மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -83-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

அவன்  ஒருக்காலும்
காணவும்
நினைக்கவும்
ஒண்ணாதான் ஒருவனே ஆகிலும்
அவன் இருந்தபடி இருக்க –
இப்போது முந்துற முன்னம் ஹ்ருதயத்திலே புகுந்து
சந்நிதி பண்ணா நின்றான்
என்கிறார் –

——————————————————————————

இனியவன் மாயன் என வுரைப்பரேலும்
இனியவன் காண்பரியனேலும் -இனியவன்
கள்ளத்தால் மண் கொண்டு விண் கடந்த பைங்கழலான்
உள்ளத்தின் உள்ளே உளன் ———83-

———————————————————————————

வியாக்யானம் –

இனியவன் மாயன் என வுரைப்பரேலும்-
பிரமாணங்கள் ஸூ லபன் என்று
சொல்லுகிற அவனை
நாட்டார் அரியன் என்று சொன்னார்களே யாகிலும் –
இப்போது அவன் ஆச்சர்ய பூதன் என்று சொல்லுவார்களே யாகிலும் –
வர்த்தமான தசையில் பிரகிருதி சம்பந்தித்து
மம மாயா துரத்யயா-கீதை -7-13-என்னும்படி
காண வரியன் ஆகிலும்  –

இனியவன் காண்பரியனேலும் –
நிரதிசய போக்யனாய் யுள்ளவன்
தான் கிட்டிக் காண அரியனாய் இருந்தானே யாகிலும்
இப்போது அவன் காண முடியாதான் ஒருவன் ஆகிலும்
அன்றிக்கே
சரீர சம நந்தரத்திலும் காண வரியன் யாகலும்-

இனியவன் கள்ளத்தால் மண் கொண்டு-
சர்வேஸ்வரனான தான் செய்தான் என்று
தோன்றாதபடி
பூமியை அபஹரித்து
நெஞ்சுக்கு இனியனாய்
தன்னுடைமையை மகா பலி பக்கலிலே அளந்து கொண்டவன் –

விண் கடந்த பைங்கழலான் –
ஆகாசத்துக்கு அவ்வருகாம்படி வளர்ந்து
சகல லோகங்களையும்
தன் கீழே இட்டுக் கொண்ட
பரந்த திருவடிகளை யுடையவன் –
அன்றிக்கே
அழகிய திருவடிகளை யுடையவன் -என்னவுமாம் –

இனி உள்ளத்தின் உள்ளே உளன் –
இப்போது என் ஹ்ருதயத்தின் உள்ளே சந்நிஹிதன் ஆனான்
புக்க ஆயுச்சுக்கு மரணம் இல்லை இ றே
மேல் செய்த படி செய்கிறான்
பெற்ற வம்சத்தை ஒருவரால் இல்லை செய்ய ஒண்ணாது இ றே
இப்படி
சந்நிஹிதன் என்றதே யாகிலும்
கீழ்ச்   சொன்ன  அபரிச்சேத்யதையே பலித்து விடுகிறது –

————————————————————————————

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: