மூன்றாம் திருவந்தாதி -பாசுரம் -79-ஸ்ரீ நம்பிள்ளை படி வியாக்யானம் –

அவதாரிகை –

அநாதி காலம் பண்ணின பாபத்தைப் போக்கும் போது
அநந்த காலம் வேண்டாவோ
என்னில் –
அவனை அனுசந்தித்து –
சப்தாதி விஷயங்களிலே அநாதரம் பிறக்கச் சடக்கென்னப்
போக்கலாம் -என்கிறார் –
நாட்டார் நான் சொல்லப் போகிற படிகளைச்
செய்தார்கள் ஆகில்
ஜென்மங்களைப் போக்கலாம் கிடீர்
என்கிறார் –

—————————————————————————————–

ஒர்த்த மனத்தராய் ஐந்தடக்கி ஆராய்ந்து
பேர்த்தால் பிறப்பு ஏழும் பேர்க்கலாம் -கார்த்த
விரையார் நறுந்துழாய் வீங்கோத மேனி
நிரையார மார்வனையே நின்று ——79-

——————————————————————————————-

வியாக்யானம் –

ஒர்த்த மனத்தராய் –
அவனுடைய கல்யாண குணங்களை
உச்சி வீடு விடாதே
அனுசந்தியா நிற்கிற மனசை யுடையராய் –

ஐந்தடக்கி –
இந்த்ரியங்களை
விஷயங்களில் போகாத படி நியமித்து –

ஆராய்ந்து –
அநந்தரம்-
சம்சாரத்தின் உடைய தோஷ அனுசந்தானத்தைப் பண்ணி –

பேர்த்தால் பிறப்பு ஏழும் பேர்க்கலாம் –
அதின் நின்றும் ஹிருதயத்தை மீட்டால்
பின்பு
ஜென்மங்களைத் தப்பலாம் –
இப்படி சம்சாரத்தைப் பேர்த்தால்
பிறப்பு ஏழும் அநாயாசேன மறுவல் இடாத படி  பேர்க்கலாம் –
ஏழு பிறப்பும் என்றது உப லஷணம்-
ஜன்மம் அடங்கலும் அறுக்கலாம் -என்றபடி –
ஜன்ம சந்ததியைப் போக்கலாம் –
கார்த்த விரையார் நறுந்துழாய் வீங்கோத மேனி –
இது கிடீர்
நான் குடிக்கச் சொல்லுகிற
வேப்பங்குடி நீர்
பச்சை நிறத்தையும்
மிக்க பரிமளத்தையும்
யுடைத்தான திருத் துழாய் மாலையையும்
தேங்கின கடல் போலே தர்ச நீயமான
வடிவு அழகையும் யுடையவன் –

நிரையார மார்வனையே நின்று –
சேர்ந்த ஆரத்தை யுடைத்தான
மார்பை யுடையவனையே
நின்று ஒர்த்த மனத்தராய் –
ஸ்வா பாவிகமான வடிவு அழகும்
ஒப்பனையால் வந்த அழகும்
இருக்கிறபடி –

இத்தால் –
சப்தாதி விஷயங்களை வளைக்கலாம் படியான
அழகைச் சொல்லுகிறது –

——————————————————————————————-

பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்
நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்
பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் ஆண்டாள் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: