ஸ்ரீ நடதூர் அம்மாள் அருளிச் செய்த ஸ்லோஹங்கள் /வைராக்ய பஞ்சகம் -ஸ்வாமி தேசிகன் —

ஸ்ரீ நடதூர் அம்மாள் அருளிச் செய்த-ப்ராதர் நித்ய அனுசந்தேய ஸ்லோஹங்கள்

சத் சங்காத் பவநிஸ் ஸ்ப்ருஹோ குருமுகாத் ஸ்ரீசம் பிரபத்யாத் மவான்
பிராரப்தம் பரிபுஜ்ய கர்மசகலம் ப்ரஷீண கர்மாந்தர
நயாச தேவ நிரங்குசேஸ்வர தயா நிர்லூ நமாய அந்வய
ஹார்த அனுக்ரஹ லப்த மத்யதமநித்வாரா பஹிர் நிர்க்கத –1-

முக்தோர்ச்சிர் தின பூர்வ பஷ ஷடு தங் மாசாப் தவாதம் சுமத்
க்லௌ வித்யுத் வருணேந்திர தாத்ரு மகிதஸ் சீமாந்த சிந்த்வாப்லுத
ஸ்ரீ வைகுண்டம் உபேத்ய நித்ய மஜடம் தஸ்மின் பர ப்ரஹ்மண
சாயுஜ்யம் சமவாப்ய நந்ததி சமம் தேநைவ தன்ய புமான் –2-

ப்ராதர் நித்ய அனுசந்தேயம் பரமார்த்தம் முமுஷூபி
ஸ்லோகத்வயேன சம்ஷிப்தம் ஸூவ்யக்தம் வரதோப்ரவீத்–3-

————–

ஸ்ரீ கஜேந்திர ஆழ்வான் விஷயமாக ஸ்ரீ நடதூர் அம்மாள் அருளிச் செய்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள்

க்ராஹ் க்ரஸ்தே கஜேந்த்ரே ருவதி சரபசம் தார்ஷ்ய மாருஹ்ய தாவன்
வ்யாகூர்ணந்மால்ய பூஷா வசன பரிகரோ மேக கம்பீர கோஷ
ஆபி ப்ராணோ ரதாங்கம் சரமசிபயம் சங்க சாபௌ சகேடௌ
ஹஸ்தை கேள மோதகீ மப்யவது ஹரிரசௌ அம்ஹசாம் சம்ஹதேர் ந–1-

நக்ராக் ராந்தே கரீந்த்ரே முகுலித நயனே மூல மூலேதி கின்நே
நாஹம் நாஹம் ந சாஹம் ந ச பவதி புநஸ் தாத்ருசோ மாத்ருசேஷூ
இத்யேவம் த்யக்த ஹஸ்தே சபதி ஸூரகணே பாவ சூன்யே சமஸ்தே
மூலம் யா பிராது ராசீத் ச திசது பகவான் மங்கலம் சந்ததம் ந –2-

—————————–
ஸ்ரீ நடதூர் அம்மாள் அருளிச் செய்த பரத்வாதி பஞ்சகம் –

பரத்வம்
உத்யத் பா நு சஹஸ்ர பாஸ்வர பர வ்யோமாஸ் பதம் நிர்மல
ஜ்ஞாநா நந்தக நஸ்வரூபம் அமலஜ்ஞா நாதிபிஷ் ஷட் குணை
ஜூஷ்டம் ஸூரிஜநாதிபம் த்ருத ரதாங்கப்ஜாம் ஸூ பூஷோ ஜ்ஜ்வலம்
ஸ்ரீ பூ சேவ்யம நந்த போகி நிலயம் ஸ்ரீ வா ஸூ தேவம் பஜே–1-

விபவ நிலை
ஆமோதே புவநே பிரமோத உத சம்மோதே ச சங்கர்ஷணம்
பிரத்யும்நஞ்ச ததா ந்ருத்தம்பி தான் ஸ்ருஷ்டிஸ் தி தீ சாப்யயம்
குர்வாணான் மதி முக்கய ஷட் குண வரைர் யுக்தான் த்ரியுக் மாத்மகை
வ்யூஹா திஷ்டித வா ஸூ தேவமபி தம் ஷீராப்தி நாதம் பஜே –2-

விபவ நிலை
வேதான் வேஷண மந்தராத்ரிபரண ஷ்மோத்தாரண ஸ்வாசரித
ப்ரஹ்லாதா வன பூமி பிஷன ஜகத் விக்ராந்தயோ யத்க்ரியா
துஷ்ட ஷத்ர நிபர்ஹணம் தச முகாத் யுன்மூலநம் கர்ஷணம்
காளிந்த்யா அதிபாப கம்ஸ நிதநம் யத்க்ரீடிதம் தம் நும –3-

அந்தர்யாமி நிலை –
யோ தேவாதி சதுர்விதேஷூ ஜநிஷூ ப்ரஹ்மாண்ட கோசாந்த்ரே
சம்பக்தேஷூ சராசரேஷூ ச விசன் நாஸ்தே சதாந்தர் பஹி
விஷ்ணும் தம் நிகிலேஷ் வணுஷ் வணு தரம் பூயஸ் ஸூ பூயஸ்தாம்
ஸ்வாங்குஷ்ட பிரமிதஞ்ச யோகிஹ்ருத யேஷ் வாஸீ நமீசம் பஜே –4-

அர்ச்சாவதார நிலை
ஸ்ரீ ரங்க ஸ்தல வேங்கடாத்ரி கரிகிர் யாதௌ சதேஷ்டோத்தரே
ஸ்தானே பௌம நிகேத நேஷ்வபி சதா சாநித்தியமாசே துஷே
அர்ச்சா ரூபிண மர்ச்சகா பி மதித சவீ குர்வதே விக்ரஹம்
பூ ஜாஞ்சா கில வாஞ்சிதான் விதாதே ஸ்ரீ சாய தஸ்மை நம –5-

ப்ராதர் விஷ்ணோ பரத்வாதி பஞ்சகஸ் துதி முத்தமாம்
படன் ப்ராப் நோதி பகவத் பக்திம் வாத நிர்மிதாம் —

——————————————

வைராக்ய பஞ்சகம் -ஸ்வாமி தேசிகன் —

ஷோணீ கோண சதாம்ச பாலன கலா துர்வார கர்வா நல
ஷூப்யத் ஷூத்ர நரேந்திர சாடு ரசநா தன்யான் ந மன்யா மஹே
தேவம் சேவிதுமேவ நிச்சி நு மஹே யோ சௌ தயாலு புரா
தா நா முஷ்டி முசே குசேல முநயே தத்தேஸ்ம வித்தேச தாம் –1-

அல்ப பிரபுகளை புகழ் வதனால் செல்வம் பெருகின்றவர்களை ஒரு பொருளாக மதிக்க மாட்டேன் –
-முஷ்டி அளவு அவல் கொடுத்த குசேலருக்கு அருளிய பரம புருஷனை அடி பணிவதற்கே உறுதி பூண்டேன்
உனக்குப் பணி செய்து இருக்கும் தவமுடையேன் -இனிப் போய் ஒருவன் தனக்கு பணிந்து கடைத்தலை நிற்கை நின் சாயை யழிவு கண்டாய் –
அடிமை என்னும் அக் கோயின்மையாலே அங்கங்கே அவை போதரும் கண்டாய்

சீலம் கிம நலம் பவேத் அநலம் ஔதரம் பாதிதம்
பய பர ஸ்ருதி பூரகம் கிமு ந தாரகம் சாரசம்
அ யதன மல மல்லகம் பத்தி படச்ச்சரம் கச்ச்சரம்
பஜந்தி விபுதா முதா ஹ்யஹஹ குஷித குஷித –2-

ஜடராக்னியைத் தீர்க்க கதிர் பொருக்கி ஜீவிக்கலாமே -சிறாங்கை குளத்து தண்ணீர் போதுமே
-கந்தை துணி கோமணமாக கொண்டால் போதுமே அரசர்களை புகழ வேண்டுமோ

ஜ்வலது ஜலதி க்ரோட கிரீடத் க்ருபீட பவப்ரபா
ப்ரதிபட படுஜ்வாலா மாலா குலோ ஜடர அ நல
த்ருணமபி வயம் சாயம் சம்புல்ல மல்லி மதல்லி நா
பரிமல முசா வாசா யாசா மஹே ந மஹீச்வரான்— 3-

பாடபாக்னி -கடலில் வர்த்திக்கும் என்பர் -எவ்வளவு கொடிய பசி வாட்டினாலும்
-மல்லிகைப் பூவின் நறு மணம் வீசும் நாக்கால் அரசர்கள் இடம் சிறு புல்லைக் கூட யாசிக்க மாட்டோம்

துரீச்வரத் வார பஹிர் விதர்த்திகா துராசிகாயை ரசிதோய மஞ்ஜலி
யதஜ்ஞ ஞாபம் நிரபாய மஸ்தி மே தனஞ்ஞய ஸ் யந்தன பூஷணம் தனம் –4

அர்ஜுனன் தேருக்கு அலங்காரமான கண்ணபிரான் செல்வம் இருக்க அஹங்காரம் வடிவு எடுத்த கேட்ட
பிரபுக்கள் அடைய வாசல் திண்ணையில் துவண்டு இருக்க வேண்டுமோ

சரீரபத நாவதி பிரபு நிஷேவணா பாதா நாத்
அபிந்தன நஞ்ஜய பிரசமதம் தனம் தந்தனம்
தனஞ்ஜய விவர்த்த நம தநமூதூட கோவர்த்த தனம்
ஸூ ஸாத நம பாத நம் ஸூ ம நசாம் சமாரா தனம் –5

அர்ஜூனனை அபிவிருத்தி செய்த -கோவர்த்தனம் கொற்றக் குடையாக தாங்கி நின்ற -தேவதைகளுக்கு பரம திருப்தி
அளிக்க வல்ல சித்த சாதனம் -திருவுக்கு திருவாகிய செல்வம் இருக்க யாவஜ்ஜீவனம் ஸ்வரூப நாசகம் விளைக்கும் படி
அரசர்கள் காலில் விழுந்து இருக்கவா
அபீந்தன தனஞ்சய -ஜாடாராக்னி சோறும் தண்ணீரும் எதிர் பார்க்கும் அக்னி
தனஞ்ச -அக்னிக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் -தனம் சப்தம் ஏழு -எற்றைக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும்
துணையான தனம் திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வம் என்றபடி -கொள்ள மாளா இன்ப வெள்ளம் இது

நாஸ்தி நமே பித்ரார்ஜிதம் கிஞ்சித் ந மயா கிஞ்சிதார்ஜிதம்
அஸ்தி மே ஹஸ்தி சைலாக்ரே வஸ்து பைதாமஹம் தநம் –6

திரு ஹஸ்திகிரி மலையில் பிதாமஹர் ஆர்ஜித்த செல்வம் உண்டே -மலை மேல் தான் நின்று என் மனத்துள் இருந்தானை
நிலை போக்கலாகாமை நிச்சித்து இருந்தேனே

-புஷ்கரணியில் சயனித்து இருக்கும் அத்தி வரதர் ஜூலை 1979 ஒரு மாசம் சேவை சாத்தி அருளினார் –

———————————————————–

ஸ்ரீ கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம் .
ஸ்ரீ தேசிகன் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ நடதூர் அம்மாள் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: