை -திரு நக காந்திக்கு சந்த்யா காலத்தில் சிவந்த பூர்ண சந்திர பிம்ப அழகைத் தரும் –

———————————————————————————

ஸ்தாநே தவ அச்யுத பதாவநி பத்ம ராகா:
தேஜோ மயா: ப்ரசம யந்தி தமோ மதீயம்
சித்ரம் தத் ஏதத் இஹ யத் ஜநயந்தி நித்யம்
ராகாத் மகேந மஹஸா ரஜஸோ நிவ்ருத்திம்—-598–

அடியார்களை நழுவவிடாத ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! மிகவும் பிரகாசமாக உள்ள உனது பத்மராகக் கற்களின் ஒளி மூலமாக,
எனது தமோ குணம் என்ற இருள் அகன்றுவிடுகிறது. இது பொருத்தமான நிகழ்வே ஆகும்.
ஆனால் விஷயப் பற்றுதல்கள் என்னும் சிவந்த நிறம் கொண்ட ரஜோ குணத்தை,
உனது பத்மராகக் கற்களின் சிவந்த ஒளியே நீக்குகின்றனவே! இது மிகவும் வியப்பே ஆகும்.

பத்ம ராகத்தின் ஒளியால் இருண்ட தாமஸ குணம் நீங்குவதாகக் கூறுகிறார். இது நியாயமே ஆகும்.
பாதுகையின் பத்மராகக் கற்களின் வெளிச்சம் ராகமாக, அதாவது சிவப்பாக உள்ளது.
இது சிவந்த நிறம் கொண்ட ரஜோ குணத்தை நீங்குகிறதே என்று வியக்கிறார்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் பத்ம ராகங்கள் ஒளி தருபவை –என் தமோ குணம் அதனால் நீங்குகிறது என்பது பொருத்தும்
ஏன் எனில் தமஸ் என்றால் இருட்டு -ஆனால் என் விஷயப் பற்றான ராகம் என்கிற ரஜோ குணத்தை
அந்த பத்ம ராகம் நீக்குகிறதே அது தான் எப்படிக் கூடும் -இது விசித்ரம் தான் –

———————————————————————————-

பத்மா கர அந்தர விகாஸிநி ரங்க பர்த்து:
பீத்வா பதாவநி மதூநி பதார விந்தே
சோணோ பல த்யுதி மயீம் ஸுபக ப்ரசாராம்
மந்யே பிபர்ஷி மஹதீம் மதராக சோபாம்—599–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் திருக்கரங்கள், தாமரைத் தடாகம் போன்று உள்ளன.
அங்கு ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடித் தாமரைகள் மலர்ந்து காணப்படுகின்றன.
அந்தத் தாமரையில் பெருகி நிற்கும் தேனைப் பருகிய நீ, மிகவும் வேகமும் அழகும் கூடிய நடையைக் கொண்டவளாகிறாய்.
கள் குடித்தவன் முகம் முழுவதும் சிவந்து காணப்படுவது போன்று, உனது பத்மராகக் கற்கள் சிவந்து காணப்பட்டு,
உனது அழகை மேலும் கூட்டுகிறது என்று நான் எண்ணுகிறேன்.

இங்கு நம்பெருமாளின் திருவடித் தாமரைகளில் பெருகும் மதுவைப் பாதுகை குடித்து, அதனால் கள் குடித்தவன் போன்று
வேகமாக நடப்பதாகக் கூறுகிறார். மதுவைப் பருகியவன் சிவந்த நிறம் கொண்டு இருப்பது போன்று,
பாதுகையும் பத்மராகக் கற்களின் ஒளியால் சிவந்துள்ளாள் என்றார்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பிராட்டியின் கைகளின் நடுவாகிற தடாகத்தில் உண்டானது -பெருமாள் திருவடித் தாமரை –
அது பெருக்கும் தேனைக் குடித்ததனால் -கள் குடித்த தனால் போல் -ஒரு மதம் ஏற்பட்டு அழகிய நடை
பத்ம ராகத்தில் விளையும் சிவப்பு இரண்டும் பொலிய நீ விளங்குகிறாய் என்பேன் –

——————————————————————————

பாதாவநி ப்ரஸ்ருமரஸ்ய கலேர் யுகஸ்ய
ப்ராயேண ஸம்ப்ரதி நிவாரயிதும் ப்ரவேசம்
ஸ்ரீரங்க ஸீம்நி தவ சோண மணி ப்ரஸுத:
ப்ராகாரம் அக்நி மயம் ஆரபதே ப்ரகாச:—-600-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! இந்தப் பூமி எங்கும் கலிபுருஷன் பரவியபடி வருகிறான். ஆனால்,
அவன் ஸ்ரீரங்கத்தின் எல்லைக்குள் புகாதபடி உனது பத்மராகக் கற்களின் சிவந்த ஒளியானது,
நெருப்பால் ஆகிய ஒரு கோட்டையை உண்டாக்குகிறது போலும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் பத்ம ராக சோபை பெரிதாகப் பரவி ஸ்ரீ ரங்க ஷேத்ரத்திற்கே புதியதாக ஒரு அக்னியாலான
தடுப்புச் சுவரை -கோட்டை மதிளை-எழுப்பி இருக்கிறது என்னலாம் போலும்
இப்போது பரவி வரும் கலி யுகத் தீமை உள்ளே நுழையாத படி இது செய்து விட்டதே –

——————————————————————————–

லீலா க்ருஹ அந்தர விஹாரிணி ரங்க நாதே
லாக்ஷா ரஸை: அருண ரத்ந மயூக லக்ஷ்யை:
ப்ராயேண ரஞ்ஜயதி பாத ஸரோஜ யுக்மம்
ஸைரந்த்ரிகேவ பவதீ மணி பாத ரக்ஷே—-601-

இரத்தினக்கற்கள் இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதன் இன்பமாக விளையாடி மகிழ்வதற்காக உள்ள அறையில்,
எளிதாகப் புகும் தாதிப்பெண் போன்று நீ உல்லாஸமாகச் செல்கிறாய். உன்னுடைய பத்மராகக் கற்களின் சிவந்த ஒளி மூலமாக,
அவனது இரண்டு திருவடிகளுக்கும் செம்பஞ்சுக் குழம்பைப் பூசச் செல்கிறாய் போலும்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க நாதன் தேவிகளோடு உல்லாசமாய் இருக்கும் இல்லத்துக்குப் போகும் போது
நீ தாதிப் பெண் போலே அவன் திருவடிகளுக்கு பத்மராக கிரணங்கள் ஆகிற செம்பஞ்சுக் குழம்பினால் அலங்காரம் செய்கிறாயோ –

——————————————————————–

ரங்கே சிதுர் விஹரதோ மணி பாத ரக்ஷே
ரத்யாந்தரே ஸுமநஸ: பரிகீர்ய மாணா:
த்வத் பத்ம ராக கிரணாச் சுரணாத் பஜந்தே
ஸந்த்யாதப அந்தரித தாரக பங்க்தி லக்ஷ்மீம்—-602–

இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதன் ஸஞ்சாரம் செய்கின்ற காலத்தில், அவன் மீது
மலர்களை வாரி இறைக்கின்றனர். அந்த மலர்கள் மீது உனது பத்மராகக் கற்களின் ஒளியானது விழுகிறது.
இதனைக் காணும்போது, மாலை நேரத்து வெய்யிலுடன் கூடிய நக்ஷத்திரங்கள் போன்று அந்த மலர்கள் காணப்படுகின்றன.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் வீதி நடுவில் உலா வரும் போது பக்தர் இறைக்கும் பூக்கள் உன் பத்ம ராகச் சிவப்பு
ஒளியில் சந்த்யா காலச் செவ்வானத்தில் மறைந்து நிற்கும் நஷத்ரங்கள் போலே ஒளிர்கின்றன –

—————————————————————–

ரங்காதி ராஜ பத ரக்ஷிணி பிப்ரதஸ் த்வாம்
கங்கா தரங்க விமலே கிரிசஸ்ய மௌளௌ
ஸம்வர்த்த யந்தி மஹஸா தவ பத்ம ராகா:
சைலாத் மஜா சரண யாவக பங்க லக்ஷ்மீம்—-603–

ஸ்ரீரங்கராஜனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! உன்னைச் சிவன் தனது தலையில் வைத்துக் கொள்கிறான்.
அப்போது, அவனது தலையில் உள்ள தூய்மையான கங்கை நீரில் உனது பத்மராகக் கற்களின் சிவந்த ஒளி பரவுகின்றது.
இதனைக் காணும் போது, ஹிமவத் என்னும் மலையின் மகளான பார்வதியின் கால்களில் பூசப்பட்ட செம்பஞ்சுக் குழம்பானது,
சிவனின் தலையில் உள்ளதைப் போன்ற தோற்றம் அளிக்கிறது.

ஸ்ரீ ரங்க ராஜ ஸ்ரீ பாதுகையே கங்கை நீர் அலைகளாலே தன் தலையை நிர்மலமாகச் செய்து -அதில் முன்பிருந்த பார்வதியின் பாதச்
செம்பஞ்சுக் குழம்பு ஏதும் இராதபடிச் செய்து உன்னைத் தரிக்கிறான் சிவன் -ஆயின் என்ன –
உன் பத்ம ராகங்கள் செவ்வொளியை அவன் தலையில் பரப்பி அந்த பார்வதி பாத குழம்புச் சிவப்பை வளர்க்கும் போலும் –

————————————————–

சரணம் உபகதாநாம் சர்வரீம் மோஹ ரூபாம்
சமயிதும் உதயஸ்தாந் மந்மஹே பால ஸூர்யாந்
பத ஸரஸிஜ யோகாத் ரங்க நாதஸ்ய பூய:
பரிணமத் அருணிம்ந: பாதுகே பத்மராகாந்—-604–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடித் தாமரைகளின் சிவந்த நிறம் காரணமாக உனது
பத்மராகக்கற்கள் மேலும் சிவந்து காணப்படுகின்றன. இவற்றைக் காணும்போது,
ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிளைச் சரணம் அடைந்தவர்களின் அஜ்ஞானம் என்ற இருளைப் போக்க
வந்த இளம் சூரியன் போன்றே உள்ளது.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் திருவடித் தாமரைச் சேர்க்கை உன் பத்ம ராகங்களின் செந்நிறத்தை அதிகப் படுத்த
இப்போது இவை சரணம் அடைந்தவர்களின் அஜ்ஞ்ஞானம் ஆகிற இரவைப் போக்க வல்ல
உதிக்கிற நிலையில் காணும் பால ஸூர்யர்களோ என்னத் தோன்றும் –

————————————————————————-

ஹரி பதரு சிராணாம் பாதுகே தாவகா நாம்
அருணா மணி கணா நாம் நூன மர்த்தேந்து மௌளி
பிரணதி சமய லக்நாம் வாசநா மேவ தத்தே
காலமகணிஸ காந்திஸ் பர்த்தி நீபி ஜடாபி –605-

ஸ்ரீ பாதுகையே பிறைச் சந்திரனைத் தலையில் தரித்த சிவன் உன்னைத் தாங்கி அதன் விளைவாக ஒரு சடை பெற்றான் .
அது நெற்கதிரின் காந்தியை ஒத்ததாம் -உனது பத்ம ராகக் கற்கள் தாம் –
சிவன் வணங்கி நெருங்கி இருந்த போது தம் வாசனையை தம் குணத்தை அந்தச் சடைகளுக்கு ஈந்தனவோ –

——————————————————————————-

ப்ரதி விஹரணம் ஏதே பாதுகே ரங்க பர்த்து:
பத கமல ஸகந்தா: பத்மராகாஸ் த்வதீயா:
தருண தபந மைத்ரீம் உத்வ ஹத்பிர் மயூகை:
ஸ்தல கமல விபூதிம் ஸ்தாப யந்தி அவ்ய வஸ்தாம்—-606-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய திருவடித் தாமரைகளின் சிவந்த ஒளியானது,
பால சூரியன் போன்று உள்ளது. உனது பத்மராகக் கற்களின் சிவந்த ஒளியானது, ஸ்ரீரங்கநாதன் ஸஞ்சாரம் செய்யும்போது,
அனைத்து இடங்களிலும் அந்தச் சிவந்த ஒளியைத் தாமரை போன்று தரையில் பதித்தபடியே சென்று விடுகிறது.
ஆக, திருவடியின் ஒளி என்னும் சூரிய ஒளி மூலம், வழி எங்கும் தாமரை மலர்ந்தது போன்று உள்து.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் திருவடித் தாமரை போல் உள்ளது பத்ம ராகம் -பெருமாள் சஞ்சார காலத்தில்
பால ஸூர்யன் போன்ற இந்த பத்ம ராக ஒளி நகர்ந்து கொண்டே போகும்
இடவரையறை இல்லாமல் -பார்த்தால் அவ்வளவும் நிலத் தாமரை போல் இருக்கும் –

——————————————————————-

அயம் அநிதர போகாந் ரஞ்ஜயந் வீத ராகாந்
அருண மணி கணாநாம் தாவகாநாம் ப்ரகாச:
மதுரிபு பத ரக்ஷே மங்க்ஷு ஜாஜ்வல்யமாந:
சல பயதி ஜநாநாம் சாஸ்வதம் பாபராசிம்—-607–

மது என்னும் அரக்கனை அழித்த ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! வேறு எதன் மீதும் ஆசை கொள்ளாமல்,
உன் மீதும் ஸ்ரீரங்கநாதன் மீதும் மட்டுமே ஆசை கொண்டவர்களை உனது பத்மராகக் கற்களின் சிவந்த ஒளியானது,
மிகவும் சந்தோஷத்தில் ஆழ்த்தியபடி உள்ளது. இதே ஒளியானது, பாவம் செய்பவர்களின் பாவக்குவியலை
விளக்கைத் தேடிவரும் விட்டில்பூச்சி போன்று எரிப்பதாகவும் உள்ளது.

ஸ்ரீ பாதுகையே -மற்று எல்லாப் போகங்களிலும் ராகத்தை ஒழிந்த வர்களுக்கு கூட ஆசை உண்டாகிறது –
உன் பத்ம ராக சோபையில் -உன்னுடைய இந்த பத்ம ராக ஒளி சுடர் விட்டு எரிகிறதே –
அந்தச் சுடர் அன்பர்கள் உடைய நீடித்து வந்துள்ள பாபக் குவியலையும் எரித்து ஒழிக்கும் –

—————————————————————————–

ப்ரசுர நிகம் கந்தா: பாதுகே ரங்க பர்த்து:
பத கமல ஸம்ருத்திம் ப்ரத்யஹம் பாவ யந்த:
தததி சகல யந்தோ காடமந்தஸ் தமிஸ்ரம்
ஸமுசிதம் அருணத்வம் தாவகா: பத்மராகா:—608–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உன்னுடைய பத்மராகக் கற்களின் சிவந்த ஒளியானது வேத வாசனையுடன் உள்ளது;
ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடித் தாமரைகளை அன்றாடம் மலரும்படிச் செய்கின்றது;
அறியாமை என்ற இருளை நீக்குவதாக உள்ளது. இப்படியாக உனது பத்மராகக் கற்கள், சூரியனின் தன்மையை கொண்டபடி உள்ளன.

ஸ்ரீ பாதுகையே உனது பத்ம ராகங்கள் ஸூ ர்யனை ஒத்தவை -இரண்டுக்கும் வேத நறு மணம் ஒரு சிறப்பு –
ஸூ ர்யன் தாமரை மலரை மலர வைத்துச் செவ்வி தருவான்
பத்ம ராக சோபையோ பெருமாள் திருவடித் தாமரைக்கு பிறப்பை தரும்
புற இருளை நீக்கும் ஸூ ர்யன் போல் அன்றி பத்ம ராகச் சுடர் கனமான உள்ளிருட்டை விரட்டும்
அருணத்வம் -சிவப்பு நிறம் பொதுவானது –

—————————————————————

லாக்ஷா லக்ஷ்மீம் அதரரூசகே ரங்கிண: பாத ரக்ஷே
வக்த்ர அம்போஜ மத பரிணதிம் பத்ம ராக த்யுதிஸ்தே
கர்ண உபாந்தே கிஸலய ருசிம் தேவி ஸேவா நதாநாம்
ஸீமந்தே ச த்ரிதச ஸுத்ருசாம் ஸௌதி ஸிந்தூர சோபாம்—-609-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகாதேவியே! உன்னைத் தேவலோகப் பெண்கள் வந்து வணங்குகின்றனர்.
அப்போது உனது பத்மராகக்கற்களின் சிவந்த ஒளியானது – அவர்கள் உதடுகளில் செம்பஞ்சுக் குழம்பு தடவிய அழகையும்,
தாமரை போன்ற முகங்களின் கள் குடித்தது போன்ற சிவந்த தன்மையையும்,
காதின் அருகில் தளிர்களின் சிவப்பையும், தலை வகுட்டில் குங்குமத்தையும் சேர்த்து விடுகிறது.

ஸ்ரீ ரங்க நாத ஸ்ரீ பாதுகா தேவியே தேவ ஸ்திரீகள் வந்து வணங்குகிறார்கள் .அப்போது உன் பத்ம ராகங்களின் ஒளி
அவர்கள் கீழ் உதட்டில் செம்பஞ்சுக் குழம்பிப் பூசி அவர்கள் முகத்தில் ஒரு மதத்தையும் பிரதிபலித்து
காது அருகில் செவிப்பூ போன்ற தளிரின் அழகையும்
உச்சி வகிட்டில் சிந்தூரத்தின் அழகையும் உண்டாக்கி விடுகிறாய் -தேவ ஸ்திரீகள் புது அழகு பெறுகின்றனர் –

————————————————————————————

அருணமயஸ் தவ ஏதே
ஹரி பத ராகேண லப்த மஹிமாந:
கமயந்தி சரண ரக்ஷே
த்யு மணி கணம் ஜ்யோதி ரிங்கணதாம்—-610-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உனது பத்மராகக்கற்கள், ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய திருவடித் தாமரைகளின்
சிவந்த ஒளியைப் பெறுகின்றன. இதனால் அவை, மற்ற சூரியன்கள் அனைத்தையும், ஒளி குறைந்த,
மின்மினிப்பூச்சிகள் போன்று மாற்றி விடுகின்றன.

ஸ்ரீ பாதுகையே பத்ம ராகங்களின் சிறப்புச் சிவப்பு சோபை பெருமாள் திருவடியின் சிவப்பச் சிறப்பையும் பெற்று –
எத்தைனையோ பிரகாசமாய் இருக்கிறது -அது ஸூர்யக் கூட்டங்களைக் கூட ஒன்றும் இல்லாததாய்ச் செய்து
வெறும் மின் மினிப் பூச்சிகள் ஆக்கிவிடும் –

————————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: