ஸ்ரீ பெரிய வாச்சான் பிள்ளை அருளிச் செய்த-ஸ்ரீ ரஹஸ்ய த்ரய தீபிகை —

ஸ்ரீ மத் கிருஷ்ண சமாஹ்வாய நமோ யாமுன ஸூ நவே
யத் கடாஷைக லஷ்யாணாம் ஸூ லபஸ்  ஸ்ரீ தரஸ் சதா —

ப்ராப்யஸ்ய ப்ரஹ்மணோ ரூபம் ப்ராப்துஸ் ச பிரத்யகாத்மான
ப்ராப்த்யுபாயம் பலம் ப்ராப்தேஸ் ததா ப்ராப்தி விரோதி ச
வதந்தி சகலா வேதாஸ் சேதிஹாச புராணகா
முன்யஸ் ச மஹாத்மாநோ வேத வேதாந்த வேதி  ந-என்கிறபடியே
சகல வேதாந்த ப்ரதிபாத்யமான அர்த்த பஞ்சகத்தைத் திரு மந்த்ரத்திலே விவரிக்கிற படி எங்கனே என்னில் –

பிரணவத்தில் அர்த்த பஞ்சகத்தை விவரிக்கிறபடி எங்கனே என்னில் –
மகாரத்தாலே ஸ்வ ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று –
அகாரத்தாலே பர ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று –
உகாரத்தாலே விரோத்யுபாயங்களைச் சொல்லிற்று
அகாரத்தில்   சதுர்தியாலே புருஷார்த்த ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று –

அகாரத்தில் அர்த்த பஞ்சகத்தை விவரிக்கிறபடி எங்கனே என்னில் -அகாரத்தால் பர ஸ்வரூபமும் –
அதில் சதுர்தியாலே ஸ்வ ஸ்வரூப புருஷார்த்த ஸ்வரூபங்களையும்-
அதில் -அவ ரஷணே -என்கிற தாதுவினாலே விரோத்யுபாயங்களையும் சொல்லிற்று –

பிரணவத்தில் லுப்த சதுர்தியாலே சேஷத்வத்தைச் சொல்லி
அகாரத்தாலே சேஷத்வ  பிரதி சம்பந்தியைச் சொல்லி
மகாரத்தாலே சேஷத்வ ஆஸ்ரயம் சொல்லி
அவதாரணத்தாலே சேஷத்வத்தின் யுடைய அனந்யார்ஹதையைச் சொல்லி -ஸ்வ ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று –

அகாரத்தாலே ரஷகனைச் சொல்லி
மகாரத்தாலே ரஷ்ய வஸ்துவைச் சொல்லி –
சதுர்த்தியாலே ரஷ்ய ரஷக பாவத்துக்கு வேண்டும் உறவு சொல்லி
அவதாரணத்தாலே ரஷ்ய ரஷகங்களின் யுடைய லஷ்ய லஷணம் சொல்லுகையாலே உபாயம் சொல்லிற்று –

பிரணவத்தாலே ஆத்ம ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று –
நாராயண பதத்தாலே பரமாத்மா ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று –
சதுர்த்தியாலே புருஷார்த்த ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று –
நமஸ் ஸிலே-ம -என்கிற இத்தால் விரோதி ஸ்வரூபம்  சொல்லிற்று –
நம-என்கிற இத்தால் உபாய ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று
ஆகையாலே சகல வேதார்த்த ப்ரதிபாத்யமான அர்த்த பஞ்சகம் சொல்லிற்று ஆயிற்று –

இவ்வாத்மாவுக்கு எம்பெருமான்  கட்டின ஸூத்ரம் திருமந்தரம் -என்று ஸ்ரீ பிள்ளை திருநறையூர் அரையர் அருளிச் செய்வர் –
சம்சார வர்த்தகமான தாலிக் கயிறு பதினாறு இழையாய்-இரண்டு சரடாய் இருக்கும் –
கைங்கர்ய வர்த்தகமான மங்கள ஸூத்ரம் எட்டு இழையாய் -மூன்று சரடாய் இருக்கும் –
ஸ்வரூபத்தின் யுணர்த்தியைப் பற்றி இருப்பதொரு சரடும் –
ஸ்வ ரஷணத்தில் அசக்தியைப் பற்றி இருப்பதொரு சரடும் –
ஸ்வரூப உணர்த்தியாலும் ஸ்வ ரஷணத்தில் அசக்தியாலும் பலித்த அர்த்தம் ஈஸ்வரனைப் பேணுகை –
இதை வெளியிட்டு இருப்பதொரு சரடுமாய் இருக்கும் –

சேஷத்வ ஜ்ஞானம்  இல்லாதார்க்கு பிரணவத்தில் அந்வயம் இல்லை –
தேஹாத்மபிமாநிகளுக்கு நமஸ் ஸில் அந்வயம் இல்லை –
கைங்கர்ய ருசி இல்லாதார்க்கு நாராயண பதத்தில் அந்வயம் இல்லை-

சேஷத்வ ஜ்ஞானம் இருக்கும்படியை இளைய பெருமாள் ஆசரித்துக் காட்டினார் –
ஈஸ்வர சேஷ பூதன் —
அந்ய சேஷத்வ நிவர்த்தகன் என்றும் –
விலஷண  நிரூபகன் என்றும் –
அஹங்கார நிவர்த்தகன் என்றும் –
ததீய பரதந்த்ரன் என்றும்
தத் சம்பந்த யுக்தன் என்றும்
கிங்கரர் ஸ்வ பாவன் என்றும் –
தன்னை அனுசந்திப்பான் –

பிரமாண பிரமேய பிரமாதாக்களை சேர அனுசந்திக்கும் படி –
ஆத்மாவுக்கு ஸ்வரூபம் -அனந்யார்ஹ சேஷத்வம் –
ஏதத் பிரகாசகம் பிரணவம் –
அனந்யார்ஹ சேஷத்வ பிரதிசம்பந்தி பெருமாள் பொருந்த விட்ட திருவடிகள் –

ஆத்மாவுக்கு ஸ்வரூபம் அநந்ய சரணத்வம் –
ஏதத் பிரகாசகம் நமஸ் ஸூ –
அநந்ய சரணத்வ பிரதிசம்பந்தி -பெருமாள் அமைத்த திருக்கை –

ஆத்மாவுக்கு ஸ்வரூபம் அநந்ய போக்யத்வம் –
ஏதத் பிரகாசகம் நாராயண பதம் —
அநந்ய போக்யத்வ பிரதி சம்பந்தி  பெருமாள் திரு முறுவல் –

இதுக்கு கருத்து –
தான் அறிகை -சேதனம் அறிகை -சாராந்தரம் அறிகை -அதாவது
பேறு அறிகை -வியாபாரம் அறிகை -விஷயாந்தரம் அறிகை –
ஸ்வா தந்த்ர்யம் மேலிட்டால் பிரணவத்தில் பிரதம அஷரத்தின் அர்த்தத்தை அனுசந்திப்பான் –
இதரர் பக்கல் சேஷத்வ பிரதிபத்தி நடை யாடுற்று ஆகில் உகார அர்த்தத்தை அனுசந்திப்பான்
தேஹோஹம் -என்று இருந்தான் ஆகில் மகார்த்தத்தை அனுசந்திப்பான்
ஸ்வ ரஷண விஷயத்தில் கரைந்தான் ஆகில் நமஸ் சப்தார்த்தத்தை அனுசந்திப்பான்
ஈஸ்வர விபூதிகளோடே கலங்கா நின்றான் ஆகில் நார சப்தார்த்தை அனுசந்திப்பான் –
ஆபாச பந்துக்கள் பக்கல் பந்துத்வம் நடை யாடிற்று ஆகில் அயன சப்தார்த்தை அனுசந்திப்பான்
சப்தாதி விஷயங்களிலே போக்யதா புத்தி நடை யாடிற்று ஆகில்  -ஆய -சப்தார்த்தை அனுசந்திப்பான் –

பிரமாணம் பத த்ரயாத்மகமாய்  இருக்கும் –
பிரமேயம் பர்வ த்ரயாத்மகமாய் இருக்கும் –
அதிகாரி ஆகார த்ரயாத்மகமாய் இருக்கும் –

பிரமாணம் பத த்ரயாத்மகமாகை யாவது -பிரதமபதம் -மத்யம பதம் -த்ருதீய பதம்

பிரமேயம் பத த்ரயாத்மகமாகை யாவது -பொருந்த விட்ட திருவடிகளும் -அஞ்சேல் என்ற திருக்கையும் -சிவந்த திரு முக மண்டலமும் –

அதிகாரி ஆகார  த்ரயாத்மகமாகை யாவது -அனந்யார்ஹ சேஷ  பூதனாய்-அநந்ய சரணனாய் -அநந்ய போக்யனாய் இருக்கை –

பிரதம பதம் -அனந்யார்ஹ சேஷத்வ பிரகாசகம் -பொருந்த விட்ட திருவடிகள் -அனந்யார்ஹத்வத்துக்கு பிரதி சம்பந்தியாய் இருக்கும் –
மத்யம பதம் அநந்ய சரணத்வத்துக்கு பிரகாசகமாய் இருக்கும் -அஞ்சல் என்ற திருக்கை அநந்ய சரணத்வத்துக்கு பிரதி சம்பந்தியாய் இருக்கும் —
த்ருதீய பதம் அநந்ய போக்யத்வ பிரகாசகமாய் இருக்கும் -சிவந்த திரு முக மண்டலம் அநந்ய போக்யத்வ பிரதி சம்பந்தியாய் இருக்கும் —

திருமந்த்ரத்தாலே திரு அபிஷேகத்தை அனுசந்திப்பான்
சரம ஸ்லோகத்தாலே திரு மார்பிலே நாச்சியாரோட்டை சேர்த்தியை அனுசந்திப்பான் –
த்வயத்தாலே திருவடிகளை அனுசந்திப்பான் –

அர்த்த பஞ்சகத்தையும் ரஹஸ்ய த்ரயத்திலே சொல்லுகிறபடி எங்கனே என்னில் –
திருமந்த்ரத்தில் நாராயண பதத்தாலே பரமாத்மா ஸ்வரூபம் சொல்லி –
நம என்று யுபாய ஸ்வரூபம் சொல்லி –
ஷஷ்ட்யந்தமான மகாரத்தாலே விரோதி ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று –

சரம ஸ்லோஹத்தில்-மாம் அஹம் என்கிற பதங்களால்  பரமாத்மா ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று –
வ்ரஜ என்கிற மத்யமனாலும் த்வா மாஸூச என்கிற பதங்களாலும் ஸ்வ ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று –
சர்வ பாபேப்யோ மோஷயிஷ்யாமி-என்கையாலே அநிஷ்ட நிவ்ருத்தி பூர்வகமான புருஷார்த்த ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று –
சர்வ பாபேப்ய -என்று விரோதி ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று –
ஏக பதத்தாலே உபாய ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று –
ப்ரபத்யே என்கிற உத்தமனாலே ஆத்ம ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று
சதுர்த்தி  நமஸ் ஸூ க்களாலே புருஷார்த்த ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று –
நமஸ் சப்தத்தில் மகாரத்தாலே விரோதி ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று
சரனௌ சரண பதங்களால் உபாய ஸ்வரூபம் சொல்லிற்று

ஸ்வரூபம் சொல்லிறது திருமந்தரம் –
ஸ்வரூப அனுரூபமான உபாயத்தை விவரிக்கிறது சரம ஸ்லோகம் –
இவ்விரண்டு அர்த்தத்திலும் ருசி யுடையாருடைய அனுசந்தான பிரகாரம் த்வயம்-

சாஸ்திர  ருசி பரிக்ருஹீதம் திரு மந்த்ரம் –
சரண்ய ருசி பரிக்ருஹீதம் சரம ஸ்லோஹம்-
ஆச்சார்ய ருசி பரிக்ருஹீதம் த்வயம் –

ப்ராப்ய பிரதானம்  திரு மந்த்ரம் –
பிராபக பிரதானம் சரம ஸ்லோஹம் –
புருஷார்த்த பிரதானம்  த்வயம் –

ஆச்சார்ய அங்கீகாரம் யுடையவனுக்கு ஆசார்யன் இரங்கி திருமந்த்ரத்தில் உபதேசித்த அவ்வர்த்தத்தை
க்ரமச அனுசந்திக்கும் படி சொல்லுகிறது –
ஈஸ்வரன் -சேஷபூதன் -அந்ய சேஷத்வ நிவர்த்தகன் -விலஷண நிரூபகன் -ததீய பரதந்த்ரன் –
தத் சம்பந்த யுக்தன்-கிங்கரர் ஸ்வ பாவன் -என்று தன்னை அனுசந்திப்பது –  

ஸ விபக்திகமான அகாரத்தை அனந்தர அஷர த்வயம் விவரிக்கிறது –
அவ்வஷர த்வயத்தையும்   மந்திர சேஷ பத த்வயம் விவரிக்கிறது –
அவ்வாக்ய த்வயத்தையும் சரம ஸ்லோகத்தில் அர்த்த த்வயம் விவரிக்கிறது –

அதில் அகாரத்தை அஷர த்வ்யத்தில் பிரதம அஷரம் விவரிக்கிறது –
விபக்தியை  அனந்தர அஷரம் விவரிக்கிறது –
அதில் பிரதம அஷரத்தை பிரதம பதம் விவரிக்கிறது -அனந்தர பதத்தை அனந்தர வாக்கியம் விவரிக்கிறது –
இதில் பூர்வ வாக்யத்தை பூர்வார்த்தம்  விவரிக்கிறது -உத்தர வாக்யத்தை உத்தரார்த்தம் விவரிக்கிறது –

அதில் சேஷத்வ பிரதி சம்பந்தியைச் சொல்லுகிற அகாரத்துக்கு –
அனந்யார்ஹ சேஷத்வ வாசியான உகாரம் விவரணம் ஆகிறபடி எங்கனே -என்னில்
அகார வாச்யனுடைய  சேஷித்வம் ஆஸ்ரயாந்தரங்களிலும் கிடக்குமோ -அநந்ய சாதாரணமாய் இருக்குமோ -என்று
சந்திக்தமானால் அதனுடைய அநந்ய சாதாரணத்வ பிரகாசகம் ஆகையாலே உகாரம் அகார விவரணம் ஆகிறது –
எங்கனே என்னில் –
உகாரத்தில் சொல்லுகிற சேதனனுடைய அனந்யார்ஹ சேஷத்வம் சித்திப்பது  அதற்கு பிரதி சம்பந்தியான  சேஷித்வம் ஓர் இடத்தில் இளைப்பாறில்-
அங்கன் அன்றியிலே -அநேக சேஷிகள் ஆகில் அனந்யார்ஹ சேஷித்வம் சித்தியாது -ஆகையாலே
அகார வாச்யனுடைய சமாப்யதிக தாரித்யத்தைச் சொல்லிற்று ஆயிற்று –

சதுர்த்தியில் சொல்லுகிற சேஷத்வத்துக்கு ஆஸ்ரய விஷய பிரகாசகமாய்க் கொண்டு விவரணம் ஆகிறது மகாரம் –
நிராஸ்ரயமாக தர்மத்துக்கு ஸ்திதி இல்லையே –
பகவத் வ்யதிரிக்தரைத் தன்னோடு பிறரோடு வாசியற அந்யராகச் சொல்லி  -அவர்களுக்கு அனர்ஹன் இச் சேதனன் என்கிறது உகாரம் –

இதில் கழிகிற தேவதாந்தராதி மாத்ரத்தாலே அந்ய சப்தத்துக்குப் பூர்த்தி இல்லாமையாலே
அவ வன்ய சப்தத்தில் அந்விதனான தன்னையும் கழித்து  அனந்யார்ஹத்வத்தைப் பூரிக்கிற  முகத்தாலே உகார விவரணம் ஆகிறது நமஸ் சப்தம் –

அஹமபி நம்ம என்கிறபடியே ஸ்வ ரஷணத்தில் ப்ராப்தி இல்லாத அத்யந்த பாரதந்த்ர்யத்தைச் சொல்லுகிறது -நமஸ் சப்தத்திலே இறே –
ஆகையாலே உகார விவரணம் ஆகிறது நமஸ் சப்தம் –

சேஷத்வத்துக்கு ஆஸ்ரய விசேஷ ப்ரகாசகமான மகார வாச்யனுடைய சேஷத்வ பூர்த்தி  பிரகாசிப்பது –
அகிஞ்சித் கரஸ்ய சேஷத்வ அனுபபத்தி -என்கிறபடியே கிஞ்சித் காரத்தாலே யாகையாலே கிஞ்சித் கார பிரகாசகமாய்க் கொண்டு
மகார விவரணம் ஆகிறது நாராயண பதம் –

அத்யந்த பாரதந்த்ர்ய பிரயுக்தமாய் வருகிற உபாய வேஷத்தின் யுடைய  ஸ்வரூபம் என்ன –
இதில் இழிகைக்கு ஏகாந்தமான துறை என்ன -அவ வுபாயமாகச் செய்ய வண்டும் அம்சம் என்ன-
இவற்றை பிரகாசிப்பைக்கையாலே நமஸ் சப்த விவரணம் ஆகிறது த்வ்யத்தில் பூர்வ வாக்யம்-

கைங்கர்ய பிரதிசம்பந்தி ஒரு மிதுனம் என்னும் இடத்தையும்  -அதற்க்குக் களையான அம்சத்தையும் ஒழித்துத்  தருகையாலே
நாராயண சப்தத்துக்கு விவரணம் ஆகிறது  த்வ்ய ச்வீகாரம் சாதனாந்தர நிவ்ருத்தி பூர்வகம் ஆகையாலே
தத் பிரகாசகமாய்க் கொண்டு பூர்வ வாக்யத்துக்கு விவரணம் ஆகிறது பூர்வார்த்தம் –

உத்தர வாக்யத்தில் சொன்ன ப்ராப்ய சித்தி விரோதி நிவ்ருத்தி   பூர்வகமாகக் கடவது என்று விவரிக்கிறது உத்தார்த்தம் 

சர்வாதிகரமாயும் -அதிக்ருதாதி காரமாயும் -ஆச்சார்ய ருசி பரிக்ருஹீதமாயும் இருந்துள்ள வாக்ய த்வயத்தில்
பூர்வ வாக்யம் ப்ராபகமாய் இருந்ததே யாகிலும்
பத த்ரயாத்மகமாயும் -அர்த்த த்ரயாத்மகமாயும் இருக்கும்

இதில் -ஸ்ரீ மத்-என்கிற பதம் -புருஷகாரம் –சரணம் ப்ரபத்யே -என்கிற பதம் -அதிகாரி க்ருத்யம் –
நடுவே -நாராயண சரனௌ -என்கிற பதம் உபாயம் –
உபாயம் புருஷகார சாபேஷமாயும் அதிகாரி சாபேஷமாயும் இருக்கும் –
பலத்தில் வந்தால் அந்ய நிரபேஷமாயும் இருக்கும்  –

உத்தர வாக்யமும் பத த்ரயாத்மகமாயும் இருக்கும் –
அதில் ஆய -என்கிற இடம் கைங்கர்யத்தைச் சொல்லுகிறது -இதுக்குக் கீழ் கைங்கர்ய பிரதி சம்பந்தியைச் சொல்லுகிறது –
மேலில் பதம் கைங்கர்யத்தில் களை அறுக்கையைச் சொல்லுகிறது –

நம் ஆச்சார்யர்கள் திரு மந்தரத்தையும் சரம ஸ்லோகத்தையும் த்வயத்திலே அனுசந்திக்கும் படி –
இது தான் உபாய உபேயம் இரண்டையும் சொல்லுகையாலே த்வயம் -என்கிறது
திருமந்த்ரத்தில் உபேய ப்ரதான்யேன சொல்லுகிற அர்த்தத்தையும் –
சரம ஸ்லோகத்தில் உபாய ப்ரதான்யேன சொல்லுகிற அர்த்தத்தையும் –
இதில் பூர்வ வாக்யத்தாலும்  உத்தர வாக்யத்தாலும் சொல்லுகிறது –
எங்கனே என்னில் –

அகாரத்தில் ஸ்வரூப அநு பந்தித்வத்தால் சொல்லுகிற ஸ்ரீ லஷ்மி சம்பந்தத்தையும் –
நாராயண பதத்திலே பிராட்டிக்கும் அந்தர்பாவம் யுண்டாகையாலே வருகிற ஸ்ரீ லஷ்மி சம்பந்தத்தையும்
த்வயத்தில் உத்தர வாக்யத்தில் ஸ்ரீ மதே என்கிற பதத்தாலே சொல்லுகிறது –

அகாரத்தில் சொல்லுகிற சர்வ ரஷகத்வத்தையும் -அதில் விவரணமான நமஸ் ஸில் சொல்லுகிற அத்யந்த பாரதந்த்ர்யத்தையும்
தத் பிரவ்ருத்தியைப் பிரார்த்திக்கிற சதுர்த்யர்த்தத்தையும் -உத்தர வாக்யத்தில் சதுர்த்தியாலே சொல்லுகிறது  –

திருமந்த்ரத்தில் நமஸ் சப்தார்த்தமான அஹங்கார மமகார நிவ்ருத்தியை  உத்தர வாக்யத்தில் நமஸ் ஸி லே சொல்லுகிறது –
ஆக -திருமந்தரம் -த்வயத்தில் உத்தர வாக்யத்தில் அன்வயித்தது –

இனி சரம ஸ்லோஹம் பூர்வ வாக்யத்திலே அன்வயிக்கும்படி சொல்லுகிறது –
மாம் -என்கிற பதத்தில் ஸ்வரூப அனுபபத்தியாலே சொல்லுகிற ஸ்ரீ லஷ்மி சம்பந்தைத்தையும் –
த்வயத்தில் பூர்வ வாக்யத்திலே  ஸ்ரீ மத் பதத்தாலே சொல்லுகிறது

மாம் -என்கிற பதத்தில் சொல்லுகிற  சௌலப்யத்தையும்-அஹம் -என்கிற பதத்தில் சொல்லுகிற ஸ்வாமிதவத்தையும் –
இதில் நாராயண பதத்தாலே சொல்லுகிறது –

மாம் -என்கிற பதத்தில் -சொல்லுகிற சேநா தூளியும் -சிறு சதங்கையும் -தாங்கின உழவு கோலும் -பிடித்த சிறு வாய்க் கயிறும் –
நாட்டின திருவடிகளுமாய் நிற்கிற விக்ரஹத்தை த்வயத்தில் சரனௌ-என்கிற பதத்தாலே சொல்லுகிறது –

ஏக சப்தத்தால் சொல்லுகிற அவதாரண அர்த்தத்தையும் -சரண சப்தார்த்தத்தையும்   –
சர்வ பாபேப்யோ மோஷயிஷ்யாமி மா ஸூச -என்கிற விரோதி நிவ்ருத்தியையும் த்வயத்தில் சரண சப்தத்தாலே சொல்லுகிறது

வ்ரஜ -என்கிற இடத்தின்   அர்த்தத்தையும் -சர்வ தரமான் பரித்யஜ்ய -என்கிற அர்த்தத்தையும் –
த்வா என்கிற இடத்தில் சொல்லுகிற அதிகாரியையும் –
ப்ரபத்யே என்கிற க்ரியா பதத்தாலே சொல்லுகிறது

தர்ம த்யாகம் அங்கே யுண்டோ என்னில் -உபாய ஸ்வீகாரம் உபாயாந்தர நிவ்ருத்தி பூர்வகமாக அல்லது நில்லாமையாலே
ஸ்வீகாரம் சொன்ன இடத்திலே த்யாகம் சொல்லுகிறது –
ஆக சரம ஸ்லோஹம் த்வயத்திலே பூர்வ வாக்யத்திலே அன்வயித்தது –

திருமந்த்ரத்திலும் சரம ஸ்லோஹத்திலும் சொல்லுகிற அர்த்தம் த்வ்யத்திலே சேர அனுசந்திக்கும் படி சொல்லிற்று ஆயிற்று –
சரம ஸ்லோகத்தாலே பூர்வ கண்டத்தை விசதீ கரிக்கிறது –
திரு மந்த்ரத்தாலே உத்தர கண்டத்தை விசதீ கரிக்கிறது –
மாம் -அஹம் -என்கிற பதங்களில் ஸ்ரீ லஷ்மி சம்பந்தத்தை பூர்வ கண்டத்தில் ஸ்ரீ மத் பதத்தாலே சொல்லுகிறது –
மாம் அஹம் என்கிற பதங்களில் சௌசீல்ய சர்வஜ்ஞத்வாதிகளை  த்வ்யத்தில் பூர்வ கண்டத்தில் நாராயண பதத்தாலே சொல்லுகிறது
மாம் என்கிற பதத்தில் விக்ரஹத்தையும் –ஏகம் -என்கிற பதத்தில் அர்த்தத வந்த அவதாரண அர்த்தத்தையும் -சரனௌ -என்கிற பதத்தாலே சொல்லுகிறது –
சரம ஸ்லோஹத்தில் சரண சப்தத்தின் அர்த்தத்தையும்  இங்குற்ற சரண சப்தத்தாலே சொல்லுகிறது –
சர்வ தரமான் பரித்யஜ்ய  -வ்ரஜ -த்வா -சர்வ பாபேப்யோ மோஷயிஷ்யாமி மா ஸூ ச -என்கிற பதங்களின் அர்த்தங்களை
ப்ரபத்யே -என்கிற பதத்தாலே சொல்லுகிறது –

அகாரத்தில் ஸ்வரூப அனுப பந்தியான  ஸ்ரீ லஷ்மி சம்பந்தத்தையும் –
நாராயண பதத்தில் நார சப்தத்தின் அர்த்தத்தையும்
இங்குற்ற நாராயண ஸ்ரீ லஷ்மி சம்பந்தத்தையும்  உத்தர கண்டத்திலே ஸ்ரீ மதே என்கிற பதத்தில் சொல்லுகிறது –

அகாரத்தில் அர்த்தத்தையும் -லுப்த சதுர்த்தியில் அர்த்தத்தையும் -உத்தர கண்டத்தில் நாராயண பதத்தாலும் சதுர்த்தியாலும் சொல்லுகிறது –
பிரணவத்தில் மத்யம அஷரத்தையும் நமஸ் ஸின் அர்த்தத்தையும்  உத்தர கண்டத்தில் நமஸ் ஸாலே சொல்லுகிறது –

மத்ஸ்யத்தின் யுடைய  ஆகாரம் எல்லாம் ஜலமயமாய் இருக்குமாப் போலே
ஸ்ரீ மானுடைய வடிவத்தனையும் ஸ்ரீ மயமாய் இருக்கும் -என்று பெரிய முதலியார் அருளிச் செய்வர் –

—————————————————————————–

ஸ்ரீ கோயில் கந்தாடை அப்பன் ஸ்வாமிகள் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சார்யர் திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் –
ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: