மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -96-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

நித்ய சூரிகள் உடைய
பரிமாற்றமும் பொறாதே
சுகுமார்யத்தை உடையவன் -என்கிறது –
அன்றிக்கே –
அளவுடையாரான ப்ரஹ்மாதிகளும்
அவன் திருவடிகளிலே வணங்கித்
தங்கள் அபேஷிதம் பெறுவது -என்கிறார்
மா மலரான் வார் சடையான் வல்லரே அல்லரே வாழ்த்து -நான் முகன் திருவந்தாதி -11
என்னக் கடவது இ றே –

————————————————————————————-

வாழ்த்திய வாயராய் வானோர் மணி மகுடம்
தாழ்த்தி வணங்கத் தழும்பாமே -கேழ்ந்த
அடித்தாமரை மலர்மேல் மங்கை  மணாளன்
அடித்தாமரை யாமலர் ———-96-

—————————————————————————————————————————————————————–

வியாக்யானம் –

வாழ்த்திய வாயராய் –
வாழ்துகையே ஸ்வரூபமான
வாயை   யுடையரான
நித்ய சூரிகள்
ஸ்தோத்ரம் பண்ணப் பட்ட வாயை  யுடையராய் –
வாழ்த்திய வாய் -தழும்பேறிக் கிடக்கும் –

வானோர் மணி மகுடம் தாழ்த்தி வணங்கத் தழும்பாமே –
இவர்கள் மகுடம் தாழ்த்தி
வணங்குவது பொறாமல்
தழும்பாம்
ப்ரஹ்மாதிகள் ஐஸ்வர்ய ஸூசகமான அபிஷேக யுக்தமான
தலைகளைத் தாழ்த்தி
ஆஸ்ரயிக்கத் தழும்பாய் இருக்கும் –
கேழ்ந்த அடித்தாமரை மலர்மேல் –
கிளர்ந்த வடித் தாமரை –
பருத்த தாளை யுடைய தாமரை
இத்தால்
பெரிய பிராட்டியார் எழுந்து அருளி இருக்கத் தாமரை பொறுக்கை –
எழுச்சியையும் அழகையும் யுடைத்தான தாமரை -என்றுமாம் –
ஸ்ரமஹரமாய்ச் சிவந்த நிறத்தை யுடைத்தான தாமரை
என்றுமாம் –

தாமரை மலர் மேல் மங்கை  –
இப்படிப் பட்ட தாமரைப் பூவிலே
எழுந்து அருளி இருப்பதும் செய்து
நித்ய யௌவனத்தை யுடையளான
பெரிய பிராட்டியாருக்கு –

மணாளன் –
அவளுக்கு போக்தாவானவன் –

மணாளன் அடித்தாமரை –
அவளுடைய திருக் கைகளாலே தொடும் போதும்
கூசித் தொடும் படியான
ஸ்ரீ யபதியினுடைய திருவடிகளை

இத்தால்
நித்ய சூரிகளுக்கும்
ப்ரஹ்மாதிகளுக்கும்
உபாஸ்யம் ஒரு மிதுனம் -என்றபடி –

அடித் தாமரை யாமலர் –
திருவடித் தாமரை யாகிற
அலர் தழும்பாம்
பூத் தழும்பு ஆகாதோ –

கேழ்த்த வடித் தாமரை மேல் மங்கை மணாளன்
அடித் தாமரையா மலர்
வாழ்த்திய வாயராய் வானோர் மணி மகுடம்
தாழ்த்தி வாங்கத் தழும்பாமே
என்று அந்வயம் –

—————————————————————————————–

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: