திருமங்கை ஆழ்வார்- பெரிய திருமொழியில் -சரணாகதி செய்த திவ்ய தேசங்கள் /திருப்பதிகங்கள் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள்/ஒரு நல சுற்றம் -மங்களா சாசன திருப்பதிகள்-

1-திரு பிரிதி சென்று அடை நெஞ்சே
2-திரு சாளக்ராமம் அடை நெஞ்சே
3-உன் திருவடி அடைந்தேன் நைமிசாரணியத்துள்  எந்தாய்
4-திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சே -நாயேன் வந்தடைந்தேன் நல்கி யாள் என்னைக் கொண்டு அருளே –
அண்ணா அடியேன் இடரைக் களையாயே-வேங்கடத்து அறவனாயகற்கு இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாய்
5-வைகுண்ட விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே
6-அரிமேய விண்ணகரம் வணங்கு மட நெஞ்சே
7-திருக் காவளம் பாடி மேய கண்ணனே களைகண் நீயே
8-திரு வெள்ளக் குளத்துக்குள் அண்ணா அடியேன் இடரைக் களையாயே
9- ஆழி வண்ண நின்னடியிணை யடைந்தேன் அணி பொழில் திருவரங்கத் தம்மானே
10-திரு நந்திபுர விண்ணகரம் நண்ணு மனமே
11-நின்னடைந்தேன் திரு விண்ணகர் மேயவனே
12-திரு நறையூர் நாம் தொழுதும் எழு நெஞ்சமே –
13-நின்னடி யன்றி மற்று அறியேன் அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற வம்மானே
14-திருக் கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே /திருக் கண்ணபுரமொன்று உடையேனுக்கு  அடியேன் ஒருவர்க்கு உரியேனோ
15-திரு மாலிரும் சோலை வணங்குதும் வா மட நெஞ்சே –

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

திருப்பதிகங்கள் பெற்ற திவ்ய தேசங்கள் -50
ஒரு பதிகம் பெற்றவை–37
திருப்பிரிதி /திரு சாளக்ராமம் /திரு நைமி சாரண்யம் /திரு சிங்க வேள் குன்றம் /திரு எவ்வுள் /
திருவல்லிக்கேணி /திருநீர்மலை /திருவிடவெந்தை /திரு அட்டபுககரத்தான் /திரு பரமேஸ்வர விண்ணகரம் /
திருக்கோவலூர் /திருவயிந்திரபுரம் /திருக் காழிச் சீராம விண்ணகரம் /திரு நாங்கூர் மணி மாடக் கோயில் /திரு நாங்கூர் வைகுந்த விண்ணகரம் /
திரு நாங்கூர் அரிமேய விண்ணகரம் /திரு நாங்கூர் திருத் தேவனார் தொகை /திரு நாங்கூர் வண் புருடோத்தமம் /திரு நாங்கூர் செம் பொன் செய் கோயில் /
திரு நாங்கூர் திருத் தெற்றி யம்பலம் /
திரு நாங்கூர் திரு மணிக் கூடம் /திரு நாங்கை காவளம் பாடி  /திரு வெள்ளக் குளம் /திருப் பார்த்தன் பள்ளி /திரு இந்தளூர் /
திரு வெள்ளியங்குடி /திருப் புள்ளம் பூதங்குடி /திருக் கூடலூர் /திரு வெள்ளறை/தென் திருப்பேர் /
திரு நந்திபுர விண்ணகரம் /திருச் சேறை/ திரு சிறு புலியூர் /திருக் கண்ண மங்கை /திருக் கண்ணங்குடி /திரு நாகை/
திருவல்ல வாழ் /திருக் கோட்டியூர் /

இரண்டு பதிகங்கள் பெற்றவை -6
திரு வதரியாச்சிரமம் /திருக் கடல் மலை /தில்லைத் திருச்சித்திர கூடம் /திருப்புல்லாணி /திருக் குறுங்குடி/திருமாலிரும் சோலை /

மூன்று பதிகங்கள் பெற்றவை-2
திருவாலி /திரு விண்ணகர்

நான்கு பதிகங்கள் பெற்றவை-2
திருவேங்கடம்/திரு அழுந்தூர்

ஐந்து பதிகங்கள் பெற்றவை -1
திருவரங்கம்

பத்து பதிகங்கள் பெற்றவை-2
திரு நறையூர் /திருக் கண்ணபுரம்

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ஒரு நல சுற்றம் -மங்களா சாசன திருப்பதிகள்
1-திரு நீர்மலை
2-திருக் கண்ணமங்கை
3-திருவேங்கடம்
4-திருத் தண்கா
5-திருவாலி
6-திரு நாங்கூர்
7-திருப்பேர் நகர்
8-திரு வெள்ளறை
9-திரு நறையூர்
10-திரு மெய்யம்
11-திருச்சேறை
12-திருக்குடந்தை
13-திரு அழுந்தூர்
14–திரு வெக்கா
15-திருமாலிரும் சோலை
16-திரு விண்ணகர்
17-திருக் கோட்டியூர்
18-திரு நாவாய்

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

திரு மங்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் .
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: