மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -87-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

பின்னையும் வடிவு அழகு தன்னை
உபமான முகத்தாலே இழிந்து
அனுபவிக்கிறார் –
எம்பெருமானுடைய ஸ்வா பாவிகமான வடிவு அழகை
மரகத மணி காட்டும் –
ஒப்பனையால் வந்த வடிவு அழகை
சந்த்யா காலத்திலேயே மேகம் காட்டும்
என்கிறார் –

———————————————————————————

கலந்து மணியிமைக்கும் கண்ணா நின்
மேனிமலர்ந்து மரகதமே காட்டும் -நலந்திகழும்
கொந்தின்வாய் வண்டறையும் தண்டுழாய்க்  கோமானை
அந்தி வான் காட்டுமது ————-87-

———————————————————————————-

வியாக்யானம் –

கலந்து மணியிமைக்கும் கண்ணா நின்மேனிமலர்ந்து மரகதமே காட்டும் –
கண்ணனே –
கலந்து மணி இமைக்கும் நின் மேனியை
மரகதமே மலர்ந்து காட்டா நின்றது –
கிருஷ்ணனே –
ஸ்ரீ கௌஸ்துபத்தின் உடைய சிவந்த தேஜஸ்ஸூம்
ஸ்ரீ வத்ஸத்தின் உடைய கருத்த தேஜஸ்ஸூம்
ஸ்யாமமான திரு நிறத்திலே விரவினவாறே –
ஸ்யாமமான திரு நிறத்தைக் கொண்டு பிரகாசிக்கிற
உன்னுடைய திரு மேனியை
ஸ்ரமஹரமான மரகதத்தின் உடைய
பிரபை விஸ்த்ருதமாய்க் கொண்டு ஸ்பஷ்டமாகக் காட்டா நின்றது –

நலந்திகழும் கொந்தின்வாய் வண்டறையும் தண்டுழாய்க்  கோமானை-
அழகு விலங்கா நின்றுள்ள
கொத்திலே
மது பானம் பண்ணின வண்டுகள் சப்தியா நின்றுள்ள
தட்ப்பத்தை யுடைத்தான
திருத் துழாயை யுடைய சர்வேஸ்வரன் ஆன உன்னை –

அந்தி வான் காட்டுமது-
சந்த்யாராகத்தை யுடைத்தான திருமேனியைக் காட்டும்
இத்தால் அவயவியைச் சொல்லிற்று ஆகிறது
அன்றிக்கே
அது போலிகாட்டும் என்னவுமாம் –

—————————————————————————————-

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: