ஸ்ரீ நாச்சியார் திரு மொழி -ஸ்ரீ பிள்ளை லோகம் ஜீயர் அருளிச் செய்த தனியன் வியாக்யானம் / ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்த அவதாரிகை –

திருக்கண்ண மங்கை ஆண்டான் அருளிச் செய்த தனியன் –
ஸ்ரீ நாதமுனிகள் சிஷ்யர் -நாச்சியார் திருமொழி தனியன் –
ஸ்வ வியாபாரத்தை விட்டார் என்று இவர் பெருமை உண்டே –

இதில் ஆண்டாளுடைய ஐஸ்வர்யம் தொடக்கமாக -ஆபிஜாத்ய பர்யந்தமான வைபவம் சொல்லுகிறது-
புருஷகாரத் தன்மை -ஐஸ்வர்யம் -சௌந்தர்யம் -எம்பெருமான் உடன் உள்ள ஆநுரூப்யம் –
நல் குடிப் பிறப்பு -முதலிய ஐந்து வைபவம் சொல்லுகிறது-

அல்லி நாள் தாமரை மேல் ஆரணங்கின் இன் துணைவி
மல்லி நாடாண்ட மட மயில் -மெல்லியலாள்
ஆயர் குல வேந்தன் ஆகத்தாள் தென் புதுவை
வேயர் பயந்த விளக்கு-

அல்லி நாள் தாமரை -இதழ்கள் உடைய அப்போது அலர்ந்த தாமரைப் பூவிலே
மேல் ஆரணங்கின் ஆர்-பொருந்தி இரா நின்ற -அணங்கின்-தெய்வப் பெண்ணான பெரிய பிராட்டியாருக்கு-
இன் துணைவி—இஷ்ட சகி  யாகவும்-
மல்லி நாடாண்ட மட மயில் -மல்லி நாட்டை குணத்தாலே ஈடுபடுத்தி ஆளா நின்ற அழகிய மயில் போன்றவளாயும்
மெல்லியலாள்-மென்மைத் தன்மையும் உடையவளுமான ஆண்டாள்
ஆயர் குல வேந்தன் ஆகத்தாள்-இடைக் குலத்துக்கு தலைவனான கண்ணபிரானுடைய திரு மேனியில் பொருத்தம் உடையவளாயும்
தென் புதுவை-அழகிய ஸ்ரீ வில்லி புத்தூரிலே
வேயர் பயந்த விளக்கு-வேயர் குலத்தில் உதித்தவரான பெரிய ஆழ்வாராலே பெறப்பட்ட விளக்கையும் இரா நின்றாள் –

அல்லி நாள் தாமரை மேல் ஆரணங்கின் இன் துணைவி-
தாதுவும் வண்டுவும் உடைய தாமரை நாட்பூவை வாஸஸ் ஸ்தானமாக உடையவளாய்
அப்ராக்ருத ஸ்வ பாவையான பெரிய பிராட்டியாருக்கு இஷ்டமான சகியாய்
மண் மகளும் திருவும் நிழல் போல்வனர் -திரு விருத்தம் -3-
உத்புல்ல பங்கஜ தடாக மிபோபயாநி -ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ மிஹ தஷிண சவ்யசீம்நோ –
லஷ்மீம் விஹார ரசிகாமிவ ராஜ ஹம்சீம் –சாயா மிவாப் யுதயி நீ மவ நீஞ்ச தசா –ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸ்தவம் -1-63-
ஏவம் பூத பூமி நீளா நாயக -ஸ்ரீ சரணாகதி கத்யம் -5–என்னக் கடவது இறே-
ஆகையால் சம சகியாய் இருக்கை –
சாஷாத் ஸ்ரீ லஷ்மிக்கு சகியாய்த்து இவள் இருப்பது –
இத்தால் புருஷகார பூதை என்றது ஆயிற்று –

மல்லி நாடாண்ட மட மயில் –
அவளோட்டை சேர்த்தியாலே வந்த செல்வம் –
உடன் அமர் காதல் மகளிர் திருமகள் மண் மகள் ஆயர் மட மகள் –ஆளும் உலகமும் மூன்றே —
துணைவி -மயில் -என்கையாலே -ஒருத்திக்கு சகியுமாய் ஒரு தேசத்துக்கு சிகியுமாய் இருக்குமவள் என்றது ஆயிற்று –
இவள் தான் பேடை மயில் சாயல்  பின்னை -பெரியாழ்வார் -3-3-3–என்று சொல்லப் பட்டாள் அன்றோ
புன மயிலே -திருப்பாவை -11- என்கிற காட்டு மயிலாய் இருக்கை  அன்றிக்கே நாட்டு மயிலாய் இருந்தது –
தன்  குணத்தாலே -நாடாக ஈடுபடும் படி பண்ணி அத்தை ஆளுமவள் என்கை-
மயில் என்றது அளகபாரத்தையும் பெண்மையும் இட்டுப் பேசுகிறது –
இது தான் பராபிமானத்தில் ஒதுங்கி வளரும் இறே –
இவளும் பட்டர்பிரான் அபிமானத்தில் ஒதுங்கி வளருமவள் ஆயத்து-

மெல்லியலாள்-
மிருது ஸ்வ பாவை -என்றபடி –
கொங்கை மேல் குங்குமத்தின் குழம்பு அழியப் புகுந்து ஒரு நாள் தங்குமேல்
என்னாவி தங்கும்-8-7-என்னும்படி-விஸ்லேஷ அசஹமான மார்த்தவம் –

ஆயர் குல வேந்தன் ஆகத்தாள் –
அந்த மார்த்தவம் தான் -பொன்னாகம் புல்குதற்கு -8-4-ஸ்வ பாவத்தாலே பிரிவாற்ற மாட்டாமல்
ஆயர் குல வேந்தனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய பொன்னாகம் புல்கி இருக்குமவள் ஆயத்து –
கொம்மை முலைகள் இடர் தீர கோவிந்தனை -13-9-தழுவி முழுசி புகுந்து  என்னைச் சுற்றிச் சுழன்று  இருப்பது -13-5-

இனி ஆபிஜாத்யத்தாலும் அநு ரூபை என்கிறது-
தென் புதுவை வேயர் பயந்த விளக்கு-
வேயர் தங்கள் குலத்து உதித்த விட்டு சித்தன் கோதை இறே
வேயர் தங்கள் குலத்து உதித்த விட்டு சித்தன் -5-4-11
வேயர் புகழ் வில்லி புத்தூர் கோன் கோதை 6-11
விட்டு சித்தன் கோதை-14-10-
குல ப்ரதீபையாய் இருக்கை-
ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணி விளக்குக்கு-திருப்பாவை -5- அநு ரூபமாய் இறே வேயர் பயந்த விளக்கும் இருப்பது –
ஸ்ரீ கோப ஜென்மத்தை ஆஸ்தானம் பண்ணின குடி இறே
ஆகையால் குலத்திலும் சத்ருசையாய் இருக்கை

அல்லி நாள் தாமரை மேல் என்று தொடங்கி-இவளுடைய ஐந்து ஆகாரத்தையும் –
1-புருஷகாரத்வம் -2-ஐஸ்வர்யம் -3–சௌந்தர்யம் -4-பிரிவாற்றாமை -5-நல்  குடிப் பிறப்பு -சொல்லுகையாலே
இவளுடைய சத்ருச வைபவம் அனுசந்திக்கப் பட்ட்டதாயிற்று

முன்னவள் -1-தென் புதுவை தெரிவை திருமகள் –2-தாரணி என்பவள் -3-நாரணன் தன்  உருவுக்கு இனியவள் –
4-ஊர் அரங்கம் என்னும் சீர்மையவள் -5-பருவப் பணி மொழி -என்னைப் பணிந்து அருளே-என்ற
முன்னோர் சந்தை இங்கே அனுசந்திக்கத் தக்கது-

——————————

ஸ்ரீ பொன்னடிக்கால் ஜீயர் அருளிச் செய்த தனியன் –

இதில் பகவத் ப்ரத்யா சன்னரைக் குறித்து –
1-தத் போக்யதையை பிரஸ்னம் பண்ணும் படியையும்-
2-தத் தேச வாசத்தால் உண்டான ப்ராசச்யத்தையும்-
3-பர்த்ரு வசீகரண ஹேதுவான வால்லப்யத்தையும்-சொல்லி
ஏவம் வித ஆகாரையான ஆண்டாள் திருவடிகளே அநந்ய கதிகளுக்குத் துணை என்கிறது

கோலச் சுரி சங்கை மாயன் செவ்வாயின் குணம் வினவும்
சீலத்தனள் தென் திரு மல்லி நாடி செழும் குழல் மேல்
மாலைத் தொடை தென்னரங்கர்கீயும் மதிப்புடைய
சோலைக் கிளி அவள் தூய நற் பாதம் துணை நமக்கே-

கோலச் சுரி சங்கை-
அழகையும் சுரியையும் உடைய ஸ்ரீ பாஞ்ச ஜன்யத்தை நோக்கி
மாயன் செவ்வாயின் குணம் வினவும்-
ஸ்ரீ கண்ணபிரானுடைய சிறந்த திரு அதரத்தின்
அதிசயத்தை கேட்க்கும் சீலத்தனள்-தன்மை உடையவளும்-

தென் திரு மல்லி நாடி –
தென் திசையில் உள்ள திரு மல்லி நாட்டுக்குத் தலைவியும்

செழும் குழல் மேல்-
செழுமை தங்கிய தனது திருக் குழல் கற்றையிலே சூட்டப் பெற்ற

மாலைத் தொடை தென்னரங்கர்கீயும் –
மதிப்புடைய
கலம்பக மாலையை அழகிய மணவாளனுக்கு சமர்ப்பிக்கும் படியான மேன்மை உடையவளும்

சோலைக் கிளி அவள் தூய நற் பாதம் துணை நமக்கே-
சோலையிலே வளரும் கிளி போலே இனிய மொழியையும் உடையவளான ஆண்டாளுடைய-
பாவனமும் போக்யமுமான திருவடி இணைகளே நமக்கு தஞ்சம்

கோலச் சுரி சங்கை-
கோலப் பெரும் சங்கே -7-3- என்றும்
சுரியேலும் சங்கும் -என்றும் –
சுரி சங்கு-திருவாய் -7-3-1- என்றும் சொல்லப் படுகிற அழகையும் சுரியையும் உடைத்தான சங்கை —

மாயன் செவ்வாயின் குணம் வினவும் சீலத்தனள் –
பூங்கொள் திரு முகத்து மடுத்தூதிய சங்கு -9-9-ஆகையாலே
மது சூதன் வாயமுதம் பன்னாளும் உண்டு -7-5-இறே போருவது-
வெண் சங்கமூதிய வாய் –முதல் திரு -37-
சங்கம் வாய் வைத்தான் -பெரிய திருமொழி -6-7-8-என்னும் படி இறே சங்கு வாய் வைப்பது —
அத்தாலே வாய் விடாத சாதியைக் கேட்கிறாள் –

மாயன் செவ்வாயின் குணம் வினவுகையாவது –
கருப்பூரம் நாறுமோ கமலப் பூ நாறுமோ திருப் பவளச் செவ்வாய் தான்
தித்தித்து இருக்குமோ-7-1-என்னும் படியான குணம் –
பாலொடு நெய் தயிர் ஒண் சாந்தொடு செண்பகமும் பங்கயம் நல்ல கருப்பூரமும் நாறி வரக்
கோல நறும் பவளச் செந்துவர் வாய்-1-5-9- என்று
இறே இவள் திருத் தமப்பனார் அருளிச் செய்தது —

மாயன் -என்றது –
சௌந்தர்ய சீலாதிகளால் ஆச்சர்ய பூதனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் என்றபடி –
ஆய மாயன் -திருவாய் -4-3-4-
ஆயன் மாயோன் -திருவாய் -9-9-2-என்றார் இறே

வினவுகை யாவது -விருப்புற்று கேட்கை -7-1-
சீலத்தினள் ஆவது -இதுவே ஸ்வ பாவமாய் இருக்கிறவள் -என்கை –
சர்வ கந்த சர்வ ரச -சாந்தோக்யம் -3-14-2-என்னும் வஸ்துவுடன் சர்வ கால அனுபவ
அபேஷை இவளுக்கு ஸ்வ பாவம் என்றபடி-

தென் திரு மல்லி நாடி –
இவளுக்கு இந்த ஸ்வ பாவம் நாட்டு நலத்தாலே வந்தது -கோசல தேசத்தில் உள்ளாருக்கு போலே-
திரு மல்லி நாடு -என்று அதுவே நிரூபகமாம் படியான அதிசயத்தை உடையவள் –

தென் திரு மல்லி நாடி —
தெற்குத் திக்கிலேயாய் –
தர்ச நீயமாய் இருக்கிற -திருமல்லி நாடு-
ஸ்ரீ வில்லி புத்தூரை அடுத்து அணித்தான நாட்டுக்கு திரு மல்லி நாடு என்று இறே திரு நாமம்-

இனி பர்த்ரு வால்லப்யத்தைச் சொல்லுகிறது
செழும் குழல் மேல் மாலைத் தொடை தென்னரங்கர்கீயும் -மதிப்புடைய சோலைக் கிளி -என்று
மாலைத்தொடை -பெரியாழ்வார் கட்டின கலம்பகன் மாலைத் தொடையை
தென்னரங்கர்கீயும் -மதிப்புடைய சோலைக் கிளி —
ராம சீதொப நீதங்களான– ஹேமாம் போஜைங்களை -ஸ்ரீ ரெங்க ராஜ ஸ்தவம் —
விரும்பிச் சாத்தி அருளும் அவர்க்கு –

பெரியாழ்வார் கட்டின மாலையை சூடிக் கொடுத்தது வட பெரும் கோயில் உடையானுக்கு அன்றோ –
பெரிய பெருமாளுக்கு அன்றே என்னில் –
ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கம் -சிறிய திருமடல் -70- என்றும்
தலை யரங்கம் -இரண்டாம் திருவந்தாதி -70-என்று
எல்லா திருப்பதிகளையும் அவயவமாக உடைத்தாய்-
அகில திவ்ய தேச பிரதானமாய் இருக்கையாலும்-
திரு மணம் புணர்ந்ததும் அழகிய மணவாளப் பெருமாளை யாகையாலும் –
இனித் தான் கண் வளர்ந்து அருளுகிற ஆகாரமும் ஒத்து போக ஸ்தானமாய் இருக்கையாலும்-
தர்மையைக்யத்தாலும் -அப்படிச் சொல்லலாம் இறே

ஸ்ரீ மாலா காரர் மகள் ஆகையாலே —
அரங்க மாலை -திருக் குறும் தாண்டகம் -12-என்னும் படியான மாலுக்கு மாலையை வழங்கினாள் –
இப்போதும் இது நம் பெருமாள் ஆறாம் திருநாள் ஆனை ஏற்றத்தின் அன்று அனுபவ சித்தம் –
அங்கு அவனோடும் உடன் சென்று அங்கு ஆனை மேல் -6-10- என்று இறே இவள் அபேஷை இருப்பது –

தென்னரங்கர்கீயும் -மதிப்புடைமை யாவது –
பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியும் விண்ணுலகும் அங்காதும் சோராமே யாள்கின்ற எம்பெருமானான-
செங்கோல் உடைய திருவரங்கச் செல்வனார்க்கு -11-3-சூடிக் கொடுத்த மதிப்பு இறே –

ஸ்வோச்சிஷ்டாயாம் ஸ்ரஜி நிகளிதம் யா பலாத்க்ருத்ய புங்க்தே-என்று
சூடிக் களைந்தன சூடும் இத் தொண்டர்-திருப் பல்லாண்டு -9- படி யாய்த்து –
அண்டர்கோன் அணி யரங்கன் –அமலனாதி -10—படியும் –அவன் தான் பரம பிரணயி இறே

மதிப்புடைய சோலைக் கிளி –
பெரியாழ்வார் திருமகள் -என்னும் மதிப்பை யுடைய கிளி –
கிளி மொழியாள்– திருவாய் -4-8-5- இறே
எல்லே இளம் கிளியே –திருப்பாவை -15-என்றாளே இவளும்
பெரியாழ்வார் -தேனும் பாலும் அமுதுமாய திருமால் திரு நாமத்தாலே வளர்த்து எடுத்த கிளி -பெரிய திரு -6-10-6-
மெய்ம்மை பெரு வார்த்தை -11-10-கற்ப்பித்தாரும் இவரே
திருமாலைப் பாடக் கேட்டு வளர்த்ததனால் பயன் பெற்றேன் வருக வென்று மடக் கிளியை
கை கூப்பி-வணங்கினாளே-திரு நெடும் தாண்டகம் -14–என்று
வளர்த்து எடுப்பார்க்கும் காலிலே வணங்க வேண்டும்படியான கிளி –
வியாசம் வசிஷ்ட நப்தாரம் சக்தே பௌத்ரமகல்மஷம்-பராசராத்மஜம் வந்தே ஸூக தாதம் தபோ நிதிம் -என்னுமா போலே-
பெற்றோர்களை விஞ்சி யாய்த்து ஸூகம் இருப்பது

சோலைக் கிளி –
ஆழ்வார் ஆஸ்ரமத்தில் கிளி —
இத்தால் பராபிமாநத்தே வளர்ந்தமை தோற்றுகிறது-

அவள் தூய நற் பாதம் -துணை நமக்கே-
ஏவம் வித ஆகாரையாய் -பாவநத்வ போக்யத்வங்களை யுடையவள் -திருவடிகள் –
அல்லியம்பூ மலர்க் கோதாய் அடி பணிந்தேன் -பெரியாழ்வார் -3-10-2- என்றும் –
செம்மை யுடைய திருக் கையால் தாள் பற்றி -6-8-என்றும்-
சேஷ சேஷிகள் இருவருக்கும் தாம் தாம் ஸ்வரூப அநு குணமாக-சேஷைத்வ பிரணியித்வ -குணமாக
இழியும் துறையை இருக்கும் திருவடிகள் –
அது தான் பாடகம் சேர் மெல்லடி -பெரிய திரு -4-8-7-யாய் இருக்கும்
பாடகக் காலிணை தானே பரம பதம் தருமே –

திருவடிகள் –
1-இங்கு இருக்கும் நாளைக்குத் துணையாய் –
2-மேலே வழித் துணையாய்
3-அதுக்கு மேலே கைங்கர்யத்துக்கு துணையாய் –
4-கைங்கர்ய வர்த்தகமுமாய் இருக்கும்-

பண்டு ஏனமாய் உலகை யன்று இடந்த பண்பாளா -என்று நின்று தொண்டானேன் திருவடியே
துணை அல்லால் துணை இலேன்-பெரிய திரு -7-4-6-
ஞாலப் பொன் மாது -திரு விருத்தம் -40-இறே
ஆகையால் கோலத் திருவடிகளோ பாதி ஞாலப் பொன் மாதான
ஆண்டாள் திருவடிகளும் உத்தேச்யம் என்றது ஆயத்து –

——————————————————————

ஸ்ரீ மத்  கிருஷ்ண சமாஹ்வாய நமோ யாமுன ஸூ நவே
யத் கடாஷைக லஷ்யாணாம் ஸூ லப ஸ்ரீ தரஸ் சதா

அவதாரிகை –

பிராப்ய ச்வீகாரமும் பண்ணி –
உன் தன்னைப் பிறவி பெரும்தனைப் புண்ணியம் யாமுடையோம் -28-என்று உபாயமாக எம்பெருமானைப் பற்றி
ப்ராப்யத்தையும் -நிஷ்கர்ஷித்தாராய் -நின்றார் கீழ் –
உனக்கே நாம் ஆட செய்வோம் -29- என்று அவன் உகப்புக்காக கைங்கர்யம் –
இப்பிரதி பத்தி இறே இத்தலைக்கு வேண்டுவது-
இத்தலையிலே கண்ணழிவு அற்று இருந்தது –
அவன் பக்கலிலே அபி நிவேசம் கரை புரண்டு இருந்தது
அநந்தரம்-அபி நிவேச அநு ரூபமாக பெற்றுக் கொடு நிற்கக் கண்டது இல்லை
இத்தலையிலே ஒரு ஹேதுவை கொள்ளில் இறே -அது பக்வமாய் பெறுகிறோம் என்று ஆறி இருக்கலாவது-
அதுக்கு அங்கன் ஓன்று இன்றிக்கே இருந்தது –

இனி பரிக்ரஹித்த சாதனம் –பலத்தோடு வ்யபிசாரம் இல்லாத படி சித்தமாய் இருந்தது –
இங்கனே இருக்கச் செய்தே பலிக்கக் காணாமையாலே யுக்த  அயுக்த நிரூபண ஷமம் அல்லாதபடி கலங்கி –
அபிமத விஷயத்தை பிரிந்தார் திரியட்டும் கூடுகைக்கு மடல் எடுக்குமா போலே
பிரிந்தாரைக் கூட்டிப் போருகையே- ஸ்வ பாவமாக உடையான் ஒருவன் என்னும் இதுவே பற்றாசாக
காம சமாஸ்ரயணம் பண்ணிப் பெறுகையிலே உபக்ரமிக்கிறாள் –

பெருமாளை அல்லது அறியாத திரு அயோத்யையில் உள்ளார் அவருக்கு நன்மையை எண்ணி
ஸ்த்ரியோ வ்ருத்தாஸ் தருண் யஸ்ய சாயம் ப்ராதா சமாஹிதா -சர்வான் தேவான் நமஸ்யந்தி-
ராமஸ்யார்த்தே யசஸ் விந -அயோத்யா -2-52–என்று
தேவதைகள் காலிலே விழுந்தார்கள் இறே

இவ் வஸ்துவை தன்னை -பாவோ நான்யத்ர கச்சதி பர தசையிலும் வேண்டேன் என்ற திருவடி-
நமோஸ்ஸ்து வாஸஸ் பதயே -சுந்த -32-14-என்றான் இறே

கீழ் நாம் செய்து நின்ற நிலை இது -தவிர்ந்தது இது -என்று அறியாதபடி கலங்கினார் உடைய
வியாபாரம் இருக்கும் படி இறே இது-

யயௌ ச காசித் ப்ரேமாந்தா தத் பார்ஸ்வம் விலம்பிதம்-ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் -5-3-19–என்கிற
பிரேமத்தால் வந்த மருட்சி படுத்துகிற பாடு இறே இது —

ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி த்ருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் -ஸ்ரீ கீதை -14-7-என்கிறபடியே
சத்வ நிஷ்டரான சாத்விகரோடே சேர்ந்து பகவத் சமாஸ்ரயணம் பண்ணக் கடவதாய் இருக்க
சாத்விக அக்ரேசரான பெரியாழ்வார் வயிற்றிலே பிறந்தவள்
ரஜோ குண பிரசுரரான தேவதைகள் காலிலே விழும்படி என்-என்னில் –
அநபாயிநியான பிராட்டி-தத் தஸ்ய சத்ருசம் பவேத் – பெருமாள் அளவில் உண்டான நித்ய சம்ச்லேஷ அர்த்தமாக
சர்வான் தேவான் நமஸயந்தி -என்று -எல்லா தேவதைகள் காலில் விழுந்தால் போலேயும்-

இவளுடைய திருத் தமப்பனாரான நம்மாழ்வார் அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததி -உபதேசரத்ன மாலை -24–அபிமான புத்ரி தானே –
தெய்வங்காள் -என் செய்கேன் ஓர் இரவு ஏழு ஊழியாய் மெய் வந்து நின்று எனதாவி மெலிவிக்கும்-
கை வந்த சக்கரத்து என் கண்ணனும் வாரானால் தைவந்த தண் தென்றல் வெஞ்சுடரில் தான் அடுமே -5-4-8- என்று
தேவதைகளை முன்னிட்டால் போலேயும் –
இவளும் அயர்த்துக் கலங்கின படி –

இப்படிப் பட்ட கலக்கத்தாலே பிரிந்தாரைக் கூட்டும் என்னும் இதுவே கொண்டு காம சமாஸ்ரயணம் பண்ணுகிறாள்-
தன்  உடலை அழிய மாறி நின்று இறே இவன் தான் பிரிந்தாரைச் சேர்ப்பது-
இது தான் இவளுடைய ப்ராப்ய த்வரை இருக்கிற படி –

அதாவது பெரியாழ்வார் ப்ராப்ய ருசியாலே ஒரு கருமுகை மொட்டாகிலும் வட பெரும் கோயில் உடையானுடைய திருக் குழலிலே
வெடிக்க வேணும் என்று கருமுகையை ஸூஸ்ருஷையா நிற்பர் –
மத்த நன் நறு மலர் முருக்க மலர் கொண்டு -1-3-இவளுடைய பிராப்ய த்வரை இருக்கும் படி –
காமன் காலிலே ஒரு மத்த மலராகிலும் முருக்கம் மொட்டாகிலும் வெடிக்க வேணும் என்று
மத மத்தம் முருக்கு இவற்றை ஸூஸ்ரூஷியா நிற்கும் –
கடகர் உகந்ததே தேடி இட வேணும் இறே

————————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில்  கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகம் ஜீயர்  திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீபெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: