ஸ்ரீ மத் ரஹஸ்ய த்ரய சாரம் — -அதிகாரம் -27-மூல மந்த்ராதிகாரம் -நாராயணாய விவரணங்கள் –ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் ஸ்வாமி–

ஸ்ரீ மான் வேங்கட நாதார்ய கவிதார்க்கிக கேசரீ
வேதாந்தாசார்ய வர்யோமே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி —

சீரொன்று தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான்
பாரொன்றச் சொன்ன பழ மொழியில் ஓரொன்று
தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு
வானேறப் போமளவும் வாழ்வு –

——————————————————————————–

இங்கு சப்தமாகவாதல் -அர்த்தமாகவாதல் நமஸ்ஸிலே தோற்றின சரணாகதி ஆகிற சாத்ய உபாயத்தாலே
பிரசாத நீயனாய் மேலில் சதுர்த்தியில் விவஷிதமான கைங்கர்யத்துக்கு பிரதி சம்பந்தியுமாய்
சர்வ ரஷகனாகவும் சர்வ சேஷியாகவும் பிரதம அஷரத்தில் பிரதிபன்னனான நிரபேஷ சரண்யனுடைய படியை வெளியிடுகிறது –

யோக ரூடமான நாராயண சப்தம் சுருங்கச் சொன்ன அர்த்தம் தன்னையே
அஜ்ஞ்ஞான சம்சய விபர்யயங்கள் கழியும்படி முகாந்த்ரத்தாலே தெளிவிக்கை விவரணம்
இச் சங்க்ரஹ விவரண பாவம் பிரதம அஷரம் முதலாக யதா சம்பவம் கண்டு கொள்வது –
இந் நாராயண சப்தம் சேஷ சேஷி தத்வங்கள் இரண்டையும் வெளியாகக் காட்டுகிற உபகார அதிசயத்தாலே
விஷ்ணு காயத்ரியிலும் திரு நாராயணீயத்தில் நாம நிர்வசனம் பண்ணுகிற இடத்திலும் –
மற்றும் உள்ள வியாபக நாமங்களும் முன்னே படிக்கப் பட்டது —

சர்வ பர வித்யா உபாச்யை விசேஷ நிர்ணயம் பண்ணுகிற நாராயண அனுவாகம் பரதத்வமாக சங்கிதரான
ப்ரஹ்ம சிவாதிகள் எல்லாம் சாமா நாதி கரண்யத்தாலே அங்குச் சொன்ன விச்வம் போலே
விபூதி யானார்கள் என்றும் இவர்களும் நார சப்தார்த்தம் என்றும் தெளிவிக்கைக்காக
இந் நாராயண சப்தத்தை பலகாலும் ஆதாரம் தோற்ற ஆவர்த்தித்தது -இச் சப்தத்தின் பிரபாவம் –
சங்கீர்த்ய நாராயண சப்த மாத்ரம் -என்றும் –
நாராயணோதி யஸ் யாஸ்யே-என்றும் –
நாராயணோதி சப் தோஸ்தி -என்றும் –
குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும் -என்றும் –
நாரணன் தம் அன்னை நரகம் புகாள் -இத்யாதிகளால் பிரசித்தம் –

நாராதீய கல்பத்திலும் -ரோகாபத்பய துக்கேப்யோ முச்யந்தே நாத்ர சம்சய -அபி நாராயணேத்
சப்த மாத்ர ப்ரலாபின -என்றும் சொல்லப்பட்டது
இது தன்னையே ஸ்வ ரவ்யஞ்ஜன பேதத்தாலே எட்டுத் திரு அஷரமாக பாவிக்க
திரு மந்த்ரத்தோடு ஒக்கும் என்று ப்ராணாந்தர ரோக்தம் –
நாராயண–நா–ந் +ஆ /ரா -ர் +ஆ / ய -ய் +அ / ணா-ண் +ஆ / அஷ்டாஷரம் -என்றபடி
நாராணாம் அயனம் -தத் புருஷ சமாசம் -வேற்றுமைப் புணர்ச்சி -நாரங்களுக்கு இருப்பிடமாக உள்ளவன் –
நாரா அயனம் -பஹூ வ்ரீஹி சமாசம் -அன்மொழித் தொகை -நாரங்களை இருப்பிடமாக உடையவன் –

ஈஸ்வரனோடு ப்ருதக் சித்தங்கள் அல்லாத நாரங்களுக்கு -நாரா அயனம் யஸ்ய -என்றும்-நாரணாம் அயனம் என்றும்
நிஷ்கர்ஷ விவஷையாலே வையதிகரண்யம் உண்டாயிற்று –
இச் சப்தத்துக்கு நம்மாழ்வார் –
எண் பெருக்கு அந் நலத்து ஒண் பொருள் ஈறில வண் புகழ் நாரணன் -என்றும்
நாரணன் மூ வேழ் உலகுக்கும் நாதன் -என்றும் பூர்வாபரங்களிலே சமாச த்வயத்தில் அர்த்தத்தை பிரதர்சிப்பித்தார் –

காரணத்வம் அபாத்யத்வம் உபாயத்வம் உபேயதா-இதி சரீரகஸ் தாப்யம் இஹ சாபி வ்யவஸ்திதம் –
இது எல்லாம் ஜ்ஞானானந்த அமலத்வாதி -என்று தொடங்கி பட்டர் நித்யத்திலே பிரதிபாதிதம் –
இவ்விடத்தில் -ஸ்ருஷ்ட்வா நாரம் தோய மந்த ஸ்திதோஹம் யேன ஸ்யான் மே நாம நாரயணோதி ஸ்ம்ருத –
இத்யாதிகளிலே அப்புக்களை எடுத்தது -தத்வாந்தரங்களுக்கு உப லஷணம் என்னும் இடம்
நராஜ்ஜாதாநி தத்த்வாநி நாராணீதி ததோ விது-தான்யேவ சாயனம் தச்யே தேனே நாராயண ஸ்ம்ருத -இத்யாதிகளாலே சித்தம்
இந்த பஹூ வ்ரீஹி சமாசமான நிர்வசனத்தில் –
நராஜ்ஜாதாநி தத்த்வாநி-என்று நார சப்தம் சொல்லுகையாலே மகா உபநிஷத் பிரப்ருதிகளில் சொல்லுகிறபடியே
ப்ரஹ்ம ஈச நாதி சர்வத்தையும் பற்ற நாராயணன் உடைய சர்வவித காரணத்வமும் -அயன சப்தார்த்தில் –
ஈயத இத்யயனம்-என்கிற கர்ம வ்யுத்பத்தியாலே இவற்றை வ்யாப்யமாக உடையவனுடைய சர்வ வ்யாபகத்வமும் –
அதுக்கு உபயுக்தமான நிரதிசய சூஷ்மத்வமும் சொல்லிற்று ஆயிற்று –

இப் பொருள்கள் ஈயதே அஸ்மின் -என்கிற அதிகரண வியுத்பத்தியிலும் வரும்
நாராணா மய நத்வாச்ச நாராயண இதி ஸ்ம்ருத -என்றும் –
நாரஸ் த்விதி சர்வ பும்ஸாம் சமூஹ பரிகீர்த்தித -கதிரா லம்பனம் தஸ்ய தே நாராயண ஸ்ம்ருத -என்றும்
நாரோ நராணாம் சங்க்யாத தஸ்யாஹ மயனம் கதி -தே நாஸ்மி முநிபிர் நித்யம் நாராயண இதீரித-என்றும்
நார சப்தேன ஜீவா நாம் சமூஹ ப்ரோச்யதே புதை -தேஷா மயன பூதத்வாத் நாராயண இஹோச்யதே
தாஸ்மான் நாராயணம் பந்தும் மாதரம் பிதரம் குரும்-நிவாசம் சரணம் சாஹூ வேத வேதாந்த பாரகா —

இங்கு ரீங் ஷயே -என்கிற தாதுவிலே
ர -என்று ஸ்வரூபத்தாலே ஷயிஷ்ணுவான அசித் பதார்த்தத்தைச் சொல்லி -அதில் வேறுபட்டு ஸ்வரூப விகார ரஹிதமான
சேதன வர்க்கத்தை நக நைகாதி சப்தம் போலே ந சமாசமான நர சப்தத்தாலே சொல்லி –
அதின் சமூஹங்களை நார சப்தத்தாலே சொல்லி –
இந்த சமூஹங்களுக்கு அயனம் என்கிற இத்தால்
ஸ்வா தீன த்ரிவித சேதன அசேதன ஸ்வரூப ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்தி பேதனானவன்
நர சப்த வாச்யரான த்ரிவித ஆத்மாக்கள் உடைய சமூஹங்களுக்கும் அபேஷித ஹேதுவுமாய்
ஸ்வயம் போக்யதையால் உபேயமுமாய்
விஷ்ண்வாதாரம் யதா சைதத் த்ரைலோக்யம் சமவஸ்திதம் -ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -2-13-2-
யோ லோகத்ரய மாவிச்ய விபர்த்யவ்யய ஈஸ்வர -ஸ்ரீ கீதை -15-17–இத்யாதிகளில் படியே
ஆதாரமுமாய் இருக்கிறபடி சொல்லப்பட்டது -எங்கனே என்னில்

இண் கதௌ -என்கிற தாதுவிலே ஈயதே அ நேன -என்று அயன சப்தத்தில்
கரண வியுத்பத்தியாலே ஈஸ்வரன் உபாயமாயும் –
ஈயதே அ சௌ-என்கிற அதிகரண வியுத்பத்தியாலே ஆதாரமாயும் தோற்றுகிறான்-
அயபய கதௌ -என்கிற அயதி தாதுவிலும் இவ் வயன பதம் நிஷ்பன்னமாம் –
இவ் உபாய உபேயத்வாதிகளுக்கு உபயுக்தமான சௌலப்யமும் பரத்வமும் இங்கே சித்தம் –

அயனம் என்று வாஸ ஸ்தானமாய் அப்போது பஹூ வ்ரீஹி சமாசத்தாலே அந்தர் வ்யாப்தியும் –
தத் புருஷனாலே பஹிர் வ்யாப்தியும் தோற்றுகிறது என்றும் அனுசந்திப்பார்கள்
இவை இரண்டும் ஸ்ருதி சித்தம் –
அந்தர் வ்யாப்தியாவது –
இவையுள்ள இடத்தில் தன்னை இல்லை என்ன ஒண்ணாத படி கலந்து நிற்கை –
பஹிர் வியாப்தி யாவது
இவை இல்லாத இடத்திலும் எங்கும் தான் உளனாகை-விபுக்களான காலாதிகளுக்கு பஹிர் வியாப்தி சொல்ல வேண்டா –
நாராயண மணீ யாம்சம் அசேஷா ணா மணீ யஸாம்-என்றது
அந்தர் வியாப்திக்கு அநுகுணமாய் நிற்கிற பிரதிகாதா நர்ஹத்வம் அல்லது அனு பரிமாணத்வம் அன்று –
இது சொல்லும் இடம் உபாயத் வச்சேதத்தாலே என்று ஸூத்ர பாஷ்யாதி சித்தம் –
வ்யாப்தனுக்கு பிரதிவஸ்து பூரணத்வம் ஆவது ஓரோர் உபாயத்வ சின்ன பிரதேசமே சர்வத்தையும் நிர்வஹிக்க வல்ல
சக்தி உடைத்தாய் இருக்கை-அல்லது வஸ்து தோறும் ஸ்வரூப சமாப்தி யன்று –
இது கொள்ளில் பஹிர் வியாப்திக்கு விருத்தமாம் –
இத்தை அகடிதகடநா சக்தியாலே நிர்வஹிக்கில் விருத்த சமுச்சயம் கொள்ளும் பரம பதங்களில் படியாம் –

இங்கு பிரதம அஷரத்தாலும்-
நார சப்தத்தில் பிரக்ருதியான நர சப்தத்தாலும் அயன சப்தத்தாலும் சர்வேஸ்வரனைச் சொல்லுகிற போது
ரஷகத்வ –காரணத்வ-நித்யத்வ -நேத்ருத்வ -ஆதாரத்வ -அந்தர்யாமித்வாதிகளான-ஆகார பேதங்களாலே மூன்றும் ஸ பிரயோஜனங்கள்-
பிரணவத்தில் த்ருதீய அஷரத்தாலே சேதனனை பிரகாசிப்பிக்கச் செய்தே இங்கு நார சப்தத்தாலே மீண்டும் சொல்வான் என் என்னில் –
நான் உன்னை அன்றி இலேன் கண்டாய் நாரணனே நீ என்னை அன்றி இலை -என்றும் –
ராமானுஜம் லஷ்மண பூர்வஜம் ஸ -என்றும்
சொல்லுகிறபடியே ஒன்றை இட்டு ஒன்றை நிரூபியா நின்றால்
அர்ஜூந ரதம் போலே பிரணவம் சேஷ பிரதானம் ஆகையாலும் புநருக்தி இல்லை –

பிரணவம் தன்னிலும் சாப்த பிரதான்யம் ஜீவனுக்கு ஆனாலும் ரஷகனான சேஷிக்கே அர்த்த பிரதான்யம் –
பிரணவத்தில் ஸ்வரூபத்தாலும் குணத்தாலும் ஜ்ஞானாகாரனாய் பிரத்யக்காய் அணுவாய்த் தோற்றின
ஜீவனுக்கு நார சப்தம் ஷயம் இல்லாதவன் என்று நித்யத்வம் சொல்லுகையாலும் –
நரருடைய சமூஹத்தைச் சொல்லுகையாலே ஜீவர்களுடைய அந்யோந்ய பேதத்தை வியக்தம் ஆக்குகையாலும்
நரஜ் ஜாதங்கள் நாரங்கள் என்ற போது விசிஷ்ட வேஷத்தாலே ப்ரஹ்ம கார்யத்வம் தோற்றுகையாலும்
பத த்வயத்துக்கும் பிரயோஜன பேதம் உண்டு –

நார சப்த சமா நாதி கரணமான அயன சப்தத்தாலே இவற்றுக்கு வியாப்தத் வாதிகளும் கண்டு கொள்வது –
நித்யரான பல சேதனருக்கு ஒரு நித்யரான சேதனன் அபிமத ஹேது -என்கிற ஸ்ருதி யர்த்தமும் இங்கே கண்டு கொள்வது –
நித்யனான பிரமாண சித்தமான ஜீவனுக்கு
ப்ரஹ்ம கார்யத்வம் விசேஷண த்வாரகம் -இப்படி நாராயணாத்மகாதி கல்பங்க ளிலே சொன்ன
வ்யுத்பத்யந்தரங்களும் எல்லாம் இவற்றோடு துல்யம் –
சேதன அசேதன சர்வம் விஷ்ணோர் யத்வய திரிச்யதே -நாரம் ததயனம் சேதம் நாராயணஸ்து ஸ -என்கையாலே
சர்வ பும்ஸாம் சமூஹ -என்றதுவும் உப லஷணம் ஆகையாலே –
ஷயிஷ்ணுக்கள் அல்லாமையாலே ஸ்வரூபத்திலே யாதல் பிரவாஹத்தாலே யாதல்
நித்யங்களாய் நர சப்த வாச்யங்களான சர்வ தத்த்வங்களுடைய சமூஹங்களும் நாரங்கள் –

சர்வ வியாபகத்வாதி விசிஷ்டனாய் இருக்கச் செய்தே
தத்கத தோஷங்களையும் தத் ப்ரயுக்த தோஷங்களையும் கழிக்கிற ஹயரஹிதன் என்கிற வியுத்பதியாதலும்
நூ நயே-இத்யாதிகளாலும்
ஜஹ்னுர் நாராயணோ நர -என்று நாமதேயமாகச் சொல்லுகையாலும் –
ஆபோ நாராயணோத் பூதா -தா ஏவாஸ் யாயநம் புன -என்கிற
வியாச ஸ்ம்ருதி வாக்யத்தாலே ஆ பௌ வை நர ஸூ நவ -இத்யாதிகளில்
நர சப்தமும் நாராயணனையே சொல்லுகிறது என்னும் இடம் ஸூ வ்யக்தம் ஆகையாலும்
நரன் என்று நித்யனாய் சர்வ நேதாவான சர்வேஸ்வரனுக்கு திரு நாமம் ஆகையாலே

நர சம்பந்தி நோ நாரா நர ஸ புருஷோத்தம -நய நத்யகில விஜ்ஞானம் நாசயத்யகிலம் தம –
ந ரிஷ்யதி ஸ சர்வத்ர நரஸ் தஸ்மாத் ஸ நாதன – நர சம்பந்தி ந சர்வே சேதன அசேதநாத்மகா –
ஈசிதவ்ய தயா நாரா தார்ய போஷ்யதயா ததா -நியாம் யத்வேன ஸ்ருஜ்யத்வ பிரவேச பரணைஸ் ததா
அயதே நிகிலான் நாரான் வ்யாப் நோதி க்ரியயா தயா
நாராச்சாப்ய யநம் தஸ்ய தைஸ் தப்தாவ நிரூபணாத்
நாராணா மயனம் வாசஸ்தே ஸ தஸ்யா யனம் சதா -மரமா ஸ கதிஸ் தேஷாம் நாராணா மாத்மநாம் சதா -என்று
அஹிர் புத் நயாதிகள் நிர்வசனம் பண்ணின படியே –

நர சம்பந்தி நாரம் -என்கிற வ்யுத்பத்தியாலே சர்வேஸ்வரனுடைய ஸ்வரூப நிரூபக தர்மங்களும்
நிரூபித ஸ்வரூப விசேஷண தர்மங்களும் வியாபாரங்களும் விக்ரஹ விசேஷங்களும்
மற்றும் உள்ள த்ரிவித சேதன அசேதனங்களும் நார சப்தார்த்தமான போது
ஸ்வவ்யதிரிக்த சர்வத்துக்கும் ஆச்ரயத்வாதி ரூபேண நிற்கும் பிரகாரம் விவஷிதம் ஆகையாலே
ஸ்வா நிஷ்டத்வாதிகளைச் சொல்லுகிறது –
இப்படி வ்யாபன பரண நியமன ஸ்வாம் யாதிகளாலே வேறு பட்டு இருக்கிற புருஷோத்தமனுக்கும்
தத் சம்பந்திகளுக்கும் குத்ருஷ்டிகள் சொன்ன
ஸ்வரூப ஐக்யாதி பிரமம் கழியும்படி சர்வ சரீரித்வ சர்வ சப்த வாச்யத்வாதிக வைபவமும் இங்கே பலிதம் –

நர சப்தத்தாலே நராஜ்ஜாதாநி தத்த்வாநி நாராணி என்கையாலே காரண வாக்யார்த்தமும் –
அயன சப்தத்தாலே அவ்வோ உபாசன வாக்யார்த்தங்களும் எல்லாம் இங்கே பிரகாசிதங்கள் ஆகிறன-
ஸூ பால உபநிஷத் பரப்ருதிகளிலே சர்வ அந்தர்யாமியுமாய் சர்வ வித பந்துவுமாய் இருக்கிற சர்வேஸ்வரன்
நாராயண சப்தத்தாலே தேவதாந்திர வ்யாவ்ருத்தனாக பிரதிபாதனானான் –
லோகத்தில் உள்ள சர்வ பந்துக்களும் பகவத் சங்கல்பத்தாலே பந்துக்கள் ஆனார்கள் –

த்வமேவ மாதா ஸ பிதா த்வமேத –என்றும்
எம்பிரான் தந்தை –என்றும் –
பிதா தவம் மாதா தவம் -இத்யாதிகளில் படியே
நிருபாதிக சர்வவித பந்து சர்வேஸ்வரன் ஒருவனுமே –
யஸ்ய பிரசாதே சகலா –என்றும்
பிரசன்னமபவத் தஸ்மை பிரசன்னாய சராசரம் -என்றும் –
பிரசன்னோ தேவ தேவேச -என்றும்
சொல்லுகையாலே அவன் பிரசன்னன் ஆனால் பிரதிகூலராவார் ஒருவரும் இல்லை –
இவ் வீச்வரனுக்கு ஸூ ஹ்ருதம் சர்வ பூதானாம் – என்கிற ஆகாரம் ஸ்வ பாவ சித்தம் –
ஆகாராந்த்ரம் சேதனருடைய ஆஜ்ஞாதி லங்கனம் ஆகிற உபாதி அடியாக வந்தது –
அதுவும் அல்ப வ்யாஜ்யத்தாலே மாறும்
இத்தனை அடியரானார்க்கு இரங்கும் நம் அரங்கனாய பித்தனை -என்றார்கள் இறே-

இந் நாராயண சப்தத்தில் சதுர்தியாலே
மேலே சொல்லப் புகுகிற வாக்யார்த்தங்களுக்கு ஈடாக ததர்த்யாதிகள் காட்டப் படுகின்றன –
ஸ்தூல அனுசந்தானத்தில் இச் சதுர்த்தீ நம சப்த யோகத்தாலும் கொள்ளலாம் –
அப்போது இச் சதுர்த்திக்கு பிரயோஜன அதிசயம் இல்லை –
ஷஷ்ட பஞ்ச தசாத்ய வர்ணாத் கேவல வ்யஞ்ஜ நீக்ருதாத் –
உத்தரோ மந்திர சேஷஸ்து சக்திரித் யஸ்ய கத்யதே -என்கையாலே
இது திரு மந்த்ரத்தில் பலசித்தி ஹேதுவான பிரதேசம் -யோஜனா விசேஷங்களில்
பல பிரார்த்தனையும் இவ்விடத்திலே யாகிறது –
அர்த்தாத் பிரகரணால் லிங்காத் ஔசித்யாத் தேச காலத-
சப்தார்த்தா பிரவிபஜ்யந்தே ந சப்தாதேவ கேவலாத் -என்கிறபடியே ஒரு சப்தத்துக்கே
பிரகரணாதிகளுக்கு ஈடாக அர்த்தபதம் கொள்ளுகை சர்வ சம்மதம் –

ஆகையாலே தீயமா நாரத்த சேஷித்வம் சம்ப்ரதா நத்வ மிஷ்யதே -இத்யாதிகளில் படியே
பரஸ்வதவ ஆபாதனம் இவ்விடத்தில் கூடாதாகிலும் –
ஈஸ்வரன் தனக்கு சேஷமான வஸ்துவை தானே ரஷித்துக் கொள்ளும்படி சமர்ப்பிக்கிற அளவைப் பற்ற
இவ் வ்யாபக மந்த்ரங்களில் சதுர்த்தியை சம்ப்ரதா நார்த்தையாக அஹிர் புத்ந்யன் வியாக்யானம் பண்ணினான் –
நிசீ பாவேன சந்த்யோத்வம் ஆத்மநோ யத் சமர்ப்பணம் விஷ்ண்வாதிஷூ சதுர்த்தீ சம்ப்ரதான பிரதர்சி நீ –
நீசீ பூதோ ஹ்யசாவாத்மா யத் சம்ரஷ்யதயா அர்ப்யதே –
தத் கஸ்மா இத்ய பேஷாயாம் விஷ்ணவே ஸ இதீர்யதே -என்கிற வசனத்தில் –
விஷ்ண்வாதிஷூ-என்கையாலே நாராயணாதி சப்தங்களில் சதுர்த்தியும் வியாக்யானம் பண்ணப் பட்டது –

இத் திருமந்த்ரத்தில் நகாரம் முதலான ஏழு திரு அஷரங்களுக்கும் ப்ரத்யேகம் மந்திர ஸ்ம்ருதிகளில் சொன்ன அர்த்தங்களை
நாயகத்வம் ஸ சர்வேஷாம் நாம நத்வம் பரே பதே நாசகத்வம் விருத்வா நாம் நகாரார்த்த ப்ரகீர்த்தித –
மங்களத்வம் மஹத்த்வம் ஸ மஹநம் கரோதி யத் -ஆஸ்ரிதா நாம் ததோ ஜ்ஞேயோ மகாரார்த்தஸ் ததோ புதை
நாஸ்திக்ய ஹா நிர் நித்யத்வம் நேத்ருத்வம் ஸ ஹரே பதே -நாகார சேவிநாம் ந்ருணாம் மந்த்ரவித்பி ப்ரகீர்த்தித –
ரஞ்ஜநம் பகவத்யாசு ராகஹா நிஸ்ததோ அந்யத-ராஷ்ட்ரத்ராணாதிகம் சாபி ப்ராப்யதே ரேபசேவயா
யோகோத்யோகே பலம் பாசு யகாராத் ப்ராப்யதே புதை -வர்ண நம் ஸ ததா விஷ்ணோ வாணீ சித்திர்ணகாரத –
யஷ ராஷஸ வேதாள பூதாதி நாம் பயாய ய ஏவமஷர நிர்வாஹோ மந்திர வித்பி ப்ரகீர்த்தித –
இத்யாதிகளாலே சில ஆசார்யர்கள் சங்க்ரஹித்தார்கள் –

இப்படி இப்பதங்களின் உடைய வியாகரண நிருக்தாதி சித்த வ்யுத்பத்தி பராமர்சத்தாலே
பரவாதி மூலமாக வரும் மாசற விளக்கப் பட்ட திருமந்தரம் ஆகிற கண்ணாடி —
பர ஸ்வரூபாதிகளையும் ஸ்வ ஸ்வரூபத்தில் காண வரிய நிலங்களையும் எல்லாம் ஸூவ்யக்தமாகக் காட்டும் –

இதுக்கு பிரதிபாத்ய தேவதையாய் ப்ராப்யமுமான பர ஸ்வரூபத்தை இத் திரு மந்த்ரத்தில்
சப்தங்களாயும் ஆர்த்தங்களாயும் உள்ள பிரகாரங்களோடே கூட
யதா பிரமாணம் அனுசந்திக்கும் போது ரஷகத்வம் -அதினுடைய ஸ்வ பாவ சித்தத்வம் –
அதில் சர்வ விஷயத்வம் -ரஷ்ய வஸ்து விசேஷ அனுரூபமாக
ரஷையினுடைய நாநா பிரகாரத்வம் -சர்வதா ரஷகத்வம் -சர்வத்ர ரஷகத்வம் -சர்வ பிரகார ரஷகத்வம் –
ஸ்வார்த்த ரஷகத்வம் -சர்வ ரஷகத்வ அபேஷிதமான சர்வஜ்ஞத்வம் -சர்வ சக்தித்வம் –
ஸ்வேச்சா வியதிரிக்த அநிவார்யத்வம்-அநதி க்ரமணீய ரஷண சம்ரம்பத்வம்
பரம காருணிகத்வம்-அவசர ப்ரதீஷத்வம் வ்யாஜமாத்ர சாபேஷ்த்வம் -ஆஸ்ரித ஸூ லபத்வம் – விச்வச நீயத்வம் –
சாபராத தடநாத்ய நுகுண விசேஷணத்வம் -சேஷித்வம் -அதினுடைய நிருபாதிகத்வ நித்யத்வ சர்வ விஷயத்வங்கள் –
அநந்ய சேஷித்வம் -குண க்ருத சேஷித்வம் -ச பத் நீக சேஷித்வம் -சமாப்ய திகாராஹித்யம் –
ஆத்மஹவிருத்தே சார்ஹத்வம் -அசித் பத்த முக்த நித்ய விலஷணத்வம்-பரவிசேஷித்வ ஹேதுத்வம்–
ஸ்வத கர்த்ருத்வம் –சக்த்யாதாயகத்வம் – பிரேரகத்வம் -அநந்ய ப்ரேர்யத்வம் –
அநு மந்த்ருத்வம் -கர்ம சாஷித்வம் -சஹகாரித்வம் -ப்ரியப்ரவர்த்தகத்வம் -ஹித ப்ரவர்த்தகத்வம் –
நிருபாதிக நந்தவ்யத்வம் -வசீகார்யத்வம் -சித்தோபாயத்வம்
சித்தோபாய ஹேதுத்வம் -சுருதி ஸ்ம்ருதி ரூபாஜ்ஞாவத்வம் -தண்டதரத்வம் -சர்வ சமத்தவம் –
ஆஸ்ரித பஷபாதித்வம் -அவித்யாதி ஹேதுத்வம் -அவித்யாத்ய நர்ஹத்வம் -ஆஸ்ரித அவித்யா நிவர்த்தகத்வம் –
ஸ்வரூப அந்யதாப ராஹித்யம் -ஸ்வ பாவ அந்யதா பாவ ராஹித்யம் -சர்வ நேந்த்ருத்வம் -சர்வ ஜகத் வியாபார லீலத்வம் –

சர்வ வேதாந்த பிரதான பிரதிபாத்யத்வம் -சர்வ உபாதனத்வம் -சர்வ நிமித்தத்வம் -சர்வ சங்கல்பத்வம் -சர்வ சரீரதவம் –
சர்வ சப்த வாசயத்வம் -சர்வ கர்ம சமாராத்யத்வம் -சர்வ பல ப்ரதத்வம் -சர்வ வித பந்துத்வம் -சர்வ வ்யாபகத்வம் –
நிரதிசய ஸூ ஷ்மத்வம் –சர்வ தாரத்வம் -ஸ்வ நிஷ்டத்வம் –சத்யத்வம் -ஜ்ஞானத்வம் –அனந்தத்வம் —
ஆனந்தத்வம் –அமலத்வம் -நிரூபித ஸ்வரூப விசேஷண அநுக்த அநந்த குணத்வம் –நித்ய திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்வம் –
பர வ்யூஹாத் யாவஸ்தாவத்த்யம் –சத்ய அவதாரத்வம் -அஜஹத்ஸ்வ ஸ்வபாவத்வம் -அப்ராக்ருத அவதாரத்வம் —
அகர்ம வச்ய அவதாரத்வம் -அகால நியாம அவதாரத்வம் -ஆஸ்ரிதார்த்த குண பரீவாஹ அவதாரத்வம் -சர்வ அவஸ்த சுபாஸ்ர்யத்வம் –
சர்வ அவஸ்த லஷ்மி சஹ சரத்வம் -திவ்ய பூஷண ஆயுத மஹிஷீ ஸ்தான பரிஜன பரிச்சத த்வாரபால பார்ஷதாதி மத்த்வம் –
ஸ்தூல சரீர விச்லேஷகத்வம் -விஸ்ரம ஸ்தானத்வம் -அனுக்ரஹ விசேஷவத்த்வம் -ப்ரஹ்ம நாடீ த்வார பிரகாசகத்வம் –
தத் பிரவேசகத்வம் -ப்ரஹ்ம ரந்திர உத்க்ராந்தி ஹேதுத்வம் -அர்ச்சிராதி ஆதி வாஹிக நியோக்ருத்த்வம் –
ஸூ ரா த்வாராதி நேத்ருத்வம் -அண்ட ஆவரண பிரகிருதி மண்டலாதி க்ரம ஹேதுத்வம் –
திவ்ய அப்சரஸ் சத்காராதி பிரயோஜகத்வம் -ப்ரஹ்ம கந்தாதி பிரவேசகத்வம் –நித்ய முக்த சத்கார விசேஷ ஹேதுத்வம் —
பர்யங்காதி ரோஹண பர்யந்தா தரவத்வம் -பரிபூர்ண அனுபவ ஹேதுத்வம் –பிரதான ப்ராப்யத்வம் –
சதேஹ விதேஹ பஹூ தேஹ க்ருத சர்வவித கைங்கர்ய பிரதி சம்பந்தித்வம் -அவாப்த சமஸ்த காமத்வம் –
நிரதிசய ஆனந்தத்வம் –நிரதிசய போக்யத்வம் -சர்வ பிரகார போக்யத்வம் -சர்வதா அனுகூல ஸ்வ பாவத்வம் –
அத்யந்த துல்ய போக பிரதத்வம் -ஆஸ்ரித விஸ்லேஷ அசஹத்வம் -அபுநாவ்ருத்தி ஹேதுத்வம் -என்று
இவை பிரதானமாக மற்றும் இவற்றைத் துவக்கி வரும் ஏற்றங்களும் எல்லாம் அடைவே அனுசந்தேயங்கள் –

இஹ சங்க்ரஹத ஸ்ரீ மான் கோப்யதா சேஷீ சமாதிக தரித்ர-
சரணம் சர்வ சரீரீ ப்ராப்ய சேவ்யச்ச சாதுபிர் பவ்ய —

இப்படி பிராப்யனான பரமாத்மாவை பிராபிக்கும் ஜீவாத்மா இத் திருமந்த்ரத்தாலே அனுசந்தேயனாம் போது –
ஸ்ரீ மத் ரஷ்யத்வம் –அநந்ய ரஷ்யத்வம் -சர்வத்ர சர்வதா சர்வ பிரகார ரஷகவத்த்வம் -ஸூ சீல ரஷகத்வம் —
புருஷகாரவத்த்வம் –மகா விஸ்வாச யோகித்த்வம் –
ச லஷ்மீ கதாசத்வம் -நித்ய தாசத்வம் -நிருபாதிக தாசத்வம் -அனன்யார்ஹ தாசத்வம் -ஜ்ஞானத்வம் -ஆனந்தத்வம் –
ஸ்வயம் பிரகாசத்வம் -ஸ்வஸ்மைபாசமாநத்வம் –
அஹம் சப்த வாச்யத்வம் -அணு பரிமாணத்வம்-ஸூ ஷ்மத்வம் -சோத நாத்ய நர்ஹத்வம் -சதுர்விசதித்வ விலஷணத்த்வம் –
அமலத்வம் -ஈஸ்வராதன்யத்வம் –ஜ்ஞாத்ருத்வம் –ஆநு கூல்யாதி யோக்யத்வம் -பரம புருஷார்த்த அபேஷார்ஹத்வம்-
நியோக யோக்யத்வம் -கைங்கர்ய யோக்யத்வம் -சர்வ சாஷாத்கார யோக்யத்வம் –
நிரதிசய ஆனந்த யோக்யத்வம் -பராபேஷ கர்த்ருத்வம் -சோபாதிக ஸ்வாமித்வம் –பாகவத சேஷித்வம் -பாகவத கிங்கரத்வம் –
அநந்ய உபாயத்வம் -அவித்யாதிமத்த்வம் -கரணாதி சாபேஷ ஜ்ஞான விகாச வத்த்வம் -சம்சார பயாக்ராந்தத்வம்-
அவித்யாதி நிவ்ருத்தி சாபேஷத்வம்-அகிஞ்சனத்வம் -ஈஸ்வர சௌஹார்த்தாதிமத்த்வம் –
சதாசார்யா ப்ராப்திமத்த்வம் -சாத்ய உபாய அனுஷ்டான அர்ஹத்வம் -உபாய நிஷ்டத்வம் -மஹா ப்ரபாவத்வம் –
விசிஷ்ட வேஷத்தாலே சிருஷ்டி சம்ஹார விஷயத்வம் -அஷயத்வம் -ஸ்வதோ பஹூத்வம் -அசங்க்யாதத்வம் –
ஈஸ்வர வ்யாப்யத்வம் -ஈஸ்வர நியாம்யத்வம் -ஈஸ்வர தார்யத்வம் –

இவற்றின் நியமம் அடியாக வந்த ஈஸ்வர சரீரத்வம்-ஈஸ்வர லீலா ரச ஹேதுத்வம் -ஈஸ்வர போக உபகரண அர்ஹத்வம் –
தத் அதீன கதித்வம் -தத் அதீன தத் ப்ராப்தித்வம் -ஐஸ்வர்ய கைவல்ய நிரபேஷகத்வம்-பகவத் ப்ராப்த யர்த்தித்வம் –
சர்வா வித்யோன்முக்த்தத்வம் -ஆவிர்பூத ஸ்வரூபத்வம்-சர்வ த்ருஷ்டத்வம் –
சர்வ பிரகார பகவத் அனுபவ ஏக போகத்வம் -நிரதிசய ஆனந்தத்வம் -பகவத் போகார்த்த போக்த்ருத்வம் –
ஐ ச்சிக விக்ரஹாதிமத்வம் –இச்சாவிகாத ரஹிதத்வம் -ஈஸ்வர லஷண வ்யதிரிக்த பரம சாம்யம் -அசேஷ கைங்கர்யைக ரதித்வம் –
அபுநா வ்ருத்தி மத்த்வம் என்று இவை பிரதானங்களாகக் கொண்டு இவற்றைத் துவக்கி வரும்
மற்றுள்ள ப்ராமாணிக அர்த்தங்களும் எல்லாம்
இப் பதங்களின் அடைவே சப்த சாமர்த்தியத்தாலும் அர்த்த ஸ்வ பாவத்தாலும் அநுசந்தேயங்கள் –

பத த்ரயோ அத்ர சம்ஷேபாத் பாவ்யா அனன்யார்ஹ சேஷதா அநந்ய உபாயாதா ஸ்வஸ்ய ததா அநந்ய யுபமர்த்ததா –
இப்படி சர்வம் அஷ்டாஷராந்தஸ்தம்-என்னும் படி இருக்கிற இத் திருமந்த்ரத்திலே –
சித் அசித் ஈஸ்வர ஸ்வரூபங்களும்-ஜீவர்கள் உடைய அந்யோந்ய பேதமும் –
சேஷ சேஷி பாவாதிகளாலே நிரூபாதிக ஜீவேஸ்வர பேதமும் –
நிகில ஜகன் நிமித்த உபாதான பூத பர தேவதா விசேஷ நிர்த்தாராணாதிகளும் சித்திக்கையாலே-
இப்படி அனுசந்திப்பார் இருந்த ஊரில் இருக்குமவர்களுக்கும் ஈஸ்வரன் இல்லை என்றும் –
நிர் விசேஷன் என்றும் -அத்யந்த உதாசீனன் என்றும்
பிரதிபலன துல்ய ஐஸ்வர்யன் என்றும் –
கர்ம விசேஷ சித்த ஐஸ்வர்யன் என்றும் –
கதாசித் கர்மாதி பரவசன் என்றும் –
த்ரிமூர்த்திகளும் சமர் என்றும் –
ஏகர் என்றும் –
த்ரி மூர்த்த்யத் தீர்ணன் பரதத்வம் என்றும் –
ப்ரஹ்மாதிகளில் ஈஸ்வரன் ஒருவன் என்றும் –
ஸ்வரூப பரிணாமவான் என்றும் –
நிமித்த உபாதான ஐக்கியம் கொள்ள ஒண்ணாது என்றும் –
ஜீவ ஈச்வரர்கள் ஏகாத்மா என்றும் –
உபாதி சித்த பேத்தர் என்றும் –
நித்யாபின்ன அபின்னர் என்றும் –
ஜீவன் கர்மாத்ர அதீன சேஷ பாவன் என்றும் –
அநியத சேஷ பாவன் என்றும் -ஜடன் என்றும்
ஜ்ஞான மாத்ர ஸ்வரூபன் என்றும் –
நித்ய முக்தன் என்றும் –
ஆரோபித போகன் என்றும் –
கர்த்தா வல்லன் என்றும் –
ஈஸ்வர நிரபேஷ கர்த்தா வென்றும்
ஆப்ரலயஸ் தாயி என்றும் –
ஆமோஷஸ்தாயி என்றும் –
ஏகன் என்றும் –
ஸ்வ நிஷ்டன் என்றும் –
ஸ்வரூபத கார்ய பூதன் என்றும் –
கார்யத்வ பிரசங்க ரஹிதன் என்றும்
கர்மாத்ர உபாயன் என்றும் –
முக்த தசையில் பாஷாண கல்பன் என்றும் –
ஸ்வாத்ம ஆனந்த மாத்ர த்ருப்தன் என்றும்
அத்யந்த ஸ்வ தந்த்ரனாம் என்றும் –
ஈஸ்வரனுடன் ஏகி பூதானாம் என்றும்
வ்யாபாராதி ரஹிதனமாம் என்றும்
விபாகாவிபாகாதி சக்திமான் என்றும் –
ஆனந்த தாரதம்யவான் என்றும்-
வ்யவஸ்தித சாலோக்யாதி பேதவான் என்றும்
மற்றும் இப்புடைகளில் உள்ள பாஹ்ய குத்ருஷ்டி மதங்கள் ஒன்றாலும் கலக்கம் வாராது –

இப்படியே ரஷகனான ஸ்ரீ யபதியைப் பற்ற
விஸ்வாச மாந்த்யமும் -ரஷகாந்தரான்வேஷணமும்-தவம் மே அஹம் மே -என்று பிணக்கும் –
நிருபாதிக அந்ய சேஷத்வ ப்ரமமும்-தேவதாந்திர ப்ராவண்யமும்-
தத் ப-தேஹாத்மா பிரமாதிகளும் -ஸ்வ தந்த்ராத்மா பிரமாதிகளும்
அசதாசார ருசியும் -சத்ரு மித்ராதி விபாக நிரூபணமும் -பாந்த வாந்தர பரிக்ரஹமும் –
ப்ரயோஜ நாந்த்ர ருசியும் -பரம பிரயோஜன வைமுக்யமும்
மற்றும் ஸ்வ நிஷ்டா விரோதிகள் ஒன்றும் பின்னாடாது –

இஹ நிஷ பஷ விருத்தௌ ஈத்ருச நிஷ்டா விரோதி பிச்சான் யௌ-
த்வி சதுஷ்க சார வேதீ கங்கா ஹ்ருத இவ நகச்சதி ஷோபம் –

———————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யர் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: