மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -85-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

ஒருத்தரால் அறியப் போகாதாகில்
வாழ்த்துவார் பலராக –திருவாய் மொழி -3-1-7-என்னும்படியே
பூமியில் உள்ளார் எல்லாரும் கூடினால்
அறியப் போமோ-என்னில்
எல்லாரும் அடையத் திரண்டு
தந்தாமுடைய கரண சக்திகளைக் கொண்டு
அவனை ஸ்தோத்ரம் பண்ண வென்று புக்கால்
பின்னையும் அவர்கள்
நின்ற நிலைக்கு இவ்வருகாய் அன்றோ
அவ்விஷயம் இருப்பது
என்கிறார் –

————————————————————————————–

கவியினார் கை புனைந்து கண்ணார் கழல் போய்ச்
செவியினர் கேள்வியராய்ச் சேர்ந்தார் புவியினார்
போற்றி யுரைக்கப் பொலியுமே பின்னைக்காக
ஏற்று யிரை யட்டான் எழில் —–85-

——————————————————————————————-

வியாக்யானம் –

கவியினார் கை புனைந்து –
வாயாலே நல்ல கவிகளைச் சொல்லி
கையைக் கூப்பி
ஸ்தோத்ரத்தாலே-அபிமான சூன்யராய்த்
தொழுது  —
வாயாலே கவியைச் சொல்லி
கையாலே அஞ்சலியைப் பண்ண –

கண்ணார் கழல் போய்ச் –
கண்களானவை –
ஆர் கழல் -அழகு நிறைந்துள்ள –
விலஷணமான திருவடிகளை அடைந்து
நிரதிசய போக்யமான
திருவடிகள் அளவும் சென்று கிட்டி –

செவியினர் கேள்வியராய்ச் சேர்ந்தார் புவியினார் –
செவி நிறைந்த அவனுடைய
கல்யாண குணங்களிலே
கேள்வியை யுடையராய்
சேர்ந்தாரான பூமியில் யுள்ளார் எல்லாரும்
ஸ்ரவணத்தை யுடையராய் –
இப்படிக் கிட்டினாரான பூமியில் உள்ளார் –

போற்றி யுரைக்கப் பொலியுமே –
எல்லாரும் கூடி மங்கள வாசகங்களான
சப்தங்களைக் கொண்டு ஸ்தோத்ரம் பண்ணினால் தான்
எல்லை காணப் போமோ –
தம்தாமுடைய ஜ்ஞான சக்திகளையும்
அவன் கொடுத்த ஜ்ஞான சக்திகளையும் கொண்டு
சகல லோகங்களும் ஒரு மிடறாய் ஏத்தப் புக்கால் தான்
சிறிது குறைந்து காட்டுமோ –
விஞ்சிக் காட்டும் அத்தனை -என்கை –
பொலியுமே –
அங்குத்தைக்கு ஏதேனும் அதிசயத்தைப்
பண்ணப் பெற்றோமே -என்றுமாம்
வர்ஷாயுதைர் யஸ்ய குணா ந சக்யா வக்தும் சமேதைரபி சர்வ லோகை-

இப்படி ஏத்த ஒண்ணாது ஒழிகிறது தான் அவன்
படிகள் எல்லாம் கூடத்  திரண்டத்தையோ –
என்னில்  –
பின்னைக்காக  ஏற்று யிரை யட்டான் எழில் –
அவனுடைய ஒரு அபதானம்
எல்லை காணப் போகாது -என்கிறது –
நப்பின்னை பிராட்டி பக்கல்
கலவிக்கு பிரதிபந்தகமான
ருஷபங்களின் உடைய பிராணனை முடித்தவன்
உடைய சமுதாய சோபையை-

புவியினார் போற்றி யுரைக்கப் பொலியுமே –
அவனுடைய மணக் கோலத்தையும்
ருஷபங்களை யடர்த்த ஒரு செயலையும்
வடிவு அழகையும்
சொல்லப் போமோ –

———————————————————————————-

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: