மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -95-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

தம்முடைய பக்கல் அவன்
ஸூ லபனான படியைக் கண்டு
ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாத ஆழ்வானுக்கு ஸூ லபனான படியைச்
சொல்லுகிறார் –
நெஞ்சே
இப்படி உபகாரகனான எம்பெருமான்
திருவடிகளிலே வணங்கி
அவனை வாழ்த்து
என்று திரு உள்ளத்தைக் குறித்து
அருளிச்செய்கிறார் –

——————————————————————————————–

புகுந்திலங்கும் அந்திப் பொழுதத்து அரியாய்
இகழ்ந்த இரணியனதாகம் -சுகிர்ந்தெங்கும்
சிந்தப் பிளந்த திருமால் திருவடியே
வந்தித்தென் நெஞ்சமே வாழ்த்து  ——95-

——————————————————————————————–

வியாக்யானம் –

புகுந்திலங்கும் அந்திப் பொழுதத்து –
சந்தையினுடைய பிரவேசத்தைச் சொல்லுகிறார்
அதனுடைய பிரவேச மயமான
சந்த்யாராகத்தாலே
ஒளியை யுடைத்தான-

அந்திப் பொழுதத்து –
அசூரர்களுக்கு பலம் வர்த்திக்கக் கடவதான
சந்த்யா காலத்திலே
ஆவது இவன் வரம் கொள்ளாத சந்தையையில் -என்றபடி –
அரியாய் –
அதுவும் அவன் வரம் கொள்ளப் பாத்தம் போராது என்று
கழிந்த நரசிம்ஹமாய்
அந்திப் பொழுதத்து புகுந்திலங்கும் அரியாய் -என்னவுமாம் –
ஆவது சந்த்யா காலத்திலே
ஒளியை யுடைத்தான நரசிம்ஹமாய்ப் புகுந்து
என்றபடி –

இகழ்ந்த இரணியனதாகம் –
நிர்நிபந்தனமாக தன்னையும்
பிரஹ்லாதனையும்
நிந்தித்து
அசஹ்யாபசாரத்தைப்
பண்ணின பையலு டைய
தேவர்கள் உடைய வர பலத்தாலே
வளர்ந்த உடம்பை –

சுகிர்ந்தெங்கும் சிந்தப் பிளந்த-
ஆஸ்ரித விரோதி யாகையாலே
கொன்றது என்ற மாதரம் இன்றிக்கே
சீற்றத்தின் உடைய மிகுத்து இருக்கிறபடி –

சுகிர்ந்து –
வகிர்ந்து

எங்கும் சிந்தப் பிளந்த –
பல கூறு செய்து
எங்கும் சிந்தும்படிக்கு ஈடாக
பிளப்பதும் செய்தான் –
சின்னம் பின்னமாக பிளந்த –
திருமால் –
இப்படி ஆஸ்ரித அபேஷிதம் செய்கைக்கு அடி யான
ஸ்ரீ யபதி யானவன் –
ஆஸ்ரிதன் பக்கல் ஓரத்துக்கு அடி
பிராட்டி அருகே இருக்கை -என்கிறது –
அவனை பஜிக்கும் போது
அவளுக்கும் பிரியம் செய்து
பஜிக்க வேண்டுகையைச்   சுட்டி –

திருவடியே –
ஸ்ரீ யபதி யானவனுடைய
திருவடிகளை –

வந்தித்தென் நெஞ்சமே வாழ்த்து  –
வணங்கி –
அவன் என்றால் உகக்கும் நெஞ்சமே –
ஸ்தோத்ரம் பண்ணு –

வந்திக்கைக்கும்
வாழ்த்துக்கைக்கும்
விஷயம்
அவளோடு கூடினவன் போலே –
ஆசைப் பட்டாருடைய விரோதிகள்
ஹிரண்யன் பட்டது படும் அத்தனை –

————————————————————————————————-

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: