பூ மன்னு மாது மார்பன் போன்ற அருளிச் செயல் ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்–

ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -ஸ்ரீ ஸூக்திகள் –

1-வடிவாய் நின் வல மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு
2–குலாவித் திகழும் திரு மார்பு இருந்தவா காணீரே
3-என் தம்பிரானார் எழில் திரு மார்வர்க்கு
4-எழிலார் திரு மார்பிற்கு
5-செய்யவள் நின்னகலம் சேமம் எனக் கருதி
5-என் முகில் வண்ணன் திரு மார்வன்
6-திரு மலிந்து திகழு மார்வு
7-திருவுடையாள் மணவாளா திருவரங்கத்தே கிடந்தாய்
8-தூ மலராள் மணவாளா
9-திருவுடைப்பிள்ளை
10-இங்கே போதராயே கோயில் பிள்ளாய் தெண்டிரை சூழ் திருப் பேர் கிடந்த திரு நாரணா இங்கே போதராயே
11-தாமரையாள்
12-பேடை மயில் சாயல் பின்னை மணாளா
13-என் சிற்றாயர் சிங்கமே சீதை மணாளா
14-இரு நிலம் புக்கு இடந்து வண்ணக் கரும் குழல் மாதரோடு மணந்தான்
15-திருக் கோட்டியூர் திருமாலவன் திரு நாமங்கள்
16-மார்வம் என்பதோர் கோயில் அமைத்து மாதவன் என்னும் தெய்வத்தை நாட்டி
17-சித்தம் நன்கு ஒருங்கித் திருமாலைச் செய்த மாலையிவை பத்தும்
18-திருவரங்கம் என்பதுவே என் திருமால் சேர்விடமே
19-திருவாளன் திருப்பதி மேல் திருவரங்கத் தமிழ் மாலை
20-திருவாளன் இனிதாகத் திருக் கண் வளர்கின்ற திருவரங்கமே
21-அரவத்து அமளியினோடும் அழகிய பாற் கடலோடும் அரவிந்தப் பாவையும் தானும் அகம்படி வந்து புகுந்து

————————————–

ஸ்ரீ ஆண்டாள் -ஸ்ரீ ஸூக்திகள் –

1-மா மாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்று என்று நாமம் பலவும் நவின்று
2-நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்துக் கிடந்த மலர் மார்பா
3-வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனைக் கேசவனை
4-கள்ள மாதவா கேசவா உன் முகத்தன கண்கள் அல்லவே –
5-மன்னிய மாதவனோடு வைகுந்தம் புக்கு இருப்பாரே –
6-மன்னு பெறும் புகழ் மாதவன் மா மணி வண்ணன் மணி முடி மைந்தன்
7-பூ புனை கண்ணிப் புனிதனோடு
8-திரு மங்கை தங்கிய சீர் மார்வற்கு –

———————————

ஸ்ரீ குலசேகர பெருமாள் ஸ்ரீ ஸூக்திகள் –

1-திருமாது வாழ் வாட்டமில் வனமாலை மார்வனை –
2-மா மலர் மங்கை தோளிணை தோய்ந்ததுவும்
3-நறும் துழாய் மாலை யுற்றாரைப் பெறும் திருமார்வனை மலர்க் கண்ணனை
4-அல்லி மலர் மங்கை நாதன் அரங்கன்
5-அந்தாமரைப் பேதை மா மணவாளன்
6-அல்லி மலர்த் திருமங்கை கேள்வன்
7-மைதிலி தன் மணவாளா
8-தம்பிக்கு அரசும் ஈந்து திருமகளோடு இனிது அமர்ந்த செல்வன்

——————————————–

ஸ்ரீ திருமழிசைப் பிரான் ஸ்ரீ ஸூக்திகள் –

1-பின்னை கேள்வன் என்பர் உன் பிணக்கு உணர்ந்த பெற்றியோர்
2-பின்னை கேள்வ மன்னு சீர் பொன்னிறத்த வண்ணனாய் புண்டரீகன் இல்லையே
3-ஆயனாகி ஆயர் மங்கை வேய தோள் விரும்பினாய்
4-மன்னு மா மலர்க் கிழத்தி வைய மங்கை மைந்தனாய் பின்னும் ஆயர் பின்னை தோள் மனம் புணர்ந்த தன்றியும்
5-அற்புதன் அனந்தசயனம் ஆதி பூதன் மாதவன் நிற்பதும் இருப்பதும் கிடப்பதும் என் நெஞ்சுளே
6-போதில் மங்கை பூதலக் கிழத்தி தேவி அன்றியும் போது தங்கு நான் முகன் மகன் அவன் மகன் சொல்லில் மாது தங்கு கூறன்
7-செய்ய போதில் மாது சேரும் மார்ப நாதனே
8-திருக்கலந்து சேறு மார்ப தேவ தேவனே
9-பண்ணை வென்ற வின்சொல் மங்கை கொங்கை தங்கு பங்கயக் கண்ண

———————————-

ஸ்ரீ தொண்டர் அடிப் பொடி ஆழ்வார் ஸ்ரீ ஸூக்திகள் –

1-திரு மறு மார்ப நின்னைச் சிந்தையுள் திகழ வைத்து

—————————-

ஸ்ரீ மதுரகவி யாழ்வார் ஸ்ரீ ஸூக்திகள் –

1-தேவபிரானுடை கரிய கோலத் திரு உருக் காண்பன் நான்

—————————————-

ஸ்ரீ திருப்பாண் ஆழ்வார் ஸ்ரீ ஸூக்திகள் –

1-திரு ஆர மார்வதன்றோ அடியேனை ஆட்கொண்டதே –

————————–

ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் ஸ்ரீ ஸூக்திகள் –

1-அலர்மகள் அவளோடும் அமர்ந்த நல் இமயத்து
2-தேனுடைக் கமலத்து திருவினுக்கு அரசே
3-அல்லி மாதர் புல்க நின்ற ஆயிரம் தோளன்
4-மற்றேல் ஓன்று அறியேன் மாயனே எங்கள் மாதவனே
5-பந்திருக்கும் மெல்விரலாள் பாவை பனி மலராள் வந்திருக்கும் மார்வன்
6-இன் துணைப் பதுமத்து அலர்மகள் தனக்கும் இன்பன் நற் புவி தனக்கு இறைவன் தன் துணை ஆயர் பாவை நப்பின்னை தனக்கு இறை
7-அன்றாயர் குலக் கொடியோடு அணி மா மலர் மங்கையோடு அன்பளவி
8-நில மகள் தோள் தோய்ந்தானை -ஈரிரண்டு மால் வரைத் தோள் அம்மான் தன்னை
9-பார் வண்ண மட மங்கை பனி நன் மலர்க் கிழத்தி நீர் வண்ணன் மார்வகத்தில் இருக்கையை முன் நினைந்தவனூர்–கடல் மல்லைத் தல சயனம்
10-ஏனத்தின் உருவாகி நில மங்கை எழில் கொண்டான்
11-திவளும் வெண் மதி போல் திரு முகத்தரிவை செழும் கடல் அமுதினில் பிறந்தவளும் நின்னாகத்து இருப்பது அறிந்தும் ஆகிலும் ஆசை விடாளால்
12-உருகும் நின் திரு உரு நினைந்து
13-மலராள் தரணி மங்கை தாம் இருவர் அடி வருடும் தன்மையான்
14-தூ வடிவின் பார்மகள் பூ மங்கையோடு சுடர் ஆழி சங்கு இரு பால் பொலிந்து தோன்ற
15-செய்யவள் உறை தரு திரு மார்பன்
16-திரு மார்பனைப் சிந்தையுள் வைத்தும் என்பீர்
17-திருமால் திருமங்கையோடாடு தில்லைத் திருச் சித்ர கூடம்
18-பூ மங்கை தங்கிப் புலமங்கை மன்னிப் புகழ் மங்கை எங்கும் திகழ
19-தெய்வத் திரு மா மலர் மங்கை தங்கு திரு மார்பனைச் சிந்தையுள் வைத்தும் என்பீர்
20-மா நில மா மகள் மாதர் கேள்வன் இவன் என்றும் வண்டு உண் பூ மகள் நாயகன் என்றும்
21-ஏழு உலகும் தொழுது ஏத்த ஒரு மகள் ஆயர் மடந்தை ஒருத்தி நிலமகள் மற்றைத் திருமகளோடும் வருவான் சித்திர கூடத்துள்ளானே
22-கறை தங்கு வேல் தடம் கண் திருவை மார்பில் கலந்தவன் தாள் அணை கிற்பீர்
23-மாதவன் தன் துணையா நடந்தாள்–புனலாலி புகுவார் கொலோ
24-அலர்மகட்க்கும் அரற்கும் கூறாகக் கொடுத்து அருளும் திரு உடம்பன்
25-திருமடந்தை மண் மடந்தை இருப்பதாலும் திகழ
26-பின்னை செவ்வித் தோள் புணர்ந்து உகந்த திருமால்
27-மலர்மகளோடு மண் மகளும் உடன் நிற்ப
28-நில மடந்தை தன்னை இடந்து புல்கிக் கோட்டிடை வைத்து அருளிய எம் கோமான்
29-மடவரல் மங்கை தன்னை மார்வகத்து இருத்தினானே
30-பூவார் திரு மா மகள் புல்கிய மார்பா
31-அல்லி மாரதர் அமரும் திருமார்வன் அரங்கத்தை
32-சொல்லாய் திரு மார்பா
33-மின்னொத்த நுண் மருங்குல் மெல்லியலை திரு மார்வில் மன்னத்தான் வைத்துகந்தான்
34-அம்புருவ வரி நெடுங்கண் அலர் மகளை வரை யாக்லத்து அமர்ந்து
35-திருவாழ் மார்வன் தன்னை
36-திரு மா மகள் மருவும் சிறு புலியூர்ச் சல சயனத்து அருமா கடலமுதே
37-வடித் தடம் கண் மலரவளோ வரையகத்துள் இருப்பாள்
38-வாராளும் இளம் கொங்கை நெடும் பனைத் தோள் மடப்பாவை சீராளும் வரை மார்பன் திருக் கண்ணபுரத் துறையும் பேராளான்
39-மார்வில் திருவன்
40-மடமகள் குயமிடை தடவரை அகலமதுடையவர்
41-சேடன் திரு மறு மார்பன் கிடந்தது திருவடியால் மலை போல் ஓடும் சகடத்தைச் சாடிய பிள்ளை
42-முற்றாரா வனமுலையாள் பாவை மாயன் மொய்யகலத்துள் இருப்பாள் அஃது கண்டும் அற்றாள்

————————————————————————————————————

ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் ஸ்ரீ ஸூக்திகள் –

1-மானேய் நோக்கி மடவாளை மார்பில் கொண்டாய் மாதவா புணர்த்த திருவாகித் தன் மார்வில் தான் சேர் புணர்ப்பன்
2-மாது வாழ் மார்பினாய் என் சொல்லி யான் வாழ்த்துவனே
3-மடந்தையை வண் கமலத் திரு மாதினை தடம் கொள் தார் வைத்தவர்
4-ஏறாளும் இறையோனும் திசை முகனும் திருமகளும் கூறாளும் தனியுடம்பன்
5-மணிமாமை குறைவில்லா மலர் மாதுருறை மார்பன்
6-மறுத் திரு மார்வனவன் தன் பூதங்கள் கீதங்கள் பாடி
7-திருவுருவு கிடந்தவாறும்
8-என் திரு மார்வற்கு என்னை இன்னவாறு இவள் காண்மின் என்று மந்திரத்து ஓன்று உணர்த்தி யுரையீர்
9-அலர் மேல் மங்கை யுறை மார்பா
10-என் திரு மார்பன் தன்னை
11-என் திருமகள் சேர் மார்பனே என்னும் என்னுடைய ஆவியே என்னும்
12-வருவார் செல்வார் வண் பரிசாரத்து இருந்த என் திரு வாழ் மார்வற்கு என் திறம் சொல்லார் செய்வது என்
13-மையார் கரும் கண்ணி கமலா மலர் மேல் செய்யாள் திரு மார்வினில் சேர் திருமாலே
14-அல்லி மாதர் அமரும் திரு மார்பினன்
15-திகழ்கின்ற திரு மார்பில் திரு மங்கை தன்னோடும் திகழ்கின்ற திருமாலார் சேர்விடம் தண் வாட்டாறு
16-மாயம் செய்யேல் என்னை உன் திரு மார்வத்து மாலை நங்கை வாசம் செய் பூம் குழலாள் திருவாணை நின்னாணை கண்டாய் –

———————————————————————————————————————–

இயற்பா ஸ்ரீ ஸூ க்திகள்

1-கார் வண்ணத்து ஐய மலர்மகள் நின் ஆகத்தாள்
2-திருப் பொலிந்த ஆகத்தான் பாதம் அறிந்தும் அறியாத போகத்தால் இல்லை பொருள்
3-மணந்தாய் மலர்மகள் தோள் மாலே –
4-முன் காட்டும் திருமாலை நங்கள் திரு
5-மா மலராள் செவ்விப் படிக் கோலம் கண்டு அகலாள்
6-நரம் கலந்த சிங்கமாய்க் கீண்ட திருவன் அடி இணையே அங்கண் ஞாலத்து அமுது –
7-செங்கண் நெடுமால் திரு மார்பா
8-திருக் கண்டேன் பொன் மேனி கண்டேன்
9-பொன் தோய் வரை மார்பில் பூந்துழாய் அன்று திருக் கண்டு கொண்ட திருமாலே –
10-ஒரு வல்லித் தாமரையாள் ஒன்றிய சீர் மார்வன் திரு வல்லிக் கேணியான்
11-பூ மகளும் பான் மணிப்பூண் ஆரம் திகழும் திரு மார்பன்
12-மாதுகந்த மார்வு
13-பொலிந்து இருண்ட கார் வானில் மின்னே போல் தோன்றி மலிந்து திருவிருந்த மார்வன் –
14-சார்வு நமக்கு என்றும் சக்கரத்தான் தண் துழாய்த் தார் வாழ் வரை மார்பன் தான் முயங்கும் -காரார்ந்த வானமரும்
15-மின்னிமைக்கும் வண் தாமரை நெடுங்கன் தேனமரும் பூ மேல் திரு
16-திருவில்லாத் தேவரைத் தேறேல் மின் தேவு
17-திருவிருந்த மார்பன் சிரீதரன்
18-நெடுமாலை என்றும் திருவிருந்த மார்பன் சிரீதரனுக்கு ஆளாய் கருவிருந்த நாள் முதலாக் காப்பு
19-பூவினும் மேவிய தேவி மணாளனை
20-பூ மேய செம்மாதை நின் மார்வில் சேர்வித்து பார் இடந்த அம்மா நின் பாதாத்தருகு

21-அங்கயல் பாய் வயல் தென்னரங்கன் அணி யாகம் மன்னும்
பங்கய மா மலரிப் பாவையைப் போற்றுதும் பத்தி எல்லாம்
தங்கிய தென்னத் தழைத்து நெஞ்சே நம் தலை மிசையே
பொங்கிய கீர்த்தி இராமானுசன் அடிப்பூ மன்னவே –

22-மையார் கண் மா மார்பில் மன்னும் திருமாலை
கையாழி சந்குடனே காண எண்ணி மெய்யான
காதலுடன் கூப்பிட்டுக் கண்டு உகந்த மாறன்
பேர் ஓத வுய்யுமே இன்னுயிர்

————————————————————————————————————-

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அண்ணன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம்-
ஸ்ரீ ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: