மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -89-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை

இப்படி சர்வ சமாஸ்ரயநீயன் ஆனவனைக் கண்டு
அனுபவிக்கலாவது
திருமலையிலே கிடீர் -என்கிறார் –
திருமலையில்
குறவரோடு
மூங்கிலோடு
திருவேங்கடமுடையானோடு
வாசியற
எல்லாம் உத்தேச்யமாய்   இருக்கிறபடி –

————————————————————————————–
முடிந்த பொழுதில் குறவாணர் ஏனம்
படிந்துழு சால் பைந்தினைகள் வித்த -தடிந்து எழுந்த
வேய்ங்கழை போய் விண் திறக்கும் வேங்கடமே மேலோருநாள்
தீங்குழல் வாய் வைத்தான் சிலம்பு ———-89-

—————————————————————————————-

வியாக்யானம் –

முடிந்த பொழுதில் குறவாணர் –
சரம அவஸ்தையிலே
வர்த்திக்கிற குறவருக்கு நிர்வாஹகர் ஆனவர்கள் –
அப்போது முடிந்தார்கள் இப்போது முடிந்தார்கள்
என்னும்படியான தசையை உடைய குற விருத்தர்கள் –

ஏனம் படிந்துழு சால் பைந்தினைகள் வித்த –
தாங்களே பிடித்து உழுகைக்கு ஷமர் அல்லாமையாலே
வராஹங்கள் ஆனவை
தான் செருக்காலே படிந்து உழுத சால்களிலே
பசுந்தினைகள் உண்டு -அழகிய தினைகள்-
அவற்றைக் கொண்டு போய் வித்திப் -விதைத்துப் -போருவர்கள்  –
ஷமர் அல்லர் என்னா ஜாத்யுசித வ்ருத்தியைக் கை வாங்கி இரார்களே –

தடிந்து எழுந்த வேய்ங்கழை போய் விண் திறக்கும் –
இவர்கள் முன்னாள் நாயிறு பாடு போய்த் தினைகளை வித்திப்
பிற்றை நாள் விடிவோறே போய்க் காட்டை வெட்டிப் பொகட-
மூங்கில்கள் ஆனவை கிளைத்துப் போய்
ஆகாசத்தை ஊடுருவ வளர்ந்து நிற்கும் –

வேய்ங்கழை போய் விண் திறக்கும் -வேங்கடமே –
இவர்கள் ஏதேனும் ஒன்றை-தினையை -வித்திப் போக
ஏதேனும் ஓன்று -மூங்கில்கள் –
விளைந்து கிடக்குமாய்த்து –

மேலோருநாள் தீங்குழல் வாய் வைத்தான் சிலம்பு —
பண்டு ஒரு நாளில்
இனிய குழலைத் திருப் பவளத்திலே வைத்தூதி
திருவாய்ப்பாடியிலுள்ள சகலப் பிராணிகளையும்
தனக்காம் படி ஸ்வீகரித்துக் கொண்டவன் –
அப்படியே –
திருமலையிலே நின்று
சம்சாரிகளை வசீகரிக்கிரவன் உடைய திருமலை –
அன்றிக்கே –
முடிந்த பொழுதில் தீங்குழல் வாய் வைத்தான் -என்னவுமாம் –
சந்த்யா சமயத்திலே இ றே குழல் ஊதுவது  –
அவனுடைய மௌக்த்யத்துக்கு சேர்ந்த திருமலை –

———————————————————————————————

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: