ஸ்ரீ பாதுகா சஹஸ்ரம்-11- சஞ்சார பத்ததி -ஸ்லோகங்கள் -261-320-

அக்ரஸ்தே கமிஷ்யாமி ம்ருத்நந்தீ குச கண்டகாந்
இதி சீதா அபி யத் வ்ருத்திம் இயேஷ ப்ரணமாமி தாம்—-261-

பாதுகையே! இராமன் கானகம் புறப்பட்ட போது, நீ அவன் முன்பாகச் சென்று தர்ப்பைப் புற்கள், முள்
ஆகியவற்றை மிதித்தபடி, நான் செல்கிறேன் என்று புறப்பட்டாய்.
உனது இந்தக் கைங்கர்யத்தைக் காண்பதற்குச் சீதை மிகவும் ஆசைப்பட்டாள்.
அப்படிப்பட்ட உன்னை நான் வணங்குகிறேன்.

பெருமாள் ஸ்ரீ தண்ட காரண்யம் போகும் போது சீதை தான் முன்னே போவதாகக் கூறினாள்-
தர்ப்பத்தின் நுனி முற்கள் இவை கூராக பெருமாள் திருவடிகளை குத்தி விடப் போகிறதே என்று
அவற்றை மிதித்துத் தான் முன் நடப்பதாக ஸ்ரீ பாதுகையின் வியாபாரத்தை அவள் விரும்பினாள்-
அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ பாதுகையை சேவிக்கிறேன்

ஜீவனை ஒழுங்கு செய்து பெருமாள் இடம் சேர்க்கும் கார்யம் ஆசார்யன் செய்வது –
அதைத் தாயார் விரும்பினாள் –

———————————————————————–

சரத: சதம் அம்ப பாதுகே ஸ்யாம்
ஸமய ஆஹூத பிதாமஹ ஸ்துதாநி
மணி மண்டபிகா ஸு ரங்க பர்த்து:
த்வததீநாநி கதாகதாநி பஸ்யந்—262-

இராமனின் திருவடிகளை அவனது தாய் போன்று பாதுகாக்கும் பாதுகையே! உற்சவ காலத்தில் ப்ரம்மன் உட்பட அனைத்து
தேவதைகளும் இரத்தினக் கற்கள் இழைக்கப்பட்ட மண்டபத்தில் வீற்றுள்ள ஸ்ரீரங்கநாதனை ஸ்துதிக்கக் காத்து நிற்கின்றனர்.
உன்னைத் தனது திருவடிகளில் சாற்றிக் கொண்டு அரங்கன் வருகிறான்.
இவ்விதமாக உள்ள இந்த ஸ்ரீரங்கநாதனின் சஞ்சாரத்தை நான் நூறு வருடங்கள் திருவரங்கத்தில் இருந்து காண வேண்டும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உத்சவ காலங்களில் எல்லா தேவர்களையும் சாஸ்திர முறைப்படி அழைப்பது வழக்கம்
அப்போது பகவான் உன்னைச் சாற்றிக் கொண்டு மணி மண்டபத்துக்கு எழுந்து அருளுகிறார் –
ப்ரஹ்மாதி தேவர்கள் அவரை ஸ்துதிக்க இந்த நடை அழகை அனுபவிக்க நான் மேலும் நூறாண்டு வாழ்வேனாக –

————————————————————————

த்வத் அதீந பரிக்ரமோ முகுந்த:
தத் அதீநஸ் தவ பாதுகே விஹார:
இதரேதர பார தந்த்ர்யம் இத்தம்
யுவயோ: ஸித்தம் அநந்ய தந்த்ர பூம் நோ:—-263-

பாதுகையே! நீயும் ஸ்ரீரங்கநாதனும் எதற்காகவும், யாரையும் நாடி இருப்பதில்லை. அதனால் உங்கள் இருவர் விஷயத்தில்
நடப்பது என்ன தெரியுமா? தான் அங்கும் இங்கும் ஸஞ்சாரம் செய்வதற்கு உன்னையே ஸ்ரீரங்கநாதன் நாடி உள்ளான்.
இது போன்று அதே விஷயத்தின் மூலம், உனது கம்பீரம் வெளிப்பட நீ அவனை நாடி இருக்க வேண்டி யுள்ளது.
இப்படி ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து உள்ளீர்கள்.

ஸ்ரீ பாதுகையே வேறு ஒருவருக்கு அதீநம் இல்லாமல் இருக்கும் நீயும் பெருமாளும்
சஞ்சரிக்கும் விஷயத்தில் மட்டும்
ஒருவருக்கு ஒருவர் அதீனமாக இருக்கிறீர்கள்

பகவத் கடாஷத்தால் ஆசார்யனும்
ஆசார்ய கடாஷத்தால் பகவானும் சேதனனுக்குக் கிடைக்கிறார்கள் –

———————————————————————-

ரஜஸா தமஸா ச துஷ்ட ஸத்த்வே
கஹநே சேதஸி மாமகே முகுந்த:
உசிதம் ம்ருகயா விஹாரம் இச்சந்
பவதீம் ஆத்ருத பாதுகே பதாப்யாம்—-264-

பாதுகையே! என்னுடைய மனமானது ரஜோ குணத்தாலும், தமோ குணத்தாலும் கெட்டுப் போய், இருண்ட காடு போன்று உள்ளது.
இந்த மனதில் ஸத்வ குணத்தைச் சேர்ந்த ஏதும் உண்டாவதில்லை. இவ் விதம் என் மனம் இருள் மற்றும் புழுதி அடைந்து உள்ளது.
இந்த இருண்ட கானகத்தில் வேட்டை யாடி, அதில் உள்ள விலங்குகளைத் துரத்த ஸ்ரீரங்கநாதன் விருப்பம் கொண்டான்.
ஆகையால் உன்னைத் தனது திருவடிகளில் சாற்றியபடி எனது மனதிற்குள் வந்தான் போலும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே ரஜோ தமோ குணங்களால் கெடுக்கப் பட்ட என் மனதை வேட்டை யாடி
சத்வ குணம் மேலோங்கச் செய்யவே உன்னை பகவான் தரித்துக் கொள்கிறார் –

பாபிகளை ரஷிக்கவே எம்பெருமான் ஆசார்யர்களை திரு அவதரிப்பிக்கிறார் –

————————————————————————–

க்ஷமயா ஜகதாம் அபி த்ரயாணாம்
அவநே தேவி பதாவநி த்வயைவ
அபிகம் யதமோ அபி ஸம்ஸ்ரிதாநாம்
அபி கந்தா பவதி ஸ்வயம் முகுந்த:—-265-

பாதுகா தேவீ! அனைத்து அடியார்களும் தனது இருப்பிடத்திற்கு வந்து தன்னை வணங்கும்படியாக இருக்கும்
ஸ்வபாவம் உடையவன் பெரிய பெருமாள் ஆவான். நீயோ மூன்று உலகங்களையும் பாதுகாப்பதில்
சிந்தனை கொண்டவளாக உள்ளாய். ஆக உன்னால் தான் ஸ்ரீரங்கநாதன், தனது இருப்பிடத்தை விட்டுக் கிளம்பி,
அடியார்கள் உள்ள இடத்தை, தானே தேடிப் போகிறான்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் இருக்கிற இடத்திற்கு நாம் தான் போக வேண்டும் -ஆனால் நீயோ மூவுலகையும்
காப்பாற்றத் தகுந்தவளாய் நாங்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு பெருமாளை எழுந்து அருளப் பண்ணுகிறாய் –

ஆசார்ய கடாஷம் பெற்றவன் இடத்தில் பெருமாள் எழுந்து அருளுவார் -என்றவாறு –

————————————————————————————

சிரஸா பவதீம் ததாதி கஸ்சித்
வித்ருத: கோ அபி பதஸ் ப்ருசா பவத்யா
உபயோர் மது வைரி பாத ரக்ஷே
த்வத் அதீநாம் கதிம் ஆம நந்தி ஸந்த:—-266-

மது என்ற அசுரனை அழித்த கண்ணனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே!
பெரிய பெருமாள் சஞ்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று விருப்பம் கொண்டவுடன்,
உன்னைத் தனது தலையில் ஏற்றியபடி ஒருவர் வருகிறார்.
பெரிய பெருமாளின் திருவடிகளைத் தாங்கி நிற்கும் ஒருவர் உன்னால் தாங்கப் படுகிறார்.
ஆக இந்த இரண்டு கதிக்கும் நீயே ஆதாரம் என்று பெரியவர்கள் கூறுகின்றனர்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னால் தரிக்கப் படுகிற பெருமாளும்
உன்னைத் தங்கள் சிரசில் தரிப்பவர்களும்
சஞ்சாரத்தில் உன் அதீனமாக இருக்கிறார்கள் –
ஸ்ரீ பாதுகையைத் தலையில் வகிப்பவர் மோஷத்திற்கு சஞ்சாரம் செய்கிறார்கள் –

————————————————————

ஸ்ப்ருசத: சிரஸா பதேந ச த்வாம்
கதிம் உத்திஸ்ய முகுந்த பாதுகே த்வௌ
அவரோஹதி பஸ்சிம: பதாத் ஸ்வாத்
அத்ரோஹத்யநக: ததேவ பூர்வ:—-267-

க்ருஷ்ணனின் பாதுகையே! உன்னை இருவர் தொடுகின்றனர். ஒருவர் உன்னைத் தனது கால்கள் கொண்டு தொடுகிறார்,
மற்றோருவர் உன்னைத் தனது தலையால் தாங்குகிறார். தலையால் தொட்டவர் மேலே (பரமபதம்) ஏறியபடி உள்ளார்.
காலால் தொட்டவர் (நம்பெருமாள் ஆசனத்தில் இருந்து இறங்க எண்ணி, பாதுகை மீது திருவடி வைக்கிறான்) கீழே இறங்குகிறார்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னால் சஞ்சாரத்தை அடைந்த இருவரால் உன்னைத் திருவடியினால் தொட்ட
பெருமாள் இறங்கி கீழே வந்து விட்டார் –
தலையால் உன்னைத் தொட்டவர் -தரித்தவர் -ஸ்ரீ வைகுந்தம் ஏறி விட்டார் –

——————————————————————————

ஸமயேஷு அபதிஸ்ய ஜைத்ர யாத்ராம்
விவிதாந்த: புர வாகுரா வ்யதீத:
நியதம் மணி பாதுகே பவத்யா
ரமதே வர்த்மநி ரங்க ஸார்வ பௌம:—-268-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதன் தனது அந்தப்புரத்தில்,
மஹா லக்ஷ்மி போன்ற பல விதமான வலைகளில் அகப்பட்டு உள்ளான்.
ஆயினும் உன்னுடன் விளையாடும் ஆவல் கொள்ளும் அவன்,
பல்வேறு காலங்களில், “ஏதோ அரக்கனை அழிக்கப் போகிறேன்”, என்று
தனது வெற்றிக்கான காரணத்தைக் கூறியபடி வெளி வந்து விடுகிறான் .

ஸ்ரீ பாதுகையே மஹா லஷ்மி அகலகில்லேன் இறையும் என்று திரு மார்பிலே இருந்து அகலாமல் இருக்க
அசுரர்கள் நிரசன வியாஜத்தில் பெருமாள் உன்னுடன் விளையாடுகிறார் –

—————————————————————————-

நிஜ ஸம் ஹநந ப்ரஸக்த லாஸ்யம்
சரதி த்வாம் அதிருஹ்ய ரங்க நாத:
பத ரக்ஷிணி பாவநத்வம் ஆஸ்தாம்
ரஸிக ஆஸ்வாதம் அத: பரம் ந வித்ம:—-269-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதன் உன் மீது ஏறிக் கொண்டு,
தனது அழகிய திருமேனியில் நேர்த்தியான நாட்டியம் ஏற்படுவது போன்று, ஒய்யாரமாக நடக்கிறான்.
இத்தகைய திவ்யமான நடையழகைக் காண்பவர்களுக்கு அனைத்துப் பாவங்களும் நீங்குகின்றன என்பது ஒரு புறம் இருக்கட்டும்,
இது போன்ற மற்றோர் அழகை நாம் அறியவில்லை.

ஸ்ரீ பாதுகையே எம்பெருமான் உன்னைத் திருவடிகளில் அணிந்து குதித்த வண்ணம் எழுந்து அருளுவது
நாட்டியம் போலே மிக அழகாக இருக்கிறது
இதை சேவித்து பாபம் போவது ஒரு புறம் இருக்க கண்களுக்கு இதை விட வேறு விருந்து கிடையாது –

———————————————————————-

பதயோரநயோ: பரஸ்ய பும்ஸ:
தத் அநுக்ராஹ்ய விஹார பத்ததேர் வா
சிரஸோ மணி பாதுகே ஸ்ருதீநாம்
மநஸோ வா மம பூஷணம் த்வம் ஏகா—-270-

இரத்தினக் கற்களால் இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே!
பரம புருஷனாகிய ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளுக்கு ஏற்ற அலங்காரமாக நீ உள்ளாய்.
அந்தத் திருவடிகள் சஞ்சாரம் செய்யத் தகுந்ததாக உள்ள வழி முழுவதற்கும் நீயே அலங்காரமாக உள்ளாய்.
வேதங்களின் தலையில் உள்ள ஒப்பற்ற ஆபரணமாக உள்ளாய்.
என்னுடைய மனதிலும் நீ அலங்காரமாக உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீயே பெருமாளுடைய திருவடிக்கும் எழுந்து அருளும் வழிக்கும் உப நிஷத்துக்கும்
என் மனதிற்கும் ஓர் ஒப்பற்ற அலங்காரமாக இருக்கிறாய் –

————————————————–

க்ருபயா மது வைரி பாத ரக்ஷே
கடிநே சேதஸி மாமகே விஹார்த்தும்
மகுடேஷு திவௌகஸாம் விதத்தே
பவதீ ரத்ந விஸம்ஸ்து லேஷு யோக்யாம்—-271-

மது என்ற அசுரனை அழித்த ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே!
எனது மனம் மிகவும் கடினமான கல் போன்றதாகும். அந்த மனதுடன் பழக நீ செய்வது என்ன?
தேவர்களின் க்ரீடங்களில் மேடு பள்ளங்களாக உள்ள இரத்தினக் கற்களுடன் நீ பழகிக் கொள்கிறாய் போலும்
(அப்போது என் மனதுடன் பழகுவதற்கு எளிதாகிவிடும் அல்லவா).

ஸ்ரீ பாதுகையே கல்லாகிப் போயிருக்கும் என் இதயத்தில் நீ கனிவுடன் இருக்க விரும்புகிறாய் –
அதனால் தேவர்கள் உடைய கல்லில் இளைத்த க்ரீடங்களின் மேல் இருந்து பழகிக் கொள்கிறாய் –

————————————————————————–

சரண த்வயம் அர்ப்ப கஸ்ய சௌரே:
சரத் அம்போருஹ சாதுரீ துரீணம்
சகடாஸுர தாடநே அபி குப்தம்
தவ சக்த்யா கில பாதுகே ததாஸீத்—-272-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதன் க்ருஷ்ணனாக அவதரித்த போது அவனது திருவடிகளானவை,
சரத் காலத்தில் மலரும் தாமரை போன்று முழு அழகையும் பெற்றிருந்தன. அப்படிப்பட்ட மென்மையான திருவடிகளைக் கொண்ட
அந்தக் குழந்தை, தனது திருவடிகளால் சகடாசுரனை உதைக்கும் வலிமையை எங்கிருந்து பெற்றது? உனது சக்தியால் அல்லவோ?

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பகவான் பள்ளி கொண்ட திருக் கோலத்தில் தனது சரத் காலத் தாமரைப் பூ போன்ற
வெண்மையான திருவடியால் சகடா ஸூரனை உதைத்துக் கொன்றார் –
திருவடிக்கு உன் பலம் இல்லாத போனால் பூ போன்ற திருவடி எப்படி இதை செய்யும் –

———————————————————————-

உத்தஸ்துஷ: ரங்க சயஸ்ய சேஷாத்
ஆஸ்தாந ஸிம்ஹாஸநம் ஆருருக்ஷோ:
மத்யே நிசாந்தம் மணி பாதுகே த்வாம்
லீலா பத ந்யாஸ ஸகீம் ப்ரபத்யே—-273-

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஆதிசேஷன் என்னும் தனது படுக்கையிலிருந்து துயில் எழுகின்ற
ஸ்ரீரங்கநாதன், தனது சபையை அடைந்து, ஸிம்ஹாஸனத்தில் அமர வேண்டும் என்று விரும்புகிறான்.
இதற்காக உன்னைத் தனது திருவடிகளில் சாற்றிக் கொண்டு நடந்தான்.
இப்படிப்பட்ட உன்னையே எனக்கு உபாயம் என்று கொள்கிறேன்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நம்பெருமாள் இரவில் சயனித்துக் கொண்டு காலையில் சபைக்கு எழுந்து அருளுகிற போது இடையில்
அரண்மனைக்குள் உன்னைச் சாற்றிக் கொண்டு எழுந்து அருள்கிறார் -அப்படிப்பட்ட உன்னைச் சரண் அடைகிறேன் –

———————————————————————-

ப்ராப்த அதிகாரா: பதய: ப்ரஜாநாம்
உத்தம் ஸிதாம் இத்தம் பாதுகே த்வாம்
ரங்கேசிது: ஸ்வைர விஹார காலே
ஸம்யோஜ யந்தி அங்கிரி ஸரோஜ யுக்மே—-274–

மிகவும் உயர்ந்த பாதுகையே! பிரம்ம பதவியை அடைபவர்கள் தங்கள் தலைகளில் உன்னை அலங்காரமாக வைத்துக் கொள்கின்றனர்.
ஸ்ரீரங்கநாதன் ஸஞ்சாரம் செய்யும் நேரம் வந்தவுடன், உன்னைத் தங்கள் தலையில் இருந்து எடுத்து,
ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளில் அவர்கள் சேர்த்து விடுகின்றனர்.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னைத் தன் சிரசில் வகிக்கத் தகுதி பெற்ற பிரம்மாதிகள் எம்பெருமான் சஞ்சரிக்கும்
சமயங்களில் தாங்களே அவர் திருவடிகளில் உன்னை சமர்ப்பிக்கின்றனர் –

——————————————————————–

த்வயா அநுபத்தாம் மணி பாத ரக்ஷே
லீலா கதிம் ரங்க சயஸ்ய பும்ஸ:
நிஸா மயந்த: ந புநர் பஜந்தே
ஸம்ஸார காந்தார கதாகதாநி—-275-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கத்தில் சயனித்துள்ள பரம புருஷனாகிய பெரிய பெருமாள்,
உன்னைச் சாற்றிக் கொண்டு சஞ்சாரம் செய்கிறான். இதனைக் காண்பவர்கள், இந்த உலகில் பிறப்பது-இறப்பது
என்று சுழற்சியை இனி மேற்கொள்வதில்லை.

ஸ்ரீ பாதுகையே உன்னைத் தரித்துக் கொண்டு எழுந்து அருளும் எம்பெருமானுடைய நடை அழகை சேவிப்பவர்கள்
ஜனன மரண -சுழல் –சம்சாரம் ஆகிய காட்டு மார்க்கத்தின் நடைகளில் இருந்து விடுபடுகின்றனர் –

————————————————————————-

வ்யூஹ அநுப பூர்வீ ருசிராந் விஹாராந்
பத க்ரமேண ப்ரதிபத்ய மாநா
பிபர்ஷி நித்யம் மணி பாதுகே த்வம்
முரத்விஷோ மூர்த்திரிவ த்ரிலோகீம்—-276-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! வாஸுதேவன், ஸங்கர்ஷணன் போன்று பல வ்யூஹ வரிசை மூலமாகவும்,
அழகாக அடி எடுத்து ஒய்யார நடை நடக்கும் ஸ்ரீரங்கநாதனின் சஞ்சாரத்தின் மூலமாகவும் இந்த உலகத்தைப் பெரிய பெருமாளின்
திருமேனி எவ்விதம் காப்பாற்றுகிறதோ, அதுபோல் நீயும் செய்கிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே எம்பெருமான் வாஸூ தேவன் -சங்கர்ஷணன் பிரத்யும்னன் -அநிருத்தன் -என்ற நான்கு வ்யூஹ மூர்த்தியையும்
ஸ்ரீ ராம ஸ்ரீ கிருஷ்ணாதி விபவ ரூபியாகவும் ரஷிக்கிறான்-அவன் ஒருவனாகவோ பல ரூபமாகவோ ரஷணத்திற்கு போகும் போது
நீயும் அவ்வாறே கூட இருந்து மூவுலகையும் காப்பாற்றுகிறாய் -ஆகையால் பெருமாள் திவ்ய திருமேனி போலவே நீயும் இருக்கிறாய் –

———————————————————————————-

பதேஷு மந்தேஷு மஹத்ஸ்வபி த்வம்
நீரந்த்ர ஸம்ஸ்லேஷவதீ முராரே:
ப்ரத்யாய நார்த்தம் கில பாதுகே ந:
ஸ்வாபாவிகம் தர்சயஸி ப்ரபாவம்—-277-

பாதுகையே! பெரிய பெருமாள் நம்பெருமாளாக நிற்கும் போது அவன் திருவடிகள் மிகவும் சிறியதாக உள்ளன.
சயனித்தவனாக உள்ள போது பெரிதாக உள்ளன. ஆனால் நீ அவனது திருவடிகளுக்கு ஏற்றபடி உன்னை,
சிறிதும் இடைவெளி இன்றி மாற்றிக் கொள்கிறாய். எங்களுக்கு உன் மீது நம்பிக்கை எற்படுவதற்காக அல்லவா
உனது இயற்கையாக உள்ள இந்தப் பெருமைகளை நீ வெளிப் படுத்துகிறாய்?

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் திருவடிகள் சிறியனவாகவோ அல்லது பெரியவனவாகவோ இருக்கும் போது நீயும்
அதற்கு ஏற்றால் போலே இருந்து என்றும் பிரியாத சம்பந்தத்தை உடையவளாக இருக்கிறாய் –
எங்களுக்கு நம்பிக்கை யூட்டும் வகையாக உன் ஸ்வபாவமான பெருமையைக் காட்டுகிறாய் –

—————————————————————————

க்ருபா விசேஷாத் க்ஷமயா ஸமேதாம்
ப்ரவர்த்த மாநாம் ஜகதோ விபூத்யை
அவைமி நித்யம் மணி பாதுகே த்வாம்
ஆகஸ்மகீம் ரங்க பதே: ப்ரஸத்திம்—-278-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! பூமியுடன் ஒத்த பொறுமை உடையவளும்,
இந்த உலகின் நன்மைக்காக அங்கும் இங்கும் உலவியபடி உள்ளவளுமாக நீ உள்ளாய்.
ஸ்ரீரங்கநாதனின் அனுக்ரஹம் என்பதே வடிவம் எடுத்தவளாக நீ உள்ளாய்.
வேறு எந்தக் காரணத்தினாலும் நீ இல்லை என்றே நான் எண்ணுகிறேன்.

ஸ்ரீ மணி பாதுகையே அகில உலகத்தின் செல்வத்தை உத்தேசித்து சஞ்சாரம் செய்யும் உன்னைப் பார்த்தால் ஜனங்கள் இடத்தில்
தானாகவே வலியப் பாயும் நம்பெருமாளின் கருணை வடிவு கொண்டால் போலே இருக்கிறது –

—————————————————————————

உபா கதாநாம் உபதாப சாந்த்யை
ஸுகா வகாஹாம் கதிம் உத்வ ஹந்தீம்
பஸ்யாமி சௌரே: பத வாஹிநீம் த்வாம்
நிம் நேஷு துங்கேஷு ச நிவி சேஷாம்—279-

பாதுகையே! துன்பம் கொண்டவர்களின் துயரம் நீங்கும்படி ஸ்ரீரங்கநாதன் அழகாக நடந்து வருகிறான்.
அப்படி அவன் சஞ்சாரம் செய்யும்போது உயர்ந்த இடங்கள், தாழ்ந்த இடங்கள் என்று பாராமல், அவன் திருவடிகளைத் தாங்கியபடி நீ வருகிறாய்.
இதனால் நீ உயந்தவர்கள், தாழ்ந்தவர்கள் என்று வேற்றுமை காணாமல் உள்ளவள் என்று அனைவரும் கூறுகின்றனர்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -நீ பெருமாளை எழுந்து அருளப் பண்ணிக் கொண்டு வரும் போது ஜனங்கள் சுகமாக
பகவானைத் தர்சிக்க மெதுவாகவே போகிறாய் -உயர்வு தாழ்வு என்ற எல்லா இடங்களிலும் தடையற்ற
உன் நடை கங்கைக்கு ஒப்பாகிறது -ஜனங்களின் தாப த்ரயங்களை போக்கி அருளுகிறாய் –

——————————————————————–

ஸஹ ப்ரயாதா ஸததம் ப்ரயாணே
ப்ராப்தாஸநே ஸம்ஸ்ரித பாத பீடா
அலங்க நீயா ஸஹஜேந பூம்நா
சாயேவ சௌரேர் மணி பாதுகே த்வம்—280-

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதன் நடந்து செல்லு ம்போது, நீ அவன் கூடவே செல்கிறாய்.
அவன் தனது ஸிம்ஹாஸனத்தில் அமர்ந்து விட்டால், அவன் பாத பீடங்களில் நீயும் அமர்ந்து விடுகிறாய்.
உனது இயல்பாகவே அமைந்து விட்ட பெருமை காரணமாக, தனது நிழலை விட்டுப் பிரிய இயலாமல் ஸ்ரீரங்கநாதனின் நிழலாக நீ உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -பெருமாள் சஞ்சரிக்கும் போது நீ கூட சஞ்சரிக்கிறாய்
சஞ்சாரம் இல்லாத காலங்களில் நீ திருப் பாத பீடத்தில் இருக்கிறாய் –
நீ இப்படி ஆட்பட்டு இருந்தாலும் எம்பெருமான் பெருமை உன்னை விஞ்சியது இல்லை –
தன் நிழலைத் தான் தாண்ட முடியாதல்லவா -எம்பெருமானும் நிழலைப் போன்ற உன் பெருமையைக் கடக்க முடியாது –

———————————————————————

பதஸ் ப்ருசா ரங்க பதிர் பவத்யா
விசக்ரமே விஸ்வம் இதம் க்ஷணேந
ததஸ்ய மந்யே மணி பாத ரக்ஷே
த்வயைவ விக்யாதம் உருக்ர மத்வம்—-281-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! நீ தனது (எம்பெருமானுடைய) திருவடிகளில் இருக்கிறாய்
என்ற காரணத்தினால், உன்னால் தான், இந்த உலகம் முழுவதையும் த்ரிவிக்ரமனாக ஸ்ரீரங்கநாதன் அளந்தான்.
ஆக, உன்னால் அல்லவோ பெரிய பெருமாளுக்கு “உருக்கிரமன்” என்னும் திருநாமம் கிடைத்தது என்று கூறலாம்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ பெருமாள் திருவடியில் இருந்ததால் தான் அவர் நொடிப் பொழுதில் உலகை அளந்தார் –
அதனாலேயே -உருக்ரமன் -த்ரிவிக்ரமன் -என்ற பெயரையும் பெற்றார் –

————————————————————————-

ஸஞ்சார யந்தீ பதம் அந்வதிஷ்ட:
ஸஹாய க்ருத்யம் மணி பாத ரக்ஷே
மாதஸ் த்வம் ஏகா மனு வம்ஸ கோப்து:
கோபாயதோ கௌதம தர்ம தாராந்—282-

பெரிய பெருமாளின் திருவடிகளைத் தாய் போன்று பாதுகாப்பவளே! நீ அல்லவா இராமனின் திருவடிகளை நடக்கும்படிச் செய்தாய்?
இதனால் அல்லவா இராமனின் திருவடிகள், கௌதமரின் பத்தினியாகிய அகலிகையின் சாபத்தைத் தீர்த்தன?
ஆக, உன்னால் அல்லவா மனு வம்சத்தில் வந்த இராமனுக்கு இந்தப் பெருமை ஏற்பட்டது?

ஸ்ரீ பாதுகையே உன் ஒருவனது துணை கொண்டு தான் பெருமாள் அஹல்யை இருக்கும் இடம் சென்று
அவள் சாபத்தை போக்கி அருளினார் -அங்கு அவரை அழைத்துச் சென்றது நீ யன்றோ –

—————————————————————-

தவத்தஸ் த்ரிவிஷ்டபசராந் அஸபத்நயிஷ்யந்
ஆருஹ்ய தார்க்ஷ்யம் அவருஹ்ய ச தத் க்ஷணேந
ஸூத்தாந்த பூமிஷு புநர் மணி பாத ரக்ஷே
விக்ராம்யதி த்வயி விஹார வசேந சௌரி:—283-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்வர்க்கத்தில் உள்ள தேவர்களுக்கு அசுரர்கள் மூலம்
எழுந்த துயரத்தை நீக்குவதற்காக, பெரிய பெருமாள் உன்னை விட்டு, கருடன் மீது ஏறிச் சென்று அவர்களைக் காத்தான்.
அதன் பின்னர் அவன் மீண்டும் வந்து, அந்தப் புரத்தில் சஞ்சாரம் செய்த போது உன்னை சாற்றிக் கொண்டான்.
அப்போது அல்லவா அவனது களைப்பு நீங்கியது?

ஸ்ரீ பாதுகையே தேவர்களை சம்ரஷிக்கும் பொருட்டு எம்பெருமான் கருடாரூடனாகச் சென்று அஸூரர்களை
அழித்து பின் அந்தப் புரத்தில் ஸ்ரமம் தீர உன்னைச் சாற்றிக் கொண்டு சஞ்சரிக்கிறார் –

—————————————————————-

விக்ரம்ய பூமிம் அகிலாம் பலிநா ப்ரதிஷ்டாம்
தேவே பதாவநி திவம் பரிமாது காமே
ஆஸீ ததோ திநகரஸ்ய கரோப தாபாத்
ஸம் ரக்ஷிதும் பத ஸரோஜம் உபர்ய பூஸ்த்வம்—-284-

பெரிய பெருமாளின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! பெரிய பெருமாள், மஹாபலி மூலம் தானமாக அளிக்கப்பட்ட
மூன்று உலகங்களையும் அளந்து எடுக்க வேண்டும் என்று விருப்பம் கொண்டான்.
அப்போது ஆகாயத்தை அளப்பதற்காகத் தனது திருவடியை உயரத் தூக்கினான்.
அந்த நேரம், தாமரை போன்ற அவன் திருவடிகளின் மீது ஸூரியன் பட்டு,
அவை வாடாமல் இருக்கும்படி, அவன் திருவடியை நீ காத்தாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே –எம்பெருமான் முதல் அடியால் பூமியை அளந்து இரண்டாம் அடியாக ஆகாயத்தை அளக்க முற்பட்ட போது
திருவடிக்குக் குடை போல் இருந்தது -ஸூர்யனின் கடும் வெப்பம் படாது காப்பாற்றினாய் –

————————————————————————

த்வத் ஸங்கமாத் நநு ஸக்ருத் விதி ஸம் ப்ரயுக்தா
ஸூத்திம் பராம் அதி ஜகாம சிவத்வ ஹேதும்
ரங்காதி ராஜ பத ரக்ஷிணி கீத்ருசீ ஸா
கங்கா பபூவ பவதீய கதா கதேந—-285-

திருவரங்கத்தின் சக்ரவர்த்தியான ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே!
த்ரிவிக்ரமனாக உலகம் அளந்த போது அவனது திருவடிகளில் ப்ரம்மனால் சேர்க்கப்பட்ட கங்கை,
நீ அவன் திருவடிகளில் இருந்ததால், பெயரில் மட்டும் சிவனாக (தூய்மை) இல்லாமல் உண்மையாகவே தூய்மை பெற்றது.
இப்படி உள்ள போது நீ அந்த கங்கையின் மீது இரு முறை பயணித்தாய் (இராமாவதாரத்தில்).
அப்படி எனில் கங்கை பெற்ற பேறு என்ன?

ஸ்ரீ பாதுகையே– திரி விக்ரமாவதாரம் செய்த போது பிரம்மா நம் பெருமாள் திருவடிக்குக் கங்கை நீரால் திரு அபிஷேகம்
பண்ண உன் சம்பந்தம் பெற்றதால் கங்கை மங்களத்தை பண்ணும் நீராகிறது -ஒரு முறை உன் சம்பந்தம்
இந் நிலையைத் தரும் என்றால் ஸ்ரீ ராமாவதார காலத்தில் இரு முறை ஸ்ரீ தண்ட காரண்யம் போகும் பொழுதும்
திரும்பும் பொழுதும் உன் சம்பந்தம் பெற்ற கங்கைக்கு எவ்வளவு சக்தி உண்டாகி இருக்கும் –

——————————————————————–

வ்ருத்திம் கவாம் ஜநயிதும் பஜதா விஹாராந்
க்ருஷ்ணேந ரங்க ரஸிகேந க்ருதாஸ்ரயாயா:
ஸஞ்சாரதஸ் தவ ததா மணி பாத ரக்ஷே
ப்ருந்தா வநம் ஸபதி நந்தந துல்யம் ஆஸீத்—-286-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! பசுக்களைப் பெருக்கவும், அவற்றைக் காக்கவும்
உறுதி செய்த பெரிய பெருமாள், க்ருஷ்ணனாகச் சஞ்சாரம் செய்தான்.
அப்போது அவன் உன்னைச் சாற்றியபடி சஞ்சாரம் செய்தான்.
இதனால் அவன் உலவிய ப்ருந்தாவனம் முழுவதும் இந்திரனின் தோட்டம் போன்று அழகு பெற்றது.

ஸ்ரீ பாதுகையே –பிருந்தா வனம் முன்பு நெருஞ்சிக் காடாக இருந்தது -ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் நம்பெருமாள்
உன்னைச் சாற்றிக் கொண்டு அங்கு சஞ்சாரம் செய்து இந்த்ரனுடைய தோட்டம் போலே அதை ரம்மியமாக ஆக்கி விட்டார் –

பத்து ரதன் புத்திரன் மித்ரன் ஸூக்ரீவன் சத்ரு வாலி தாரை -காலை வாங்கித்தேய் –
தரையில் தேய்ப்பதே நெருஞ்சி முள் குத்தினால் வைத்தியம்
தாரை அன்றோ பரத்வத்தை அறிந்தாள் -பாகவத சேஷத்வமே மருந்து –
ஸ்ரீ பாதுகையே இருதயத்தை நந்தவனம் ஆக்கி அருளும் –

——————————————————-

மாத: த்ரயீ மயதயா சரண ப்ரமாணே
த்வே விக்ரமேஷு விவிதேஷு ஸஹாய பூதே
நாதஸ்ய ஸாது பரி ரக்ஷண கர்மணி த்வம்
துஷ்க்ருத் விநாஸந தசாஸு விஹங்க ராஜ:—-287-

இராமனின் திருவடிகளை அவனது தாய் போன்று பாதுகாக்கும் பாதுகையே! வேத மயமாகவே இருந்து, ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய
திருவடிகளின் சஞ்சாரத்திற்குக் காரணமாக இரண்டு கூறப்பட்டன. அவை என்ன?
ஸ்ரீரங்கநாதன் நல்லவர்களைக் காக்கும் போது, அவன் நடந்து செல்ல நீ உதவுகிறாய்.
நீ தீயவர்களை அழிக்க விரைவாகச் செல்ல கருடன் உதவுகிறான்.

ஸ்ரீ பாதுகையே —வேதத்தின் ஸ்வ ரூபமாக சொல்லப்படும் கருத்மானும் நீயும் பகவானுக்கு வெவ்வேறு விதமான
வியாபாரங்களிலே துணையாய் இருப்பவர்கள் -சாதுக்களை ரஷிக்க எழுந்து அருளும் போது கூட இருந்து உதவுகிறாய் –
வேத ஸ்வ ரூபியாகிய கருத்மானோ எம்பெருமான் துஷ்டர்களை சிஷிக்க புறப்படும் போது வாஹனமாக இருந்து உதவுகிறார்-

ரஷிப்பதற்கு மட்டும் உதவுபவர்கள் ஆசார்யர்கள் –

——————————————————————–

பாதாவநி க்வசந விக்ரமணே புஜாநாம்
பஞ்சாயுதீ கரருஹைர் பஜதே விகல்பம்
நித்யம் த்வம் ஏவ நியதா பதயோர் முராரே:
தேநாஸி நூநம் அவிகல்ப ஸமாதி யோக்யா—-288-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் புஜங்கள் ஒரு சில கால கட்டங்களில், ஆயுதம் என்பது இல்லாமல்
நகங்கள் கொண்டு, தங்கள் செயலை நிறைவேற்றி விடுகின்றன (ஹிரண்யகசிபு வதம்).
ஆனால் திருவடிகள் கொண்டு சஞ்சாரம் செய்யும் காலத்தில் நீ எப்போதும் உள்ளாய்.
ஆக உனக்குப் பதிலாக வேறு ஒன்று உள்ளது என்ற நிலை இல்லவே இல்லை.

ஸ்ரீ பாதுகையே -எம்பெருமான் துஷ்டர்களை நிக்ரஹம் பண்ணத் தன் திவ்ய ஆயுதங்களை மாற்றியும் –
சில சமயம் நகத்தாலேயும் கூட கார்யத்தை நிறை வேற்றுகிறார் –
ஆனால் திருவடிக்கு மட்டும் உனக்கு பதிலாக எதையும் எக் காலத்திலும் உபயோகிக்க முடியாது –

———————————————————————

அக்ஷேத்ர வித்பி: அதி கந்தும் அசக்ய வ்ருத்தி:
மாதஸ் த்வயா நிரவதிர் நிதிர் அப்ரமேய:
ரத்யாந்தரேஷு சரணாவநி ரங்க ஸங்கீ
வாத்ஸல்ய நிக்ந மநஸா ஜநஸாத் க்ருதோ அஸௌ—-289-

பெரிய பெருமாளின் பாதுகையே! சரீரத்தில் ஆத்மா உள்ளது என்ற உண்மை அறியாமல் உள்ளவர்களால்
அடைவதற்குக் கடினமாக உள்ளது; அளவற்று உள்ளது; இப்படிப்பட்டது என்று அறிய இயலாததாக உள்ளது;
திருவரங்கத்தின் பெரிய நிதியாக உள்ளது – இப்படிப்பட்ட ஸ்ரீரங்கநாதனை, அபாரமான கருணை உள்ள
உனது குணம் காரணமாகவே, திருவரங்க வீதிகளில் அனைவரும் காணும்படிச் செய்கிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாளையும் அவர் இருப்பிடத்தையும் யாரால் அறிய முடியும் -ஆயினும் எங்கள் மீதுள்ள ப்ரீதியால்
ஒப்புயர்வற்ற எல்லை யற்ற பெரும் நிதியாகிய அந்த எம்பெருமானை ஸ்ரீ ரங்க திவ்ய நகர வீதி தோறும்
எழுந்து அருளப் பண்ணி நாங்களும் சேவிக்கும் படி செய்து அருளுகிறாய் –

————————————————————————

ஸம்பத்யதே ஸமுசிதம் க்ரமம் ஆஸ்ரயந்த்யா
ஸத் வர்த்மநா பகவதோ: அபி கதிர் பவத்யா
ஈஷ்டே பதாவநி புந: க இவேத ரேஷாம்
வ்யாவர்த்த நஸ்ய விஷமாத் அபத ப்ரசாராத்—290-

பெரிய பெருமாளின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதன் நல்ல வழியில் சென்று
சஞ்சாரம் செய்வது என்பது, உனது அடி வைப்பு மூலமே உண்டாகிறது.
இப்படி உள்ள போது, மற்றவர்களைத் தீய வழிகளில் நடக்காமல் திசை திருப்பும் திறன் வேறு யாரிடம் உள்ளது?

ஸ்ரீ பாதுகையே -பெருமாள் நல்ல வழியில் நடப்பது உன் அதீனமாக இருக்கிறது -அப்படி இருக்க
நம் போல்வார்கள் நல்ல வழியிலேயே நடப்பது உன் அருளால் தான் முடியும் –

———————————————————————

ரங்கேஸ்வரேண ஸஹ லாஸ்ய விசேஷ பாஜோ
லீலோ சிதேஷு தவ ரத்ந சிலா தலேஷு
மத்யே ஸ்திதாநி கசிசிந் மணி பாத ரக்ஷே
ஸப்யாந் விசேஷம் அநுயோக்தும் இதி ப்ரதீம:—291-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனின் சஞ்சாரத்தின் போது, அவன் அங்காங்கு
இரத்தினக் கற்கள் பதித்த இடங்களில் சற்றே நிற்கிறான். இவ்விதம் அவனுடன் நாட்டியம் செய்வது போல் செல்லும் நீ,
அவனை நிறுத்த என்ன காரணம்? அந்தக் கோஷ்டியில் உள்ளவர்களிடம்,
“என்னில் பதிக்கப்பட்ட இரத்தினங்களா, இந்த மேடையில் பதிக்கப்பட்ட இரத்தினங்களா – இதில் எவை அழகாக உள்ளன?”
என்று கேட்டு அறிவதற்கே என்று எண்ணுகிறோம்.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க நாதன் உல்லாசமாக உன்னுடன் சஞ்சரிக்கும் போது நடுவில் ரத்ன மயமான ஆசனங்களில் ஆங்காங்கு
சில இடங்களில் நிற்கிறார் -அது சபையில் இருப்போரைப் பார்த்து நேர்த்தி எப்படி என்று கேட்பது போல் இருக்கிறது –

——————————————————————

நித்யம் பதாவநி நிவேஸ்ய பதம் பவத்யாம்
நிஷ்பந்த கல்ப பரிமேய பரிச்சதாநி
ஸ்ருங்கார சீதல தராணி பவந்தி காலே
ரங்கேஸ்வரஸ்ய லலிதாநி கதாகதாநி—-292-

பெரிய பெருமாளின் திருவடிகளைக் காப்பற்றும் பாதுகையே! ஏகாந்த சேவையின் போது உன் மீது திருவடிகளை வைத்து,
அழகிய மணவாளன் நிற்கிறான். அப்போது குடை, சாமரம் போன்றவை அசையாமல், ஓசை எழுப்பாமல் உள்ளன.
இவ் விதம் உள்ள ஸ்ரீரங்கநாதனின் சஞ்சாரம் மிகவும் இன்பம் அளிப்பதாகவும், குளிர்ந்தும் உள்ளது.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ ரெங்க நாதன் உன்னைச் சாற்றிக் கொண்டு ஒய்யார நடை போடுகிறார் –
அந்தந்த சமயத்தில் குடையை வேகமாகச் சுற்றுவர் -அது பார்ப்பதற்கு அசைவின்றி நிற்பது போலத் தென்படுகிறது –
சேவிப்பவர்க்கு அந்த நடைகள் பரம போக்யங்கள் ஆகின்றன -என்கிறார்.

நம்பெருமாள் தோன்றிய காலம் முதல் இன்று வரை இந்த நடையழகு இருப்பதற்குக் காரணம் நம்பெருமாளின் பாதுகையே தவிர நாமன்று!
தேசிகர், நம்பெருமாளின் ஓய்யார நடையழகை கண்ணார கண்டு மகிழ்கின்றார்
அரங்கனுடைய திருவடிகள் தாம் – வேதத்தின் சாரம். -அதன் எல்லை யில்லாத சேமிப்பு!. – நிர்கதியாய் நிற்பவர்களுக்கு அதுவே கதி!.
அனைவரும் துதிக்கும் அந்த திருவடிகளின் புகலிடம் பாதுகையே!
அரங்கனை ஸேவிக்க இயலாது, அவனையே நினைத்து உருகும் நிர்கதியானவர்கள் ஸேவிக்கும் வண்ணம்,
அவனை திருவடியோடு சேர்த்து தெருவிற்கு அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிறாள் இந்த பாதுகா தேவி!.

————————————————————————

293. போக அர்ச்சநாநி க்ருதிபி: பரி கல்பிதாநி
ப்ரீத்யைவ ரங்க ந்ருபதி: ப்ரதிபத்யமான:
பஸ்யத்ஸு நித்யம் இதரேஷு பரிச் சதேஷு
ப்ரத்யாஸநம் பஜதி காஞ்சந பாதுகே த்வாம்—293-

தங்கம் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! புண்ணியம் நிறைந்தவர்களால் அடியார்கள் ஸ்ரீரங்கநாதனின்
சஞ்சாரத்தின் போது ஆங்காங்கு வழி நடை உபயம் நடத்தப்படுகிறது. அப்போது அந்த மண்டபங்களில் உள்ள
குடை, சாமரம் போன்றவைகள் அந்த மண்டபங்களில் அப்படியே உள்ளன.
ஆனால் உன்னை மட்டும் திருவடிகளில் சாற்றியபடி அவன் ஒவ்வொரு ஆசனத்தையும் சென்று சேர்கிறான்.

ஸ்ரீ காஞ்சன பாதுகையே குடை மற்ற பரிச்சதங்கள் எம்பெருமானுக்குச் சில ஆசனங்களில் மட்டுமே பயன்படும்
சஞ்சார காலத்தில் எப்போதுமே பெருமாள் உன்னை சாற்றிக் கொள்கிறார் –

————————————————————————-

அந்தஸ் த்ருதீய நயநை: ஸ்வயம் உத்தமாங்கை:
ஆவிர்ப பவிஷ்யத் அதிரிக்த முக அம்புஜைர்வா
ந்யஸ்யந்தி ரங்க ரஸிகஸ்ய விஹார காலே
வார க்ரமேண க்ருதிநோ மணி பாதுகே த்வாம்—-294-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! புண்ணியம் செய்தவர்கள் தங்கள் புண்ணியத்தின் விளைவாக
மூன்றாவது கண்ணையோ (சிவ பதவி) அல்லது நான்கு தலைகளையோ (ப்ரம்ம பதவி) அடைந்து விடுவார்கள்.
இவர்கள் ஸ்ரீரங்கநாதன் சஞ்சாரம் செய்யும் போது, தங்கள் தலைகளில் உன்னை ஏந்தியபடி, அவனிடம் சேர்க்கின்றனர்.

ஸ்ரீ பாதுகையே –தங்கள் முறைப்படி புண்ணிய சாலிகள் உன்னைத் தலை வணங்கி ஏற்று பெருமாள் திருவடிகளில்
சமர்ப்பித்து உயர்ந்தான பிரம்மா ருத்ராதி பதவிகளைப் பெறுகிறார்கள் –

————————————————————————

ரங்கேஸ்வரே ஸமதிரூட விஹங்கராஜே
மாதங்கராஜ வித்ருதாம் மணி பாதுகே த்வாம்
அந்வாஸதே வித்ருதசாரு ஸிதாத பத்ரா:
ஸ்வர்கௌகஸ: ஸுபக சாமர லோல ஹஸ்தா:—-295-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதன் கருடன் மீது எழுந்தருளுகிறான்.
அப்போது உன்னைத் தேவர்கள், ஐராவதத்தின் மீது அமர வைத்தபடியும், சாமரங்கள் வீசியபடியும்,
வெண்குடை கவிழ்த்தபடியும் எழுந்தருளச் செய்கின்றனர்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -பெருமாள் கருடரூடனாக வெளியே எழுந்து அருளும் பொழுது தேவர்கள் அப்போது
ஐராவதத்தின் மீது உன்னை அமர்த்தி அழகிய வெண் கொற்றக் குடையுடன் சாமரம் போடுகிறார்கள் –

—————————————————————————–

விஷ்ணோ: பதம் கதி வசாத் அபரித்ய ஜந்தீம்
லோகேஷு நித்ய விஷமேஷு ஸம் ப்ரசாராம்
அந்வேதும் அர்ஹதி த்ருதாம் அகிலை: ஸுரேந்த்ரை:
கங்கா கதம் நு கருட த்வஜ பாதுகே த்வாம்—-296-

கருடனைத் தனது கொடியில் கொண்ட பெரிய பெருமாளின் பாதுகையே! கங்கை நதியானது மேடு பள்ளங்களில் ஓடும் போது,
பெரிய பெருமாளின் திருவடிகளை விட்டுப் பிரிந்து ஓட வேண்டி யுள்ளது.
ஆனால் நீயோ எப்போதும் அவன் திருவடிகளை விட்டுப் பிரியாமல் உள்ளாய்.
மேலும் உயர்ந்தவர்கள், தாழ்ந்தவர்கள் என்று வேறுபாடு காணாமல் அனைவரின் தலையிலும் சமமாகவே ஆதரித்தபடி உள்ளாய்.
ஆகவே கங்கை உனக்கு எவ்விதம் ஒப்பாகும்?

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் எப்பவும் சஞ்சார காலத்தில் உன்னைச் சாற்றிக் கொள்வதால் என்றும்
உனக்கு அவருடைய திருவடி சம்பந்தம் உண்டு
பிரம்மாதி சகல தேவதைகளும் உன்னை வணங்குகிறார்கள்
உயர்வு தாழ்வு இல்லாமல் உன் கருணை எல்லோருக்கும் கிடைக்கிறது
இப்படிப்பட்ட உனக்கு கங்கை எவ் வகையிலும் ஒப்பாக மாட்டாள் –

————————————————————————–

பிக்ஷாம் அபேக்ஷ்ய தநு ஜேந்த்ர க்ருஹம் ப்ரயாது:
குப்த்யை கவாம் விஹரதோ வஹதச் ச தூத்யம்
தத் தாத்ருசாநி சரணாவநி ரங்க பர்த்து:
த்வத் ஸங்கமேந ஸுப காநி விசேஷ்டி தாநி—297-

திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! மஹாபலி யிடம் யாசகம் சென்றான், பசுக்களைக் காப்பாற்றும் விதமாக அவற்றுடன் திரிந்தான்,
பண்டவர்களுக்காகத் தூது சென்றான் – இத்தனை தாழ்வான செயல்களைச் செய்த போதும்,
ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகள் ஏன் தாழ்ந்து போக வில்லை என்றால் – உன்னுடைய தொடர்பினால் ஆகும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -உன்னைச் சாற்றிக் கொண்டதால் தான் நம் எம்பெருமான் மஹா பலியிடம் தானம் வாங்கியது –
மாடு மேய்த்தது -பாண்டவர்களுக்காக தூது போனது போன்ற இகழ்ந்த கார்யங்களைச் செய்தும் ஏற்றத்தைப் பெற்றார் –

——————————————————————————

நிர் வ்யஜ்யமாந நவதாள லய ப்ரதிம்நா
நிர் யந்த்ரணேந நிஜ ஸஞ்சரண க்ரமேண
ம்ருத் நாஸி ரங்க ந்ருபதே: மணி பாதுகே த்வம்
துக்காத் மகாந் ப்ரணமதாம் துரித ப்ரரோஹாந்—-298-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! உன்னால் பிரகாசம் பெற்ற ஸ்ரீரங்கநாதனின்
நடை எவ்விதம் உள்ளது என்றால் -அனைவரும் காணும்படியும், வியப்பு அளிக்கும்படியும், தாளம் மற்றும் லயம் இணைந்ததாகவும்,
எந்தத் தடையும் இல்லாமலும் உள்ளது. இப்படிப்பட்ட நம்பெருமாளின் நடை அழகைக் கண்டு வணங்குபவர்களின்
பாவம் அனைத்தையும் நீ நசுக்கி விடுகிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் உன்னை சாற்றிக் கொண்டு கூத்தாடுவது போலே எழுந்து அருளுகிறார் –
அதை சேவிக்கிறவர்கள் உடைய பாவம் கழிந்து துக்கம் விலகுகிறது
முளையாகக் கிளம்பும் முட்களை காலால் மிதித்து அழிப்பது போலே ஸ்ரீ பாதுகா தேவியும் தன் சஞ்சாரத்தினால்
வணங்குபவர்கள் உடைய தீவினை முனைகளைத் துகைத்து அழிக்கிறாள் -என்றபடி –

——————————————————————-

நித்யம் ய ஏவ ஜகதோ மணி பாத ரக்ஷே
ஸத்தா ஸ்திதி ப்ரயதநேஷு பரம் நிதாநம்
யோ அபி ஸ்வதந்த்ர சரிதஸ் தவத் அதீந வ்ருத்தி:
கா வா கதா ததிதரேஷு மிதம்ப சேஷு—-299-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே! இந்த உலகைப் படைப்பது, இந்த உலகில் உள்ள
அனைத்தைக் காட்டிலும் உயர்ந்திருப்பது ஆகிய தன்மைகளை உடைய ஸ்ரீரங்கநாதனே உன் வசப்பட்டுள்ளான்.
இப்படி உள்ள போது இந்த உலகில் உள்ள மற்ற அற்பர்கள் உனக்கு அடிமை என்று கூறவும் வேண்டுமா?

ஸ்ரீ பாதுகையே முத் தொழில்களையும் தன்னிச்சைப்படி நடத்தும் பகவானே உனக்கு அதீநம் என்னும் போது
மற்ற அல்பர்கள் உனக்கு அதீநம் என்பதைக் கேட்க வேண்டுமோ —

———————————————————————

நிர்விஷ்ட நாக சயநேந பரேண பும்ஸா
ந்யஸ்தே பதே த்வயி பதாவநி லோக ஹேதோ:
ஸ்வர்கௌகஸாம் த்வத் அநுதாவந அதத் பராணாம்
ஸத்ய: பதாநி விபதாம் அபதம் பவந்தி—-300-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! ஆதி சேஷனில் சயனித்துள்ள பெரிய பெருமாள்,
இந்த உலகின் நன்மைக்காக எழுந்து, உன் மீது தனது திருவடிகளை வைக்கிறான்.
இதனால் உன் பின்னே வரும் ஆசை கொண்ட தேவர்களின் பதவிகள் எந்த விதமான ஆபத்தும் இல்லாமல் காப்பாற்றப் படுகின்றன.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஆதி சேஷனில் சயனித்து இருக்கும் பரமன் லோக சம் ரஷணத்திற்காக உன் மீது திருவடிகளை
வைக்கும் போது சகல தேவதைகளும் உன்னைத் தொடர வேணும் என்ற ஆசையால் உன்னுடன் கூட வருகிறார்கள்
அதனால் அவர்கள் பதவி நிலை பெறுகிறது –

——————————————————————-

சரத் உபகம காலே ஸந்த்யஜந் யோக நித்ராம்
சரணம் உபகதாநாம் த்ராண ஹேதோ: ப்ரயாஸ்யந்
ஜலதி துஹிது: அங்காத் மந்தம் ஆதாய தேவி
த்வயி கலு நிததாநி ஸ்வம் பதம் ரங்கநாத:—-301-

பாதுகா தேவியே! சரத் காலம் வந்தவுடன் பெரிய பெருமாள் தனது யோக நித்திரையில் இருந்து எழுகின்றான்.
தன்னைச் சரணம் புகுந்தவர்களைக் காப்பாற்றும் பொருட்டு எழுகின்றான்.
ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் மடி மீது வைத்திருந்த தனது திருவடிகளை, மெதுவாக உன் மீது வைத்தபடி எழுகிறான்.

ஸ்ரீ பாதுகையே மழைக் காலத்தில் மஹா லஷ்மியின் மடியில் திருவடி வைத்து யோக நித்தரை புரியும் பரமன் சரத் காலம் வந்ததும்
சரண் அடைந்தவர்களைக் காக்கும் பொருட்டு உன்னைச் சாற்றிக் கொண்டு புறப்படுகிறார் –

———————————————————————

ஸ்ப்ருசஸி பத ஸரோஜம் பாதுகே நிர் விகாதம்
ப்ரவிசஸி ச ஸமஸ்தாம் தேவி ஸூத்தாந்த கக்ஷ்யாம்
அபரமபி முராரே: பூர்வம் ஆபீர கந்யாஸு
அபி ஸரண விதீநாம் அக்ரிமா ஸாக்ஷிணீ த்வம்—-302-

பாதுகா தேவியே! பெரிய பெருமாளின் தாமரை போன்ற அழகிய திருவடிகளை நீ எந்த விதமான தடங்கலும் இன்றி,
மிகவும் எளிதாகத் தொடுகிறாய். அவனது அந்தப் புரங்களிலும் எளிதாகப் புகுந்து செல்கிறாய்.
அவன் க்ருஷ்ணனாக அவதாரம் செய்த போது, இடைப் பெண்களுடன் விளையாடி மகிழ்ந்த நிலைக்கு
நீயே முதல் சாட்சியாக உள்ளாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே நீ பெருமாள் திருவடியை எக் காலத்திலும் தொடுகிறவளாய் அந்தப் புரத்திலும் கூடவே இருக்கிறாய்
ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதார காலத்திலும் இடைப் பெண்களுடன் விளையாடிய போது நீ முதல் சாஷியாக இருந்தாய் –

——————————————————————————

ப்ரதி பவநம் அநந்யே பாதுகே த்வத் ப்ரபாவாத்
விவிதவபுஷி தேவே விப்ரமத் யூத காலே
அபி லஷித ஸபத்நீ கேஹ யாத்ரா விகாதம்
க்லஹயதி ரஹஸி த்வம் ஷோடச ஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ரம்—-303-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! உனது மகிமை காரணமாகக் க்ருஷ்ணன் பல உருவங்கள் எடுத்து,
தனது பதினாறாயிரம் தேவிகளின் இல்லங்களில் ஒரே நேரத்தில் நின்றான்.
அவ் விதம் உள்ளபோது, ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் இருந்த க்ருஷ்ணன் மற்றவள் பற்றி நினைக்காமல் இருந்தான்.
இவ் விதம் அந்தந்த தேவிமார்கள், க்ருஷ்ணன் தனது இல்லத்தை விட்டு அகன்று விடக் கூடாது என்பதற்காக
உன்னைப் பந்தயமாக வைத்தனர் (பந்தயம் என்றால் சொக்கட்டான் ஆட்டத்தில் பயன்படும் காய் ஆகும்.
ஆக, பாதுகை இல்லாமல் க்ருஷ்ணன் செல்ல மாட்டான் என்று உறுதி).

ஸ்ரீ பாதுகையே -ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் பதினாறாயிரம் பட்ட மகிஷிகளைக் கொண்டு பகவான் ஒவ்வொருவருடன்
ஏக காலத்திலேயே சதுரங்கம் விளையாடினானாம் -ஒவ்வொருவரும் பகவான் தன்னுடனே இருப்பதாக நினைத்து
மறுபடி பிரியாது இருக்க உன்னை பந்தயமாக -வைத்து விளையாடினார் அன்றோ –

—————————————————————

தடபுவி யமுநாயா: சந்ந வ்ருத்தௌ முகுந்தே
முஹு: அதிகமஹேதோ: முஹ்யதாம் யௌவதாநாம்
சமயிதும் அலம் ஆஸீத் சங்க சக்ராதி சிஹ்நா
ப்ரதிபத விசிகித்ஸாம் பாதுகே பத்ததி: தே—-304-

நம்பெருமாளின் பாதுகையே! யமுனை ஆற்றின் கரையில் ஒரு நாள் க்ருஷ்ணன் கோபிகைகளுடன் விளையாடி
நின்ற போது, திடீரென மறைந்து விட்டான். அவனைக் காணாமல் அந்தப் பெண்கள் திகைத்து நின்றனர்.
அங்கு இருந்த திருவடித் தடங்கள் யாருடையது என்ற ஐயம் அவர்களுக்கு எழுந்தது.
சங்கு சக்ரத்துடன் கூடிய உனது அடையாளங்கள், அவை க்ருஷ்ணனின் அடிச் சுவடுகளே என்று அவர்களுக்குக் காண்பித்தன.

ஸ்ரீ பாதுகையே -யமுனை யாற்றங்கரையில் கண்ணன் மறைந்த போது பிரிவாற்றாமையால் தவித்த கோபியர்
பூமியில் ஸ்ரீ பாதுகையின் சின்னத்தாலும் சங்கு சக்ரம் முதலியவற்றாலும் கண்ணனைக் கண்டு பிடித்தனர் –

————————————————————

அதிகத பஹுசாகாந் மஞ்ஜுவாச: ஸூகாதீந்
ஸரஸிஜ நிலயாயா: ப்ரீதயே ஸங்க்ரஹீதும்
ப்ரகடித குண ஜாலம் பாதுகே ரங்க பந்தோ:
உபநிஷத் அடவீஷு க்ரீடிதம் த்வத் ஸநாதம்—-305-

பிரகடித குண ஜாலம் -குணங்கள் என்னும் வலை –

பெரிய பெருமாளின் பாதுகையே! அனைத்து வேதங்களின் சொற்களையும் கொண்ட ஸூகர் போன்ற மஹரிஷிகளை,
தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள ஸ்ரீரங்க நாச்சியாரின் மகிழ்வுக்காக ஸ்ரீரங்கநாதன் பிடிக்க முயல்கிறான்.
இதனால் அவர்களைத் தேடி உபநிஷத்துக்கள் என்ற காட்டில், தனது உயர்ந்த கல்யாண குணங்கள் என்ற வலை விரித்து,
அவர்களைப் பிடிக்க எத்தனிக்கிறான். இந்தச் செயல் உன்னுடன் இணைந்தே நடைபெறுகிறது.

ஸ்ரீ பாதுகையே மஹா லஷ்மியின் சந்தோஷத்திற்காக ஸ்ரீ ரங்க நாதன் வேத சாஸ்திர விற்பன்னர்களான ஸூகர் முதலிய
ஞானிகளைப் பிடிக்க உபநிஷத்துக்கள் ஆகிற காடுகளில் தனது குணங்களை வழியாக வீசி உன்னுடன் விளையாடுகிறார் –

ஸ்ரீ பாதுகை யுடையவும் எம்பெருமான் யுடையவும் குண நலன்கள் வேத பிரதி பாத்யங்கள் என்றபடி –

————————————————————————-

முநி பரிஷதி கீதம் கௌதமீ ரக்ஷணம் தே
முஹு: அநுகலயந்த: மஞ்ஜுவாச: சகுந்தா:
உஷஸி நிஜ குலாயாத் உத்திதா: தண்டகேஷு
ஸ்வயம் அபி பத ரக்ஷே ஸ்வைரம் ஆம்ரேடயந்தி—-306-

பெரிய பெருமாளின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே! தண்டகாரண்யத்தில் உள்ள முனிவர்கள்,
பர்ண சாலைகளில் நீ செய்த அஹல்யை ரக்ஷணம் குறித்துக் கூறியபடியே இருந்தனர்.
இதனைக் கேட்ட அங்குள்ள கிளிகள், அதே சொற்களைக் காலையில் தங்கள் கூடுகளில்
இருந்து விழித்து எழும் போது, மீண்டும் மீண்டும் கூறியபடியே திரிகின்றன.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ தண்ட காரண்யத்தில் நீ அஹல்யைக்கு சாப விமோசனம் அளித்ததை முனிவர்கள் கூட்டங்களில்
எங்கு எங்கும் பேசுவர் -இதைக் கேள்வி யுற்ற கிளிகள் முதலான பறவைகளும் கூட அதி காலை வேளைகளில்
கூட்டில் இருந்து புறப்பட்டு இதையே திரும்பத் திரும்பச் சொல்ல லாயின —

சாபம் -அம்பு கொண்டு வந்த -பெண்ணைத் தீண்டாத -பெருமாள் அகலிகை சாபம் தீர்த்தான் -பறவைகளும் கடகர்கள் தானே
புன்னை மரம் வேதம் -ஆழ்வார்கள் -பக்ஷிகள் -பேச வைத்து பிராட்டிக்கு மகிழ்ச்சி ஊட்டுகிறான் அரங்கன் –

——————————————————————————-

யம நியம விஸூத்தை: யம் ந பஸ்யந்தி சித்தை:
ஸ்ருதிஷு சுளக மாத்ரம் த்ருஸ்யதே யஸ்ய பூமா
ஸுலப நிகில பாவம் மாம்ஸ த்ருஷ்டேர் ஜநஸ்ய
ஸ்வயம் உபஹரஸி த்வம் பாதுகே தம் புமாம்ஸம்—-307-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ப்ரம்மசர்யம், அஹிம்சை, ஸத்யம், திருடாமல் உள்ள தன்மை, சொத்து சேர்க்காமல்
உள்ள தன்மை ஆகிய ஐந்தும் யமம் எனப்படும். வேதம் ஓதுதல், ஆசாரம், மனநிறைவு, தவம், எப்போதும் பகவத் நினைவு
ஆகிய ஐந்தும் நியமம் எனப்படும். இவை இரண்டும் உள்ள தூய்மையான மனம் கொண்ட யோகிகளால் கூட
எம்பெருமானைக் காண இயலாது; அவனுடைய பெருமை என்பது அனைத்து வேதங்களின் மூலம் கூட,
உள்ளங்கை அளவு மட்டுமே கூறப்பட்டது; இப்படிப்பட்ட ஸ்ரீரங்கநாதனை
மனிதர்களின் மாமிசக் கண்ணாலேயே காணும்படி, நீ அவனை எழுந்தருளப் பண்ணி வருகிறாய்.

ஸ்ரீ பாதுகையே யமம் நியமம் முதலியவற்றால் சுத்தமான மனம் பெற்ற யோகிகளாலும் காண முடியாத பரம் பொருளைப்
பூரணமாக அறியும் வண்ணம் எல்லா ஜனங்களும் மாம்ச மயமான கண்களால் கண்டு களிக்கும் படியாக
அவர்களுக்கு முன்பாக நீ எழுந்து அருளப் பண்ணி விடுகிறாய் –

————————————————————————-

நிதிம் இவ நிரபாயம் த்வாம் அநாத்ருத்ய மோஹாத்
அஹம் இவ மம தோஷம் பாவயந் க்ஷுத்ரம் அர்த்தம்
மயி ஸதி கருணாயா: பூர்ண பாத்ரே த்வயா கிம்
பரம் உபகமநீய: பாதுகே ரங்கநாத:—-308

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! பெரிய பெருமாள் என்ற பெரிய நிதியை உடையவளாக நீ உள்ளாய்.
உன்னை அலட்சியம் செய்து விட்டு, நான் அற்பமான பொருள்களின் பின்னே செல்கிறேன்.
ஸ்ரீரங்கநாதனின் தயை முழுவதும் வந்து நிரம்பும் இடமாக நான் உள்ள போதும்,
அவன் என்னிடம் உள்ள குற்றத்தை மட்டுமே காண்கிறானே! இப்படி உள்ள போது நீ அவனை, என்னை விட்டு
வேறு நல்லவர்களிடம் அழைத்துச் சென்று விடுவது சரியா? (என்னிடம் கொண்டு வந்தால் அல்லவா நான் பிழைப்பேன்)

ஸ்ரீ பாதுகையே உயர்ந்த புதையலான உன்னை விடுத்து என் எண்ணங்கள் அல்பமான வழியிலேயே ஈடுபடுகின்றன –
சர்வஜ்ஞ்ஞனான பகவானும் என் குற்றங்களையே கருதி விமுகனாக இருக்கிறான்
அவன் தயைக்கு பூர்ண அதிகாரியாக என்னை விட்டு ஏன் மற்று ஒருவன் இடம் நீ அவனைக் கொண்டு சேர்க்கிறாய் –
நீயே அவனை என் பால் திருப்ப வேண்டும் –

—————————————————————————

கமபி கநக ஸிந்தோ: ஸைகதே ஸஞ்சரந்தம்
கலச ஜலதி கந்யா மேதிநீ தத்த ஹஸ்தம்
அநிசம் அநுபவேயம் பாதுகே த்வயி அதீநம்
ஸு சரித பரிபாகம் ஸூரிபி: ஸேவ நீயம்—-309-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! காவேரியின் மணல் திட்டில் ஸ்ரீரங்கநாதன் சஞ்சரிக்கிறான்.
அவன் ஸ்ரீதேவியாலும் பூதேவியாலும் சூழப்பட்டு உள்ளான். சிறந்த புண்ணியங்களின் பயனாக உள்ளான்.
நித்ய ஸுரிகளால் என்றும் போற்றப் பட்டபடி உள்ளான். உன்னிடம் எப்போதும் வசப்பட்டு உள்ளான்.
இப்படிப் பட்ட இந்த ஸ்ரீரங்கநாதனை நான் எப்போதும் வணங்கியபடி இருப்பேனாக.

ஸ்ரீ பாதுகையே நித்ய ஸூரிகளும் மகா புண்ணிய சாலிகளுமே உபய நாச்சிமார் உடனும் உன்னுடனும் பொன்னியின் கரையிலே
எழுந்து அருளி வரும் ஸ்ரீ ரங்க நாதனை சேவிக்கத் தகுந்தவர்கள் உன் கிருபையால் எனக்கும் அந்த சேவை எப்போதும் கிடைக்க வேண்டும் –

——————————————————————

பரிஸரம் உபயாதா பாதுகே பஸ்ய மாத:
கரண விலய கேதாத் காந்தி சீகே விவேகே
புருஷம் உபநயந்தீ புண்டரீகாக்ஷம் அக்ரே
புந: உதர நிவாஸ க்லேச விச் சேதநம் ந:—310-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! தாயே! கண் முதலான புலன்கள் ஒடுங்கும் மரண காலத்தில்,
அந்த வேதனை தாங்காமல் எனது விவேகம் குறையக் கூடும். அந்த நேரத்தில் நீ செய்ய வேண்டியது என்ன?
தாமரை மலர் போன்ற அழகான கண்கள் உடையவனும், மீண்டும் கர்ப்ப வாசம் (பிறவி) ஏற்படாமல் தடுக்கும்
திறன் உள்ளவனும் ஆகிய ஸ்ரீரங்கநாதனை என் எதிரில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி, என்னைக் காண்பாயாக.

ஸ்ரீ பாதுகையே இந்த ஆத்மா சரீரத்தை விட்டு கிளம்பும் சமயம் இந்திரியங்கள் எல்லாம் செயல் அற்று விவேகம் அழிந்து விடும்
அந்த சமயம் மறுபடியும் கர்ப வாச க்லேசம் நேராத படி அதை போக்க வல்ல புண்டரீ காஷனை என்னருகில் கொண்டு வந்து
நிறுத்தி நீ என்னைக் கடாஷித்து அருள வேண்டும் -என்று அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி பிரார்த்திக்கின்றார்.

இந்த பாதுகைகளில் எழுந்தருளியுள்ள நம்பெருமாளை ஸேவிக்கின்றவர்களுடைய பாவம் ஒழிந்து, துக்கம் அகலுகின்றது.
தன் சஞ்சாரத்தினால் வணங்குபவர்களுடைய தீவினை முனைகளை துகைத்து அழித்து,
பரம பதத்தினில் நமக்கு கைங்கர்ய பிராப்தியினை அளிக்கின்றாள்.
பாதுகை–பாவம் ஒழிந்து-துக்கம் அகலுகின்றது–கைங்கர்ய பிராப்தியினை அளிக்கின்றாள்-

——————————————————————–

ஸா மே பூயாத் ஸபதி பவதீ பாதுகே தாப சாந்த்யை
யாமாரூடோ திவமிவ சுபை: சேவ்ய மாநோ மருத்பி:
ஸௌதாமிந்யா ஸஹ கமலயா ஸஹ்யஜா வ்ருத்தி ஹேது:
காலே காலே சரதி கருணா வர்ஷுக: க்ருஷ்ண மேக:—-311-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! ஆகாயம் போன்ற உன் மீது ஸ்ரீரங்கநாதன் ஏறுகிறான்.
தேவர்கள் என்ற காற்றின் மூலம் ஆராதிக்கப் படுகிறான்.
காவிரியின் பெருமையை அதிகப் படுத்தும் விதமாக, அவள் மீது கருணை என்ற மழையைப் பொழிகிறான்.
மஹாலக்ஷ்மி என்ற மின்னலால் அணைக்கப்பட்ட க்ருஷ்ணன் என்ற அந்தக் கரிய மேகம், இவ்விதமாக சஞ்சாரம் செய்தபடி உள்ளது.
இப்படிப்பட்ட இந்த சஞ்சாரத்திற்கு உதவும் நீ, எனது தாபத்தைத் தீர்க்க வேண்டும்.

ஸ்ரீ பாதுகையே -மழைக் காலத்தில் நீருண்ட மேகங்கள் காற்றுடனும் மின்னலுடன் கூடி மழையை வருஷித்து
காவேரி முதலிய நீர் நிலைகளை நிரப்புகின்றன -அது போலே காள மேகம் போன்ற எம்பெருமானும் உன்னை சாற்றிக் கொண்டு
மின்னல் போன்ற மகா லஷ்மியுடன் வணங்கப்பட்டு சகல ஜகத்திற்கும் கருணையை வர்ஷிக்கிறார்
அந்த எம்பெருமானின் சஞ்சாரத்துக்கு காரணமான நீ கடாஷத்தால் தேஹாவசான சமயத்தில் என் தாபங்களும் அழிய அருள வேண்டும் –

பாதுகையே! ஸ்ரீரங்கநாதனை விட்டு க்ஷண நேரம் கூட பிரியாத நீயே எனக்குக் கதி!
எல்லா நலன்களையும் நீ எனக்கு அருள வேண்டும்!

—————————————————————————-

ஸத்யாத் லோகாத் சகல மஹிதாத் ஸ்தாநதோ வா ரகூணாம்
சங்கே மாத ஸமதிக குணம் ஸைகதம் ஸஹ்யஜாயா:
பூர்வம் பூர்வம் சிரபரிசிதம் பாதுகே யத் த்யஜந்த்யா
நீதோ நாதஸ் ததிதம் இதரத் நீயதே ந த்வயா அஸௌ—312-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகை! தாயே! அனைவராலும் புகழப்படும் இடமாக உள்ள ஸத்ய லோகம்,
ரகு வம்சத்தினரின் உரிமையான அயோத்தி ஆகியவற்றைக் காட்டிலும் திருவரங்கத்தில் உள்ள காவேரியின் கரையானது
மிகவும் மேன்மை பெற்றது என்று நான் நினைக்கிறேன். ஏன் என்றால் –
தான் நீண்ட காலம் இருந்து வந்த இடங்களை விட்டு, உன்னால் இந்தக் கரைக்கு அல்லவோ திருவரங்கன் கொண்டு வரப்பட்டான்.
இங்கிருந்து அவன் வேறு எங்கும் செல்ல வில்லை அல்லவா?

ஸ்ரீ பாதுகையே -முதலில் பெருமாள் பிரம்ம லோகத்தில் இருந்தார் –
அங்கு இருந்து திரு வயோத்திக்கு அவரை நீ அழைத்து வந்தாய் –
அங்கு இருந்து அவரை ஸ்ரீ ரங்கத்திற்கு அழைத்து வந்தாய் –
அதை விட்டு அவரை வேறு இடத்திற்கு நீ அழைத்துச் செல்ல வில்லை –
அதனாலே ஸ்ரீ ரங்கமே ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஆயிற்று –

——————————————————————————————–

அக்ரே தேவி த்வயி ஸுமநஸாம் அக்ரிமை அந்தரங்கை:
விந்யஸ் தாயாம் விநய கரிம் ஆவர்ஜிதாத் உத்தமாங்காத்
தத்தே பாதம் தரமுகுளிதம் த்வத் ப்ரபாவாதி சங்கீ
தேவ: ஸ்ரீமாந் தநுஜமதந: ஜைத்ர யாத்ராஸு அநந்ய:—313-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகா தேவியே! அசுரர்களை வெற்றி கொள்ளும் பொருட்டு திருவரங்கன் புறப்படுகிறான்.
அப்போது தேவர்களில் முதல்வர்களாக உள்ள கிங்கரர்கள், மிகவும் வணக்கத்துடன், தங்கள் தலை மீது வைத்திருந்த
உன்னை மிகவும் மெதுவாக திருவரங்கன் முன்பாக வைக்கின்றனர்.
தேவர்களின் தலைவனும், ஸ்ரீரங்கநாச்சியாருடன் கூடியவனும், அசுரர்களின் சத்ருவும் ஆகிய ஸ்ரீரங்கநாதன்
உனது பெருமையை முழுவதுமாக அறிவான் அல்லவா?
ஆகவே உன் மீது தனது திருவடியை வைக்க வேண்டும் என்று சங்கோஜம் அடைந்து,
மெதுவாகத் தனது திருவடி விரல்களை தயக்கத்துடன் மடக்கியபடி வைக்கிறான் .

ஸ்ரீ பாதுகையே அஸூரர்களைக் கொல்வதற்குப் பெருமாள் எழுந்து அருளும் போது பிரம்மாதி தேவர்கள்
உன்னை வணக்கத்துடன் தங்கள் சிரஸ் ஸூகளினின்றும் எழுந்து அருளச் செய்து சமர்ப்பிக்கிறார்கள் –
எம்பெருமான் உன் பெருமையை நினைத்து காலால் தொட வேண்டி இருக்கிறதே எனத் தயங்குபவர் போலே
விரல்களை மடக்கி ஜாக்கிரதையாய் சாற்றிக் கொள்கிறார் –

————————————————————————-

பௌர உதந்தாத் பரிகலயிதும் பாதுகே ஸஞ்சரிஷ்ணோ:
வ்யக்தா வ்யக்தா வசிக விசிகா வர்த்தநீ ரங்க பர்த்து:
வேலாதீத ஸ்ருதி பரிமளை: வ்யக்திம் அப்யேதி கால்யே
விந்யாஸை: தே விபுத பரிஷத் மௌளி விந்யாஸ த்ருச்யை:—-314–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! திருவரங்கத்தில் உள்ள மக்களின் குறை நிறைகளை அறிந்து கொள்ளும் விதமாக
திருவரங்கன் சஞ்சாரம் செய்கிறான். அவன் சென்று விட்டுப் போன வழி எங்கும்
உனது அடையாளங்கள் புலப்பட்டும், புலப்படாமலும் உள்ளன.
வேத வாஸனை உடைய தேவர்கள், அந்தச் சுவடுகளை வணங்கிய போது, அவர்களது க்ரிடங்களின் சுவடுகளும் அங்கு படிந்து விடுகிறது.
இதன் மூலம் அந்தச் சிறு சிறு வீதிகளிலும், மறுநாள் காலையில் உனது சுவடுகள் மிகவும் ப்ரகாசமாகத் தெரிகின்றன.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க நாதன் உன்னை அணிந்து கொண்டு நகர மக்களின் செய்திகளை அறிய அப்ரசித்தமான
தெருக்களில் எல்லாம் கூட எழுந்து அருளுகிறான் –
அப்பொழுது தேவர்கள் சிரம் தாழ்த்தி வணங்குகிறார்கள் -அதனால் அழகியனவும் வேத மணம் கமழ்கின்றனவுமான
உன் அடி வைப்புக்களால் அந்தத் தெருக்கள் பிரசித்தங்கள் ஆகின்றன –

—————————————————–

ஆ சம்ஸ்காராத் த்விஜ பரிஷதா நித்யம் அப்யஸ்யமாநா
ஸ்ரேயா ஹேது சிரஸி ஜகாத ஸ்தாயி நீ ஸ்வேன பூம்நா
ரங்கா தீஸ் ஸ்வயமுதயிநி ஷேப்தும் அந்தம் தமிஸ்ரம்
காயத்ரீவ த்ரி சதுரபதா கண்யசே பாதுகே தவம் –315-

ஸ்ரீ பாதுகையே -நீ காயத்ரீ போல் இருக்கிறாய் -பஞ்ச சம்ஸ்காரம் ஆனவர்கள் உன்னை அனுபவிக்கிறார்கள்
அனைவருக்கும் நன்மை பயந்து அருளுகிறாய்-உயர்ந்த ஸ்தான பெருமை உனக்கும் காயத்ரி மந்த்ரத்துக்கும் உண்டு –
சூரியன் உதிக்கும் பொழுது மூன்று நான்கு பாதங்களை உடையதாய் காயத்ரீ ஜபிக்கப் படுவது போலேவே
ஸ்ரீ ரங்க நாதன் உலகின் அஜ்ஞ்ஞானம் போக்க எழுந்து அருளும் பொழுது
மூன்று நான்கு அடி வாய்ப்புகளை உடையவளாய் நீயும் எண்ணப் படுகிறாய் –

———————————————————-

பவதீம் பரஸ்ய புருஷஸ்ய ரங்கிணோ
மஹிமாநமேவ மணி பாது மந்மஹே
கதம் அந்யதா ஸ்வ மஹிம ப்ரதிஷ்டித:
ப்ரதி திஷ்டதி த்வயி பதாத் பதம் ப்ரபு:—-316-

இரத்தினக் கற்கள் கொண்டு இழைக்கப்பட்ட பாதுகையே!
மிகவும் உயர்ந்தவனும், பரம புருஷனும் ஆகிய ஸ்ரீரங்கநாதனின் பெருமைகளே
உனது வடிவம் எடுத்து வந்ததாகவே நாங்கள் எண்ணுகிறோம். அப்படி இல்லை யென்றால்,
நிலை பெற்று நிற்கும் திருவரங்கன் எவ்விதம் ஒவ்வொரு அடியெடுத்து வைக்கும் போதும் உன்னிடம் உள்ளான்?

ஸ்ரீ பாதுகையே பெருமாள் தன பெருமையில் நிலை பெற்று இருக்கிறார் என உபநிஷத் கூறுகிறது
பெருமாளே சஞ்சார காலத்தில் உன்னிடம் இருப்பதால் நீயே தான் அவருடைய பெருமை என்று எண்ணுகிறேன் –

—————————————————————

திதிர் அஷ்டமீ யத் அவதார வைபவாத்
ப்ரதமா திதிஸ் த்ரி ஜகதாம் அஜாயத
மணி பாதுகே தம் உபநீய வீதிகாஸு
அதிதீ கரோஷி தத் அநந்ய சக்ஷுஷாம்—-317-

இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாதுகையே! திருவரங்கன் க்ருஷ்ணனாக அவதரித்த காரணத்தினால்
அஷ்டமி திதி என்பது மூன்று உலகங்களுக்கும் மிகவும் முக்கியமான திதியானது.
இப்படிப்பட்ட நம்பெருமாளை நீ திருவீதிகளில் எழுந்தருளப் பண்ணிக்கொண்டு வருவதன் மூலம்,
அவனை மட்டுமே பார்த்து, மற்ற எதனையும் பார்க்காமல் உள்ள பரமை காந்திகளுக்கு,
அவனை நீ அதிதி ஆக்குகின்றாய் (அதிதி என்றால் விருந்தினர்).

ஸ்ரீ பாதுகையே அஷ்டமி திதியானது எம்பெருமான் திருவவதரித்த வைபவத்தால் பிரதமையான உயர்ந்ததான திதி ஆயிற்று –
அந்தப் பெருமாளை திரு வீதிகளில் எழுந்து அருளப் பண்ணி நீ பக்தர்களுக்கு அதிதி -விருந்தாளியாகப் பண்ணுகிறாய் –

————————————————————–

அபார ப்ரக்யாதே: அசரண சரண்யத்வ யசஸா
நநு த்வம் ரங்கேந்தோ: சரண கமலஸ்யாபி சரணம்
யயாலப்ய: பங்கு ப்ரப்ருதிபி: அஸௌ ரங்க நகர
ப்ரதோளீ பர்யந்தே நிதிர் அநகவாசாம் நிரவதி:—-318–

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! திருவரங்கனின் திருவடித் தாமரைகள், வேறு எந்த விதமான கதி அற்றவர்களையும்
காப்பாற்றும் புகழ் கொண்டதாகும். அத்தகைய திருவடிகளுக்கும் அடைக்கலம் அளிப்பது நீ அல்லவா?
மிகவும் உயர்ந்த வேதங்களுக்கும் நிதி போன்று உள்ளவன் நம்பெருமாள் ஆவான்.
அவன் திருவரங்கத்தில் உள்ள உடல் ஊனமுற்றவர்கள் இடம் தேடி வந்து,
அவர்களாலும் அடையத் தக்கவனாக உள்ளது உன்னால் அல்லவா?

ஸ்ரீ பாதுகையே வேதங்களின் எல்லை யில்லா சேமிப்பான திருவரங்கத்து எம்பெருமானுடைய திருவடிகள்
வேறு கதி யற்றவர்களுக்கு புகலிடமாக இருக்கிறது -அந்த திருவடிகளுக்கும் நீ புகலிடமாக இருக்கிறாய் –
அதனால் தான் கோயில் வரை வந்து பெருமாளை சேவிக்க முடியாத நொண்டி போன்ற அங்க ஹீனர்கள் கூட
உன் கருணையால் தெரு ஓரத்தில் தான் இருக்கும் இடத்திலேயே பகவானை தர்சிக்கிறார்கள்-

—————————————————————-

தத் தத் வாஸ க்ருஹ அங்கண ப்ரணயிந: ஸ்ரீரங்க ஸ்ருங்காரிண:
வால்லப்யாத் அவி பக்த மந்தர கதி: த்வம் மே கதி: பாதுகே
லீலா பங்கஜ ஹல்லக உத்பல களத் மாத்வீக ஸேக உத்திதா
யத்ர ஆமோத விகல்பநா விவ்ருணுதே ஸூத்தாந்த வார க்ரமம்—-319-

ஸ்ரீரங்கநாதனின் பாதுகையே! திருவரங்கன் அந்தந்த பிராட்டிகளின் இல்லத்திற்குச் சென்று வரும் போது,
ஒவ்வொரு மலரின் நறுமணம் அவன் மீது உண்டாகிறது.
ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியின் இல்லம் சென்றபோது தாமரை மலரின் மணம்,
பூமா தேவியின் இல்லம் சென்று வரும்போது செங்கழுநீர் மலரின் மணம்,
நீளா தேவி இல்லம் சென்று வரும்போது கரு நெய்தல் மலரின் மணம் ஆகியவை அவன் மீது வீசுகிறது.
இதன் மூலம் அவன் எங்கு சென்று வந்தான் என்று அறிய இயல்கிறது.
இவ்விதம் அவனுக்கு அந்தரங்க சேவை செய்பவளாக, அவனுடன் மெதுவாக நடந்து செல்லும் நீயே எனக்குச் சரணம் ஆகிறாய்;
எனக்கு அனைத்து நன்மைகளும் அளிப்பாயாக.

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க நகரத்து எம்பெருமானை விட்டுக் கணமும் பிரியாத நீயே எனக்கு கதி
எல்லா நலன்களையும் நீ எனக்கு அருள வேண்டும் -மற்றைய தேவியர்க்கு முறை உண்டு –
அவரவர் உபயோகிக்கும் தாமரை செங்கழுநீர் கரு நெய்தல் என்ற புஷ்பங்களின் நின்று பெருகும் தேனின் சேர்க்கையால்
உண்டாகும் வெவ்வேறு மணம் உன் மீது வீசுவதைக் கொண்டு ஸ்ரீ பூமி நீளா தேவிகளின் முறையான ஸ்ருங்கார சேர்க்கை அறியப் படுகிறது –

————————————————————————

ஸம் பவது பாத ரக்ஷே ஸத்ய ஸுபர்ண: ஆதி: ஔபவாஹ்ய கண:
யத்ராஸு ரங்க பர்த்து: ப்ரதம பரிஸ்பந்த காரணம் பவதீ—320-

பெரிய பெருமாளின் திருவடிகளைக் காப்பாற்றும் பாதுகையே!
ஸ்ரீரங்கநாதன் சஞ்சாரம் செல்வதற்கு அவனுக்கு வாகனங்களாக ஸத்யன், கருடன் என்று பலரும் இருக்கக் கூடும்.
ஆனால் இவர்களுக்கு முன்பாக அவன் முதல் அடி எடுத்து வைப்பதற்கு நீ அல்லவோ காரணமாக உள்ளாய்?

ஸ்ரீ பாதுகையே ஸ்ரீ ரங்க நாதன் ஏறத் தகுந்த -சத்யன் -ஸூபர்ணன்-என்று எல்லாம் அழைக்கப் படும் கருடன்
முதலிய எவரானாலும் வாஹன மண்டபம் வரை உன்னைத் தானே சாற்றிக் கொண்டு புறப்படுகிறார் —

——————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: