ஸ்ரீ முமுஷுப்படி சாரார்தம் – சரம ஸ்லோஹ பிரகரணம்–சூரணை-185-278–ஸ்ரீ P.B.A.ஸ்வாமிகள் —

சூரணை -185
கீழே சில உபாய  விசேஷங்களை உபதேசிக்க அவை துச் சகங்கள் என்றும் –
ஸ்வரூப விரோதிகள் என்றும் -நினைத்து சோக விசிஷ்டனான அர்ஜுனனை
குறித்து -அவனுடைய சோக நிவ்ருத்தி அர்த்தமாக -இனி இதுக்கு அவ் அருகு இல்லை –
என்னும் படியான சரம உபாயத்தை அருளி செய்கையாலே -சரம ஸ்லோகம் என்று
இதுக்கு பேராய் இருக்கிறது-
சூரணை-186
இதில் பூர்வ அர்த்தத்தாலே அதிகாரி க்ருத்யத்தை அருளி செய்கிறார் –
சூரணை -187
அதிகாரிக்கு  க்ருத்யமாவது -உபாய பரிக்ரகம் –
சூரணை -188
அத்தை சாங்கமாக விதிக்கிறான் –
-சூரணை -189
ராக ப்ராப்தமான உபாயம் தானே வைதமானால் கடுக்க பரிக்ரகைக்கு உடலாய் இருக்கும் இறே –
சூரணை -190
இதில் பூர்வார்த்தம் ஆறு பதம்
சூரணை -191
சர்வ தரமான்-
சூரணை -192
தர்மம் ஆவது பல சாதனமாய் இருக்குமது –
சூரணை -193
இங்கு சொல்லுகிற -தர்ம -சப்தம் -த்ருஷ்ட பல சாதனங்களை சொல்லுகை அன்றிக்கே
மோஷ பலசாதனங்களை சொல்லுகிறது –
சூரணை -194
அவை தான் சுருதி ஸ்ம்ருதி விஹிதங்களாய் -பலவாய் இருக்கையாலே
பஹு வசனம் பிரயோகம் பண்ணுகிறது -என்கை –
சூரணை -195
அவை யாவன –
கர்ம ஞான பக்தி யோகங்களும் —அவதார ரகஸ்ய ஞானமும் —புருஷோத்தம வித்தையும் –
தேச வாசம்–திரு நாம சங்கீர்த்தனம் —திரு விளக்கு எரிக்கை —திரு மாலை எடுக்கை –தொடக்கமான உபாய புத்தியா செய்யும் அவையும் –
சூரணை-196
சர்வ சப்தத்தாலே அவ்வவ சாதன விசேஷங்களை அனுஷ்டிக்கும் இடத்தில்-அவற்றுக்கு யோக்யதா பாதகங்களான நித்ய கர்மங்களை சொல்லுகிறது –
சூரணை -197
ஆக சுருதி ஸ்ம்ருதி சோதிதங்களாய் -நித்ய நைமித்திகாதி ரூபங்களான கர்ம யோகாத்ய உபாயங்களை -என்ற படி –
சூரணை -198
இவற்றை -தர்மம் -என்கிறது பிரமித்த அர்ஜுனன் கருத்தாலே –

சூரணை -199
பரித்யஜ்ய –
சூரணை-200
த்யாகம் ஆவது –
உகத உபாயங்களை அநு சந்தித்து சுக்திகையிலே ரஜதா புத்தி பண்ணுவாரை போலேயும் –
விபரீத திசா கமனம் பண்ணுவாரை போலேயும் –
அநு பாயங்களிலே உபாய புத்தி பண்ணினோம் என்கிற புத்தி -விசேஷத்தோடே த்யஜிக்கை –
சிப்பியிலே வெள்ளி புத்தி பன்னுவாரைப் போலேயும் ஒரு திக்கை வேறு ஒரு திக்காக பிரமிப்பாரைப் போலேயும்
பகவத் பிராப்திக்கு உபாயம் இல்லாத வற்றிலே உபாய புத்தி பண்ணுவாரையும் போலே -என்றதாயிற்று –
சூரணை -201
பரி -என்கிற உபசர்க்கத்தாலே -பாதகதிகளை விடுமா போலே –
ருசி வாசனைகளோடும்–லஜ்ஜையோடும் கூடே–மறுவலிடாத படி விட வேணும் என்கிறது –
சூரணை -202
ல்யப்பாலே -ஸ்நாத்வா புஞ்சீத-என்னுமா போலே
உபாயந்தரங்களை விட்டே பற்ற வேணும் -என்கிறது-
சூரணை -203
சசால சாபஞ்ச முமோச வீர -என்கிறபடியே இவை அநு பாயங்களான மாதரம் அன்றிக்கே
கால் கட்டு -என்கிறது –
சூரணை-204
சக்கரவர்த்தி போலே இழைக்கைக்கு  உறுப்பு –
ஆபாச தர்மமான சத்ய வசன பரிபாலனம் பற்றி -ராமோ விக்ரஹவான் தர்ம -கிருஷ்ணம் தர்மம் சனாதனம் -சித்த தர்ம பகவத் விஷயத்தை இழந்தான்
சூரணை -205
சர்வ தர்மங்களையும் விட்டு என்று சொல்லுகையாலே -சிலர் -அதர்மங்கள் புகுரும் –
என்றார்கள் –
சூரணை -206
அது கூடாது -அதர்மங்களை செய் -என்று சொல்லாமையாலே –
சூரணை -207
தன் அடையே சொல்லிற்று ஆகாதோ என்னில் –
சூரணை -208
ஆகாது -தர்ம சப்தம் அதர்ம நிவ்ருதியை காட்டாமையாலே –
சூரணை -209
காட்டினாலும் அத்தை ஒழிந்தவற்றை சொல்லிற்றாம் இத்தனை –
சூரணை -210
தன்னையும் -ஈஸ்வரனையும் -பலத்தையும் பார்த்தால் அது புகுர வழி இல்லை –

சூரணை-211
மாம்-சர்வ ரஷகனாய் —உனக்கு கை ஆளாய் –உன் இசைவு பார்த்து –உன் தோஷத்தை போக்யமாக கொண்டு –
உனக்கு புகலாய்–நீர் சுடுமா போலே சேர்ப்பாரே பிரிக்கும் போதும் விடமாட்டாதே ரஷிக்கும்-என்னை –
சூரணை -212
இத்தால் பர வ்யூஹங்களையும்-தேவதஅந்தர்யாமித்வத்தையும்-தவிர்க்கிறது –
சூரணை -213
தர்மம் சமஸ்தானம் பண்ண பிறந்தவன் தானே -சர்வ தர்மங்களையும் விட்டு
என்னை பற்று -என்கையாலே -சாஷாத் தர்மம்தானே என்கிறது –
சூரணை -214
இத்தால் விட்ட ஸ்தானங்களில் ஏற்றம் சொல்லுகிறது –
சூரணை -215
சூரணை -216
மற்றை உபாயங்கள் சாத்தியங்கள் ஆகையாலே –
ஸ்வரூப சித்தியில் சேதனனை அபேஷித்து இருக்கும் –
சூரணை -217
இதில் வாத்சல்ய -ஸ்வாமித்வ-சௌசீல்ய -சௌலப்யங்கள் -ஆகிற
குணா விசேஷங்கள் நேராக பிரகாசிக்கிறது –
சூரணை -218
கையும் உழவு கோலும்–பிடித்த சிறு வாய் கயிறும்–சேநா தூளி தூ சரிதமான திரு குழலும்–தேருக்கு கீழே நாற்றின திரு அடிகளுமாய் நிற்கிற
சாரத்திய வேஷத்தை -மாம்-என்று காட்டுகிறான் –

சூரணை -219
ஏகம்–
சூரணை -220
இதில் -ஏக -சப்தம் ஸ்தான பிரமானத்தாலே அவதாரணத்தை காட்டுகிறது –
சூரணை -221
மாம் ஏவ  யே  ப்ரபத்யந்தே –தமேவ சாத்யம்—த்வமே வோபாய பூதோ மே பவ –ஆறு எனக்கு நின் பாதமே சரணாக தந்து ஒழிந்தாய்-என்றும்
சொல்லுகிறபடியே-
சூரணை -222
இத்தால் -வரஜ-என்கிற ச்வீகாரத்தில்  உபாய பாவத்தை தவிர்க்கிறது –
சூரணை -223
ச்வீகாரம்தானும் அவனாலே வந்தது –
சூரணை -224
ஸ்ருஷ்டி அவதாராதி முகத்தாலே க்ருஷி பலம் –
சூரணை -225
அதுவும் அவனது இன்னருளே –
உணர்வில் உம்பர் ஒருவனை அவனது அருளால் உறல் பொருட்டு என் உணர்வின் உள்ளே இருத்தினேன் —அதுவும் அவனது இன்னருளே
சூரணை -226
இத்தை ஒழியவும் தானே கார்யம் செய்யும் என்று நினைக்க கடவன் –
சூரணை -227
அல்லாத போது உபாய நைர பேஷ்யம் ஜீவியாது –
சூரணை -228
இது சர்வ முக்தி பிரசங்க பரிஹாரார்த்தம்–புத்தி சமாதாநார்த்தம்–சைதன்ய கார்யம்–ராக ப்ராப்தம்-ஸ்வரூபநிஷ்டம்-அப்ரதிஷேதத்யோதகம் –
அப்ரதிஷேத அந்யோதகம் -நெடும் காலம் ஸ்வ ப்ரவர்த்திகளாலே அவன் செய்யும் ரஷணத்தை விலக்கிப் போந்தமை தவிர்ந்தமைக்கு பிரகாசம் இது –
சூரணை -229
கீழ் தானும் பிரருமான நிலையை குலைத்தான் –
இங்கு
தானும் இவனுமான நிலையை குலைக்கிறான்-
கீழே சர்வ தரமான் பரித்யஜ்ய மாம் -என்கையாலே -தானும் உபாயாந்தரங்களுமான நிலையைக் குலைத்தான்
மாம் ஏகம்-ச்வீகாரத்தில் உபாய புத்தி பண்ணி நிற்கும் இவனுடைய நிலையைக் குலைக்கிறான்
-உன்னால் அல்லால் யாவராலும் -அருளிச் செயல் சமாதியாலே உபாயாந்தரங்களை பிறர் என்கிறார் இங்கு
சூரணை-230
அவனை இவன் பற்றும் பற்று அஹங்கார கர்ப்பம் -அவத்யகரம் –
சூரணை -231
அவனுடைய ச்வீகாரமே ரஷகம்-
சூரணை -232
மற்றை உபாயங்களுக்கு நிவ்ருத்தி தோஷம் –இதுக்கு பிரவ்ருத்தி தோஷம் –
சூரணை -233
சிற்ற வேண்டா
சூரணை -234
நிவ்ருத்தி கீழே சொல்லிற்று
சூரணை-235
உபகார ஸ்ம்ருதியும் சைதன்யத்தாலே வந்தது –உபாயத்தில் அந்தர்பவியாது –
என்னைத் தீ மனம் கெடுத்தாய் -மருவித் தொழும் மனமே தந்தாய் -இத்யாதியால் உபகார ஸ்ம்ருதி சைதன்ய பிரயுக்தம் -உபாயத்தில் உட்புகாது

சூரணை -236
சரணம் -உபாயமாக-
சூரணை -237
இந்த சரண சப்தம்–ரஷிதாவையும்–க்ருஹத்தையும்–உபாயத்தையும்-காட்ட கடவதே ஆகிலும் இவ் இடத்தில் உபாயத்தையே காட்டுகிறது –
கீழோடு சேர வேண்டுகையாலே –
சூரணை -238
வ்ரஜ-புத்தி பண்ணு –
சூரணை-239
கத்யர்த்தமாவது புத்த்யர்தமாய் -அத்தியவசி என்ற படி –
சூரணை -241
ஆக -த்யாஜ்யத்தை சொல்லி –த்யாக பிரகாரத்தை சொல்லி —பற்றப்படும் உபாயத்தை சொல்லி –
உபாய நைரபேஷ்யம்  சொல்லி –உபாயத்வம் சொல்லி –உபாய ச்வீகாரம் சொல்லுகிறது –
சூரணை -242
அஹம்-
சூரணை -243
ஸ்வ க்ருத்யத்தை அருளி செய்கிறான் –
சூரணை -244
சர்வஞ்ஞானாய் -சர்வ சக்தியாய் -ப்ராப்தனான -நான் –
சூரணை -245
இவன் கீழ் நின்ற நிலையும்- மேல் போக்கடியும் அறிக்கையும் –அறிந்தபடி செய்து தலை கட்டுகைகும் –
ஏகாந்தமான குண விசேஷங்களையும் –தன் பேறாக செய்து தலை கட்டுகைக்கு ஈடான-பந்த விசேஷத்தையும் காட்டுகிறது –
இச் சேதனனுக்கு அநிஷ்ட நிவ்ருத்தியையும் இஷ்ட பிராப்தியையும் பண்ணும் அளவில் இச் சேதனன் முன்னே நின்ற நிலையையும்
மேல் போகத் தக்க வழியையும் அறிவதற்கு சர்வஜ்ஞத்வம் -அறிந்தபடியே செய்து தலைகட்டுகைக்கு ஈடான சர்வ சக்தித்வம் —
தன் பேறாகச் செய்து தலைக் கட்டுகைக்கு ஈடான சேஷத்வம் -இம் மூன்று குணங்களையும் காட்டும்
சூரணை -246
தனக்காக கொண்ட சாரத்திய வேஷத்தை-அவனை இட்டு பாராதே -தன்னை இட்டு பார்த்து –
அஞ்சின அச்சம் தீர -தானான தன்மையை –அஹம் -என்று காட்டுகிறான் –
மாம் -பாரதந்த்ர்யம் –அஹம் -நிரந்குச ஸ்வா தந்த்ர்யம் –
சூரணை-247
கீழில்  பாரதந்த்ர்யமும் இந்த ஸ்வாதந்த்ர்யத்தின் உடைய எல்லை நிலம் இறே –

சூரணை -248
த்வா -அக்ஞனாய் -அசக்தனாய் -அப்ராப்தனாய்-என்னையே
உபாயமாக பற்றி இருக்கிற  உன்னை –

சூரணை -249
சர்வ பாபேப்யோ -மத் ப்ராப்தி ப்ராபகங்கள் என்று
யாவையாவை சில பாபங்களை குறித்து அஞ்சுகிறாய்-
அவ்வோ பாபங்கள் எல்லாவற்றிலும் நின்று –
சூரணை -250
பொய் நின்ற ஞானமும் -பொல்லா ஒழுக்கும் -அழுக்கு உடம்பும் –
என்கிறபடியே
அவித்யா கர்ம வாஸநா ருசி பிரகிருதி சம்பந்தங்களை சொல்லுகிறது –
சூரணை -251
தருணச் சேத கண்டூ யநாதிகளை போலே –
பிரகிருதி வாசனையாலே -அநு வர்த்திக்கும் அவை என்ன –
சூரணை -252
உன்மத்த பிரவ்ருத்திக்கு கராம ப்ராப்தி போலே -த்யஜித்த உபாயங்களிலே இவை
அன்விதங்கள் ஆமோ -என்று நினைக்க வேண்டா –
சூரணை -253
கலங்கி உபாய புத்த்யா பிரபத்தியும் பாதகத்தோடு ஒக்கும் –

சூரணை -254
மோஷ இஷ்யாமி -முக்தனாம் படி பண்ண கடவன் –
சூரணை -255
ணி-ச்சாலே -நானும் வேண்டா -அவை தன்னடையே விட்டு
போம் காண் -என்கிறான் –
சூரணை -256
என்னுடைய நிக்ரஹ பலமாய் வந்தவை
நான் இரங்கினால் கிடக்குமோ -என்கை –
சூரணை -257
அநாதி காலம் பாபங்களை கண்டு நீ பட்ட பாட்டை
அவை தாம் படும் படி பண்ணுகிறேன் –
சூரணை -258
இனி உன் கையிலும் உன்னை காட்டி தாரேன் -என் உடம்பில் அழுக்கை
நானே போக்கி கொள்ளேனோ –

சூரணை-259
மாசுச -நீ உன் கார்யத்தில் அதிகரியாமையாலும் —நான் உன் கார்யத்தில் அதிகரித்து போருகையலும் –
உனக்கு சோக நிமித்தம் இல்லை காண்-என்று-அவனுடைய சோக நிவ்ருத்தியை பண்ணிகொடுக்கிறான் –
சூரணை -260
நிவர்தக ஸ்வரூபத்தை சொல்லி -நிவர்த்யங்கள் உன்னை வந்து மேலிடாது என்று சொல்லி –
உனக்கு சோக நிமித்தம் இல்லை காண் -என்கிறான் –
சூரணை -261
எத்தினால் இடர் கடல் கிடத்தி ஏழை நெஞ்சமே -என்கிறான்
இத் தலையில் விரோதியை போக்குகைக்கு தான் ஒருப்பட்டு நிற்கிற படியை அறிவித்து –
இவனுடைய சோகத்தை போக்குகிறமையை-அபியுக்த யுக்தியை  நிதர்சனாக்கி கொண்டு
அருளி செய்கிறார் –
சூரணை -262
பாபங்களை நான் பொறுத்து -புண்யம் என்று நினைப்பிடா நிற்க –
நீ சோகிக்க கடவையோ –
சூரணை -263
உய்யக் கொண்டார் விஷயமாக உடையவர் அருளி செய்த வார்த்தையை ஸ்மரிப்பது-
சூரணை -264
இதுக்கு ஈஸ்வர ஸ்வாதந்த்ர்யத்திலே நோக்கு –
சூரணை -265
இது தான் அநுவாத கோடியிலே-என்று வங்கி புரத்து நம்பி -வார்த்தை –
சூரணை -266
அர்ஜுனன்-கிருஷ்ணனுடைய ஆனை தொழில்களாலும் –ருஷிகள் வாக்யங்களாலும் –
கிருஷ்ணன் தன கார்யங்களிலே அதிகரித்து போருகையாலும் –இவனே நமக்கு தஞ்சம் என்று துணிந்த பின்பு –
தன்னை பற்றி சொல்லுகையாலே –அது எத்தாலே -என்ன -அருளி செய்கிறார் –
சூரணை-267-
புறம்பு பிறந்தது எல்லாம் இவன் நெஞ்சை சோதிக்கைக்காக-
சூரணை -268
வேத புருஷன் உபாயாந்தரங்களை விதித்தது -கொண்டிப் பசுவுக்கு தடி கட்டிவிடுவாரை போலே –
அஹங்கார மமகாரங்களால் வந்த களிப்பு அற்ற ஸ்வரூபஞானம் பிறக்கைக்காக–
சூரணை -269
சந்நியாசி முன்பு உள்ளவற்றை விடுமா போலே இவ்வளவு பிறந்தவன்
இவற்றை விட்டால் குற்றம் வாராது
சூரணை -270
இவன் தான் இவை தன்னை நேராக விட்டிலன் –
சூரணை-271-
கர்மம் கைங்கர்யத்திலே புகும்—ஞானம் ஸ்வரூப  பிரகாசத்திலே புகும் –
பிரபத்தி ஸ்வரூப யாதாம்ய ஞானத்திலே புகும் –அது எங்கனே என்ன -அருளி செய்கிறார் –
சூரணை -272
ஒரு பலத்துக்கு அரிய  வழியையும் -எளிய வழியையும் உபதேசிக்கையாலே –
இவை இரண்டும் ஒழிய -பகவத் ப்ரசாதமே உபாயமாக கடவது –
சூரணை -273
பேற்றுக்கு வேண்டுவது விலக்காமையும் இரப்பும்-
சூரணை -274
சக்கரவர்த்தி திரு மகன் பாபத்தோடு வரிலும் அமையும்
இவன் புண்யத்தைப் பொகட்டு வர வேணும் என்றான் –
சூரணை -275
ஆஸ்திகனாய் இவ் அர்த்தத்தில் ருசி விச்வாசங்கள் உடையனாய் உஜ்ஜீவித்தல் –
நாஸ்திகனாய் நசித்தல் ஒழிய நடுவில் நிலை இல்லை -என்று
பட்டருக்கு எம்பார் அருளி செய்த வார்த்தை
சூரணை -276
வ்யவாசாயம் இல்லாதவனுக்கு இதில் அந்வயம் -ஆமத்தில் போஜனம் போலே –
சூரணை -277
விஷ்ணு சித்தர் கேட்டு இருப்பர் -என்கிறபடியே அதிகாரிகள் நியதர் –
சூரணை -278
வார்த்தை அறிபவர் -என்கிற பாட்டும்
அத்தனாகி -என்கிற பாட்டும்
இதுக்கு அர்த்தமாக அநு சந்தேயம் –

———————————————————————————————————

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
பிள்ளை லோகாசார்யர் திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: