மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -99-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

ஆஸ்ரித விரோதிகளைப் போக்கும்
ஸ்வ பாவனான எம்பெருமான் திருவடிகளே
நமக்கு பரம பிராப்யம்
என்கிறார் –

————————————————————————-

தொட்ட படை யெட்டும் தோலாத வென்றியான்
அட்ட புயகரத்தான்  அந்நான்று-குட்டத்துக்
கோள் முதலை  துஞ்சக் குறித்தெறிந்த சக்கரத்தான்
தாள் முதலே நங்கட்குச் சார்வு ——99-

————————————————————————–

வியாக்யானம் –

தொட்ட படை யெட்டும் தோலாத வென்றியான் –
கையிலே திவ்யாயுதங்களைப் பிடித்தால்
ஓரிடத்தில் தோலக் கடவது அன்றிக்கே
வெல்லும் ஸ்வ பாவன் ஆனவன்
எடுத்த திவ்யாயுதங்கள் எட்டாலும்
புக்க போரில்
எதிரிகளுக்குத் தோலாதே
வெற்றியை யுடையவன் –
ஆண் பிள்ளை -என்றபடி –
சர்வ சக்தியைப் பற்ற வேண்டாவோ -பயம் கெடும் போது –
அட்ட புயகரத்தான்  –
திரு அட்டபுயகரத்திலே எழுந்து அருளி இருக்கின்றவன் –
எட்டுத் திருத் தோள்களிலும்
எட்டுத் திவ்யாயுதம் உண்டு –
அம்மிடுக்கோடே சந்நிஹிதன் ஆனான் –

அந்நான்று-குட்டத்துக் கோள் முதலை  துஞ்சக் குறித்தெறிந்த –
அனுஷ்டானமும் உண்டு –

அந்நான்று-
ஸ்ரீ கஜேந்திர ஆழ்வான் உடைய
ஆபத் தசையிலே

குட்டத்துக் கோள் முதலை  துஞ்சக் –
மடுவிலே கிடந்தது
முடிக்கக் கடவதான
முதலை சிதிலமாம் படி –

குறித்தெறிந்த –
ஸ்ரீ கஜேந்த ஆழ்வான் திருவடிகளிலே படாமல்
முதலை பிளப்புண்ணும்   படி
எறிந்த –
அப்பதற்றத்தாலே கலங்காதே
ஸ்ரீ கஜேந்திர ஆழ்வான் பக்கலிலே பரிவாலே
இலக்குத் தப்பாமே
எறிந்த –

சக்கரத்தான் –
திரு வாழியை யுடையவன் –

தாள் முதலே நங்கட்குச் சார்வு –
பிரதானமான திருவடிகளே நமக்குப் புகலிடம் –
த்வத் பாத மூலம் சரணம் ப்ரபத்யே –ஸ்தோத்ர ரத்னம் -22-என்னும்படியே
ஸ்ரீ கஜேந்திர ஆழ்வானுக்கு -உதவினவன் திருவடிகளே நமக்கு ஸூ பாஸ்ரயம்-

முதலே  –
நம்முடைய சஹாயம் வேண்டா
உண்டானவன்று -பலியாமையே யன்று விரோதியேயாம் அத்தனை –
ஒன்றினுடைய விநாசம் ஒன்றுக்கு உத்பத்தி
ஸ்வாதந்த்ர்ய பார தந்த்ர்யங்களுக்கு
சஹாவ ஸ்தானம் இல்லை இ றே –
ஈரரசு உண்டோ

நங்கட்கு –
ஸ்வ பலம் அற்றார்க்கு –

—————————————————————————————-

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: