மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -80-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

இவ்விஷயத்தில் தமக்கு முன்னே
தம் திரு உள்ளமானது
பிரவணமான படியை அருளிச் செய்கிறார் –
உபதேச நிரபேஷமாக என்னுடைய நெஞ்சானது
அவனுடைய விரோதி நிரசன ஸ்வ பாவத்தை
அனுசந்தித்து
இந்த்ரிய ஜெயம் பண்ணி
சம்சாரத்தைப் போக்கி
அனுசந்திக்க முயலா நின்றது –
என்கிறார் –

——————————————————————————-

நின்று எதிராய நிரை மணித் தேர் வாணன் தோள்
ஒன்றிய ஈரைஞ்ஞூறுடன்  துணிய -வென்றிலங்கும்
ஆர்படுவான் நேமி அரவணையான் சேவடிக்கே
நேர்படுவான் தான் முயலும் நெஞ்சு —80-

———————————————————————————
வியாக்யானம் –

நின்று எதிராய-
எதிராய நின்ற
தாமச தேவதையாகை யாலே
அவனை ஆஸ்ரயிக்கையாலே –
சர்வேஸ்வரன் என்று அறியாதே
எதிரிட்டு நின்ற –

நிரை மணித் தேர் வாணன் –
நிரைகளை யுடைத்தான
மணிகளை யுடைய
தேரின் மேலே வந்து தோற்றின வாணனுடைய-

தோள்ஒன்றிய ஈரைஞ்ஞூறுடன்  துணிய –
ஓர் இடத்தே வந்து சேர்ந்த ஈரைஞ்ஞூறான ஆயிரம் தோளும் –
ஒரு தோள் அளவில்லாத ஆயிரம் தோளும் -என்றுமாம் –
அடி யொன்றாய்ப்
பணை பலவானாப் போலே –

உடன் துணிய –
ஏக காலத்திலே துணியும் படிக்கு ஈடாக
இத்தால்
இவனே சரண்யன் என்னும் இடமும்
அல்லாதார் வ்யர்த்தர் என்னும் இடமும்
சொல்லுகிறது –

வென்றிலங்கும் ஆர்படுவான் நேமி –
வென்றியையும்
அத்தால் வந்த ஔஜ்வல்யத்தையும் யுடைத்தாய்
கூர்மையையும் யுடைத்தான
திரு வா ழியை யுடைய –
ஆர்படுகை கூர்மையை  யுடைத்தாகை –
அன்றிக்கே
ஆரங்களை யுடைத்தாகை -என்றுமாம் –

அரவணையான் சேவடிக்கே –
அநந்த சாயியான சர்வேஸ்வரன்
திருவடிகளிலே –

நேர்படுவான் தான் முயலும் நெஞ்சு –
நெஞ்சானது கிட்டுவதாக
உத்சாஹியா நின்றது –
தானே ப்ரவர்த்தியா நின்றது –

————————————————————————————————–

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: