மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -84-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

வேதைக சமதி கம்யனாய்
உள்ளவனை ஒருவரால் கண்டதாய்த்
தலை கட்ட ஒண்ணாது  –
கண்டாராகச் சொல்லுகிறவர்கள் அடைய
கவிகளைக் கொண்டாடினார்கள் அத்தனை
அல்லது
ஒருவரும் கண்டார் இல்லை
என்கிறார் –

———————————————————————-

உளனாய நான் மறையினுள் பொருளை உள்ளத்து
உளனாகத் தேர்ந்து உணர்வரேலும் உளனாய
வண்டாமரை நெடுங்கண்  மாயவனை யாவரே
கண்டாருகப்பர் கவி ———–84-

————————————————————————–

வியாக்யானம் –

உளனாய நான் மறையினுள் பொருளை –
வேதாந்த ரஹச்யமாய்க் கொண்டு
என்றும் ஒக்க உளனானவனை-
நான் மறையின் உட்பொருளாய்க் கொண்டாய்த்து   இவன் உளனாவது –
நிர்தோஷ பிரமாண சித்தன் ஆகையாலே
தான் உளனாய்
வேதத்தாலே பிரதி பாதிக்கப் பட்டவனை –

உள்ளத்து உளனாகத் தேர்ந்து உணர்வரேலும்-
இப்படி பிரமாணங்களிலே என்றும் ஒக்க
கேட்டுப் போகக் கடவ
அவனை ஹிருதயத்திலே சந்நிஹிதனாக அனுசந்தித்து
பரிச்சேதித்தார்களே யாகிலும்
கர்ம யோகத்தாலே ஞான யோகம் கை வந்து
ஞான யோகத்தாலே கண்டார்களே யாகிலும் –

உளனாய வண்டாமரை நெடுங்கண்  மாயவனை-
ஆஸ்ரிதர்க்கு அனுபவ யோக்யமான
விக்ரஹத்தை யுடைய
ஆச்சர்ய சக்தி யுக்தனை
யதா கப்யாசம் புண்டரீகம் ஏவம் அஷிணீ-என்று
சுருதி பிரசித்தமான கண் அழகை யுடையவனை
தமக்குக் காட்டின  வடிவு –

யாவரே கண்டார்-
ஆர் தான் காணப் பெற்றார்களோ  –

கண்டாராகச் சொல்லுகிறவர்கள் ஒன்றும் அன்றோ என்னில் –
உகப்பர் கவி –
அவர்களும் கவியை உகந்தார் இத்தனை போக்கி
காணப் பெற்றார்களோ
அவனுடைய ஸ்தோத்ரத்தை உகந்த அத்தனை -என்றுமாம் –
பகவத் விஷயத்திலே
கிஞ்சித் கரித்தோம் ஆக வேணும் என்று
தங்கள் ஆசையை கவி என்று ஒரு முகத்தாலே
வெளி இட்டார்கள் அன்றோ –

———————————————————————————–

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: