திருவாய்மொழி – -1-6- –ஈட்டு -ஸ்ரீ ஸூ க்திகள் —

பிரவேசம் –

முதல் திருவாய்மொழியில் -அவர் சர்வ ஸ்மாத் பரனாய் இருக்கும் படியைத் தாம் அனுசந்தித்தார் –
இரண்டாம் திருவாய்மொழியில் இப்படி பரனானவனை பஜியுங்கோள் என்றார்
அநந்தரம் பஜனத்துக்கு உறுப்பாக அவனுடைய சௌலப்யத்தை அருளிச் செய்தார்
அதுக்கு உறுப்பாக அவனுடைய அபராத சஹத்வத்தை அருளிச் செய்தார்
அதுக்கு உறுப்பாக சீலவான் என்றார்
இவை எல்லாம் உண்டானாலும் பசையில்லை இறே பரிமாற்றத்தில் அருமை தட்டி இருக்குமாகில் என்ன -அது வேண்டா -ஸ்வாரதன் -என்கிறார்

கீழில் திருவாய்மொழியில் -அயோக்யன் என்று அகன்ற இவரைப் பொருந்த விட்டுக் கொண்ட இதுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கண்டிலோமீ –
பொருந்த விட்டுக் கொள்ளுகிறது தான் ஒரு பரிமாற்றத்துக்கு இ றே
அதில் ஷூத்ரனான இவனால் ஷூத்ர உப கரணங்களைக் கொண்டு சர்வேஸ்வரனை ஆச்ரயித்துத் தலைக் கட்டப் போகாமையாலே
சம்சாரியான இவனால் நேர் கொடு நேராய் ஆஸ்ரயித்து தலைக் கட்ட ஒண்ணாத படி அவாப்த சமஸ்த காமனாய் இருக்கையாலும்
இவன் இட்டது கொண்டு த்ருப்தனாகா வேண்டாத படி பரிபூரணன் ஆகையாலும்
இவ்விரண்டுக்கும் அடியாக ஸ்ரீ யபதியாய் இருக்கையாலும்
இவன் அவனை ஆஸ்ரயிக்கை என்று ஒரு பொருள் இல்லையீ என்ன -அது வேண்டா
அப்படிகள் அடைய ஆஸ்ரயணத்துக்கு உறுப்பு -இவன் தன் ஸ்வரூப லாபத்துக்கு உறுப்பாக கிஞ்சித்கரிக்கும் இது தான் தன் பேறாகா நினைத்து இருக்கும்
இதுக்கு மேற்பட தனக்கு வேறு ஓன்று தேட வேண்டாதபடி எல்லாம் கை புகுந்து இருப்பான் ஒருவன் ஆகையாலும்
இவன் இட்டது கொண்டு த்ருப்தனாக வேண்டாதபடி பரிபூர்ணனாய் இருக்கையாலே இவன் பக்கல் பெற்றது கொண்டு
முகம் காட்டுகைக்கு உடலாய் இருக்கையாலும்
ஸ்ரீ யபதியாகையாலே ஸூ சீலனாய் இருக்கையாலும்
இதர சமாஸ்ரயணம் போலே பகவத் சமாஸ்ரயணம் அருமைப் பட்டு இராது
இனி இது தன்னிலே இழியவே விரோதிகள் அடங்கலும் நசிக்கும் -கடிவார் தீய வினைகள் நொடியாரும் அளவைக் கண் –வல்வினை மாள்வித்து -என்கிறார்
ஆஸ்ரயணம் தான் கிலேச ரூபமாய் இருக்கை யன்றிக்கே போக ரூபமாய் இருக்கும் -உள் கலந்தார்க்கு ஓர் அமுது –அமுதிலும் ஆற்ற இனியன் -என்றார்
இவனுக்கு வருந்தி ஒன்றும் தேட வேண்டாதபடி பெற்றது உப கரணமாய் இருக்கும் -புகை பூவே –
பகவத் சமாஸ்ரயணம் ஆகையாலே பிரத்யவாய பிரசங்கம் இல்லை -த்ரவ்யம் நியதி கால நியதி அதிகாரி நியதி இல்லை
கொள்கை கொளாமை இலாதான் -முதுவே முதல்வனுக்கு எது வேது என் பணி என்னாது அதுவே ஆட்செய்யுமீடே -என்றார் –
இப்படி இருக்கையாலே ஆஸ்ராயணம் ஸூகம் -ஆஸ்ரயிங்கோள் என்கிறார் –

த்வத் அங்க்ரிம் உத்திச்ய -ஸ்தோத்ர ரத்னத்தில் அல்லாத ஆஸ்ரயணீயர்களில் காட்டிலும் இவனுக்கு உண்டான வ்யாவ்ருத்தியும்
இவன் பக்கல் சேஷபூதனுக்கு இழியும் துறை திருவடிகள் என்னும் இடமும் சொல்லுகிறது
கதாபி -கால நியதியை விதிக்கிற கர்மத்தில் காட்டில் வ்யாவ்ருத்தி
கேநசித் –அதிகாரி நியதியை விதிக்கிற வற்றில் வ்யாவ்ருத்தி
யதாயதா -க்ரம நியதியை அபேஷித்து இருக்கும் கர்மங்களில் வ்யாவ்ருத்தி
வா -அபி -என்கையாலே விகல்ப சமுச்சயங்களில் ஒன்றே ஆகக் கடவது என்கிற கர்மத்தில் காட்டில் வ்யாவ்ருத்தி
சக்ருத் -தீர்க்க சஸ்த்ராதிகளில் வ்யாவ்ருத்தி
க்ருத-ஆதி கர்மணிக்தவாய்-உத்தியோக மாத்ரத்திலே பலமாகச் சொல்கிறது
அஞ்ஜலி–வித்தவ்யா சஹகாரி சாத்தியமான அஸ்வமேத தைகளில் வ்யாவ்ருத்தி
ததைவ -தேசாந்திரே காலாந்திரே நின்று பலிப்பனவாகச் சொல்லுகிற கர்மங்களில் வ்யாவ்ருத்தி
முஷ்ணாதி–இவன் தானே தொடர்ந்து பிடிக்கும் -என்று இவன் அறியாமே போம் -என்கை
சும்மெனாதே கை விட்டோடித் தூறுகள் பாய்ந்தவனே -என்கிறபடியே
அசுபாநி-ஒரு கர்மம் ஒரு பாபத்தை சொல்லுகிற அதில் வ்யாவ்ருத்தி
அசேஷத -வாசனை கிடக்கப் போக்கும் கர்மங்களில் வ்யாவ்ருத்தி
சுபானி -ஒரு ஸூ க்ரோதம் ஒரு பலத்தை பலிப்பதாக சொல்லுவதில் வ்யாவ்ருத்தி
புஷ்ணாதி -தீமையைப் போக்கி விடும் அளவன்றிக்கே -அது போன இடம் எங்கும் நன்மையால் நிறைக்கும்
ந ஜாது ஹீயதே -பலத்தைக் கொடுத்து தான் நசிப்பதில் வ்யாவ்ருத்தி

பத்ரம் புஷ்பம் -ஸ்ரீ கீதை -9-86–இத்யாதி -த்ரவ்ய தாரதம்யம் பார்ப்பது இல்லை -இடுகிறவன் நெஞ்சில் ஈரமாயிற்று பார்ப்பது
அச் நாமி -இப்படித் தரப் பட்டவற்றை மநோ ரத பதத்துக்கும் அவ்வருகானவை கை புகுந்தால் போலே நினைத்து இருப்பவன் -என்னுதல்
அவன் கலங்கித் தருமா போலே நானும் கலங்கி அடைவுகெட விநியோகம் கொள்ளுவேன் என்னுதல்
அந்யத் பூர்ணா தபாம் கும்பாத் இத்யாதி
ந சேச்சதி-இவனுடைய உத்தியோக மாத்ரத்திலே வயிறு நிறையுமாயிற்று அவனுக்கு
யா க்ரியாஸ் சம்ப்ரயுக்தாஸ் ஸ்யு-அபிமத விஷயத்தின் பரிமாற்றம் போலே எல்லாம் உத்தேச்யமாய்த் தோற்றும்
ஏகாந்த கதபுத்திபி -இது ஒன்றுமே வேண்டுவது
தாஸ் சர்வா -அவற்றில் ஒன்றும் விட்டுப் பிடியான்
சிரஸா பிரதிக்ருஹ்னாதி -இவன் காலாலே பொகட்ட வற்றையும் அவன் தலையாலே சுமக்கும்
தேவ -காலாலே கொள்ளப் பிறந்தவன்
ஸ்வயம் -செல்வக் கிடப்பு உண்டு என்னா மகிஷி ச்வேதத்துக்கு ஆளிட ஒண்ணாதே
ஆக இப்படிகளாலே அவனுடைய ஸ்வ ஆராதயைச் சொல்லுகிறார் இத் திருவாய் மொழியிலே

—–

அவதாரிகை

எம்பெருமான் பரி பூரணன் ஆகையாலே ஸ்வா ராதன் -என்கிறார்

பரிவதில் ஈசனைப் பாடி –விரிவது மேவலுறுவீர்
பிரிவகையின்றி நன்னீர்த் தூயப் –புரிவதும் புகை பூவே –1-6-1-

பரிவதில் –
பரிவது -துக்கமாகவுமாம் -பஷ பாதமாகவுமாம்
இல் –இல் எனபது -இல்லாமை
இத்தால் துக்கம் இல்லாமை -என்னுதல் -பஷ பாதம் இல்லை என்னுதல்
துக்கமாவது -நான் இடுகிறவை அவன் கொள்ளுமோ கொள்ளானோ-என்று ஆஸ்ரயிக்கிற இவன் நெஞ்சில் துக்கம் உண்டாமன்று
ஆஸ்ரயணீயனுக்கு துக்கமாம் இ றே
அன்றிக்கே பஷ பாதமான போது -ஒருவன் குருவாக த்ரவ்யத்தைக் கொடுத்தால் அவன் பக்கல் பஷ பதித்து இருக்குமாகில் துஷ்ப்ராபன்
என்று ஆஸ்ரயணீயனுக்கு ஹேயம் இ றே
இவை இல்லாத படி இருக்கையாலே ஹேய ப்ரத்ய நீகன்-என்றபடி
பிராபகம் பிராப்யம் பரமாக இவ்விரண்டு பொருளும் சாதிக்கிறார்
தரதமவிபாகம் பாராதே இருக்கைக்கு அடி என் என்னில்
ஈசனைப் –
வகுத்த சுவாமி யாகையாலே
ஹேய ப்ரத்ய நிகம் புக்க இடத்தே கல்யாண குணங்களும் புகும் இ றே
ஆக ஹேய ப்ரத்ய நீகதையும் கல்யாண குண யோகமும் சொல்லிற்று ஆயிற்று
ஈசனை
புறம்பே ஒருவனுக்கு ஒருவன் விருந்து இடும் போது -நெடு நாள் பச்சை தேடி விருந்திட்டால் -இவன் உண்டு என்ன குறை
சொல்லப் புகுகிறானோ-என்று நெஞ்சாறல் உடன் தலைக் கட்ட வேண்டி இருக்கும்
புத்திரன் பிதாவுக்கு விருந்திட்டால் உண்டாகில் உள்ள குறை தமப்பதனாய் நெஞ்சாறல் பட வேண்டாது இருக்கும் இ றே
அப்படிப் பட்ட சம்பந்தத்தைப் பற்ற ஈசன் என்கிறது
பாடி –
சர்வேஸ்வரனை கிட்டினால் வாங் நியதியோடு நிற்கை யன்றிக்கே -ஹர்ஷத்துக்குப் போக்கு விட்டுப் பாடி –
பாடி விரிவது மேவலுறுவீர்-
ஏதத் சாம காயன் நாஸ்தே –என்று பாடி -விஸ்த்ருதர் ஆகையாகிற பேறு பெற வேண்டி இருப்பீர் –
பேறு கனத்து இருக்கிறது -நாங்கள் செய்ய வேண்டுவது என் என்னில்
பிரிவகையின்றி —
பிரிகை யாகிற வகையின்றி –
இமையோர் பலரும் முனிவரும் புனைந்த கண்ணி நீர் சாந்தம் புகையோடு ஏந்தி வணங்கினால் உன் பெருமை மாசுணாதோ-என்று
அகல வகையீட்டுக் கொண்டு அகலாதே
நல் நீர் –
ஏலாதி சம்ச்காரமும் இன்றிக்கே இருக்கை -கேவல ஜலமும் அமையும்
தூய
யதா ததா வாபி
புரிவதுவும்
இவன் அவனுக்கு அருள் கொடையாக கொடுக்குமதுவும்
புகை பூவே
அகில் புகை -கரு முகைப் பூ -என்று விசேஷியாமையாலே-ஏதேனும் புகையும் ஏதேனும் பூவும் அமையும்
செதுகையிட்டு புகைக்க அமையும் -கண்டகாளி இடவும் அமையும் -என்று பட்டர் அருளிச் செய்யும் படி
இத்தை பட்டர் அருளிச் செய்தவாறே -ந கண்டகாரிகா புஷ்பம் தேவாய விநிவேதயேத்-என்னா நின்றது இ றே-என்று நஞ்சீயர் கேட்க
அவனுக்கு ஆகாது என்கிறது அல்ல -பறிக்கிற ஆஸ்ரிதன் கையிலே முள் பாயும் என்றதற்காக தவிர்த்தது காணும் -என்று அருளிச் செய்தார்
கள்ளார் துழாயும் கணவலரும் கூவிளையும் முள்ளார் முளரியும் ஆம்பலும் -என்று விசஜாதீயங்களை சேர எடுக்கிறது கண்டீரே
-த்ரவ்ய தாரதம்யம் பார்ப்பது இல்லை என்கைக்காக –
புள்ளாய் ஓர் ஏனமுமாய் புக்கிடந்தான் –
அப்ராக்ருத த்ரவ்யம் வேணும் என்று இருந்தான் ஆகில் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் இரானோ வராஹ கல்பம் பாரா நிற்கச் செய்தே
-ஸ்ரீ வராஹ நாயனார்க்கு முத்தக்காசை அமுது செய்விப்பது -என்று கிடந்ததாய்
இது என்ன மெய்ப்பாடு தான் என்று நஞ்சீயர் போர வித்தராய் அருளினார்
உள்ளாதார் உள்ளத்தை உள்ளமாகக் கொள்ளோமோ-இப்படி அனுசந்தியாராதருடைய ஹிருதயத்தை ஹிருதயமாக நினைத்து இரோம்
நாங்கள் பதின்மரும் -என்று என்று தம்மை ஒழிந்த ஆழ்வார்களையும்

—————————————————————————–

அவதாரிகை

ஆஸ்ரயிக்குமவனுக்கு த்ரவ்யத்தில் குறை பார்த்து அகல வேண்டா -என்றார் முதல் பாட்டில்
நான் அதிகாரி அல்லேன் -என்று அகல வேண்டா என்கிறார் இதில் –

மதுவார் தண்ணம் துழாயான் –முது வேத முதல்வனுக்கு
எதுவேது என் பணி என்னாது அதுவே ஆட்செய்யுமீடே –1-6-2-

மதுவார் தண்ணம் துழாயான் –முது வேத முதல்வனுக்கு
புரிவதும் புகை பூவே -என்றது கீழே
இதில் மதுவார் தண்ணம் துழாயன்-என்று தொடங்கிற்று –
இது சேரும்படி என் என்ன
பூவாகில் மதுவோடு கூடி அல்லது இராமையாலே சேரும் -என்று சொல்லுவார்கள் தமிழர்
வதுவார் தண்ணம் துழாயன் -என்ற பாடமான பொது போரச் சேரும்
வதுவை என்று -மணம்–ஆர்தல் -பூர்ணம் —
வதுவை வது என்று கடைக் குறைத்தலாய் நறு நாற்றத்தை யுடைய திருத் துழாய் -என்றுமாம் -இது தமிழர் போரச் சேரும் என்பர்
பொருள் இசை அந்தாதி இயல் இசை அந்தாதி -புரிவதுவும் -என்பதால் -மகாரத்தில் தொடங்கலாமே -இது இயல் இசை அந்தாதி
அடியேன் செய்யும் விண்ணப்பமே –செய்யும் என்பதால் செங்கழு நீர் -என்று அடுத்த பாசுரம்
மதுவார் தண்ணம் துழாயான் —
ஒரு வாடல் மாலையைக் கொண்டு வந்து திருக் குழலிலே வளையமாக வைத்தால் -திருக் குழலோட்டை ஸ்பர்சத்தாலே
-செவ்வி பெற்று மது நிரம்பி -சினையாறு பட்டு வார்ந்து வெள்ளம் இடா நிற்கும் -பரிம்லா நா –என்றும் -சர்வே சாபி மதுஸ்ரவா -என்றும் –
மரங்கள் நின்று மது தாரைகள் பாயும் -என்றும்–பெரியாழ்வார் -3-6-10- தழைக்கும் துழாய் -பெரிய திருவந்தாதி 39-என்றும் சொல்லக் கடவது இ றே
முது வேத முதல்வனுக்கு –
இவ் வொப்பனை அழகு பேசும் போது-இன்னமும் பாசி பூத்த வேதமே பேச வேண்டாவோ
நித்தியமாய் அபௌருஷேயமான வேத பிரதிபாத்யனாய் உள்ளவனுக்கு
வேத முதல்வனாகையாவது -சாஸ்திர யோநித்வாத் -என்கிறபடியே வேத பிரதிபாத்யன் -என்கை
மதுவார் தண்ணம் துழாயான் -என்கையாலே சர்வாதிகன் என்றதாயிற்று -வஷஸ் ஸ்தல்யாம் துளசி கமலா கௌச்துபைர் வைஜயந்தீ
சர்வே சத்வம் கதயதிதராம் -என்னக் கடவது இ றே
முது வேத முதல்வன்-என்கையாலே பரிபூர்ணன் என்றதாயிற்று -பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய சர்வமிதம் அப்யாத்த அவாக்யநாதர-என்னக் கடவது இ றே
இரண்டும் ஸ்வாராதன் -என்கைக்கு உறுப்பாகிறது

எதுவேது என் பணி என்னாது அதுவே ஆட்செய்யுமீடே –1-6-
முது வேத முதல்வனுக்கு எது பணி– என் பணி ஏது -என்னாது அதுவே -ஆட்செய்கைக்கு அதிகாராமாவது
நித்ய ஸூ ரிகள் அன்றோ அவனுக்கு ஈடான அடிமை செய்ய வல்லார் -நான் செய்யுமது ஏது -என்று தன்னைக் கொண்டு கை வாங்காது ஒழியும -அதுவே
அன்றிக்கே
முழு வேத முதல்வனுக்கு ஏது பணி ஏது என் பணி என்னாததுவே
இது அவனுக்கு ஈடன்று என்று சிலவற்றை விடாதே சகல கைங்கர்யத்திலும் அந்வயிக்கும் அதுவே ஆட்செய்கைக்கு அதிகாரம் ஆவது என்னுதல்

———————————————————————————-

அவதாரிகை –

அவனுடைய இஸ் ஸ்வ பாவத்தை அனுசந்தித்து -தாம் அதிகரித்த கார்யத்தை மறக்கும் படி தம்முடைய மநோ வாக் காயங்களுக்கு
அவன் பக்கல் உண்டான பிராவண்யத்தை அருளிச் செய்கிறார் –
இதிலும் அடுத்த பாசுரத்திலும் தம் மனசுக்கு உபதேசம் -முந்திய -மற்றும் பின் பாசுரங்கள் மற்றையோர்க்கு உபதேசம்

ஈடும் யெடுப்புமிலீசன் -மாடு விடாது என் மனனே
பாடும் என் நா அவன் பாடல் ஆடும் என் அங்கம் அணங்கே –1-6-3-

ஈடும் யெடுப்புமிலீசன்-
சிலரை உபேஷித்தல்-சிலரை ச்வீகரித்தல் செய்யாத சர்வேஸ்வரன்
சம்பந்தம் சர்வ சாதாரணமாய் இருக்கையாலே சிலரை விடப் போகாது இ றே
தேவானாம் தானவா நாஞ்ச சாமான்ய மதிதைவதம் –என்று சவீகரிக்குமவனோடு உள்ள சம்பந்தம் விடுமவன் பக்கலிலும் உண்டு இ றே
-ஈசன் மாடு விடாது என் மனனே
மாடு -பொன் பக்கல் செல்வம்-இங்கே பக்கம் பொருளில் –
ஒரு சாதனா புத்த்யா கிட்டிற்றாகில் இறே பலம் கை புகுந்தவாறே விடுவது
நான் அதிகரித்த கார்யத்துக்கு எனக்கு நெஞ்சு ஒழிகிறது இல்லை
நாவியலால் இசை மாலைகள் ஏத்தி –4-5-4-என்றோ -மனஸ் சஹகாரம் வேணுமே உமக்கு –
உம்முடைய அஹ்ருதயமான உக்தி அமையாதோ எங்களுடைய ஹிதத்துக்கு என்ன
பாடும் என் நா அவன் பாடல்
என்னுடைய வாக் இந்த்ரியமும் மனஸ்ஸூ அதிகரித்த அந்த கார்யத்திலே ஆதிகரித்தது
ஆனால் உம்முடைய ஹஸ்த முத்தரை அமையாதோ எங்களுக்கு அர்த்த நிச்சயம் பண்ணுகைக்கு என்ன
ஆடும் என் அங்கம் அணங்கே
அதுவும் அவ்விஷயத்தில் பிரவணம் ஆயிற்று
அணங்கு அப்சரஸ் தேவ பெண் போல ஆடிற்று

என் மனனே ஈடும் யெடுப்புமிலீசன் -மாடு விடாது – என் நா அவன் பாடல் பாடும் – என் அங்கம் அணங்கு என் ஆடும்-என்று அந்வயம்

————————————————————————————————

அவதாரிகை –

தம்முடைய மநோ வாக் காயங்களுக்கு அவன் பக்கல் உண்டான பிராவண்யம் காதாசித்கமாய் விடுகை யன்றிக்கே
நித்ய ஸூரிகளைப்போலே யாத்ரையானபடி சொல்கிறார் –

அணங்கு என ஆடும் என் அங்கம் -வணங்கி வழி படும் ஈசன்
பிணங்கி யமரர் பிதற்றும் -குணங்கு எழு கொள்கையினானே –1-6-4-

அணங்கு என ஆடும் என் அங்கம் -வணங்கி வழி படும் ஈசன் பிணங்கி யமரர் பிதற்றும் -குணங்கு எழு கொள்கையினானே என்னுதல் –
பிணங்கி யமரர் பிதற்றும் -குணங்கு எழு கொள்கையினானே ஈசனை அனுபவித்து அணங்கு என ஆடும் என் அங்கம் -வணங்கி வழி படும்-என்னுதல்
பிணங்கி யமரர் பிதற்றும் -குணங்கு எழு கொள்கையினானே ஈசனை அனுபவித்து -என் அங்கம் -வணங்கி வழி படும்-அணங்கு என ஆடும் -என்னுதல்
தைவா விஷ்டம் -என்னலாம் படி ஆடுகிற என் அங்கம் -வணங்கி அது தானே யாத்ரையாக செல்லும் படி இருக்கிற ஈசன்

பிணங்கி யமரர் பிதற்றும் –குணங்கு எழு கொள்கையினானே-
தாம் தாம் அனுபவிக்கிற குணங்களுக்கு ஏற்றம் சொல்லப் புக்கு -எதிரி சொல்லுகிற குணங்களுக்கு ஏற்றம் சொல்லித் தலைக் கட்டுகை
தாம்தாம் அகப்பட்ட குணங்களைச் சொல்லி -நான் முந்துறச் சொல் -நான் முந்துறச் சொல்ல -என்று பிணங்கி
நித்ய ஸூ ரிகள் ஜவர சந்நிபதிதரைப் போலே அடை வு கெடக் கூப்பிடுகிற குணங்கள் வந்து சேருகைக்கு ஆச்ரயமானவன்
ரத்னாகரம் போலே குணங்கள் சேருகைக்கு ஆச்ரயமாய் உள்ளான் என்னுதல்
இக் குணங்கள் வந்து கெழுகையை ஸ்வ பாவமாக உடையவன் என்னுதல்
சர்வஜ்ஞரானவர்கள் படுகிற பாடு என் கரணங்களுக்கும் உண்டாகா நின்றது கிடீர் என்கிறார்

————————————————————————————-

அவதாரிகை –

திரியட்டும் தாம் அதிகரித்த கார்யத்திலே போந்து -சர்வேஸ்வரன் தன பக்கலில் வந்து கிட்டினால் -இவர்கள் பிரயோஜனாந்தரத்தைக் கொண்டு
அகலுவார்களோ -என்று ஆராய்ந்து தன்னையே பிரயோஜனமாகப் பற்றினார்களுக்கு தானும் நிரதிசய போக்கினாய் இருக்கும் -என்கிறார்

கொள்கை கொளாமை இலாதான் எள்கல் இராகம் இலாதான் –
-விள்கை விள்ளாமை விரும்பி –உள் கலந்தார்க்கு ஓர் அமுதே —1-6-5-

கொள்கை கொளாமை இலாதான் –
இவன் ஜன்ம வ்ருத்த ஜ்ஞானங்களால் உயர்ந்தான் ஒருவன் இவனை அந்தரங்க வ்ருத்தி கொள்வோம்
இவன் அவற்றால் தாழ்ந்தான் ஒருவன் -இவனைப் புறம்பு தொழில் கொள்வோம் -என்னுமவை இல்லாதான்
வ்ருத்தி கொள்ளும் போது இல்லையாகில்
திரு உள்ளத்திலே தான் நினைத்து இருக்குமோ -என்னில்
-எள்கல் இராகம் இலாதான் –
திரு உள்ளத்தாலே சிலரை இகழ்ந்து இருத்தல் -சிலரை ஆதரித்தல் செய்யான் –
ஈடும் எடுப்பும் இல் ஈசன் -என்ற இடம் ச்வீகார சமயத்தில் குறை பாரான் என்றது -இங்கு பரிமாற்றத்தில் தரம் இட்டுக் கொள்ளான்-என்கை –
விள்கை விள்ளாமை விரும்பி –உள் கலந்தார்க்கு ஓர் அமுதே —
இது ஒன்றுமே பார்ப்பது –
விள்கை -பிரயோஜனங்களைக் கொண்டு விடுகை
விள்ளாமை -அநந்ய பிரயோஜனம் ஆகை
விரும்பி -ஆதரித்து
உள் கலந்தார்க்கு-இவனையே பிரயோஜனமாகப் பற்றி இவனுடனே ஒரு நீராக கலந்தவர்களுக்கு
ஓர் அமுதே -அத்விதீயமான அமிர்தமாய் இருக்கும் -ஆராவமுது இ றே

—————————————————————————————-

அவதாரிகை –

அவன் படி இதுவாய் இருக்க அவனை விட்டு பிரயோஜனத்தைக் கொண்டு அகலுவதே -என்று பிரயோஜனாந்தர பரரான தேவர்களை நிந்திக்கிறார் –

அமுதம் அமரர்கட்கு ஈந்த -நிமிர் சுடராழி நெடுமால்
அமுதிலும் ஆற்ற இனியன் நிமிர் திரை நீள் கடலானே –1-6-6-

அமுதம் அமரர்கட்கு ஈந்த –
என்ன பரம உதாரனோ -என்கிறார்
நீ வேண்டா -எங்களுக்கு சாவாமைக்கு பரிஹாரம் பண்ணித் தர வேண்டும் -என்றவர்களுக்கு
அவர்கள் உகந்த பதார்த்தத்தை கொடுத்து விடுவதே –
அவர்கள் பிரயோஜனத்தை அருவருத்து தாம் உகந்த பிரயோஜனத்துக்கு உண்டான வ்யாவ்ருத்தி சொல்லுகிறார்
நிமிர் சுடராழி நெடுமால் –
இவருடைய அம்ருதம் இருக்கிற படி
நால் தோள் அமுது -6-10-9-இறே இவர்க்கு அமுது
அமுது என்றும் தேன் என்றும் ஆழியான் என்றும் கையும் திரு வாழியுமாய் இ றே இருப்பது இவருடைய அமர்த்தம்
இவர்கள் பிரயோஜனத்தைத் தலைக் கட்டிக் கொடுக்கையாலே உண்டான புகர் திரு வாழியிலே தோற்றும்படி இருக்கை
நெடுமால்
நம் பக்கலிலே கொள்ளப் பெற்றோமே -வேர் ஒரு பிரயோஜனமே யாகிலும் -என்று பண்ணின வ்யாமோஹ அதிசயம்
அமுதிலும் ஆற்ற இனியன் –
இவர்கள் வாசி அறிவார்கள் ஆகில் இவனைக் கிடீர் கிட்ட அடுப்பது நம்பி திருவழுதி நாடு தாசர் -இத்தேவ ஜாதி வெறும் மறையோ -காட்டு மான்கள்
தவளைகள் போல்வர் –உப்புச் சாறு கிளறுவது எப்போதோ என்று கவிழ்ந்து பார்த்து கிடப்பதே இவன் அழகையையும் போக்யதையும் விட்டு -என்பாராம் –
ஆற்ற இனியன் -மிகவும் இனியன்
நிமிர் திரை நீள் கடலானே —
அசந்நிஹிதன் என்று தான் விடுகிறார்களோ
அவ்வம்ருதம் படுகிற கடலிலே கிடீர் அவன் சாய்ந்து அருளிற்று
தன் வாசி அறியாது இருப்பார்க்கு எழுப்பிக் கார்யம் கொள்ளலாம் படி கண் வளர்ந்து அருளுகிறவன்
தாளும் தோளும் முடிகளும் சமன் இலாத பல பரப்பி -என்கிறபடியே கண் வளர்ந்து அருளுகைக்கு ஈடான பரப்பை உடைத்தாய்
ஸ்வ சந்நிதானத்தாலே திரைக் கிளப்பத்தை உடைத்தான கடலிலே யாயிற்று சாய்ந்து அருளிற்று
மாலும் கரும் கடலே -என் நோற்றாய் என்னக் கடவது இ றே

———————————————————————————-

அவதாரிகை –

அவன் நிரதிசய போக்யன் என்றீர் -அவனை பிராபிக்கும் அளவு நடுவு கால ஷேபம் பண்ணும் படி என் என்ன –
அதுக்கு அன்றோ மனத்துக்கு இனியானுடைய குணங்கள் இருக்கிறது என்கிறார் –

நீள் கடல் சூழ் இலங்கைக் கோன்-தோள்கள் தலை துணி செய்தான்
தாள்கள் தலையில் வணங்கி நாள் கடலைக் கழிமினே –1-6-7-

நீள் கடல் சூழ் இலங்கைக் கோன்-
பரந்த கடலை அகழாக உடைத்தாய் -அது தானும் மிகையாம்படியான அரணாய் உடைத்தாய் உள்ள இலங்கைக்கு நிர்வாஹம்
அல்லேனோ-என்னும் -துர் அபிமானத்தாலே -சக்கரவர்த்தி திருமகன் -என்றும் மதியாதே எதிரிட்ட பையலுடைய
தோள்கள் தலை துணி செய்தான் -தாள்கள் தலையில் வணங்கி
அகப்படாதவன் அகப்பாட்டான் -தப்பாமல் கொன்று விடுவோம் -என்று பாராதே தோலைக் கிழித்து தலையைச் சரித்து
போது போக்காக நின்று கொன்ற படி -அவனுடைய வீர சரீதங்களைக் கொண்டு திருவடியைப் போல் போது போக்கி
நாள் கடலைக் கழிமினே
அவனுடைய போக்யதை நெஞ்சிலே பட்டால் -அவனை ப்ராப்பிப்பதற்கு முன்பு நடுவுபட்ட நாள் ஒரு கடல் போலே தோற்றுமாயிற்று
அன்றிக்கே
சக்கரவர்த்தி திருமகனை ஆச்ரயித்து
சம்சார துரிதத்தைக் கழித்துக் கொள்ளுங்கோள் -என்கிறாராதல்-

———————————————————————————————

அவதாரிகை –

சக்கரவர்த்தி திருமகனுடைய வீர சரித்ரத்தை அனுசந்தித்து -இதர விஷய ப்ராவண்யத்தைத் தவிரவே
அவன் தானே பிரதிபந்தகங்களைப் போக்கி நித்ய கைங்கர்யத்தைத் தந்து அருளும் என்கிறார் –

கழிமின் தொண்டீர்காள் கழித்துத் தொழுமின் அவனைத் தொழுதால்
வழி நின்ற வல்வினை மாள்வித்து அழிவின்றி யாக்கம் தருமே –1-6-8-

கழிமின் தொண்டீர்காள் –
பாஹ்ய விஷயங்களில் உண்டான ருசியைக் கழியுங்கோள் –
கழிக்கை யாவது -பொல்லாது -என்று இருக்கை
இந்த ருசியைப் பூண் கட்டிக் கொள்ளத் தேடுகிறவர்கள் கழிக்கச் சொன்னால் கழியார்கள் இ றே
பகவத் விஷயத்தில் சாபலம் உடையீர் -கழிக்கப் பாருங்கோள்
கழித்துத் தொழுமின் -அவனைத் தொழுதால்
அவனைத் தொழா நிற்கச் செய்தே இதுவும் க்ரமத்திலே கழிகிறது -என்று இராதே அவசியம் கழித்தே தொழுங்கோள்
கழிமின் -என்று வைத்து கழித்து -என்றது -இதர விஷயங்களில் விரக்தி தானே பிரயோஜனமாக போரும் என்கை-
தொழுமின் என்று வைத்து தொழுதால் -என்கிறது கரும்பு தின்னக் கூலி போலே மேல் ஒரு பலம் இல்லையாகிலும்
தொழுகை தானே பலம் போரும் என்கை
இப்படிச் செய்தால் –
வழி நின்ற வல்வினை மாள்வித்து –
இவ்வாத்மாவுக்கு ஸ்வரூப அநு பந்தியோ -என்னும் படி பொருந்தி இருக்கிற பிரபல கர்மங்களை வாசனையோடு போக்கி
வழி நின்ற வல் வினை -நடுவே நின்று பகவத் பிராப்தியை நிரோதிக்கிற கர்மம் என்றுமாம்
அழிவின்றி யாக்கம் தருமே —
ந ச புன ஆவர்த்ததே என்கிறபடியே அபுனாவ்ருத்தி லஷண மோஷத்தைத் தரும் —

—————————————————————————————

அவதாரிகை –

தன்னைப் பற்றின மாத்ரத்திலே இப்படி விரோதிகளைப் போக்கி இப் பேற்றைத் தரக் கூடுமோ -என்னில்
வெறும் அவன் படியையோ பார்ப்பது -அருகே இருக்கிறார் படியையும் பார்க்க வேண்டாவோ
ந கச்சின் ந அபராத்யதி -என்பார் அன்றோ அருகு இருக்கிறார் -என்கிறார் –

தரும வரும பயனாய -திருமகளார் தனிக் கேள்வன்
பெருமையுடை பிரானார் -இருமை வினை கடிவாரே–1-6-9-

தரும் –
இவ்வர்த்தத்தில் சம்சயம் இல்லை -முந்திய பாசுரத்தில் தரும் என்றதில் சங்கை இல்லை என்கிறார்
அவ்வரும் பயனாய -திருமகளார் தனிக் கேள்வன் -பெருமையுடை பிரானார்
பெறுதற்கு அரிய சாஸ்த்ரங்களிலே பிரசித்தமான பிரயோஜனமான ரூபமான வற்றை
அன்றிக்கே
தர்மத்தினுடைய பரம பிரயோஜனம் தான் ஒரு வடிவு கொண்டால் போலே இருக்கிற பெரிய பிராட்டியாருக்கு வல்லபன்
ஆகையாலே அத்விதீய நாயகனாய் இருக்கிறவன் -என்றுமாம்
அப்ரமேயம் ஹி தத்தேஜ-யஸ்ய வா ஜனகாத்மஜா -என்கிறபடியே ஸ்ரீ யபதியாகையாலே வரும் ஏற்றம் உள்ளது இவன் ஒருவனுக்கும் இறே
ஸ்ரீ லஷ்மி பதியாகையாலே வந்த மேன்மையை உடைய உபகாரர் ஆனவர் –
பிரானார் -ஆஸ்ரித அனுக்ரஹமே ஸ்வரூபமாய் உள்ளவர்
-இருமை வினை கடிவாரே-
பேர் வாசியேயாம்படி-நாம் பண்ணி வைத்த இருவகை கர்மங்களையும் போக்குவார்
புண்ய பாபங்களுக்கு தன்னில் தான் வைஷம்யம் உண்டே யாகிலும் மோஷ விரோதித்வாத் த்யாஜ்யமாக நின்றன விறே

——————————————————————————–

அவதாரிகை –

இப்படி அவனும் அவளுமாக குற்றங்களைப் போக்குவது எத்தனை காலம கூடி -என்னில் தன திருவடிகளிலே தலை சாய்ந்த அளவில் -என்கிறார் –

கடிவார் தீய வினைகள் -நொடியாரும் அளவைக் கண்
கொடியாவடு புள்ளுயர்த்த-வடிவார் மாதவனாரே –1-6-10–

கடிவார் தீய வினைகள்
கால தத்வம் உள்ளதனையும் தன்னால் போக்கிக் கொள்ள ஒண்ணாத கொடிய பாவங்களைப் போக்குவார் –
வழி நின்ற வல்வினை மாள்வித்து -என்கிற இடத்தில் ஆஸ்ரயித்த மாதரத்தில் பாபங்களைப் போக்கும் என்றார்
இருமை வினை கடிவார் -என்கிற விடத்தில் அவன் தானானதுக்கு மேல் பிராட்டியும் கூட இருக்கையாலே போக்கும் என்றார்
எவ்வளவில் போக்குவது -என்னில் -ஷண காலத்தில் என்கிறார் இதில்
நொடியாரும் அளவைக் கண்
நொடி நிறையும் அளவிலே
கொடியாவடு புள்ளுயர்த்த-வடிவார்
தூரத்தில் காணவே பிரதிபஷம் மண் உண்ணும் படியான பெரிய திருவடியை த்வஜமாக எடுக்கையே ஸ்வ பாவமாக உடையவர் -என்னுதல்
வடிவார் -மாதவனாரே
ஆர்ந்த வடிவை உடையவர்
அழகிய வடிவை உடையவர் என்னுதல்
வடிவார் மா -என்று நாய்ச்சிமாருக்கு விசேஷணம் ஆதல்
வடிவிலே ஆர்ந்து இருக்கிறவள் -என்னுதல்
அழகிய வடிவை உடையவள் என்னுதல்
வடிவிலே பொருந்தி இருந்தவள் என்னுதல்
மாதவனார்
பிராட்டி அருகே இருந்து போக்குவிக்க வாயிற்று போக்குவது -ஒருதலை ஜன்மம் -ஒரு தலை மரணம் –
நடுவே ஆதி வ்யாதிகள் -இவை செய்த குற்றங்களைப் பார்க்கக் கடவதோ -இஹ ஜகதி நிர்தோஷ க -ஸ்ரீ குணரத்ன கோசம் -52-
குற்றம் கண்டு விடில் விபூதியாக விட வேண்டாவோ -பொறுத்து அருளீர் -என்றால் அவளுக்காக பொறுத்தோம் -என்னும் இத்தனை
பெரிய திருவடியைக் கைக் கொள்ளுகிற படியே நம்மையும் பெரிய பிராட்டியார் உடன் கூடிக் கைக் கொள்ளுவான் என்றபடி –

———————————————————————————

அவதாரிகை

நிகமத்தில் இத் திருவாய்மொழியை அப்யசிக்க வல்லார்கள் சம்சாரத்தில் வந்து பிறவார் -என்கிறார் –

மாதவன் பால் சடகோபன் தீதவம் இன்றி யுரைத்த
ஏதமில் ஆயிரத்து இப்பத்து ஓத வல்லார் பிறவாரே –1-6-11-

மாதவன் பால் சடகோபன் தீதவம் இன்றி யுரைத்த ஏதமில் ஆயிரத்து இப்பத்து ஓத வல்லார் பிறவாரே
தீதும் -அவமும் -ஏதமும் -என்று மூன்றாய் -இம் மூன்றையும் பிரதிபாத்யனுக்கும் வக்தாவுக்கும் பிரபந்ததுக்குமாக்கி
-இவை இல்லாமையைச் சொல்லுகிறது என்று நிர்வஹிப்பாரும் உண்டு
பட்டர் அங்கன் அன்றிக்கே -ஏதமில் ஆயிரம் -என்று பிரபந்த லஷணம் சொன்ன போதே த்ரிவித தோஷ ராஹித்யையும் சொல்லிற்றாம்
-இனி தீதும் அவமும் ஆவது செய்வது என்-என்னில் -சடகோபன் மாதவன் பால் தீது அவமின்றி உரைத்த என்றாகக் கடவது என்று அருளிச் செய்தார்
அதாவது -தீதாவது -நான் ஸ்ரீ யபதி அல்லேனோ-என்று தனது மேன்மையைப் பார்த்து கடக்க இருக்குமது –
அவமாவது –ஆஸ்ரயிக்கிறவன் நித்ய சம்சாரி அன்றோ என்று இவன் சிறுமையைப் பார்த்து கைவிடுமது
இவையில் இல்லாமையைச் சொன்ன இப்பத்து என்றபடி
ஆயிரத்திலும் இப்பத்தையும் அப்யசிக்க வல்லார்கள் பிறவார் –
பிறவார் -பிறக்கை சுட்டி இ றே
மாத்ரு சம்ரஷணம் அழகிது என்னுமோபாதி-பகவத் சமாஸ்ரயணம் எளிது -என்று உபதேசிக்க வேண்டுகிறது –
இத் திருவாய் மொழியை அப்யசிக்க வல்லார்கள் உபதேச நிரபேஷமாக-சம்சார சம்பந்தம் அற்று பகவத் அனுபவமே
யாத்ரையாம் படி இருக்கிறவர்கள் உடன் கூடி அனுபவிக்கப் பெறுவார்கள் -என்கிறார் –

முதல் பாட்டில் -ஆஸ்ரயிக்கும் அவனுக்கு த்ரவ்ய நியதி இல்லை -என்றார்
இரண்டாம் பாட்டில் அதிகாரி நியதி இல்லை என்றார்
மூன்றாம் பாட்டில் தம்முடைய கரண த்ரயமும் பகவத் விஷயத்தில் பிரவணம் ஆனபடியை அருளிச் செய்தார்
நாலாம் பாட்டில் நித்ய ஸூரிகளைப் போலே அது தானே யாத்ரை யாயிற்று என்றார்
அஞ்சாம் பாட்டில் தன்னையே பிரயோஜனமாகப் பற்றினார்க்கு அவன் நிரதிசய போகய பூதன் என்றார்
ஆறாம் பாட்டில் இப்படி போகய பூதனானவனை விட்டு பிரயோஜ நத்தைக் கொண்டு அகலுவதே என்று பிரயோஜனாந்தர பரரை கர்ஹித்தார்
ஏழாம் பாட்டில் இவனையே பிரயோஜனமாகப் பற்றினார்க்கு கால ஷேபம் இன்னது என்றார்
எட்டாம் பாட்டில் ப்ராப்தி விரோதிகளையும் அவன் தானே போக்கும் என்றார்
ஒன்பதாம் பாட்டில் இது கூடுமோ என்று சங்கையாக -வெறும் அவன் படியையோ பார்ப்பது -அருகு இருக்கிறார் படியையும் பார்க்க வேண்டாவோ -என்றார்
பத்தாம் பாட்டில் இவர்கள் எத்தனை காலம் கூடி விரோதிகளைப் போக்குவது போக்குவது -என்ன ஷண காலத்திலே-என்றார்
நிகமத்தில் இத் திருவாய்மொழியை அப்யசிக்கவே சம்சரிக்க வேண்டா என்றார் –

————————————————————————————-

கந்தாடை அப்பன் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
நம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
வாதி கேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்
வடக்கு திருவீதி பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: