மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -98-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

தன்னை ஆச்ரயித்தவர்கள் உடைய
விரோதிகளைப் போக்குமவன்
என்கிறார் –
நம்முடைய பிரதிபந்தகங்களைப் போக்கி
சம்சார நிவ்ருத்தியைப் பண்ணித்
தருவான் எம்பெருமான்
என்றபடி –

———————————————————————————

இமம் சூழ் மலையும் இருவிசும்பும் காற்றும்
அமஞ்சூழ்ந்தற  விளங்கித் தோன்றும் -நமஞ்சூழ்
நரகத்து நம்மை நணுகாமல் காப்பான்
துரகத்தை வாய் பிளந்தான் தொட்டு —–98-

———————————————————————————-

வியாக்யானம் –

இமம் சூழ் மலையும் –
பனி சூழ்ந்த பர்வதமும்

இருவிசும்பும் –
அவகாச பிரதானம் பண்ணுகிற
பெரிய வாகாசமும் –

காற்றும் –
வாயுவின் பக்கலிலும் –

அமஞ்சூழ்ந்து –
பரந்து வியாபித்து –

தற  விளங்கித் தோன்றும் –
இவற்றிலே வ்யாப்பிப்பதும் செய்து
அவதாரா திகளாலே மிகவும் உஜ்ஜ்வலனாய் யுள்ளவன் –
ஒளி வரும் முழு நிலம் -திருவாய் மொழி -1-3-2-என்னக் கடவது இ றே –
ஜகதாகாரதையைச் சொல்லுகிறது
அன்றிக்கே
இவை குதிரைக்கு விசேஷணமான போது
இப்படி பிரகாசித்து தோற்றுகிற
துரகத்தை-

வாய் பிளந்தான் தொட்டு —-
ஆஸ்ரித விரோதி என்று
கை தொட்டுப் பிளந்து
பொகட்டான் -என்றபடி-

அவன் –
நமஞ்சூழ் நரகத்து –
நமனாலே சூழப் பட்ட நரகத்திலே –
நம்மாலே சூழ்த்துக் கொள்ளப் பட்ட நரகத்திலே
என்றுமாம் –
யம வச்யமான சம்சாரம் -என்றுமாம் –

நம்மை நணுகாமல் காப்பான்-
நம்மைக் கிட்டாத படி
நோக்குமவன் –
பிரவேசியாதபடி பண்ணுமவன்-
துரகம் பட்டது நரகம் படும் இத்தனை –

இமம் சூழ் மலையும்
இருவிசும்பும்
காற்றும்
சூழ்ந்து   அற விளங்கித் தோற்றுவதும் செய்து
நம்மை நமம் சூழ் நரகத்து நணுகாமல்
காப்பானும் அவன்
தொட்டுத் துரகத்தை வாய் பிளந்தான் –
என்று அந்வயம் –

——————————————————————————————

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: